Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen"

Transkriptio

1 Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

2 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 13 piirijärjestöä sekä 565 paikallisyhdistystä, joilla on yhteensä jäsentä. MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Liitto myös kouluttaa, tekee selvityksiä ja tuottaa aineistoja kouluille ja kasvattajille edistää monipuolisesti lapsen oikeuksien toteutumista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan ydinalueet ovat lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen ja vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. Vuosittain Lasten ja nuorten puhelin ja netti vastaa noin puheluun ja nettikirjeeseen. Vanhempainpuhelin ja -netti vastaa noin yhteydenottoon. yläkouluissa toimii MLL:n tukioppilasta. Internetissä nuorille tukea antaa kymmenien nuorten Verkkotukareiden eli joukko. yli MLL:n kouluttamaa lasten hoitajaa työskentelee lähes perheessä. MLL ylläpitää noin 430 perhekahvilaa, joissa kokoonnutaan yli kertaa. MLL:ssa toimii yli 500 vertaisryhmää ja muuta aikuisten ryhmää. MLL:n harrastuskerhoissa käydään yli kertaa. MLL järjestää Hyvä alku koulutielle -kampanjan, joka tavoittaa yli ekaluokkalaisen vanhemmat muistuttaen läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen aloittaessa koulun. MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen Linja Helsinki Tekijät: Milla Kalliomaa, Miia Lehtonen, Suvi Tuominen, Anne Viinikka, Mia Viljanen Kiitokset kaikille, jotka kommenteillaan ja ideoillaan ovat auttaneet oppaan muotoutumisessa. Taitto: Virpi Liinoja Valokuvat: Matti Matikainen Paino: Miktor 2010

3 Sisältö MLL:n visio lapsen etu ja ilo...2 Lapsella on oikeus harrastuksiin Valtakunnalliset varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa ohjaavat linjaukset Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Kouluikäisten harrastustoimintaa ohjaavat tavoitteet MLL:n arvot kerhojen periaatteina MLL:n kerhojen kasvatukselliset tavoitteet Kerhon suunnittelu ja organisointi Suunnittelu alkaa tarvekartoituksesta Yhteistyökumppanit Kerhoryhmän koko Kerhotilat ja turvallisuus Erilaisia kerhoja Viiden kerran kerho Vanhemmat ja lapset yhdessä Kylämummit ja -vaarit kerhossa Nuorten kerhotoiminta Yhdistyksen hallituksen tehtävät Toiminnan rahoitus ja taloudenhoito Markkinointi ja tiedottaminen Ilmoittautuminen kerhoon Yhdistys työnantajana Kerhonohjaajan valinta Kerhonohjaajan koulutus ja perehdyttäminen Kerhonohjaajan tehtävät ja vastuut Kun ohjaaja tarvitsee sijaisen Palkkiot ja vakuutukset Vapaaehtoisten ja toimintaan osallistujien vakuutukset Vastuuvakuutus Kerhon ylläpito ja kehittäminen Toiminnan arviointi ja kehittäminen Huolen herääminen Piiri ja keskusjärjestö kerhotoiminnan tukena Lisätietoja Tausta-aineisto Linkkejä...31 Liitteet...33 Liite 1 Kerhon talousarvio...34 Liite 2 Kerhon esimerkki-ilmoitus...35 Liite 3 Kerhon ilmoittautumislomake...36 Liite 4 Palautelomake...37 Liite 5 Lasten palautepallot...38 Liite 6 Kerhon toiminnan itsearviointilomake...39 Liite 7 Työsopimusmalli...40 Liite 8 Sopimusmalli kerhonohjaajan tehtävistä ja kerhon käytännöistä...41 Liite 9 Turvallisuussuositukset koskien vastuukysymyksiä...42 Liite 9.1. Yksin kulkeminen kerhoon ja kirjallinen lupa -malli...45 Liite 9.2. Muun saattajan kanssa kulkeminen ja kirjallinen lupa -malli...46 Kerhotoiminnan opas 3

4 4 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

5 Lapsella on oikeus harrastuksiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden leikkiin ja vapaa-aikaan. Yhteiskunnan tehtävä on edistää kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua näihin toimintoihin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdistysten kerhotoiminta tavoittaa nykyisin noin lasta vuosittain. MLL:n lapsille tarjoama toiminta on tarkoitettu kaikkien lasten ulottuville. MLL:n harrastustoiminnassa kehitetään lasten omaa kulttuuria ja tutustutaan erilaisiin elämänilmiöihin leikin, taiteen ja liikunnan keinoin. MLL:n kerhotoiminnassa korostuu lapsen arvostus, ilo ja yhdessä oppiminen. Keskeisinä toimintaa ohjaavina periaatteina ovat lasten osallisuus ja kasvatuskumppanuus. MLL:n kerhoissa lapsilla on mahdollisuus paneutua heitä kiinnostaviin asioihin, leikkiä, tutkia ja oppia omassa tahdissaan. Kerhoissa lapset saavat uusia ystäviä ja oppivat toisen kunnioitukseen perustuvia vuorovaikutustaitoja. Tämä opas käsittelee eri-ikäisten lasten harrastustoiminnan ohjaamista. Perusopetuslain mukaiseen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan MLL on tuottanut erillisen oppaan. Olemme laatineet tämän kerho-oppaan avuksi Sinulle, joka MLL:n paikallisyhdistyksessä vastaat lasten harrastustoiminnasta tai toimit kerhon ohjaajana. Oppaasta löytyvät MLL:n suositukset laadukkaan toiminnan järjestämiselle ja suunnittelulle. Aineistoa kerhosisältöjen suunnitteluun, esimerkiksi taide-, musiikki-, ja liikuntakasvatukseen, löytyy alan kirjallisuudesta ja koulutuksista. MLL:n piirijärjestöiltä yhdistyksen toimijat saavat apua kerhotoiminnan käynnistämiseen ja tietoa tarjolla olevista MLL:n koulutuksista. Kerho-oppaan alussa esitellään MLL:n kerhotoiminnan lähtökohtia, arvoja, tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Oppaasta saa tukea kerhojen organisointiin, kehittämiseen ja arviointiin. Arvioinnissa arvokkainta on lasten antama palaute. Lasten oppimisen, luomisen ja tekemisen riemu on meille paras kiitos. Hienoja hetkiä yhdessä lasten kanssa! Milla Kalliomaa järjestöjohtaja Kerhotoiminnan opas 5

6 1. Valtakunnalliset varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa ohjaavat linjaukset Mannerheimin Lastensuojeluliitossa paikallisyhdistykset ja piirit järjestävät avoimia varhaiskasvatuspalveluja, joita toteutetaan yhdistyslain ja sääntöjen mukaisesti. Keskusjärjestö vastaa toiminnan sisältöön liittyvästä tuesta ja materiaaleista. MLL:n lapsille suunnattujen palvelujen kehittämistä ohjaavat liittokokouksen hyväksymä liiton kolmevuotissuunnitelma, MLL:n hyvinvointiohjelma sekä muut kasvatuksen ja vanhemmuuden tueksi julkaistut ohjelmat. Nämä linjaukset löytyvät MLL:n nettisivuilta sekä yhdistyksille ja piireille suunnatusta Yhdistysnetistä. Linkit näihin aineistoihin löytyvät oppaan tausta-aineistosta (luku 8). Ajankohtaista tietoa kaikille varhaiskasvatusalan toimijoille löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä Varttuaverkkopalvelusta (ks. luku 9. Linkkejä). Lastensuojelulaki ja nuorisolaki velvoittavat kuntia huolehtimaan lasten ja nuorten kehityksen tukemisesta. MLL:n kerhotoiminta voi liittyä kunnan ehkäisevän lastensuojelutyön suunnitelmaan ja kunnan lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan. Kunnassa kerhotoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä järjestöjen kanssa vastaavat yleensä kunnan varhaiskasvatuspalvelut, nuorisotyö ja opetustoimi. Kerhotoiminnan järjestäjänä MLL:n yhdistyksen on hyvä tuntea kunnan varhaiskasvatuspalveluille ja kerhotoiminnalle asetetut vaatimukset ja ohjeet Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriön varhaiskasvatuksen laatua koskevissa kehittämislinjauksissa (Alila & Portell 2008) määritellään avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Niitä ovat varhaiskasvatuksen avoin toiminta (esim. kunnan avoimet päiväkodit), varhaiskasvatuksen kerho- ja puistotoiminta sekä muu avoin varhaiskasvatustoiminta. Avointa varhaiskasvatusta ovat myös seurakuntien, järjestöjen tai yksityisten tahojen toteuttama toiminta. Kunnan järjestämää tai hankkimaa varhaiskasvatusta säätelee päivähoitolaki. Lisäksi varhaiskasvatuksen sisällön kehittämistä ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2005). STM:n linjauksissa todetaan, että myös muussa kuin kunnan järjestämässä avoimessa varhaiskasvatuksessa voidaan soveltaa päivähoitolakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. MLL:n alle kouluikäisille suunnattu kerhotoiminta on osa paikallista avointen varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta. MLL:n kerhotoiminnassa ei ole velvollisuutta noudattaa päivähoitolain vaatimuksia. Säädökset antavat kuitenkin kestävän pohjan myös järjestön järjestämän toiminnan laadulle. Kerhotoiminnan kehittäminen sisältyy myös Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että varhaiskasvatuspalveluja kehitetään monimuotoisemmiksi lisäämällä mm. avoimia päiväkoteja ja lapsille suunnattua kerhotoimintaa. Valtioneuvoston asettaman varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan visio Varhaiskasvatus vuoteen 2020 linjaa varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistä perheiden ja lasten monimuotoisten tarpeiden mukaisesti perheiden osallisuutta vahvistaen Kouluikäisten harrastustoimintaa ohjaavat tavoitteet Lasten osallisuuden, itsensä ilmaisemisen edistäminen sekä siihen liittyvä harrastustoiminnan tukeminen on kirjattu opetusministeriön vastuualalle kuuluvaan Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan vuosiksi (ks. luku 8. Tausta-aineisto). Valtioneuvoston päätöksellä hyväksyttävä Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma laaditaan neljän vuoden välein. Se sisältää valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteet sekä suuntaviivat läänien ja kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiselle ohjelma- 6 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

7 työlle. Nämä linjaukset antavat hyvän pohjan myös järjestöjen lapsi- ja nuorisotyölle. Kouluikäisille suunnatun kerhotoiminnan kehittäminen kuuluu opetusministeriön vuonna 2008 käynnistämään Perusopetus paremmaksi, POP-ohjelmaan. Koulujen kerhotoiminnan vahvistamiseen on kunnille suunnattu erillistä valtionavustusta. Tukea lapsille ja nuorille suunnattuun kerhotoimintaan tuottaa valtakunnallinen lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö Kerhokeskus koulutyön tuki ry. Löydät lisätietoa kehittämisohjelmista luvusta 8 (Tausta-aineisto) ja Kerhokeskuksen palvelusivustosta luvusta 9 (Linkkejä). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ei kuulu varsinaisen kerhotoiminnan piiriin. Sen järjestämistä ohjaa perusopetuslaki ja Opetushallituksen julkaisemat Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (2004). MLL on julkaissut Koululaisten iltapäivätoiminnan oppaan (2005) sekä Ideoita iltapäiväkerhon arkeen (2005), joita yhdistykset voivat hyödyntää myös kouluikäisille suunnatun harrastustoiminnan suunnittelussa. Kerhotoiminnan opas 7

8 2. MLL:n arvot kerhojen periaatteina MLL:n arvot, päämäärät ja ohjelmat pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Vuonna 1989 hyväksytyn sopimuksen johtavat periaatteet ovat syrjinnän kielto, lapsen etu, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehitykseen sekä oikeus osallistumiseen. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 31 määritellään erikseen sopimusvaltioiden velvollisuus edistää lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustaa sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista näihin toimintoihin. MLL:n kerhossa jokainen lapsi on yhtä arvokas. Lapsen aito kuuleminen ja lapsen tarpeiden huomioiminen näkyvät myös käytännön toimintatavoissa. MLL:n kerho- ja harrastustoiminnan parissa lapsen käsitys itsestään ihmisenä, oppijana ja yhteisön jäsenenä vahvistuu ilman keskinäistä kilpailua ja suorittamisen paineita. Keskeistä on leikki, ilo ja osallisuus. MLL:n arvoja ovat: Lapsen ja lapsuuden arvostus: Lapsi on aktiivinen osallistuja ja toimija. Aikuinen tukee ja arvostaa jokaista lasta yksilönä. Osallisuuden kokeminen lisää lasten elämänlaatua ja vahvistaa lasten sosiaalista pääomaa. Yhteisvastuu: Lasten oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla ja koko yhteiskunnalle kuuluva tehtävä. Lapsi tarvitsee aikuisen tuomaa turvaa, huolenpitoa ja suojelua. Kerhotoiminnassa luodaan ja kehitetään lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria sekä tehdään lasten näkökulmaa näkyväksi koko yhteisössä. Inhimillisyys ja suvaitsevaisuus: Kerhossa on avoin, myönteinen ja kannustava ilmapiiri. Kerhossa tuetaan lasten välisten suhteiden muodostumista ja toisten huomioonottamista. MLL:n kerhojen ovet ovat avoinna kaikille lapsille. Kerhot tarjoavat mahdollisuuden myös eri kulttuurien kohtaamiselle. Ilo: MLL:n kerhoissa lapsilla on mahdollista saada ilon ja onnistumisen kokemuksia. Kerhoissa lapsi saa työskennellä omassa tahdissaan häntä itseään kiinnostavien asioiden parissa ja kokea leikin ja tekemisen riemua. 8 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

9 3. MLL:n kerhojen kasvatukselliset tavoitteet MLL:n kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille tilaisuus osallistua laadukkaaseen ja kiinnostavaan harrastustoimintaan. Kerhon toiminta järjestetään niin, että lapsilla on tilaisuus leikkiä ja käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti hyväkseen. Leikin tuottamat rikkaat kokemukset ja leikistä syntyvä ilo edistävät lapsen emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Siksi kerhon toiminta ei saisikaan olla liian ohjelmoitua ja suorituskeskeistä. Ohjaajan tehtävä on luoda lapsille monipuolinen toimintaympäristö. Se edellyttää ohjaajalta enemmän herkkää havainnointikykyä kuin hienoja välineitä. Keskeistä pienten lasten toiminnassa on mahdollisuus leikkiin. Leikissä lapsi työstää ja hyödyntää elettyä elämäänsä ja kokemuksiaan. Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen ovat olennainen osa kasvatusta. Leikki kuuluu lapsuuteen vielä kouluiässä. Myös isompien lasten leikki toteutuu kerhossa, kun lapset saavat itse suunnitella toimintaa. Kerhotoiminnan lähtökohtana on kasvatuskumppanuuden periaate. Kasvatuskumppanuus määritellään suhteeksi, jossa lapsen ohjauksesta vastaavat työntekijät ja vanhemmat yhdessä tietoisesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kumppanuudessa vanhemmat ja kerhonohjaajat ovat tasavertaisia, mutta erilaisia lapsen tuntijoita. Kasvatuskumppanuudesta voit lukea lisää myös Varttuan verkkopalvelusta (ks. luku 9 Linkkejä) Kasvatuskumppanuus kerhon arjessa merkitsee kerhon tavoitteista, säännöistä, rajojen asettamisesta ja toimintakäytännöistä sopimista yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhdistyksen hallitus toiminnan järjestäjänä luo vanhempien ja kerhonohjaajan väliselle yhteistyölle edellytykset ja tukee kasvatuskumppanuutta. Vanhempien pyytäminen mukaan toimintakauden suunnitteluun antaa hyvät lähtökohdat luottamukseen perustuvalle arjen yhteistyölle. Alla kuvataan MLL:n kerhotoiminnalle asetettuja valtakunnallisia tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Niistä on hyvä keskustella yhdessä vanhempien kanssa esimerkiksi vanhempainillassa kerhokauden alussa. MLL:n kerho tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä Kerhossa lapset voivat harrastaa kehitykselle suotuisassa, kiireettömässä ja keskinäistä vertailua karttavassa ympäristössä. Kerhossa vallitsee avoin, tasavertainen ja kannustava ilmapiiri, jossa lapsi oppii itsetuntemusta, uusia tietoja ja taitoja. Lapsi saa työskennellä itseään kiinnostavien asioiden parissa. Sekä ohjaaja että vanhemmat arvostavat lapselle itselleen mielekästä toiminnan sisältöä enemmän kuin suoritusta tai lopputulosta. Kerho edistää lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa Kerhossa lapset tutustuvat uusiin ihmisiin ja voivat luoda ystävyyssuhteita. Lapsia tuetaan toimimaan yhdessä toisten kanssa, keskustelemaan keskenään ja kuuntelemaan toisiaan ikätasonsa mukaisesti. Lapsi saa myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta ja löytää paikkansa ryhmästä. Yhteisesti luotujen ja sovittujen pelisääntöjen avulla lapset oppivat myös toisten huomioonottamista ja arvostamista. Ohjaaja auttaa ja edistää jokaisen lapsen onnistumista Onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen minäkuvaa ja auttavat kasvamaan. Lapsi luo käsitystä itsestään suhteessa toisiin ryhmän jäse- Kerhotoiminnan opas 9

10 niin. Lapsi saa myönteistä palautetta ja kokee onnistumisen iloa. Lapsi oppii arvostamaan jokaisen tehtävää ja roolia ryhmässä. Kerhossa tehtävät asiat ja toiminnan sisältö vastaavat lasten kehitystasoa. Toimintaan osallistuminen tuottaa lapselle iloa ja lapsi tulee kerhoon mielellään. Kerhossa lapsi on osallinen ja tulee kuulluksi Lapsi saa kerhossa myös aikuisen aikaa, tukea ja läsnäoloa. Lapsi osallistuu toiminnan sisältöjen ja aiheiden suunnitteluun yhdessä ohjaajan ja toisten lasten kanssa. Lasten tekemiä ehdotuksia ja aloitteita arvostetaan. Lasten ajatuksia ja toteutuksia dokumentoidaan ja ne tuodaan näkyville. MLL:n kerhossa lapset saavat ikänsä edellyttämällä tavalla kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamisesta heille läheisiin ja tärkeisiin asioihin. Lapset saavat ikätasonsa mukaan tietoa lapsille kuuluvista oikeuksista ja tuntevat olevansa tärkeä osa ryhmää ja yhteisöä. Kerhossa tutustutaan lähiympäristöön, sen kulttuuriin ja erilaisiin elämänilmiöihin Lapselle ominainen tapa oppia on leikkiminen, tutkiminen ja monipuolinen harjoittelu uusien ilmiöiden ja asioiden parissa. MLL:n kerho tarjoaa lasta monipuolisella tavalla virittävän ympäristön, jossa on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia tutkimiseen ja itse tekemiseen. Lasta rohkaistaan kyselemään, tutkimaan ja pohtimaan erilaisia elämänilmiöitä. Kerhossa tutustutaan lapsen lähiympäristöön ja tarjotaan kokemuksia omasta paikallisesta kulttuurista. Tiivistelmä MLL:n kerhotoiminnan tarkoituksesta, tavoitteista ja vaikutuksista MLL:n kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota koko maassa kaikille lapsille mahdollisuus osallistua MLL:n arvojen mukaiseen tasokkaaseen harrastustoimintaan. tarjota lapsille mahdollisuus oppia uutta, harjoitella ja kehittää taitojaan heitä kiinnostavissa asioissa. tarjota lapsille ja vanhemmille tai isovanhemmille yhteistä tekemistä ja mahdollisuus yhdessäoloon. vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. MLL:n kerhotoiminnan tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä. edistää lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. antaa ilon ja onnistumisen kokemuksia lapsille. vahvistaa lasten osallisuuttta ja kuulluksi tulemista. tutustuttaa lapsia lähiympäristöönsä, kulttuuriin ja erilaisiin elämänilmiöihin. MLL:n kerhotoiminnan seurauksena lasten toisia kunnioittavat vuorovaikutustaidot ja myönteinen minäkuva kehittyvät. lasten käsitys itsestään ihmisenä, oppijana ja yhteisön jäsenenä vahvistuu. lasten ja heidän perheidensä sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys vahvistuvat. lasten edellytykset kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi lisääntyvät. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

11 4. Kerhon suunnittelu ja organisointi Kerhon suunnittelussa on huomioitava lapsen ikätason ja kehityksen asettamat vaatimukset kerhon sisällön, leikkiympäristön sekä kerhokerran keston suhteen. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän vaatimuksia on ympäristölle ja ajankäytölle. Hyvin suunniteltu toiminta tukee laadukkaiden kerhojen toteuttamista ja helpottaa kerhonohjaajien toimintaa. Suunnittelun alkuvaiheessa yhdistyksen hallitus ja kerhovastaava selvittävät, minkälaiselle kerhotoiminnalle alueella on kysyntää ja tarvetta. Yhdistys osoittaa kerhotoiminnalle käytettävissä olevat resurssit ja sopii yhteistyöstä kumppanien kanssa Suunnittelu alkaa tarvekartoituksesta Tarvekartoituksen voi tehdä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja kunnan kanssa. Tarvekartoituksessa selvitetään lasten ja perheiden kiinnostus toimintaan. Kartoituksessa hankitaan tietoa siitä, minkälaista toimintaa tarvitaan, kuinka usein sitä tarvitaan, mitkä ikäryhmät tarvitsisivat kerhoja, millaisina ajankohtina kerhoja tarvitaan sekä mitä järjestelyihin liittyviä toiveita kohderyhmällä on. Kartoituksen avulla voidaan selvittää myös, minkä tasoinen kerhomaksu voi olla, että osallistuminen on perheille mahdollista. Kerhotoiminta kannattaa aloittaa pienimuotoisesti (ks. esim. luku ). Tarpeisiin vastataan sen mukaan, mihin yhdistyksen resurssit riittävät. Kerhotoiminnan organisointi edellyttää jonkin verran myös alkupääomaa, jota tarvitaan materiaalien ja tilojen hankkimiseen sekä ohjaajan rekrytointiin. Kun tarvekartoitus on tehty ja kohderyhmä sekä kerhon teema päätetty, suunnittelu jatkuu yhteistyössä kerhon sisältöön liittyvien asiantuntijoiden kanssa, esimerkiksi musiikkileik- kikoulunopettajan, liikunnanohjaajan, lastentarhanopettajan tai kuvataideopettajan kanssa. Tärkeää on, että kerhon toteutuksessa huomioidaan MLL:n kerhotoiminnalle ominaiset kasvatukselliset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Tavoitteiden ja sisällön lisäksi muita päätettäviä asioita ovat muun muassa varainhankinta, kerhotila, kerhoryhmän koko ja kokoontumiskertojen määrä, kerhonohjaaja, materiaalit, tiedotus, työnjako, vastuu, vakuutukset ja arviointi. Seuraavissa luvuissa käsitellään näitä teemoja tarkemmin. Toiminnan suunnittelun tueksi liitteessä on valmis pohja kerhon talousarvioksi. Myös alla olevista linkeistä löytyy apua kerhon suunnitteluvaiheeseen: perustaminen Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanuudet voi kartoittaa tarvekartoituksen yhteydessä. Aivan ensimmäiseksi on hyvä olla yhteydessä MLL:n piirijärjestöön. Muita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi toiset paikallisyhdistykset, liikuntaseurat, 4Hyhdistykset, kunta ja seurakunnan kerhotoiminta. Paikallisen kumppanuuden avulla voidaan paremmin vastata alueen lasten ja nuorten erilaisiin tarpeisiin. Samalla luodaan alueelle aktiivista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Yhteistyökumppaneita kannattaa miettiä tilojen, rahoituksen, ohjaajien, materiaalien ja koko toiminnan kannalta. Kumppanuuden tuomia etuja ovat tietojen ja taitojen jakaminen, järjestelyjen vastuun jakaminen sekä päällekkäisten toimintojen välttäminen. MLL:n ja Kerhokeskus koulutyön tuki ry:n julkaisu Koulu harrastuspaikkana näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön kertoo, miten Kerhotoiminnan opas 11

12 yhdistämällä eri tahojen voimavarat ja osaaminen lisätään alueen harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Kirja sisältää käytännön vinkkejä paikalliseen yhteistyöhön sekä kymmenen aitoa esimerkkiä, joissa järjestöt, seurakunta ja kunnan eri toimijat ovat yhdessä lisänneet lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla. Yhteistä kaikille on, että koulun tilat ovat harrastuskerhon toteuttamispaikka. Kirja on maksuton ja sitä voi tiedustella Kerhokeskus koulutyön tuki ry:stä, Koulun ja järjestöjen kerhotoiminnan yhteistyömalleja löytyy myös osoitteesta Kerhoryhmän koko Monet lapset viettävät päivänsä melko suurissa päiväkoti- tai opetusryhmissä, joten kerhoryhmälle on eduksi, ettei se ole liian iso. Jos kerhoon osallistuu erityistä tukea tarvitsevia lapsia, on suositeltavaa, että vanhemmat huolehtivat lapselle kerhoajaksi oman avustajan. Yhdistyksen hallitus määrittelee kerhon minimi- ja maksimikoon. Kerhojen markkinoinnin yhteydessä on syytä ilmoittaa etukäteen, minkä kokoisena ryhmä voidaan käynnistää. Vaikka MLL:n järjestämä kerho- tai harrastustoiminta ei kuulu päivähoitolain piiriin, voidaan päivähoitolain mitoitusta pitää ohjeellisena. Tällöin yhdellä ohjaajalla voisi olla vastuullaan 13 yli 3-vuotiasta lasta. Kouluikäisten kohdalla lasten lukumäärä voi olla suurempi. Alle 3-vuotiaiden toiminnassa vanhemmat ovat mukana ja kerhon ohjelma on suunniteltu lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen perustuen. Kun vanhemmat ovat mukana kerhotilanteessa, voi ryhmä olla suurempi. Jos kerho järjestetään alle 3-vuotiaille, noudatetaan päivähoitolain mitoitusta. Tällöin yhdellä ohjaajalla voisi olla vastuullaan 4 lasta. Kerhoryhmän kokoon vaikuttavat ennen kaikkea lasten ikä, toiminnan sisältö ja käytettävissä olevat tilat. Kerhoryhmän kokoon vaikuttavia tekijöitä: lasten ikä ja kehitystaso lasten yksilölliset tarpeet (mm. erityisen tuen tarve) kerhonohjaajan kokemus ja koulutus kerhotoiminnan sisältö ja muoto ohjaajien ja muiden aikuisten määrä ryhmässä kerhotilan ominaisuudet turvallisuus- ja viihtyvyys. Päivähoitoasetuksessa on määritelty päivähoidossa olevien lasten ja henkilöstön suhdelukua. Lisätietoja päivähoitoasetuksesta (ks. 6. ): Ks. myös liite 9, Turvallisuussuositukset koskien vastuukysymyksiä 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

13 4.4. Kerhotilat ja turvallisuus Kerhotilan tulee olla turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä. Kerhotilassa ei saa olla lapsen turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Turvallisuuden suunnittelu on osa toiminnan kokonaissuunnitelmaa. MLL:n nettisivuilta löytyy tietoa Kuuden Koon -mallista, joka toimii apuna turvallisuuden suunnittelussa ja tapaturmien ennaltaehkäisyssä. Vuonna 2009 on valmistunut myös MLL:n Turvallisuusopas yhdistysten käyttöön. Eri-ikäisille suunnatut ja sisällöltään erilaiset kerhot asettavat tiloille erilaisia vaatimuksia. Vaaratekijöitä sisätiloissa voivat olla terävät kulmat, portaat, liian pienet lelut ja muut vastaavat. Kerhotoimintaan soveltuvia tiloja ovat muun muassa koulut, päiväkodit, nuorisotalot, yhdistysten ja järjestöjen omat tai vuokraamat tilat, taloyhtiöiden kerhotilat ja seurakunnan tilat. Kunnalta kannattaa kysyä tiloja ja neuvotella tilavuokrista. Kunta voi tukea toimintaa osoittamalla maksuttomat tilat kerholle. Jokaisessa kerhotilassa tulee olla varalla ensiapuvälineitä laastareita ja sideharsoja. Tilasta on hyvä löytyä myös hätänumerot ja ohjeistus, miten hätätilanteessa toimitaan. Lisätietoja: MLL:n Turvallisuusopas kutsumalla kylämummeja ja -vaareja toimintaan mukaan. Luvussa käsitellään nuorille suunnatun kerhotoiminnan mahdollisuuksia Viiden kerran kerho Yhdistys voi kokeilla kerhotoimintaa organisoimalla ensin lyhytkestoisen kerhon. Niin sanottuun viiden kerran kerhoon on myös helpompi saada vapaaehtoinen ohjaaja, jos hänen ei tarvitse sitoutua koko lukukaudeksi. Viiden kerran kerhon avulla tehdään myös yhdistyksen toimintaa tutuksi alueen lapsiperheille. Viiden kerran kerho ei vaadi pitkää sitoutumista järjestävältä taholta eikä myöskään osallistujilta, kuten useat muut harrastukset. Lyhytkestoinen kerho on helppo toteuttaa pienenkin porukan voimin. Lyhytkestoisuudella pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä myös niille, joita eivät tavanomaiset harrastusmahdollisuudet tavoita. Kerhotoiminta voidaan suunnata alakouluikäisille tai pienemmillekin lapsille, nuorille sekä heidän vanhemmilleen, tai vaihtoehtoisesti kohdentaa vain lapsille/nuorille. Kerhokertoja voi olla esimerkiksi mainitut viisi, ja kokoontumiset voivat olla viikon välein, lomaviikolla vaikka jokaisena arkipäivänä tai kerran kuukaudessa. Malli tapaturmien ehkäisyyn, Kuuden Koon -Malli: Ks. myös liite 9, Turvallisuussuositukset koskien vastuukysymyksiä 4.5. Erilaisia kerhoja Tässä luvussa esitellään muutamia kerhon toteuttamistapoja. Jos yhdistyksellä ei ole kerhoperinteitä, on helpompaa käynnistää kerhotoiminta ensin määräaikaisesti, ja päästä siten alkuun (ks. Viiden kerran kerho). Myös lasten ja vanhempien yhteisen kerhon järjestämistä kannattaa harkita. Lapsi-vanhempikerho tai koko perheen kerho tarjoaa paikan yhteiselle harrastamiselle ja ajanvietolle. Sukupolvien välistä vuorovaikutusta voidaan tukea kerhossa myös Kerhotoiminnan opas 13

14 Vanhemmat ja lapset yhdessä MLL:n kerhoissa lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan tai isovanhemmillaan on mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon ja harrastamiseen. Viiden kerran kerhojen sisällöksi soveltuu hyvin myös lapsi-vanhempi-toiminta tai koko perheelle suunnattu toiminta. Vanhempien ja lasten yhteisissä kerhoissa vanhemmilla on hyvä ja luonteva tilaisuus tutustua myös muihin vanhempiin. Esimerkiksi perheliikunta on suosittu harrastusmuoto, joka edistää myös perheiden hyvinvointia ja terveyttä. Alla on lisää kerhoesimerkkejä, jotka sopivat viiden kerran kerhon sekä myös lasten ja vanhempien yhteisten kerhojen teemoiksi. Äiti lapsi- tai isä lapsi-illat kiinnostavien teemojen parissa, joita ovat esimerkiksi liikunta, erilaiset pelit tai lastenkirjallisuus Pyöräpaja, polkupyörä kevätkuntoon -kerho ja ohjatut teemalliset pyöräretket Sählyillat (3 5 kertaa) tai tutustuminen eri lajeihin eri kerhokerroilla Muutaman kerran jouluaskartelukerho, Tähtikerho ; joulunalusviikolla lapsille asukaspuiston tai ostoskeskuksen kokoustilassa Valokuva/ilmaisu/kokki/kädentaidot-kerho, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikaan Muutaman kerran piknikki toteutettuna erilaisissa ympäristöissä Viisaasti verkossa -illat, joissa nuoret ohjaavat vanhempia netin käytössä ja niin edelleen Kylämummit ja -vaarit kerhossa Eri sukupolvien kohtaaminen ja yhdessäolo rikastuttavat sekä lapsen että aikuisen elämää. Kerhotoiminnassa voi hyvin olla mukana myös MLL:n vapaaehtoinen kylämummi tai -vaari. Kylämummia tai -vaaria voi pyytää esimerkiksi viiden kerran kerhoon tai vierailemaan yksittäiseen kerhokertaan. Kylämummit ja -vaarit tuovat lisää iloa ja lämpöä lapsiryhmän toimintaan. Kylämummi tai -vaari voi tuoda kerhoon monenlaista toimintaa oman kiinnostuksensa ja osaamisensa pohjalta. Kerhossa kylävaari tai -mummi voi esimerkiksi ohjata askartelua, puutöitä, laulu- ja leikkituokioita, osallistua kerhon juhlaan tai retkelle, tai kertoa satuja ja tarinoita. Oman piirijärjestön työntekijöiltä saa lisää tietoa kylämummi ja -vaaritoiminnan mahdollisuuksista. Toiminnan tueksi on julkaistu myös opas Sukupolvet lapsuuden tukena (MLL 2007). Lisää kylämummi- ja vaaritoiminnasta: >> Perheille >> Kylämummit ja -vaarit Nuorten kerhotoiminta MLL:n kerhoissa nuorilla on mahdollisuus toteuttaa itseään ja syventyä aktiivisesti heitä kiinnostaviin asioihin. Pääasia on, että kerhojen aiheet ovat nuoria kiinnostavia ja että nuorille annetaan vastuuta toiminnan järjestämisestä. Nuoret otetaan mukaan kerhojen järjestämiseen jo ideointivaiheesta alkaen. Kun nuoret saavat vastuuta toiminnan suunnittelusta, he rohkaistuvat osallistumaan ja oppivat luottamaan itseensä ja taitoihinsa. Nuoret voivat mainiosti toimia myös varsinaisen kerhonohjaajan työparina apuohjaajan roolissa. Aikuinen on kuitenkin aina päävastuussa toiminnasta. Osallistavassa toiminnassa aikuisen tehtävänä on ottaa askel taaksepäin ja antaa nuorille tilaa. Aikuisen tärkeä rooli on olla mukana taustatukena ja toiminnan mahdollistajana. Osallistava ohjaaja toimii niin, että nuoret saavat olla tekemisen pääosassa. Ohjaaja auttaa käsittelemään pieleen menneitä asioita ja kannustaa jatkamaan epäonnistumisista tai niiden pelosta huolimatta. Aikuinen luo toiminnalle puitteet, motivoi ja palkitsee nuoria. 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

15 Nuoret eivät välttämättä keksi itse ottaa yhteyttä MLL:oon kaivatessaan mielekästä tekemistä, koska mielikuva MLL:sta pienten lasten järjestönä elää vahvana. Nuorten on vaikea osallistua MLL:n toimintaan, elleivät he tiedä, mitä mahdollisuuksia on tarjolla. MLL:n nuorisotoimintaa voi tehdä tunnetummaksi esimerkiksi kouluvierailuilla tai tekemällä yhteistyötä paikallisten tukioppilaiden kanssa. Näin nuoret saavat tietää, keneen ottaa yhteyttä ja mihin pitää mennä, jos on kiinnostunut osallistumaan ja ideoimaan. Nuoria pitää pyytää ja kannustaa mukaan. Yhdistysten kannattaa tehdä yhteistyötä koulujen kanssa. Kunnat ja koulut saavat kerhotoimintansa kehittämiseen valtiolta erityisavustusta. Tarkoitus on, että sen avulla lisätään lasten ja nuorten todellisia harrastusmahdollisuuksia. Koulun kanssa yhteistyössä järjestetystä kerhosta hyötyy sekä koulu että MLL:n paikallisyhdistys; koulu saa tukea kerhojen järjestämiseen, MLL saa käyttöönsä koulun tilat ja välineet. Lisäksi kerhoista tiedottaminen nuorille on koulussa helppoa. Vinkkejä nuorten kerhotoimintaa aloittelevalle yhdistykselle Nuoria kannattaa pyytää mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Tällöin toiminta on varmasti nuorten näköistä ja nuoria kiinnostavaa. Tiedotukseen kannattaa panostaa, jotta kerhoihin löytävät myös sellaiset nuoret, joiden vanhemmat eivät ole MLL:n yhdistysaktiiveja. Tiedotuksessa voi tehdä yhteistyötä koulun ja nuorisotoimen kanssa. Nuoret eivät välttämättä jaksa sitoutua kerhotoimintaan pitkäksi ajaksi, vaan suosivat lyhytkestoisia kerhoja. Lyhyistä kerhoista kannattaa aloittaa, ja katsoa sitten, voisiko toimintaa laajentaa. Lomat ovat hyvä ajankohta nuorille touhuta ja harrastaa. Kokeilkaa nuorten kerhoja eri teemoilla yhden lomaviikon ajan päivittäin! Tukea materiaaleista Tukioppilaiden jatkokoulutusmateriaalit koulukiusaamisesta, itsetuntemuksesta, ehkäisevästä päihdetyöstä, erilaisuuden arvostamisesta ja nettiturvallisuudesta sisältävät paljon hyviä harjoituksia ja vinkkejä, joita voi mainiosti hyödyntää kouluympäristön lisäksi vapaaehtoistoiminnassa. Uusia tukioppilastoiminnan materiaaleja tehdään vuosittain. >> Nuorille >> Tukioppilaat > >Aineistot Voima virtaa -menetelmämateriaali osallisuudesta antaa vinkkejä nuoria osallistavaan toimintaan niin koulussa kuin vapaaehtoistoiminnassakin. >> Nuorille >> Tukioppilaat > >Aineistot Nuortennetin Tukarit-osion leikkiasemalle nuoret ovat itse koonneet satoja toiminnallisia leikkejä: >> Nuorille >> Nuortennetti >> Tutustu Nuortennettiin >> Tukarit >> Leikkiasema Aineistoja lasten ja nuorten hyvinvointi- ja terveyskasvatukseen: Kerhotoiminnan opas 15

16 4.6. Yhdistyksen hallituksen tehtävät Toimiva työnjako ja vastuualueet Ennen kerhotoiminnan käynnistämistä sovitaan yhdistyksen sisäisestä työnjaosta. Toimiva työnjako helpottaa kerhojen ylläpitoa ja luo toiminnalle jatkuvuutta. Kerhotoiminnalle nimetään hallituksesta vastuuhenkilö, niin sanottu kerhovastaava. Suositeltavaa on, että kerhovastaavalla on tietoa tai kokemusta lasten toiminnan ohjaamisesta. Piirijärjestöstä saa apua yhdistyksen kerhovastaavan perehdyttämiseen ja tietoa MLL:sta saatavista tukimateriaaleista. Vastuuhenkilöt raportoivat toiminnasta yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Toimivaan työnjakoon kuuluu, ettei vapaaehtoinen vastuuhenkilö joudu tekemään kaikkea työtä yksin. Vastuut ja tehtäväjaot kirjataan paperille. Samalla varmistetaan, että kaikki toiminnassa mukana olevat tahot tuntevat toiminnalle asetetut tavoitteet, siihen liittyvät tehtävänsä ja yhteiset toimintaperiaatteet. Alla kuvataan kerhotoiminnan järjestämiseen ja ylläpitoon kuuluvia tehtäviä. Yhdistyksen hallitus päättää toiminnan käynnistämisestä ja vastaa toiminnasta ja taloudesta seuraa ja ohjaa toimintaa sopii toiminnan raportoinnista ja arvioinnista (kuinka usein ja miten) etsii toimintaan mukaan yhteistyökumppaneita laatii mahdolliset avustushakemukset vastaa kerhojen ilmoittautumisista ja valintamenettelyistä huolehtii, että kerhojen ryhmäkoot ovat sopivat vastaa työntekijöiden esimiestehtävistä tukee kerhovastaavaa tehtävässään kiittää ja palkitsee vapaaehtoistoimijoita ja vapaaehtoisia kerhonohjaajia tilastoi ja raportoi kerhotoiminnasta piirille vuosittain vastaa kerhotoiminnasta ja sen laadusta kokonaisuudessaan. 16 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Puheenjohtaja hoitaa työsopimusten allekirjoituksen (voi olla myös muu henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus) osallistuu neuvotteluihin kunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa tukee kerhovastaavan ja kerhotyöryhmän työtä vastaa siitä, että kerhotoiminnan hallintoon ja talouteen liittyvät asiat käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Rahastonhoitaja laatii kerhon talousarvion ja huolehtii talouden seurannasta huolehtii palkanmaksusta huolehtii osallistumismaksujen perinnästä ja muusta laskutuksesta sekä maksuista varmistaa, että lasten tapaturmavakuutus ja muut tarvittavat vakuutukset ovat voimassa; toimittaa tapaturmavakuutuksen turvaselvityksen ohjaajalle. Kerhovastaava laatii yhteistyössä muiden kerhotoimijoiden kanssa kerhoa koskevan toimintasuunnitelman raportoi kerhon toiminnan kehityksestä hallitukselle kokouksissa seuraa kerhotoiminnan talouden kehitystä yhdessä rahastonhoitajan kanssa hoitaa kerhon markkinoinnin ja tiedottamisen yhteistyössä kerhonohjaajan kanssa päivittää yhdistyksen kerhotoimintaa koskevat tiedot yhdistyksen nettisivuille vastaanottaa kerhon ilmoittautumiset yhdessä kerhonohjaajan kanssa huolehtii kerhonohjaajien perehdyttämisestä ja tukimateriaalien saamisesta perehdyttää kerhonohjaajan tehtäväänsä ja sopii ohjaajan valtuuksista pitää yhteyttä kerhonohjaajaan ja tukee ohjaajaa hänen työssään huolehtii siitä, että ohjaajan työtunnit menevät palkanmaksua hoitavalle henkilölle huolehtii kerhonohjaajien jaksamisesta ja tukemista huolehtii sijaisen palkkaamisesta hallituksen antamien valtuuksien mukaisesti huolehtii tilavarauksista kokoaa kerhotoiminnan tilastot ja toimittaa yhdistyksen hallitukselle.

17 Kerhotyöryhmä kootaan tarpeen mukaan Kerhovastaavan ja kerhonohjaajan työn tueksi voidaan koota kerhotyöryhmä. Työryhmään voi kuulua kerhovastaavan ja ohjaajan lisäksi kerholaisten vanhempia, yhteistyökumppaneita ja aihepiirin asiantuntijoita. Työryhmän tehtävänä on tukea kerhon tavoitteiden toteutumista, auttaa toiminnan kehittämisessä ja jakaa kerhotoimintaan liittyviä käytännön tehtäviä. Ks. kerhonohjaajan tehtävät ja vastuut, luku 5.3. Kuvio 1. Tiivistelmä kerhotoiminnan työnjaosta ja tehtävistä yhdistyksessä Kerhotoiminnan vastuualueet toimiva työnjako Kerhonohjaaja Ohjaa lapsia Tekee yhteistyötä vanhempien kanssa Hoitaa kerhon suunnittelu- ja järjestelytehtävät Kerää palautteen ja osallistuu arviointiin Tilastoi kerhon osallistujamäärän ja raportoi kerhovastaavalle ja yhdistykselle Kerhovastaava Toimii kerhonohjaajan lähitukena Perehdyttää ja tukee kerhonohjaajaa työssään Hoitaa tilavaraukset Markkinoi ja tiedottaa kerhosta Raportoi hallitukselle kerhon toiminnasta Hallitus Päättää toiminnan käynnistämisestä Vastaa toiminnasta ja taloudesta Seuraa, ohjaa ja arvioi toimintaa Tukee kerhovastaavaa Vastaa työntekijöiden esimiestehtävistä Tilastoi ja raportoi piirille vuosittain Kiittää vapaaehtoisia Kerhotoiminnan opas 17

18 4.7. Toiminnan rahoitus ja taloudenhoito Kerhotoiminnan rahoituksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Kerhotoimintaa aloitettaessa on otettava huomioon kaikki kerhon toiminnasta aiheutuvat kulut sekä käytettävissä oleva rahoitus ja tuotot. Kerhotoiminnan rahoitus voi muodostua erilaisista tulonlähteistä, kuten avustuksista ja kerhomaksuista sekä vastikkeettomasti saatavista tuista, kuten yhteistyötahon tarjoamista kerhotiloista tai materiaali- ja välinelahjoituksista. Talousarvioon on syytä varata pieni ylimääräinen summa yllättäviä menoja varten. Kerho-oppaan liitteistä löytyy avuksi mallipohja kerhon talousarviosta, johon voi tarpeen mukaan lisätä kulu- tai tuottoeriä (ks. liite 1). Osallistumismaksulla katetaan useimmiten pääosa kerhosta aiheutuvista kuluista. Kerhotoimintaa voidaan rahoittaa myös esimerkiksi kunnan, koulutoimen ja muiden julkisten yhteisöjen ja järjestöjen myöntämillä avustuksilla. Yhdistys voi myös nimetä kerhon Kevätilokeräyksen paikalliseksi kohteeksi. Lisäksi yhdistys voi vaikka yhdessä kerholasten vanhempien kanssa toteuttaa omaa varainhankintaa, esimerkiksi järjestämällä myyjäisiä, kirpputoreja, tapahtumia ja tempauksia. Kerhon varainhankinta ja mahdollinen käteiskassa on liitettävä yhdistyksen kirjanpitoon. Yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa sovitaan, miten kätevimmin hoidetaan materiaalihankinnat tai muut kerhotoimintaan liittyvät ostokset. Rahastonhoitajan tai puheenjohtajan ja ohjaajan kesken on sovittava selkeästi hankintavaltuuksista ja siitä, paljonko rahaa on käytössä. Suurista hankinnoista päätetään yhdistyksen hallituksessa. Yhteistyökumppaneita ja lahjoittajia on kohteliasta muistaa mainitsemalla tukijat kerhotoiminnan tiedotuksen yhteydessä, tuomalla heitä esille sopivalla tavalla yhdistyksen julkaisuissa tai muussa yhteydessä. Yhdistys voi antaa yritykselle MLL:n tukijatarran tai kunniakirjan, joita on saatavissa keskustoimiston tilauspalvelusta p ). Kerhomaksut Tavoitteena on, että mahdollisimman monella lapsella ja perheellä on mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Siksi kerhomaksujen tulisi pysyä kohtuullisena. Kerhomaksut lasketaan siten, että niistä saatavat tulot, mahdollinen toimintaan saatu avustus sekä omalla varainhankinnalla kerätyt tulot kattavat kaikki kulut (ks. kerhon talousarvio, liite 1). Kerhotoiminnan talouden suunnittelussa ja kerhomaksun määrittelyssä on varauduttava siihen, että kaikki suunnitellut kerhopaikat eivät välttämättä täyty koko kerhokaudeksi. Yhdistyksen hallitus osoittaa kerhotoiminnalle tarkoitetut varat, vastaa taloudenhoidosta, sen suunnittelusta ja seurannasta. Useat MLL:n yhdistykset antavat kerhomaksuista jäsen- ja sisaralennusta prosenttia Markkinointi ja tiedottaminen Kerhojen markkinointi voidaan aloittaa, kun tarvekartoitus on tehty, ohjaaja ja kerhotilat löydetty ja kerhon käynnistämistä koskevat suunnitelmat vahvistettu yhdistyksen hallituksessa. MLL:n toiminta on kaikille avointa. Kerhojen markkinoinnin lähtökohta on, että kerho on tarjolla kaikille lapsille. Jäsenperheiden asettaminen etusijalle kerholaisten valinnassa on ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Valintaperusteista ja mahdollisista alennuksista päättää yhdistyksen hallitus ennen markkinoinnin käynnistymistä. Suositeltava tapa on ottaa lapset kerhoon ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenperheille yhdistys voi antaa alennusta kerhomaksusta. Kerhoilmoituksessa on annettava perustiedot mikä kerho (iltapäivä-, askartelu-, liikunta-, taide-, musiikki-...) minkä ikäisille tarkoitettu missä kerho kokoontuu kuinka usein kerho kokoontuu kuinka pitkään kerho kestää (sekä kellonajat että kerhokausi) kuka järjestää, kuka ohjaa miten voi ilmoittautua 18 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

19 paljonko maksaa, mahdolliset alennukset keneltä tai mistä saa lisätietoja Ks. liite 2 kerhon esimerkki-ilmoitus Kerhon toiminnan esittelyssä yhdistyksen nettisivuilla, jäsenkirjeissä ja esitteissä on syytä olla edellä mainitut tiedot ja niiden lisäksi tarpeellista lisätietoa, esimerkiksi miten osallistujat valitaan montako lasta ryhmässä ohjaajaa kohti tulee olemaan käynnistymiseen liittyvät ehdot (esim. minimiosallistujamäärä) sekä päivämäärä, jolloin kerhon käynnistyminen varmistuu miten kerhoon valitut saavat tiedon kerhopaikasta ohjaajan esittely, ammattitaito ja koulutus. Markkinoinnin suunnittelun muistilista Aloita suunnittelu heti kun kerhon toiminnan perussuunnittelu on tehty. Tarkista resurssit esimerkiksi onko rahaa lehti-ilmoitteluun, kuka vastaa ilmoitusten suunnittelusta ja taitosta, postitetaanko/ jaetaanko perheille. Mieti, mitkä ovat kustannustehokkaat tavat tavoittaa perheet, joille kerho on suunnattu (ilmoitustaulut paikoissa, joissa perheet säännöllisesti liikkuvat, yhdistyksen nettisivut, jäsenkirje, paikallislehden järjestöpalsta jne.). Tarjoa kerhohanketta juttuaiheeksi paikallislehteen. Varaa aikaa ja työvoimaa materiaalien kirjoittamiseen, taittoon, kopiointiin ja jakeluun. Päivitä tiedot kerhosta yhdistyksen nettisivuille. Selvitä, voiko kerhosta tiedottaa yhteistyökumppaneiden nettisivuilla tai saatko luvan jakaa kerhoesitettä koulun tai päiväkodin kautta koteihin. Muista hyödyntää paikalliset tapahtumat. Kerhon markkinointi on osa MLL:n julkisuuskuvaa Muistathan, että MLL:n yhdistyksen materiaalien tulee olla MLL:n viestinnällisten ohjeiden mukaisia. Ohjeita yhdistysten viestinnän ja markkinoinnin tueksi on koottu Yhdistysnettiin >> Viestintä Yhdistysnetissä on ladattavissa MLL:lle suunnitellulla tekstityypillä ladottuja valmiita värikkäitä kerhotekstejä. Ilmoituksessa voi olla myös värivalokuvia, kunhan luvat kuvien käyttöön ovat kunnossa. Jokaisessa MLL:n yhdistyksen ilmoituksessa tulee olla MLL:n logo sekä yhdistyksen nimi auki kirjoitettuna, esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kissankulman yhdistys Ilmoittautuminen kerhoon Ilmoittautumisten vastaanotto ja lasten vanhempien kohtaaminen on tilaisuus markkinoida yhdistyksen ja MLL:n toimintaa uusille lapsiperheille. Monet vanhemmat ovat tulleet yhdistyksen jäseniksi siinä yhteydessä, kun ovat löytäneet lapsilleen MLL:n järjestämän harrastuksen. Ilmoittautumisten yhteydessä vanhemmille tarjotaan MLL:n toiminnasta kertovia jäsenesitteitä ja yhdistyksen oma esite, jos sellainen on. Ilmoittautumisia voi ottaa vastaan sähköpostitse, puhelimitse tai tarkoitusta varten järjestetyssä ilmoittautumistilaisuudessa. Suositeltava tapa on ottaa lapset kerhoon ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerhomaksun voi kerätä ilmoittautumistilaisuudessa, jos tässä vaiheessa jo voidaan olla varmoja, että etukäteen ilmoitetut edellytykset toiminnan järjestämiselle (mm. minimimäärä osallistujia) ovat täyttyneet ja kerho voidaan käynnistää. Kun kerhopaikka vahvistetaan perheille, vanhempia pyydetään täyttämään lapsen tiedot yhteydenpitoa ja maksujen hoitoa varten. Yhteystieto- tai ilmoittautumislomakkeessa kerätään ainakin seuraavat tiedot: lapsen nimi ja osoite vanhempien ja varahenkilön puhelinnumerot (joista jonkun saa tarvittaessa kiinni myös kerhon aikana) syntymäaika MLL:n jäsenyys Kerhotoiminnan opas 19

20 Tiivistelmä kerhon suunnittelusta ja organisoinnista muut kerhossa olevat sisarukset (jos sisarusalennus) lisätiedot, kuten tarvittavat terveystiedot. Ks. liite 3, Ilmoittautumislomake Ilmoittautumiset tulee ottaa vastaan ainakin 3 4 viikkoa ennen kerhon alkamista, jolloin kerhoa ehditään vielä markkinoida, jos ryhmä ei täyty. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan, miten ja milloin kerhopaikka vahvistetaan perheelle. Henkilötietojen kerääminen Yhdistyksen on noudatettava henkilötietolakia osallistujien yhteystietojen käsittelyssä ja keräämisessä. Esimerkiksi tiettyyn tarkoitukseen kerättyjä tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on alun perin kerätty. Yhdistyksen tulee suunnitella henkilötietojen käsittely ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus sekä laatia rekisteriseloste (ks. linkki alla). Yhdistyksen tulee myös huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittelyn vastuut ja niihin liittyvät tehtävät on määritelty. Kerhonohjaaja toimittaa osallistujien henkilötiedot yhdistyksen vastuuhenkilölle (esim. kerhovastaavalle) kerhon päätyttyä. Kun rekisteriä eli kerättyjä henkilötietoja ei enää tarvita, yhdistyksen on hävitettävä tiedot huolellisesti (esim. silppurissa). Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: >> Hallinto >> Lait ja säännöt >> Tietosuoja ja henkilötietolaki Arkistoinnista: >> Hallinto >> Arkistointi Suunnittelu alkaa tarvekartoituksesta, jossa selvitetään, minkälaiselle kerhotoiminnalle alueella on kysyntää ja tarvetta sekä mitä resursseja on käytössä. Yhdistys hankkii tarvittavat yhteistyökumppanit, joita voivat olla esimerkiksi toiset paikallisyhdistykset, alueen muut yhdistykset, kunta tai seurakunnan kerhotoiminta. Yhdistyksen hallitus määrittelee kerhoryhmän minimi- ja maksimikoon, jota säätelee muun muassa lasten ikä, toiminnan sisältö, kerhotila. Päivähoitolain mitoitusta voidaan pitää ohjeellisena. Kerholle varataan toimintaan soveltuva, turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä kerhotila. (Tilaan tarvitaan myös ensiapuvälineet ja hätänumerot). Ennen kerhotoiminnan käynnistämistä yhdistyksen hallitus sopii yhdistyksen sisäisestä työnjaosta. Suositeltavaa on, että kerhovastaavalla on tietoa tai kokemusta lasten toiminnan ohjaamisesta. Kerhotoiminnan rahoituksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Toimintaa aloitettaessa on otettava huomioon kaikki kerhon toiminnasta aiheutuvat kulut sekä käytettävissä oleva rahoitus ja tuotot. Kerhomaksun tulisi pysyä kohtuullisena, jotta mahdollisimman monella lapsella ja perheellä on mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Kerhon markkinoinnin suunnittelu voidaan aloittaa, kun kerhon perussuunnittelu on tehty. Kerhojen markkinoinnin lähtökohta on, että kerho on tarjolla kaikille lapsille. Yhdistyksen kerhon markkinointi on myös osa MLL:n julkisuuskuvaa. Ilmoittautumisia kerhoon voivat vastaanottaa kerhovastaava tai kerhonohjaaja. Suositeltava tapa on ottaa lapset kerhoon ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujien yhteystietojen käsittelyssä yhdistyksen on noudatettava henkilötietolakia. 20 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot