TURVALLISUUSASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures

2 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA 3 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT 4 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI 5 5. OHJELMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET 6 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET 6 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE 6 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 7 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN VAKUUTUKSET TIEDOTTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; LASKEUTUMINEN ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ 14

3 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 3 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu n Pirkanmaalla timiva lunt- ja elämyspalveluyritys, jka tteuttaa mnipulisia, pääsin luntn ja erämaisiin ympäristöihin sijittuvia hjelmapalveluita sekä kuluttaja-, yhteisö että yritysasiakkaille. Timintaympäristönä n kk maa. Ohjelmaa tteutetaan asiakkaan tivmassa paikassa, kaikkina vudenaikina. Omia kiinteitä timipaikkja tai tukikhtaa yrityksellä ei le. Ohjelmapalveluita Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun palveluksessa tteuttavat ammattiinsa kulutetutut ja tarvittavat lajiliittjen auktrisinnit maavat ppaat, esimerkiksi Kiipeilyhjaajat (KO), Köysitminnanhjaajat (KTO), Melntahjaajat (MO) sekä Erä- ja lunt-ppaat. Yrityksen timinta perustuu kestävän kehityksen periaatteelle, ja kannamme myös yhteiskunnallisen vastuumme nudattamalla kaikessa timinnassamme lakeja ja viranmaisten hjeita ja määräyksiä. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011). Tampereella

4 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 4 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämien tilaisuuksien turvallisuudesta, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaa päävastuullisesti yrityksen mistaja, yrittäjä Eer Suvela, puhelin ja sähköpsti Vastuualueet: - päävastuu turvallisuusasiista - turvallisuusasiiden suunnittelu, tteutus ja valvnta - henkilökunnan kulutus ja perehdytys - henkilösujaus-, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen - nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteiden raprtinti, seuranta ja tiedttaminen - pelastusteiden kulkukelpisuuden valvnta tapahtumapaikilla - tämän turvallisuusasiakirjan sisällöstä ja päivittämisestä vastaaminen Lisäksi tapahtumakhtaisessa turvallisuussuunnitelmassa mainitaan erikseen muut tapahtuman turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Jkainen työntekijä tuntee tämän turvallisuusasiakirjan sisällön. Yrityksen käyttäessä hjelmapalvelutapahtuman tteuttamiseen tista yritystä alihankkijana, vastaa tämä henkilökuntansa pätevyydestä ja spivuudesta kyseiseen timintaan. Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu edellyttää alihankkijiltaan samja turvallisuusja pätevyysvaatimuksia kuin milta työntekijöiltäänkin. Työntekijöiden ammattitait: -yritys käyttää kulliseenkin hjelmapalvelutapahtumaan vaadittavan kulutuksen maavia hjaajia -yrittäjän maama pätevyys: -Erä- ja lunt-pas (AT) -Kiipeilyhjaaja (KO,SCI), Sumen Kiipeilyliitt -Krkeaharjiteratahjaaja (KTO3), Sumen Kiipeilyliitt -Melntahjaaja, Sumen Kanttiliitt -EA 2 (SPR) -Hygieniapassi -Vukraveneenkuljettaja (Merenkulkuhallitus) -henkilökunnan ammattitait ja pätevyys varmistetaan perehdyttämällä

5 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 5 työntekijät tehtäviinsä ja vaatimalla tdistukset suritetuista hjaajatutkinnista. -yrityksen käyttämät alihankkijat vat situtuneet vastaamaan mien työntekijöidensä salta samista pätevyys- ja ammattitaitvaatimuksista Työntekijöiden timenkuvat selviävät tapahtumakhtaisesta turvallisuussuunnitelmasta, jka n nähtävissä timintapaikalla sekä pyynnöstä myös tilausvahvistuksen yhteydessä. Osaan vakitimintapaikista laaditaan tapahtumakhtaisen suunnitelman sijaan paikkakhtainen turvallisuussuunnitelma. 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI Kska Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelulla ei le kiinteitä timitilja tai paikkja, vaaratilanteiden ennakinti ja riskien kartitus sekä niiden timenpiteiden arviinti, jilla vaarja pyritään pistamaan ja tapaturmia sekä nnettmuuksia ehkäisemään, selvitetään ja määritetään tapahtuma- ja/tai timintapaikkakhtaisissa turvallisuussuunnitelmissa ja riskikartituksissa. Nämä sisältävät myös hjeet mahdllisia nnettmuusja vaaratilanteita varten. Turvallisuussuunnitelmien ja riskikartitusten laatimisesta vastaa yrittäjä, Eer Suvela. Ks. khdat 6 ja 7 sekä liitteenä leva malli turvallisuussuunnitelmasta ja riskikartituksesta. 5. TAPAHTUMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET Ohjelmapalvelutapahtumissa käytettävien välineiden ja sujavarusteiden kunnsta ja turvallisuudesta vastaavat yrittäjän lisäksi kaikki timintaa hjaavat henkilöt. Kaikki välineet tarkastetaan säännöllisesti ja hulletaan asianmukaisesti. Köysitimintaan liittyvät varusteet ( valjaat, köydet, nauhat, sulkurenkaat, varmistusvälineet jne.) tarkastetaan jkaisen käyttökerran yhteydessä sekä perusteellisemmin vähintään kerran kuukaudessa, ja tarkastuksista pidetään erityistä mavalvntapöytäkirjaa. Vialliset välineet pistetaan välittömästi käytöstä. Samin melntavälineistö tarkastetaan kesäkauden aikana viikittain. Timinnassa käytetään vain varusteita, jtka vat asianmukaisesti hyväksyttyjä tai sertifiituja, mikäli niitä edellytetään. Käytettävät kiipeilyvälineet vat UIAA ja/tai CE-sertifiituja, ja kelluntavälineet CE-hyväksyttyjä.

6 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 6 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET Kska yrityksen tarjamat palvelut eravat tisistaan erittäin paljn lsuhderajitusten suhteen, tarkemmat tiedt rajituksista kerrtaan timintapaikka- tai tapahtumakhtaisissa turvallisuussuunnitelmissa sekä asiakkaille timitetavissa ennakktiedissa. Paitsi laji myös asiakasryhmän kstumus ja valmiudet vaikuttavat lsuhderajituksiin. Yrittäjä hjeistaa hjaajat svellettavista lsuhderajituksista, mutta myös hjaaja tekee itsenäisiä päätöksiä timinnan mahdllisesta peruuttamisesta tai siirtämisestä tarpeen mukaan. Olsuhteista ei saa aiheutua vaaraa asiakkaalle tai muulle sapulelle. 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun asiakkailleen tarjamien palveluiden mnimutisuudesta jhtuen eri palveluita kskevat hyvin erilaiset vaatimukset kskien turvallista asiakasmäärää eri lsuhteissa, sallistujien terveydentilaa, fyysistä kunta, kkemusta, kulutusta, kielitaita ja muita vastaavia seikkja. Nämä asiat selviävät palvelua varten laadittavasta turvallisuussuunnitelmasta sekä asiakkaalle timitettavasta esitietmateriaalista (tilausvahvistus, lmake hultajan kirjallista lupaa varten). Myös sallistujilta vaadittava varustus ja valmistautuminen sekä timinnan riskit kerrtaan materiaalissa. Osallistujat pastetaan paikalle useimmiten karttalinkkien avulla, sekä lemalla paikan päällä vastassa hjaamassa ikeaan paikkaan. Tapahtuman alussa selvitetään tarvittavat turvallisuusasiat, sekä muu hjeistus ja turvallisuusvälineiden ja sujainten käyttö. Jissakin lajeissa lajiliittjen hjeet sanelevat suurimmat sallitut sallistujamäärät/hjaaja; näissä lajeissa nudatetaan liittjen hjeita. Kaikki kiipeilylliset sekä vesillä tapahtuvat aktiviteetit vaativat nudattamaan nllatleranssia päihteiden käytön suhteen. Alle 18-vutiaat tarvitsevat kiipeily- ja laskeutumishjelmiin hultajan kirjallisen luvan, tai hultajan mukaan tapahtumaan. Lmake luvan antamiseksi n tulstettavissa yrityksen ktisivuilta sitteesta

7 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 7 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Timinnan lajista riippuen ulkpulisten henkilöiden turvallisuus varmistetaan selvittämällä timintapaikan lsuhteet etukäteen, ja rakentamalla timintaan tarvittavat rakenteet turvallisuus humiiden; esim. jusiammuntapaikka sijitetaan niin, etteivät harhalaukaukset vahingita ihmisiä tai maisuutta. Tämä nnistuu ampumasuunnan valinnalla ja sujaverkn käytöllä. Köysilaskeutumispaikka eristetään niin, ettei köysilinjan alle pääse asiattmia, eikä myöskään laskeutuja le vaarassa maahan tullessaan. Kiipeilykallilla varmistetaan, ettei valitulla laskeutumislinjalla le kiipeilijöitä, jiden päälle saattaisi pudta irtkiviä. Tarkemmat selvitykset eri tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasiista löytyvät timintapaikka/tapahtumakhtaisista turvallisuussuunnitelmista ja riskikartituksisista. 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN Elämys- ja lunt-hjelmapalvelutimintaan liittyy eritasisia riskejä. Timinnan laadusta riippuen ne vat jk lähinnä varusteisiin tai maisuuteen khdistuvia tai lieviä henkilöriskejä. Krkeariskisiksi lukitelluissa lajeissa ja esimerkiksi vaelluksilla erämaa-alueilla n kuitenkin mahdllisuus vakaviinkin terveyteen khdistuviin tapaturmiin. Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun tuttamien tapahtumien sisältämät riskit analysidaan etukäteen, ja vaadittavat timenpiteet riskien minimimiseksi suritetaan viipymättä ja hulellisesti. Ammattitaitinen henkilökunta, hyväkuntinen kalust sekä selkeä asiakkaiden hjeistaminen mahdllistavat turvallisen timinnan. Henkilökunnan hjeita nudattava asiakas vi luttaa levansa turvallisissa käsissä kk tapahtuman ajan. Tutekhtainen riskianalyysi tehdään jkaiselle hjelmapalvelututteelle. Samin jkaiselle tapahtumalle laaditaan ma turvallisuussuunnitelmansa, ja tietyille vakipaikille mat paikkakhtaiset suunnitelmansa.

8 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE Jkaiselle Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun asiakastapahtumalle tehdään ma turvallisuussuunnitelma, jka löytyy ppaan/hjaajan varusteista yhdessä ensiapuvälineiden kanssa. Suunnitelmasta käy ilmi tapahtumapaikan site ja karttakrdinaatit WGS-84 - mudssa avun hälyttämistä varten. Samin lähin terveyskeskus ja sairaala sekä alueesta vastaava pelastuslaitksen yksikkö mainitaan suunnitelmassa. Onnettmuustilanteessa, ennen pelastusviranmaisten saapumista, timintaa paikalla jhtaa tapahtuman vastuuhjaaja. Mikäli asiakasryhmään kuuluu lääkintä- tai pelastusalan ammattilaisia, vidaan jhtvastuu siirtää heille. Yrityksen työntekijät vat surittaneet vähintään EA 1 tasisen ensiapukulutuksen, useimmat myös EA 2:n. Yrityksen mistaja, jllei itse le tapahtumassa paikalla, n jka hetki tavitettavissa puhelimitse : Eer Suvela Timintajärjestys nnettmuustilanteessa n seuraava: - Pelasta ensin lukkaantuneet ja vaarassa levat. - Ilmita nnettmuudesta hätänumern 112 vasta turvallisesta paikasta. - Estä lisävahinkjen syntyminen - Anna ensiapua; tarvittaessa alita elvytys - Opasta pelastajat paikalle. Hätäpuhelua sittaessasi muista nämä: - Kerr, mitä n tapahtunut: tulipal vai muu nnettmuus. - Missä n tapahtunut: Kerr site tarkasti: paikkakunta, katusite,krdinaatit, kylä, taln nimi, svi pastuksesta. - Kerr, nk jku vaarassa tai lukkaantunut. - Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti. - Älä sulje puhelinta ennen kuin let saanut luvan. Pelastuslaits Matkapuhelimesta sittaessasi et tarvitse suuntanumera etkä SIM-krttia. Klikk- ja krttipuhelimesta vit sittaa hätänumern ilman rahaa.

9 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun timinnassa mahdllisesti tapahtuvat nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmitetaan valvvalle viranmaiselle vapaamutisella ilmituksella. Viranmainen elämyspalveluiden kyseessä llessa n Tampereen kaupungin terveystarkastaja, site Ympäristöpalvelut, Frenckellinauki 2 B, Tampere. Tarvittaessa kirjanpita hyödynnetään myös tulevien nnettmuuksien ehkäisyssä kulutuksen ja tarkastustiminnan kautta. Vastuuhenkilö Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelussa n yrittäjä Eer Suvela. 12. VAKUUTUKSET Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa n vimassa yrittäjän timinnanvastuuvakuutus, jka kattaa yrittäjän tuttamuksesta jhtuvat henkilö- ja esinvahingt eurn edestä. Vakuutus kattaa myös vaaralliset lajit. Vakuutusspimuksen numer: if Yrityksen käyttämät alihankkijat vastaavat masta suudestaan timinnassa min vastuuvakuutuksin. Asiakkaan masta timinnasta jhtuvat tapaturmat eivät sisälly edellämainittuun vakuutukseen. Timintaan sallistuvalla asiakkaalla tuleekin lla ma tai mahdllisesti työnantajan ttama tapaturmavakuutus. Kel ja kalli vi pyydettäessä myös hitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy spia hyvissä ajin ennen tapahtumaa. 13. TIEDOTTAMINEN Mahdllisissa turvallisuusasiihin liittyvissä asiissa ja nnettmuustilanteissa Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu pulesta tiedtuksesta vastaa yksin Eer Suvela puhelin ,

10 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE TAHOILLE Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun työntekijät perehdytetään turvallisuusasiakirjan sekä suunnitelmien sisältöön, ja jkainen kuittaa lukeneensa materiaalin. Lista kuittauksista n turvallisuusasiakirjan hessa liitteenä. Aina aineista päivitettäessä yrittäjä hjeistaa henkilöstöä lukemaan uuden versin. Henkilökunnan kulutussuunnitelma löytyy myöskin turvallisuuskansista turvallisuusasiakirjan yhteydestä. Turvallisuussuunnitelma riskikartituksineen n hjaajalla aina mukana tapahtumaa hjattaessa, ja sen sisältö n jkaisella hjaajalla tiedssa. 15. ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE Kuluttajavirastn hjeet hjelmapalvelutilaisuuteen sallistuvalle: Ohjelmapalveluiden turvallisuusvinkkejä kuluttajille Ohjelmapalveluiden (esim. seikkailu- ja elämyspalvelun) tarjaja n vastuussa siitä, että palvelu n turvallinen. Ilmita etukäteen (lmakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdllisista liikkumisrajitteista ja sairauksista. Näin järjestäjä vi varautua asiaan ja tarvittaessa mukata hjelmaa spivaksi. Älä sallistu temppuun jhn et tunne pystyväsi. On järkevää sata kieltäytyä. Ssiaalinen paine saattaa ajaa jtkut tekemään jtakin sellaista, mistä he eivät selviä. Pidä hulta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nurista! Kysy järjestäjältä, vik lapsesi sallistua. Nudata järjestäjän asettamia ikä- ja kkrajja! Esimerkiksi huvipuistlaitteessa liian pienikkinen lapsi saattaa luiskahtaa pis kieppuvasta istuimesta ja pudta. Käytä sujavarusteita! Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan sujaamaan sinua ja muita sallistujia. Älä sallistu alkhlin vaikutuksen alaisena! Humalassa yliarviit kykysi ja tarkkaavaisuutesi n herpaantunut. Timi järjestäjän antamien hjeiden mukaan. On parempi kysyä, kuin hsua ja katua! Muista hulehtia elämysseikkailunkin aikana perusturvallisuusasiista, jita vat muun muassa liikenteessä

11 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 11 turvavyön käyttäminen, ajneuvjen ikea kurmaaminen ja liikennesääntöjen nudattaminen. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä! Osallistuminen elämysreissulle ei tee kenestäkään kulematnta! Js epäilet, vit kysyä palvelun tarjajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta saamisesta (miten hän n hankkinut saamisensa, mitä kursseja n surittanut, työkkemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta. Ohjaajan välinpitämätön tai ylimielinen suhtautuminen turvallisuuskysymyksiin n vaaran merkki. Ammattitaitinen ja asiaan vakavasti suhtautuva hjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasiista. Älä tteuta minpäin temppua, jnka let nähnyt televisissa tai ammattilaisen tekemänä. Ammattilaisilla n tempun vaatimat erikisvälineet ja he hulehtivat turvallisuusjärjestelyistä, vaikka turvallisuustimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi. Kuluttajavirast Palvelun turvallisuudesta n vastuussa palvelun järjestäjä. Epäillessäsi palvelun turvallisuutta vit ilmittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle. 16. ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; LASKEUTUMINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA PYYNIKIN NÄKÖTORNI KÖYSILASKEUTUMINEN sivu 1 Timinnan kuvaus Köysilaskeutuminen hjaajan varmistaessa asiakasta yläköydellä. Asiakkaat tulevat itse trnille ja maksavat pääsymaksun hjaajalle. Varusteet he saavat alhaalla hjaajalta, ja pukevat valjaat ja kypärän hjaajan valvnnassa. Lisäksi hjaaja tarkastaa jkaisen sallistujan valjaat erikseen. Timintaa harjitellaan alhaalla. Ohjaaja kiinnittää vurssa levan asiakkaan valjaisiin varmistusköyden ja laskeutumisköyden sekä hjeistaa laskeutumisessa. Asiakkaat laskeutuvat yksi kerrallaan hjaajan varmistaessa Alhaalla asiakas tai tinen hjaaja irrttaa kiinnitykset köysistä hjeiden mukaan ja palauttaa valjaat, kypärän ja laskeutumislaitteen hjaajalla levaan laatikkn Sää- ja muut varaukset Kvalla tuulella, pakkasella tai rankkasateella ei timita, ei myöskään ukksella; hjaaja tekee päätöksen timinnan mahdllisesta peruuttamisesta säätilanteen mukaan päihtyneenä ei timintaan vi sallistua eikä timintaa seurata trnissa alle 18-vutiaalla n ltava hultaja tai tämän kirjallinen lupa sekä jku täysi-ikäinen mukanaan

12 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 12 asiakkaiden n nudatettava annettuja hjeita; hjaajalla ja muulla henkilökunnalla n ikeus pistaa henkilö trnista, js hän aiheuttaa vaaraa jk itselleen tai muille Ohjaajat Kel ja kalli Adventures käyttää timinnassa vai Sumen kiipeilyliitn auktrisimia Kiipeilyhjaajia (KO) tai Köysitiminnanhjaajia (KTO). hjaajat vat tutustuneet näkötrnin lsuhteisiin ja heille n selvitetty turvalliset köysiankkurirakenteet. Timinta näkötrnissa n harjiteltu yhdessä hjaajilla n tarvittavat pelastustaidt ja varusteet, mikäli asiakas n laskettava alas tai saatettava laskeutumalla alas hjaajilla n vähintään EA2-tasiset ensiaputaidt hjaajat vat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun turvallisuusasiakirjaan Välineet Kaikki timinnassa käytettävät välineet vat kiipeilytimintaan hyväksyttyjä ja CE- tai UIAAmerkinnöillä varustettuja ankkurirakenteissa käytettävät teräsköysiraksit vat ammattilaisten tekemiä ja täyttävät alan vaatimusten mukaiset nrmit; murtlujuus n vähintään 37 kn. välineiden kunta seurataan säännöllisin tarkastuksin ja niistä pidetään tarkastuspöytäkirjaa Timinta vaaratilanteissa sivu 2 Vaaratilanteessa timintajärjestys n seuraava: pelastetaan ensin lukkaantuneet ja vaarassa levat tehdään ilmitus yleiseen hätänumern 112 estetään lisävahinkjen synty pastetaan pelastajat paikalle tarkkaillaan kk ajan lukkaantuneiden tilaa ja elintimintja sekä annetaan tarvittaessa ensiapua Hätäpuhelua sitettaessa ilmitetaan mitä n tapahtunut

13 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 13 missä n tapahtunut: Pyynikin näkötrni, site Näkötrnintie 68, Tampere krdinaatit paikalle: (WGS-84) N ' E ' kerrtaan, nk jku vaarassa tai lukkaantunut svitaan pastuksesta vastataan kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti ei suljeta puhelinta ennen kuin n saatu lupa siihen matkapuhelimella sitettaessa ei tarvita suuntanumera eikä SIM-krttia Timinnan jhtaminen hätätilanteessa timintaa jhtaa tilaisuuden vastaava hjaaja kunnes paikalle saadaan pelastusmiehistöä tai pliisi mikäli vastaava hjaaja n itse lukkaantunut, timinnan jhdn ttaa tinen hjaaja tai jku läsnälijista, mikäli tällä n pätevyys siihen Tapahtuneesta tiedttaminen tiedttamisesta vastaa yrittäjä Eer Suvela, p Ensiapu- ja pelastusvälineet ensiapuvälineet löytyvät sekä hjaajalta trnista että näkötrnin kahvilasta alkusammutusvälineet löytyvät trnista ja kahvilasta Vahingt ja läheltä piti tilanteet Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun timinnassa mahdllisesti tapahtuvat nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmitetaan valvvalle viranmaiselle, jka elämyspalveluiden kyseessä llessa n kunnan terveystarkastaja. Vakuutukset Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa n vimassa yrittäjän timinnanvastuuvakuutus, jka kattaa yrittäjän tuttamuksesta jhtuvat henkilö- ja esinevahingt eurn edestä. Vakuutus kattaa myös vaaralliset lajit.

14 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 14 vakuutusspimuksen numer: if yrityksen mahdllisesti käyttämät alihankkijat vastaavat masta suudestaan timinnassa min vastuuvakuutuksin yrityksen työntekijöillä n vimassaleva lakisääteinen tapaturmavakuutus asiakkaan masta timinnasta jhtuvat tapaturmat eivät sisälly timinnanvastuuvakuutuksen piiriin. Timintaan sallistuvalla asiakkaalla tuleekin lla ma tai mahdllisesti työnantajan ttama tapaturmavakuutus. Kel ja kalli vi pyydettäessä myös hitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy spia hyvissä ajin ennen tapahtumaa Liitteet riskianalyysi kartta 17. ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ RISKIANALYYSI PYYNIKIN NÄKÖTORNI KÖYSILASKEUTUMINEN VAARA TODENNÄKÖISYYS SEURAUKSEN TOIMENPITEET VAARAN SUORITTAJA(T) VAKAVUUS POISTAMISEKSI Putaminen reunalta ennen kiinnittymistä epätdennäköinen, mahdllinen vakava hjeistus, valvnta hjaaja putaminen välinerikn vuksi putaminen hjaajan virheen seurauksena kmpastuminen prtaissa laskeutuminen autn eteen tajunnan menettäminen, asiakas tajunnan menettäminen, hjaaja epätdennäköinen vakava ikeat, tarkastetut ja hyväksytyt välineet epätdennäköinen, mahdllinen mahdllinen mahdllinen epätdennäköinen, mahdllinen epätdennäköinen, mahdllinen vakava haitallinen, vakava haitallinen, vakava haitallinen, vakava vakava auktrisidut hjaajat, kulutus, harjittelu, keskittyminen työhön hjeistus alastulpaikan eristäminen, hjaajan timinta hjaaja laskee yläköydellä asiakkaan alas ja antaa tarvittaessa ensiapua hjataan vain terveenä, käytetään varmistuslaitteena Grigriä, kaksi yrittäjä, hjaaja yrittäjä, hjaaja hjaaja hjaaja hjaaja, muut paikallalijat hjaaja

15 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 15 hrjahtaminen reunan ylityksessä hiusten tai vaatteiden jääminen laskeutumislaitteen väliin päihtyneen henkilön aiheuttama vaara asiakkaan meneminen timintakyvyttömäksi krkean paikan takia juuttuminen trnin hissiin kvan tuulenpuuskan aiheuttama vaara salamanisku hjaajaa mahdllinen haitallinen hjeistus, laskeutumisköyden ikea linjaus hjaaja mahdllinen haitallinen hjeistus ja valvnta hjaaja mahdllinen haitallinen, vakava hjeistus esitiedissa, valvnta, päihtyneen pistaminen paikalta mahdllinen haitallinen jk autetaan takaisin ylös (läheltä) tai lasketaan alas, seurataan asiakkaan tilaa vielä jälkikäteen epätdennäköinen haitallinen ei liian mnta henkilöä yhtä aikaa hissiin epätdennäköinen, haitallinen, keskeytetään timinta, mahdllinen vakava pistutaan trnista epätdennäköinen vakava keskeytetään timinta, trnissa pistutaan trnista tulipal trnissa epätdennäköinen vakava pistuminen trnista jk prtaita tai laskeutumalla yrittäjä, hjaaja, muu henkilökunta hjaaja, muut paikallalijat hjaaja, muu henkilökunta hjaaja hjaaja hjaaja TAMPEREELLA EERO SUVELA YRITTÄJÄ KELO JA KALLIO ADVENTURES KELO JA KALLIO LUONTO-OHJELMAPALVELU

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu / Kelo ja kallio Adventures

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu / Kelo ja kallio Adventures Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu/ Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu / Päivitetty 4.1.2011 Nordea 114730-223061 info@pro-kiipeily.fi Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu/

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 13 TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy 30.6.2012 Komiat Hetket Oy Nordea 114030-442072 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 2 / 13 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI Toiminnan kuvaus Opastettu korkeintaan päivän mittainen melontaretki järvi- tai jokialueella. Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat

Lisätiedot

Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA

Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy 1 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA 3 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ready, Set, Wear It! Pelastusliivien maailmanennätyspäivä Lauantai, toukokuun 18, Muistilista WearItFinland-tapahtuman järjestäjälle

Ready, Set, Wear It! Pelastusliivien maailmanennätyspäivä Lauantai, toukokuun 18, Muistilista WearItFinland-tapahtuman järjestäjälle Ready, Set, Wear It! Pelastusliivien maailmanennätyspäivä Lauantai, tukkuun 18, 2013 Muistilista WearItFinland-tapahtuman järjestäjälle Tervetula mukaan jännittävään hankkeeseen! Osana maailmanlaajuista

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI

TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA: OPASTETTU MELONTARETKI Toiminnan kuvaus Opastettu korkeintaan päivän mittainen melontaretki järvi- tai jokialueella. Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat Helsinki 5.11.2013 Ohje Pienten hyväksyttyjen kulutusrganisaatiiden käsikirjat Liikenteen turvallisuusvirast, Trafi n laatinut kulutusrganisaatiille, jtka tarjavat kulutusta kevyiden ilma-alusten lupakirjaa

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot