Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)"

Transkriptio

1 vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.)

2 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen ammattilaisille, jotka toimivat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, kohtaavat väkivaltaa kokeneita naisia työssään ja ovat kiinnostuneita vertaisryhmien ohjaamisesta. Vertaistuesta, vertaisryhmätoiminnasta ja ryhmien ohjaamisesta on kirjoitettu lukuisia julkaisuja ja oppaita. Tämän vertaisryhmäkirjan erityisyys ja samalla rajaus on siinä, että se keskittyy väkivaltaa kokeneille naisille suunnattuihin vertaisryhmiin. Kirja kiinnittää huomion siihen, mikä väkivaltaryhmien sisällöissä ja ohjaamisessa on erilaista kuin muissa ryhmissä. Väkivalta ilmiönä tuo työskentelyyn omat erityispiirteensä, jotka tulee tunnistaa ja ottaa huomioon ryhmän ohjaamisessa. Tämä vertaisryhmäkirja on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Miina väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen -projektin ( ) tuotos ja sai siitä nimensäkin. Idea ja tarve tämänkaltaisen kirjan kirjoittamiselle vahvistui projektin etenemisen myötä. Hyvin monimuotoisesta vertaisryhmätoiminnasta tuli erittäin tärkeä osa Miinaa. Kirjan keskeinen sisältö koostuu ryhmissä mukana olleiden naisten ja ryhmiä ohjanneiden projektityöntekijöiden osaamisesta, havainnoista ja kokemuksista. Kirja kertoo, millaisia väkivallasta selviytymisen voimavaroja vertaisuus ja osallisuus ovat ja miten ryhmät voivat nostaa esiin vaikuttamisen tahdon, joka väkivaltaa kokeneilla naisilla on. Lämpimät kiitokset kirjan kirjoittajille Sirkku Mehtolalle, Luru Natuselle ja Riitta Pohjoisvirralle sekä niille väkivaltaa kokeneille naisille, joiden kokemuksista ja aikaansaamisista kirjoittajat ovat voineet ammentaa teksteihinsä sisältöä. Toivottavasti kirja on avuksi ja innostaa lukijaa vertaisryhmätoimintaan väkivaltaa kokeneiden naisten kanssa. Auli Ojuri Vertaisryhmä. Väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen Toimittaja Auli Ojuri Toimitussihteeri Essi Lehtinen Ulkoasu ja taitto: Rohkea Ruusu, Kristina Sarivaara Kuvat: Shutterstock Julkaisija: Ensi- ja turvakotien liitto Käsikirja on osa Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa Miina väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen -projektia. Tilaukset: Ensi- ja turvakotien liitto, Ensi- ja turvakotien liiton käsikirja 1. ISBN ISSN L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu)

3 Lukijalle 3 Auli Ojuri Vertaisryhmän rakentuminen Luru Natunen 30 Vertaisuus ja osallisuus Sirkku Mehtola 6 Ryhmän ohjaajalle Ensimmäinen tapaaminen, esittäytyminen ja sopimukset Juonen kulku, jokainen vuorollaan vai kaikki kerralla? Ryhmän päättäminen Taustat ja perustelut toiminnalle Riitta Pohjoisvirta ja Luru Natunen Väkivaltaerityisyys Väkivallan ymmärtämisestä Väkivallan aiheuttama trauma ja ryhmä Palvelujärjestelmän ristivedossa Väkivallan muodot ja ryhmä 10 Kohdennettuja ryhmiä Sirkku Mehtola, Luru Natunen, Riitta Pohjoisvirta Miina-kahvila Nuorten äitien ja vauvojen ryhmä Äitien ja lasten rinnakkaiset ryhmät Samaan uskonnolliseen yhteisöön kuuluvien ryhmät Ryhmät verkossa Ikääntyneiden ryhmät Lapsuudessaan väkivaltaa kokeneiden vertaistukiryhmä 34 Ryhmässä toistuvia teemoja Lähteä vai jäädä? Puhe kumppanista Käytännön kysymyksiä Huoli lapsista Mitä tulisi ottaa huomioon ryhmän tarpeet Arvostava vuorovaikutus Luottamus ja turvallisuus Asiantuntijuuden korostaminen Hoiva ja huolenpito Asiantuntijaryhmät Sirkku Mehtola ja Luru Natunen Ohjaaja edunvalvojana Tutkimus ja tiedottaminen Ruusukuja 76 -näyttely vaikuttamisen keinona Miinan salonki mahdollisuus vaikuttaa ja vaikuttua Vainon kohteeksi joutuneet naiset asiantuntijatyöryhmänä 42 Ryhmän kokoaminen Sirkku Mehtola ja Luru Natunen 22 Miten ryhmä kootaan? Ryhmän jäsenet Työpari Toimintaympäristö Avoin ja suljettu ryhmä Toiminnallisuus ryhmän tukena Lopuksi 49 Auli Ojuri Kirjallisuus 50 Nettisivut 51

4 ja 6 vertaisryhmä-käsikirja 7 Vertaisryhmille ovat tunnusomaisia ryhmän Osallisuus on jäsenten kokemusten samankaltaisuus, oman eristäytyneisyyden tarinan jakaminen muiden kanssa, luottamus ja kunnioitus jäsenten välillä sekä vertaisuus ja ja syrjäytymisen osallisuus. Kaksi viimeksi mainittua ovat erityisen merkittäviä väkivallan kohteeksi joutunei- vastavoima. den vertaisryhmissä. Vertaisuuden ja osallisuuden kokemukset vaikuttavat suuresti ihmisen lisuus selviytymiseen, itsekunnioituksen palautumiseen, toimijuuteen ja kykyyn määrittää omat tavoitteensa. Vertaisuus ja osallisuus kulkevat keskeisenä juonena läpi koko tämän oppaan. Vertaisuus syntyy yhteisten kokemusten jakamisesta. Vertaistuella ja toisten selviytymistarinoilla on keskeinen merkitys silloin, kun ihminen on kohdannut identiteettiään ja koko olemassaoloaan horjuttavia kokemuksia, kuten isuus väkivaltaa. Vertaisryhmissä jaetaan kokemusasiantuntijuutta*, toivoa, rohkaisua ja realistisia Sosiaalinen osallisuus tuottaa ihmisille hyvinvointia ja terveyttä, koska osallisuus luo elämään oman elämäntilanteen muuttamisen tavoitteita. Vertaisuus auttaa myös ymmärtämään omia mielekkyyttä. Yksin kukaan ei voi olla osallinen. menneisyydessä tehtyjä valintoja suvaitsevammin. Itsensä syyllistäminen väkivallan kohteekta, että hänen kuulumisellaan tiettyyn ryhmään Ihminen saa osallisuuden kokemuksen tunteessi joutumisesta vähenee, mikä vaikuttaa siihen, tai yhteisöön on merkitystä ja että hänen ajatuksensa ovat arvokkaita. Tätä tunnetta voidaan kut- että tämä hetki ja tulevaisuus on mahdollista nähdä valoisampina. Moni on kokenut, että vertaistuki on ollut tärkein omaa toipumista edistä- Osallisuus on eristäytyneisyyden ja syrjäytymisua myös voimaantumiseksi tai valtaistumiseksi. vä tekijä. sen vastavoima. Vertaisryhmissä mahdollistuvat myös vastavuoroiset ihmissuhteet, jotka meille kaikille ovat muksen osallisuudesta, joka väkivaltaa kokeneel- Ryhmätoiminta mahdollistaa uudelleen koke- sallisuus tärkeitä. Erityisen tärkeitä niistä tulee silloin, ta on yleensä kadonnut. Moni kokee, että ei voi kun kaikki arkea tukevat rakenteet murtuvat. vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Olemassaolo on Vertaisryhmät tarjoavat ryhmäläisille areenan, tietyllä tavalla kohtaloon sidottu. Väkivallan uhriksi joutunut ei koe olevansa osallinen itseään jossa raja auttajan ja autettavan välillä on häilyvä. Auttaminen on vastavuoroista. Näissä ryhmissä koskeviin asioihin tai yleensä omaan elämäänsä. syntyy sosiaalista pääomaa, sosiaalista minuutta Myös viranomaisten väliintulot ja heidän tarjoamansa apu koetaan usein syyllistävinä ja vähät- ja kokemusta siitä, että kuulun johonkin ja minua tarvitaan. Vertaisuuden kokemus on kantava televinä, mikä heikentää luottamusta ulkopuolisiin voima kriisistä toipumisessa. entisestään. Sirkku Mehtola vertaisuus & osallisuus *Tässä yhteydessä kokemusasiantuntija on väkivaltaa läheisessä ihmissuhteessaan kokenut.

5 8 vertaisryhmä-käsikirja 9 Tunne siitä, että on osa ryhmää ja että on osallisena ryhmän prosesseissa, edistää sitoutumista oman ja toisten toipumisen edistämiseen. Osallisuus osana voimaantumista ilmenee muun muassa oman kokemusasiantuntijuuden käyttämisenä erilaisissa vaikuttamiseen tähtäävissä ryhmissä. Vertaisuus ja osallisuus liittyvät kiinteästi narratiiviseen, dialogiseen sekä sosiokulttuurisen innostamisen lähestymistapoihin. Vertaisryhmäohjaajina olemme kokeneet näiden lähestymistapojen tarjoavan käyttökelpoisia ajatuksia ryhmien ohjaukseen. On ehkä hyvä korostaa, että valitut lähestymistavat ovat ryhmänohjauksessa ensisijaisesti orientaatioperusta, eivät työskentelymenetelmiä. Näitä lähestymistapoja esitellään seuraavassa hyvin lyhyesti painottaen niiden käyttöä väkivaltaa kokeneiden vertaisryhmätoiminnassa. Väkivaltaa kokeneiden vertaisryhmässä narratiivisuuteen sisältyy ajatus löytää rinnakkaisia, eheyttäviä tarinoita väkivallan pirstaloimalle tarinalle. Samanaikaisesti hallitsevan, väkivallan sävyttämän tarinan muuttuessa ja muokkaantuessa tarinan sisäinen merkitys itselle muuttuu. Väkivaltakokemukset eivät enää määrittele tarinaa kertojan menneisyydestä eivätkä tulevaisuudesta. Tarinan päähenkilö alkaa näyttäytyä selviytyjänä. Dialogisuus ryhmässä mahdollistaa uuden, yhteisen ja jaetun ymmärryksen ja kielen rakentamisen. Ryhmäläiset luovat ryhmässä avoimia tiloja, joissa oma sisäinen tai ulkoinen puhe aukeaa yhteisen uuden puheen vaikutukselle. Eräs dialogisuuden perusajatuksista onkin, että keskustelun alkaessa kukaan läsnäolijoista ei voi tietää, minne keskustelu johtaa, mutta keskustelun päättyessä kaikki ovat oivaltaneet jotain uutta ja keskustelu on synnyttänyt uuden tietämisen ja tuntemisen tason. Ohjaajat voivat omalla esimerkillään ylläpitää ja vahvistaa sellaista vuorovaikutusprosessia, jossa väkivaltaa kokeneet ryhmäläiset voivat synnyttää sanoja kokemuksille, jotka ilmenevät yleensä oireina ja tuntemuksina. Asioina, joille ei ole ollut sanoja. Dialogisessa keskustelussa yhdessä etsiminen, toisen kuunteleminen, kiinnostus toisen näkemyksiä kohtaan ja keskinäinen luottamus ovat asioita, joita vertaisryhmässä voi harjoitella. Väkivalta on saattanut viedä kyvyn olla mukana dialogisessa, osallistuvassa vuorovaikutuksessa. Väkivalta tuottaa monologeja, joissa puheen suunnan, sävyn, sisällön ja tavoitteen määrittelee väkivallan käyttäjä. Sosiokulttuurinen innostaminen on yksi sosiaalipedagogiikan sovellus, jossa ihminen nähdään aktiivisena, muutokseen pyrkivänä toimijana. Keskeinen ajatus väkivaltatyön näkökulmasta on, että ryhmissä syntyvä vertaisuus ja osallisuus saavat myös muutokseen ja vaikuttamiseen tähtäävän ulottuvuuden. Ohjaaja toimii innostajana, hän herättää ryhmän kriittiseen tietoisuuteen siitä, että väkivalta on yksilötason trauman lisäksi myös laaja yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kysymys. Ryhmän tavoitteeksi voi näin ollen muodostua arkielämän ja yksilötason muutosten lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen väkivaltaa kokeneiden palveluiden parantamiseksi. Väkivaltatyön kehittämisessä asiakkaiden osallisuudella ja vertaisuudella on keskeinen merkitys. Ne tuottavat kokemusasiantuntijuutta, joka on ensiarvoisen tärkeää palvelujen kehittämisessä, väkivaltaan liittyvien asenteiden ja arvojen muuttamisessa sekä lainsäädäntöön liittyvien puutteiden tunnistamisessa. Ryhmän tavoitteeksi voi muodostua arkielämän ja yksilötason muutosten lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

6 austatuus 10 vertaisryhmä-käsikirja 11 Väkivaltaerityisyys Riitta Pohjoisvirta Vertaisryhmän ohjaajan tärkein tehtävä on vertaistuen mahdollistaminen turvallisesti. Näin avaa sellaisen näyttämön suomalaisen naisen gelmista ja kulttuurin pimeistä pisteistä. Ryhmä perustelut on kaikissa vertaisryhmissä. Tässä luvussa nostetaan esille niitä väkivallan ilmiöön liittyviä metystä ja kiukkua niin ryhmäläisissä, ryhmän elämään, että se saattaa herättää kysymyksiä, ih- erityispiirteitä, joita ryhmän ohjaaja todennäköisesti joutuu kohtaamaan työskennellessään Ohjaajaa auttaa ryhmäläisten kokemusten ohjaajassa kuin ryhmässä vierailevissakin. lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa. ymmärtämisessä yksilötasoa laajempi näkökulma väkivallan selittämisessä. Yhteiskunnan palvelujärjestelmä ja viranomaisten toimintakäytännöt pilkkovat väkivallan yksittäisiksi ir- Väkivallan ymmärtämisestä Väkivaltaa lähisuhteissa selitetään ja pyritään rallisiksi teoiksi. Se ei anna oikeutta väkivallan ymmärtämään monista eri viitekehyksistä, osittain ristiriitaisillakin tutkimuksilla perustellen. laajemmin elämään vaikuttava asia kuin yksittäi- uhrin kokemukselle. Hänelle väkivalta on paljon Yksilötason tarkastelu korostaa konkreettisia nen teko tai sen seurausten hoitaminen. Ryhmäläisten kanssa joutuu käsittelemään esimerkiksi oiminnalle fyysisiä tekoja, rajattuja tilanteita, yksilöllisiä biologisia ja psyykkisiä tekijöitä. Se ohjaa sijoittamaan ongelman yksilöihin ja etsimään ratkaimia. Kulttuurissa olevat odotukset äitiä ja isää ja monia yhteiskunnan palveluihin liittyviä ongelsuja yksilö- ja perhetasolla. Yksilötason lisäksi vanhemmuutta kohtaan voivat tulla kärjistetysti tarvitaan väkivallan näkeminen yhteisöllisenä ja näkyviin lapsiin liittyvissä kiistoissa. Ryhmäläiset jakavat lähisuhteissa tapahtuneita henkilö- yhteiskunnallisena ilmiönä sekä osana kulttuuria. Silloin nähdään perheiden tilanteiden lisäksi asioiden, ihmisten ja yhteisöjen välistä dyna- auttaa tiedostamaan, miten oma kokemus liittyy kohtaisia kokemuksiaan. Sen lisäksi ryhmä voi miikkaa. Voidaan tavoittaa esimerkiksi sokeutta omaan yhteisöön, lähiverkostoon, yhteiskunnan kulttuuriselle väkivallan sietämiselle tai väkivallan sukupuolittuneisuuden kulttuurisille tulkinvoihin ja normeihin. lainsäädäntöön ja palveluihin sekä kulttuurin ar- nalle noille (esim. miesten väkivallan luonnollisena pitäminen, äidin väkivalta suhteessa lapsiin). Tai voidaan ihmetellä niiden resurssien niukkuutta, Väkivallan aiheuttama trauma joilla väkivaltaa pyritään ennaltaehkäisemään, ja ryhmä palveluja koordinoimaan tai väkivallan seurauksia hoitavia kouluttamaan. kiselle traumatisoitumiselle. Lähisuhdeväkivalta Väkivallan kohteeksi joutuminen altistaa psyyk- Ryhmäläisten kokemusten kuuleminen haastaa ohjaajan arvioimaan uudelleen omia asentei- voi aiheuttaa pysyviä persoonallisuuden muu- on tyypillisesti toistuva traumatisoiva tekijä, joka taan ja ennakkoluulojaan väkivallan uhria kohtaan. Yksilöiden kautta väkivallan kokemusten ja sen seurauksista on antanut paljon ymmärrystoksia. Tieto väkivallan aiheuttamasta traumasta kuuleminen näyttäytyy helposti vain henkilökohtaisina traumoina. Ryhmässä alkavat kuitenkin telyyn. Ryhmän ohjaajan on pidettävä mielessä, tä ja välineitä väkivallan uhrien kanssa työsken- toistua tarinat, jotka kertovat rakenteellisista on- että todennäköisesti ainakin osa ryhmäläisistä Riitta Pohjoisvirta ja Luru Natunen Taustat & perustelut toiminnalle

7 12 vertaisryhmä-käsikirja 13 on eriasteisesti traumatisoituneita. Ohjaajalla on tarpeen olla perustietoa traumatisoitumisen vaikutuksesta yksilöön, vaikka kyseessä ei ole terapiaryhmä. Traumaattiset kokemukset ovat ihmisen psyykelle erityisiä sen vuoksi, että ne tallentuvat muistiin toisin kuin arkipäivän tapahtumat. Osa muistoista on vain kehon muistoja, eivätkä ne ole palautettavissa sanalliseksi kertomukseksi. Traumatisoitumisen seuraukset ovat monitasoisia: tunteiden ja impulssien säätelyn 1) muutokset (vihan säätely, itsetuhoajatukset, vaikeus seksuaalisuhteen säätelyssä, korostunut riskin otto), huomio- ja keskittymiskyvyn 2) muutokset (muistikatkokset), muutokset minäkäsityksessä 3) (syyllisyys ja vastuu; häpeä; kokemus, ettei kukaan voi ymmärtää; vähättely), muutokset rikoksen tekijän havaitsemisessa (vääristyneiden us- 4) komusten omaksuminen, tekijän ihannointi, tekijän vahingoittamisen ajatteleminen), muutokset suhteessa toisiin 5) (kyvyttömyys luottaa, uudelleen uhriksi joutuminen), somatisointi (krooninen kipu, 6) ruuansulatusjärjestelmän ongelmat, seksuaaliset oireet, sydänja keuhko-oireet ja merkitysjärjestelmien muutos 7) (epätoivo, toivottomuus, aikaisempien uskomusten menetys). Traumatisoitumisen ymmärtäminen auttaa ryhmän ohjaajaa huomioimaan yksittäisten ryhmäläisten vointia ja huolehtimaan koko ryhmän ilmapiiristä. Ohjaajan vastuulla on huolehtia, että traumaattisista kokemuksista puhuminen tapahtuu turvallisesti. Väkivaltaa kokeneet ovat monin tavoin satutettuja psyykkisesti ja fyysisesti. Väkivalta rikkoo rajoja. Se on rikkonut yksilötasolla ryhmäläisten rajoja mahdollisesti jo lapsuudessa. Rajaton puhuminen ja yksityiskohtien kuvailu eivät auta sen enempää kertojaa itseään kuin ryhmäläisiäkään. Usein ryhmän ohjaaja joutuu enemmän säätelemään puheliasta ja rajatonta ryhmää kuin olemaan huolissaan vaiteliaista. Ryhmän säännöt ja rajat tuovat turvaa ja ennakoitavuutta. Ohjaajan on huolehdittava, että ryhmäläisten vireystila säilyy siedettävänä. Traumatisoituneella ihmisellä on taipumus joutua suuren kiihtymyksen valtaan tai apaattisesti lamaantua. Kummassakin ääripäässä kyky tehdä havaintoja, ajatella ja toimia järkevästi on heikentynyt. Jo ryhmään tuleminen ja tieto siitä, että taas ollaan kipeiden asioiden ääressä, nostaa vireystilaa. Vireystilan säätelyä on keskustelun ja toiminnan rytmittäminen niin, että tunnekuormitus ei kasva liian suureksi. Ryhmäläisiä voi opettaa tarkkailemaan omaa oloaan ja kehon tuntemuksia ja kertomaan niistä. Keskusteltaessa ja työskenneltäessä voi tarkistaa välillä, miltä tämän asian ääressä oleminen tai työskentely tuntuu. Pienillä rentoutus- tai mielikuvaharjoituksilla voidaan rauhoittaa kehoa. Jokaisella ryhmäkerralla täytyy huolehtia, että lopussa on riittävästi aikaa sulkea ryhmä ja rauhoittua. Vaikka ohjaaja ymmärtää väkivallan traumaattisia seurauksia, ryhmäläisiä ei pidä nähdä vain traumatisoituneina uhreina. Läheskään kaikkia ryhmäläisten ongelmia tai oireita ei voida selittää yksilön trauman kautta. Lähisuhdeväkivalta ilmenee usein sykleinä, joissa vaihtelevat hyvät ja huonot jaksot. Väkivaltatilanteen jälkeen on sovittelua tai ainakin vähemmän jännitteistä aikaa, kunnes uhka taas lisääntyy. Avun hakemisen ja saamisen sekä ratkaisujen tekemisen prosessit ovat usein pitkiä. Väkivalta ei lopu läheskään aina eroon, vaan uhka saattaa jatkua eroon liittyvien prosessien ajan ja joissakin tapauksissa eron jälkeen pitkittyneenä vainona. Joskus avun saaminen on niin vaikeaa, että pahimmillaan systeemin toimimattomuus traumatisoi. Vertaisryhmä saattaa olla tärkein paikka, joka pystyy kannattelemaan keskeneräisessä, epäselvässä ja epävarmassa elämäntilanteessa. Vertaisryhmä voi toimia samaan aikaan terapeuttisena vertaistukena ja osallisuutta vahvistavana vaikuttamisen kanavana. Mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen tulee olla myös niillä, jotka parhaillaan elävät vaikeita vaiheita ja joilla on ehkä traumaattisia kokemuksia. (Ks. Miinan salonki s. 45.) Ryhmäläisten väkivallan kokemuksia kuunnellessaan ohjaaja todennäköisesti tulee tietoisemmaksi myös omista mahdollisista väkivallan kokemuksistaan lapsuudessa ja aikuisuudessa. Väkivaltaa kokeneet ovat monin tavoin satutettuja. Hän voi tarvita omien kokemusten käsittelyä ja hoitoa. Väkivalta satuttaa myös sitä, joka joutuu kuulemaan muiden kokemuksia. Empatia altistaa sijaistraumatisoitumiselle. Ryhmän ohjaajan on huolehdittava siitä, että hänellä on tarvittava tuki työllensä esimerkiksi työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Palvelujärjestelmän ristivedossa Ryhmän ohjaaja joutuu kohtaamaan palvelujärjestelmässä olevat ongelmat. Väkivalta on rikos, ja siitä voi seurata oikeudellisia prosesseja. Väkivallan seurauksena tarvitaan akuuttia turvaa ja kriisityötä sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitoa. Väkivalta on lastensuojeluasia. Siitä seuraa monenlaisia ja usein mutkikkaita vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä ja prosesseja. Väkivallan seurausten hoitamisessa on mukana laaja verkosto. Väkivaltatapauksia käsittelevät eri ammattialat. Niitä käsittelevät oikeuden alat jakautuvat perheoikeuteen, rikosoikeuteen ja lastensuojeluun. Sen lisäksi väkivalta-asiat kuu-

8 14 vertaisryhmä-käsikirja 15 luvat hoidon maailmaan, jossa näistä asioista vastaavat kriisiapu, neuvonta, terveydenhoito ja terapia. Maahanmuuttajilla on näiden alla vielä omia palvelujaan. Monesti toimivat tahot liikkuvat kuin planeetat avaruudessa omia ratojaan omaan tahtiinsa kohtaamatta toisiaan. Olemassa olevien palvelujen saatavuudessa ja toiminnassa on vielä paljon ongelmia. Lisäksi työntekijöiden tiedoissa ja ymmärryksessä on puutteita ja lainsäädännössä on aukkoja. Ryhmäläisten kautta tulee tietoa yksittäisistä ongelmista. Tämä voi turhauttaa ja olla uuvuttavaa myös ohjaajalle. Ryhmässä ongelmat kertautuvat. Ryhmäläisten yksittäisiä huonoja kokemuksia voidaan yhdessä tarkastella myös systeemissä olevina ongelmina. Tiedostaminen voi herättää myös taistelutahtoa ja halua vaikuttaa. Kokemukset osoittavat, että väkivaltaa kokeneet naiset tahtovat itse olla mukana asiansa ajamisessa. (Tästä enemmän sivulla 43, Ohjaaja edunvalvojana.) Väkivallan muodot ja ryhmä Väkivallan tunnistamisessa ryhmä toimii peilinä. Ryhmäläisten on usein helpompi tunnistaa väkivalta toisten kokemuksissa kuin omissaan. Väkivallan muodot kietoutuvat usein toisiinsa monin tavoin eikä niiden erilaisia ilmenemismuotoja voi tyhjentävästi luetella. Merkittävintä on kokemus, jossa toisen ihmisen toiminnan seurauksena oma mieli murenee ja normaaliuden rajat siirtyvät. Fyysinen väkivalta: Väkivallasta puhuttaessa ensimmäisenä yleensä nousee mielikuva fyysisestä satuttamisesta. Se voi vaihdella hyvin pienestä eleestä kuoleman aiheuttavaan tekoon, olla yksittäinen tapahtuma tai jatkua vuosia ja vuosikymmeniä. Väkivaltaa kokeneiden ryhmässä voi olla ryhmäläisiä, joilla fyysinen väkivalta tai sen uhka jatkuu edelleen tai alkaa ryhmän aikana uudelleen. Väkivallan riskiä täytyy arvioida koko ryhmäprosessin ajan. Usein ryhmäläiset hyötyvät toistensa kokemuksista selvitä vaikeissa tilanteissa. Ohjaajalla täytyy olla tietoa alueen palveluista. Hän voi ohjata ja kannustaa ryhmäläistä hakemaan apua. Hän voi itse ottaa selvää ja konsultoida poliisia, turvakotia, lastensuojelua, Rikosuhripäivystystä ja muita tahoja ja selvittää, miten tulisi toimia. Henkinen väkivalta: Pelolla hallinta, uhan ilmapiirin luominen ja kontrollointi ovat henkistä väkivaltaa. Usein väkivallan kokijat pitävät henkistä väkivaltaa henkisesti musertavampana kuin suoraa lyömistä. Henkisen väkivallan tunnistamisessa on ryhmän peili erityisen tarpeellinen. Väkivallan ilmapiirissä elämiseen liittyy usein epämääräistä pahaa oloa. Vertaisryhmässä toiset ryhmäläiset tavoittavat nopeasti kokemuksen ja voivat jakaa tunteen, jota ei ehkä kukaan aikaisemmin ole ymmärtänyt. Taloudellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, jossa käytetään hyväksi toisen taloudellista riippuvuutta tai kontrolloidaan alistavalla tavalla toisen rahan käyttöä. Se voi olla piittaamattomuutta muun perheen tarpeista tai taloudellista hyväksikäyttöä. Eron jälkeen taloudellinen väkivalta voi jatkua omaisuuden ositukseen liittyvinä monenlaisina ongelmina. Ryhmän ohjaaja saattaa joutua kohtaamaan vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia ryhmäläisiä, jotka eri syistä eivät saa ehkä edes toimeentulotukea. Joskus ryhmään pääseminen on kiinni siitä, että ei ole varaa matkoihin tai lapsen hoidon järjestämiseen. Ohjaajan on hyvä selvittää paikallisia taloudellisen tuen mahdollisuuksia. Esimerkiksi seurakunnissa tai työttömien omissa järjestöissä voi olla mahdollista saada tukea ja apua. Epäselvissä ositukseen liittyvissä asioissa tarvitaan usein oikeudellista neuvontaa esimerkiksi oikeusaputoimistosta. Seksuaalinen väkivalta: Kun parisuhteessa on henkistä ja fyysistä väkivaltaa, on todennäköistä, että se jollakin tavalla näkyy myös seksuaalisessa kanssakäymisessä. Seksuaalinen väkivalta parisuhteessa, sen ilmenemisen muodot ja yleisyys ovat vielä vähemmän tunnistettuja ja puhuttuja kuin muu parisuhdeväkivalta. Ryhmässä seksuaalisen väkivallan käsitteleminen vaatii tuttua ja turvallista ryhmätilannetta. Ohjaajan on hyvä pitää mielessä, että osa parisuhdeväkivallan uhreista on voinut lapsena altistua aikuisten seksualisoivalle käytökselle tai tullut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Se vaikeuttaa omien rajojen tunnistamista ja pitämistä aikuisena. (Ks. Lapsuudessa väkivaltaa kokeneiden vertaisryhmä, s. 40.) Hengellinen väkivalta määritellään henkiseksi väkivallaksi, johon liittyy uskonnollinen ulottuvuus. Se on ilmiönä epäselvä ja ristiriitainen ja siitä keskustelu yhteiskunnassa on vasta alkanut. Sen tunnistaminen ja nimeäminen vaatii tietoa uskonnollisten yhteisöjen dynamiikasta ja niiden erityispiirteisiin paneutumista. Hengellinen väkivalta parisuhteessa ja perheessä on väkivallan perustelemista uskonnollisilla opeilla. Se voi näkyä esimerkiksi vaatimuksena hoitaa ongelmia antamalla anteeksi, naisen ja lasten alistettuna asemana, naisen seksuaalisuuden kontrollointina tai yhteisön erilaisina tapoina puuttua jäsentensä elämään. Ryhmässä voi olla vaikea puhua omaan uskonnollisen yhteisöön liittyvistä asioista. Voi olla, että ryhmäläinen ei niitä edes tunnista ja liitä omaan väkivallan kokemukseensa tai niistä puhuminen ulkopuolisille ei tunnu luvalliselta. Samaan yhteisöön kuuluvien ryhmissä on mahdollisuus jakaa kokemuksia, joita muut eivät ymmärtäisi. (Ks. Samaan uskonnolliseen yhteisöön kuuluvien ryhmät, s. 37.) Naisen oma väkivaltaisuus: Perheessä väkivalta on usein moninaista ja kietoutunutta. Väkivallan uhri voi olla samaan aikaan väkivallan tekijä lähisuhteissaan. Ryhmän ohjaaja voi auttaa ryhmäläisten mahdollisesta omasta väkivaltaisesta käytöksestä puhumista. Se edellyttää, että ohjaaja osaa ajatella mahdollisuuden olemassa oloa ja ilmaisee sen myös ryhmälle. Ohjaaja voi tuoda esille, miten helposti väkivalta perheessä altistaa rajojen siirtymiselle sen suhteen, miten toisia kohdellaan ja mikä on turvallista. On hyvä muistuttaa, että väkivallan uhrin ei tarvitse olla enkeli ansaitakseen väkivallatonta kohtelua. Tästä näkökulmasta voi arvioida omaa käytöstä ja mahdollisia rajan ylityksiä. Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään. Myös uhrin käyttämä väkivalta on väärä tapa toimia, vaikka se olisi puolustautumista tai sen tarkoitus olisi saada toinen esimerkiksi vastaamaan kysymykseen. Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on erityisen vaikea puhua. Se herättää syyllisyyttä, häpeää ja pelkoa seurauksista, jos asia tulee muiden tietoon. Naiset joutuvat usein kantamaan paljon vastuuta lapsista niissä moninaisissa vaikeissa prosesseissa, joita avun saaminen lähisuhdeväkivaltaan edellyttää. Vertaisryhmän pitäisi olla paikka, johon voi tuoda huolen myös omasta väkivallan käytöstä. Väkivaltainen käytös ja vihan tunteet ovat kaksi eri asiaa. Väkivallan uhriksi joutuneilla naisilla on monesti vaikeuksia oman vihansa ilmaisemisessa. Voi olla, että vasta parisuhteesta irrottautumisen jälkeen viha alkaa nousta. Se voi olla pelottavaa ja aluksi hallitsematonta. Sen kohteeksi voivat joutua myös syyttömät. Usein omien rajojen löytyminen aiheuttaa rajakahakoita myös suhteessa muihin ihmisiin, kuten lapsuuden perheen jäseniin tai ystäviin. Myös ryhmän ohjaaja saattaa joskus saada osakseen yllättäviä tunnereaktioita. Ryhmässä on tärkeää puhua vihan tunteesta ja sen tarpeellisuudesta. Vihassa on paljon energiaa, sillä luodaan rajoja ja suojellaan. Samalla tulee etsiä keinoja sen hallintaan.

9 16 vertaisryhmä-käsikirja 17 Ryhmässä toistuvia teemoja Riitta Pohjoisvirta Tähän on koottu teemoja, jotka nousevat toistuvasti esille väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmissä. Ryhmän ohjaajan on hyvä varautua tiettyjen aiheiden käsittelyyn hankkimalla tietoa ja kokoamalla aiheesta materiaalia. Se helpottaa varsinkin aloittelevaa ohjaajaa. Kaikkea sellaista tietoa ja materiaalia, joka on auttanut itseä ymmärtämään väkivallan dynamiikkaa ja seurauksia, voi käyttää ryhmässä esimerkiksi keskustelun virittäjän tai suuntaajana. Ohjaaja voi kannustaa myös ryhmäläisiä tuomaan sellaista tietoa ja materiaalia, josta he ovat itse hyötyneet. Lähteä vai jäädä? Ryhmäläiset ovat usein eri kohdassa siinä, minkälainen suhde heillä on väkivallan tekijään ja miten heidän oma väkivallasta selviytymisen prosessinsa etenee. Ryhmässä voi olla joku, joka elää parisuhteessa ja jolla on vielä toiveita muutoksesta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kumppani on hakeutunut itse hoitoon tai muuten teoillaan osoittanut haluaan ja kykyään muutokseen. Toinen on voinut tehdä eroratkaisun ja punnitsee vielä sen mahdollisia pelottavia seurauksia. Joku on muuttanut eroon, mutta vielä on ratkaisematta monia käytännön asioita, jotka liittyvät esimerkiksi yhteiseen omaisuuteen ja lapsiin. Ryhmässä voi olla uutta seurustelusuhdetta aloittava, joka huomaa, että entiset kokemukset tekevät luottamisesta uudessa ihmissuhteessa vaikeaa. Ohjaaja voi tuoda ryhmään tietoa siitä, miksi väkivaltaisesta suhteesta lähteminen on vaikeaa. Ryhmässä voi olla joku, joka elää parisuhteessa ja jolla on vielä toiveita muutoksesta. Hän voi auttaa ryhmäläisiä hahmottamaan prosessia väkivallan tunnistamisesta selviytymisen eri vaiheisiin. Ryhmäläiset tunnistavat toistensa tarinoista, missä vaiheessa kukin on. Ohjaaja voi auttaa ryhmäläisiä kannustamaan toisiaan vaikeissa kohdissa. Toisilta samanlaisia vaiheita eläneiltä tulevat sekä sopivimmat rohkaisun sanat että haasteet oman toiminnan uudelleen arvioimiseen. Puhe kumppanista Väkivallan kohteeksi joutuneella on tarve ymmärtää ja selittää, miksi kumppani käyttäytyy väkivaltaisesti. Tämän vuoksi ryhmän yksi tärkeä teema on puhe kumppanista. Usein ryhmässä toistuu hämmästys siitä, miten samanlaisia kokemuksia parisuhteestaan ryhmäläisillä on riippumatta iästä, koulutuksesta tai elämäntilanteen eroista. Joskus ryhmäläiset toteavat, että tuntuu kuin heillä olisi sama kumppani. Naisten kokemuksissa on aina myös eroja. Ryhmässä kokemusten samanlaisuuden korostaminen saattaa vaientaa ne, jotka ovat kohdanneet erilaista väkivaltaa. Monesti väkivaltaa kokeneelle on helpottavaa saada joku selitys kumppanin käytökseen. Väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla on monia yksilöllisiä taustatekijöitä, kuten persoonallisuushäiriöitä, masennusta, mustasukkaisuutta, päihteiden käyttöä ja lapsuuden traumoja. Väkivallan ymmärtämiseksi on hyvä ohjata keskustelua kumppanin persoonallisuuden ruotimisesta laajempaan ymmärrykseen väkivallan kulttuurisista ja yhteiskunnallisista taustatekijöistä. Varsinkin ryhmässä, jossa on kriisivaiheessa eläviä ryhmäläisiä, on hyödyllistä keskustella siitä, miten väkivallan tekijä ottaa vastuuta teoistaan esimerkiksi seuraavan ryhmittelyn pohjalta: kieltää tekonsa kokonaan, 1) myöntää sinänsä teon, mutta 2) selittää sen muiden syyksi, ottaa vastuun regressiivisesti, 3) jolloin tekijän oma hätä ja mahdolliset itsetuhopuheet menevät kokijan suojan tarpeiden edelle, tekijä hakee apua itselleen, 4) mutta asettaa ehtoja esimerkiksi nopeasta paluusta yhteen, tekijä hakee apua itselleen oman 5) itsensä vuoksi. Puhetta kumppanista riittää kaikissa ryhmissä, vaikka ryhmäläiset olisivat eri vaiheissa. Toive toisen muuttumisesta elää pitkään silloinkin, kun väkivalta parisuhteessa jatkuu. Uhka ja pelko saattavat jatkua pitkään vielä eron jälkeenkin. Joskus voi olla tarpeen, että ohjaaja sopii ryhmän kanssa, minkä verran aikaa käytetään kumppanista puhumiseen ja minkä verran muihin teemoihin, kuten oman voinnin ja omien ratkaisujen käsittelyyn. Siirtymänä oman toiminnan tarkasteluun voivat toimia esimerkiksi kysymykset: Entä sitten, kun sinulla on tai on ollut tällainen kumppani? Mikä on auttanut? Mitä olet jo tehnyt? Mikä on seuraava askel?

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot