KORTTI 3 Kansalliset hankintamenettelyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORTTI 3 Kansalliset hankintamenettelyt"

Transkriptio

1 KORTTI 3 Kansalliset hankintamenettelyt Ingressi : Tämä ohjekortti kuvaa julkisten kansallisiksi hankinnoiksi luokiteltavien suunnittelu ja konsultointipalvelujen hankintaan soveltuvat hankintamenettelyt. Tämän kortin ohjeet soveltuvat käytettäväksi myös yksityisen sektorin suunnittelu ja konsultointipalvelujen hankintoihin kevennettyinä. 1 JOHDANTO Hankintalaissa ei ole määritelty erityisiä menettelyjä käytettäväksi kansallisissa hankinnoissa. Käytettävät menettelyt ovat hankintayksikön harkinnan alaisia ja hankintayksiköillä on mahdollisuus käyttää hankintoihin: EU menettelyitä 2007 voimaan tulleen lain tuntemia kansallisia menettelyjä Vapaasti sovellettavia menettelyjä Menettelyjen raameiksi on asetettu tarkoituksenmukaisuus hankinnan kohteen ja tavoitteiden täyttämiseksi. EU menettelyihin pohjautuvat menettelyt ovat kevennettyinä suositeltavia käytettäväksi kansallisiin hankintoihin. Hankintamenettelyn valinnassa on oleellista huomioida menettelyn raskaus suhteessa hankinnan arvoon. Kohtuuttomasti tarjoajille kustannuksia aiheuttavat menettelyt eivät yleisesti tee hankinnasta mielenkiintoista tarjoajien näkökulmasta ja raskas menettely voi kansallisen kokoluokan hankinnoissa vähentää kiinnostuneiden toimittajien määrää. Tässä ohjekortissa esiteltävät menettelyt ovat suositeltavia hankintamenettelyjä kansallisiin hankintoihin ja ne tukevat laadukkaaseen lopputulokseen tähtäävää hankintaa. Tämä kortti on osa suunnittelu ja konsultointipalvelujen hankintaa käsittelevää korttisarjaa johon sisältyvät seuraavat RT kortit: Tämän kortti täydentää RT xx Suunnittelu ja konsultointipalveluiden hankintamenettelyt korttia ja kuvaa kansallisten hankintaprosessin erityispiirteet suhteessa siihen mitä edellä mainitussa kortissa on kuvattu yleisellä tasolla julkisista hankinnoista. Tätä korttia täydentävät seuraavat tämän korttisarjan kansallisia hankintoja käsittelevät RT kortit:

2 2 HANKINTAMENETTELYJEN SALLITUT KÄYTTÖTILANTEET Laki ei ohjaa kansallisen hankintamenettelyn valintaa tarkasti. Menettelyn tulee olla tarkoituksenmukainen hankinnan kohteen ja tavoitteiden toteuttamiseksi. RT xx esitettyjä menettelyn valintaa koskevia suosituksia voidaan käyttää kansallisen menettelyn valinnassa apuna. Tässä ohjekortissa esitettyjä menettelyjä voidaan käyttää kansallisissa hankinnoissa perustellen. Kansallisen innovaatiokumppanuuden käytössä perusteluun on syytä kiinnittää erillistä huomiota. 3 MENETTELYT KERTAHANKINTOIHIN 3.1 Avoin menettely Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa tarjouspyynnön saataville. Halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankintayksikön ilmoittamaan tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä. Tarjousten jättämisen määräajan jälkeen hankintayksikkö suorittaa tarjoajien valinnan hankintailmoituksen yhteydessä esitettyjen vähimmäisvaatimusten perusteella. Vähimmäisvaatimukset täyttäneiden tarjoajien tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnössä esitetyillä arviointiperusteilla ja arvioinnin perusteella tehdään hankintapäätös. Kaikki saapuneet tarjoukset voidaan arvioida ja vertailla, jonka jälkeen voittaneen tarjoajan osalta tarkistetaan vähimmäisvaatimusten täyttyminen. Tarjousten määrä ja pyydettyjen tarjoajien valintaan käytettävien asiakirjojen määrä vaikuttaa siihen kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on hankintayksikön ajankäytön kannalta kevyempi. Avoimessa menettelyssä tulee kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjoukset arvioida. Tämä voi johtaa tilanteisiin, jossa arvioitavia tarjouksia on huomattavan suuri määrä. Avointa menettelyä on suositeltavaa käyttää silloin kun tarjonta tiedetään pieneksi ja voidaan olettaa tarjoajien määrän jäävän vähäisemmäksi. 3.2 Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja halukkaat toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen. Osallistumishakemusten perusteella hankintayksikkö suorittaa ehdokkaiden valinnan käyttäen ennalta ilmoitettuja poissulkevia perusteita ja vähimmäisvaatimukset ylittävien osalta vertailuperusteita. Valituilta ehdokkailta pyydetään tarjoukset. Tarjousajan päättymisen jälkeen saapuneet tarjoukset arvioidaan ja valitaan toimittaja kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen.

3 Rajoitettu menettely soveltuu hyvin tyypillisten suunnittelu ja konsultointipalvelujen hankintoihin. Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi rajata menettelyyn valittavien ehdokkaiden määrää, mikä on hankintayksikön ja tarjoajien käyttämän työmäärän kannalta järkevää jos markkinoilla on paljon tarjontaa. 3.3 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelystä julkaistaan hankintailmoitus, johon halukkaat toimijat vastaavat osallistumishakemuksella. Tilaaja valitsee osallistumishakemusten pohjalta menettelyyn mukaan ennalta rajaamansa määrän ehdokkaita. Ehdokkaiden valinta perustuu esitettyihin vähimmäisvaatimuksiin ja vertailuperusteisiin. Menettelyyn kutsuttavien ehdokkaiden sopivana määränä voidaan pitää kolmea. Kolmen ehdokkaan kutsuminen neuvotteluihin pitää menettelyn kansallisen hankinnan kokoluokan hankinnalle riittävän kevyenä toimittajien sekä tarjoajien näkökulmasta ja toisaalta takaa kilpailun toteutumisen menettelyn aikana. Kansallisen neuvottelumenettelyn toisen vaiheen kulku on suositeltavaa mukauttaa hankintaan sopivaksi. Mahdollisia vaihtoehtoja menettelyn toiseen vaiheeseen ovat: Tarjousten pyytäminen ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen Alustavien tarjousten pyytäminen ennen neuvotteluja Sitovien tarjousten pyytäminen ennen neuvotteluja Jos tarjoukset pyydetään ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen, voidaan ensimmäisen neuvottelukierroksen aikana täsmentää hankinnan tehtäväsisältöä ja muita selventymättömiä asioita ennen ensimmäisten tarjousten pyytämistä. Neuvotteluissa voidaan neuvotella tarjousten tehtäväsisällöstä ja tarjouspyynnön asioista. Neuvottelujen jälkeen pyydetään täsmennetyt tarjoukset uudella tarjouspyynnöllä. Jos hankintayksikkö pyytää sitovat tarjoukset ennen neuvottelua, pidättää se oikeuden vertailla tarjoukset ja tehdä toimittajavalinnan ilman neuvotteluja. Menettelyn luonne muuttuu hyvin paljon ja kyseessä on rajoitetun menettelyn kaltainen menettely tilaajan pidättämättä neuvotteluoptiolla. Hankintayksikkö voi halutessaan pitää neuvottelukierroksia enemmän kuin yhden. Tällöin hankintayksikön on ilmoitettava hankintamenettelyn kuvauksessa arvioitu neuvottelukierrosten määrä ja tilanteet, joissa hankintayksikkö joissa neuvotteluja. Kansallisessa neuvottelumenettelyssä on pidettävä huolta, että neuvottelut ovat tasapuoliset eikä tietoja luovuteta kellekään toimittajalle kilpailua vääristävällä tavalla. Neuvottelumenettely soveltuu hyvin hankintoihin, joiden yksityiskohdat ovat vielä selventymättömät tai tilaajalle ei ole selkeää käsitystä siitä mikä on hankinnan alaisen toimeksiannon tarkka tehtäväsisältö. Neuvottelujen aikana on mahdollista täsmentää hankinnan sisältöä ja toisaalta myös selventää esimerkiksi ratkaisuvaihtoehtoja.

4 Kansallisten hankintojen tapauksessa neuvottelumenettelyä on suositeltavaa käyttää tilanteissa, joissa mahdollinen ratkaisuvaihtoehto ei ole vielä menettely aloitettaessa selkeä tai tehtäväsisällön määrittämistä ei voida tehdä niin tarkasti, että tarjouspyynnön perusteella toimittajien olisi mahdollista antaa vertailukelpoisia tarjouksia. 3.4 Kansallinen innovaatiokumppanuus Kansallinen innovaatiokumppanuus alkaa kumppanien valinnalla. Suositeltava määrä on kolme kumppania. Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus ja osallistumishakemuksien perusteella valitaan ehdokkaat, joilta pyydetään tarjoukset kehitystyöstä ja alustava tarjous kehitystyöhön perustuvasta toimeksiannosta. Hankintayksikkö suorittaa tarjousten vertailun ja aloittaa innovaatiokumppanuuden tarjousten perusteella valittujen toimittajien kanssa. Sopivana määränä voidaan pitää kolmea toimittajaa. Kumppanuuden ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kumppaneilta pyydetään ratkaisuvaihtoehtoja ja karkeita luonnoksia tai ratkaisumalleja esitetyn ongelman ratkaisemiseksi. Tilaaja voi olla mukana kunkin kumppanin kanssa ideoimassa ja antamassa kehitysehdotuksia. Ensimmäinen vaihe päätetään, kun suunnittelu on ennalta määritellyllä tasolla. Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelua ei ole tarpeen mukaista viedä vielä kovin pitkälle. Ensimmäisen vaiheen kehityksen pohjalta tilaaja valitsee parhaiten ongelman ratkaisseen toimittajan jatkamaan hankkeen loppusuunnittelua ja päättää samalla innovaatiokumppanuuden muiden kumppanien kanssa. Jos ensimmäisessä vaiheessa ei ole onnistuttu kehittämään tilaajaa tyydyttäviä ratkaisuja voidaan kumppanuus päättää kaikkien kumppaneiden kanssa ja keskeyttää menettely. Menettelyn vaiheittaisuus eli missä vaiheessa kumppanuus voidaan päättää ja mitkä ovat näiden vaiheiden tavoitteet, on tärkeää kuvata tarjouspyynnössä tarkasti. Kansallinen innovaatiokumppanuus sopii hyvin käytettäväksi hankintoihin, joissa halutaan etsiä tehokkaita ja uudenlaisia ratkaisuja. Lähtökohtana kansalliselle innovaatiokumppanuudelle toimii esimerkiksi tilatarve tarkemmin määrittelemättömin kriteerein tai jonkin järjestelmän uusimisen tarve määrittäen järjestelmän toimivuusvaatimukset. Kansallisen innovaatiokumppanuuden etuja ovat muun muassa: Tilaaja pääsee työskentelemään useiden toimittajien kanssa jolloin voidaan varmistua yhteistyön toimivuudesta Saadaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja joihin tilaaja voi vaikuttaa ja joita voidaan käyttää arvioinnin perustana 4 HANKINTAMENETTELYT TOISTUVIIN HANKINTOIHIN Hankintayksikön tehdessä paljon toistuvia samankaltaisia hankintoja voidaan perustaa kansallinen puitejärjestely tai kansallinen toimittajarekisteri, johon perustuen hankinnat tehdään. Hankintojen tekeminen järjestelyn tai toimittajarekisterin sisällä on kevyempää ja

5 nopeampaa kuin yksittäisten hankintojen järjestäminen. Tarjoajien soveltuvuus tarkistetaan vain menettelyn alkaessa tai tarvittaessa ilmoitetun ajanjakson välein, eikä hankintailmoitusta julkaista kuin järjestelyn tai järjestelmän perustamisvaiheessa. Suositeltu enimmäiskesto kansalliselle puitejärjestelylle tai kansalliselle toimittajarekisterille on neljä vuotta. 4.1 Kansallinen puitejärjestely Kansallisen puitejärjestelyn perustamiseen on suositeltavaa käyttää joko avointa tai rajoitettua menettelyä. Puitejärjestelyn käynnistämisestä julkaistaan hankintailmoitus. Halukkaat ehdokkaat lähettävät osallistumishakemuksen (tai tarjouksen avointa menettelyä käytettäessä) hankintayksikön ilmoittamalla tavalla. Hankintayksikkö valitsee hankintailmoituksessa esitetyin poissulkevin soveltuvuusehdoin ja vertailuperustein ennalta ilmoittamansa määrän toimittajia järjestelyyn. Kansalliseen puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat tulee tehdä puitejärjestelyn vahvistettujen ehtojen mukaan. Kansallisen puitejärjestelyn kokonaisarvo huomioiden, kahteen kertaan kilpailuttamista on syytä välttää. Järjestelyyn perustuviin hankintoihin on siis suositeltavaa esitellä ehdot, joissa toimittajan valinta tapahtuu ilman kilpailuttamista siten, että vain yhdeltä toimittajalta kerrallaan pyydetään tarjous yhteen hankintaan. Määritellyt ehdot voivat perustua esimerkiksi hankintojen tasaamiseen toimittajien kesken tai parhaiten soveltuvan toimittajan arviointiin. Ehtojen tulee olla syrjimättömiä ja sellaisia, että kaikki toimittajat ymmärtävät ne. HUOM! TÄHÄN KOHTAAN LISÄTÄÄN SUOSITUKSIA TYÖPAJAN TULOKSIIN PERUSTUEN 4.2 Kansallinen toimittajarekisteri Kansallinen toimittajarekisteri toimii kuten kansallinen puitejärjestely, mutta sillä erotuksella, että toimittajarekisteriin on mahdollista ottaa toimittajia mukaan koko toimittajarekisterin määritellyn keston ajan. Hankinnat toimittajarekisterin sisällä tulee tehdä ennalta määrätyin ehdoin kuten puitejärjestelyssäkin. Toimittajarekisteri perustetaan tietyn aikavälin eli kauden ajaksi. Perustamisvaiheessa tulee tehdä hankintailmoitus samaan tapaan kuten muissakin kansallisissa hankinnoissa. Toimittajarekisteriin perustuvista yksittäisistä hankinnoista ilmoitusta ei tarvitse tehdä erillistä hankintailmoitusta. Käytännön tasolla toimittajarekisteri voi olla hankintayksikön itsensä ylläpitämä listaus toimittajista, joiden joukosta valitaan toimittaja yksittäiseen hankintaan toimittajarekisterin määritellyin ehdoin. Määritellyt ehdot voivat perustua esimerkiksi hankintojen tasaamiseen toimittajien kesken tai parhaiten soveltuvan toimittajan arviointiin. Ehtojen tulee olla syrjimättömiä ja sellaisia, että kaikki toimittajat ymmärtävät ne.

6 HUOM! TÄHÄN KOHTAAN LISÄTÄÄN SUOSITUKSIA TYÖPAJAN TULOKSIIN PERUSTUEN 5 HANKINTAPROSESSIN KULKU KANSALLISISSA HANKINNOISSA 5.1 Hankinnasta ilmoittaminen Hankintayksikön on julkaistava hankintailmoitus osoitteessa Hankintayksikkö voi julkaista tämän jälkeen hankintailmoituksen myös muissa valitsemissaan tiedotuskanavissa. Muissa kanavissa julkaistu hankintailmoitus ei saa sisältää tietoja, joita ei ole ilmoitettu alkuperäisessä hankintailmoituksessa tai siihen myöhemmin täsmennetty. Kansallisten hankintamenettelyjen vapauksien vuoksi käytettävä hankintamenettely on pyrittävä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja selkeästi hankintailmoituksessa. Hankintailmoitukseen tutustuvien toimittajien tulee menettelykuvauksen perusteella pystyä saamaan selkeä käsitys menettelystä, jolloin he voivat arvioida halukkuuttaan osallistua menettelyyn. 5.2 Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta Kansallisissa hankinnoissa hankintamenettely on mahdollista ja suositeltavaa toteuttaa kaksivaiheisena, jolloin menettelyn alkuvaiheessa suoritetaan tarjoajien tai ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi. Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajille ja ehdokkaille poissulkevia soveltuvuusehtoja. Ehtojen tulee olla kohtuulliset suhteessa hankinnan kohteeseen. Ehdot ja perusteet tulee ilmoittaa joko hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö voi esittää, että tarjoajien tai ehdokkaiden tulee antaa vakuutus, ettei sitä rasita mikään esitetyistä poissulkemisperusteista. Hankintayksikkö tarkistaa tämän vakuutuksen paikkaansa pitävyyden sopivassa vaiheessa hankintaa. Tämä voi olla esimerkiksi ennen neuvottelujen alkamista tai tarjousten arvioinnin jälkeen. Paikkansapitävyys on kuitenkin tarkistettava viimeistään ennen sopimuksen tekemistä. Hankintayksikön tulee esittää hankintailmoituksessa missä vaiheessa menettelyä tarjoajien tai ehdokkaiden soveltuvuus tullaan tarkistamaan. Sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä ilmoitettuja perusteita, tulee sulkea menettelyn ulkopuolelle. Jos voittanut tarjoaja ei täytä soveltuvuusehtoja, tulee toiseksi tulleen tarjoajan soveltuvuusehdot tarkistaa ja niiden täyttyessä valita vertailussa toiseksi tullut tarjoaja toimittajaksi. Poissulkevien vähimmäisvaatimusten lisäksi on mahdollista asettaa vertailuperusteet, joilla vähimmäisvaatimukset täyttävien ehdokkaiden joukkoa rajataan (muut kuin avoin menettely ja kansallinen toimittajarekisteri). Tällöin hankintayksikön tulee selkeästi ilmaista mitä asiakirjoja ehdokkaan tulee toimittaa hankintayksikölle. Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa tarjoajien tai ehdokkaiden valintaan liittyen seuraavat asiat:

7 Soveltuvuuden ehdot ja vertailuperusteet valinnassa Hankinnan vaihe jossa tarjoajien tai ehdokkaiden soveltuvuus tarkistetaan Tarjoajalta tai ehdokkaalta vaadittavat asiakirjat ja todistukset soveltuvuuden arviointia koskien Poissulkevat perusteet kansallisissa hankinnoissa Kansallisissa hankinnoissa ei vaadita käytettävän EU hankinnoille määriteltyjä poissulkemisperusteita (pakolliset 80 :n ja harkinnanvaraiset 81 :n poissulkemisperusteet mukaisesti), mutta niiden käyttäminen on suositeltavaa myös kansallisissa hankinnoissa. Lain 80 & 81 :ssa esitettyjen perusteiden lisäksi voidaan poissulkevina perusteina käyttää myös: Rekisteröintivaatimuksia (84 ) Taloudellista ja rahoituksellista tilannetta (85 ) Teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä (86 ) Lailliset perusteet hankintasopimuksen toimittamiseen (voivat liittyä ammatti tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, todistus oikeudesta tarjota palvelua sijoitusmaassaan jne.) Osoitus, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat rahoitukselliset ja taloudelliset voimavarat. Vastuuvakuutuksen esittäminen. Työn suorittavien henkilöiden riittävän pätevyyden ja ammattitaidon varmistaminen Poissulkevia perusteita voidaan asettaa suhteellisen vapaasti, mutta huomiota tulee kiinnittää perusteiden kohtuullisuuteen suhteessa hankinnan kohteeseen. Esimerkiksi suunnittelutehtävissä on oleellista tarkistaa suunnittelijoiden pätevyyden olevan laissa ja määräyksissä esitetyllä tasolla. Kuitenkaan lakia ja määräyksiä korkeamman pätevyyden vaatiminen ei ole perusteltua tai suositeltavaa hankintamenettelyn onnistumisen kannalta. 5.3 Tarjouspyyntö ja tarjousten pyytäminen Hankintayksikkö voi asettaa tarjouspyynnön yleisesti saataville hankintailmoituksen julkaisemisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti hankintayksikkö voi asettaa tarjouspyynnön ehdokkaiden saataville ehdokkaiden valinnan tai ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen. Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntö tulee asettaa julkisesti ja rajoituksetta saataville hankintailmoituksen julkaisun yhteydessä. Tarjouspyynnön tulee olla kirjallinen ja sellainen, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti seuraavaa muistilistaa apuna käyttäen: Hankinnan kohteen kuvaus Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista joilla ehdokkaan tai tarjoajan tulee todistaa täyttävänsä soveltuvuuden ehdot (avoin

8 menettely ja tilanteet, joissa hankintailmoituksessa edellä mainittuja tietoja ei ole kuvattu ja tarjouspyyntö julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä) Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Määräaika tarjousten tekemiselle ja tarjousten toimitustavan kuvaaminen Tarjousten voimassaoloaika Kansallisten hankintojen tarjouspyyntöesimerkkejä on esitetty tämän korttisarjan seuraavissa RT korteissa: 5.4 Tiedonvaihto kansallisissa menettelyissä Kansallisiin menettelyihin liittyvä tiedonvaihto voidaan toteuttaa hankintayksikön valitsemalla tavalla. EU menettelyistä poiketen kansallisissa menettelyissä voidaan soveltaa myös muita kuin sähköisiä tiedonvaihtokanavia. Viestivälineiden tulee olla yleisesti käytettävissä eikä välineiden valinta saa vaarantaa toimittajien mahdollisuutta osallistua menettelyyn. Mikäli hankintayksikkö päätyy sähköiseen tiedonvaihtoon, on tiedonvaihto suoritettava, kuten EU hankintamenettelyissä (hankintalain 62 mukaisesti). 5.5 Tarjousten arviointi kansallisissa hankinnoissa Kansallisissa hankinnoissa tarjousten arvioinnin tulee perustua kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Suunnittelu ja konsultointipalveluiden hankinnan osalta perusteena tulee käyttää joko laatua tai hinnan ja laadun yhdistelmää. Pelkkään hintaan perustuvaa arviointia voidaan käyttää vain perustellusti. Pelkän hinnan käyttäminen ei ole yleisesti ottaen suositeltua asiantuntijapalveluiden hankinnassa ja sen käyttämistä tulisi välttää muissa kuin hyvin yksinkertaisissa hankinnoissa. Perustelu voidaan esittää esimerkiksi tarjouspyynnössä tai sen liitteissä. Vertailuperusteiden kuvaaminen tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa Kansallisissa hankinnoissa tarjousten vertailuperusteet voidaan ilmoittaa EU hankintoja kevyemmin. Vertailuperusteet voidaan ilmoittaa teemoittain kuvaten niiden painoarvot. Varsinaisten teemojen alakriteerien painoarvoja ei tarvitse, mutta ne voidaan halutessa yksilöidä. Vertailuperusteet tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Vertailuperusteita ei saa muuttaa kesken menettelyn aiemmin esitetyistä perusteista. Pieniä tarkennuksia perusteisiin on mahdollista tehdä neuvotteluja sisältävissä menettelyissä. 6 MÄÄRÄAJAT KANSALLISISSA HANKINNOISSA Laki ei määrittele kansallisille hankinnoille määräaikoja. Näin ollen hankintayksiköllä on päätäntävalta määräajoista hankinnan kussakin vaiheessa. Määräaikojen tulee olla sellaiset, että kussakin vaiheessa menettelyssä mukana olevilla toimittajilla on riittävästi aikaa suoriutua

9 heiltä vaadittavista tehtävistä. Määräajoissa on suositeltavaa noudattaa EU hankinnoissa sovellettavia määräaikoja.

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

RTS 16:60:2.7. Tässä ohjekortissa käytettyjen tekstityylien merkitykset

RTS 16:60:2.7. Tässä ohjekortissa käytettyjen tekstityylien merkitykset puitejärjestely eu-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden HANKINNOISSA ohjeet LAUSUNTOKIERROSVERSIO joulukuu 2016 1 (7) korvaa RT XX-XXXX LVI X-XXXXX Tämä ohjekortti kuvaa hankintalain

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM 19.1.2017 Teknologiateollisuus 2 Taustaa Hankintadirektiivit julkaistu 28.3.2014 EU:n virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 53 Helsingin brändi-identiteetin, visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeiston luomiseen liittyvä palveluhankinta HEL 2016-001309 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015, 52 HEL 2014-013735 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

RTS 16:60:1.0. Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankinta

RTS 16:60:1.0. Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankinta Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankinta ohjeet LAUSUNTOKIERROSVERSIO joulukuu 2016 1 (19) korvaa RT XX-XXXX LVI X-XXXXX Tässä RT-ohjekorttisarjassa (kuva 1) kuvataan hankintalain soveltamista

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, Yhteyshenk. Rautjärven

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta HILMA: Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo-/jokerivalo-opastimien hankinnasta... http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-025293/ Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

RTS 16:XX. Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankinta

RTS 16:XX. Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankinta Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankinta ohjeet LAUSUNTOKIERROSVERSIO joulukuu 2016 1 (18) korvaa RT XX-XXXX LVI X-XXXXX Tässä RT-ohjekorttisarjassa kuvataan hankintalain soveltamista suunnittelu-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Uuden hankintalain vaikutukset suunnittelu- ja konsultointihankintoihin (hankintalakityöryhmän mietintöluonnos 24.4.2015) Matti Mannonen 29.4.

Uuden hankintalain vaikutukset suunnittelu- ja konsultointihankintoihin (hankintalakityöryhmän mietintöluonnos 24.4.2015) Matti Mannonen 29.4. Uuden hankintalain vaikutukset suunnittelu- ja konsultointihankintoihin (hankintalakityöryhmän mietintöluonnos 24.4.2015) Matti Mannonen 29.4.2015 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu?

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? To 5.11.2015, 15.15-15.45, LVI-Päivät OTM, Lakimies Minna Rautiainen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Keitä me olemme? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n vakuutuspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (9) 108 Helsingin kaupungin vuosien 2013-2016 ja optioina vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastajan valitseminen HEL 2012-013017 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

HILMA: Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt (Espoon kaupunk...

HILMA: Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt (Espoon kaupunk... Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: palveluyksikkö : Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt 7:54 Osallistumishakemukset 26.1.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot