KYSELYLOMAKE: FSD3182 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD3182 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE: FSD3182 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN QUESTIONNAIRE: FSD3182 EMPLOYMENT SURVEY OF TAMPERE UNIVERSITY GRADUA- TES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 LIITE 2: KYSELYLOMAKE Vastaa kysymyksiin rengastamalla sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. I TYÖTILANNE JA TYÖHISTORIA a) Oletko tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista) Maisterin tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta valmistuneiden työllistymiskysely Hyvä Tampereen yliopistosta valmistunut alumni, Lähestymme sinua kyselyllä, jolla pyrimme selvittämään Tampereen yliopistosta hiljakkoin valmistuneiden sijoittumista työhön, työnhakutilanteisiin liittyviä tekijöitä ja tyytyväisyyttä työhön ja tutkintoon. Toivomme vastaustasi kahden viikon kuluessa ensisijaisesti verkkolomakkeella osoitteessa tai oheisella palautuskuorella. Verkkovastaukseen tarvitset tämän lomakkeen ylälaidassa olevan vastaustunnuksen. Kysely on suunnattu kaikille maisterin/lääketieteen lisensiaatin tutkinnon v suorittaneille nykyisestä työ-tilanteesta riippumatta. Ajankohtainen tieto valmistuneiden erilaisista tilanteista ja työllistymispoluista on tärkeää. Jotta kuva akateemisten työllistymisestä olisi mahdollisimman kattava, on jokainen vastaus erittäin arvokas. Mikäli et ole tällä hetkellä työssä, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. Kyselyn kautta saatua tietoa hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, että työllistymisnäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon mm. opiskelijamäärien mitoituksessa, opetussuunnitelmien sisällöissä, opetuksessa sekä harjoittelun järjestämisessä. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös akateemisten työuraa koskevissa tutkimuksissa. Saadut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan antamat tiedot tule raportoinnissa ilmi siten, että hän olisi tunnistettavissa. Lomakkeiden numerointi yhdistää antamasi tiedot opintorekisterin taustatietoihin kuten koulutusalaan sekä helpottaa palautusten seurantaa. Aineiston analysointi ja raportointi tehdään pelkästään yhteenvetotietojen pohjalta. Sijoittumisseurantaraportti julkaistaan keväällä 2017 osoitteessa: Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Ari Kurlin, puh , s.posti Kiitos vaivannäöstäsi! 1 Vakituisessa työssä 2 Määräaikaisessa työssä 3 Teen vakituista osa-aikatyötä / periodityötä 4 Teen määräaikaista osa-aikatyötä / periodityötä 5 Apurahatutkijana 6 Itsenäisenä yrittäjänä / ammatinharjoittajana 7 Työllistettynä / työharjoittelussa / työkokeilussa 8 Työttömänä työnhakijana 9 Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa 10 Päätoimisena opiskelijana (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) 11 Perhevapaalla (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) 12 Muuten työelämän ulkopuolella, miten? b) Montako kuukautta olet ollut yhteensä työssä valmistumisesi jälkeen? Olen ollut työssä kk., josta koulutustani vastaavissa tehtävissä kk. c) Millaisessa työssä olet opiskeluaikanasi ollut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 1 Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvässä työssä 2 Lukukausien aikana muussa kuin opiskelualaan liittyvässä työssä 3 Tutkintoon sisältyvässä harjoittelussa 4 Lukukausien ulkopuolella tehtävässä työssä (esim. kesätyö) 5 En ole ollut työssä opiskeluaikana Seuraavat kysymykset (d-f) koskevat vain työssäolevia. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. Jos et ole työssä, siirry kohtaan II c. d) Nykyinen päätyönantajasi on 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos 5 Yliopisto 6 Muu julkisen hallinnon organisaatio 7 Järjestö tai vastaava 8 Oma yritys, vastaanotto tms. 9 Muu, mikä? e) Ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?

3 Tampereen yliopisto f) Mikä seuraavista lähinnä kuvaa päätyötäsi tällä hetkellä? (valitse yksi annetuista vaihtoehdoista tai kirjoita oma kuvauksesi kohtaan 10) 1 Tutkimus 2 Opetus tai koulutus 3 Johto- ja esimiestehtävät 4 Konsultointi 5 Asiakastyö 6 Markkinointi ja myynti 7 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 8 Viestintä- ja mediatyö 9 Toimistotehtävät 10 Joku muu, mikä? II TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT a) Mitä hakukanavia käytit nykyisen työpaikkasi saamiseksi? Valitse enintään kolme tärkeintä. 1 Jatkan entisellä työnantajalla 2 Sain paikan työnantajalta, jolla olen ollut töissä tai harjoittelijana opiskeluaikana 3 Ilmoitukseen vastaaminen 4 Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin 5 Välityspalvelut (yliopisto, työvoimatoimisto jne.) 6 Verkkorekrytointipalvelut 7 Hyödynsin suhdeverkostoja 8 Työllistin itse itseni yrittäjänä/ammatinharjoittajana 9 Joku muu, mikä? b) Arvioi paljonko seuraavat tekijät vaikuttivat myönteisesti nykyisen työpaikkasi saamiseen. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan 6=erittäin paljon 1. Tutkinnon opintoyhdistelmä (pääaine/tutkinto-ohjelmasivuaineet/valinnaiset aineet) 2. Tutkinnon pääaine /tutkintoohjelma 3. Opinnäytteen/gradun luomat valmiudet ja kontaktit 4. Tutkintoon sisältyvä harjoittelu 5. Työkokemus 6. Oikea asenne ja motivaatio työhön 7. Harrastuksieni/luottamustehtävieni tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 8. Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 9. Vahva suhdeverkosto 10. Kansainvälinen kokemus (esim. vaihto tai harjoittelu) 11. Erityisosaamiseni, mikä? c) Jos sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=ei lainkaan 6=erittäin paljon 1. Työkokemuksen puute 2. Puutteelliset työnhakutaidot 3. Suhdeverkostojen puute 4. Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 5. Tutkinnon huono tunnettuus 6. Alan heikko työmarkkinatilanne 7. Alueellinen työmarkkinatilanne 8. Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 9. Puutteellinen työelämätietous 10. Epätietoisuus omista tavoitteista 11. Epävarmuus omasta osaamisesta 12. En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä 13. Sukupuoli 14. Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy 15. Muu, mikä? III TYYTYVÄISYYS TYÖTILANTEESEEN JA TUTKINTOON Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. Jos et ole työssä, siirry kohtaan III d. a) Miten tyytyväinen olet nykyiseen työhösi verrattuna omiin tavoitteisiisi? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen b) Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? 1 Kokonaan 2 Osittain 3 Ei lainkaan c) Mikäli tämänhetkinen työ ei vastaa hyvin koulutustasoasi, mikä oli tärkein syy työn vastaanottamiseen? Valitse yksi vaihtoehto. 1 Jatkan työssä, jossa olin jo ennen valmistumistani 2 En ole saanut koulutustasoani vastaavaa työtä 3 Työ on mielenkiintoisempaa 4 Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat 5 Muu koulutus on ohjannut minut nykyisiin tehtäviini 6 En ole halunnut toimia koulutustasoani vastaavissa töissä 7 Muu syy, mikä? d) Miten tyytyväinen olet Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen

4 Tampereen yliopisto e) Mihin olet opetustarjonnassa erityisen tyytyväinen? Mihin olet opetustarjonnassa erityisen tyytymätön? f) Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, arvioi viimeisimmän työpaikkasi mukaan. Ympyröi jokaisesta sopivimmat vaihtoehdot. Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot Miten hyvin opiskelu yliopistossa ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? kehitti kyseisiä valmiuksia? 1 = ei lainkaan tärkeä 6 = erittäin tärkeä 1 = erittäin puutteellisesti 6 = erinomaisesti 1 Oman alan teoreettinen osaaminen 2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 3 Tiedonhankintataidot 4 Tutkimusmenetelmätaidot 5 Ongelmanratkaisutaidot 6 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 7 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 8 Neuvottelutaidot... 9 Organisointi- ja koordinointitaidot 10 Esimiestaidot 11 Projektinhallintataidot 12 Lainsäädännön tuntemus 13 Taloussuunnittelu ja budjetointi 14 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Tieto- ja viestintätekniikan taidot 16 Viestintä suomen kielellä 17 Viestintä ruotsin kielellä 18 Viestintä englannin kielellä 19 Viestintä muilla kielillä, millä? 20 Esiintymistaidot 21 Opetus-/koulutus-/ohjaustaidot 22 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä g) Mikäli opinnoistasi puuttui edellisten lisäksi vielä jotain sellaisia tietoja tai taitoja, mitkä olisivat mielestäsi olleet työelämän kannalta tarpeen, kerro millaisia? h) Mikäli suorittamaasi maisterin tutkintoon sisältyi harjoittelua, arvioi sen merkitystä opintojesi ja/tai työelämään siirtymisen kannalta.

5 i) Opiskeletko tai aiotko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (työnantajan järjestämiä lyhyitä koulutuksia ei oteta huomioon) 1 Aion suorittaa tohtorin- tai lisensiaatin tutkinnon 2 Aion suorittaa maisterin tutkinnon 3 Aion suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon 4 Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 5 Aion suorittaa toisen asteen tutkinnon 6 Aion täydentää tutkintoani pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella 7 Aion suorittaa erikoistumisopinnot 8 En aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää 9 Jokin muu, mikä? j) Oletko suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot? 1 Kyllä 2 En IV TAMPEREEN YLIOPISTON ALUMNITOIMINTA Tampereen yliopistosta valmistuneena olet osa yli alumnin vaikuttavaa verkostoa. Pidä yhteyttä omaan yliopistoosi ja opiskelukavereihisi. Tule mukaan alumnitapahtumiin ja hyödynnä yliopiston uusinta tietoa! Mitä alumnina toivot Tampereen yliopistolta? Millä tavoin voisit itse edistää alumnitoimintaa? Tervetuloa mukaan Tampereen yliopiston alumniverkostoon ja alumnitoimintaan! V PALAUTETTA, KOMMENTOITAVAA