EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Georgian kanssa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Georgian kanssa"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009)26 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Georgian kanssa FI FI

3 KOMISSION TIEDONANTO Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Georgian kanssa FI 2 FI

4 1. JOHDANTO Tiedonannossaan yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 1 komissio korostaa yhteisen ilmailualueen luomisen tärkeyttä yhteisön itäisten ja eteläisten naapurivaltioiden kanssa. Lopullisena tavoitteena tulisi olla tilanne, jossa EY:llä ja sen eteläisillä ja itäisillä rajanaapureilla olisi käytössä samat markkinoiden toimintasäännöt. Euroopan unionin neuvosto tuki tätä tavoitetta yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 27. kesäkuuta 2005 antamissaan päätelmissä, joissa se panee tyytyväisenä merkille edistymisen EU:n naapurimaat käsittävän laajemman yhteisen ilmailualueen kehittämisessä vuoteen 2010 mennessä. EU:n ja sen naapurimaiden välisten ilmailusuhteiden parantaminen siten, että lopullisena tavoitteena on yhteisen ilmailualueen luominen, on tärkeä tavoite Euroopan ilmailuteollisuuden taloudellisen kehityksen kannalta. Naapurimaihin suuntautuva lentoliikenne muodostaa 19 prosenttia EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta kansainvälisestä liikenteestä, mikä on hieman vähemmän kuin liikenne Pohjois- Amerikan markkinoille. EU on jo yhdentänyt ilmailumarkkinansa Sveitsin, Norjan ja Islannin kanssa, ja kesäkuussa 2006 Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat Euroopan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen (ECAA) Länsi-Balkanin valtioiden kanssa. Joulukuussa 2006 allekirjoitettiin Marokon kanssa ensimmäinen Euro Välimeri-ilmailusopimus. Georgia oli yksi ensimmäisistä valtioista, jotka allekirjoittivat horisontaalisen lentoliikennesopimuksen Euroopan yhteisön kanssa. Sopimuksen tavoitteena oli saattaa jäsenvaltioiden kanssa tehdyt kahdenväliset lentoliikennesopimukset yhteisön lainsäädännön mukaisiksi. Se allekirjoitettiin 3. toukokuuta 2006 ja tuli voimaan maaliskuussa Pyrkiessään tiiviimpään yhteistyöhön EU:n kanssa Georgia on osoittanut olevansa kiinnostunut aloittamaan neuvottelut kattavasta ilmailusopimuksesta ja haluavansa uudistaa kansainvälisen lentoliikenteen puitteita yhdessä EU:n kanssa. Georgian taloudellisesta kehittämisestä vastaava ministeri lähetti toukokuussa 2008 Euroopan komissiolle kirjeen, jossa ilmoitettiin Georgian olevan valmis sekä jatkamaan ilmailusuhteiden kehittämistä Euroopan unionin kanssa että aloittamaan neuvottelut yhteisestä ilmailualueesta EU:n kanssa. Tämä on osoitus Georgian vahvasta halusta aloittaa yhteisön kanssa ilmailuneuvottelut, jotka voivat yhdentää markkinoita entisestään. Tämä ehdotus noudattaa suositusta, joka annettiin Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa Brysselissä 1. syyskuuta EU:n ja Georgian suhteiden vahvistamiseksi järjestetyn ylimääräisen kokouksen tavoitteisiin kuului muun muassa todellisen ja kattavan vapaakauppa-alueen perustaminen heti, kun edellytykset siihen ovat olemassa. Ilmailusuhteiden vapauttamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa EU:n ja Georgian taloussuhteiden tiivistämiseen. 1 KOM(2005) 79 lopullinen, FI 3 FI

5 Komissio suositteleekin tässä tiedonannossa, että neuvosto valtuuttaisi sen neuvottelemaan kattavan sopimuksen yhteisestä ilmailualueesta Georgian kanssa. Sopimuksessa markkinoiden vapauttamiseen tulisi liittää rinnakkainen sääntelyyhteistyö ja/tai sääntelyn lähentäminen etenkin eräillä ensisijaisilla aloilla, joita ovat muun muassa lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, ympäristönsuojelu ja valtiontuki- ja kilpailusääntöjen soveltaminen. Tavoitteeksi olisi asetettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhtäläiset ja yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet. 2. NYKYISET PUITTEET EU:n ja Georgian suhteiden kulmakivi on 1. heinäkuuta 1999 voimaan tullut kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Kahdenvälinen kanssakäyminen on lisääntynyt sen jälkeen, kun vuonna 2003 tapahtui Georgiassa ruusuvallankumous ja marraskuussa 2006 hyväksyttiin Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on syventää Georgian ja EU:n taloudellista yhdentymistä ja poliittista yhteistyötä. Yhteistyön lisääminen ilmailun alalla on yksi tämän poliittisen tavoitteen saavuttamista edistävistä konkreettisista toimista, jotka mainitaan Georgiaa koskevassa EU:n maakohtaisessa strategia-asiakirjassa vuosiksi EU on Georgian tärkein kauppakumppani: sen osuus Georgian kaikesta ulkomaankaupasta on 31 prosenttia, viennistä 34 prosenttia ja tuonnista 31 prosenttia 2. EU:n ja Georgian välinen kauppa on lisääntynyt kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta se on edelleen etenkin Georgian EU:hun suuntautuvan viennin osalta varsin yksipuolista kuten Georgian muukin ulkomaankauppa. Georgian tärkeimpiä vientituotteita ovat mineraaliöljyt, malmit, metalliromu ja maataloustuotteet. EU:sta puolestaan viedään Georgiaan erityisesti koneita ja kulkuneuvoja. Vuonna 2007 EU:n ja Georgian kahdenvälisen kaupan kokonaisliikevaihto oli 1,6 miljardia euroa. Georgian talous on kasvanut voimakkaasti (yli 10 prosenttia vuodessa) kahtena viimeksi kuluneena vuonna. Vaikka elokuun 2008 sota ja rahoituskriisi voivat hidastaa talouskasvua, se kuitenkin todennäköisesti jatkuu tulevaisuudessa. Georgian tärkeimpiä talouden aloja ovat mangaanin ja kuparin louhinta, pienteollisuus (juomat, metallit, koneet) ja maataloustuotanto. Erityisesti palveluala on osoittanut voimakkaita kasvun merkkejä lähimenneisyydessä: sen osuus koko talouden lisäarvosta kasvoi 54:stä 65 prosenttiin vuosina Kotitalouksien kulutus lisääntyy IVY-maissa noin 10 prosenttia vuosittain 3 eli kasvu on nopeampaa kuin esimerkiksi Kiinassa tai Intiassa. Neuvostoliiton aikana Georgia oli tärkeä matkailukohde. Vaikka matkailuelinkeino on vielä heikosti kehittynyt, Mustameren rannat, maailmanperintökohteet ja muistomerkit tarjoavat selvästi mahdollisuuksia houkutella eurooppalaisia matkailijoita Georgiaan. Georgian suhteellinen tulotason kasvu viime vuosina on johtanut maasta muualle, erityisesti Euroopan kohteisiin suuntautuvan matkailun lisääntymiseen yli 12 prosentilla vuodessa. Georgian ilmailuala 2 3 Lähde: Euroopan komissio: Airbus Global Market Forecast , s.101. FI 4 FI

6 Georgian lentoliikennemarkkinoilla on hallitsevassa asemassa paikallinen lentoyhtiö Air Zena -Georgian Airways, joka liikennöi useisiin EU:n pääkaupunkeihin. Vuonna 2007 lentomatkustajien määrä säännöllisessä liikenteessä Georgian lentoasemilta oli Näistä 36 prosenttia oli georgialaisten lentoyhtiöiden ja 64 prosenttia muiden maiden lentoyhtiöiden matkustajia. Georgiassa toimivista ulkomaisista lentoyhtiöistä suurin on Turkish Airlines. Georgian hallitus on noudattanut vuodesta 2004 hyvin avointa politiikkaa, ja siitä on seurannut liikenteen huomattavaa kasvua, jota kuvaillaan jäljempänä. Georgia on poistanut rajoituksia kahdenvälisissä sopimuksissa, joita se on tehnyt useiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Vuonna 2007 Georgia allekirjoitti Open Skies -sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Tällainen avoin politiikka lisää Georgian ja muiden maiden välistä liikennettä entisestään. Georgian liikennemäärien yleinen vuotuinen kasvu vuosina oli yhteensä 7,4 prosenttia. Vuosina lentovuorojen määrä Georgiasta ja Georgiaan lisääntyi 112:sta 148:aan ja ulkomaisten lentoyhtiöiden määrä 13:sta 19:ään. Kun poliittiset suhteen Venäjään ovat huonontuneet, lentoliikenne on selvästi alkanut suuntautua Venäjän sijasta Turkkiin, Ukrainaan ja EU-maihin. Vuonna 2008 Istanbul ottikin Moskova Domodedovon paikan Georgian pääkaupungista Tbilisistä lähtevän liikenteen tärkeimpänä määränpäänä (7 000 paikkaa kuukaudessa). Georgian suurin lentoasema on Tbilisin kansainvälinen lentoasema. Georgian ilmailuinfrastruktuuria ovat kohentaneet huomattavasti Tbilisin kansainvälisen lentoaseman uuden terminaalin käyttöönotto helmikuussa 2007 sekä Batumin ja Kutaisin lentoasemien parannustyöt. Erityisesti Batumin lentoasemalle on etua sen sijainnista lähellä Mustaa merta ja Turkin rajaa. Georgian ilmailuhallintoa on uudistettu äskettäin. Ilmailupolitiikan kehittäminen kuuluu taloudellisesta kehittämisestä vastaavan ministeriön liikenneosastolle ja valvontatehtävät puolestaan ovat saman ministeriön yhdistetyn liikennehallinnon vastuulla. Yhdistetyssä liikennehallinnossa toimii kansallinen siviiliilmailuviranomainen, joka vastaa lentotoiminnan harjoittajien, palveluntarjoajien ja lentoasemien operatiivisesta ja teknisestä valvonnasta. Lennonvarmistuspalvelujen alalla toimii Sakaeronavigatisa, joka on Georgian riippumaton ilmaliikenteen hallintapalvelujen tarjoaja. EU:n ja Georgian ilmailusuhteet EU:n ja Georgian markkinat ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa. Georgia on ECAC:n täysjäsen ja vuodesta 2006 ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen JAA:n jäsenehdokas. Se on myös hakenut Eurocontrolin jäsenyyttä. Se, että Georgialla on kahdenvälinen lentoliikennesopimus 14 jäsenvaltion kanssa, osoittaa ilmailusuhteiden olevan tärkeitä tälle Euroopan unionin naapurimaalle. Suurimmat eurooppalaiset lentoyhtiöt Georgian markkinoilla ovat Lufthansa, Czech Airlines, Air Baltic, Austrian Airlines ja British Mediterranean. EU:n ja Georgian välinen matkustaja- ja rahtiliikenne on vielä suhteellisen vähäistä ( matkustajaa vuonna 2007). Se on kuitenkin lisääntynyt selvästi vuodesta Kasvuvauhti on noin 14 prosenttiyksikköä vuodessa. Yhteydet EU:n jäsenvaltioihin ovat lisääntyneet huomattavasti. Tähän on vaikuttanut myös Georgian ilmailun suuntautuminen Venäjän federaation sijasta kohti EU-maita, Turkkia ja FI 5 FI

7 Ukrainaa erityisesti Venäjän ja Georgian poliittisten suhteiden huonontumisen jälkeen. Georgian tärkeimmät kahdenväliset markkina-alueet EU:ssa ovat Saksa (39 prosenttia EU-Georgia -markkinoista), Itävalta (17 prosenttia), Latvia (14 prosenttia) ja Alankomaat (9 prosenttia). Liityntälennot EU:hun ja Atlantin yli lisäävät selvästi kysyntää. Ainoastaan yksi rahtiliikennöitsijä harjoittaa säännöllistä rahtiliikennettä Georgian ja EU:n välillä. Toimialan ennusteissa ennakoidaan EU:n ja IVY-maiden välisen liikenteen kasvavan vuosina keskimäärin 7,2 prosentin vuosivauhtia, mikä on selvästi enemmän kuin kasvu EU:n sisämarkkinoilla. Teknisen yhteistyön osalta EU on aloittanut Tacis/Traceca-ohjelman yhteydessä kaksi tärkeää alueellista ilmailuhanketta, joista on hyötyä Georgialle. Toinen niistä koskee ilmaliikenteen hallintaa ja toinen turvallisuuskoulutusta. 3. SUHTEIDEN LUJITTAMINEN ENTISESTÄÄN TÄRKEÄÄN NAAPURIMAAHAN YHTEISÖN LÄHESTYMISTAVAN EDUT JA LISÄARVO Siviili-ilmailuala (mukaan luettuina infrastruktuuri, liikenteenharjoittajat ja muut teolliset toimijat) on merkittävä osa Euroopan taloutta. Lentoliikenteen harjoittajien osuus kaikesta lisäarvosta EU:ssa on noin 0,6 prosenttia, ja ne työllistävät yli henkeä (0,4 prosenttia kaikesta muun kuin rahoitusalan liiketoiminnan työllisyydestä) 4. Koko ala työllistää EU:ssa noin kolme miljoonaa henkeä. Ilmailun sisämarkkinoiden luominen 1990-luvun alkupuolelta alkaen on merkittävästi parantanut alan dynaamisuutta ja tehokkuutta ja tuottanut laajoja taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Vuosina yhteisön sisäisten reittien määrä kasvoi yli 40 prosenttia. Yhteisön suurimpien lentoliikenteen harjoittajien tuottavuus kasvoi 87 prosenttia vuosina Sisämarkkinoiden kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan todennäköisesti voida hyödyntää ennen kuin yhteisö toimii yhtenäisenä kokonaisuutena ilmailusuhteissaan kolmansiin maihin silloin, kun tällainen lähestymistapa voi tuottaa lisäarvoa Euroopan ilmailuteollisuudelle ja käyttäjille. Lisäksi kolmannet maat pitävät EU:n tällä alalla keräämiä kokemuksia erittäin arvokkaina. Tämä pätee erityisen hyvin Georgiaan, jonka kanssa EU haluaisi luoda erityissuhteen. EU:n jäsenvaltiot ja Georgia ovat perinteisesti neuvotelleet kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joissa markkinoiden avaamisen taso on alhainen ja liikenteenharjoittajille asetetaan tiukkoja markkinaehtoja. Vaikka eräistä sopimuksista on alettu tehdä avoimempia, monissa sallitaan edelleen kummallekin osapuolelle yhden liikenteenharjoittajan nimeäminen, mikä käytännössä rajoittaa markkinoille pääsyn kahteen liikenteenharjoittajaan. Nykyinen EU:n jäsenvaltioiden ja Georgian kahdenvälisten lentoliikennesopimusten järjestelmä voi asettaa useat yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja kuluttajat epäsuotuisaan asemaan joissakin jäsenvaltioissa. 4 5 EUROSTAT Statistics in focus, 37/2005, ISSN Liite komission tiedonantoon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä (KOM(2005) 79 lopullinen). FI 6 FI

8 Yhteisön ilmailusopimus loisi korkeimmalla mahdollisella tasolla tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yhteisön lentoliikenteen harjoittajille ja antaisi matkustajille kaikissa jäsenvaltioissa mahdollisuuden hyötyä samanlaisista ehdoista ja lisääntyneestä liikenteestä EU:n ja Georgian välillä. Tällainen sopimus auttaisi Georgiaa parantamaan turvallisuuden ja ilmailun turvaamisen tasoa, jolloin kuluttajien ja teollisuudenalan sekä Georgiassa että EU:ssa olisi helpompi käyttää lentoliikennepalveluja. Erityisesti turvallisuuden alalla tarvitaan toimia, joilla voidaan varmistaa, että ilmailuviranomaisilla on kaikki valmiudet suoriutua valvontatehtävistään. Jotta yhteisen ilmailualueen luominen Georgian kanssa voisi onnistua, on välttämätöntä parantaa Georgian valmiuksia panna täytäntöön EU:n vaatimukset kilpailun, markkinasääntelyn, turvallisuuden, ilmailun turvaamisen ja ympäristönsuojelun aloilla. Neuvotteluissa olisi sen vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota sääntely-yhteistyöhön ja avunantoon Georgian ilmailualan kehittämiseksi. Avoimet markkinat tarvitsevat puitteet, joilla varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu ja tiukat turvallisuus- ja turvavaatimukset ja siten tasapuoliset toimintaedellytykset ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin perustuva kilpailu. Ympäristönäkökohtien osalta sopimuksen on vastattava EU:n sitoutumista kestävään kehitykseen. On tärkeää, ettei sopimuksella rajoiteta EU:n mahdollisuuksia soveltaa sääntely- tai taloudellisia välineitä lentoliikenteen kasvun kielteisten sivuvaikutusten lieventämiseksi. Nämä vaikutukset liittyvät erityisesti ilmanlaatuun ja meluun lentoasemien ympäristössä. Lisäksi lentoliikenne vaikuttaa osaltaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutokseen. Vaikka lopullisia päätelmiä on liian aikaista tehdä, EU:n ilmailusopimuksista viime aikoina saadut kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että neuvotteluilla yhteistä ilmailualuetta koskevista sopimuksista ja Euro Välimeri-sopimuksista on vaikutettu laajasti ja merkittävästi EU:n ja kumppanimaan välisen säännöllisen lentoliikenteen lisääntymiseen. Marokon tapauksessa säännöllisen liikenteen määrä on kasvanut yli 25 prosenttia, ja matkustajaliikenteen absoluuttinen määrä vähintään 10 prosenttia vuodessa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta on näin ollen odotettavissa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mutta maantieteellisten seikkojen sekä matkailu- ja muiden suhteiden kehittymättömyyden vuoksi hyötyjä ei välttämättä seuraa yhtä paljon kuin Marokon tapauksessa. On kuitenkin selvää, että EU:n ja Georgian maantieteellinen asema ja perinteisesti tiiviit talouselämän ja kaupan yhteydet huomioon ottaen ilmailumarkkinoille olisi hyötyä markkinoiden avaamisesta ja ilmailuvaatimusten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Markkinoiden avaamisen seurauksena EU:n ja Georgian kansalaisten matkustusmahdollisuudet parantuisivat merkittävästi. Suorien lentoyhteyksien määrän EU:n ja Georgian välillä sekä lentojen kokonaismäärän odotettu merkittävä lisääntyminen edistäisi EU:n ja Georgian välistä kauppaa ja matkailua. Huomattava osa taloudellisesta hyödystä koituisi Euroopan lentoliikennealalle ja Euroopan koko taloudelle. Yhteinen ilmailualue loisi merkittäviä uusia markkinamahdollisuuksia sellaisille EU:n lentoliikenteen harjoittajille, jotka haluaisivat aloittaa liikennöinnin Georgiaan mutta joilla ei tällä hetkellä ole siihen tarvittavia liikenneoikeuksia. Se voisi myös helpottaa georgialaisten lentoyhtiöiden liittymistä yhteisön lentoliikenteen harjoittajien nykyisiin liittoutumiin, mikä mahdollistaisi integroitujen tuotteiden kehittämisen, edistäisi parempien palvelujen tarjoamista matkustajille sekä FI 7 FI

9 lisäisi tehokkuutta tuottamalla mittakaavaetuja. Jos poliittinen tilanne säilyy vakaana ja Georgia jatkaa taloudellisia ja poliittisia uudistuksiaan, jo EU:n ja Georgian yhteisen ilmailualueen ensimmäiseltä vuodelta voidaan odottaa matkustajan lisäystä ja vähintään 9 miljoonan euron arvosta hyötyjä kuluttajille. On EU:n poliittisen ja taloudellisen edun mukaista varmistaa eurooppalaisia vaatimuksia vastaavien yhteisten vaatimusten noudattaminen talous- ja liikennesuhteissa naapurimaiden kanssa. Tähän viitataan myös vuonna 1999 tehdyn EU:n ja Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 58 artiklassa. Se voidaan toteuttaa parhaiten neuvottelemalla kattava yhteisön sopimus, jossa määrätään ilmailuvaatimusten ja -menettelyjen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Sopimuksen lopullisena tavoitteena on Georgian ilmailualan yhdentäminen yhteiseen ilmailualueeseen Euroopan unionin kanssa ja lainsäädännön yhdenmukaistaminen noudattamalla mahdollisuuksien mukaan vastavuoroista tunnustamista EU:n ilmailulainsäädännön tärkeimmillä aloilla. Kattavien valtuuksien ehdottaminen Georgian kanssa käytäviä neuvotteluja varten osoittaisi, että EU on sitoutunut markkinoiden avaamiseen, lentoturvallisuutta ja ilmailun turvaamista koskevan säännöstön lähentämisen tavoitteluun ja kestävän kehityksen edistämiseen naapurimaissaan. EU:n ja Georgian ilmailusopimuksella voisi olla myös laajempia taloudellisia vaikutuksia EU:n ja sen muiden itäisten rajanaapurien väliseen lentoliikenteeseen, ja se voisi lisätä alueellista yhteistyötä. Lisäksi se antaisi Georgialle ja Kaukasian maille selvän poliittisen signaalin siitä, että EU on valmis yhdentämään ne mahdollisuuksien mukana sisämarkkinoihinsa. Kuten edellä on mainittu, Georgia on ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan yhdentymisen yhteiseen ilmailualueeseen EU:n kanssa. Tämä edellyttää Georgialta kykyä yhdenmukaistaa ilmailuvaatimuksensa EU:n vaatimuksiin vastavuoroisella tunnustamisella, jotta voidaan luoda vankat oikeudelliset puitteet ilmailusuhteille. 5. PÄÄTELMÄT Komission mielestä on tärkeää tarjota Georgialle kattavaa yhteistyön tiivistämistä siviili-ilmailun alalla. Sopimus Georgian kanssa tarjoaisi kunnianhimoiset puitteet, joissa voidaan käsitellä laajempia ilmailukysymyksiä, kuten lentoturvallisuutta, ilmailun turvaamista, lentoliikenteen hallintaa, teknologiaa ja tutkimusta koskevaa sääntely-yhteistyötä sekä liiketoimintakysymyksiä ja teollista yhteistyötä. Siviili-ilmailuala tarjoaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia liikenneyhteistyön kehittämiselle ja molemminpuolisia hyötyjä Georgialle ja EU:lle. Nyt olisikin ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että lentoliikenteestä tulee yksi EU:n ja Georgian välisen tiiviimmän yhteistyön keskeisistä aloista. Se antaisi Georgialle vielä yhden keinon edistää yhdentymistä eurooppalaisiin rakenteisiin ja markkinoihin. Sopimus on merkittävä askel kohti Euroopan unionin ja sen itäisten naapurimaiden välisen yhteisen ilmailualueen toteuttamista. Ilmailualueen perustaminen on yksi EU:n ulkoisen ilmailupolitiikan päätavoitteista ja tärkeä osa EU:n ulkopolitiikkaa. Yhteisön tason ilmailusopimuksella voidaan täyttää Georgian toiveet tiiviimmästä yhdentymisestä Euroopan ilmailurakenteisiin ja yhdistää markkinoiden avaamisen hyödyt yhteistyöhön sääntelyn, teknologian ja teollisuuden aloilla. Näin voidaan FI 8 FI

10 saavuttaa tavoite, joka on luoda tasavertaiset toimintaedellytykset liikenteenharjoittajien välille ja tarjota hyötyjä kuluttajille. Georgian kanssa tehtävän lentoliikennesopimuksen poliittinen ja taloudellinen lisäarvo voisi pitkällä aikavälillä toimia kannustimena alueen muille valtioille ja auttaa lisäämään alueellista yhteistyötä Kaukasiassa. Edellä esitetyn perusteella komissio ehdottaa kattavan avoimen ilmailusopimuksen neuvottelemista ja tekemistä Georgian kanssa ja pyytää neuvostoa valtuuttamaan komission aloittamaan tällaista sopimusta koskevat neuvottelut. Komissio tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kaikkien niiden sidosryhmien kanssa, joita asia koskee, ehdotetussa neuvoston päätöksessä määriteltyjen tavoitteiden syventämiseksi ja saavuttamiseksi. FI 9 FI

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 18 final 2014/0008 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Yhteisen ilmailualueen luominen Tunisian kanssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Yhteisen ilmailualueen luominen Tunisian kanssa FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.10.2008 KOM(2008) 603 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Yhteisen ilmailualueen luominen Tunisian kanssa FI FI KOMISSION TIEDONANTO Yhteisen ilmailualueen luominen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0103 (NLE) 11984/16 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. syyskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Yhteisön siviili-ilmailupolitiikan kehittäminen suhteessa Australiaan

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Yhteisön siviili-ilmailupolitiikan kehittäminen suhteessa Australiaan EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.09.2005 KOM(2005) 408 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Yhteisön siviili-ilmailupolitiikan kehittäminen suhteessa Australiaan 1. JOHDANTO 1.1 Kansainvälistä lentoliikennettä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

U 23/2017 vp. ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen

U 23/2017 vp. ja Kiinan sekä Japanin kanssa sekä Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoturvallisuussopimuksen Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista kattaviksi lentoliikennesopimuksiksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0271 (NLE) 14049/15 ADD 1 AVIATION 135 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

ottaa huomioon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 17 päivänä tammikuuta 2006 annetun päätöslauselmansa 1,

ottaa huomioon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä 17 päivänä tammikuuta 2006 annetun päätöslauselmansa 1, P6_TA(2007)0071 EU:n ja USA:n välinen lentoliikennesopimus Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2007 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen lentoliikennesopimusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 268 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyllä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiajärjestön

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös

Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.5.2010 KOM(2010)209 lopullinen 2010/0113 (NLE) Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.03.2005 KOM(2005)78 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Yhteisön siviili-ilmailupolitiikka suhteessa Kiinan kansantasavaltaan - yhteistyön lisääminen ja markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen

Lisätiedot

Lentoyhtiöt siistivät lipunmyyntisivustojaan

Lentoyhtiöt siistivät lipunmyyntisivustojaan IP/09/783 Bryssel 14. toukokuuta 2009 Lentoyhtiöt siistivät lipunmyyntisivustojaan Tänään julkistetut EU:n laajuisen selvityksen tulokset osoittavat, että lentoyhtiöiden lipunmyyntisivustot ovat nyt selvästi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. helmikuuta 2017 (OR. en) 6082/17 ENV 111 DEVGEN 19 ONU 24 RELEX 109 FIN 89 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot