TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures

2 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA 3 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT 4 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI 5 5. OHJELMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET 6 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET 6 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE 6 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 7 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN VAKUUTUKSET TIEDOTTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; LASKEUTUMINEN ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ 14

3 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 3 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu n Pirkanmaalla timiva lunt- ja elämyspalveluyritys, jka tteuttaa mnipulisia, pääsin luntn ja erämaisiin ympäristöihin sijittuvia hjelmapalveluita sekä kuluttaja-, yhteisö että yritysasiakkaille. Timintaympäristönä n kk maa. Ohjelmaa tteutetaan asiakkaan tivmassa paikassa, kaikkina vudenaikina. Omia kiinteitä timipaikkja tai tukikhtaa yrityksellä ei le. Ohjelmapalveluita Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun palveluksessa tteuttavat ammattiinsa kulutetutut ja tarvittavat lajiliittjen auktrisinnit maavat ppaat, esimerkiksi Kiipeilyhjaajat (KO), Köysitminnanhjaajat (KTO), Melntahjaajat (MO) sekä Erä- ja lunt-ppaat. Yrityksen timinta perustuu kestävän kehityksen periaatteelle, ja kannamme myös yhteiskunnallisen vastuumme nudattamalla kaikessa timinnassamme lakeja ja viranmaisten hjeita ja määräyksiä. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011). Tampereella

4 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 4 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämien tilaisuuksien turvallisuudesta, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaa päävastuullisesti yrityksen mistaja, yrittäjä Eer Suvela, puhelin ja sähköpsti Vastuualueet: - päävastuu turvallisuusasiista - turvallisuusasiiden suunnittelu, tteutus ja valvnta - henkilökunnan kulutus ja perehdytys - henkilösujaus-, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen - nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteiden raprtinti, seuranta ja tiedttaminen - pelastusteiden kulkukelpisuuden valvnta tapahtumapaikilla - tämän turvallisuusasiakirjan sisällöstä ja päivittämisestä vastaaminen Lisäksi tapahtumakhtaisessa turvallisuussuunnitelmassa mainitaan erikseen muut tapahtuman turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Jkainen työntekijä tuntee tämän turvallisuusasiakirjan sisällön. Yrityksen käyttäessä hjelmapalvelutapahtuman tteuttamiseen tista yritystä alihankkijana, vastaa tämä henkilökuntansa pätevyydestä ja spivuudesta kyseiseen timintaan. Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu edellyttää alihankkijiltaan samja turvallisuusja pätevyysvaatimuksia kuin milta työntekijöiltäänkin. Työntekijöiden ammattitait: -yritys käyttää kulliseenkin hjelmapalvelutapahtumaan vaadittavan kulutuksen maavia hjaajia -yrittäjän maama pätevyys: -Erä- ja lunt-pas (AT) -Kiipeilyhjaaja (KO,SCI), Sumen Kiipeilyliitt -Krkeaharjiteratahjaaja (KTO3), Sumen Kiipeilyliitt -Melntahjaaja, Sumen Kanttiliitt -EA 2 (SPR) -Hygieniapassi -Vukraveneenkuljettaja (Merenkulkuhallitus) -henkilökunnan ammattitait ja pätevyys varmistetaan perehdyttämällä

5 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 5 työntekijät tehtäviinsä ja vaatimalla tdistukset suritetuista hjaajatutkinnista. -yrityksen käyttämät alihankkijat vat situtuneet vastaamaan mien työntekijöidensä salta samista pätevyys- ja ammattitaitvaatimuksista Työntekijöiden timenkuvat selviävät tapahtumakhtaisesta turvallisuussuunnitelmasta, jka n nähtävissä timintapaikalla sekä pyynnöstä myös tilausvahvistuksen yhteydessä. Osaan vakitimintapaikista laaditaan tapahtumakhtaisen suunnitelman sijaan paikkakhtainen turvallisuussuunnitelma. 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI Kska Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelulla ei le kiinteitä timitilja tai paikkja, vaaratilanteiden ennakinti ja riskien kartitus sekä niiden timenpiteiden arviinti, jilla vaarja pyritään pistamaan ja tapaturmia sekä nnettmuuksia ehkäisemään, selvitetään ja määritetään tapahtuma- ja/tai timintapaikkakhtaisissa turvallisuussuunnitelmissa ja riskikartituksissa. Nämä sisältävät myös hjeet mahdllisia nnettmuusja vaaratilanteita varten. Turvallisuussuunnitelmien ja riskikartitusten laatimisesta vastaa yrittäjä, Eer Suvela. Ks. khdat 6 ja 7 sekä liitteenä leva malli turvallisuussuunnitelmasta ja riskikartituksesta. 5. TAPAHTUMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET Ohjelmapalvelutapahtumissa käytettävien välineiden ja sujavarusteiden kunnsta ja turvallisuudesta vastaavat yrittäjän lisäksi kaikki timintaa hjaavat henkilöt. Kaikki välineet tarkastetaan säännöllisesti ja hulletaan asianmukaisesti. Köysitimintaan liittyvät varusteet ( valjaat, köydet, nauhat, sulkurenkaat, varmistusvälineet jne.) tarkastetaan jkaisen käyttökerran yhteydessä sekä perusteellisemmin vähintään kerran kuukaudessa, ja tarkastuksista pidetään erityistä mavalvntapöytäkirjaa. Vialliset välineet pistetaan välittömästi käytöstä. Samin melntavälineistö tarkastetaan kesäkauden aikana viikittain. Timinnassa käytetään vain varusteita, jtka vat asianmukaisesti hyväksyttyjä tai sertifiituja, mikäli niitä edellytetään. Käytettävät kiipeilyvälineet vat UIAA ja/tai CE-sertifiituja, ja kelluntavälineet CE-hyväksyttyjä.

6 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 6 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET Kska yrityksen tarjamat palvelut eravat tisistaan erittäin paljn lsuhderajitusten suhteen, tarkemmat tiedt rajituksista kerrtaan timintapaikka- tai tapahtumakhtaisissa turvallisuussuunnitelmissa sekä asiakkaille timitetavissa ennakktiedissa. Paitsi laji myös asiakasryhmän kstumus ja valmiudet vaikuttavat lsuhderajituksiin. Yrittäjä hjeistaa hjaajat svellettavista lsuhderajituksista, mutta myös hjaaja tekee itsenäisiä päätöksiä timinnan mahdllisesta peruuttamisesta tai siirtämisestä tarpeen mukaan. Olsuhteista ei saa aiheutua vaaraa asiakkaalle tai muulle sapulelle. 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun asiakkailleen tarjamien palveluiden mnimutisuudesta jhtuen eri palveluita kskevat hyvin erilaiset vaatimukset kskien turvallista asiakasmäärää eri lsuhteissa, sallistujien terveydentilaa, fyysistä kunta, kkemusta, kulutusta, kielitaita ja muita vastaavia seikkja. Nämä asiat selviävät palvelua varten laadittavasta turvallisuussuunnitelmasta sekä asiakkaalle timitettavasta esitietmateriaalista (tilausvahvistus, lmake hultajan kirjallista lupaa varten). Myös sallistujilta vaadittava varustus ja valmistautuminen sekä timinnan riskit kerrtaan materiaalissa. Osallistujat pastetaan paikalle useimmiten karttalinkkien avulla, sekä lemalla paikan päällä vastassa hjaamassa ikeaan paikkaan. Tapahtuman alussa selvitetään tarvittavat turvallisuusasiat, sekä muu hjeistus ja turvallisuusvälineiden ja sujainten käyttö. Jissakin lajeissa lajiliittjen hjeet sanelevat suurimmat sallitut sallistujamäärät/hjaaja; näissä lajeissa nudatetaan liittjen hjeita. Kaikki kiipeilylliset sekä vesillä tapahtuvat aktiviteetit vaativat nudattamaan nllatleranssia päihteiden käytön suhteen. Alle 18-vutiaat tarvitsevat kiipeily- ja laskeutumishjelmiin hultajan kirjallisen luvan, tai hultajan mukaan tapahtumaan. Lmake luvan antamiseksi n tulstettavissa yrityksen ktisivuilta sitteesta

7 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 7 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Timinnan lajista riippuen ulkpulisten henkilöiden turvallisuus varmistetaan selvittämällä timintapaikan lsuhteet etukäteen, ja rakentamalla timintaan tarvittavat rakenteet turvallisuus humiiden; esim. jusiammuntapaikka sijitetaan niin, etteivät harhalaukaukset vahingita ihmisiä tai maisuutta. Tämä nnistuu ampumasuunnan valinnalla ja sujaverkn käytöllä. Köysilaskeutumispaikka eristetään niin, ettei köysilinjan alle pääse asiattmia, eikä myöskään laskeutuja le vaarassa maahan tullessaan. Kiipeilykallilla varmistetaan, ettei valitulla laskeutumislinjalla le kiipeilijöitä, jiden päälle saattaisi pudta irtkiviä. Tarkemmat selvitykset eri tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasiista löytyvät timintapaikka/tapahtumakhtaisista turvallisuussuunnitelmista ja riskikartituksisista. 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN Elämys- ja lunt-hjelmapalvelutimintaan liittyy eritasisia riskejä. Timinnan laadusta riippuen ne vat jk lähinnä varusteisiin tai maisuuteen khdistuvia tai lieviä henkilöriskejä. Krkeariskisiksi lukitelluissa lajeissa ja esimerkiksi vaelluksilla erämaa-alueilla n kuitenkin mahdllisuus vakaviinkin terveyteen khdistuviin tapaturmiin. Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun tuttamien tapahtumien sisältämät riskit analysidaan etukäteen, ja vaadittavat timenpiteet riskien minimimiseksi suritetaan viipymättä ja hulellisesti. Ammattitaitinen henkilökunta, hyväkuntinen kalust sekä selkeä asiakkaiden hjeistaminen mahdllistavat turvallisen timinnan. Henkilökunnan hjeita nudattava asiakas vi luttaa levansa turvallisissa käsissä kk tapahtuman ajan. Tutekhtainen riskianalyysi tehdään jkaiselle hjelmapalvelututteelle. Samin jkaiselle tapahtumalle laaditaan ma turvallisuussuunnitelmansa, ja tietyille vakipaikille mat paikkakhtaiset suunnitelmansa.

8 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE Jkaiselle Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun asiakastapahtumalle tehdään ma turvallisuussuunnitelma, jka löytyy ppaan/hjaajan varusteista yhdessä ensiapuvälineiden kanssa. Suunnitelmasta käy ilmi tapahtumapaikan site ja karttakrdinaatit WGS-84 - mudssa avun hälyttämistä varten. Samin lähin terveyskeskus ja sairaala sekä alueesta vastaava pelastuslaitksen yksikkö mainitaan suunnitelmassa. Onnettmuustilanteessa, ennen pelastusviranmaisten saapumista, timintaa paikalla jhtaa tapahtuman vastuuhjaaja. Mikäli asiakasryhmään kuuluu lääkintä- tai pelastusalan ammattilaisia, vidaan jhtvastuu siirtää heille. Yrityksen työntekijät vat surittaneet vähintään EA 1 tasisen ensiapukulutuksen, useimmat myös EA 2:n. Yrityksen mistaja, jllei itse le tapahtumassa paikalla, n jka hetki tavitettavissa puhelimitse : Eer Suvela Timintajärjestys nnettmuustilanteessa n seuraava: - Pelasta ensin lukkaantuneet ja vaarassa levat. - Ilmita nnettmuudesta hätänumern 112 vasta turvallisesta paikasta. - Estä lisävahinkjen syntyminen - Anna ensiapua; tarvittaessa alita elvytys - Opasta pelastajat paikalle. Hätäpuhelua sittaessasi muista nämä: - Kerr, mitä n tapahtunut: tulipal vai muu nnettmuus. - Missä n tapahtunut: Kerr site tarkasti: paikkakunta, katusite,krdinaatit, kylä, taln nimi, svi pastuksesta. - Kerr, nk jku vaarassa tai lukkaantunut. - Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti. - Älä sulje puhelinta ennen kuin let saanut luvan. Pelastuslaits Matkapuhelimesta sittaessasi et tarvitse suuntanumera etkä SIM-krttia. Klikk- ja krttipuhelimesta vit sittaa hätänumern ilman rahaa.

9 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun timinnassa mahdllisesti tapahtuvat nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmitetaan valvvalle viranmaiselle vapaamutisella ilmituksella. Viranmainen elämyspalveluiden kyseessä llessa n Tampereen kaupungin terveystarkastaja, site Ympäristöpalvelut, Frenckellinauki 2 B, Tampere. Tarvittaessa kirjanpita hyödynnetään myös tulevien nnettmuuksien ehkäisyssä kulutuksen ja tarkastustiminnan kautta. Vastuuhenkilö Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelussa n yrittäjä Eer Suvela. 12. VAKUUTUKSET Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa n vimassa yrittäjän timinnanvastuuvakuutus, jka kattaa yrittäjän tuttamuksesta jhtuvat henkilö- ja esinvahingt eurn edestä. Vakuutus kattaa myös vaaralliset lajit. Vakuutusspimuksen numer: if Yrityksen käyttämät alihankkijat vastaavat masta suudestaan timinnassa min vastuuvakuutuksin. Asiakkaan masta timinnasta jhtuvat tapaturmat eivät sisälly edellämainittuun vakuutukseen. Timintaan sallistuvalla asiakkaalla tuleekin lla ma tai mahdllisesti työnantajan ttama tapaturmavakuutus. Kel ja kalli vi pyydettäessä myös hitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy spia hyvissä ajin ennen tapahtumaa. 13. TIEDOTTAMINEN Mahdllisissa turvallisuusasiihin liittyvissä asiissa ja nnettmuustilanteissa Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu pulesta tiedtuksesta vastaa yksin Eer Suvela puhelin ,

10 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE TAHOILLE Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun työntekijät perehdytetään turvallisuusasiakirjan sekä suunnitelmien sisältöön, ja jkainen kuittaa lukeneensa materiaalin. Lista kuittauksista n turvallisuusasiakirjan hessa liitteenä. Aina aineista päivitettäessä yrittäjä hjeistaa henkilöstöä lukemaan uuden versin. Henkilökunnan kulutussuunnitelma löytyy myöskin turvallisuuskansista turvallisuusasiakirjan yhteydestä. Turvallisuussuunnitelma riskikartituksineen n hjaajalla aina mukana tapahtumaa hjattaessa, ja sen sisältö n jkaisella hjaajalla tiedssa. 15. ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE Kuluttajavirastn hjeet hjelmapalvelutilaisuuteen sallistuvalle: Ohjelmapalveluiden turvallisuusvinkkejä kuluttajille Ohjelmapalveluiden (esim. seikkailu- ja elämyspalvelun) tarjaja n vastuussa siitä, että palvelu n turvallinen. Ilmita etukäteen (lmakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdllisista liikkumisrajitteista ja sairauksista. Näin järjestäjä vi varautua asiaan ja tarvittaessa mukata hjelmaa spivaksi. Älä sallistu temppuun jhn et tunne pystyväsi. On järkevää sata kieltäytyä. Ssiaalinen paine saattaa ajaa jtkut tekemään jtakin sellaista, mistä he eivät selviä. Pidä hulta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nurista! Kysy järjestäjältä, vik lapsesi sallistua. Nudata järjestäjän asettamia ikä- ja kkrajja! Esimerkiksi huvipuistlaitteessa liian pienikkinen lapsi saattaa luiskahtaa pis kieppuvasta istuimesta ja pudta. Käytä sujavarusteita! Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan sujaamaan sinua ja muita sallistujia. Älä sallistu alkhlin vaikutuksen alaisena! Humalassa yliarviit kykysi ja tarkkaavaisuutesi n herpaantunut. Timi järjestäjän antamien hjeiden mukaan. On parempi kysyä, kuin hsua ja katua! Muista hulehtia elämysseikkailunkin aikana perusturvallisuusasiista, jita vat muun muassa liikenteessä

11 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 11 turvavyön käyttäminen, ajneuvjen ikea kurmaaminen ja liikennesääntöjen nudattaminen. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä pelastusliivejä! Osallistuminen elämysreissulle ei tee kenestäkään kulematnta! Js epäilet, vit kysyä palvelun tarjajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta saamisesta (miten hän n hankkinut saamisensa, mitä kursseja n surittanut, työkkemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta. Ohjaajan välinpitämätön tai ylimielinen suhtautuminen turvallisuuskysymyksiin n vaaran merkki. Ammattitaitinen ja asiaan vakavasti suhtautuva hjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasiista. Älä tteuta minpäin temppua, jnka let nähnyt televisissa tai ammattilaisen tekemänä. Ammattilaisilla n tempun vaatimat erikisvälineet ja he hulehtivat turvallisuusjärjestelyistä, vaikka turvallisuustimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi. Kuluttajavirast Palvelun turvallisuudesta n vastuussa palvelun järjestäjä. Epäillessäsi palvelun turvallisuutta vit ilmittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle. 16. ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA; LASKEUTUMINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA PYYNIKIN NÄKÖTORNI KÖYSILASKEUTUMINEN sivu 1 Timinnan kuvaus Köysilaskeutuminen hjaajan varmistaessa asiakasta yläköydellä. Asiakkaat tulevat itse trnille ja maksavat pääsymaksun hjaajalle. Varusteet he saavat alhaalla hjaajalta, ja pukevat valjaat ja kypärän hjaajan valvnnassa. Lisäksi hjaaja tarkastaa jkaisen sallistujan valjaat erikseen. Timintaa harjitellaan alhaalla. Ohjaaja kiinnittää vurssa levan asiakkaan valjaisiin varmistusköyden ja laskeutumisköyden sekä hjeistaa laskeutumisessa. Asiakkaat laskeutuvat yksi kerrallaan hjaajan varmistaessa Alhaalla asiakas tai tinen hjaaja irrttaa kiinnitykset köysistä hjeiden mukaan ja palauttaa valjaat, kypärän ja laskeutumislaitteen hjaajalla levaan laatikkn Sää- ja muut varaukset Kvalla tuulella, pakkasella tai rankkasateella ei timita, ei myöskään ukksella; hjaaja tekee päätöksen timinnan mahdllisesta peruuttamisesta säätilanteen mukaan päihtyneenä ei timintaan vi sallistua eikä timintaa seurata trnissa alle 18-vutiaalla n ltava hultaja tai tämän kirjallinen lupa sekä jku täysi-ikäinen mukanaan

12 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 12 asiakkaiden n nudatettava annettuja hjeita; hjaajalla ja muulla henkilökunnalla n ikeus pistaa henkilö trnista, js hän aiheuttaa vaaraa jk itselleen tai muille Ohjaajat Kel ja kalli Adventures käyttää timinnassa vai Sumen kiipeilyliitn auktrisimia Kiipeilyhjaajia (KO) tai Köysitiminnanhjaajia (KTO). hjaajat vat tutustuneet näkötrnin lsuhteisiin ja heille n selvitetty turvalliset köysiankkurirakenteet. Timinta näkötrnissa n harjiteltu yhdessä hjaajilla n tarvittavat pelastustaidt ja varusteet, mikäli asiakas n laskettava alas tai saatettava laskeutumalla alas hjaajilla n vähintään EA2-tasiset ensiaputaidt hjaajat vat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun turvallisuusasiakirjaan Välineet Kaikki timinnassa käytettävät välineet vat kiipeilytimintaan hyväksyttyjä ja CE- tai UIAAmerkinnöillä varustettuja ankkurirakenteissa käytettävät teräsköysiraksit vat ammattilaisten tekemiä ja täyttävät alan vaatimusten mukaiset nrmit; murtlujuus n vähintään 37 kn. välineiden kunta seurataan säännöllisin tarkastuksin ja niistä pidetään tarkastuspöytäkirjaa Timinta vaaratilanteissa sivu 2 Vaaratilanteessa timintajärjestys n seuraava: pelastetaan ensin lukkaantuneet ja vaarassa levat tehdään ilmitus yleiseen hätänumern 112 estetään lisävahinkjen synty pastetaan pelastajat paikalle tarkkaillaan kk ajan lukkaantuneiden tilaa ja elintimintja sekä annetaan tarvittaessa ensiapua Hätäpuhelua sitettaessa ilmitetaan mitä n tapahtunut

13 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 13 missä n tapahtunut: Pyynikin näkötrni, site Näkötrnintie 68, Tampere krdinaatit paikalle: (WGS-84) N ' E ' kerrtaan, nk jku vaarassa tai lukkaantunut svitaan pastuksesta vastataan kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti ei suljeta puhelinta ennen kuin n saatu lupa siihen matkapuhelimella sitettaessa ei tarvita suuntanumera eikä SIM-krttia Timinnan jhtaminen hätätilanteessa timintaa jhtaa tilaisuuden vastaava hjaaja kunnes paikalle saadaan pelastusmiehistöä tai pliisi mikäli vastaava hjaaja n itse lukkaantunut, timinnan jhdn ttaa tinen hjaaja tai jku läsnälijista, mikäli tällä n pätevyys siihen Tapahtuneesta tiedttaminen tiedttamisesta vastaa yrittäjä Eer Suvela, p Ensiapu- ja pelastusvälineet ensiapuvälineet löytyvät sekä hjaajalta trnista että näkötrnin kahvilasta alkusammutusvälineet löytyvät trnista ja kahvilasta Vahingt ja läheltä piti tilanteet Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun timinnassa mahdllisesti tapahtuvat nnettmuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmitetaan valvvalle viranmaiselle, jka elämyspalveluiden kyseessä llessa n kunnan terveystarkastaja. Vakuutukset Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelun järjestämissä asiakastapahtumissa n vimassa yrittäjän timinnanvastuuvakuutus, jka kattaa yrittäjän tuttamuksesta jhtuvat henkilö- ja esinevahingt eurn edestä. Vakuutus kattaa myös vaaralliset lajit.

14 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 14 vakuutusspimuksen numer: if yrityksen mahdllisesti käyttämät alihankkijat vastaavat masta suudestaan timinnassa min vastuuvakuutuksin yrityksen työntekijöillä n vimassaleva lakisääteinen tapaturmavakuutus asiakkaan masta timinnasta jhtuvat tapaturmat eivät sisälly timinnanvastuuvakuutuksen piiriin. Timintaan sallistuvalla asiakkaalla tuleekin lla ma tai mahdllisesti työnantajan ttama tapaturmavakuutus. Kel ja kalli vi pyydettäessä myös hitaa tapaturmavakuutuksen tilaisuuden ajaksi. Tästä täytyy spia hyvissä ajin ennen tapahtumaa Liitteet riskianalyysi kartta 17. ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ RISKIANALYYSI PYYNIKIN NÄKÖTORNI KÖYSILASKEUTUMINEN VAARA TODENNÄKÖISYYS SEURAUKSEN TOIMENPITEET VAARAN SUORITTAJA(T) VAKAVUUS POISTAMISEKSI Putaminen reunalta ennen kiinnittymistä epätdennäköinen, mahdllinen vakava hjeistus, valvnta hjaaja putaminen välinerikn vuksi putaminen hjaajan virheen seurauksena kmpastuminen prtaissa laskeutuminen autn eteen tajunnan menettäminen, asiakas tajunnan menettäminen, hjaaja epätdennäköinen vakava ikeat, tarkastetut ja hyväksytyt välineet epätdennäköinen, mahdllinen mahdllinen mahdllinen epätdennäköinen, mahdllinen epätdennäköinen, mahdllinen vakava haitallinen, vakava haitallinen, vakava haitallinen, vakava vakava auktrisidut hjaajat, kulutus, harjittelu, keskittyminen työhön hjeistus alastulpaikan eristäminen, hjaajan timinta hjaaja laskee yläköydellä asiakkaan alas ja antaa tarvittaessa ensiapua hjataan vain terveenä, käytetään varmistuslaitteena Grigriä, kaksi yrittäjä, hjaaja yrittäjä, hjaaja hjaaja hjaaja hjaaja, muut paikallalijat hjaaja

15 Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 15 hrjahtaminen reunan ylityksessä hiusten tai vaatteiden jääminen laskeutumislaitteen väliin päihtyneen henkilön aiheuttama vaara asiakkaan meneminen timintakyvyttömäksi krkean paikan takia juuttuminen trnin hissiin kvan tuulenpuuskan aiheuttama vaara salamanisku hjaajaa mahdllinen haitallinen hjeistus, laskeutumisköyden ikea linjaus hjaaja mahdllinen haitallinen hjeistus ja valvnta hjaaja mahdllinen haitallinen, vakava hjeistus esitiedissa, valvnta, päihtyneen pistaminen paikalta mahdllinen haitallinen jk autetaan takaisin ylös (läheltä) tai lasketaan alas, seurataan asiakkaan tilaa vielä jälkikäteen epätdennäköinen haitallinen ei liian mnta henkilöä yhtä aikaa hissiin epätdennäköinen, haitallinen, keskeytetään timinta, mahdllinen vakava pistutaan trnista epätdennäköinen vakava keskeytetään timinta, trnissa pistutaan trnista tulipal trnissa epätdennäköinen vakava pistuminen trnista jk prtaita tai laskeutumalla yrittäjä, hjaaja, muu henkilökunta hjaaja, muut paikallalijat hjaaja, muu henkilökunta hjaaja hjaaja hjaaja TAMPEREELLA EERO SUVELA YRITTÄJÄ KELO JA KALLIO ADVENTURES KELO JA KALLIO LUONTO-OHJELMAPALVELU

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

VAPEPA JOHTORYHMÄ. Tehtävät ja vastuualueet. Aki Valonen Valmiuskouluttaja Kauhav 2014

VAPEPA JOHTORYHMÄ. Tehtävät ja vastuualueet. Aki Valonen Valmiuskouluttaja Kauhav 2014 VAPEPA JOHTORYHMÄ Tehtävät ja vastuualueet Aki Valnen Valmiuskuluttaja Kauhav Jhtryhmän hjekrtit Vapepa Phjanmaa VAPEPAN JOHTOPAIKAN KOKOONPANO, vähintään Vapepa-jhtaja (1) Varajhtaja (1), peratiivinen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot