ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille"

Transkriptio

1 ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Kettunen, Tiina & Pulliainen, Laura. Asiakkaiden tyytyväisyys äitiysneuvolassa saatuun ohjaukseen. Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille. Pieksämäki 2006, 65 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, terveydenhoitaja (AMK). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista ohjausta asiakas on saanut äitiysneuvolassa valmistautuessaan vanhemmuuteen ja kuinka ohjauksen osaalueet ovat toteutuneet.teoriaosuus käsittelee äitiyshuoltoa Suomessa, asiakkaan ohjausta terveydenhoitotyössä, raskauden seurantaa sekä lasta odottavan perheen ohjausta äitiysneuvolassa. Teoria on koottu aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Neuvolapalveluita käyttävät Suomessa lähes kaikki vanhemmat. Äitiysneuvoloiden tavoitteena on turvata sikiön normaali kehitys, äidin ja koko muun perheen hyvinvointi raskauden aikana, onnistunut synnytys ja lapsen hyvinvointi synnytyksen jälkeen. Tutkimus oli kvantitatiivinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaat. Otoskoko oli 50. Otoksen lopullinen suuruus oli 31 ja vastausprosentti 62. Tuloksista kävi ilmi, että äitiysneuvolassa saatu ohjaus oli asiakkaiden mielestä käytännönläheistä ja ohjaustilanteet keskustelunomaisia. Äidit olivat melko tyytyväisiä fyysisistä muutoksista sekä niiden hoidosta saatuun ohjaukseen. Psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin saatu ohjaus oli asiakkaiden mielestä riittämätöntä. Näihin asioihin tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Tulevaisuudessa voisi tutkia isien kokemuksia äitiysneuvolan asiakkuudesta sekä parisuhdeväkivaltaa raskauden aikana. Lisäksi olisi kiinnostavaa tehdä tämä sama tutkimus Varkauden äitiysneuvoloille esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Näin saataisiin tietoa siitä, kuinka ohjauksen painopistealueet ovat muuttuneet ja äitiysneuvolan ohjausta voisi edelleen kehittää asiakaslähtöisemmäksi. Asiasanat: äitiyshuolto; äitiysneuvola; ohjaus; vanhemmuus; perhe; kvantitatiivinen tutkimus; terveydenhoitotyö Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Kettunen, Tiina & Pulliainen, Laura. Customers Contentment with the Quidance Prenatal Clinic. Research for the Customers of Prenatal Clinics in Varkaus. Pieksämäki, spring 2006, 65 pages, 3 appendixes. Language: Finnish. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education. Bachelor of Health Care. Public Health Nurse. The purpose of the study was to investigate what kind of quidance customers received while preparing to parenthood and how different parts of quidance came true. The theory part is about the prenatal care in Finland, quidance of the customer in the health care, follow-up of the pregnancy and quidance of the family in the prenatal clinic. Nearly all parents use the prenatal clinic services in Finland. The aim of prenatal clinics is to secure the normal advance of the fetus, welfare of the mother and all the family during the pregnancy, a successful delivery and welfare of the baby after the birth. The study was quantitative. The material collection method was questionnaire. The target group of the study was customers of the prenatal clinics in Varkaus. The size of the sample was 50. The total sample was 31 and the response rate was 62 percent. The results showed that the customers opinion on the quidance by the prenatal clinic was practical and the quidance situations were good conversations. Mothers were quite satisfied with the quidance of the physical changes and how to take care of those. The opinion on the quidance of mental and social changes was inadequate. These topics could be considered better in the future. The experiences of fathers as customers of the prenatal clinic and the violence during the pregnancy could be studied in the future. Also it would be interesting to make this same study for example after five years. This way could be found out how the main topics have changed and the quidance of the prenatal clinics could be developed in a more family centered way. Keywords: Prenatal Care; Prenatal Clinic; Quidance; Parenthood; Family; Quantitative Study; Health Care Work Deposited at the library of Diaconia Polytechnic, Pieksämäki training unit

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ÄITIYSHUOLTO SUOMESSA Äitiyshuollon määrittelyä Äitiysneuvolatoiminta Äitiysneuvolatoiminnan kehittämishaasteita ASIAKKAAN OHJAUS TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ Asiakkaan ohjauksen määrittelyä Asiakkaan ja terveydenhoitajan välinen vuorovaikutussuhde Asiakaslähtöisyys ja perhekeskeisyys ohjauksessa ASIAKKAAN SEURANTA ÄITIYSNEUVOLASSA RASKAUDEN AIKANA Äitiin kohdistuvat seulontatutkimukset Sikiöön kohdistuvat seulontatutkimukset LASTA ODOTTAVAN PERHEEN OHJAUS ÄITIYSNEUVOLASSA Raskauden tuomat fyysiset muutokset Raskauden tuomat psyykkiset ja sosiaaliset muutokset Seksuaalisuus raskauden aikana Raskaus, työ ja sosiaaliset avustukset Ravitsemusohjaus Imetyksen ohjaus Liikunta ja lepo Tupakointi ja päihteiden käyttö Parisuhdeväkivalta raskauden aikana TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kohdejoukon valinta Tutkimusmenetelmä Aineiston keruu Aineiston analysointi Tutkimuksen eettisyys TUTKIMUSTULOKSET Tutkittavien taustatiedot...32

5 8.2 Ohjaustilanne äitiysneuvolassa asiakkaiden kokemana Ohjauksen eri muodot ja niiden toteutuminen asiakkaiden kokemana Isän huomioon ottaminen ohjauksessa Ohjauksen osa-alueet Fyysisiin muutoksiin ja raskausmyrkytykseen liittyvä ohjaus Psyykkisiin muutoksiin saatu ohjaus Sosiaalisiin tilanteisiin saatu ohjaus Tupakkaan ja päihteisiin liittyvä ohjaus Liikuntaan ja lepoon liittyvä ohjaus Ravitsemuksen ja imetyksen ohjaus Sikiön seulontatutkimuksiin liittyvä ohjaus POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Ohjaustilanteen sekä ohjauksen eri muotojen toteutuminen Isän huomioon ottamisen toteutuminen Ohjauksen eri osa-alueiden toteutuminen Tutkimustulosten yhteenveto ja jatkotutkimusehdotukset TUTKIMUKSEN RELIAABELIUS JA VALIDIUS OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KUVAUS...54 LÄHTEET...56 LIITTEET Liite 1. Yhteenveto raskauden seurantakäynneistä...60 Liite 2. Kyselylomake...61 Liite 3. Saatekirje...65

6 1 JOHDANTO Äitiyshuollon tavoitteena on edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. On erityisen tärkeää, että äiti, isä ja koko perhe voivat tuntea lapsen odotuksen, syntymän ja imeväisen hoidon turvalliseksi ja perhe-elämää rikastuttavaksi kokemukseksi. Vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen valmistautuminen luovat pohjan pitkään jatkuvalle kypsymiselle. Lasta odottavat perheet edellyttävät äitiyshuollolta terveydentilan seurannan ja hoidon lisäksi sosiaalista ja henkistä tukea ja apua uudessa elämäntilanteessa. (Viisainen 1999, 9.) Suomessa on toiminut kunnallinen neuvolajärjestelmä yli 50 vuotta. Perheet luottavat neuvoloihin ja käyttävät niiden palveluja ahkerasti. Luottamus näkyy myös kasvavina odotuksina. Valistunut väestö haluaa lisää tietoa sekä mahdollisuuksia osallistua omaa terveyttään koskevien päätösten tekoon. Lisääntyvät yksityiset äitiyshuollon palvelut haastavat kunnallisia neuvoloita huomioimaan asiakkaiden tarpeet entistä paremmin. (Viisainen 1999, 9.) Raskaana olevan naisen terveydenhoitotyö painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Asiakas on yhä enemmän oman hoitonsa asiantuntija. Neuvolatyössä painottuvatkin entistä enemmän asiakkaan päätöksenteon tukeminen ja hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen. Myös itsehoitoon tukeminen on työssä keskeistä. (Eskola & Hytönen 2002, 21.) Opinnäytetyömme aihe on asiakkaiden tyytyväisyys äitiysneuvolassa saatuun ohjaukseen. Tutkimus on kohdistettu Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille. Aihe on mielestämme ajankohtainen, koska äitiysneuvolatoimintaa on viime vuosina supistettu. Näin ollen haluamme selvittää, mitä mieltä asiakkaat ovat äitiysneuvolan ohjauksesta ja sen riittävyydestä tällä hetkellä. Tarkoitamme äitiysneuvolan asiakkaalla lasta odottavaa perhettä. Terveydenhuollon työntekijät voivat tutkimuksemme tuloksia hyödyntäen kehittää omaa toimintaansa äitiysneuvolassa ja lisätä ohjausta niillä osa-alueilla, jotka ovat jääneet asiakkaiden

7 7 mielestä liian vähälle. Voimme myös itse käyttää tästä tutkimuksesta saamaamme tietoa hyödyksi, työskentelemmepä tulevaisuudessa missä tahansa. Käytämme työssämme pääosin kvantitatiivista tutkimusotetta, koska se on melko edullinen tapa tehdä tutkimusta ja sen avulla saa kerättyä varsin kattavan otoksen. Hyödynnämme tutkimuksessamme myös kvalitatiivista tutkimusotetta, sillä näin voimme saada syvällisempää tietoa asiakkailta äitiysneuvolan ohjaukseen liittyen. 2 ÄITIYSHUOLTO SUOMESSA 2.1 Äitiyshuollon määrittelyä Äitiyshuolto perustuu koko maassa toimivaan kattavaan neuvolaverkostoon ja sen palveluita käyttää 99,8 % synnyttäjistä. Suomalaiset ovat ylpeitä äitiyshuollostaan. Sen kehitys ja nousu maailman maineeseen johtuvat muun muassa henkilökunnan osaavuudesta, äitiyshuollon helposta saatavuudesta, kattavuudesta ja lakisääteisyydestä. (Ylikorkala & Kauppila 2001, ) Äitiyshuolto muodostuu raskaana oleviin naisiin kohdistuvasta, äitiysneuvolassa tapahtuvasta säännöllisestä terveydenhoitajan ja lääkärin seurannasta ja tarvittaessa erikoislääkärin tutkimuksista ja hoidoista äitiyspoliklinikalla tai sairaalan osastolla. Palveluista vastaavat perusterveydenhuollossa kunnalliset ja yksityiset äitiysneuvolat ja erikoissairaanhoidossa äitiyspoliklinikat ja synnytysosastot. Uusimmissa Stakesin hoitosuosituksissa määritellään äitiyshuollon tavoitteita ja tehtäviä seuraavasti: Äitiyshuollon ydintehtävänä on odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten parhaan mahdollisen terveyden turvaaminen. Pyrkimyksenä on muun muassa raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden varhainen toteaminen, sujuva hoitoon ohjaaminen, tehokas hoito ja kuntoutus, hyvä synnytyksen hoito ja vastasyntyneestä huolehtiminen sekä perheen tukeminen sairauden tai vamman kohdatessa. Laajemmin äitiys-

8 8 huollon tavoitteena on edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. (Ryttyläinen 2001, ) Äitiyshuolto on osa kansanterveystyötä ja kansanterveyslaki määrittelee sen seuraavasti (Eskola & Hytönen 2002, 101): Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan kuin tässä laissa tai muutoin säädetään tai määrätään. Kunnan tulee ylläpitää terveysneuvontaa, johon luetaan kansanterveydellinen valistustyö, raskauden ehkäisyneuvonta siihen sisältyen, ja kunnan asukkaiden yleisten terveystarkastusten järjestäminen. (Finlex - Säädökset alkuperäisinä: 66/1972.) Äitiyshuolto on ryhmätyötä, jossa terveydenhoitaja ja lääkäri muodostavat työparin. Heidän yhteistyökumppaneitaan kunnassa ovat muun muassa sosiaalityöntekijä, psykologi, hammaslääkäri ja lääkintävoimistelija sekä mahdollisesti myös työterveyshuollon henkilöstö. (Eskola & Hytönen 2002, 101.) Äitiyshuollon seurantakäynneistä on laadittu yhteenveto, joka sisältää lääkärin ja terveydenhoitajan tekemät tutkimukset ja keskustelunaiheet kullakin käyntikerralla (Liite 1.). Tarkastusten ajankohdat ovat kuitenkin vain viitteellisiä ja niistä voidaan tarvittaessa poiketa. Yksilöllinen raskausajan terveydenhoitosuunnitelma etenee tarpeen määrittelystä tavoitteiden asetteluun, menetelmien valintaan, toteutukseen ja arviointiin. (Eskola & Hytönen 2002, 101.) 2.2 Äitiysneuvolatoiminta Ensimmäiset neuvolat perustettiin Suomeen jo 1920-luvulla kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta (Eskola & Hytönen 2002, 16). Lainsäädäntö antoi mahdollisuudet koko maan kattavan kunnallisen äitiyshuollon verkoston luomiseksi vuonna (Silvennoinen 2000, 9.) Kunnallisia neuvolapalveluja käyttävätkin lähes kaikki vanhemmat ja he ovat yleensä melko tyytyväisiä neuvolapalveluihin etenkin verrattaessa niitä muihin terveyspalveluihin. Äitiysneuvo-

9 9 lat koetaan tarpeellisiksi ja milteipä itsestään selvyydeksi suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä. (Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000, esipuhe ja 1.) Äitiysneuvola tarjoaa palveluja lasta odottaville perheille. Neuvolakäyntien yhteydessä seurataan äidin terveydentilaa, sikiön kehitystä ja perheen valmentautumista lapsen syntymään. Tavoitteena on sikiön normaali kehitys, äidin ja koko muun perheen hyvinvointi raskauden aikana, onnistunut synnytys ja lapsen hyvinvointi synnytyksen jälkeen. Terveyskasvatuksen painopisteet ovat äidin raskaus- ja imetysajan terveydenhoidossa. Äitiysneuvolatoimintaan sisältyy myös perhevalmennusta. (Aaltonen, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2003, 68.) Tutkimusten mukaan äidit ja isät ymmärtävät neuvolan päätehtäväksi raskauden seurannan ja pitävät sitä itsekin ensisijaisena. Raskauden seurannan oleellinen osa on lapsen hyvinvoinnin seuraaminen. Raskaana olevat äidit eivät välttämättä voi tunnistaa, onko itsellä jokin häiriö vai ei. Näin ollen ammattihenkilön huolenpidossa oleminen on tärkeää. Mikäli neuvolakäyntejä ei olisi, äitiä vaivaisi levottomuus lapsen hyvinvoinnista. Tulosten mukaan äidit kokevat tärkeäksi tietää, että neuvolaan voi tarvittaessa ottaa kysymyksissään yhteyttä. Viiveetön pääsy ongelmatilanteissa äitiysneuvolaan osoittaa äideille huolenpidon tasoa. (Paavilainen 2003, ) 2.3 Äitiysneuvolatoiminnan kehittämishaasteita Perheet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä neuvolatoimintaan, mutta parina viime vuosikymmenenä on havaittu asiakkaiden ja neuvolassa työskentelevän ammattihenkilöstön taholta toiminnan uudistamis- ja kehittämistarpeita. (Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000, esipuhe.) Asiakkaiden toiveita ja näkemyksiä kartoittavissa tutkimuksissa on tullut esille, että valtaosa naisista on tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa osallistua äitiysneuvolassa omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon. Sen sijaan monet toivovat eri vaihtoehdoista keskustelua ja itseluottamuksen vahvistamista. Myös neuvolatyön sisällön ja työmuotojen kehittämisessä on asiakkaiden mielestä parannettavaa. Voidaan sanoa, että naisten fyysisen terveyden seuranta ja siihen liittyvien ongelmien havaitseminen toteutuu hyvin. Sen sijaan puutteita esiintyy neuvola-asiakkaiden psyykkisten- ja so-

10 10 siaalisten kysymysten havaitsemisessa ja käsittelyssä. (Ryttyläinen 2001, 43-44) Tutkimusten mukaan ohjaus ja neuvonta keskittyvät äitiyshuollossa naiseen ja raskauteen fyysisenä tilana. Esimerkiksi parisuhde, tunne-elämä ja arjen kysymykset jäävät taka-alalle ja isiä ei juurikaan oteta mukaan keskusteluihin. Isien asiakkuuden hyväksyminen ei siis näytä olevan äitiyshuollossa lainkaan itsestään selvää. Sekä isien tarpeisiin vastaamisessa että isiin asennoitumisessa on toivomisen varaa. Äitien ja isien huono kohtelu ja isien syrjiminen vaatisivat äitiyshuollossa eettistä keskustelua muutoksen käynnistämiseksi. (Paavilainen, 2003.) Aiemmista tutkimuksista käy myös ilmi, että äitiysneuvolan käyntien riittävyydestä ollaan eri mieltä ja äidit toivovat enemmän tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista sekä yksinäisyydestä. Lisäksi äidit haluaisivat enemmän aikaa keskustelulle yleisistä raskauteen liittyvistä ja henkilökohtaisista asioista. (Mustajärvi & Savela 2000.) Äitiysneuvolan asiakkuutta on tutkittu myös nuorten (alle 18-vuotiaiden) äitien näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan nuorten asiakkuudessa korostuu halu esittää osaavampaa ja tietävämpää kuin ikäisensä, jotta heitä ei moitittaisi tietämättömyydestä. Nuorten äitien käynnit äitiysneuvolassa etenevätkin terveydenhoitajan ohjaamina. Nuoret ovat käynneillä vaitonaisia ja he esittävät harvoin kysymyksiä. (Hirvonen 2000.) Äitiysneuvolajärjestelmässä tulisikin toteuttaa jatkuvaa kehitystä, jonka avulla myös nuorilla odottajilla olisi mahdollisuus tasavertaiseen asiakkuuteen ja riittävän tarvitsemansa tuen saantiin. (Martimo & Turunen 2002.) Äidiksi tuleminen merkitsee nuorille elämän muuttumista ja he kokevat sen myönteisenä. Sosiaalisella verkostolla on suuri merkitys siihen, miten nuori kokee raskautensa. Nuoret kokevat saavansa tarpeeksi tukea sosiaaliselta verkostoltaan ja erityisesti poikaystävän merkitys korostuu. Tärkeimmäksi tuen muodoksi nuoret kertovat keskustelemisen raskauteen liittyvistä asioista ja terveydenhuollosta saadusta tuesta nuoret mainitsevat tärkeimmäksi tuen muo-

11 11 doksi tiedon saannin vauvan voinnista. He toivovat, että saisivat enemmän selkeää yleistietoa raskaudesta. Keskeisimpinä asioina nousee esille se, että neuvoloissa tulisi enemmän kiinnittää huomiota nuoren sosiaaliseen verkostoon ja siltä saatavaan tukeen. Heihin tulisi suhtautua neuvoloissa, kuten vanhempiinkin raskaana oleviin, mutta nuoret tarvitsisivat kuitenkin selkeämpää ja käytännönläheisempää perustietoa. (Saarikoski & Utter 2000.) 3 ASIAKKAAN OHJAUS TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ 3.1 Asiakkaan ohjauksen määrittelyä Asiakkaan ohjauksella tarkoitetaan ammatillisesti koulutetun, pätevän hoitajan ja apua hakevan yksilön välillä vallitsevaa vuorovaikutussuhdetta (Sutinen & Tillikainen 2004, 8). Ohjaus merkitsee hoitotyössä asiakkaan inhimillisistä tarpeista lähtevää ja yhdessä hänen kanssaan suunniteltua kirjallista, suullista ja toiminnallista tiedon jakamista (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2001, 72). Suullinen ohjaus ei ole tavallisesti yksinään riittävää, vaan tarvitsee tuekseen kirjoitettuja ohjeita. Kirjallisten ohjeiden avulla asiakas voi palauttaa mieleen saamansa ohjauksen ja kerrata ohjeita itselleen sopivana ajankohtana. (Heikkinen, Tiainen & Torkkola 2002, 25 ja 29.) Ohjausta suunniteltaessa on olennaista asiakkaan voimavarojen ja tarpeiden arviointi sekä asiakkaan oma näkemys elämästään ja oloistaan (Iivanainen ym. 2001, 72). Ohjaukseen kohdistuvia keskeisimpiä vaatimuksia on yksilöllisyys. Suunniteltu ja rutiininomainen ohjaustoiminta mukautetaan yksilöllisesti niin, että terveys nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu ihmisen somaattinen ja henkinen hyvinvointi ja tyytyväisyys. (Simell 1997, 12). Asiakasta kuunnellaan aktiivisesti, ja näin kaavamaisia ratkaisuja toiminnassa vältetään (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 23). Terveydenhoitotyössä ohjauksella pyritään vaikuttamaan asiakkaan ja omaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä lisätään tarvittavia tietoja

12 12 ja taitoja, joiden avulla asiakas säilyttää tai edistää terveyttään. (Iivanainen ym. 2001, 72.) 3.2 Asiakkaan ja terveydenhoitajan välinen vuorovaikutussuhde Ohjauksen onnistumiseen vaikuttavat hoitajan asiantuntijuus sekä hänen persoonalliset ominaisuutensa kuten äänen käyttö, rauhallisuus tai ärtymys. Ohjaus edellyttää hoitajalta ohjattavan asian sisällön hyvää tuntemusta. (Heikkinen, Tiainen & Torkkola 2002, 29.) Hoitajalta vaaditaan teoreettisten tietojen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ohjaus- ja neuvontataitoja (Iivanainen ym. 2001, 72). Hoitaja vaikuttaa omalla käyttäytymisellään ja sanattomalla viestinnällään ohjaustilanteen onnistumiseen. Niinpä ohjauksella on vaara epäonnistua, jos hoitaja esimerkiksi vain selittää ohjeet kaavamaisesti eikä välitä, ymmärtääkö asiakas niitä. Asiakkaat haluavat käytännönläheisiä ja tilannekohtaisia ohjeita ja he toivovat hoitajien olevan helposti lähestyttäviä, ystävällisiä, empaattisia, hienotunteisia sekä kiinnostuneita heidän ongelmistaan. (Heikkinen ym. 2002, 27 ja 32.) Ohjattava hakee apua ymmärtääkseen paremmin itseään, pystyäkseen tekemään päätöksiä ja muuttaakseen käyttäytymistään. Ohjauksen onnistumiseksi sen tulee olla luonteeltaan suunniteltua, tavoitteellista ja järjestelmällistä. Ohjaaminen on merkittävää, koska asiakas tarvitsee omaa hoitoaan koskevaa tietoa hallitakseen elämäänsä, ottaakseen vastuuta itsestään ja edistääkseen omaa terveyttään. Ohjaus on edellytys sille, että asiakas pystyy osallistumaan ja sitoutumaan hoitoonsa sekä selviytymään tilanteesta ja siihen liittyvästä hoidosta. Ohjauksen avulla voidaan myös tukea asiakkaan kykyä itsehoitoon, korkeatasoiseen hyvinvointiin ja terveydenhoitoon. (Sutinen & Tillikainen 2004, 8.) Häntä kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen tiedonhakuun ja sitä kautta omahoitoon ja selviämiseen itsenäisesti pulmatilanteista. (Silvennoinen 2001, 94.) Ohjauksen onnistumisessa tärkeitä asioita ovat sopiva ympäristö ja ajankohta. Ohjeiden antamiseen on valittava mahdollisimman rauhallinen ja häiriötön paik-

13 13 ka, joka takaa asiakkaan yksityisyyden. Esimerkiksi juuri ennen kotiinlähtöä annettu ohjaus hälyisessä ympäristössä voi epäonnistua. Ohjaukseen käytettävissä oleva aika on usein lyhyt, siksi sen sisältö tulisikin suunnitella niin, että siihen varatussa ajassa ehditään käsitellä kaikki asiakkaalle tärkeät asiat. Asiakasta on myös hyvä rohkaista kysymään epäselviksi jääneet asiat. Ohjaustilanteeseen vaikuttavat muun muassa asiakkaan ikä ja persoonallisuus. Esimerkiksi nuorille asiakkaille on puhuttava heidän ikätasolleen sopivaa kieltä, ei lapsellisesti eikä liian virallisesti. (Heikkinen 2002, ) Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista määrää, että potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että sen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys niin, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. (Finlex - Säädökset alkuperäisinä: 785/1992.) 3.3 Asiakaslähtöisyys ja perhekeskeisyys ohjauksessa Asiakaslähtöisyys on tämän hetken avainsana terveydenhoitotyössä. Asiakaslähtöiseen toimintamalliin kuuluu asiakkaan näkeminen osana sosiaalista verkostoa, johon kuuluvat perhe, muut omaiset, ystävät, naapurit, muu lähiympäristö sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakaslähtöisyyden keskeinen ominaisuus on, että palveluita ei järjestetä organisaation vaan asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman toimiviksi. Asiakaslähtöisyyttä on myös asiakassuhteen jatkuvuus. Asiakkaat toivovatkin yleensä pysyvää palvelu- ja hoitosuhdetta. (Nouko- Juvonen, Ruotsalainen & Kiikkala 2000, ) Äitiysneuvolan asiakkaalla tarkoitetaan lasta odottavaa perhettä. Perhekäsite on hyvin tunnepitoinen, koska jokaisella on oma käsitys ja omat kokemukset lap-

14 14 suuden perheestä. Yleisesti perheellä tarkoitetaan yleistä vallalla olevaa mielikuvaa perheestä. Terveysalan työntekijä joutuu kuitenkin työssään tekemisiin hyvin erilaisten perheiden kanssa, niinpä hoitotyöntekijän onkin pohdittava perheen käsitettä. (Etzell, Korpivaara, Lukkarinen, Nikula, Pekkarinen, Peni & Värmälä 1998, ) Perhe on aina ollut joustava ja sopeutuvainen instituutio, joka on muuttunut tarpeiden mukaan. Terveyskäyttäytyminen alkaa perheestä, jossa määritellään terveyttä ja sairautta koskevia käsityksiä. Tavalla tai toisella perhe osallistuu jäsentensä terveyden- ja sairaanhoitoa koskeviin hoitoihin ja päätöksiin. Hoitotyön käytännössä ongelmia tuottaa perhekeskeisen hoitotyön käsitteellinen epäselvyys. (Etzell ym. 1998, 13.) Perhekeskeisyys tarkoittaa hoitotyössä sitä, että perhe otetaan mukaan koko hoitoprosessiin ja päätöksentekoon. Se voi myös merkitä sitä, että perhe otetaan hoitoon mukaan taustatueksi, jolloin yksilö on hoidossa keskeinen tai että perhe itsessään on hoitotyön keskeinen mielenkiinnon kohde. Joidenkin tutkimusten mukaan perhekeskeinen hoitotyö toteutuu parhaiten äitiysneuvoloissa, koska isien osuus asiakkaina on lisääntynyt. Perhekeskeisen hoitotyön tarkoituksena on tukea perhettä voimavarojensa käyttämisessä ja itsensä vahvistamisessa, sekä selvittää perheen elinoloja, elämäntapaa ja pyrkiä lisäämään perheen hyvinvointia. (Mikkanen 2000, ) Asiakkaan ohjauksessa ei ole syytä sivuttaa omaisten tai läheisten tiedontarvetta. Hoitajan tulee kysyä asiakkaalta, haluaako hän omaisensa tai läheisensä mukaan ohjaukseen. (Heikkinen ym. 2002, 32.) Omaisille kerrottavan tiedon tulee olla rehellistä ja ymmärrettävää. Jotkut haluavat saada hyvin yksityiskohtaista tietoa, kun taas toisille riittää pääpiirteinen tieto kokonaistilanteesta. Omaisen kannalta on tärkeää, että hänelle suodaan mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin vastataan omaista kunnioittaen. (Iivanainen ym. 2001, 72.)

15 15 4 ASIAKKAAN SEURANTA ÄITIYSNEUVOLASSA RASKAUDEN AIKANA Raskaus alkaa, kun munasolu hedelmöittyy ja kuukautisten poisjääminen on yleensä ensimmäinen äidin havaitsema merkki raskauden alkamisesta (Aaltonen ym. 2003, 81). Raskaus kestää keskimäärin 40 viikkoa laskettuna viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Täysiaikainen raskaus vaihtelee 38 viikosta 42 viikkoon. Mikäli lapsi syntyy ennen 37. raskausviikon loppua, kyseessä on ennenaikainen synnytys. Jos taas synnytys tapahtuu 42. raskausviikon päätyttyä, katsotaan synnytyksen olevan yliaikainen. (Eskola & Hytönen 2002, ) Raskaus jaetaan sikiön kasvun perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen raskauskolmannes eli trimesteri kestää viimeisten kuukautisten alkamisesta 13. raskausviikon loppuun. Toinen raskauskolmannes kestää raskausviikot Viimeinen raskauskolmannes kestää 29. raskausviikosta lapsen syntymään. (Eskola & Hytönen 2002, ) Raskautta seurataan äitiysneuvolassa säännöllisin väliajoin. Tämän tarkoituksena on löytää poikkeavat ja riskiraskaudet ajoissa, jotta niihin voitaisiin tarvittaessa puuttua. Erilaiset elimistön fysiologiset muutokset ja tuntemukset liittyvät sinänsä normaaliin raskauteen ja ne olisikin hyvä tuntea, ettei niitä pidettäisi häiriöinä. Psyykkinen valmistautuminen vanhemmuuteen on myös tärkeä osa raskautta. (Ylikorkala & Kauppila 2001, 303.) Suurin osa nykypäivän raskauksista on suunniteltuja ja toivottuja. Raskauden alkaminen ja vanhemmuus ovat tällöin lähtöisin naisen ja miehen tietoisesta päätöksestä. Lapsi merkitsee vanhemmilleen usein rakkauden antajaa ja vastaanottajaa sekä oman minän jatketta. (Eskola & Hytönen 2002, 94.) Normaaliin raskauteen liittyy monia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia sekä lopuksi synnytys (Ylikorkala & Kauppila 2001, 303).

16 Äitiin kohdistuvat seulontatutkimukset Pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen mahdollisimman varhainen toteaminen on äitiysneuvolaseurannan tärkein päämäärä. Sen oireita ovat muun muassa kohonnut verenpaine ja proteinuria. Äidin verenpainetta seurataan raskauden aikana jokaisella neuvolakäynnillä. Tällöin myös tutkitaan äidin virtsasta proteiini eli valkuainen. (Viisainen 1999, ) Raskausdiabetes tarkoittaa raskauden aikana todettua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Riskitekijöitä raskausdiabetekselle ovat muun muassa aamuvirtsasta todettu glukoosi eli sokeri, ylipainoinen synnyttäjä sekä aikaisemman raskauden aikana todettu diabetes. Virtsan glukoosi tutkitaan kaikilta raskaana olevilta jokaisen neuvolakäynnin yhteydessä. Raskausdiabetesta tutkitaan sokerirasituskokeella ja se suositellaan tehtäväksi raskausviikoilla niille äideille, joilla on raskausdiabeteksen riskitekijöitä. (Viisainen 1999, ) Äidin hemoglobiinia seurataan raskauden aikana. Plasmavolyymi suurenee raskausviikolle 24 asti enemmän kuin hemoglobiinin määrä lisääntyy. Jos alkuraskaudessa hemoglobiinitaso on matala, aloitetaan rautalääkitys raskausviikon 12 jälkeen. Myöhemmin havaittava matala arvo antaa aiheen lääkityksen välittömään aloittamiseen. (Viisainen 1999, 21.) Kaikista äideistä otetaan ensimmäisellä neuvolakäynnillä verinäyte veriryhmävasta-aineseulontatutkimusta varten. Samasta näytteestä tutkitaan myös äidin ABO- ja Rh (D) veriryhmä. Jos äidiltä todetaan raskauden kannalta merkityksellinen veriryhmävasta-aine, seurataan vasta-ainepitoisuutta kuukausittain. (Viisainen 1999, 22.) Raskauden aikainen infektio äidissä voi aiheuttaa keskenmenon, ennenaikaisen synnytyksen, sikiön kuoleman, epämuodostuman tai vammautumisen. Infektio voi kuitenkin näkyä tulevassa lapsessa vasta vuosien kuluttua. Neuvolassa seulotaan tällä hetkellä kuppaa, hepatiitti-b-, HIV- sekä virtsatieinfektioita. (Viisainen 1999, 27.)

17 17 Äidin painoa seurataan raskauden aikana. Lapsen syntymäpainoon vaikuttaa äidin paino raskauden alussa sekä painonnousu raskauden edetessä. Painon seurannan ohella äidiltä määritetään kohdunpohjan mitta säännöllisin väliajoin. Tarkoituksena on löytää tapaukset, joissa sikiön kasvu on normaalista poikkeavaa tai kohdun tilavuus on muista syistä poikkeava. (Viisainen 1999, ) 4.2 Sikiöön kohdistuvat seulontatutkimukset Sikiöseulonnalla tarkoitetaan raskaana olevaan naiseen kohdistettuja seulontoja, joiden tavoitteena on todeta sikiön sairaus tai vamma. Sikiöseulonnoista on tehty seuraavanlaiset suositukset: Jos raskauden aikana tehdään vain yksi kaikukuvausseulonta, se ajoitetaan raskausviikoille Downin syndrooman sikiöseulontakäytännöksi suositellaan varhaista kaikukuvausseulontaa raskausviikoilla Yli 39-vuotiaille tarjotaan mahdollisuus sikiön kromosomitutkimukseen, joko istukkanäytteestä raskausviikoilla tai lapsivesinäytteestä raskausviikoilla Alle 36-vuotiaille tehdään sikiön kromosomitutkimus vain tarvittaessa. Äidille/pariskunnalle tulee antaa tietoa seulonnoista näytteenottoa tai tutkimusta edeltävällä käynnillä harkinta-ajan takaamiseksi. (Viisainen 1999, 39 ja ) Sikiön sydämensyke on todettavissa lähes poikkeuksetta raskausviikosta 12 alkaen. Tämän jälkeen sikiön sydämensyke todetaan jokaisen neuvolakäynnin yhteydessä. Jos sydämensyke todetaan harvaksi, kyseessä saattaa olla esimerkiksi napanuoran puristuminen, ja tällöin äidin asentoa kannattaa muuttaa. Sikiön sydämensykkeessä voi myös esiintyä epäsäännöllisyyttä. Tarvittaessa äiti on lähetettävä äitiyspoliklinikalle tarkempiin tutkimuksiin. (Viisainen 1999, 27.) Normaalin sikiön liikemäärä pysyy yleensä samansuuruisena synnytykseen saakka. Normaaliraskauksissa ei suositella liiketarkkailua, mutta riskiraskauksissa sitä voidaan käyttää muiden seurantamenetelmien lisäksi. (Viisainen 1999, 27.)

18 18 5 LASTA ODOTTAVAN PERHEEN OHJAUS ÄITIYSNEUVOLASSA Terveydenhoitajalla on päävastuu raskaana olevan ja synnyttäneen äidin terveydenhoidosta, koska hän tapaa äitiä ja perhettä usein. (Eskola & Hytönen 2002, 103.) Terveydenhoitajan pääasiallisina työmuotoina ovat yksilövastaanotot, kotikäynnit ja perhevalmennus. Hänen työtään ohjaavat asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet sekä tarpeet. Toiminnassa korostuvat asiakaslähtöisyys sekä itsehoidon ohjaaminen ja tukeminen. Ohjaamisen välineitä ovat esimerkiksi raskauden seurantalomake, hoitosuunnitelmalomake sekä äitiysneuvolakortti. (Laitinen & Toikkanen 2003,17.) Ensisynnyttäjälle suositellaan neuvolakäyntiä raskauden ja lapsivuoteen aikana ja uudelleensynnyttäjille 9-13 käyntiä. Käyntien määrää tulee lisätä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toisaalta jos äitiysneuvolassa todetaan tai epäillään poikkeavuutta raskauden kulussa, äiti ohjataan tarkempiin tutkimuksiin äitiyspoliklinikalle tai päivystysaikana synnytysvastaanotolle. Muun muassa diabeetikoille ja epileptikoille sekä niille naisille, joilla on sydänvika tai LED-tauti, suositellaan neuvolatarkastusta jo ennen suunniteltua raskautta. (Eskola & Hytönen 2002, 103.) 5.1 Raskauden tuomat fyysiset muutokset Raskauden aikana esiintyy melkein kaikilla äideillä hyvänlaatuisia oireita, kuten väsymystä, pahoinvointia, alavatsakipuja ja virtsaamistarpeen tihenemistä. Nämä oireet saattavat huolestuttaa äitiä ja hänen perhettään, vaikka ne kuuluvatkin normaaliin raskauteen. Niinpä neuvolassa pitäisi voida erottaa nämä fysiologiset raskausoireet ja selvittää niiden vaarattomuus. (Ylikorkala & Kauppila 2001, ) Kaikki elimet joutuvat mukautumaan uuteen tilanteeseen, muun muassa äidin aineenvaihdunta vilkastuu, verenkierto ja hengitys vilkastuvat ja kohtu kasvaa. Myös äidin paino nousee raskauden aikana keskimäärin 12 kiloa. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 161.)

19 19 Lievä aamupahoinvointi on hyvin tavallista raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Sen aiheuttajina ovat mahan vellomisliikkeen eli motiliteetin väheneminen ja muutokset hiilihydraattiaineenvaihdunnassa. Voimakkaimmillaan pahoinvointi on yleensä silloin kun maha on tyhjä. Terveydenhoitaja ohjaa äitiä löytämään keinot pahoinvointinsa lievittämiseksi. Oloa voi helpottaa muun muassa kehottamalla äitiä syömään jotain ennen vuoteesta nousua, nousemalla vuoteesta hitaasti sekä syömällä pieniä aterioita 2-3 tunnin välein. (Eskola & Hytönen 2002, ) Jos oksentelua esiintyy niin usein, että se aiheuttaa painonlaskua ja häiriöitä nestetasapainoon, kyseessä on sairaus (Eskola & Hytönen 2002, 189) ja siihen on pyydettävä hoito-ohjeita lääkäriltä. (Taskinen 2004, 18.) Rintojen aristusta ja pistelyä voi vähentää käyttämällä hyvin istuvia ja tukevia rintaliivejä. Rintaliivien käyttö myös yöllä voi helpottaa oloa. Rinnat tulisi pitää lämpiminä, sillä ne ovat hyvin kylmän arat. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja ohjaa äitiä raskauden aikana rintojen hoidossa ja imettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Positiivinen suhtautuminen imettämiseen luodaan jo odotusaikana. (Eskola & Hytönen 2002, 106.) Rinnoista voi tihkua maitoa toisesta raskauskuukaudesta lähtien (Taskinen 2004, 18). Väsymys on alkuraskauden aikana yleistä ja unen tarve lisääntyy. Väsymyksen tulisi kuitenkin vähentyä raskauden toisella kolmanneksella. Myös alavatsakipuja voi ilmetä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ja painon tunne alavatsalla on tavallista (Ylikorkala & Kauppila 2001, 308), niinpä virtsaamisen tarve lisääntyy (Taskinen 2004, 18). Normaaliin raskauteen kuuluvat myös kivuttomat ja epäsäännölliset supistukset. Toisilla supistuksia esiintyy koko raskauden ajan, mutta toisilla vasta synnytyksen alkaessa. Supistuksia ilmenee etenkin reippaassa kävelyssä, portaita noustessa, kylkeä kääntäessä tai muuten fyysisen rasituksen yhteydessä. (Ylikorkala & Kauppila 2001, 309.) Raskauden aikana voi ilmetä turvotuksia tavallisimmin jaloissa ja käsissä. Iltaisin esiintyvää turvotusta voidaan pitää normaalina, mutta aamulla levon jälkeen esiintyvä turvotus on merkki häiriöstä, joka vaatii tarkempaa selvittelyä. (Eskola & Hytönen 2002, 115.) Selän lihakset joutuvat kovaan rasitukseen vatsan kas-

20 20 vaessa, mikä ilmenee usein selkäkipuina. Kipua voi lievittää esimerkiksi varovaisella hieronnalla ja levolla. (Taskinen 2004, ) Muita raskauden mukanaan tuomia fyysisiä muutoksia voivat olla muun muassa raskausarvet, ihon pigmentin lisääntyminen, peräpukamavaivat, suonikohjut ja suonenvedot (Ylikorkala & Kauppila 2001, 308). 5.2 Raskauden tuomat psyykkiset ja sosiaaliset muutokset Vanhemmuuteen kasvu on osa inhimillistä kasvua, ja vanhemmuus on kerran alettuaan loppuelämän jatkuva kehitystapahtuma. Lähes kaikki vanhemmat hämmästyvät niitä monenlaisia tunteita, jotka liittyvät lapsen tuloon ja vanhemmuuteen. Jokaisen uuden lapsen syntyminen vaikuttaa perheen rakenteeseen ja toimintoihin, mutta etenkin ensimmäisen lapsen syntymä on merkittävä kehityskriisi perheessä. Jotta perhe selviäisi kehitysvaiheesta toiseen tasapainoisesti, on tämän kriisin kohtaaminen ja läpityöskentely välttämätöntä. Äitiysneuvolassa voidaan tukea tätä kehitystä antamalla tietoja vuorovaikutuksen syventämisestä, kasvatuksesta ja perhe-elämästä. (Eskola & Hytönen 2002, 100.) Odottava äiti tarvitsee terveydentilan seurannan ja siihen liittyvien neuvojen lisäksi valmennusta ja tukea monissa muissakin asioissa. Neuvonnan tarvetta voi olla muun muassa synnytyspeloissa, ongelmallisissa suhteissa odotettavan lapsen isään, taloudellisissa ja työasioissa. (Ylikorkala & Kauppila 2001, ) Lähes jokainen raskaana oleva nainen jännittää synnytystä. Kyseessä on luonnollinen reaktio ja se auttaa kohtaamaan uuden tilanteen. Jopa joka viides raskaana oleva nainen pelkää synnytystä niin paljon, että se varjostaa raskautta ja kuluttaa voimia. Useimmiten pelätään esimerkiksi kipua, avuttomuutta ja omien voimien ja itsehallinnan menettämistä. Synnytystä voimakkaasti pelkäävä tulisi lähettää neuvolasta jo alkuraskaudessa synnytyssairaalan erityispoliklinikalle. Synnytyspelon ehkäisy kuuluu jokaisen neuvolan ja synnytyssairaalan velvollisuuksiin. (Viisainen 1999, )

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Linda Tuomikanta. OMA NAPA Raskausajan painonhallinta verkossa

Linda Tuomikanta. OMA NAPA Raskausajan painonhallinta verkossa Linda Tuomikanta OMA NAPA Raskausajan painonhallinta verkossa Hoitotyön koulutusohjelma 2014 OMA NAPA. Raskausajan painonhallinta verkossa Tuomikanta, Linda Evastiina Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön

Lisätiedot

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen Hyvä alku monikko vanhemmuuteen Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Monikkoperhevalmennus 4 Ohjeita perhevalmennuksen ohjaajalle 6 Monikkoperhevalmennuksen

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ

VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ VIEROITUSOIREISTA KÄRSIVÄN VASTASYN- TYNEEN HOITOTYÖ Verkko-oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille Elina Rauhala Johanna Tammisto Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot