EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Antiseptinen hoitovoide lehmien utareille. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Hiven Oy Katuosoite Yrittäjäntie 1 Postinumero ja toimipaikka Paimio Postiosoite PL 25 Postinumero ja toimipaikka Paimio Puhelin Telefax Ytunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Nardos A/S Denmark Puhelin: Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, HUS, PL 790, HUS puh. vaihde , suora (24 h) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi. 67/548/EEC 1999/45/EC ; 2.2 Merkinnät 2.3 Muut vaarat 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Etanoli < 1 % F; R11; Flam. Liq. 2, H Aminometyylipropanoli < 1 % Xi; R36/38;R5253; Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Glyseroli ; 3.3 Muut tiedot Sisältää lisäksi rasvoja, öljyjä, emulgaattoreita ja limoneenia (< 0,1 %). Vaaralausekkeet (R ja Hlausekkeet) sanallisina kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Ei erityisiä ohjeita Iho Ei vahingoita ihoa Roiskeet silmiin Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä Nieleminen Huuhtele suu vedellä nielemättä. Ota yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat ensiaputoimenpiteistä huolimatta. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sammutusaine valitaan ympäristön mukaan. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Voi muodostaa palossa haitallisia savukaasuja tai höyryjä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammuttajan on käytettävä paineilmahengityslaitetta. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Sivulliset on pidettävä poissa saastuneelta alueelta. Käytä henkilösuojaimia. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytä sopivaan imeytysaineeseen ja kerää hävitettäväksi. Puhdista pinnat. Tuuleta alue. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin 8, KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä alkuperäispakkauksessa. Huoneenlämpötilassa 7 35 C 7.3 Erityinen loppukäyttö

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 6 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot Etanoli 1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min) 1900 mg/m 3 (8 h) 2500 mg/m 3 (15 min) Glyseroli 20 mg/m 3 (8 h) Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Ympäristöaltistumisen torjuminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Emulsio, valkoinen Haju Heikko eukalyptuksen haju Hajukynnys ph 5,00 6, Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Ei sovellettavissa Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei syttyvää Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Suhteellinen tiheys n. 1,0 g/ml Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenee veteen Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Liukenee öljyíhin Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Ei sovellettavissa Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Ei räjähdysaltis Hapettavuus Ei. 9.2 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Pysyvää normaaliolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Suojattava suoralta auringonvalolta. Eristä sytytys ja lämmönlähteistä. Suojattava kosketukselta happeen Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys todennäköisesti vähäinen Ärsyttävyys ja syövyttävyys Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Myrkyllisyys vesieliöille Ei aiheuta haittoja ympäristölle asianmukaisesti käsiteltynä Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei PBT eikä vpvbluokiteltava aine Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Suuret määrät käsitellään erityisjätteenä paikallisten viranomaisten ohjeen mukaan (esim. kompostointi tai poltto). Pienet määrät voidaan hävittää sekajätteenä. 14. KULJETUSTIEDOT Maakuljetukset ADR/RID Merikuljetukset IMDG/IMO Ilmakuljetukset ICAO/IATA 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Muut tiedot 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö REACHasetus, CLPasetus. HTParvot Kemikaaliturvallisuusarviointi

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Päivitetty REACHasetuksen (453/2010/EY) mukaan Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Luettelo Rlausekkeista, vaaralausekkeista, Slausekkeista ja/tai turvalausekkeista R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R52 Haitallista vesieliöille. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Työntekijöiden koulutus Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat Lisätiedot Hiven Oy, puh