U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PA

2

3 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa ämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen johtokunnan hyväksymään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (1 / 011 / 2004) asiakirjaan. ässä opetussuunnitelmassa on. perusteiden lisäksi huomioitu seuraavat opetushallituksen päätökset: ääräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta oppilashuollon osalta (ppilas- ja opiskelijahuoltolaki ) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 allilomakkeet oppimissuunnitelmaa ja Jia varten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyjen muutosten ja täydennysten (oppimisen ja koulunkäynnin tuki) mukaiset lomakkeet äydennys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta 2010 äydennys lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta. petushallituksen päätös uullisen kielitaidon ja osaamisen tunnustamisen muutos. petushallituksen määräys odistusmerkintöjä koskeva muutos, petushallituksen päätös Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 ukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006.

4

5 Ä 1 unkkiniemen yhteiskoulun arvoperusta, tehtävä ja toiminnan tavoitteet Arvoperusta oulun tehtävä ja tavoitteet oulun tehtävä oulun tavoitteet oiminta-ajatus oulun toimintakulttuuri ppimiskäsitys piskeluympäristö oimintakulttuurin pääpiirteet apakasvatus petusmenetelmät ja työtavat ppilaiden osallisuus hteistyö oulukirjasto petuksen rakenne ja opetusjärjestelyt untijako Perusopetuksen tuntijako ukion tuntijako ieliohjelma oulun painotukset petusjärjestelyt ppilaaksiotto ppimisen ja koulunkäynnin tuki (pk) leinen uki ehostettu uki Pedagoginen arvio ppimissuunnitelma rityinen tuki Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten enkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (J) ppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot unkkiniemen yhteiskoulussa petusjärjestelyihin liittyvä tuki ukiopetus (P) sa-aikainen erityisopetus (P) rityisopetus...35

6 5.1.4 ppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen piskeluun iittyvä rityinen uki () ieli- ja kulttuuriryhmien opetus hjauksen tehtävät ja tavoitteet unkkiniemen yhteiskoulussa hjauksen toteuttaminen hjaukseen liittyvä tiedottaminen ja yhteistyö yvinvoinnin tukipalvelut PPA- JA PJA uut tukipalvelut erhotoiminta oululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ouluruokailu oulumatkat oulunkäyntiavustajatoiminta hteistyö odin ja koulun yhteistyö oulutuksen nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö hteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa yöelämäyhteistyö ansainvälinen yhteistyö Arviointi (pk) Arviointi opintojen aikana ppilaan arvioinnin tehtävä ja periaatteet ppilaan itsearviointi yöskentelyn arviointi äyttäytymisen arviointi ukea tarvitsevan oppilaan arviointi aahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi aahanmuuttajaoppilaan äidinkieli pinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ylätyn suorituksen korottaminen erillisessä kuulustelussa Päättöarviointi odistukset Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset Päättötodistus Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Arviointi (lu) piskelijan oppimisen arviointi urssisuorituksen arviointi Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen pinnoissa eteneminen pintojen hyväksilukeminen... 58

7 9.1.5 urssin suorittaminen opetukseen osallistumatta (itsenäinen opiskelu) piskelijan oppimisen arviointi opintojen päättövaiheessa ppiaineen oppimäärän arviointi Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet ukion oppimäärän suoritus Arvioinnin uusiminen ja oikaisu odistukset ja niihin merkittävät tiedot oulun itsearviointi...64

8

9 AA A, PRP Ainekohtainen osa, perusopetus 9 Ainekohtainen osa, lukio 11 Äidinkieli ja kirjallisuus 69 uomi toisena kielenä 78 ielet yleistä 80 nglanti 82 A-ranska 85 A-saksa 88 B-kielet 91 B-ranska 92 B-saksa 94 oinen kotimainen (A1 ja A2) 96 Ruotsi (B1) 98 atematiikka 100 oveltuvuuskoulujen matematiikka 108 Biologia 116 aantieto 122 erveystieto 128 Fysiikka 136 emia 144 skonnot ja elämänkatsomustieto 148 skonnot 149 vankelisluterilainen uskonto 151 rtodoksinen uskonto 155 slam uskonto 159 lämänkatsomustieto 162 istoria 167 hteiskuntaoppi 171 usiikki 175 Valinnainen musiikki: 8. ja 9. vuosiluokka 178 uvataide 179 Valinnainen kuvataide 185 otitalous 189

10 Valinnainen kotitalous 193 äsityö 195 ekninen yö (7. luokka) 196 ekstiilityö (7. luokka) 198 Valinnainen tekninen työ 201 Valinnainen tekstiilityö 203 iikunta 204 Valinnainen liikunta 215 Valinnainen koripallo 216 ppilaanohjaus 217 lmaisutaito 221 ediakasvatus 224 ietotekniikka 227

11 AA A, Äidinkieli ja kirjallisuus 233 uomi toisena kielenä 242 nglannin kieli A1 ja A2 243 Ranskan kieli 248 aksa 255 oinen kotimainen kieli 261 spanjan kieli 268 Venäjä 271 talia 273 atematiikka 274 Biologia 292 aantiede 304 emia 322 skonto 328 vankelisluterilainen uskonto 331 rtodoksinen uskonto 336 slam 341 lämänkatsomustieto 345 Filosofia 351 Psykologia 356 istoria 364 hteiskuntaoppi 377 iikunta 386 usiikki 392 uvataide 398 erveystieto 408 pinto-ohjaus 413 ietotekniikka 418 ekstiilityö 420 ekninen työ 423 otitalous 424 lmaisutaito 426 iikenneopetus 430

12 Viestintäkasvatus 431

13 A

14

15 1 ARVPRA, ÄVÄ JA A AV unkkiniemen yhteiskoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, perusopetuksen (vuosiluokat 7 9) ja lukion käsittävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa oppilaille ajan vaatimuksia vastaava monipuolinen yleissivistys. iihen kuuluvat tiedollisten ja taidollisten perustavoitteiden saavuttaminen kirjatuissa yhteisissä oppiaineissa, suomalaisen kulttuurin tuntemus ja perusvalmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen. Valinnaisaineiden ja valinnaisten oppimäärien avulla oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia painottaa opinto-ohjelmaansa oman kiinnostuksensa ja yksilöllisten taipumustensa suuntaisesti. 1.1 ARVPRA e unkkiniemen yhteiskoulussa tiedostamme velvollisuutemme ja oikeutemme ja pyrimme kaikissa toimissamme totuuteen. meillä jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen. arvostamme monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. rakennamme osaltamme suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. edistämme kansojen ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä. vahvistamme yhteisöllisyyttä ja vastuunottoa, hyvää käytöstä ja yhteistyötä. edistämme tasa-arvoa ja demokratiaa, kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa ja pidämme yhdessä huolta ystävällisestä, kannustavasta ja oikeudenmukaisesta ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista; emme salli minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää emmekä rasismia. toimimme elämää ja ympäristöä kunnioittaen ja kestävää tulevaisuutta rakentaen. 15 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

16 A A A A A 1.2 ÄVÄ JA AV oulun tehtävä unkkiniemen yhteiskoulun tehtävänä on järjestää opetusta ja tukea kotien antamaa kasvatusta sekä auttaa oppilaita saavuttamaan kansalaisyhteiskunnassa vaadittavat sosiaaliset taidot. Päämääränä on myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön suhtautuva, valistunut ja aktiivinen nuori ihminen. oulutyö on järjestettävä siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. ouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. ppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. oulu arvostaa yleissivistävää koulutusta, tukee oppilaita ja kannustaa heitä jatko-opintoihin. ämä huomioidaan opinto-ohjelman suunnittelussa ja käytännön opetustyössä. Pedagoginen linja jatkuu perusopetuksesta lukioon. petuksessa painotetaan oppiaineiden hyvää hallintaa ja tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia jatkoopintovalmiuksiensa kehittämiseen. oulua kehitetään monipuolisena yleiskouluna. ppilaille pyritään antamaan riittävät tiedot ja taidot oman elämän suunnitteluun ja hallintaan yhteiskunnassa, jossa opiskelun ja kouluttautumisen merkitys on erittäin suuri oulun tavoitteet leiset koulutuspoliittiset tavoitteet on määritelty laeissa ja asetuksissa sekä niiden nojalla annetuissa opetussuunnitelman perusteissa. oulun tulkinta näistä tavoitteista johdetaan siitä, mitä pidämme tärkeänä arvioidessamme ihmisen suhdetta tietoon, omaan itseensä, toisiin ihmisiin, kulttuuriin, työhön ja ympäristöön. leissivistys leissivistyksellä tarkoitetaan tietoihin, taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä hallita elämäänsä ja vaikuttaa valistuneella tavalla yhteisten asioiden hoitoon. hteiskunnan jäsen tarvitsee eri tiedonaloilla sisällöllisen lukutaidon voidakseen omaksua ja suhtautua tietoon kriittisesti. oulun oppiaineet tarjoavat erilaisia näkökulmia ja aineksia tämän taidon kehittymiselle. iihin sisältyy teknologista, matemaattista, luonnontieteellistä, humanistista ja yhteiskunnallista tietoa, jota nuori tarvitsee sekä oman persoonallisen kasvunsa että ammattiopintojensa pohjaksi. leissivistykseen kuuluu myös eettisten ja esteettisten arvojen ymmärtäminen sekä kyky tarkastella asioita eri näkökulmista ja ilmaista ajatuksiansa erilaisin viestintämenetelmin. Perusopetuksen ja lukion opetusohjelmassa painotetaan teknologista yleissivistystä 16 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

17 sekä sen pohjana olevaa luonnontieteellistä maailmankuvaa ja siihen liittyvää matemaattista perussivistystä. ällöin kiinnitetään huomiota myös teknologian vaikutuksiin luontoon ja ympäristöön. petuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteen tärkeyttä ja ekologista vastuuta. umanistinen näkö kulma on välttämätön koulun opetusohjelmassa. umanistisyhteiskuntatieteelliselle sivistykselle on ominaista kaikkeen ihmisen toimintaan liittyvän arvo-ulottuvuuden mukanaolo. iin historia, yhteiskuntatieteet, filosofia, psykologia ja katsomusaineet kuin myös taiteellinen yleissivistys antavat materiaalia arvojen selkeyttä miseen ja arvovalintojen tekoon. iksi niillä on keskeinen merkitys arvojen omaksumisessa. umanistiset ja taideaineet tarjoavat opiskelijalle myös aineksia samastua erilaisiin yhteisöihin ja siten rakentaa itselleen identiteettiä. äihin seikkoihin perustuu humanistis-yhteiskunnallisten aineiden tärkeä merkitys kasvavan nuoren persoonallisuuden muotoutumisessa ja kehityksessä. asa-arvoinen vuorovaikutus muiden kansojen kanssa yhdentyvässä uroopassa edellyttää vieraiden kielten taitamista ja oman kansallisen kulttuurin sekä yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinteen tuntemista. yvä äidinkielen taito on kielitaidon laajentamisen ja muiden kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen lähtökohtana. ieli on kommunikoinnin välttämätön väline mutta myös kulttuuri-ilmiö. ielen oppiminen on samalla kulttuuriin tutustumista. ielen opiskelu ei siis ole vain välineellistä vaan myös sisällöllistä. man kielen tunteminen on samalla itsensä tuntemista ja vieraan kielen osaaminen samalla toisen kulttuurin ymmärtämistä. aailmalla suomalaisena esiintyminen edellyttää oman ainutlaatuisuuden, kansallisen kulttuurimme, uomen historian ja muiden kansallisen identiteetin perusaineksien tuntemista. ansallista identiteettiä tarvitaan hahmotettaessa ajallemme ominaisia maailmanlaajuisia riippuvuussuhteita sekä erityisesti kansainväliseen vuorovaikutukseen perustuvaa eurooppalaista identiteettiä. petus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden muodostaa käsityksen nykyyhteiskunnan historiallisista juurista ja niistä keskeisistä prosesseista, joiden tulosta nykyinen maailmamme ja uomen asema kansainvälisessä yhteisössä on. ppilasta opastetaan oman yhteiskuntamme infrastruktuurin jäsentämiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojen ja vastuun ymmärtämiseen. ivistys on myös kykyä järkevään vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa. rbaanissa yhteiskunnassa, jossa joudutaan tekemisiin erilaisten tapojen ja kulttuuritottumusten kanssa, korostuu ihmissuhdetaitojen ja tapakulttuurin merkitys. iitä koulu osaltaan edistää. erve itsetunto sekä arvostava suhtautuminen toisiin ihmisiin ja heidän ajattelutapaansa muodostavat pohjan rakentavalle osallistumiselle kansanvaltaisen yhteiskunnan toimintoihin. 17 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

18 A A A A A Pohja jatko-opinnoille oulutyö sekä perusopetuksessa että lukiossa tähtää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. ähtökohtana on nykyinen käsitys oppimisesta, joka korostaa opiskelijan aktiivista roolia tiedon valikoijana ja muokkaajana. ppilaan kiinnostuksen herättäminen, oppimiseen kannustaminen ja hänen henkilökohtaisten työtapojensa kehittäminen auttavat oikeiden työskentelytapojen omaksumisessa. arjaantumista eri alojen tiedonhankintaan sekä tarjolla olevan tiedon kriittiseen arviointiin edistetään huomioimalla oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. iedon ja mielipiteen eron havaitseminen, tiedon arviointi ja analysointi sekä tiedollisten kokonaisuuksien hahmottaminen ovat kaikessa opiskelussa esiin tulevia peruskysymyksiä. Persoonallisuuden kehittyminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aikana annetaan eväitä nuoren kasvua kohti aikuisuutta. oulu tukee tätä prosessia ja mahdollisuuksiensa mukaan ohjaa sitä myönteiseen suuntaan. ähtökohtana on tällöin yksilön omaleimaisuuden hyväksyminen ja pyrkimys terveen itsetunnon lujittamiseen. ppilaan tiedonhalua kannustetaan ja häntä ohjataan kasvavassa määrin ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. ärkeä osa koulussa tapahtuvasta kasvuprosessista on sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen. ämä merkitsee vastuuta omasta toiminnasta, toisten oikeuksien kunnioittamista ja yhteistyökykyä. uokan ulkopuolinen toiminta, tukioppilastyö, tutortoiminta, oppilaskuntatoiminta, kerhotyöskentely sekä yhteisten projektien, tapahtumien ja juhlien järjestely sekä näihin verrattavat yhteiset aktiviteetit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen ja yhteistyökyvyn hiomiseen. ällaista toimintaa pidetään koulun kokonaistehtävän kannalta tärkeänä. lemalla siinä mukana oppilaat saavat mahdollisuuden taipumustensa mukaiseen luovaan toimintaan. lmaisutaidon ja esiintymisvalmiuksien lisääminen sekä innovatiivisuuteen kannustaminen kuuluvat kaikkien oppiaineiden ohella myös juhlaja kulttuuritoiminnan keskeisiin tavoitteisiin. 1.3 A-AJA unkkiniemen yhteiskoulu on monipuolinen yleiskoulu, joka yhdessä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden kehittyä tiedollisesti, taidollisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ja kannustavassa yhteisössä. avoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen yleissivistys ja hyvä jatkoopintokelpoisuus sekä hyvät mahdollisuudet löytää tulevaisuudessa oma paikkansa yhteiskunnassa. 18 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

19 2 AR 2.1 PPÄ petussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa opettajan, muiden oppijoiden ja ympäristön kanssa sekä aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. pittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. petuksessa otetaan huomioon, että vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, se mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. ppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. hdessä tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. pittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua koulun ja yhteiskunnan toimintaan. yvän oppimisen tärkeä edellytys on hyvä opetus. 2.2 PPÄRÖ ppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. iihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. piskelutilat ja -välineet suunnitellaan ja järjestetään siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. yövälineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut ja lukusali ovat oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. ppimisympäristön varustus tukee myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen. ppilaita ohjataan käyttämään oman koulukirjaston ja muiden kirjastojen tarjoamia palveluja. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. 19 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

20 A A A A A Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. ppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista. e on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä. avoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. ppimisympäristö ohjaa oppilaita asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja työskentelemään itsenäisesti. e saavat tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. ppilaat voivat osallistua oppimisympäristönsä kehittämiseen. ppimisympäristö tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. e edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäseninä sekä erilaisissa verkostoissa. avoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön, ystävällinen ja tasapainoinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. ppilaille annetaan välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin. eitä ohjataan soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tiedon- ja taidonhankkimis- ja tuottamistapoja. piskelutilanteita suunnitellaan siten, että oppilas pystyy soveltamaan oppimaansa myös opiskelutilanteiden ulkopuolella. 2.3 AR PÄÄPR oimintakulttuuriin kuuluvat kaikki unkkiniemen yhteiskoulun arvot, säännöt, toimintaperiaatteet ja käyttäytymismallit. oimintakulttuuri ilmenee yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. unkkiniemen yhteiskoulun toimintakulttuuri on yleissivistävää koulutusta arvostava. ämä näkyy suurena lukionkäyntihalukkuutena, mikä otetaan huomioon opintoohjelman suunnittelussa ja käytännön opetustyössä. oimintakulttuuri perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. e korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta ja tukee yhteistyötä niin koulussa kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. ppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. 20 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

21 2.3.1 apakasvatus ässä yhteydessä alueen kouluilla tarkoitetaan unkkiniemen yhteiskoulua, unkkiniemen ala-astetta ja unkkivuoren ala-astetta. yvien käytöstapojen omaksuminen on alueen kouluille yhteinen kasvatustavoite. ämä tavoite heijastuu koko alueen ilmapiiriin. yviä käytöstapoja harjoitellaan koulun arjessa sekä juhlien ym. tilaisuuksien yhteydessä. Arki- ja juhlakäyttäytymisestä on unkkiniemen yhteiskoulussa laadittu erilliset ohjeet (ks. liite ). oulutyö on kaiken aikaa myös tapakasvatusta. yvien tapojen hallinta näkyy toisten huomioonottamisena, perinteiden vaalimisena, suomalaisen kulttuurin tuntemuksena ja monikulttuurisuuden huomioimisena. avoitteena on, että oppilaat ottavat vastuuta yhteisen työympäristön viihtyvyydestä ja huolehtivat sekä omista että yhteisistä työvälineistä. rityisesti tapakasvatuksessa pätee sanonta ei koulua vaan elämää varten. Vuorovaikutus kotien, alueen koulujen ja eri sidosryhmien välillä on välttämätöntä lapsen ja nuoren kasvamiselle sekä terveen itsetunnon kehittymiselle. 2.4 PÄ JA ÖAVA petuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, kullekin oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. onipuolisten työtapojen avulla kehitetään oppilaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä aktiiviseen osallistumiseen. yötavat edistävät tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä sekä verkossa toimimisen taitoja ja antavat mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan ja elämyksiin. pettaja valitsee työtavat, ja hän on opetuksessaan velvollinen käyttämään niitä monipuolisesti. änen tehtävänään on opettaa ja ohjata ryhmän työskentelyä sekä edistää yksittäisen oppilaan oppimista. yötapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista 21 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

22 A A A A A auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten kehittävät oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. petuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. riyttämisen perusteena ovat oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat, erilaiset oppimistyylit sekä tyttöjen ja poikien väliset erot. riyttämisellä pyritään vaikuttamaan oppimismotivaatioon. pettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä. 2.5 PPAD A unkkiniemen yhteiskoulussa kehitetään erityisesti oppilaiden osallisuutta ja osallisuuden kautta tuetaan hyvää oppimista, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. sallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa nuoret asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. oiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille. uorilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. ppilaskuntien toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. ppilaskuntatoiminta kehittää nuorten valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. unkkiniemen yhteiskoulussa kiinnitetään erityistä huomiota myös muuhun luokan ulkopuoliseen toimintaan, kuten tukioppilas- ja tutortyöhön, kerhotoimintaan sekä yhteisten projektien, tapahtumien ja juhlien järjestelyyn. 2.6 Ö oulu tukee kotien kasvatusvastuuta yhteistyössä huoltajien kanssa. hteistyön muut muodot esitellään luvussa unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

23 2.7 RJA unkkiniemen yhteiskoulun kirjasto tukee kaikkien aineiden opetussuunnitelman mukaista opiskelua. irjasto, lukusali ja kirjastonhoitajan palvelut ovat oppilaiden käytettävissä. oulukirjaston tehtävät opetuksen tukemisessa jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: kirjaston käyttötaitoihin, kirjallisuuden opetukseen ja tiedonhallintataitoihin. piskelu koulukirjastossa tukee oppilasta niin, että hänestä kasvaa aktiivinen kirjastonkäyttäjä ja lukija, jolle kirjallisuus on osa elämää. avoitteena on oppia tiedonhallintataidot, jotka antavat pohjan elinikäiselle oppimiselle. ällaisia taitoja ovat mm. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen arkielämässä, tiedonlähteiden monipuolinen käyttö sekä tiedon luotettavuuden arviointi. 23 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

24 A A A A A 3 P RA JA PJÄRJ 3.1 JA Perusopetuksen tuntijako unkkiniemen yhteiskoulun tuntijako perustuu valtioneuvoston tuntijakopäätökseen (1435/2001). oulun tuntijako ja opetussuunnitelma on laadittu noudattaen ns. toiminnallisesti yhteistä perusopetuksen mallia. ällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että lähiala-astetta (unkkiniemen ja unkkivuoren ala-asteita) käyvä oppilas voi sujuvasti siirtyä jatkamaan perusopintojaan unkkiniemen yhteiskouluun. petuksen tavoitteet oppiaineittain ja vuosiluokittain, oppiaineiden keskeiset sisällöt ja hyvän osaamisen kuvaus on kirjattu perusopetuksen ainekohtaiseen osuuteen. Vuosiluokat 8 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. unkkiniemen yhteiskoulun tuntijako (yleisluokalle/matematiikkaluokalle) Peruskoulu yht. äidinkieli ja kirjallisuus 2/2 4/4 3/3 9/9 A-kieli 3/3 3/3 3/3 9/9 B-kieli 2/2 2/2 3/3 7/7 matematiikka 3/4 3/4 4/4 10/12 biologia, maantieto 2/2 2/2 3/3 7/7 terveystieto 1/1 2/2 3/3 fysiikka, kemia 0,5/1 3/3 3,5/4 kemia 0,5/1 3/3 3,5/4 uskonto/ 1/1 1/1 1/1 3/3 historia, yhteiskuntaoppi 2/2 3/3 2/2 7/7 musiikki 1/1 1/1 kuvataide 2/2 2/2 kotitalous 3/3 3/3 käsityö, ja 3/3 3/3 liikunta 2/2 2/2 2/2 6/6 oppilaanohjaus 1/1 1/1 2/2 Ä 29/31 25/26 25/25 79/82 24 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

25 Valinnaisaineet yht. kieli (A2) 3/3 3/3 3/3 9/9 kieli (B2) 3/3 3/3 6/6 ilmaisutaito 2/2 2/2 4/4 koripallo 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 kotitalous 2/2 2/2 4/4 kuvataide 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 liikunta 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 musiikki 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 tekninen työ 2/2 2/2 4/4 tekstiilityö 2/2 2/2 4/4 tietotekniikka 2/2 2/2 4/4 mediakasvatus 2/2 2/2 4/4 aito- ja taideaineiden kokonaistuntikertymästä on sijoitettu yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 7 9. unti käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen aihekokonaisuuksien, erityisesti viestintä- ja ilmaisukasvatuksen, toteuttamiseen oppiaineiden välisenä yhteistyönä vuosittain vahvistettavan suunnitelman mukaisesti ukion tuntijako unkkiniemen yhteiskoulun lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (955/2002) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. yventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. dellä mainittujen kurssien lisäksi koulun opetussuunnitelmaan sisältyy koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. oveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, toisen koulutuksen järjestäjän toteuttamia ammatillisia opintoja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. ukion oppimäärän hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään 75 kurssia. uku sisältää kaikki opiskelijan oppimäärään kuuluvat pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia. isäksi edellytetään, että oppiaineen oppimäärän arvioinnin edellytykset täyttyvät. isäksi lukio-opintoihin voi kuulua lukiodiplomeita. urssien tavoitteet, sisällöt ja mahdolliset suoritusjärjestystä koskevat määräykset on kirjattu tämän opetussuunnitelman ainekohtaiseen osuuteen. 25 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

26 A A A A A ukion tuntijako (Valtioneuvoston asetus 955/2002) ppiaine tai aineryhmä Valtakunnalliset oulukohtaiset Pakolliset yventävät yventävät oveltavat kurssit kurssit kurssit kurssit äidinkieli ja kirjallisuus kielet englanti (A-kieli) ranska (A-kieli) saksa (A-kieli) ruotsi (A-kieli) ruotsi (B1-kieli) ranska (B2-kieli) 8 1 saksa (B2-kieli) 8 2 espanja (B3-kieli) 8 1 ranska (B3-kieli) 8 1 saksa (B3-kieli) venäjä (B3-kieli) 2 italia (2) matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä erikoispitkä oppimäärä ympäristö ja luonnontieteet biologia maantiede fysiikka kemia uskonto elämänkatsomustieto 3 2 filosofia psykologia historia yhteiskuntaoppi taito-ja taideaineet liikunta musiikki kuvataide terveystieto opinto-ohjaus tietotekniikka 2 käsityö () 1 4 käsityö () 1 kotitalous 3 ilmaisutaito 4 liikenneopetus 1 26 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

27 3.2 JA Perusopetus ukio A1 yhteinen englanti, ranska, ruotsi, saksa A2 valinnainen englanti, ranska, ruotsi, saksa B1 yhteinen ruotsi B2 valinnainen ranska, saksa A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa B1-kieli ruotsi B2-kieli ranska, saksa B3-kieli espanja, ranska, saksa uu kieli venäjä, latina, italia 3.3 PA Perusopetus ukio laaja kieliohjelma matematiikkaluokka laaja kieliohjelma erikoispitkä matematiikka ja fysiikka kirjallisuus liikunta kuvataide taloustieto 27 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot