Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti"

Transkriptio

1 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata ja arvioida selvittämällä sattuneita tapaturmia, työkykyä, koettua terveydentilaa sekä työhön liittyviä oireita ja elintapoja mm. haastatteluin. 4.1 Työtapaturmat Työpaikkatapaturmissa kuolleiden määrä vähentynyt vuoden 1960 lähes 300 tapauksesta alle 50 tapaukseen vuonna 2004 Työmatkatapaturmissa kuoli keskimäärin 28 ihmistä vuosina Vakavien työpaikkatapaturmien (vähintään 31 päivän työkyvyttömyys) taajuus miljoonaa työtuntia kohden 2,5 2,8 vuosina Työpaikkatapaturmia keskimäärin vuosina eli 260 tapausta vähemmän kuin vuosina Työmatkatapaturmia keskimäärin vuosina eli lisääntyneet 8 % verrattuna vuosiin , mutta vähentyneet selvästi vuoden 2002 jälkeen Tapaturmataajuudet (työpaikkatapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) päätoimialoilla pienenivät vuosina varsinkin aloilla teollisuus, rakentaminen ja kuljetus, kun taas varastoinnissa tapaturmataajuus kasvoi Tapaturmatilanne yleisesti Tapaturma on tahaton ja normaalitoiminnasta poikkeava odottamaton ja äkillinen tapahtuma, joka aiheuttavat ruumiinvamman. Tapaturma syntyy, kun vamman aiheuttaja (ulkoinen energia tai aine) ja ihminen kohtaavat hallitsemattomasti. Vamman voi aiheuttaa myös sisäinen energia, kuten tasapainon korjausliike esimerkiksi äkillisen horjahtamisen tai taakan käsittelyn vuoksi. Tapaturmia aiheuttavat häiriöt ja puutteet ympäristössä ja työmenetelmissä yhdessä inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden kanssa. Tilastokeskus teki vuosilta haastatteluun pohjautuvia selvityksiä (ns. uhritutkimuksia) fyysisestä turvallisuudesta ja tapaturmista (Heiskanen ym. 2000). Uuden vuonna 2003 tehdyn haastattelun tuloksista on yhteenveto kuvassa 46 (Heiskanen ym. 2004). Itsemurhia lukuun ottamatta tahallinen vä- 159

2 liikunta koti työ muu vapaa-aika väkivalta liikenne lukumäärä Kuva 46. Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallantekojen määrä vuonna 1980, 1988, 1993, 1997 (15 74-vuotiaat, Heiskanen ym. 2000) ja vuonna 2003 (15 vuotta täyttäneet, Heiskanen ym. 2004) 160 kivalta on mukana luvuissa. Se ei varsinaisesti sisälly koti- ja vapaa-ajan tapaturmakäsitteeseen, jolla yleisesti ottaen tarkoitetaan kaikkia muita tapaturmia paitsi työ- ja liikennetapaturmia (Tapaturmatilanne 2002). Liikennetapaturmalla tarkoitetaan vammaan johtanutta liikenneonnettomuutta, mukaan lukien työmatkalla sattuneet liikenneonnettomuudet (Heiskanen ym. 2000). Haastattelututkimuksen mukaan maassamme sattui 15 vuotta täyttäneille fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa tai väkivallantekoa vuonna 2003 (Heiskanen ym. 2004). Lähes joka viidennelle (19 %) vuotiaalle ( henkilöä) aiheutui fyysinen vamma tapaturman tai väkivallanteon takia vuonna Joillekin henkilöille sattui useampia vammoja vuoden 2003 aikana. Muihin koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin verrattuna liikuntatapaturmia sattui eniten vuonna 2003 (kuva 46). Liikuntatapaturmat lisääntyivät neljänneksellä vuo-

3 den 1997 tutkimukseen verrattuna. Erilaisten liikuntamuotojen välillä on suuria eroja tapaturmariskin suhteen (Parkkari ym. 2004). Kotitapaturmia sattui eniten huolto-, korjaus- ja rakennustöissä ulkona (miehet) sekä muussa liikkumisessa kotona tai harrastuksissa (naiset). Miesten osuus kotitapaturmista on jatkuvasti kasvanut ja on nyt yhtä suuri kuin naisten. Tyypillisin kotitapaturma on kaatuminen tai liukastuminen (41 %). Kotitapaturmien riskiryhmä on 75 vuotta täyttäneet naiset, joille sattuu erityisen paljon kaatumistapaturmia. Kaikista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista vuonna 2003 oli liikuntatapaturmia 29 %, kotitapaturmia 27 %, työtapaturmia 18 %, liikennetapaturmia 6 %, muita tapaturmia 10 % ja väkivallantekoja 10 %. Uhritutkimuksiin perustuvien koti- ja vapaa-ajan tapaturmien, liikennetapaturmien ja väkivallantekojen kokonaismäärä on kasvanut noin tapaturmalla vuodesta 1980 ( ) vuoteen 2003 ( ). Liikunta- ja kotitapaturmat ovat lisääntyneet eniten. Miehille sattui enemmän tapaturmia (55 %) kuin naisille (45 %) vuonna Tapaturma sattui useammin nuorille, alle 24-vuotiaille (68 %) kuin iäkkäille, yli 65-vuotiaille (32 %) (Heiskanen ym. 2004). Työpaikka- ja työmatkatapaturmat Työtapaturma on juridinen tapahtuma, joka synnyttää korvausvelvollisuuksia ja mahdollisesti oikeudellisia seuraamuksia (Saari 2003). Työtapaturma määritellään tapaturmavakuutuslaissa (4 ), joka erottelee mm. työpaikka- ja työmatkatapaturmat (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2005). Tapaturmat, jotka sattuvat työpaikalla tai sen alueella tai varsinaisen työpaikan ulkopuolisessa kohteessa, esimerkiksi työliikenteessä, luokitellaan työpaikkatapaturmiksi. Työmatkatapaturmia ovat tapaturmat, jotka sattuvat matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin. Työtapaturmatilaston tiedot saadaan yksityisiltä työnantajilta ja yrittäjiltä sekä kunnilta (työsuhteiset), jotka lähettävät tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle korvauskäsittelyä varten. Tapaturmavakuutusyhtiöt ja valtiokonttori rekisteröivät työnantajien ja yrittäjien toimittamat tapaturmailmoitukset. Tiedot kootaan Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ylläpitämään tapaturmatilastotietokantaan ja sieltä edelleen työtapaturmatilastoon. Poikkeuksena tästä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavat työtapaturmat eivät ole mukana työtapaturmatilastossa, koska niistä vastaa Maatalouden eläkelaitos (MELA). Suomessa sattui vuosina keskimäärin noin työtapaturmaa vuodessa ( työpaikkatapaturmaa ja työmatkatapaturmaa) (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Luvuissa ovat mukana myös kaik- 161

4 ki TVL:lle ilmoitetut alle kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat. Niiden tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska ilmoittaminen on vapaaehtoista. Virallisen tilastoinnin perusta on vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtavien työtapaturmien määrä. Tällä perusteella tilastoitiin (miehet ja naiset ) työpaikkatapaturmaa vuonna Miehille sattui 23,1 ja naisille 9,4 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (tapaturmataajuus). Alle kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtavia työpaikkatapaturmia ilmoitettiin TVL:lle vuonna Toisaalta tiedetään, että lieviä työtapaturmia sattuu huomattavasti vakuutusyhtiöille ilmoitettua enemmän. Heiskanen ym. (2004) arvioivat vuonna 2003 sattuneen noin työtapaturmaa. Tähän lukuun sisältyvät sekä työpaikalla, työmatkalla että kotona ansiotyössä sattuneet vammautumiset. Työpaikkatapaturmien, jotka myös sisältävät työliikennetapaturmat, määrä väheni 1990-luvun alkuun osuneen taloudellisen laman ja työttömyyden kasvun myötä. Vuonna 1993 tilastoitiin vähiten eli työpaikkatapaturmaa. Sitten työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vuoteen 2001 saakka ( ), jonka jälkeen tapaturmakehitys tasaantui ja kääntyi loivaan laskuun (taulukko 30). Työpaikkatapaturmien määrä väheni noin 5 % vuodesta 2001 ( ) vuoteen 2004 (96 100). Taulukko 30. Työtapaturmat ja työkuolemat vuosina (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006) tapaturma v v v v v v v v v työpaikkatapaturmat taajuus* 30,4 31,5 31,7 30,6 30,7 30,5 30,1 29,3 28,8 kuolemat työmatkatapaturmat taajuus* 3,8 4,6 5,0 4,5 4,4 4,7 4,8 5,0 4,7 kuolemat *tapaturmataajuus: tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden 162

5 Työmatkatapaturmien kehitys on ollut työpaikkatapaturmien kehitystä epäyhtenäisempi. Vuodesta 1993 alkaen (12 900) työmatkatapaturmien määrä kasvoi vuoteen 1998 saakka (15 900). Poikkeus oli vuosi 1996 (11 600), minkä jälkeen kehitys on tasaantunut. Vuosina sattui keskimäärin noin työmatkatapaturmaa vuodessa. Vuonna 2004 sattuneista (15 800) työmatkatapaturmasta noin 64 % (10 200) kohdistui naisiin, joista erityisesti yli 50-vuotiaiden suhteellinen tapaturmariski oli suuri (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Työmatkatapaturmista aiheutti vuonna 2004 liikkuminen jalan 58 %, polkupyörällä 23 % ja autolla 15 %. Noin 72 % työmatkatapaturmista oli kaatumisia, liukastumisia ja kompastumisia (11 500), joista naisille sattui 66 % (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Vuonna 2004 työmatkatapaturmat vähenivät 600 tapauksella verrattuna vuoteen 2003 (16 600), jolloin työmatkatapaturmia tilastoitiin ennätysmäärä. Alustavien tilastojen mukaan (Tapaturmavakuutus 2006) vuonna 2005 sattui työpaikkatapaturmaa (15 % lisäystä vuoteen 2004) ja työmatkatapaturmaa (13 % lisäystä vuoteen 2004). Työpaikkatapaturmat lisääntyivät suhteellisesti eniten kunta-alalla (23 %), rakentamisessa (19 %) sekä kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalveluissa (16 %). Työmatkatapaturmat lisääntyivät suhteellisesti eniten kunta-alalla (22 %) ja rakentamisessa (17 %). Tapaturmakuolemat ja vakavat työtapaturmat Kaikki tapaturmakuolemat miehillä ja naisilla henkilöä kohden vuosina esitetään kuvassa 47 (Tapaturmatilanne 2002). Vuosina tapaturmakuolemia on ollut miehillä ja naisilla tapausta henkilöä kohden. Vuonna 2005 kuolemaan johti yhteensä tapaturmaa, joista sattui (66 %) miehille ja 870 (34 % ) naisille (Tilastokeskus 2006). Tapaturmakuolemat ovat pääasiassa kaatumisia ja putoamisia (useimmiten jalan tai polkupyörällä), myrkytyksiä, hukkumisia ja liikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia (Tapaturmatilanne 2002). Työikäisten, vuotiaiden, miesten kaatumis- ja putoamiskuolemat (268 tapausta vuonna 2005) sekä ikävakioitu kaatumis- ja putoamiskuolleisuus on lisääntynyt viime vuosina (12,8 kuolemantapausta henkilöä kohden vuonna 2005). Alkoholin käyttö oli tapaturmatekijänä lähes puolessa miesten kaatumis- ja putoamiskuolemista (Tilastokeskus 2006). Työtapaturmakuolemien määrä sen sijaan on vähentynyt pitkällä aikavälillä vuoden 1960 lähes 300 tapauksesta alle 50 tapaukseen vuonna 2000 (Tapaturmatilanne 2002). Vuosina tilastoitiin kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia enimmillään 58 (vuonna 1998) ja vähimmillään

6 (vuonna 2002). Palkansaajien työkuolemien määrä pieneni 3,2:sta vuonna 1993 aina 2,1:een vuonna 2004 laskettuna palkansaajaa kohden (Tilastokeskuksen internet-sivut). Työtapaturmakuolemia sattui eniten teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kiinteistö-, vuokrausja tukipalveluissa. Vakavimmat seuraukset työtapaturmilla on edelleen rakennuksilla, joilla sattui 0,049 kuolemantapausta miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2004 (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006), mikä vastaa noin 7,5 työkuolemaa palkansaajaa kohden. Riski kuolla talonrakennustyömaalla on yli nelinkertainen verrattuna muihin työpaikkoihin keskimäärin (Tilastokeskuksen internet-sivut). Kuolemaan johtaneiden työpaikka- ja työmatkatapaturmien lukumäärä ja taajuudet miljoonaa työtuntia kohden vuosina ilmenevät taulukosta 30. Tapaturmatyypin mukaan jakautuivat kuolemaan tai eläkkeeseen johtaneet vakavat työtapaturmat vuonna 2002 seuraavasti: putoamiset (28,4 %), Kuva 47. Tapaturmakuolemat miehillä ja naisilla henkilöä kohden vuosina (Tapaturmatilanne 2002) kuolemat / henkilöä miehet naiset yhteensä

7 kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset (20,1 %), esineiden väliin jääminen (12,9 %), esineisiin tai esineiden satuttaminen (12,9 %), putoavat ja sortuvat esineet (7,2 %), sähkövirta, lämpötila ja vahingoittavat aineet (2,3 %), ylikuormittuminen (2,3 %) ja muut tapaturmatyypit (13,8 %) (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Vuonna 2004 Suomessa sattui yhteensä vakavaa työpaikkatapaturmaa palkansaajille, yrittäjille ja maatalousyrittäjille, kun perusteena on vähintään 31 päivän työkyvyttömyys (lukumäärään sisältyy 57 kuolemantapausta, ks. taulukko 31) (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Vakavien työpaikkatapaturmien määrä on siis lisääntynyt noin tapauksesta vuonna 2000 noin tapaukseen vuonna 2004 (lisäystä 5,3 %). Palkansaajien vakavien työpaikkatapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden eli tapaturmataajuus työkyvyttömyyden keston suhteen vuosina esitetään kuvassa päivää päivää lukumäärä päivää eläke vakavien tapaturmien taajuus tapaturmat / milj. työtuntia 3, , , , ,0 0, ,0 Kuva 48. Vakavat työpaikkatapaturmat ja niiden taajuudet (miljoonaa työtuntia kohden) kaikilla toimialoilla paitsi maataloudessa vuosina (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006) 165

8 Vakavien työpaikkatapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohden oli 2,5 2,8. Tapaturmataajuudet pienenivät vuosina varsinkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Kuljetuksessa ja varastoinnissa vakavien työpaikkatapaturmien taajuus suureni. Lukumäärältään eniten vakavia tapaturmia sattuu rakennusalalla (noin vuonna 2003) eli noin 7 % kaikista vakavista työpaikkatapaturmista. Maa- ja riistataloudessa vakavien tapaturmien osuus oli lähes 12 %, maaliikenteessä yli 8 %, puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa yli 7 % ja metallituotteiden valmistuksessa yli 5 %. Palkansaajilla lievien työpaikkatapaturmien ( 30 pv) suhde vakaviin ( 31 pv) vuosina oli seuraava: putoaminen 3,2, kaatuminen, liukastuminen ja kompastuminen 5,9, esineiden väliin jääminen 6,5, putoavat tai sortuvat esineet 9,4 sekä esineisiin tai esineiden satuttaminen 17,4. Tapaturmatyypin mukaan tarkasteltuna keskimäärin pisin työkyvyttömyys ja vakavimmat vammat syntyvät putoamisen seurauksena. Kaatumiset ja esineiden väliin jäämiset johtavat myös keskimääräistä (10,7 vuonna 2002) vakavampiin seurauksiin. Maatalousyrittäjillä lievien työpaikkatapaturmien suhde vakaviin oli keskimäärin 3,0 ja muilla yrittäjillä 4,3. Maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien työpaikkatapaturmat näyttävät siis olevan kolme tai kaksi kertaa niin vakavia kuin palkansaajien työpaikkatapaturmat (keskimäärin 9,3) vuonna 2004, jolloin työpaikkatapaturmia tilastoitiin palkansaajille noin , yrittäjille noin ja maatalousyrittäjille noin (taulukko 31). Taulukko 31. Työpaikkatapaturmat vakavuuden ja työkyvyttömyyden (lievät alle 31 päivää, vakavat vähintään 31 päivää) mukaan vuonna 2004: palkansaajat, yrittäjät ja maatalousyrittäjät (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006) työkyvyttömyys, päivää palkansaajat yrittäjät maatalousyrittäjät kaikki alle 3 päivää lievät yhteensä yli eläke kuollut vakavat yhteensä kaikki yhteensä

9 Työtapaturmat toimialoittain, ammateittain ja alueittain Työtapaturmat jakautuvat epätasaisesti suomalaisessa työelämässä, ja tapaturmataajuus vaihtelee suuresti eri toimialoilla ja eri ammateissa. Tapaturmataajuudet työpaikalla, mukaan lukien alle kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat eräillä päätoimialoilla vuosina esitetään kuvassa 49 (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Rakentaminen, teollisuus sekä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ovat aloja, joilla tapaturmataajuus on edelleen korkea (kuva 49). Vuoden 2005 alustavien tilastojen mukaan työpaikkatapaturmat lisääntyivät suhteellisesti eniten kunta-alalla (23 %), rakentamisessa (19 %) sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa (16 %) (Tapaturmavakuutus 2006). Kuva 49. Työpaikkatapaturmien taajuudet eräillä päätoimialoilla vuosina (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006) rakentaminen teollisuus kuljetus, varastointi ja tietoliikenne tapaturmat / milj. työtuntia 90 kaikki toimialat tukku- ja vähittäiskauppa kunta-ala

10 Kuva 50. Työpaikkatapaturmien taajuudet eräillä teollisuuden toimialoilla vuosina (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006) 110 metallituotteiden valmistus puutavaran ja puutuotteiden valmistus koneiden ja laitteiden valmistus tapaturmat/milj. työtuntia elintarvikkeiden ja juomien valmistus massan, paperin ja paperituotteiden valmistus teollisuus: kaikki Lukumääräisesti eniten työpaikka- ja työliikennetapaturmia sattui vuonna 2004 toimialoilla teollisuus (28 %), rakentaminen (15 %), kunta-ala (14 %), kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (10 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10 %). Muihin päätoimialoihin verrattuna kunta-alan tapaturmataajuutta pienentää alalla työskentelevien toimistotyöntekijöiden ja toimihenkilöiden suuri määrä (kuva 50). Teollisuuden toimialoista erityisesti metallituotteiden valmistus sekä puutavaran ja puutuotteiden valmistus ovat aloja, joilla työpaikkatapaturmien taajuudet miljoonaa työtuntia kohden ovat korkeita (kuva 50). Metallituotteiden valmistuksessa taajuus oli 77,6 ja puutavaran sekä puutuotteiden valmistuksessa 75,8 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna Teollisuuden keskiarvo samana vuonna oli 38,9 (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006). Työpaikkatapaturmat kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin (kuva 51). Levysepille, koneenasentajille sekä koneistajille ja työstäjille on sattunut eniten työtapaturmia suhteessa 168

11 Kuva 51. Työpaikkatapaturmien taajuudet eräissä ammattiluokissa vuosina (SAMMIO 2002/2 ja 2003/1) levysepät koneenasentajat koneistajat ja työstäjät putkityöntekijät koneenkorjaajat talonrakennustyöt tapaturmat / milj. työtuntia 200 kuorma-autonkuljettajat pakkaajat konepuusepät työkoneenkuljettajat kaikki ammatit tehtyihin työtunteihin. Koneistajien ja työstäjien tapaturmataajuudet ovat lisääntyneet melkein viime vuosiin saakka, kun taas levyseppien ja koneenasentajien tapaturmataajuudet ovat selvästi laskeneet. Koneistajat ja työstäjät olivat vuonna 2000 tapaturma-alttein ammattiluokka (noin 140 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden). Vastaavasti oli työkoneenkuljettajien tapaturmataajuus 44,5 ja kaikkien ammattien keskiarvo vain noin 29 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna Palkansaajien työpaikka- ja työliikennetapaturmien tapaturmasuhteet (tapaturmat työntekijää kohden) olivat vuonna 2003 eri työsuojelupiireissä seuraavat: Uudenmaan työsuojelupiiri 22, Turun ja Porin 30, Hämeen 30, Kaakkois-Suomen 31, Itä-Suomen 33, Keski-Suomen 23, Vaasan 30 ja Pohjois-Suomen 27 (Työolot Suomessa 2006). 169

12 Työtapaturmatyypit ja työtapaturmien aiheuttajat 170 Työympäristön rakenteet (28 %) sekä kappaleet ja esineet (29 %) aiheuttivat yli puolet kaikista työpaikkatapaturmista vuonna 2001 (Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2001). Työkalut sekä koneet ja laitteet aiheuttavat yhteensä noin 15 % työpaikkatapaturmista. Yleisin tapaturmatyyppi vuonna 2001 oli esineisiin tai esineiden satuttaminen (30 %), mutta myös kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset (19 %) olivat yleisiä. Muita tapaturmatyyppejä olivat ylikuormittuminen tai rasittava liike (13 %), lentävät sirut, hiukkaset ja esineet (9 %) sekä esineiden väliin tai sisään joutuminen (8 %). Teollisuudessa erityisesti elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa oli esineisiin tai esineiden satuttamisia (40 %) poikkeuksellisen paljon. Kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset olivat keskimääräistä yleisempiä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä (27 %), kunta-alalla (25 %) sekä terveydenhuollossa ja sosiaalipalvelussa (21 %) (Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2001). Suhteelliset muutokset tapaturmatyypeittäin ja aiheuttajittain ovat olleet vähäisiä vuosina (SAMMIO 2002/2). Uuden ESAW-luokituksen ( alkaen) mukaan työtapaturmien yleisin aiheuttajaryhmä oli materiaalit, esineet, tuotteet ja sirpaleet: 25,9 % kaikista työpaikkatapaturmista vuonna 2003 (26,9 % vuonna 2004). Toiseksi yleisin aiheuttaja oli kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym. (18,8 %). Käsityökalut oli luokiteltu aiheuttajaksi 7,1 %:ssa tapauksista. Yleisin poikkeama eli viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma vuonna 2003 (23,7 %) ja vuonna 2004 (23,9 %) oli putoaminen, hyppääminen, kaatuminen ja liukastuminen. Seuraavaksi suurin poikkeama oli terävään esineeseen astuminen, kolhiminen, ym. (18,8 % ja 17,5 %). Muita poikkeamia olivat henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (16,9 % ja 17,1 %), laitteen, työkalun tai eläimen hallinnan menettäminen (13,2 % ja 14 %) ja aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. (9,6 % ja 10,1 %) sekä aineen valuminen, vuotaminen, ym. (7,7 % ja 8,5 %). Teollisuudessa esiintyi eniten poikkeamia, jotka liittyivät terävään esineeseen astumiseen, kolhimiseen, ym. (22 %). Seuraavina ovat laitteen, työkalun tai eläimen hallinnan menettäminen (17,3 %) ja putoaminen, hyppääminen, kaatuminen ja liukastuminen (15,9 %) (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006). Työpaikkatapaturmissa vahingoittunut ruumiinosa oli vuonna 2004 useimmiten sormet (20,8 %) tai jalat, mukaan lukien polvet (11,2 %). Selän, mukaan lukien selkärangan ja nikamien vammoja oli 9,9 % ja silmien vammoja 9,2 %. Muita mainittavia vammoja olivat käden (6,9 %), nilkan (6,9 %) sekä olkapään ja olkanivelen (4,4 %) vammat. Yleisin vamman laatu oli haavat ja pinnalliset vammat (33,8 %) ja seuraavina olivat sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset (33,6 %) sekä tärähdykset ja sisäiset vammat (18,4 %) (Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Vakes Portal 2006).

13 Ennakkotietoja vuoden 2005 työtapaturmista Tapaturmavakuutuslaitosten liiton päivätyn tiedotteen mukaan korvauskäytännön muutos on lisännyt merkittävästi työtapaturmien määrää vuonna 2005 (TVL:n internetsivut). Sairaanhoitopalvelujen tuottajat ovat alkaneet laskuttaa suoraan vakuutuslaitoksia myös lyhytaikaista sairaanhoitoa vaatineista pikkutapaturmista. Tiedotteen mukaan palkansaajille sattui vuonna 2005 ennakkoarvion mukaan yhteensä korvaukseen johtanutta työtapaturma- ja ammattitautitapausta, kun vastaava määrä vuonna 2004 oli noin TVL:n arvion mukaan korvauskäytännön muutos eli tapaturmavakuutuslainsäädäntöön tehty ns. täyskorvausuudistus selittää noin 8 % tapaturmien lisääntymisestä. Toisaalta huomattavan osan selittänee myös se, että 2000-luvun alun myönteinen kehitys työtapaturmatilanteessa näyttää pysähtyneen. Määrällisesti ovat lisääntyneet ammattitaudit ja työmatkatapaturmat. Tapaturmataajuuskehitykseen vaikuttavat esimerkiksi noususuhdanne, tuotantorakenteen muutokset, urakoiden ja alihankintatöiden sirpaloituminen sekä vuokratyövoiman käyttö. Vuoden 2005 ennakkotietojen mukaan työpaikkatapaturmien määrät ja taajuudet ovat kasvaneet erityisesti rakentamisessa (19 %), kiinteistö- ja vuokrauspalveluissa (16 %) sekä kunta-alalla (23 %). Merkille pantavaa on myös se, että noin Suomessa sattunutta työtapaturmaa jää nykyisin suomalaisten työtapaturmatilastoinnin ulkopuolelle johtuen ulkomaalaisista yrityksistä ja työntekijöistä. Arviointia Vakuutuskorvauskäytännöt, sairauslomien pituus, tapaturmarekisterien tietopohja ja tilastojen laadinta yms. ajalliseen vertailtavuuteen vaikuttavat seikat ovat saattaneet vuosien varrella muuttua siten, että muutokset voivat aiheuttaa virheitä vertailtaessa työtapaturmien ja niiden alaluokkien aikasarjoja vuosilta Myöskään väestöhaastatteluilla ei tavoiteta kaikkia tapaturmia, koska haastatteluun vastanneet eivät muista osaa sattuneista tapaturmista. Nopeutunut hoitoon pääsy tapaturman jälkeen ja parantunut hoidon teho saattavat osaltaan johtaa lyhyempiin sairauspoissaoloihin ja vähentää kuolemantapauksia pitemmällä aikavälillä (Tapaturmatilanne 2002). Myös tapaturman käsite ja määrittely on saattanut muuttua jonkin verran ajan myötä. Toisaalta työtapaturmien luokittelu esimerkiksi tapaturmatyypin tai tapaturman aiheuttajan mukaan säilyi samana vuoteen Työkyvyttömyysaikaa koskevat tiedot voivat muuttua vielä pitkään tapaturman jälkeen, sillä ne saatetaan ajan tasalle yleensä vasta sattumisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2005 työtapaturmia koskevat tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat vielä muuttua huomattavasti. 171

14 ESAW-luokitukseen siirtyminen alkaen on vaikeuttanut vertailua aiempaan järjestelmään. Uusi luokitus ei täysin vastaa Suomessa ennen vuotta 2003 voimassa ollutta tapaturmatekijöiden kooditusta. Työtapaturmatilastointi on muuttunut EUROSTAT-tilastouudistuksen mukaisesti yhtenäiseksi muiden Euroopan unionin maiden kanssa. Uudistuksen jälkeen Suomessakin käytetään uusia tilastointimuuttujia. Entiset muuttujat tapaturmatyyppi ja tapaturman aiheuttaja poistuvat käytöstä ja tilalle on otettu mm. työtehtävää, työsuoritusta (toiminta ennen vahingoittumista), poikkeamaa normaalista työnkulusta (vahingoittumista edeltävä tapahtuma) ja vahingoittumistapaa (välitön aiheuttaja tai aineellinen tekijä vahingoittumishetkellä) koskevia muuttujia. Inhimillisen näkökulman lisäksi työtapaturmien ja etenkin vakavien työtapaturmien syiden tutkinnan ja torjunnan merkitystä korostavat niiden aiheuttamat huomattavat kansantaloudelliset kustannukset ja tuottavuuden menetykset. Suomessa vakavat työtapaturmat aiheuttavat vuosittain yli 100 miljoonan euron välittömät menetykset yhteiskunnalle, kun arvioidaan vakavan työtapaturman keskihinnaksi euroa (vrt. Bjurström ym. 1998). Kaikista työtapaturmista aiheutuu joka vuosi miljoonan euron suorat kustannukset Suomen kansantaloudelle. Eniten taloudellista vahinkoa koituu pysyvää työkyvyttömyyttä aiheuttavista tapaturmista, vaikka niitä on vain parisataa vuodessa (vrt. kuva 48). Raoul Grönqvist Tuula Räsänen Markku Aaltonen Lähteet Bjurström L-M ym. (toim.): Työolot ja taloudellinen ajattelu. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, Tampere EUROSTAT/ESAW tilastouudistus. Saatavissa: Grönqvist R, Räsänen T: Työtapaturmat. Kirjassa: Työ ja terveys Suomessa Toim. T Kauppinen ym. Työterveyslaitos, Helsinki Heiskanen M, Aromaa K, Niemi H, Siren R: Tapaturmat, väkivalta ja rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia vuosilta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Oikeus 2000:1. Tilastokeskus, SVT, Helsinki Heiskanen M, Siren R, Aromaa K: Suomalaisten turvallisuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 58. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Helsinki Lakisääteinen tapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutus, Työtapaturma-asioiden erikoislehti 2006:3, 39. Parkkari J, Kannus, P, Fogelholm M: Liikuntavammat suurin tapaturmaluokka Suomessa. Suomen Lääkärilehti 41 (2004):8, Saari J: Työturvallisuus. Kirjassa: Työterveyshuolto. Toim. M Antti-Poika ym. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki SAMMIO-tapaturmatilastotietokanta 2002/2. Työtapaturmat Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki. (julkaisematon) 172

15 SAMMIO-tapaturmatilastotietokanta 2003/1. Työtapaturmat Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki. (julkaisematon) Tapaturmatilanne Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden torjuntatyö. Selvityksiä 2003:4. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Tilastokeskus Tilastotietokanta Px-Web StatFin Tilastokeskuksen ylläpitämä tietokanta. Tilastokeskus: [haettu ]. Työolot Suomessa. Työterveyslaitos ja työsuojeluhallinto Saatavissa: Työtapaturmat ja ammattitaudit Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki Työtapaturmat ja ammattitaudit: tilastovuodet Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki Työtapaturma- ja ammattitautitilasto Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki Työtapaturmien luokittelu Opas työpaikkojen käyttöön. ESAW-luokitus. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki Vakes Portal Tapaturmapakki. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Saatavissa: 4.2 Ammattitaudit Lääkärien ilmoittamat ammattitaudit vähenivät vuodesta 1995 vuoteen 2002, jolloin niitä oli eli kaksi tapausta työllistä kohden Ammattitautien määrän vähenemisen arvioidaan pysähtyneen vuosina Lainsäädäntöön ja tilastointimenettelyyn liittyvien tekijöiden takia uudempaa tietoa ammattitaudeista ei vielä saatavissa Työterveyslaitos ylläpitää Työperäisten sairauksien rekisteriä (TPSR), johon on kerätty tietoja lääkärien vakuutuslaitoksille ja työsuojeluviranomaisille ilmoittamista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Rekisteri käsittää palkansaajilla ja maatalousyrittäjillä ilmenneet tapaukset, joista ilmoitus on tehty kyseisenä tilastovuonna. Työperäisten sairauksien rekisterin tietojen mukaan ammattitautien määrä ja ilmaantuvuus pienenivät selvästi vuodesta 1995 (5 847 tapausta eli 2,8 tapausta / työllistä) vuoteen 2002 (4 807 tapausta eli 2,0 tapausta / työllistä). Yleisin ammattitautiryhmä oli rasitussairaudet (1 360 tapausta vuonna 2002), joista valtaosa oli toistotyön aiheuttamia jännetupen ja olkaluun sivunastan tulehduksia. Ammatti-ihotaudit (965 tapausta) ja meluvammat (821 tapausta) olivat lukumääräisesti seuraavaksi suurimmat ammattitautiryhmät (kuva 52). Asbestisairauksia, hengitystieallergioita ja muita ammattitauteja ilmoitettiin kutakin tautiryhmää tapausta vuonna

16 Kuva 52. Ilmoitetut ammattitaudit vuosina (Ammattitaudit ) tapauksia rasitussairaudet ihotaudit meluvammat hengitystieallergiat asbestisairaudet muut Vuoden 2002 jälkeen ei ole saatavissa vastaavanlaisia tietoja eri ammattitautien määristä. Syy tähän on tapaturmavakuutuslain muutos. Sen perusteella vakuutuslaitokset toimittavat nykyisin tiedot ammattitaudeista ja epäilyistä sähköisessä muodossa Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle (TVL), josta osa tiedoista tulee viiveellä Työterveyslaitokseen. Uudessa järjestelmässä on ollut eräiden tärkeiden tietojen saatavuudessa ja laadussa sellaisia ongelmia, ettei ole voitu laatia aiempien vuosien kaltaista Työperäisten sairauksien rekisterin vuosijulkaisua. Siinä on ollut tietoa ammattitautien määristä ja ilmaantuvuuksista esimerkiksi diagnoosin, altisteen, ammatin ja toimialan mukaan. Ammattitautitilanteen ei arvioida merkittävästi muuttuneen vuodesta 2002, joten sitä kuvannevat riittävän hyvin Työterveyslaitoksen vuoden 2002 ammattitautijulkaisu (Riihimäki ym. 2003) ja tämän kirjan edellinen versio (Kauppinen ym. 2004). Molemmat julkaisut ovat saatavissa maksutta Työterveyslaitoksen internet-sivuilta. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) tuottaa vuosittain tilaston työtapaturmista ja ammattitaudeista. Ammattitautien osalta tiedot eivät ole vertailukelpoisia Työperäisten sairauksien rekisterin tietojen kanssa. TVL tilastoi ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ns. ilmenemisvuoden mukaan. Tämä on se vuosi, jolloin henkilö on ensimmäistä kertaa hakeutunut lääkäriin 174

17 ammattitautiepäilyn vuoksi. Osassa ammattitauteja ilmenemisvuosi voi olla huomattavasti tilastointivuotta aiempi. Tämän raportointiviiveen vuoksi uusimpien tilastovuosien tiedot täydentyvät vasta tulevaisuudessa. Tämä korjataan TVL:n tilastoissa ns. selvityskertoimilla. Esimerkiksi tuoreimpiin lukuihin vuodelta 2004 on lisätty laskennallisesti 40 % tapauksia (selvityskerroin 1,40). Työperäisten sairauksien rekisterin tiedoista poiketen TVL:n luvut eivät myöskään sisällä maatalousyrittäjien ammattitauteja, joista tiedot kerää Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA). Tiedonkeruun ja tietolähteiden eroista huolimatta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Työterveyslaitoksen raportoimat ammattitautien ja epäilyjen lukumäärät ovat 2000-luvulla olleet varsin samansuuruisia. TVL ilmoitti vuonna 2002 lukumääräksi tapausta ja Työterveyslaitos tapausta. TVL:n selvityskertoimilla lasketut luvut ovat vuodelle 2003 ja vuodelle 2004, joten ammattitautitilanne näyttää säilyneen lähes ennallaan vuosina TVL on raportoinut ammattitautien ja epäilyjen määriä myös päätoimialan ja altisteryhmän mukaan vuoteen 2003 saakka. Nämä vuositilastot on saatavilla maksutta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton internet-sivuilta. Työterveyslaitos, TVL sekä sosiaali- ja terveysministeriö tekevät yhteistyötä vakuutuslaitosten kanssa ammattitautien tilastoinnin laadun parantamiseksi, jotta tulevaisuudessa olisi saatavissa entistä luotettavampaa ja tarkempaa tietoa ammattitaudeista työsuojelun ja ammattitautitutkimuksen tarpeisiin. Timo Kauppinen Lähteet Ammattitaudit Vuosittainen julkaisu. Työterveyslaitos, Helsinki. Kauppinen T ym. (toim.): Työ ja terveys Suomessa Työterveyslaitos, Helsinki Riihimäki H, Kurppa K, Karjalainen A ym.: Ammattitaudit Työterveyslaitos, Helsinki Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Työtapaturmat ja ammattitaudit: tilastovuodet Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Helsinki Työterveyslaitos: 175

18 4.3 Mielenterveys Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot jatkuvasti lisääntyneet viime vuosina, työkyvyttömyyseläkkeissä kasvu tasaantunut Psyykkinen oireilu vähentynyt Psyykkiseen oireiluun haettu ja saatu apua aikaisempaa enemmän Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys Suomessa Suurin osa Suomen väestöstä voi hyvin mielenterveytensä puolesta. Kuitenkin mielenterveyden häiriöt ovat sairauksina suhteellisen yleisiä. Suomalaisten tutkimusten mukaan niistä kärsii vähintään joka viides suomalainen. Yleisin mielenterveyden häiriö on masennus, ja vuosittain 5 % suomalaisista kärsii vakavan masennusjakson (Pirkola ym. 2002). Mielenterveyden häiriöt ovat myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella yleisin syy pitkiin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mielenterveys ja sairauspoissaolot Kansaneläkelaitoksen korvaamat yli yhdeksän päivää kestävät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viimeisen vuosikymmenen ajan Suomessa. Suurimman osan tästä selittää mielenterveyden häiriöiden perusteella myönnettyjen pitkien sairauslomien lisääntyminen (Kansaneläkelaitos 2006a). Erillisten sairauspäivärahajaksojen määrä on kasvanut viime vuosina vain hieman, mutta korvattujen päivien lukumäärä on kasvanut nopeammin, eli sairauslomien kestot ovat keskimäärin pidentyneet. Mielenterveyden häiriö oli syy 29 %:ssa pitkissä yli 180 päivää kestäneissä sairauspoissaoloissa vuonna 2005 (Kansaneläkelaitos 2006a). Mielenterveyden häiriöiden osuus kaikista poissaoloista on sitä suurempi, mitä pidempiä poissaoloja tarkastellaan. Mielenterveys ja työkyvyttömyyseläkkeet 176 Vuonna 2005 myönnetyistä uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 29 % eli eläkettä myönnettiin mielenterveyden häiriöiden perusteella (Eläketurvakeskus, ennakkotieto). Näistä 47 %:ssa sairautena oli masennus (kuva 53). Vuosittain yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä masennuksen vuoksi myönnetyt uudet työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet selvästi vuodesta 1998, jolloin määrä oli Vuonna 2005 niitä alkoi Muut mielenterveyshäiriöryhmät eivät ole lisääntyneet vastaavasti. Työkyvyttömyyseläkkeissä kasvu on tasaantunut kolmen viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2005 työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaiskustannukset olivat miljoonaa euroa, josta mielenterveyden häiriöiden osuus oli 34 % (767 milj. euroa).

19 Kuva 53. Yksityisellä sektorilla alkaneet varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet mielenterveyden häiriöiden ryhmissä vuosina (Eläketurvakeskus) lukumäärä masennus skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö alkoholi- ja huumesairaudet muut mielialahäiriöt neuroosit muut personallisuus- ja käytöshäiriöt Mielenterveyden häiriöistä johtuvien poissaolojen taustalla olevat tekijät Tällä hetkellä ei ole selkeää kokonaiskuvaa siitä, mistä johtuvat muutokset mielenterveyden häiriöiden perusteella myönnetyissä sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen keräämistä rekisteritiedoista voi poimia joitain yksittäisiä havaintoja taustatekijöiden yhteyksistä. Osa työkyvyttömyyseläkkeiden kasvusta selittyy suurten ikäluokkien vanhenemisella (Gould ja Nyman 2004). Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä suurin yksittäinen ryhmä on vuotiaat naiset. Itsenäisillä yrittäjillä tai ammatinharjoittajilla on hieman vähemmän sairauspäiviä mielenterveyden häiriöiden vuoksi kuin palkansaajilla. Ammattialoista keskiarvoa enemmän sairauspäiviä on mm. terveydenhuollossa ja palvelualoilla työskentelevillä (Kansaneläkelaitos 2006a). Mielenterveyssyistä alkavat työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä julkisella kuin yksityisellä sektorilla (Gould ja Nyman 2004). 177

20 Eläkkeelle siirtymisikä on mielenterveyshäiriöissä alhaisempi kuin muissa sairauksissa. Avoimille työmarkkinoille palaa vain joka kymmenes mielenterveyssyistä määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oleva. Keskimäärin kahden vuoden kuntoutustuki muuttuu yleensä jatkuvaksi eläkkeeksi. Mielenterveyssyyt kattavat uusista kuntoutustapauksista noin viidenneksen, kun taas uusista työkyvyttömyyseläkkeistä ne kattavat kolmanneksen (Gould ja Nyman 2004). Viime aikaisista tilastoista voi päätellä, että naisilla mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hieman yleisempiä kuin miehillä. Myös muutamalla ammattialalla on suhteellisesti enemmän poissaoloja ja eläkkeitä mielenterveyssyistä. Tosin kyseisillä aloilla työskentelee myös suhteellisesti enemmän naisia, joten vaikutusten eritteleminen on vaikeaa. Kuntoutuminen mielenterveyshäiriön jälkeen työkykykyiseksi näyttää haastavalta, sillä sairaustapaukset johtavat varsinaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle useammin kuin muissa sairausryhmissä keskimäärin. Psyykkinen oireilu Työ ja terveys -haastattelussa vuonna 2006 kysyttiin, kuinka usein työntekijät olivat kokeneet erilaisia psyykkisiä oireita (Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Yleisin oire oli voimattomuus, jota oli tuntenut 28 % vastanneista. Unettomuutta koki 25 %, jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta 23 % ja ärtyisyyttä 22 %. Jonkin verran esiintyi myös ylirasittuneisuutta (20 %), muistin tai keskittymiskyvyn heikkenemistä (20 %) ja masentuneisuutta tai alakuloisuutta (13 %). Oireettomia oli 46 % ja monioireisia (yli kolme oiretta) 17 %. Varsinaisesta mielenterveyden ongelmasta kertoi kärsivänsä kuitenkin vain harva. Työkykyään työn henkisten vaatimusten kannalta piti hyvänä 84 % vastanneista. Huonoksi työkykynsä koki vain 2 %. Psyykkinen oireilu on vähentynyt 2000-luvulla: oireettomia oli nyt enemmän ja monioireisia vähemmän (taulukko 32). Erityisesti voimattomuuden ja masentuneisuuden kokemukset olivat vähentyneet vuodesta Taulukko 32. Psyykkisten oireiden määrä työssä käyvillä vuonna 1997, 2000, 2003 ja 2006, % vastaajista (Perkiö-Mäkelä ym. 2006, Piirainen ym. 1997, 2000, 2003) oireita v v v v ei yhtään

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA Tutkimusraportti 18.1.2007 Noora Hintikka TIIVISTELMÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) tutkii osana

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot