EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 4. helmikuuta 2003 PE /11-46 TARKISTUKSET Lausuntoluonnos (PE ) Elly Plooij-van Gorsel Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus Ehdotus direktiiviksi (KOM(2002) 92 C5-0082/ /0047(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 11 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Päätöslauselmassaan (julkaistu virallisessa lehdessä EYVL C 378, , s. 95) Euroopan patenttiviraston 8. joulukuuta 1999 tekemästä patenttia EP koskevasta päätöksestä Euroopan parlamentti vaati tarkistamaan Euroopan patenttiviraston toimintasääntöjä sen varmistamiseksi, että siitä tulee tehtäviensä hoitamisesta julkisesti vastuussa oleva elin. AM\ doc PE /11-46

2 Euroopan patenttivirasto ei ole Euroopan unionin toimielin, ja Euroopan parlamentti on jo aiemmin ottanut esiin kysymyksen sen vastuusta. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann ja Olga Zrihen Zaari Tarkistus 12 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Euroopan parlamentti on useaan otteeseen vaatinut, että Euroopan patenttivirasto tarkistaisi toimintasääntöjään ja että sen tehtävien hoitamista valvottaisiin julkisesti. Olisi erityisen suotavaa kyseenalaistaa Euroopan patenttiviraston käytäntö periä maksu myöntämistään patenteista, sillä se on haitaksi virastolle julkisena laitoksena. Euroopan parlamentti on useaan otteeseen eri päätöslauselmissa korostanut, että Euroopan patenttiviraston käytäntöjä olisi uudistettava. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann ja Olga Zrihen Zaari Tarkistus 13 Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) (7 b) Ohjelmistoilla on tärkeä sija monilla teollisuudenaloilla, ja ne ovat perustavanlaatuinen luomisen ja ilmaisun muoto. Ohjelmistot ovat samalla erikoisteknologian ala ja perustavaa inhimillistä toimintaa: maailmassa on yli 10 miljoonaa ammattimaista ohjelmistokehittäjää ja kymmenet miljoonat henkilöt luovat ohjelmistoja eri tarkoituksiin. Itsenäisillä PE / /23 AM\ doc

3 ohjelmistokehittäjillä ja pienyrityksillä on keskeinen rooli alan innovoinnissa. Siksi keinot, joilla kannustetaan investoimista ohjelmistoja paljon käyttäviin teollisuudenaloihin, eivät saa johtaa siihen, että vaarannetaan kaikkien mahdollisuudet aktiivisesti luoda ohjelmistoja ja käyttää niitä innovoivalla tavalla. Etenkään patentit eivät saa mahdollistaa tietojen ja taitojen ilmaisun, luomisen, levittämisen ja vaihdon välineiden monopolisointia. Tarkistus ei kaipaa perusteluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 14 Johdanto-osan 11 kappale (11) Vaikka tietokoneella toteutettuja keksintöjä pidetään tekniikanalaan kuuluvina, niiltä edellytetään muiden keksintöjen tapaan keksinnöllisyyttä, eli niiden on tuotava lisäys vallitsevaan tekniikan tasoon. Poistetaan. Tarkistus on looginen jatko valmistelijan tarkistukseen 4. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen tekninen luonne on näytettävä toteen, eikä sitä voida pitää itsestään selvänä. AM\ doc 3/23 PE /11-46

4 Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 15 Johdanto-osan 11 kappale (11) Vaikka tietokoneella toteutettuja keksintöjä pidetään tekniikanalaan kuuluvina, niiltä edellytetään muiden keksintöjen tapaan keksinnöllisyyttä, eli niiden on tuotava lisäys vallitsevaan tekniikan tasoon. Poistetaan. Kyseinen johdanto-osan kappale on moniselitteinen. Kuten esittelijä painottaa kautta mietintönsä, tietokoneella toteutettuja keksintöjä ei voida automaattisesti pitää teknisinä tai tekniikanalaan kuuluvina. Tietokoneella toteutetun keksinnön tuoma lisäys tekniikan tasoon on osoitettava toteen tapauskohtaisesti. Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Berenguer Fuster Tarkistus 16 Johdanto-osan 11 kappale (11) Vaikka tietokoneella toteutettuja keksintöjä pidetään tekniikanalaan kuuluvina, niiltä edellytetään muiden keksintöjen tapaan keksinnöllisyyttä, eli niiden on tuotava lisäys vallitsevaan tekniikan tasoon. Poistetaan. Or. en Tietokoneella toteutettujen keksintöjen tekninen luonne on näytettävä toteen, sitä ei voida pitää itsestään selvänä. Tarkistus on linjassa Elly Plooij-van Gorselin lausuntoluonnoksen tarkistuksen 4 sekä Rocardin lausuntoluonnoksen tarkistuksen 12 kanssa, jotka koskevat 3 artiklaa. PE / /23 AM\ doc

5 Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 17 Johdanto-osan 13 kappale (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen kaltaisella laitteella, voi tuoda lisäyksen vallitsevaan tekniikan tasoon, joten sitä voidaan pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Kuitenkaan sellainen algoritmi, joka määritellään ilman viittausta fyysiseen ympäristöön, ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen kaltaisella laitteella, voi tuoda esiin syyseuraussuhteita, jotka ilmentävät hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä, joten sitä voidaan pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Kuitenkaan sellainen algoritmi tai tietokoneohjelma riippumatta siitä, voidaanko entiteettien, joista se muodostuu, tulkita viittaavan fyysiseen ympäristöön vai ei ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Ensimmäinen virke saatetaan tulkita siten, että tietokoneella suorittaminen mahdollistaisi sellaisen toimintojen sarjan patentoinnin, jota muutoin ei voitaisi patentoida. Tietokoneella toteutettavissa olevan keksinnön teknisyys ei synny siitä, että käytetään tietokonetta, vaan hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämisestä erilaisen teknisen vaikutuksen aikaan saamiseksi kuin mitä tietokoneohjelma hyödyntää tietoa käsitellessään. Direktiivissä käsitellään tietokoneella toteutettuja keksintöjä, mutta tietokoneohjelmat eivät itsessään ole keksintöjä, sillä ne eivät kuulu aineelliseen maailmaan ja ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 18 Johdanto-osan 13 kappale (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen kaltaisella laitteella, voi tuoda lisäyksen vallitsevaan tekniikan tasoon, joten sitä voidaan pitää patentoitavissa olevana (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen avulla, voi tuoda esiin syy-seuraussuhteita, jotka ilmentävät hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä, joten sitä AM\ doc 5/23 PE /11-46

6 keksintönä. Kuitenkaan sellainen algoritmi, joka määritellään ilman viittausta fyysiseen ympäristöön, ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. voidaan pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Kuitenkaan algoritmi tai tietokoneohjelma ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä, riippumatta siitä, voidaanko entiteettien, joista tietokoneohjelma tai algoritmi muodostuu, tulkita viittaavan fyysiseen ympäristöön vai ei. Johdanto-osan ensimmäinen virke on moniselitteinen, sillä se saatetaan tulkita niin, että "toimintojen sarja" voitaisiin patentoida, kunhan se suoritetaan tietokoneella, vaikka se muutoin ei olisi patentoitavissa. On syytä muistuttaa, kuten valmistelija 19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessaan, että tietokoneella toteutetun keksinnön teknisyys (ja uutuus) ei synny siitä, että käytetään tietokonetta, vaan hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämisestä erilaisen teknisen vaikutuksen aikaan saamiseksi kuin mitä tietokoneohjelma hyödyntää tietoa käsitellessään. Direktiivissä käsitellään tietokoneella toteutettuja keksintöjä, mutta tietokoneohjelmat eivät itsessään ole keksintöjä, sillä ne eivät kuulu aineelliseen maailmaan. Lainsäätäjän on vedettävä selkeä raja patentoitavissa olevien ja muiden keksintöjen välille. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 19 2 artiklan a alakohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan teollisesti käyttökelpoista keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka tuo lisäyksen tekniikan tasoon, sekä muita uusia tai tunnettuja piirteitä, jotka toteutuvat kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. PE / /23 AM\ doc

7 Patentoitavuuden alkuperäinen määritelmä on liian laaja. Etenkään tietokoneella toteutettavissa olevaa keksintöä ei tulisi pitää patentoitavana vain siksi, että on käytetty tietokonetta, tai siksi, että tunnetulla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava ohjelma on uusi. Keksinnön on tuotava lisäys tekniikan tasoon. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 20 2 artiklan a alakohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. Or. de Vaatimus, että keksinnön uutuuden on oltava ensi näkemältä havaittavissa, johtaa hakemusvaiheessa epävarmuuteen. Sitä olisi käsiteltävä pikemminkin tutkimusvaiheessa. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 21 2 artiklan a alakohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen tarkoitetaan keksintöä, joka on teollisesti käytetään tietokonetta, tietokoneiden käyttökelpoinen ja jonka suorittamiseen verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja käytetään tietokonetta, tietokoneiden joka sisältää yhden tai useamman ensi verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu joka sisältää yhden tai useamman uuden kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai piirteen, joka tuo lisäyksen tekniikan tasoon, sekä muita uusia tai tunnettuja AM\ doc 7/23 PE /11-46

8 -ohjelmien avulla. piirteitä, jotka toteutuvat kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. Tarkistuksessa täsmennetään valmistelijan tarkistusta 2. Ollakseen patentoitavissa keksinnön on tuotava lisäys tekniikan tasoon. On kuitenkin täsmennettävä patentoitavuuden edellyttävän, että kyseinen lisäys tekniikan vallitsevaan tasoon on tulosta vaikutuksista hallittavissa oleviin luonnonvoimiin. Se ei voi liittyä pelkästään tietokoneen käyttöön, sillä tietokone on vain väline keksinnön tuottamiseksi, olipa käytetty tietokone uusi tai ei. Tietokoneen käyttö ei siis ole asianmukainen kriteeri, sillä tietokone vain palvelee keksintöä. Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto Tarkistus 22 2 artiklan b alakohta (b) 'Lisäyksellä tekniikan tasoon' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikanalalla vallitsevaan tasoon, joka ei ole ilmeinen alan ammattimiehelle. (b) 'Lisäyksellä tekniikan tasoon' tarkoitetaan lisäystä tekniikanalalla vallitsevaan tasoon. Määriteltäessä lisäystä tekniikan tasoon ei ole syytä viitata siihen, että lisäys ei ole ilmeinen. Se liittyy 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joissa käsitellään keksinnöllisyyden arvioimista. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 23 2 artiklan b a alakohta (uusi) b a) 'Tekniikanalalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien PE / /23 AM\ doc

9 hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikanalaan kuuluvaa'. Fyysisten vaikutusten hallitsemiseksi tapahtuva muu luonnonvoimien hyödyntäminen kuin tiedon esittäminen kuuluu tekniikanalaan. Tiedon tuottaminen, muokkaus, käsittely, levittäminen ja esittäminen eivät kuulu tekniikanalaan, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Vaikka 'tekniikanala' mainitaan direktiiviehdotuksessa useita kertoja, sitä ei ole määritelty. Sitä, että ohjelmoitava laite hyödyntää fyysisiä vaikutuksia tietojen käsittelyyn, ei pidä käyttää perusteena tämänkaltaisella laitteella suoritettavan ohjelman patentoimisen sallimiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 24 2 artiklan b a alakohta (uusi) b a) 'Tekniikanalalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikanalaan kuuluvaa'. Fyysisten vaikutusten hallitsemiseksi tapahtuva muu luonnonvoimien hyödyntäminen kuin tiedon esittäminen kuuluu tekniikanalaan. Tiedon tuottaminen, muokkaus, käsittely, levittäminen ja esittäminen eivät kuulu tekniikanalaan, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. AM\ doc 9/23 PE /11-46

10 Vaikka 'tekniikanala' mainitaan komission esittämän direktiiviehdotuksen 2 artiklan b alakohdassa, sitä ei ole määritelty. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi valmistelijan tarkistusten sekä tämän tarkistuksen esittäjien muiden tarkistusten kanssa on muistutettava, että keksinnön patentoitavuus on kytkettävä siihen, tuoko se lisäyksen tekniikan tasoon, eikä pelkästään ohjelmoitavan laitteen esimerkiksi geneerisen tietokoneen käyttöön. Keksinnön fyysisten vaikutusten on oltava mitattavissa siltä osin, tuovatko ne lisäyksen tekniikan tasoon aineellisessa maailmassa eli hallittavissa olevien luonnonvoimien alalla. Se, että keksintö hyödyntää fyysisiä vaikutuksia (esimerkiksi tietokoneen sisällä) tietojen käsittelemiseksi, ei ole riittävä kriteeri laitteen suorittaman ohjelman patentoimiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Berenguer Fuster Tarkistus 25 2 artiklan b a alakohta (uusi) b a) 'Tekniikanalalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan tekniikanalaan kuuluvaa. Fyysisten vaikutusten hallitsemiseksi tapahtuva muu luonnonvoimien hyödyntäminen kuin tietojen esittäminen kuuluu tekniikanalaan. Tiedon tuottaminen, käsittely, muokkaus ja esittäminen eivät kuulu tekniikanalaan, vaikka näissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Or. en Vaikka 'tekniikanala' mainitaan direktiiviehdotuksessa useita kertoja, sitä ei ole määritelty. Sitä, että geneerisen tietokoneen kaltainen ohjelmoitava laite hyödyntää fyysisiä vaikutuksia tiedon käsittelyyn, ei pidä käyttää perusteena tämänkaltaisella laitteella suoritettavan ohjelman patentoimisen sallimiseksi. PE / /23 AM\ doc

11 Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 26 3 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettua keksintöä pidetään johonkin tekniikanalaan kuuluvana. Poistetaan. Or. de Koska 2 artiklan b alakohdassa ja 4 artiklassa on esitetty tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuuden edellytykset, 3 artikla on tarpeeton. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 27 4 artiklan 1 kohta 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti ja että se on uusi ja keksinnöllinen. 1. Jotta tietokoneella toteutettu keksintö olisi patentoitavissa, sen on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Tietokoneella toteutettu keksintö on keksinnöllinen vain, kun se tuo lisäyksen tekniikan tasoon. Or. de Tarkistus selventää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 28 4 artiklan 1 kohta AM\ doc 11/23 PE /11-46

12 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti ja että se on uusi ja keksinnöllinen. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti, että se on uusi ja keksinnöllinen ja että se kuuluu johonkin tekniikanalaan. 4 artiklan 1 kohdan on oltava yhtenäinen 2 artiklan uuden sisällön kanssa. Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Berenguer Fuster Tarkistus 29 4 artiklan 1 kohta 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti ja että se on uusi ja keksinnöllinen. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö ei ole patentoitavissa "sinänsä", ja että se voi olla patentoitavissa vain, jos se tuo lisäyksen tekniikan tasoon. Or. es On täsmennettävä, että tietokoneohjelmat eivät ole patentoitavissa "sinänsä". Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 30 4 artiklan 2 kohta 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keksinnöllisyyden edellytykseksi asetetaan tietokoneella toteutetun keksinnön tuoma lisäys tekniikan tasoon. Poistetaan. PE / /23 AM\ doc

13 Or. de Tarkistus selventää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 31 4 artiklan 3 kohta 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen, jonka osat voivat käsittää sekä teknisiä että muita kuin teknisiä piirteitä, ja vallitsevan tason välillä. Poistetaan. Or. de Tarkistus selventää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 32 4 artiklan 3 kohta 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen, jonka osat voivat käsittää sekä teknisiä että muita kuin teknisiä piirteitä, ja vallitsevan tason välillä. 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on patenttivaatimuksen kokonaisuutena tarkasteltavien teknisten piirteiden ja vallitsevan tason välillä. AM\ doc 13/23 PE /11-46

14 Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että uutuuden ja keksinnöllisyyden edellytykset koskevat teknisiä piirteitä. Muussa tapauksessa kaikki uudet ohjelmistot, jotka suoritetaan tunnetulla teknisellä laitteella, voisivat olla patentoitavissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 33 4 artiklan 3 kohta 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen, jonka osat voivat käsittää sekä teknisiä että muita kuin teknisiä piirteitä, ja vallitsevan tason välillä. 3. Merkittävää lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on patenttivaatimukseen sisältyvien teknisten osien ja vallitsevan tason välillä. Tarkistuksessa toistetaan valmistelijan (19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessa) esittämän tarkistuksen 7 ensimmäinen osa. Siitä poistetaan moniselitteisinä sanat "kokonaisuutena tarkasteltava". On tärkeää muistuttaa, että uutuuden ja keksinnöllisyyden edellytykset koskevat vain teknisiä piirteitä. Muussa tapauksessa on olemassa vaara, että kaikki ohjelmistot, jotka suoritetaan tunnetulla teknisellä laitteella, voisivat olla patentoitavissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 34 4 a artikla (uusi) 4 a artikla Poikkeukset patentoitavuudesta Tietokoneella toteutettua keksintöä ei katsota lisäykseksi tekniikan tasoon pelkästään sen perusteella, että se PE / /23 AM\ doc

15 edellyttää tietokoneen tai muun laitteiston käyttöä. Patentoitavissa eivät siis ole keksinnöt, joissa suoritetaan tietokoneohjelman avulla liiketoiminnallisia, matemaattisia tai muita menetelmiä, joilla ei saada aikaan muuta teknistä vaikutusta kuin normaali fysikaalinen vuorovaikutus tietokoneen, verkon tai muun laitteen välillä. Or. de On estettävä liiketoiminnallisen menetelmän, tavallisen tietokoneohjelman sekä matemaattisten tai muiden menetelmien patentoitavuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Malcolm Harbour Tarkistus 35 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tietovälineelle tallennettuna tai signaalina levitettynä tietokoneohjelmana, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. Or. en Euroopan patenttivirasto ja jotkut kansalliset tuomioistuimet (mm. Saksan Bundesgerichtshof) hyväksyvät jo ohjelmatuotetta koskevia patenttivaatimuksia. Komission ehdotus rajoittaisi tätä käytäntöä ja aiheuttaisi lisää ongelmia. Komission ehdottama 5 artiklan sanamuoto sallisi patenttisuojan tietokoneella toteutetulle keksinnölle tuotteena vain, jos patenttisuojaa AM\ doc 15/23 PE /11-46

16 voisi loukata suorittamalla keksintönä pidetyn tietokoneohjelman laitteella siten, että tuloksena on "ohjelmoitu tietokone, ohjelmoitu tietokoneiden verkko tai muu ohjelmoitu laite". Käytännössä tämä merkitsee, että vain käyttäjät voivat suoraan loukata patenttisuojaa suorittamalla keksinnön tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta laitetta käyttäen. Sen sijaan valmistajat ja jakelijat eivät tulisi syyllistyneeksi suoraan loukkaamiseen valmistaessaan tai levittäessään levykettä, joka sisältää tietokoneella toteutetun keksinnön. Tällainen lopputulos ei ole toivottava. Tarkistuksessa ehdotetulla uudella sanamuodolla vältetään komission ehdotuksessa piilevät vaarat ja varmistetaan, että direktiivi vastaa Euroopan patenttiviraston ja joidenkin jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 36 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. 2. Patenttivaatimus, joka koskee tietokoneohjelmaa sinänsä tai tietovälineellä olevaa tietokoneohjelmaa, ei ole hyväksyttävä, ellei se tietokoneelle, ohjelmoituun tietokoneiden verkkoon tai muulle ohjelmoidulle laitteelle asennettuna tai jollakin näistä suoritettuna anna välittömästi tulokseksi tuotetta tai prosessia, joka täyttää 1 kohdassa esitetyt patentoitavuuden edellytykset. Or. de Tarkistus selventää tekstiä toteamalla, että tietokoneohjelmat sinänsä voidaan patentoida vain, jos ne pelkän ohjelmoinnin lisäksi tuovat lisäyksen tekniikan tasoon. PE / /23 AM\ doc

17 Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 37 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa vain tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna laitteena, tai teknisenä tuotantoprosessina. Tarkistuksessa toistetaan valmistelijan (19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessa) esittämä tarkistus 9, mutta täsmennetään a ja b alakohtaa. A alakohdassa on taattava, ettei pelkän tiedon tuottamista voida rinnastaa tuotantoprosessiin. Kyseessä on ennen kaikkea ranskaa koskeva kielellinen täsmennys. B alakohtaan on lisätty selkeyden vuoksi sanat "tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen" sellaisten tapausten huomioon ottamiseksi, joissa patenttia vaaditaan kaupallisille menetelmille (eli käytännössä tietojen käsittelylle), mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, muttei Euroopan unionissa. Lisäksi on lisätty ilmaus "vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä", koska halutaan varmistaa, että suorittamista minkälaisella ohjelmalaitteella tahansa ei voitaisi pitää patentoitavana, koska se ei ole osa teknistä prosessia. Muutoin mikä tahansa uusia piirteitä omaavalla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava geneerinen ohjelmisto voisi olla patentoitavissa, mikä nimenomaan kielletään vuonna 1973 tehdyssä Euroopan patenttisopimuksessa, kuten komission ehdotuksen johdantoosan 7 kappaleessakin todetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 38 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa vain tuotteena, AM\ doc 17/23 PE /11-46

18 toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. toisin sanoen ohjelmoituna laitteena, tai teknisenä tuotantoprosessina. Tarkistuksella täsmennetään valmistelijan tarkistusta 9. Tekstiin on lisätty sana "tekninen", jotta pelkän tiedon tuottamista ei voitaisi rinnastaa tuotantoprosessiin. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 39 5 artiklan b alakohta (uusi) b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen missä muodossa tahansa ei voi koskaan olla suora tai epäsuora patentinloukkaus, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Tarkistuksessa toistetaan valmistelijan (19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessa) esittämä tarkistus 9, mutta täsmennetään a ja b alakohtaa. A alakohdassa on taattava, ettei pelkän tiedon tuottamista voida rinnastaa tuotantoprosessiin. Kyseessä on ennen kaikkea ranskaa koskeva kielellinen täsmennys. B alakohtaan on lisätty selkeyden vuoksi sanat "tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen" sellaisten tapausten huomioon ottamiseksi, joissa patenttia vaaditaan kaupallisille menetelmille (eli käytännössä tietojen käsittelylle), mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, muttei Euroopan unionissa. Lisäksi on lisätty ilmaus "vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä", koska halutaan varmistaa, että suorittamista PE / /23 AM\ doc

19 minkälaisella ohjelmalaitteella tahansa ei voitaisi pitää patentoitavana, koska se ei ole osa teknistä prosessia. Muutoin mikä tahansa uusia piirteitä omaavalla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava geneerinen ohjelmisto voisi olla patentoitavissa, mikä nimenomaan kielletään vuonna 1973 tehdyssä Euroopan patenttisopimuksessa, kuten komission ehdotuksen johdantoosan 7 kappaleessakin todetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 40 5 artiklan b alakohta (uusi) b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedon tuottaminen, muokkaus, käsittely, levittäminen ja esittäminen missä muodossa tahansa ei voi koskaan olla suora tai epäsuora patentinloukkaus, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Tekstiin on lisätty sanat "tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen" sellaisten tapausten huomioon ottamiseksi, joissa patenttia vaaditaan kaupallisille menetelmille (eli käytännössä tietojen käsittelylle), mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, muttei Euroopan unionissa. Lisäksi on lisätty ilmaus "vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä", koska halutaan varmistaa, että suorittamista minkälaisella ohjelmalaitteella tahansa ei voitaisi pitää patentoitavana, koska se ei ole osa teknistä prosessia. Muutoin mikä tahansa uusia piirteitä omaavalla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava geneerinen ohjelmisto voisi olla patentoitavissa, mikä nimenomaan kielletään vuonna 1973 tehdyssä Euroopan patenttisopimuksessa, kuten komission ehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleessakin todetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Malcolm Harbour Tarkistus 41 6 artikla Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin keksintöihin liittyvä patenttisuoja ei vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY mukaisesti sallittuihin toimiin Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle keksinnölle myönnetyn patentin antamat oikeudet eivät vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY mukaisesti AM\ doc 19/23 PE /11-46

20 eikä kyseisessä direktiivissä analysoinnista ja yhteentoimivuudesta annettujen säännösten soveltamiseen, eikä puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettujen säännösten soveltamiseen. sallittuihin toimiin, etenkään 5 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklassa kuvattuihin ja rajattuihin toimiin. Or. en Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetussa direktiivissä 91/250/ETY annetaan laillisille käyttäjille lupa suorittaa tiettyjä toimia, jotka muutoin kuuluisivat tekijänoikeussuojan piiriin. Näitä ovat erityisesti toimet, jotka ovat välttämättömiä "sellaisten tietojen hankkimiseksi, joiden avulla voidaan saavuttaa yhteentoimivuus itsenäisesti luodun tietokoneohjelman ja muiden ohjelmien välillä", jos tietyt edellytykset täyttyvät. Direktiivillä 91/250/ETY on luotu hienovarainen tasapaino tekijänoikeuksien haltijan etujen ja niiden osapuolten etujen välille, jotka haluavat kehittää yhteentoimivia ohjelmia. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevalla direktiiviehdotuksella ei pidä vaarantaa tätä tasapainoa. Ehdotetulla 6 artiklan tarkistamisella pyritään selventämään komission tekstin yleisluonteisempaa sanamuotoa mainitsemalla direktiivin 91/250/ETY olennaiset säännökset. Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto Tarkistus 42 6 artikla Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin keksintöihin liittyvä patenttisuoja ei vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY mukaisesti sallittuihin toimiin eikä kyseisessä direktiivissä analysoinnista ja yhteentoimivuudesta annettujen säännösten soveltamiseen, eikä puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettujen säännösten soveltamiseen. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin keksintöihin liittyvä patenttisuoja ei vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklan mukaisesti poikkeuksellisesti sallittuihin toimiin eikä kyseisessä direktiivissä analysoinnista ja yhteentoimivuudesta annettujen säännösten soveltamiseen, eikä puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettujen säännösten soveltamiseen. PE / /23 AM\ doc

21 Patentit eivät saa rajoittaa joustoa, jonka tietokoneohjelmiin sovellettavat poikkeukset tavanomaisesta tekijänoikeussuojasta tarjoavat. Poikkeukset rajoittuvat kuitenkin tiukasti direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklassa mainittuihin toimiin. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 43 7 artikla Komissio seuraa tietokoneella toteutettujen keksintöjen vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja kilpailuun Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti sekä niiden vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin, mukaan luettuna sähköinen kaupankäynti. Komissio seuraa tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja kilpailuun Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti sekä niiden vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin, mukaan luettuna sähköinen kaupankäynti. Or. de Ei niinkään patentin myöntäminen, vaan se, miten patentinhaltija käyttää patenttisuojaa, tulee osoittamaan, mitä vaikutuksia tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojalla on innovaatiokykyyn ja kilpailuun. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 44 8 artiklan c a alakohta (uusi) c a) siitä, ovatko Euroopan patenttivirastolle myönnetyt valtuudet sopusoinnussa Euroopan unionin lainsäädännön yhdenmukaistamisvaatimusten sekä avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteiden kanssa. AM\ doc 21/23 PE /11-46

22 Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 45 8 artiklan b ja c alakohta (b) siitä, ovatko patentoitavuudelle asetettujen vaatimusten ja etenkin uutuuden, keksinnöllisyyden ja patenttivaatimuksen laajuuden määrittelystä annetut säännöt asianmukaisia; ja (c) siitä, onko havaittu ongelmia niissä jäsenvaltioissa, joissa uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksia ei suoriteta ennen patentin myöntämistä, ja jos näin on, olisiko suotavaa toteuttaa toimia kyseisten ongelmien poistamiseksi. (b) siitä, ovatko patentoitavuudelle asetettujen vaatimusten ja etenkin uutuuden, keksinnöllisyyden ja patenttivaatimuksen laajuuden määrittelystä annetut säännöt asianmukaisia; (c) siitä, onko havaittu ongelmia niissä jäsenvaltioissa, joissa uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksia ei suoriteta ennen patentin myöntämistä, ja jos näin on, olisiko suotavaa toteuttaa toimia kyseisten ongelmien poistamiseksi; ja Or. de Komission kertomuksessa olisi käsiteltävä myös mahdollisia vaikeuksia, joita on aiheutunut tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan välisestä suhteesta. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 46 8 artiklan c a alakohta (uusi) c a) mahdollisista vaikeuksista, joita on aiheutunut tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan välisestä suhteesta. Or. de PE / /23 AM\ doc

23 Komission kertomuksessa olisi käsiteltävä myös mahdollisia vaikeuksia, joita on aiheutunut tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan välisestä suhteesta. AM\ doc 23/23 PE /11-46

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0047(COD) 29.4.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 29. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0291(COD) LAUSUNTO teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 22. marraskuuta 2001 PE 309.055/25-50 TARKISTUKSET 25-50 Mietintöluonnos (PE 309.055) Alejo Vidal-Quadras Roca

Lisätiedot

Giorgio Lisi Orgaaniset liuottimet rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa

Giorgio Lisi Orgaaniset liuottimet rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa 17. syyskuuta 2003 A5-0292/38 TARKISTUS 38 Tarkistus 38 9 ARTIKLA Uudelleentarkastelu Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä soveltaa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 3.8.2010 TYÖASIAKIRJA kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 9.12.2004 PE 350.193v01-00 TARKISTUKSET 13-50 Mietintöluonnos (PE 347.276v01-00) Ingo Schmitt ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2002/0216(COD) 20. maaliskuuta 2003 LAUSUNTO teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2.12.2013 2013/0344(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2002 PE 316.248/9-59 TARKISTUKSET 9-59 Lausuntoluonnos (PE 316.248) Imelda Mary Read Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 31. maaliskuuta 2004 PE 340.787/1-10 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos (PE 340.787) Hans Blokland ehdotuksesta

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

2009-2010 EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. tiistai 17. kesäkuuta 2008 P6_TA-PROV(2008)06-17 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 408.

2009-2010 EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. tiistai 17. kesäkuuta 2008 P6_TA-PROV(2008)06-17 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 408. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2010 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto tiistai 17. kesäkuuta 2008 P6_TA-PROV(2008)06-17 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 408.920 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P6_TA-PROV(2008)0263 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 25. helmikuuta 2004 LOPULLINEN 2003/0232(CNS) LAUSUNTO teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0041/1999 19/07/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: NEUVOSTON 23 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 1999 VAHVISTAMA YHTEINEN KANTA (EY) N:o.../99 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 18-32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0063(COD) 5.10.2010. Mietintöluonnos Brian Simpson (PE449.969v01-00)

TARKISTUKSET 18-32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0063(COD) 5.10.2010. Mietintöluonnos Brian Simpson (PE449.969v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 5.10.2010 2010/0063(COD) TARKISTUKSET 18-32 Mietintöluonnos Brian Simpson (PE449.969v01-00) Euroopan matkailutilastoista (KOM(2010)0117 C7-0085/2010

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0143(CNS) 18.12.2008 TARKISTUKSET 5-23 Mietintöluonnos Ieke van den Burg (PE416.275v01-00) direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) FI 01/07/2002 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.2.2006 KOM(2006) 50 lopullinen 2003/0210 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot