U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PA

2

3 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa ämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen johtokunnan hyväksymään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (1 / 011 / 2004) asiakirjaan. ässä opetussuunnitelmassa on. perusteiden lisäksi huomioitu seuraavat opetushallituksen päätökset: ääräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta oppilashuollon osalta (ppilas- ja opiskelijahuoltolaki ) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 allilomakkeet oppimissuunnitelmaa ja Jia varten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtyjen muutosten ja täydennysten (oppimisen ja koulunkäynnin tuki) mukaiset lomakkeet äydennys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta 2010 äydennys lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta. petushallituksen päätös uullisen kielitaidon ja osaamisen tunnustamisen muutos. petushallituksen määräys odistusmerkintöjä koskeva muutos, petushallituksen päätös Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 ukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006.

4

5 Ä 1 unkkiniemen yhteiskoulun arvoperusta, tehtävä ja toiminnan tavoitteet Arvoperusta oulun tehtävä ja tavoitteet oulun tehtävä oulun tavoitteet oiminta-ajatus oulun toimintakulttuuri ppimiskäsitys piskeluympäristö oimintakulttuurin pääpiirteet apakasvatus petusmenetelmät ja työtavat ppilaiden osallisuus hteistyö oulukirjasto petuksen rakenne ja opetusjärjestelyt untijako Perusopetuksen tuntijako ukion tuntijako ieliohjelma oulun painotukset petusjärjestelyt ppilaaksiotto ppimisen ja koulunkäynnin tuki (pk) leinen uki ehostettu uki Pedagoginen arvio ppimissuunnitelma rityinen tuki Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten enkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (J) ppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot unkkiniemen yhteiskoulussa petusjärjestelyihin liittyvä tuki ukiopetus (P) sa-aikainen erityisopetus (P) rityisopetus...35

6 5.1.4 ppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen piskeluun iittyvä rityinen uki () ieli- ja kulttuuriryhmien opetus hjauksen tehtävät ja tavoitteet unkkiniemen yhteiskoulussa hjauksen toteuttaminen hjaukseen liittyvä tiedottaminen ja yhteistyö yvinvoinnin tukipalvelut PPA- JA PJA uut tukipalvelut erhotoiminta oululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ouluruokailu oulumatkat oulunkäyntiavustajatoiminta hteistyö odin ja koulun yhteistyö oulutuksen nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö hteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa yöelämäyhteistyö ansainvälinen yhteistyö Arviointi (pk) Arviointi opintojen aikana ppilaan arvioinnin tehtävä ja periaatteet ppilaan itsearviointi yöskentelyn arviointi äyttäytymisen arviointi ukea tarvitsevan oppilaan arviointi aahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi aahanmuuttajaoppilaan äidinkieli pinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ylätyn suorituksen korottaminen erillisessä kuulustelussa Päättöarviointi odistukset Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset Päättötodistus Arvioinnin uusiminen ja oikaisu Arviointi (lu) piskelijan oppimisen arviointi urssisuorituksen arviointi Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen pinnoissa eteneminen pintojen hyväksilukeminen... 58

7 9.1.5 urssin suorittaminen opetukseen osallistumatta (itsenäinen opiskelu) piskelijan oppimisen arviointi opintojen päättövaiheessa ppiaineen oppimäärän arviointi Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet ukion oppimäärän suoritus Arvioinnin uusiminen ja oikaisu odistukset ja niihin merkittävät tiedot oulun itsearviointi...64

8

9 AA A, PRP Ainekohtainen osa, perusopetus 9 Ainekohtainen osa, lukio 11 Äidinkieli ja kirjallisuus 69 uomi toisena kielenä 78 ielet yleistä 80 nglanti 82 A-ranska 85 A-saksa 88 B-kielet 91 B-ranska 92 B-saksa 94 oinen kotimainen (A1 ja A2) 96 Ruotsi (B1) 98 atematiikka 100 oveltuvuuskoulujen matematiikka 108 Biologia 116 aantieto 122 erveystieto 128 Fysiikka 136 emia 144 skonnot ja elämänkatsomustieto 148 skonnot 149 vankelisluterilainen uskonto 151 rtodoksinen uskonto 155 slam uskonto 159 lämänkatsomustieto 162 istoria 167 hteiskuntaoppi 171 usiikki 175 Valinnainen musiikki: 8. ja 9. vuosiluokka 178 uvataide 179 Valinnainen kuvataide 185 otitalous 189

10 Valinnainen kotitalous 193 äsityö 195 ekninen yö (7. luokka) 196 ekstiilityö (7. luokka) 198 Valinnainen tekninen työ 201 Valinnainen tekstiilityö 203 iikunta 204 Valinnainen liikunta 215 Valinnainen koripallo 216 ppilaanohjaus 217 lmaisutaito 221 ediakasvatus 224 ietotekniikka 227

11 AA A, Äidinkieli ja kirjallisuus 233 uomi toisena kielenä 242 nglannin kieli A1 ja A2 243 Ranskan kieli 248 aksa 255 oinen kotimainen kieli 261 spanjan kieli 268 Venäjä 271 talia 273 atematiikka 274 Biologia 292 aantiede 304 emia 322 skonto 328 vankelisluterilainen uskonto 331 rtodoksinen uskonto 336 slam 341 lämänkatsomustieto 345 Filosofia 351 Psykologia 356 istoria 364 hteiskuntaoppi 377 iikunta 386 usiikki 392 uvataide 398 erveystieto 408 pinto-ohjaus 413 ietotekniikka 418 ekstiilityö 420 ekninen työ 423 otitalous 424 lmaisutaito 426 iikenneopetus 430

12 Viestintäkasvatus 431

13 A

14

15 1 ARVPRA, ÄVÄ JA A AV unkkiniemen yhteiskoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, perusopetuksen (vuosiluokat 7 9) ja lukion käsittävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa oppilaille ajan vaatimuksia vastaava monipuolinen yleissivistys. iihen kuuluvat tiedollisten ja taidollisten perustavoitteiden saavuttaminen kirjatuissa yhteisissä oppiaineissa, suomalaisen kulttuurin tuntemus ja perusvalmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen. Valinnaisaineiden ja valinnaisten oppimäärien avulla oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia painottaa opinto-ohjelmaansa oman kiinnostuksensa ja yksilöllisten taipumustensa suuntaisesti. 1.1 ARVPRA e unkkiniemen yhteiskoulussa tiedostamme velvollisuutemme ja oikeutemme ja pyrimme kaikissa toimissamme totuuteen. meillä jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen. arvostamme monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. rakennamme osaltamme suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. edistämme kansojen ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä. vahvistamme yhteisöllisyyttä ja vastuunottoa, hyvää käytöstä ja yhteistyötä. edistämme tasa-arvoa ja demokratiaa, kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa ja pidämme yhdessä huolta ystävällisestä, kannustavasta ja oikeudenmukaisesta ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista; emme salli minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää emmekä rasismia. toimimme elämää ja ympäristöä kunnioittaen ja kestävää tulevaisuutta rakentaen. 15 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

16 A A A A A 1.2 ÄVÄ JA AV oulun tehtävä unkkiniemen yhteiskoulun tehtävänä on järjestää opetusta ja tukea kotien antamaa kasvatusta sekä auttaa oppilaita saavuttamaan kansalaisyhteiskunnassa vaadittavat sosiaaliset taidot. Päämääränä on myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön suhtautuva, valistunut ja aktiivinen nuori ihminen. oulutyö on järjestettävä siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. ouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. ppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. oulu arvostaa yleissivistävää koulutusta, tukee oppilaita ja kannustaa heitä jatko-opintoihin. ämä huomioidaan opinto-ohjelman suunnittelussa ja käytännön opetustyössä. Pedagoginen linja jatkuu perusopetuksesta lukioon. petuksessa painotetaan oppiaineiden hyvää hallintaa ja tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia jatkoopintovalmiuksiensa kehittämiseen. oulua kehitetään monipuolisena yleiskouluna. ppilaille pyritään antamaan riittävät tiedot ja taidot oman elämän suunnitteluun ja hallintaan yhteiskunnassa, jossa opiskelun ja kouluttautumisen merkitys on erittäin suuri oulun tavoitteet leiset koulutuspoliittiset tavoitteet on määritelty laeissa ja asetuksissa sekä niiden nojalla annetuissa opetussuunnitelman perusteissa. oulun tulkinta näistä tavoitteista johdetaan siitä, mitä pidämme tärkeänä arvioidessamme ihmisen suhdetta tietoon, omaan itseensä, toisiin ihmisiin, kulttuuriin, työhön ja ympäristöön. leissivistys leissivistyksellä tarkoitetaan tietoihin, taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä hallita elämäänsä ja vaikuttaa valistuneella tavalla yhteisten asioiden hoitoon. hteiskunnan jäsen tarvitsee eri tiedonaloilla sisällöllisen lukutaidon voidakseen omaksua ja suhtautua tietoon kriittisesti. oulun oppiaineet tarjoavat erilaisia näkökulmia ja aineksia tämän taidon kehittymiselle. iihin sisältyy teknologista, matemaattista, luonnontieteellistä, humanistista ja yhteiskunnallista tietoa, jota nuori tarvitsee sekä oman persoonallisen kasvunsa että ammattiopintojensa pohjaksi. leissivistykseen kuuluu myös eettisten ja esteettisten arvojen ymmärtäminen sekä kyky tarkastella asioita eri näkökulmista ja ilmaista ajatuksiansa erilaisin viestintämenetelmin. Perusopetuksen ja lukion opetusohjelmassa painotetaan teknologista yleissivistystä 16 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

17 sekä sen pohjana olevaa luonnontieteellistä maailmankuvaa ja siihen liittyvää matemaattista perussivistystä. ällöin kiinnitetään huomiota myös teknologian vaikutuksiin luontoon ja ympäristöön. petuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteen tärkeyttä ja ekologista vastuuta. umanistinen näkö kulma on välttämätön koulun opetusohjelmassa. umanistisyhteiskuntatieteelliselle sivistykselle on ominaista kaikkeen ihmisen toimintaan liittyvän arvo-ulottuvuuden mukanaolo. iin historia, yhteiskuntatieteet, filosofia, psykologia ja katsomusaineet kuin myös taiteellinen yleissivistys antavat materiaalia arvojen selkeyttä miseen ja arvovalintojen tekoon. iksi niillä on keskeinen merkitys arvojen omaksumisessa. umanistiset ja taideaineet tarjoavat opiskelijalle myös aineksia samastua erilaisiin yhteisöihin ja siten rakentaa itselleen identiteettiä. äihin seikkoihin perustuu humanistis-yhteiskunnallisten aineiden tärkeä merkitys kasvavan nuoren persoonallisuuden muotoutumisessa ja kehityksessä. asa-arvoinen vuorovaikutus muiden kansojen kanssa yhdentyvässä uroopassa edellyttää vieraiden kielten taitamista ja oman kansallisen kulttuurin sekä yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinteen tuntemista. yvä äidinkielen taito on kielitaidon laajentamisen ja muiden kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen lähtökohtana. ieli on kommunikoinnin välttämätön väline mutta myös kulttuuri-ilmiö. ielen oppiminen on samalla kulttuuriin tutustumista. ielen opiskelu ei siis ole vain välineellistä vaan myös sisällöllistä. man kielen tunteminen on samalla itsensä tuntemista ja vieraan kielen osaaminen samalla toisen kulttuurin ymmärtämistä. aailmalla suomalaisena esiintyminen edellyttää oman ainutlaatuisuuden, kansallisen kulttuurimme, uomen historian ja muiden kansallisen identiteetin perusaineksien tuntemista. ansallista identiteettiä tarvitaan hahmotettaessa ajallemme ominaisia maailmanlaajuisia riippuvuussuhteita sekä erityisesti kansainväliseen vuorovaikutukseen perustuvaa eurooppalaista identiteettiä. petus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden muodostaa käsityksen nykyyhteiskunnan historiallisista juurista ja niistä keskeisistä prosesseista, joiden tulosta nykyinen maailmamme ja uomen asema kansainvälisessä yhteisössä on. ppilasta opastetaan oman yhteiskuntamme infrastruktuurin jäsentämiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinojen ja vastuun ymmärtämiseen. ivistys on myös kykyä järkevään vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa. rbaanissa yhteiskunnassa, jossa joudutaan tekemisiin erilaisten tapojen ja kulttuuritottumusten kanssa, korostuu ihmissuhdetaitojen ja tapakulttuurin merkitys. iitä koulu osaltaan edistää. erve itsetunto sekä arvostava suhtautuminen toisiin ihmisiin ja heidän ajattelutapaansa muodostavat pohjan rakentavalle osallistumiselle kansanvaltaisen yhteiskunnan toimintoihin. 17 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

18 A A A A A Pohja jatko-opinnoille oulutyö sekä perusopetuksessa että lukiossa tähtää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. ähtökohtana on nykyinen käsitys oppimisesta, joka korostaa opiskelijan aktiivista roolia tiedon valikoijana ja muokkaajana. ppilaan kiinnostuksen herättäminen, oppimiseen kannustaminen ja hänen henkilökohtaisten työtapojensa kehittäminen auttavat oikeiden työskentelytapojen omaksumisessa. arjaantumista eri alojen tiedonhankintaan sekä tarjolla olevan tiedon kriittiseen arviointiin edistetään huomioimalla oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. iedon ja mielipiteen eron havaitseminen, tiedon arviointi ja analysointi sekä tiedollisten kokonaisuuksien hahmottaminen ovat kaikessa opiskelussa esiin tulevia peruskysymyksiä. Persoonallisuuden kehittyminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aikana annetaan eväitä nuoren kasvua kohti aikuisuutta. oulu tukee tätä prosessia ja mahdollisuuksiensa mukaan ohjaa sitä myönteiseen suuntaan. ähtökohtana on tällöin yksilön omaleimaisuuden hyväksyminen ja pyrkimys terveen itsetunnon lujittamiseen. ppilaan tiedonhalua kannustetaan ja häntä ohjataan kasvavassa määrin ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. ärkeä osa koulussa tapahtuvasta kasvuprosessista on sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen. ämä merkitsee vastuuta omasta toiminnasta, toisten oikeuksien kunnioittamista ja yhteistyökykyä. uokan ulkopuolinen toiminta, tukioppilastyö, tutortoiminta, oppilaskuntatoiminta, kerhotyöskentely sekä yhteisten projektien, tapahtumien ja juhlien järjestely sekä näihin verrattavat yhteiset aktiviteetit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen ja yhteistyökyvyn hiomiseen. ällaista toimintaa pidetään koulun kokonaistehtävän kannalta tärkeänä. lemalla siinä mukana oppilaat saavat mahdollisuuden taipumustensa mukaiseen luovaan toimintaan. lmaisutaidon ja esiintymisvalmiuksien lisääminen sekä innovatiivisuuteen kannustaminen kuuluvat kaikkien oppiaineiden ohella myös juhlaja kulttuuritoiminnan keskeisiin tavoitteisiin. 1.3 A-AJA unkkiniemen yhteiskoulu on monipuolinen yleiskoulu, joka yhdessä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden kehittyä tiedollisesti, taidollisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ja kannustavassa yhteisössä. avoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen yleissivistys ja hyvä jatkoopintokelpoisuus sekä hyvät mahdollisuudet löytää tulevaisuudessa oma paikkansa yhteiskunnassa. 18 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

19 2 AR 2.1 PPÄ petussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa opettajan, muiden oppijoiden ja ympäristön kanssa sekä aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. pittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. petuksessa otetaan huomioon, että vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, se mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. ppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. hdessä tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. pittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua koulun ja yhteiskunnan toimintaan. yvän oppimisen tärkeä edellytys on hyvä opetus. 2.2 PPÄRÖ ppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. iihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. piskelutilat ja -välineet suunnitellaan ja järjestetään siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. yövälineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut ja lukusali ovat oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. ppimisympäristön varustus tukee myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen. ppilaita ohjataan käyttämään oman koulukirjaston ja muiden kirjastojen tarjoamia palveluja. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. 19 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

20 A A A A A Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. ppimisympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista. e on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä. avoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. ppimisympäristö ohjaa oppilaita asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja työskentelemään itsenäisesti. e saavat tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. ppilaat voivat osallistua oppimisympäristönsä kehittämiseen. ppimisympäristö tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. e edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäseninä sekä erilaisissa verkostoissa. avoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön, ystävällinen ja tasapainoinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. ppilaille annetaan välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin. eitä ohjataan soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tiedon- ja taidonhankkimis- ja tuottamistapoja. piskelutilanteita suunnitellaan siten, että oppilas pystyy soveltamaan oppimaansa myös opiskelutilanteiden ulkopuolella. 2.3 AR PÄÄPR oimintakulttuuriin kuuluvat kaikki unkkiniemen yhteiskoulun arvot, säännöt, toimintaperiaatteet ja käyttäytymismallit. oimintakulttuuri ilmenee yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. unkkiniemen yhteiskoulun toimintakulttuuri on yleissivistävää koulutusta arvostava. ämä näkyy suurena lukionkäyntihalukkuutena, mikä otetaan huomioon opintoohjelman suunnittelussa ja käytännön opetustyössä. oimintakulttuuri perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. e korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta ja tukee yhteistyötä niin koulussa kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. ppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen muun muassa oppilaskuntatoiminnan kautta. 20 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

21 2.3.1 apakasvatus ässä yhteydessä alueen kouluilla tarkoitetaan unkkiniemen yhteiskoulua, unkkiniemen ala-astetta ja unkkivuoren ala-astetta. yvien käytöstapojen omaksuminen on alueen kouluille yhteinen kasvatustavoite. ämä tavoite heijastuu koko alueen ilmapiiriin. yviä käytöstapoja harjoitellaan koulun arjessa sekä juhlien ym. tilaisuuksien yhteydessä. Arki- ja juhlakäyttäytymisestä on unkkiniemen yhteiskoulussa laadittu erilliset ohjeet (ks. liite ). oulutyö on kaiken aikaa myös tapakasvatusta. yvien tapojen hallinta näkyy toisten huomioonottamisena, perinteiden vaalimisena, suomalaisen kulttuurin tuntemuksena ja monikulttuurisuuden huomioimisena. avoitteena on, että oppilaat ottavat vastuuta yhteisen työympäristön viihtyvyydestä ja huolehtivat sekä omista että yhteisistä työvälineistä. rityisesti tapakasvatuksessa pätee sanonta ei koulua vaan elämää varten. Vuorovaikutus kotien, alueen koulujen ja eri sidosryhmien välillä on välttämätöntä lapsen ja nuoren kasvamiselle sekä terveen itsetunnon kehittymiselle. 2.4 PÄ JA ÖAVA petuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, kullekin oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista. onipuolisten työtapojen avulla kehitetään oppilaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä aktiiviseen osallistumiseen. yötavat edistävät tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä sekä verkossa toimimisen taitoja ja antavat mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan ja elämyksiin. pettaja valitsee työtavat, ja hän on opetuksessaan velvollinen käyttämään niitä monipuolisesti. änen tehtävänään on opettaa ja ohjata ryhmän työskentelyä sekä edistää yksittäisen oppilaan oppimista. yötapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoitteet aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista 21 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

22 A A A A A auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten kehittävät oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. petuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. riyttämisen perusteena ovat oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat, erilaiset oppimistyylit sekä tyttöjen ja poikien väliset erot. riyttämisellä pyritään vaikuttamaan oppimismotivaatioon. pettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä. 2.5 PPAD A unkkiniemen yhteiskoulussa kehitetään erityisesti oppilaiden osallisuutta ja osallisuuden kautta tuetaan hyvää oppimista, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. sallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa nuoret asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. oiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille. uorilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. ppilaskuntien toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. ppilaskuntatoiminta kehittää nuorten valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. unkkiniemen yhteiskoulussa kiinnitetään erityistä huomiota myös muuhun luokan ulkopuoliseen toimintaan, kuten tukioppilas- ja tutortyöhön, kerhotoimintaan sekä yhteisten projektien, tapahtumien ja juhlien järjestelyyn. 2.6 Ö oulu tukee kotien kasvatusvastuuta yhteistyössä huoltajien kanssa. hteistyön muut muodot esitellään luvussa unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

23 2.7 RJA unkkiniemen yhteiskoulun kirjasto tukee kaikkien aineiden opetussuunnitelman mukaista opiskelua. irjasto, lukusali ja kirjastonhoitajan palvelut ovat oppilaiden käytettävissä. oulukirjaston tehtävät opetuksen tukemisessa jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: kirjaston käyttötaitoihin, kirjallisuuden opetukseen ja tiedonhallintataitoihin. piskelu koulukirjastossa tukee oppilasta niin, että hänestä kasvaa aktiivinen kirjastonkäyttäjä ja lukija, jolle kirjallisuus on osa elämää. avoitteena on oppia tiedonhallintataidot, jotka antavat pohjan elinikäiselle oppimiselle. ällaisia taitoja ovat mm. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen arkielämässä, tiedonlähteiden monipuolinen käyttö sekä tiedon luotettavuuden arviointi. 23 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

24 A A A A A 3 P RA JA PJÄRJ 3.1 JA Perusopetuksen tuntijako unkkiniemen yhteiskoulun tuntijako perustuu valtioneuvoston tuntijakopäätökseen (1435/2001). oulun tuntijako ja opetussuunnitelma on laadittu noudattaen ns. toiminnallisesti yhteistä perusopetuksen mallia. ällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että lähiala-astetta (unkkiniemen ja unkkivuoren ala-asteita) käyvä oppilas voi sujuvasti siirtyä jatkamaan perusopintojaan unkkiniemen yhteiskouluun. petuksen tavoitteet oppiaineittain ja vuosiluokittain, oppiaineiden keskeiset sisällöt ja hyvän osaamisen kuvaus on kirjattu perusopetuksen ainekohtaiseen osuuteen. Vuosiluokat 8 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. unkkiniemen yhteiskoulun tuntijako (yleisluokalle/matematiikkaluokalle) Peruskoulu yht. äidinkieli ja kirjallisuus 2/2 4/4 3/3 9/9 A-kieli 3/3 3/3 3/3 9/9 B-kieli 2/2 2/2 3/3 7/7 matematiikka 3/4 3/4 4/4 10/12 biologia, maantieto 2/2 2/2 3/3 7/7 terveystieto 1/1 2/2 3/3 fysiikka, kemia 0,5/1 3/3 3,5/4 kemia 0,5/1 3/3 3,5/4 uskonto/ 1/1 1/1 1/1 3/3 historia, yhteiskuntaoppi 2/2 3/3 2/2 7/7 musiikki 1/1 1/1 kuvataide 2/2 2/2 kotitalous 3/3 3/3 käsityö, ja 3/3 3/3 liikunta 2/2 2/2 2/2 6/6 oppilaanohjaus 1/1 1/1 2/2 Ä 29/31 25/26 25/25 79/82 24 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

25 Valinnaisaineet yht. kieli (A2) 3/3 3/3 3/3 9/9 kieli (B2) 3/3 3/3 6/6 ilmaisutaito 2/2 2/2 4/4 koripallo 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 kotitalous 2/2 2/2 4/4 kuvataide 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 liikunta 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 musiikki 1/1 2/2 2/2 1 5/1 5 tekninen työ 2/2 2/2 4/4 tekstiilityö 2/2 2/2 4/4 tietotekniikka 2/2 2/2 4/4 mediakasvatus 2/2 2/2 4/4 aito- ja taideaineiden kokonaistuntikertymästä on sijoitettu yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 7 9. unti käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen aihekokonaisuuksien, erityisesti viestintä- ja ilmaisukasvatuksen, toteuttamiseen oppiaineiden välisenä yhteistyönä vuosittain vahvistettavan suunnitelman mukaisesti ukion tuntijako unkkiniemen yhteiskoulun lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (955/2002) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. yventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. dellä mainittujen kurssien lisäksi koulun opetussuunnitelmaan sisältyy koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. oveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, toisen koulutuksen järjestäjän toteuttamia ammatillisia opintoja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. ukion oppimäärän hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään 75 kurssia. uku sisältää kaikki opiskelijan oppimäärään kuuluvat pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia. isäksi edellytetään, että oppiaineen oppimäärän arvioinnin edellytykset täyttyvät. isäksi lukio-opintoihin voi kuulua lukiodiplomeita. urssien tavoitteet, sisällöt ja mahdolliset suoritusjärjestystä koskevat määräykset on kirjattu tämän opetussuunnitelman ainekohtaiseen osuuteen. 25 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

26 A A A A A ukion tuntijako (Valtioneuvoston asetus 955/2002) ppiaine tai aineryhmä Valtakunnalliset oulukohtaiset Pakolliset yventävät yventävät oveltavat kurssit kurssit kurssit kurssit äidinkieli ja kirjallisuus kielet englanti (A-kieli) ranska (A-kieli) saksa (A-kieli) ruotsi (A-kieli) ruotsi (B1-kieli) ranska (B2-kieli) 8 1 saksa (B2-kieli) 8 2 espanja (B3-kieli) 8 1 ranska (B3-kieli) 8 1 saksa (B3-kieli) venäjä (B3-kieli) 2 italia (2) matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä erikoispitkä oppimäärä ympäristö ja luonnontieteet biologia maantiede fysiikka kemia uskonto elämänkatsomustieto 3 2 filosofia psykologia historia yhteiskuntaoppi taito-ja taideaineet liikunta musiikki kuvataide terveystieto opinto-ohjaus tietotekniikka 2 käsityö () 1 4 käsityö () 1 kotitalous 3 ilmaisutaito 4 liikenneopetus 1 26 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, yleinen osa

27 3.2 JA Perusopetus ukio A1 yhteinen englanti, ranska, ruotsi, saksa A2 valinnainen englanti, ranska, ruotsi, saksa B1 yhteinen ruotsi B2 valinnainen ranska, saksa A-kieli englanti, ranska, ruotsi, saksa B1-kieli ruotsi B2-kieli ranska, saksa B3-kieli espanja, ranska, saksa uu kieli venäjä, latina, italia 3.3 PA Perusopetus ukio laaja kieliohjelma matematiikkaluokka laaja kieliohjelma erikoispitkä matematiikka ja fysiikka kirjallisuus liikunta kuvataide taloustieto 27 unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma, tarkastettu A A A A A

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 Paraisten kaupunki Suomenkielinen opetus Sisällysluettelo: 1 luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET. Kasvatus- ja sivistyslautakunta

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET. Kasvatus- ja sivistyslautakunta PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 63 OPETUSHALLITUS Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä Perusopetusasetus 1998/852 10 Arviointi opintojen aikana

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT 1.8.2011 - 2 3 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA - käsikirja henkilöstölle TUEN TASOT ARVIOINTI - erityisen tuen päätös - pedagoginen selvitys tarkistusta varten tehdään 2. ja 6. luokan keväällä - HOJKS - säännöllinen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS DNRO 50/011/2010.

Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS DNRO 50/011/2010. Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 1

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Eurajoen kunta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Eurajoen kunta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Eurajoen kunta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset 4 1.2 Perusopetuksen arvopohja 4 1.3

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot