TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures

2 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA 3 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT 4 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI 5 5. OHJELMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET 6 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET 6 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE 6 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 7 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN VAKUUTUKSET TIEDOTTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; LASKEUTUMINEN ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ 14

3 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 3 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu n Pirkanmaalla timiva lunt- ja elämyspalveluyritys, jka tteuttaa mnipulisia, pääsin luntn ja erämaisiin ympäristöihin sijittuvia hjelmapalveluita sekä kuluttaja-, yhteisö että yritysasiakkaille. Timintaympäristönä n kk maa. Ohjelmaa tteutetaan asiakkaan tivmassa paikassa, kaikkina vudenaikina. Omia kiinteitä timipaikkja tai tukikhtaa yrityksellä ei le. Ohjelmapalveluita Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun palveluksessa tteuttavat ammattiinsa kulutetutut ja tarvittavat lajiliittjen auktrisinnit maavat ppaat, esimerkiksi Kiipeilyhjaajat (KO), Köysitminnanhjaajat (KTO), Melntahjaajat (MO) sekä Erä- ja lunt-ppaat. Yrityksen timinta perustuu kestävän kehityksen periaatteelle, ja kannamme myös yhteiskunnallisen vastuumme nudattamalla kaikessa timinnassamme lakeja ja viranmaisten hjeita ja määräyksiä. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011). Tampereella

4 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 4 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämien tilaisuuksien turvallisuudesta, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaa päävastuullisesti yrityksen mistaja, yrittäjä Eer Suvela, puhelin ja sähköpsti Vastuualueet: - päävastuu turvallisuusasiista - turvallisuusasiiden suunnittelu, tteutus ja valvnta - henkilökunnan kulutus ja perehdytys - henkilösujaus-, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen - nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteiden raprtinti, seuranta ja tiedttaminen - pelastusteiden kulkukelpisuuden valvnta tapahtumapaikilla - tämän turvallisuusasiakirjan sisällöstä ja päivittämisestä vastaaminen Lisäksi tapahtumakhtaisessa turvallisuussuunnitelmassa mainitaan erikseen muut tapahtuman turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Jkainen työntekijä tuntee tämän turvallisuusasiakirjan sisällön. Yrityksen käyttäessä hjelmapalvelutapahtuman tteuttamiseen tista yritystä alihankkijana, vastaa tämä henkilökuntansa pätevyydestä ja spivuudesta kyseiseen timintaan. Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu edellyttää alihankkijiltaan samja turvallisuusja pätevyysvaatimuksia kuin milta työntekijöiltäänkin. Työntekijöiden ammattitait: -yritys käyttää kulliseenkin hjelmapalvelutapahtumaan vaadittavan kulutuksen maavia hjaajia -yrittäjän maama pätevyys: -Erä- ja lunt-pas (AT) -Kiipeilyhjaaja (KO,SCI), Sumen Kiipeilyliitt -Krkeaharjiteratahjaaja (KTO3), Sumen Kiipeilyliitt -Melntahjaaja, Sumen Kanttiliitt -EA 2 (SPR) -Hygieniapassi -Vukraveneenkuljettaja (Merenkulkuhallitus) -henkilökunnan ammattitait ja pätevyys varmistetaan perehdyttämällä

5 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 5 työntekijät tehtäviinsä ja vaatimalla tdistukset suritetuista hjaajatutkinnista. -yrityksen käyttämät alihankkijat vat situtuneet vastaamaan mien työntekijöidensä salta samista pätevyys- ja ammattitaitvaatimuksista Työntekijöiden timenkuvat selviävät tapahtumakhtaisesta turvallisuussuunnitelmasta, jka n nähtävissä timintapaikalla sekä pyynnöstä myös tilausvahvistuksen yhteydessä. Osaan vakitimintapaikista laaditaan tapahtumakhtaisen suunnitelman sijaan paikkakhtainen turvallisuussuunnitelma. 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI Kska Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelulla ei le kiinteitä timitilja tai paikkja, vaaratilanteiden ennakinti ja riskien kartitus sekä niiden timenpiteiden arviinti, jilla vaarja pyritään pistamaan ja tapaturmia sekä nnettmuuksia ehkäisemään, selvitetään ja määritetään tapahtuma- ja/tai timintapaikkakhtaisissa turvallisuussuunnitelmissa ja riskikartituksissa. Nämä sisältävät myös hjeet mahdllisia nnettmuusja vaaratilanteita varten. Turvallisuussuunnitelmien ja riskikartitusten laatimisesta vastaa yrittäjä, Eer Suvela. Ks. khdat 6 ja 7 sekä liitteenä leva malli turvallisuussuunnitelmasta ja riskikartituksesta. 5. TAPAHTUMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET Ohjelmapalvelutapahtumissa käytettävien välineiden ja sujavarusteiden kunnsta ja turvallisuudesta vastaavat yrittäjän lisäksi kaikki timintaa hjaavat henkilöt. Kaikki välineet tarkastetaan säännöllisesti ja hulletaan asianmukaisesti. Köysitimintaan liittyvät varusteet ( valjaat, köydet, nauhat, sulkurenkaat, varmistusvälineet jne.) tarkastetaan jkaisen käyttökerran yhteydessä sekä perusteellisemmin vähintään kerran kuukaudessa, ja tarkastuksista pidetään erityistä mavalvntapöytäkirjaa. Vialliset välineet pistetaan välittömästi käytöstä. Samin melntavälineistö tarkastetaan kesäkauden aikana viikittain. Timinnassa käytetään vain varusteita, jtka vat asianmukaisesti hyväksyttyjä tai sertifiituja, mikäli niitä edellytetään. Käytettävät kiipeilyvälineet vat UIAA ja/tai CE-sertifiituja, ja kelluntavälineet CE-hyväksyttyjä.

6 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 6 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET Kska yrityksen tarjamat palvelut eravat tisistaan erittäin paljn lsuhderajitusten suhteen, tarkemmat tiedt rajituksista kerrtaan timintapaikka- tai tapahtumakhtaisissa turvallisuussuunnitelmissa sekä asiakkaille timitetavissa ennakktiedissa. Paitsi laji myös asiakasryhmän kstumus ja valmiudet vaikuttavat lsuhderajituksiin. Yrittäjä hjeistaa hjaajat svellettavista lsuhderajituksista, mutta myös hjaaja tekee itsenäisiä päätöksiä timinnan mahdllisesta peruuttamisesta tai siirtämisestä tarpeen mukaan. Olsuhteista ei saa aiheutua vaaraa asiakkaalle tai muulle sapulelle. 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun asiakkailleen tarjamien palveluiden mnimutisuudesta jhtuen eri palveluita kskevat hyvin erilaiset vaatimukset kskien turvallista asiakasmäärää eri lsuhteissa, sallistujien terveydentilaa, fyysistä kunta, kkemusta, kulutusta, kielitaita ja muita vastaavia seikkja. Nämä asiat selviävät palvelua varten laadittavasta turvallisuussuunnitelmasta sekä asiakkaalle timitettavasta esitietmateriaalista (tilausvahvistus, lmake hultajan kirjallista lupaa varten). Myös sallistujilta vaadittava varustus ja valmistautuminen sekä timinnan riskit kerrtaan materiaalissa. Osallistujat pastetaan paikalle useimmiten karttalinkkien avulla, sekä lemalla paikan päällä vastassa hjaamassa ikeaan paikkaan. Tapahtuman alussa selvitetään tarvittavat turvallisuusasiat, sekä muu hjeistus ja turvallisuusvälineiden ja sujainten käyttö. Jissakin lajeissa lajiliittjen hjeet sanelevat suurimmat sallitut sallistujamäärät/hjaaja; näissä lajeissa nudatetaan liittjen hjeita. Kaikki kiipeilylliset sekä vesillä tapahtuvat aktiviteetit vaativat nudattamaan nllatleranssia päihteiden käytön suhteen. Alle 18-vutiaat tarvitsevat kiipeily- ja laskeutumishjelmiin hultajan kirjallisen luvan, tai hultajan mukaan tapahtumaan. Lmake luvan antamiseksi n tulstettavissa yrityksen ktisivuilta sitteesta

7 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 7 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Timinnan lajista riippuen ulkpulisten henkilöiden turvallisuus varmistetaan selvittämällä timintapaikan lsuhteet etukäteen, ja rakentamalla timintaan tarvittavat rakenteet turvallisuus humiiden; esim. jusiammuntapaikka sijitetaan niin, etteivät harhalaukaukset vahingita ihmisiä tai maisuutta. Tämä nnistuu ampumasuunnan valinnalla ja sujaverkn käytöllä. Köysilaskeutumispaikka eristetään niin, ettei köysilinjan alle pääse asiattmia, eikä myöskään laskeutuja le vaarassa maahan tullessaan. Kiipeilykallilla varmistetaan, ettei valitulla laskeutumislinjalla le kiipeilijöitä, jiden päälle saattaisi pudta irtkiviä. Tarkemmat selvitykset eri tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasiista löytyvät timintapaikka/tapahtumakhtaisista turvallisuussuunnitelmista ja riskikartituksisista. 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN Elämys- ja lunt-hjelmapalvelutimintaan liittyy eritasisia riskejä. Timinnan laadusta riippuen ne vat jk lähinnä varusteisiin tai maisuuteen khdistuvia tai lieviä henkilöriskejä. Krkeariskisiksi lukitelluissa lajeissa ja esimerkiksi vaelluksilla erämaa-alueilla n kuitenkin mahdllisuus vakaviinkin terveyteen khdistuviin tapaturmiin. Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun tuttamien tapahtumien sisältämät riskit analysidaan etukäteen, ja vaadittavat timenpiteet riskien minimimiseksi suritetaan viipymättä ja hulellisesti. Ammattitaitinen henkilökunta, hyväkuntinen kalust sekä selkeä asiakkaiden hjeistaminen mahdllistavat turvallisen timinnan. Henkilökunnan hjeita nudattava asiakas vi luttaa levansa turvallisissa käsissä kk tapahtuman ajan. Tutekhtainen riskianalyysi tehdään jkaiselle hjelmapalvelututteelle. Samin jkaiselle tapahtumalle laaditaan ma turvallisuussuunnitelmansa, ja tietyille vakipaikille mat paikkakhtaiset suunnitelmansa.

8 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE Jkaiselle Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun asiakastapahtumalle tehdään ma turvallisuussuunnitelma, jka löytyy ppaan/hjaajan varusteista yhdessä ensiapuvälineiden kanssa. Suunnitelmasta käy ilmi tapahtumapaikan site ja karttakrdinaatit WGS-84 - mudssa avun hälyttämistä varten. Samin lähin terveyskeskus ja sairaala sekä alueesta vastaava pelastuslaitksen yksikkö mainitaan suunnitelmassa. Onnettmuustilanteessa, ennen pelastusviranmaisten saapumista, timintaa paikalla jhtaa tapahtuman vastuuhjaaja. Mikäli asiakasryhmään kuuluu lääkintä- tai pelastusalan ammattilaisia, vidaan jhtvastuu siirtää heille. Yrityksen työntekijät vat surittaneet vähintään EA 1 tasisen ensiapukulutuksen, useimmat myös EA 2:n. Yrityksen mistaja, jllei itse le tapahtumassa paikalla, n jka hetki tavitettavissa puhelimitse : Eer Suvela Timintajärjestys nnettmuustilanteessa n seuraava: - Pelasta ensin lukkaantuneet ja vaarassa levat. - Ilmita nnettmuudesta hätänumern 112 vasta turvallisesta paikasta. - Estä lisävahinkjen syntyminen - Anna ensiapua; tarvittaessa alita elvytys - Opasta pelastajat paikalle. Hätäpuhelua sittaessasi muista nämä: - Kerr, mitä n tapahtunut: tulipal vai muu nnettmuus. - Missä n tapahtunut: Kerr site tarkasti: paikkakunta, katusite,krdinaatit, kylä, taln nimi, svi pastuksesta. - Kerr, nk jku vaarassa tai lukkaantunut. - Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti. - Älä sulje puhelinta ennen kuin let saanut luvan. Pelastuslaits Matkapuhelimesta sittaessasi et tarvitse suuntanumera etkä SIM-krttia. Klikk- ja krttipuhelimesta vit sittaa hätänumern ilman rahaa.

9 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun timinnassa mahdllisesti tapahtuvat nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmitetaan valvvalle viranmaiselle vapaamutisella ilmituksella. Viranmainen elämyspalveluiden kyseessä llessa n Tampereen kaupungin terveystarkastaja, site Ympäristöpalvelut, Frenckellinauki 2 B, Tampere. Tarvittaessa kirjanpita hyödynnetään myös tulevien nnettmuuksien ehkäisyssä kulutuksen ja tarkastustiminnan kautta. Vastuuhenkilö Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelussa n yrittäjä Eer Suvela. 12. VAKUUTUKSET Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa n vimassa yrittäjän timinnanvastuuvakuutus, jka kattaa yrittäjän tuttamuksesta jhtuvat henkilö- ja esinvahingt eurn edestä. Vakuutus kattaa myös vaaralliset lajit. Vakuutusspimuksen numer: if Yrityksen käyttämät alihankkijat vastaavat masta suudestaan timinnassa min vastuuvakuutuksin. Asiakkaan masta timinnasta jhtuvat tapaturmat eivät sisälly edellämainittuun vakuutukseen. Timintaan sallistuvalla asiakkaalla tuleekin lla ma tai mahdllisesti työnantajan ttama tapaturmavakuutus. Kel ja kalli vi pyydettäessä myös hitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy spia hyvissä ajin ennen tapahtumaa. 13. TIEDOTTAMINEN Mahdllisissa turvallisuusasiihin liittyvissä asiissa ja nnettmuustilanteissa Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu pulesta tiedtuksesta vastaa yksin Eer Suvela puhelin ,

10 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE TAHOILLE Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun työntekijät perehdytetään turvallisuusasiakirjan sekä suunnitelmien sisältöön, ja jkainen kuittaa lukeneensa materiaalin. Lista kuittauksista n turvallisuusasiakirjan hessa liitteenä. Aina aineista päivitettäessä yrittäjä hjeistaa henkilöstöä lukemaan uuden versin. Henkilökunnan kulutussuunnitelma löytyy myöskin turvallisuuskansista turvallisuusasiakirjan yhteydestä. Turvallisuussuunnitelma riskikartituksineen n hjaajalla aina mukana tapahtumaa hjattaessa, ja sen sisältö n jkaisella hjaajalla tiedssa. 15. ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE Kuluttajavirastn hjeet hjelmapalvelutilaisuuteen sallistuvalle: Ohjelmapalveluiden turvallisuusvinkkejä kuluttajille Ohjelmapalveluiden (esim. seikkailu- ja elämyspalvelun) tarjaja n vastuussa siitä, että palvelu n turvallinen. Ilmita etukäteen (lmakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdllisista liikkumisrajitteista ja sairauksista. Näin järjestäjä vi varautua asiaan ja tarvittaessa mukata hjelmaa spivaksi. Älä sallistu temppuun jhn et tunne pystyväsi. On järkevää sata kieltäytyä. Ssiaalinen paine saattaa ajaa jtkut tekemään jtakin sellaista, mistä he eivät selviä. Pidä hulta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nurista! Kysy järjestäjältä, vik lapsesi sallistua. Nudata järjestäjän asettamia ikä- ja kkrajja! Esimerkiksi huvipuistlaitteessa liian pienikkinen lapsi saattaa luiskahtaa pis kieppuvasta istuimesta ja pudta. Käytä sujavarusteita! Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan sujaamaan sinua ja muita sallistujia. Älä sallistu alkhlin vaikutuksen alaisena! Humalassa yliarviit kykysi ja tarkkaavaisuutesi n herpaantunut. Timi järjestäjän antamien hjeiden mukaan. On parempi kysyä, kuin hsua ja katua! Muista hulehtia elämysseikkailunkin aikana perusturvallisuusasiista, jita vat muun muassa liikenteessä

11 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 11 turvavyön käyttäminen, ajneuvjen ikea kurmaaminen ja liikennesääntöjen nudattaminen. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä! Osallistuminen elämysreissulle ei tee kenestäkään kulematnta! Js epäilet, vit kysyä palvelun tarjajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta saamisesta (miten hän n hankkinut saamisensa, mitä kursseja n surittanut, työkkemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta. Ohjaajan välinpitämätön tai ylimielinen suhtautuminen turvallisuuskysymyksiin n vaaran merkki. Ammattitaitinen ja asiaan vakavasti suhtautuva hjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasiista. Älä tteuta minpäin temppua, jnka let nähnyt televisissa tai ammattilaisen tekemänä. Ammattilaisilla n tempun vaatimat erikisvälineet ja he hulehtivat turvallisuusjärjestelyistä, vaikka turvallisuustimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi. Kuluttajavirast Palvelun turvallisuudesta n vastuussa palvelun järjestäjä. Epäillessäsi palvelun turvallisuutta vit ilmittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle. 16. ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; LASKEUTUMINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA PYYNIKIN NÄKÖTORNI KÖYSILASKEUTUMINEN sivu 1 Timinnan kuvaus Köysilaskeutuminen hjaajan varmistaessa asiakasta yläköydellä. Asiakkaat tulevat itse trnille ja maksavat pääsymaksun hjaajalle. Varusteet he saavat alhaalla hjaajalta, ja pukevat valjaat ja kypärän hjaajan valvnnassa. Lisäksi hjaaja tarkastaa jkaisen sallistujan valjaat erikseen. Timintaa harjitellaan alhaalla. Ohjaaja kiinnittää vurssa levan asiakkaan valjaisiin varmistusköyden ja laskeutumisköyden sekä hjeistaa laskeutumisessa. Asiakkaat laskeutuvat yksi kerrallaan hjaajan varmistaessa Alhaalla asiakas tai tinen hjaaja irrttaa kiinnitykset köysistä hjeiden mukaan ja palauttaa valjaat, kypärän ja laskeutumislaitteen hjaajalla levaan laatikkn Sää- ja muut varaukset Kvalla tuulella, pakkasella tai rankkasateella ei timita, ei myöskään ukksella; hjaaja tekee päätöksen timinnan mahdllisesta peruuttamisesta säätilanteen mukaan päihtyneenä ei timintaan vi sallistua eikä timintaa seurata trnissa alle 18-vutiaalla n ltava hultaja tai tämän kirjallinen lupa sekä jku täysi-ikäinen mukanaan

12 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 12 asiakkaiden n nudatettava annettuja hjeita; hjaajalla ja muulla henkilökunnalla n ikeus pistaa henkilö trnista, js hän aiheuttaa vaaraa jk itselleen tai muille Ohjaajat Kel ja kalli Adventures käyttää timinnassa vai Sumen kiipeilyliitn auktrisimia Kiipeilyhjaajia (KO) tai Köysitiminnanhjaajia (KTO). hjaajat vat tutustuneet näkötrnin lsuhteisiin ja heille n selvitetty turvalliset köysiankkurirakenteet. Timinta näkötrnissa n harjiteltu yhdessä hjaajilla n tarvittavat pelastustaidt ja varusteet, mikäli asiakas n laskettava alas tai saatettava laskeutumalla alas hjaajilla n vähintään EA2-tasiset ensiaputaidt hjaajat vat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun turvallisuusasiakirjaan Välineet Kaikki timinnassa käytettävät välineet vat kiipeilytimintaan hyväksyttyjä ja CE- tai UIAAmerkinnöillä varustettuja ankkurirakenteissa käytettävät teräsköysiraksit vat ammattilaisten tekemiä ja täyttävät alan vaatimusten mukaiset nrmit; murtlujuus n vähintään 37 kn. välineiden kunta seurataan säännöllisin tarkastuksin ja niistä pidetään tarkastuspöytäkirjaa Timinta vaaratilanteissa sivu 2 Vaaratilanteessa timintajärjestys n seuraava: pelastetaan ensin lukkaantuneet ja vaarassa levat tehdään ilmitus yleiseen hätänumern 112 estetään lisävahinkjen synty pastetaan pelastajat paikalle tarkkaillaan kk ajan lukkaantuneiden tilaa ja elintimintja sekä annetaan tarvittaessa ensiapua Hätäpuhelua sitettaessa ilmitetaan mitä n tapahtunut

13 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 13 missä n tapahtunut: Pyynikin näkötrni, site Näkötrnintie 68, Tampere krdinaatit paikalle: (WGS-84) N ' E ' kerrtaan, nk jku vaarassa tai lukkaantunut svitaan pastuksesta vastataan kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti ei suljeta puhelinta ennen kuin n saatu lupa siihen matkapuhelimella sitettaessa ei tarvita suuntanumera eikä SIM-krttia Timinnan jhtaminen hätätilanteessa timintaa jhtaa tilaisuuden vastaava hjaaja kunnes paikalle saadaan pelastusmiehistöä tai pliisi mikäli vastaava hjaaja n itse lukkaantunut, timinnan jhdn ttaa tinen hjaaja tai jku läsnälijista, mikäli tällä n pätevyys siihen Tapahtuneesta tiedttaminen tiedttamisesta vastaa yrittäjä Eer Suvela, p Ensiapu- ja pelastusvälineet ensiapuvälineet löytyvät sekä hjaajalta trnista että näkötrnin kahvilasta alkusammutusvälineet löytyvät trnista ja kahvilasta Vahingt ja läheltä piti tilanteet Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun timinnassa mahdllisesti tapahtuvat nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmitetaan valvvalle viranmaiselle, jka elämyspalveluiden kyseessä llessa n kunnan terveystarkastaja. Vakuutukset Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa n vimassa yrittäjän timinnanvastuuvakuutus, jka kattaa yrittäjän tuttamuksesta jhtuvat henkilö- ja esinevahingt eurn edestä. Vakuutus kattaa myös vaaralliset lajit.

14 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 14 vakuutusspimuksen numer: if yrityksen mahdllisesti käyttämät alihankkijat vastaavat masta suudestaan timinnassa min vastuuvakuutuksin yrityksen työntekijöillä n vimassaleva lakisääteinen tapaturmavakuutus asiakkaan masta timinnasta jhtuvat tapaturmat eivät sisälly timinnanvastuuvakuutuksen piiriin. Timintaan sallistuvalla asiakkaalla tuleekin lla ma tai mahdllisesti työnantajan ttama tapaturmavakuutus. Kel ja kalli vi pyydettäessä myös hitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy spia hyvissä ajin ennen tapahtumaa Liitteet riskianalyysi kartta 17. ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ RISKIANALYYSI PYYNIKIN NÄKÖTORNI KÖYSILASKEUTUMINEN VAARA TODENNÄKÖISYYS SEURAUKSEN TOIMENPITEET VAARAN SUORITTAJA(T) VAKAVUUS POISTAMISEKSI Putaminen reunalta ennen kiinnittymistä epätdennäköinen, mahdllinen vakava hjeistus, valvnta hjaaja putaminen välinerikn vuksi putaminen hjaajan virheen seurauksena kmpastuminen prtaissa laskeutuminen autn eteen tajunnan menettäminen, asiakas tajunnan menettäminen, hjaaja epätdennäköinen vakava ikeat, tarkastetut ja hyväksytyt välineet epätdennäköinen, mahdllinen mahdllinen mahdllinen epätdennäköinen, mahdllinen epätdennäköinen, mahdllinen vakava haitallinen, vakava haitallinen, vakava haitallinen, vakava vakava auktrisidut hjaajat, kulutus, harjittelu, keskittyminen työhön hjeistus alastulpaikan eristäminen, hjaajan timinta hjaaja laskee yläköydellä asiakkaan alas ja antaa tarvittaessa ensiapua hjataan vain terveenä, käytetään varmistuslaitteena Grigriä, kaksi yrittäjä, hjaaja yrittäjä, hjaaja hjaaja hjaaja hjaaja, muut paikallalijat hjaaja

15 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 15 hrjahtaminen reunan ylityksessä hiusten tai vaatteiden jääminen laskeutumislaitteen väliin päihtyneen henkilön aiheuttama vaara asiakkaan meneminen timintakyvyttömäksi krkean paikan takia juuttuminen trnin hissiin kvan tuulenpuuskan aiheuttama vaara salamanisku hjaajaa mahdllinen haitallinen hjeistus, laskeutumisköyden ikea linjaus hjaaja mahdllinen haitallinen hjeistus ja valvnta hjaaja mahdllinen haitallinen, vakava hjeistus esitiedissa, valvnta, päihtyneen pistaminen paikalta mahdllinen haitallinen jk autetaan takaisin ylös (läheltä) tai lasketaan alas, seurataan asiakkaan tilaa vielä jälkikäteen epätdennäköinen haitallinen ei liian mnta henkilöä yhtä aikaa hissiin epätdennäköinen, haitallinen, keskeytetään timinta, mahdllinen vakava pistutaan trnista epätdennäköinen vakava keskeytetään timinta, trnissa pistutaan trnista tulipal trnissa epätdennäköinen vakava pistuminen trnista jk prtaita tai laskeutumalla yrittäjä, hjaaja, muu henkilökunta hjaaja, muut paikallalijat hjaaja, muu henkilökunta hjaaja hjaaja hjaaja TAMPEREELLA EERO SUVELA YRITTÄJÄ KELO JA KALLIO ADVENTURES KELO JA KALLIO LUONTO-OHJELMAPALVELU

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu / Kelo ja kallio Adventures

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu / Kelo ja kallio Adventures Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu/ Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu / Päivitetty 4.1.2011 Nordea 114730-223061 info@pro-kiipeily.fi Kelo ja kallio Luonto-ohjelmapalvelu/

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 13 TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy 30.6.2012 Komiat Hetket Oy Nordea 114030-442072 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 2 / 13 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-052-7 (nid.) ISBN 951-681-053-5 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot