Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä"

Transkriptio

1 Minna Nevalainen TUNTEIDEN VUORISTORADASSA Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Filosofinen tiedekunta Osasto School Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Tekijät Author Minna Nevalainen Työn nimi Title Tunteiden vuoristoradassa. Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Date Sivumäärä Number of pages Erityispedagogiikka Pro gradu -tutkielma x sivua Sivuainetutkielma Kandidaatin tutkielma Aineopintojen tutkielma Tiivistelmä Abstract Bloggaaminen on Suomessa jo suuri ilmiö. Helmikuussa 2015 blogilista.fi-sivustolle oli kirjattu yli blogia eri aihealueista. Suomalaisella blogikentällä esiintyy myös ulkomailla suosiossa olleet äitiysblogit. Äidit kirjoittavat blogissaan elämästään äitinä ja aiheet liittyvät vanhemmuuteen sekä lapsen kasvatukseen. Äiti-bloggaajat haluavat antaa äitiydestä valtavirran mediasta poikkeavan kuvan ja he tuovat äitiyden vaikeudet interaktiivisen keskustelun äärelle. Suomessa äitiysblogien joukkoon on alkanut muodostua joukko kehitysvammaisten lasten äitejä, jotka bloggaavat arjestaan internettiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuinka kehitysvammaisen lapsen äidit kokevat oman äitiytensä. Tutkimusaineistona toimivat äitien kirjoittamat blogit. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin aiemmissa tutkimuksissa esiintyneistä teemoista. Teemat ovat kehitysvammaisen lapsen vanhempien saama tuki, vanhemmuuden stressitekijät, vanhemmuuden tuomat roolit sekä oma suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseen. Viides teema muodostettiin aineistolähtöisesti ja se koskettaa arjen iloja. Blogitutkimus tarjoaa mahdollisuuden tutkia laajasti äitiyttä. Tutkimukset ovat osoittaneet, blogeihin kirjoitetaan kokemuksia, joita ei välttämättä muuten tuotaisi ulkomaailmassa julki. Blogi tarjoaa tutkimusaineiston, jota tutkijan ennakko-odotukset eivät määrittele. Tutkimuksen aineisto on kerätty kuudesta eri blogista, jotka käsittelevät äitinä olemista kehitysvammaiselle lapselle. Tutkimus osoitti, että eniten tukea vanhemmuuteen saadaan omasta lähipiiristä, lapsesta itsestään, vertaistuesta, yhdistyksiltä, ulkopuolisilta lastenhoitajilta sekä terveydenhoitohenkilöstöltä. Kaksi äitiä koki, että tuki etenkin yhteiskunnalta oli ollut riittämätöntä. Äitiyden stressitekijöinä olivat oman henkisen jaksamisen ongelmat, muiden suhtautuminen lapseen, vanhemmuuden vaatimukset, arjessa esiintyvät toistuvat ongelmat sekä lapsen kehitykseen liittyvät stressitekijät. Äitiys kehitysvammaiselle lapselle toi roolin lomakkeidentäyttäjänä, palavereihin osallistujana ja lapsen terveydenhuoltajana. Oma suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseen on ollut muutoksessa ajan saatossa ja tunteet ovat vaihdelleet kehitysvammaisuuden aiheuttamasta alkujärkytyksestä sopeutumiseen. Ajoittain äidit kokivat ahdistusta. Arjessa iloitaan lapsen kanssa koetuista hetkistä, lapsen kehityksestä, arjen tapahtumista sekä äitiydestä itsestään. Äitien blogit olivat luonteeltaan positiivisia ja niistä heijastui kaipuu tavalliseen arkeen. Äidit eivät koe lapsen kehitysvammaisuuden tekevän perheestä epänormaalia tai vammauttavan perhettä, niin kuin aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille. Avainsanat Keywords äitiys, vanhemmuus, blogit, lapsi, kehitysvammaisuus

3 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Philosophical Faculty Osasto School School of Educational Sciences and Psychology Tekijät Author Minna Nevalainen Työn nimi Title A roller coaster of emotions. Mother bloggers experiences of being a mother to a child with intellectual and developmental disability Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Date Sivumäärä Number of pages Special Education Pro gradu -tutkielma x pages Sivuainetutkielma Kandidaatin tutkielma Aineopintojen tutkielma Tiivistelmä Abstract Blogging is already a major phenomenon in Finland. There are more than blogs on different subjects at Blogilista.fi-website in February Maternity blogs have been popular both in Finland and abroad. Mother bloggers write about their life as a mother and blog topics are somehow related to parenting and child rearing. Mommy bloggers are creating a different picture of motherhood compared to what we see in the mainstream media, and they bring the difficulties of motherhood into interactive conversations. Among the motherhood blogs, there is a group of mothers who are blogging about their everyday life with intellectual and developmental disability children. The purpose of this study is to investigate how mothers with intellectual and developmental disability children experience their motherhood. Research data has been acquired from written motherhood blogs. Theoretical framework for this study was constructed from the themes that have been identified in previous studies. The themes are support for parenting, parenting stressors, parenting roles and own attitude and reaction towards child with intellectual and developmental disability. The fifth theme was formed from the data, which is the pleasures of everyday life. Blog study offers the opportunity to explore motherhood extensively. As studies have shown, person writes to her blog about experiences, which might otherwise not be brought to public knowledge. It is also remarkable that researcher s expectations do not affect the data, which blogs provide. The data was collected from six different blogs, which are dealing with how to be a mother to a child with intellectual and developmental disability. This study showed that most of the support for parenting came from the circle of acquaintances, the child itself, peer support, associations, the children's nurses and the health care professionals. Two mothers felt that the support, especially from society, has been insufficient. Maternity stressors were mothers problems with their own mental wellbeing, other s attitudes towards their child, parenting requirements of everyday life and stressors related to the child's development. Being a mother to a child with intellectual and developmental disability brought the role of form filler, participant of meetings and the caretaker of the child's health. Mothers own attitudes and reactions towards the child with intellectual and developmental disability have been changing over time. Emotions have ranged from the initial shock, caused by the disability diagnosis, to the adaptation. Sometimes mothers have experienced anxiety. Everyday events experienced with the child along with child s development as well as motherhood itself are examples of everyday pleasures. Mothers blogs were positive by nature and desire to live an ordinary life reflected from them. Mothers do not feel that their child's intellectual and developmental disability makes the family abnormal. Child s disability does not make a family a disabled family, as previous studies have come across. Avainsanat Keywords motherhood, parenthood, blogs, child, intellectual and developmental disability

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN VANHEMPANA OLEMINEN Äidiksi ja vanhemmaksi tuleminen Lapsen kehitysvammaisuus ja vanhemmuus Kehitysvammaisuus ja Downin oireyhtymä Vanhemmuuden hyvinvointi ja suhtautuminen omaan lapseen Fergusonin ja Fergusonin malli vanhempien suhtautumisesta kehitysvammaiseen lapseen BLOGIT JA BLOGGAAMINEN Blogit ja blogosfääri Äiti-bloggaus ja nainen julkaisijana Blogitutkimus ja blogit tutkimuskohteena TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Narratiivisuus tutkimusmenetelmänä Laadullinen tutkimus ja narratiivinen tutkimusote Kertomus, tarina ja oma elämänkerrallisuus Narratiivinen analyysi ja analyysin viitekehyksen muodostaminen Tutkimuksen tavoite ja tutkimusetiikka Aineiston valinta ja analyysiprosessi Aineiston muodostaminen Aineiston esianalyysi ja aineiston tarkentuminen Narratiivien muodostaminen TULOKSET Johdantona tuloksiin Oma suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseen Alkumetreiltä nykypäivään, 7 äidin tarina Päivä päivältä vahvempi, 5 äidin tarina Arki ja vanhemmuus, 5 äidin tarina Erityisyyden kauneus, 6 äidin tarina Vanhemmuuden roolit Lomakkeiden täyttäjä ja palavereihin osallistuja, 5 äidin tarina... 61

5 5.3.2 Terveydenhuollon läsnäolija sekä kuntouttaja, 7 äidin tarina Tuki vanhemmuuteen Perhe, ystävät ja lapsi itse, 6 äidin tarina Vertaistuki, 4 äidin tarina Ulkopuoliset tahot sekä tuki, jota ei tullut, 6 äidin tarina Äitiyden stressitekijät Ympäröivän yhteiskunnan suhtautuminen lapseen, 3 äidin tarina Huoli ja oma henkinen jaksaminen, 5 äidin tarina Lapsen kehitykseen liittyvät stressitekijät, 5 äidin tarina Arjen stressitekijät, 7 äidin tarina Arjen ilot Lapsen sekä toisten kanssa koetut hetket, 6 äidin tarina Kehityksestä ja edistyksestä iloitseminen, 7 äidin tarina Äitiyden tuoma ilo ja äidinrakkaus, 5 äidin tarina Tulosten yhteenveto: Äitinä oleminen kehitysvammaiselle lapselle POHDINTA Tulosten pohdinta Tutkimustulosten ja tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusmahdollisuudet LÄHTEET... 98

6 1 1 JOHDANTO Sosiaalisen median käyttö on nykypäivää. Internetin käyttö alkoi tiedonsiirron mahdollisuutena ja viestien jakamisena toisten kanssa luvun henkilökohtaisista kotisivuista on edetty aina nykypäivän blogeihin saakka. Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukaan blogit ovat osa laajempaa sosiaalisen median ilmiötä, jota kutsutaan käyttäjien luoman sisällön ilmiöksi (User Generated Content, UGC). Käsite voidaan nähdä ikään kuin kattokäsitteenä kaikille niille mediasisällöille, jotka käyttäjät ovat luoneet internetiin vapaaseen ja avoimeen käyttöön. Blogi-ilmiö kuuluu kiinteänä osana sosiaalisen median kuuteen tyyppiin, joita ovat blogien lisäksi muun muassa keskustelupalstat ja virtuaalipelit. (Kaplan & Haenlein 2010, ) Suomessa bloggaamisesta on tullut ilmiö. Blogilista.fi -internet sivusto ylläpitää listaa blogeista niiden aihealueiden mukaan ja helmikuussa 2015 ( ) tällä listalla oli yhteensä blogia eri aihealueista (Blogilista.fi). Suomessa on alkanut viime vuosina yleistyä ulkomailla jo jonkin aikaa vaikuttanut ilmiö nimeltä äitiysblogit. Äitiysblogeista on tullut uusi ilmiö blogimaailmaan (Morrison 2010, 2011; Lopez 2009). Äitiysblogissa äidit keskittyvät kertomaan omista lapsistaan sekä vanhemmuudestaan nykypäivän yhteiskunnassa. Lisäksi blogit pyrkivät tarjoamaan tukea muille vanhemmille (Morrison 2010, 3).

7 2 Äidit luovat blogeissaan eri näkemyksen äitiydestä mihin olemme ympärillämme tottuneet (Lopez 2009, 732). Ilmiö on tullut viime vuosina suosituksi myös Suomessa. Lapsiperhelehti Kaksplussan lokakuun 2014 artikkelissa Äideistä tuli blogitähtiä kerrotaan viisi vinkkiä siihen, miten saadaan luotua menestyvä äitiysblogi. Artikkelin mukaan nykypäivän äitiyspaikkaukseen tulisi kuulua läppäri tai vähintään tabletti-tietokone, sillä niin moni nykypäivän äideistä perustaa omalle perhe-elämälleen blogin. Suomen blogilistalta löytyy jo noin blogia, jotka keskittyvät lapsiin ja perhe-elämään. (Kaksplus 10/2014.) Blogia pitävä perheenisäkään ei ole Suomessa uutta. Isyyspakkaus-blogia pitävä Tommi Koivisto kertoo Helsingin Sanomissa, että haluaa antaa blogillaan mallia muille miehille, että on ok tykätä olla lapsen kanssa kotona ja osallistua sitä kautta lapsenhoitoon. Blogin aiheet ovat samoja kuin äitiysblogeissakin, tosin välillä joukkoon eksyy myös miehisempiäkin aiheita. (Helsingin Sanomat ) Suomessa äitiysblogien keskuuteen on alkanut muodostua joukko kehitysvammaisten lasten äitejä, jotka bloggaavat arjestaan internettiin. Ylen haastattelussa erityisperheen perhe-elämästä blogia pitävä Anna-Kaisa Huurinainen kertoo, että haluaa muuttaa ihmisten suhtautumista vammaisiin ihmisiin. Hän kokee tärkeäksi puhua kehitysvammaisuudesta, jotta se ei olisi enää tabu. Huurinaisen mukaan blogia lukevat muun muassa sellaiset äidit, joilla on suurempi riski saada kehitysvammainen lapsi. (Alatalo 2013.) Äitiysblogi-ilmiö on kiinnostanut itseä pitkään ja aihetta ei ole Suomessa juurikaan tutkittu. Blogitutkimusta on alkanut esiintyä tutkimuskentällä erityisesti muotiblogien ja verkkokeskustelujen tutkimuksen muodossa. Äitiysblogeja on tutkinut muun muassa Mäkinen (2013) tutkimuksessaan Social Interaction in motherhood blogs A netnographic study blogien vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Oma tutkimukseni keskittyy tutkimaan äitejä, jotka bloggaavat internettiin arjestaan kehitysvammaisen lapsen kanssa. Tutkimukseni näkökulma keskittyy siihen, millaista on olla äiti kehitysvammaiselle lapselle ja kuinka tämä äitiys jäsentyy internetin blogin kautta. Blogit tarjoavat uuden näkökulman jo ennestään paljon tutkittuun aiheeseen kehitysvammaisen lapsen vanhemmuudesta (mm. Whiting 2014, Boström, Broberg & Hwang 2009, Tonttila 2006). Tutkimani blogit kertovat hyvin vapaamuotoisesti blogin pitäjän

8 3 perhe-elämästä ja elämästä kehitysvammaisen lapsen kanssa. Kaikkia tutkimiani blogeja yhdistää se, että perheessä on kehitysvammainen lapsi ja tarkemmin määriteltynä, lapsella on todettu Downin oireyhtymä. Tutkielmani luvussa kaksi käsittelen vanhemmuutta ja tutkimuksen keskiössä olevaa teemaa eli äitiyttä. Vanhemmuutta käsitellään vanhemmaksi tulemisen näkökulmasta sekä vammaisen lapsen vanhemmuuden näkökulmasta. Käsittelen luvussa kaksi myös kehitysvammaisuutta ja Downin oireyhtymää, jotka liittyvät tutkimukseeni lapsen kehitysvammaisuuden kautta. Luvussa kolme esittelen tutkimusaineistoni kannalta tärkeät ja ajankohtaiset aiheet: blogit sekä blogitutkimuksen. Luvussa kolme tuon esille myös tutkimukseni keskiössä olevan ilmiön äitiysblogit erityisesti aihetta tutkineiden Morrisonin (2010,2011) ja Lopezin (2009) näkökulmista. Luvussa neljä tuon esiin narratiivisen tutkimusmenetelmän ja tutkimuksessa tehdyt eettiset sekä aineiston kokoamiseen liittyvät valinnat. Luvussa viisi on luettavissa tutkimustulokset kertomuksen muodossa viiden eri kehitysvammaisen lapsen äitinä olemiseen liittyvän teeman kautta. Pohdinta-luvussa peilaan tutkimustuloksiani aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja arvioin tulosteni luotettavuutta.

9 4 2 KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN VANHEMPANA OLEMINEN 2.1 Äidiksi ja vanhemmaksi tuleminen Kautta aikojen kaikki yhteisöt ovat luoneet ja luovat jatkuvasti stereotyypinomaista kuvausta äidistä ja äitiydestä. Feminiinisyys ja äitiys muodostuvat useissa yhteiskunnissa naiseuden koko olemuksen. Suurimalle osalla naisista äitiys on yhä heidän ainoa olemuksensa. (Lax 2006, 1.) Naisella äidiksi tuleminen vaikuttaa naisen käsitykseen omasta itsestään. Naisen tullessa äidiksi, hänen täytyy hyväksyä itselleen uusi osaidentiteetti ja ratkaista ne ristiriidat, jotka tulevat esiin äitiyden ja muiden rooli-identiteettien yhteensovittamisessa. (Niemelä 1979, 156.) Niemelä on pohtinut, kuinka naiselle syntyy äitiyden tunne lapsen syntymisen jälkeen. Äitiyden tunne voi kehittyä vain vauvan ja äidin välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus vaatii, että äiti kohtaa lapsensa juuri sellaisena kuin lapsi on ja vastaa hänen tarpeisiinsa. Tällöin näiden kahden välille voi syntyä monia hetkiä, jolloin sekä äiti että vauva voivat olla omana itsenään toistensa kanssa. Juuri näissä hetkissä äiti saavuttaa tunteen siitä, että hän on juuri tämän lapsen äiti. (Niemelä 2003, 237.) Vauva kokee kasvavan, orastavan, itsensä heti synnyttyään. Stern on kuvannut vauvan minätunnun syntyä ja hänen mukaansa kahden ja kuuden kuukauden välisenä ajanjakso-

10 5 na vauva vahvistaa ydinitseään erillisenä ja itsenäisenä fyysisenä yksilönä. Yhteys muiden ihmisten kanssa voi syntyä vasta, kun vauvalla on valmis käsitys omasta ydinitsestä. (Stern 1985, 10.) Niemelä on soveltanut Sternin minätunnun syntymisen mallia äitiminän syntymiseen. Hän näkee äititunteen syntymisen kaksivaiheisena tapahtumana. Ensiksi äiti kohtaa vauvansa ja alkaa tutustua tähän. Vauva alkaa kohdata äitiään ja ulkomaailmaa. Seuraavassa vaiheessa vauvan ja äidin vuorovaikutuksessa molemmille alkaa muodostua kuva itsestä. Vauvalla on syntyessään valmiudet kokea yhteys toisen ihmisen kanssa ja myös äiti on monin eri tavoin valmis kohtaamaan oman vauvansa. Vauva on aluksi outo ja vieras. Äiti voi kokea itsensä hyvin epävarmaksi ja hän ei vielä tunne oman vauvansa tapaa ilmaista itseään. Lisäksi äiti ei tiedä, miten vauva haluaa olla hänen kanssaan. (Niemelä 2003, ) Vauva muodostaa tunteen ydinitsestä vuorovaikutuksessa äidin kanssa, joten voidaan olettaa, että myös äiti muodostaa ydinitsensä äitinä vuorovaikutuksessa vauvansa kanssa. Hoidettuaan vauvaansa muutaman kuukauden, hän ei koe enää olevansa vain vauvan armoilla. Äiti alkaa kokea itsensä aktiivisena toimijana vauvan kanssa. Hän kokee vastaavansa vauvansa tarpeisiin. Äiti kokee pystyvänsä säätelemään tilanteita niin, että se on parhaaksi hänen itsensä sekä vauvan kannalta. Hän muodostaa elämänsä vauvansa rytmien mukaan ja alkaa ymmärtää vauvansa tapaa olla. Äidin ruumiillisten ja psyykkisten kokemusten yhdentyminen, hoitotapojen muotoutuminen, vauva-ajan eteneminen ja vauvan kanssa läpikäydyt tunteet muodostavat ydinäitiyden kokemuksen. Siitä huolimatta, vaikka äiti olisi kokenut orastavan äitiyden tunteet sekä kokemuksen ydinäitiydestä perheen aiempien lasten kanssa, on edelleen tärkeää, että hänelle muodostuu kaikki nämä äitiyden tunteet uudenkin lapsen kanssa. (Niemelä 2003, ) Hjälmhult ja Lomborg ovat tutkineet äitien kokemuksia äitiydestä ja kotona selviämisestä vastasyntyneen vauvan kanssa. Äidit olivat huolissaan siitä, kuinka he onnistuvat säilyttämään kontrollin sekä eheyden uudessa elämäntilanteessaan. He pyrkivät eheyden säilyttämiseen priorisoimalla vauvan tarpeet kaiken muun edelle. Priorisoinnin keinoista tutkijat muodostivat neljä alakategoriaa: äitiyden kompetenssin kehittäminen, venyminen eri osa-alueille, hyväksynnän etsiminen ja keskittyminen parisuhteeseen. Ensikertaa äidiksi tulleet eivät tienneet mitä odottaa sairaalasta kotiutumisen jälkeen, joten äidit tunsivat ahdistusta ja turvattomuutta. Äitiyden kompetenssin kehittämisessä äidit etsivät tietoa

11 6 normaalista äitiydestä, synnytyksestä, parisuhteesta sekä äitiydestä ja vertasivat itseään löytyneisiin kuvauksiin. Erityisesti imetys koettiin ikään kuin äitiyden onnistumisen mittapuuksi. Parisuhteeseen keskittymistä vaikeutti äitien mukaan vaikeus siirtää vastuuta miehelle. Toisaalta osa äideistä sanoi juuri työnjaon ja vastuiden jakamisen kotona olleen tärkeää parisuhteelle. (Hjälmhult & Lomborg 2012, ) Vauvan kotiuduttua monet äidit laiminlöivät omia tarpeitaan ja he pyrkivät täyttämään sekä omia että ulkopuolelta tulevia odotuksia. Unenpuutteen, kipujen sekä unohtuneiden ruokailujen täyttämänä arkena osa äideistä ei kyennyt tekemään muuta kuin huolehtimaan lapsesta. Äitien mukaan heidän venymiselleen ei ollut rajaa. Monet äidit pyrkivät tekemään kaiken täydellisesti ja he pelkäsivät että heidän kokemansa tunteet eivät olleet normaaleja. Äidit etsivät ympäristöstään hyväksyntää. Tutkimus osoitti, että on erityisen tärkeää, että äidit nähdään ja kuullaan sekä heitä kannustetaan heidän toimiessaan äiteinä. (Hjälmhult & Lomborg 2012, ) Äitinä oleminen on osa vanhemmuutta. Tamminen ei pidä vanhemmuutta aikuisen roolina tai ominaisuutena vaan ennen kaikkea vanhemmuus on aikuisen ja lapsen välinen ihmissuhde. Lapsen olemassaolo antaa aikuiselle ihmiselle mahdollisuuden olla vanhempi. Vanhemmuus on erityinen ihmissuhde, jossa aikuinen kasvattaa lasta. Samalla lapsen kasvaessa käynnistyy aikuisen jatkuva, elinikäinen sisäinen kasvu. Ensi hetkistään alkaen lapsi itse vaikuttaa siihen, millaista vanhemmuutta hän saa osakseen. Lapsi muokkaa toiminnallaan ja olemuksellaan omien vanhempiensa vanhemmuutta. (Tamminen 2004, 69.) Vanhemmuus on henkisenä kasvuprosessina yksi ihmiselämän kompleksisimpia psykologisia prosesseja. Vanhemmat integroivat omassa vanhemmuudessaan yhteen kolmea elintärkeää ihmissuhdekokemustaan. Ensiksi vanhempi ymmärtää lastaan vain sitä kautta, että on itse ollut myös lapsi. Toiseksi vanhempi muokkaa omaa vanhemmuuttaan siihen suhteeseen peilaten, joka hänellä on itse ollut lapsena omiin vanhempiinsa. Kolmanneksi vanhemmuus rakentuu aikuisen senhetkisen kiintymyssuhteen eli mahdollisen parisuhteen kautta. (Tamminen 2004, ) Nyström ja Öhrling ovat tehneet vanhemmuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen, joka käsittää yhteensä 33 eri tutkimusta. Tutkimuskatsauksen mukaan ensimmäinen vuosi vanhempana on hämmentävä kokemus. Isä ja äiti kokivat tutkimuksissa vuoden aikana

12 7 koetun vanhemmuuden hieman eri tavalla. Äitien kokemuksissa tuli esille erityisesti tyytyväisyys ja itsevarmuus äitinä, vastuussa olemisen hämmennys, kamppailu oman ajan vähäisyyden kanssa sekä väsymyksen ja uupumuksen kanssa eläminen. Isänä olemisessa huolestuttivat uusien vaatimuksien aiheuttama stressi, itsevarmuus kumppanina sekä isänä, läheisyyden saavuttamisen epäonnistuminen lapsen kanssa ja toimiminen perheen suojelijana ja elättäjänä. Vanhemmat kokivat lapsen tuomat muutokset elämässään hämmentävinä. Kuitenkin kokemukset olivat sekä positiivisia että negatiivisia, vaikka esille tulleet tekijät aiheuttivat jokainen enemmän ja vähemmän stressiä. (Nyström & Öhrling 2003, ) 2.2 Lapsen kehitysvammaisuus ja vanhemmuus Lapsen syntyessä vanhempien elämäntapa muuttuu. Lapsen syntymää täytyy ennakoida, olipa lapsi sitten ensimmäinen tai myöhempi lisäys perheeseen. Lapsen saama varhainen vammaisdiagnoosi aiheuttaa lisästressiä, etenkin jos vanhemmat eivät ymmärrä vammaisuuden luonnetta tai sen mahdollisia vaikutuksia tulevaan elämään. Tämä tekijä lisää vanhempien epävarmuutta. Vanhempien on tärkeä saada tietää luokiteltu diagnoosi lapsesta, sillä se auttaa vanhempia hakeutumaan oikeaan paikkaan tuen tarpeen ilmaantuessa. Lisäksi diagnoosi tarjoaa oivalluksen siitä, että ratkaisemattomat huolet voivat johtua lapsella olevasta tilasta. (Burke 2008, 42, 47.) Kun nainen tulee raskaaksi, hän valmistautuu ja virittäytyy uuteen tulevaan tehtäväänsä. Jotkut vanhemmat saavat jo raskauden aikana tietää vauvan vammaisuudesta, jolloin vanhemmat joutuvat päättämään, aikovatko keskeyttää raskauden vai ei. Tieto lapsen vammaisuudesta voi kuitenkin auttaa vanhempia kehittämään todellisemman kuvan syntyvästä lapsesta ja täten se voi helpottaa kiintymyksen tunteen syntymistä. Vauvan syntyessä vammaisena, ensimmäinen haaste vuorovaikutukselle voi olla tunnistamisen pitkittyminen. Vanhemmilla voi olla vaikeuksia kohdata vauva, sillä se poikkeaa fantasioilla kyllästetystä vauvasta paljon. Varhainen tutustuminen vauvaan ja tunnistaminen helpottavat tuettaessa lapsen kehitystä. Yhdeksi ongelmaksi voi kuitenkin muodostua vauvan

13 8 näkeminen vain hänen vammansa kautta eikä häntä ajatella kehittyvänä yksilönä. Kalland käyttää esimerkkinään Downin oireyhtymää: Vauvan aito tunnistaminen vaatii, että vanhemmat tuntevat heille syntyneen vauvan, jolla on Downin syndrooma, ei Down-vauvaa. (Kalland 2003, , 197.) Lapsen synnyttyä vammaisdiagnoosin kertominen on ratkaiseva hetki perheen elämässä ja tämä hetki tullaan muistamaan myöhemmin. Diagnoosin kertominen vaatii sairaanhoitohenkilökunnalta hienotunteisuutta sekä ammattitaitoa. Diagnosointitiedon lisäksi vanhemmat tarvitsevat myös tukea arkeen sekä rohkaisemista tulevan kohtaamiseen. Vammaisen lapsen tuleminen maailmaan ei tarvitse olla yksistään surumielinen tapahtuma, vaan vauvasta kasvaa aikanaan aikuinen, joka tulee näkemään, oppimaan ja kokemaan asioita omalla rikkaalla tavallaan. (Välkkilä 2009, 10.) Kehitysvammaisen lapsen synnyttyä Suomessa synnytyssairaaloissa annetaan Ensitietonimistä tietoa lapsen vammaisuudesta. Tämän oikein annetun tiedon tarkoitus on lieventää diagnoosin aiheuttamaa shokkia ja ohjata vanhempia hakemaan apua lapselleen ja itselleen. Tiedolla pyritään ehkäisemään vanhempien psyykkisiä oireita. (Kaski ym. 2002, ) Kehitysvammaisten tukiliitto järjestää myös ensitietokursseja, jotka ovat sopeutumisvalmennuskursseja perheille, joihin kuuluvilla lapsilla on todettu kehitysviivettä, oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma. Yksi tärkein osa kurssia on perheiden keskinäinen vertaistuki. Kehitysvammaisen ihmisen maailma ei ole kaikille vanhemmille ennestään tuttu. Vanhemmille voi olla uutta, että kehitysvammaiset ihmiset viettävät hyvin tavallista arkea. He harrastavat, käyvät töissä, opiskelevat ja asuvat itsenäisesti. Ensitiedon yksi tärkeimpiä viestejä on se, että...vammaisen ihmisen elämä on hyvä ja arvokas. (Vehmanen & Vesa 2014, 9, 12.) Vanhemmat reagoivat lapsen vammaisuuteen eri tavoin. Joskus ensitieto on jäänyt joko antamatta tai sitä ei ole kyetty antamaan siten, että vanhemmat olisivat siinä tilanteessa olleet kykeneväisiä ottamaan sen vastaan. Joissakin tilanteessa lapsen vammaisuus on vanhemmille luonnollinen osa elämää ja he jatkavat elämäänsä uudessa tilanteessa. Heidän keskinäinen side toisiinsa vain vahvistuu entisestään. Usein lapsen vammaisdiagnoosi aiheuttaa vanhemmille sopeutumattomuuskriisin. Kriisireaktiot kehittyvät yleensä saman

14 9 kaavan mukaan. Kriisireaktioista voidaan erottaa neljä eri vaihetta: shokki-, reaktio-, korjaamis- sekä uudelleensuuntautumisvaiheet. (Kaski ym. 2002, 297.) Vammaisdiagnoosin saamista seuraa usein psyykkinen shokki, jonka ilmenemismuodot riippuvat perheen elämäntilanteesta, aiemmista kokemuksista sekä vanhempien keskinäisestä parisuhteestaan. Shokki voi kestää muutamasta hetkestä muutamaan päivään ja usein vanhemmat eivät muista kyseisen ajan tapahtumia. Täten ensitiedon antajan ei kannata ryhtyä kertomaan lapsen kuntoutusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista laajasti. Tässä vaiheessa tulee keskittyä vain vallitsevaan tilanteeseen. Reaktiovaiheessa masennus ja suru valtaavat usein vanhemmat. Tähän voi sekoittua vielä häpeän tunnetta, sillä jotkut vanhemmat kokevat häpeää siitä, että he eivät jostain syystä ole pystyneet saamaan normaalia lasta. Tällöin suru kaksinkertaistuu, sillä vanhemmat kokevat menettävänsä myös omanarvontuntoaan. Ulkopuolinen apu sekä vertaistuen saaminen ovat tällöin ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä. Reaktiovaiheeseen voi liittyä myös syyllisyyden tunnetta, lapsen vammaisuuden kieltämistä sekä syyttelyä ja ylihuolehtimista lapsesta. Vanhemmat voivat etsiä syyllistä lapsen vammaisuudelle yrittäen helpottaa näin omaa oloaan ja syyllisyyden tunnettaan. (Kaski ym. 2002, ) Lapseen kohdistuvien vaikeiden reaktioiden vyyhtiä voidaan korjata asiantuntevalla keskustelulla, johon koko perheen on hyvä osallistua. Vanhemmat tarvitsevat varhaisessa vaiheessa paljon tukea, jotta he pystyvät luomaan lapselle positiivisen perustan minäkuvalle ja mahdollisuuden itsenäistymiseen. Korjaamisvaihetta seuraa uudelleensuuntauminen lapseen, joka tapahtuu 1-2 vuoden kuluttua shokkivaiheesta. Vanhemmat alkavat vähitellen hyväksyä lapsensa sellaisena kuin hän on. Murheet voivat tulla esiin kuitenkin uusissa elämäntilanteissa esimerkiksi koulun aloittamisen kynnyksellä tai kun muut ikätoverit saavuttavat etappeja elämässään. (Kaski ym. 2002, ) Boström, Broberg ja Hwang ovat tutkineet vanhempien tuntemuksia ja kokemuksia heti lapsen saaman kehitysvamma-diagnoosin jälkeen. Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien lapsilla oli todettu kehitysvammaisuus viimeisen puolen vuoden sisällä tai diagnosointiprosessi oli meneillään. Suurin osa vanhemmista kuvaili omaa lastaan rakastavasti ja tasapainoisesti. Lasta kuvailtiin positiivisesti, mutta negatiivisia piirteitä ei laitettu täysin syrjään. Suurin osa vanhemmista kuvaili hyvin toimivia rutiinejaan sekä syntynyttä

15 10 suhdettaan lapsensa kanssa. Lisäksi moni toi esiin sen, että he näkevät lapsensa yksilönä ja omana persoonanaan. Muutaman vanhemman kuvailut omasta lapsestaan olivat päinvastaisesti negatiivisia sekä etäisestä suhteesta kertovia. (Boström, Broberg & Hwang 2009, ) Suurin osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista oli mietteliäitä kehitysvammaisen lapsen tulevaisuuden suhteen. Osa puhui jokapäiväisestä elämästään siten, että se olisi ikään kuin integroitunut yhteen kehitysvammaisuuden kanssa. Muutaman vanhemman kertomukset paljastivat hyväksynnän, sillä heidän kertomuksissaan lapsen vammaisuus ei ollut pääosassa. Kuitenkin suurimman osan vanhempien kertomuksissa lapsen kehitysvammaisuus esitti suurta osaa jokapäiväisessä elämässä. Huolenaiheina jokapäiväisessä elämässä olivat diagnoosin vaikea hyväksyminen, yhteiskunnan ja muiden ihmisten suhtautuminen poikkeavaan lapseen, kehitysvammaisen lapsen vaikutus vanhempien identiteettiin, koetut traumaattiset kokemukset (kriittiset ajanjaksot kuten synnytys ja ensimmäiset elinkuukaudet) sekä vaikeudet ymmärtää omaa lasta. (Boström ym. 2009, ) Vammaisen lapsen synnyttyä vanhemmille tarjotaan Suomessa mahdollisuutta ensitukiryhmäistunnon (ETRI) pitämiseen. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ja vanhempien vetämään keskusteluun voidaan kutsua myös vanhempien toiveesta heidän nimeämiään henkilöitä esimerkiksi sukulaisia, joita hämmentää tieto lapsen kehitysvammaisuudesta. Ensitukiryhmäistunto voidaan järjestää jo odottavan äidin raskausaikana, mikäli lapsen vammaisuus on todettu jo silloin. Ensitukiryhmän tavoitteena on tukea perhettä kohti tulevaisuutta (Välkkilä 2009, 10.) Suomessa kaikki lapset kuuluvat lastenneuvoloiden palvelujen piiriin. Kehitysvammainen lapsi käyttää usein myös kuntoutusneuvolan palveluja, jota voidaan kutsua paikasta riippuen myös kehitysvammaneuvolaksi tai erityisneuvolaksi. Kehitysvammaneuvolan toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Henkilökuntaan kuuluvat tavallisesti psykologia, lääkäri ja sosiaalityöntekijä sekä lisäksi saatavilla ovat myös fysioterapeutin ja puheterapeutin palvelut. Neuvolakäyntien aikana tehdään erilaisia psykologisia, lääketieteellisiä ja muita tarpeellisia tutkimuksia, joiden pohjalta tehdään lapselle kuntoutussuunnitelma. Kuntoutusneuvolassa perhe saa tukea lapsen kehitysvammaisuuden tuomiin eri-

16 11 tyiskysymyksiin, mutta he ovat edelleen oikeutettuja käyttämään lähimmän lastenneuvolansa terveyttä tukevia palveluita. (Välkkilä 2009, ) Lapsen vammaisuus vaikuttaa koko perheen elämään. Whiting (2014a) tutkimukseen osallistuneen 33 perheen näkemyksen mukaan, lapsen vammaisuus tai sairauden tuomia elementtejä voidaan tarkastella kolmen eri kategorian kautta. Kehitysvammaisen tai sairaan lapsen lisätarpeet vievät enemmän aikaa verrattuna ikätovereihin. Lisäksi lääkitykset, erityisruoat ja fysioterapiat ja muut lääkärikäynnit vievät vanhemmilta enemmän aikaa. Mikäli perheessä on muita lapsia, vanhemmat kokivat, että heillä jää vähemmän aikaa heille. (Whiting 2014a, ) Sairaan tai kehitysvammaisen lapsen vanhemmat omaavat monia rooleja hoitaessaan omaa lastaan. Vanhemmat kokivat olevansa kumppaneita, vanhempia, taksikuskeja, hoitajia, fysioterapeutteja ja päiväkirjan pitäjiä, kaikkia samaan aikaan. Vanhempana tarvitaan tällöin ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä tasapainotella useiden eri velvollisuuksien välillä. Useat perheet käyttivät itsestään nimitystä vammautunut perhe (disabled family). Tällä termillä perheet viittaavat siihen, että lapsen sairaus tai vamma vaikuttaa heidän koko perheensä kommunikaatioon, joissakin tilanteissa työmahdollisuuksiin sekä kodinhoidon ja perheen hajaannukseen. (Whiting 2014a, ) Jatkotutkimuksessa selvitettiin perheen tuen tarvetta. Suurimman tuen perheet kokivat saavansa ihmisiltä heidän ympärillään, sukulaisilta ja ystäviltä sekä ihmisiltä terveydenhuollon piiristä. Perheen ja ystävien tuki nähtiin käytännöllisenä lastenhoitoapuna sekä sisarusten hoitoapuna, jolloin sisarukset saivat vapaa-aikaa. Myös emotionaalisen tuen saaminen koettiin tärkeäksi. Terveydenhuollon prosessit ja resurssit olivat myös tärkeä osa tukea: perheet saivat sieltä diagnosointiapua, kirurgiaa ja pitkän ajan tuen perheen elämään. (Whiting 2014b, ) Myös Tonttilan (2006) tutkimuksessa tuli esille, että vammaisten lasten äidit saivat vahvimmin tukea omaan vanhemmuuteensa perheen tasapainottavasta vaikutuksesta, lapsen päivähoidosta ja hänen kuntouttavilta henkilöiltään sekä perheen terveistä lapsista. Lisäksi tukea saatiin toisilta vammaisen lapsen vanhemmilta, työstä, parisuhteesta, lapsen erityisyyden filosofisesta tai uskonnollisesta käsittelystä sekä harrastuksista, opiskelusta ja ystäviltä. (Tonttila 2006, 130.)

17 Kehitysvammaisuus ja Downin oireyhtymä Maailman terveysjärjestön tautiluokitus ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) määrittelee älyllisen kehitysvammaisuuden (F70-79) tilaksi, jossa mielen kehitys on epätäydellinen tai se on pysähtynyt. Älyllinen kehitysvammaisuus esiintyy joko yksinään tai siihen voi liittyä mitä tahansa muita ruumiillisia tai henkisiä häiriöitä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2012, 264.) Älylliseen kehitysvammaisuudessa heikosti kehittyneitä taitoja ovat erityisesti kehitysiässä opittavat taidot. Näihin voidaan lukea kuuluvaksi kielelliset taidot, kognitiiviset taidot, motoriikka sekä sosiaaliset taidot. Kehitysvamma-diagnoosin saamiseksi henkilöllä pitää todeta älyllisen tason mataluus. Älyllinen kehitysvammaisuus voidaan jakaa älykkyysosamäärän perusteella neljään luokkaan: lievä kehitysvammaisuus, jolloin älykkyysosamäärä (ÄO) on 50-69, keskivaikea kehitysvammaisuus ÄO 35-49, vaikea kehitysvammaisuus ÄO sekä syvä kehitysvammaisuus ÄO alle 20. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2012, ) AAIDD (The American Association on Intellectual and developmental Disabilities) määrittelee kehitysvammaisuuden tarkoittavan tämänhetkisen toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta. Määrittelyssä on kyse edellytyksistä, ympäristöstä ja toimintakyvystä. AAIDD:n mukaan kyse on adaptiivisten ja älyllisten taitojen sekä ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Älyllinen kehitysvammaisuus on vammaisuutta edellä mainitun vuorovaikutuksen tuloksena. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, ) Downin oireyhtymään liittyy aina jonkin asteista älyllistä kehitysvammaisuutta. Noin 70 perhettä Suomessa saa vuosittain tiedon siitä, että perheeseen syntyneellä lapsella saattaa olla Downin oireyhtymä. Downin oireyhtymään liittyy eritasoisia kehityshäiriöitä ja maailmassa ei ole olemassa tyypillisesti kehittyvää down-lasta. 95 %:lla kaikista lapsista, joilla on Downin oireyhtymä, on trisomioita. Trisomia 21 tarkoittaa sitä, että että kromosomia 21 on kahden sijasta kolme kappaletta. Tämä ylimääräinen kromosomi aiheuttaa poikkeavuuden lapsen kehityksessä ja ulkonäössä. (Välkkilä 2009, ) 21- trinosomi on suurin yksittäinen kehitysvammaisuutta aiheuttava syy ja äidin mahdollisuus saada 21-trinosomian omaava lapsi kasvaa äidin iän kasvun myötä. Downin oireyh-

18 13 tymän omaavista lapsista suurin osa on älyllisesti lievästi tai keskitasoisesti kehitysvammaisia. Varhaislapsuudessa down-lapset voivat olla tavallista veltompia ja lapset kehittyvät sysäyksittäin. He oppivat kävelemään vasta parivuotiaina ja puhumaan oppiminen voi tuottaa myös vaikeuksia. Kielellistä kehitystä voidaan tukea varhaisviittomilla ja sanojen muodostamista voidaan tukea suun ja kasvojen alueen motorisilla harjoitteilla. Sanojen ilmaantuminen tapahtuu yksilöllisesti, usein noin 3-4 vuoden iän jälkeen. (Kaski, Manninen, Mölsä & Pihko 2002, ) 2.4 Vanhemmuuden hyvinvointi ja suhtautuminen omaan lapseen Rasmussenin mukaan sivistyneillä yksilöillä ei voi olla muuta tärkeämpää tehtävää, kuin valmistella uutta sukupolvea yhteiskunnan jäseniksi. Yksilöt aloittavat oppimisensa yhteiskunnan jäsenyyteen oman perheensä parissa. Perhe valmistaa yksilön kohtamaan aikuisuuden haasteet sekä yhteiskunnan velvollisuudet. Se, miten perhe kasvattaa yksilöä, vaikuttaa tulevaisuudessa perheen sekä koko yhteiskunnan yhtenäisyyteen. Lapsen kasvatuksen tehtävä (task) on valmistaa lasta aikuisuuteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Lapsen kasvatuksen haaste (challenge) on se, kuinka hallita lapsen itsekeskeisiä ja synnynnäisiä taipumuksia. Syntyessään lapsella on luonnostaan kiinnostus sosiaaliseen toimintaan, mutta sosiaalisen toiminnan laatu täytyy opettaa, sillä se ei ole synnynnäinen. Mikäli lapselle ei opeteta sosiaalisia käytäntöjä, hän kehittää itsekeskeisten ajatusten värittämiä päämääriä sekä kiinnostuksen kohteita. Lapsella on synnynnäinen tarve välttää ahdistusta. Hän pyrkii välttämään ahdistusta pyytämällä apua vanhemmalta ja saamalla vuorovaikutuksen kautta aikaan hyvää oloa. Kuitenkin myös vanhemmat etsivät elämässään lohtua, turvallisuutta ja mielihyvää. Lapsen kasvatus usein häiritsee näitä haluja, joten vanhemmat voivat kadottaa lapsen kasvatuksen punaisen langan. Usein vanhemmat keskittyvät ennemmin lapsen senhetkiseen elämänkriisiin, omiin senhetkisiin tarpeisiinsa ja haluihinsa kuin pidemmän tähtäimen lopputuloksiin ja tavoitteisiin. Vanhemmilla on halu kasvattaa lapsestaan vastuullinen ja hyvää tekevä yhteiskunnan jäsen. Usein vanhemmat etsivät apua vanhemmuuteensa vasta kun konflikteja ja vaikeuksia on jo ilmaantunut. (Rasmussen 2014, )

19 14 Moni vanhempi kokee tärkeimmäksi elämäntehtäväkseen rakastaa omaa lastaan. Vanhemmat voivat kokea, että heidän tehtävänsä on suojella lasta ahdistukselta ja mikäli lapsi on onneton, se kertoo heidän huonosta vanhemmuudestaan. Ulkoiset tekijät voivat myös aiheuttaa vanhemmille paineita selvitä vanhemmuudestaan. Kulttuuriset tekijät voivat aiheuttaa paineita kun vanhemmat yrittävät kasvattaa lastaan vastamaan yhteiskunnassa määriteltyihin menestyksen, kauneuden ja urheilullisuuden vaatimuksiin. Myös uskonnolliset sekä eettiset kasvatustraditiot voivat aiheuttaa paineita. Kasvatuksessaan vanhempien on huomioitava lapsensa kehitykselliset vaiheet ja asetettava näin ollen tavoitteensa jotka ovat linjassa lapsen taitojen ja kykyjen kanssa. (Rasmussen 2014, ) Se, että perheessä on kehitysvammainen lapsi, ei automaattisesti tarkoita sitä, että lapsi olisi vahingollinen vanhempien hyvinvoinnille. 67 perheen käsittävään kyselytutkimukseen osallistuneet kehitysvammaisten lasten vanhemmat eivät eronneet Yhdysvaltain valtaväestöön verrattuna, kun tarkastellaan vanhempien kokemaa stressiä ja masennuksen tunteita. Kuitenkin tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kokivat avioliittonsa laadun heikommaksi verrattaessa valtaväestöön. Kuitenkin avioliiton tila oli vain marginaalisesti yhteydessä lapsen kehitysvammaisuuteen. Äideillä avioliiton laatu oli vahva ennustaja vanhemmuuden tehokkuudelle kun taas isillä, avioliiton ulkopuolelta tuleva sosiaalinen tuki toimi ennustavavana tekijänä. Tämä tukee käsitystä siitä, että äidit kokevat saavansa enemmän tukea omaan vanhemmuuteensa avioliiton tukevasta voimasta, kun taas isän käsitys itsestään vanhempana saa tukea ulkopuolelta. (Kersh, Hedvat, Hauser-Cram ja Warfield 2006, 885, ) Norlin ja Broberg vertailivat tutkimuksessaan vanhempien parisuhteen laatua ja yksilöllistä hyvinvointia kun perheessä on tavallisesti kehittyvä lapsi tai kun perheessä on kehitysvammainen lapsi. Isät ja äidit vastasivat tutkimukseen erikseen. Tutkimuksessa tutkittiin eri osa-alueiden avulla vanhempien hyvinvointia kun perheessä on tai ei ole kehitysvammainen lapsi. Osa-alueet olivat hyvinvointi, lapsen itseänsä vahingoittava tai stereotyyppinen käytös, vanhemmuuden stressi, taloudelliset riskit, avioliiton laatu ja yhteisvanhemmuuden laatu. Tulokset osoittavat, että kehitysvammaisen lapsen vanhemmat kokivat kontrolliryhmää enemmän stressiä ja lapsen itseänsä vahingoittava käytös koettiin enemmän häiritseväksi. Kehitysvammaisten lasten vanhempien ja kontrolliryhmän van-

20 15 hempien avioliiton laatu ei eronnut tässä tutkimuksessa, mutta yhteisvanhemmuuden laatuun lapsen kehitysvammaisuus vaikutti. (Norlin & Broberg 2013, , 562.) Tutkijat olettavat, että lapsen erityistarpeet laittavat vanhempien yhteistyötaidot koetukselle, mutta tämä ei välttämättä kosketa heidän parisuhdettaan. Kehitysvammaisten lasten äidit kokivat hyvinvointinsa heikommaksi, kuin vammattoman lapsen äidit. Kuitenkaan kehitysvammaisten lasten isien kohdalla tätä eroa ei näkynyt. Taloudellisilla riskitekijöillä oli yhteys vanhempien hyvinvointiin, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa tässä tutkimuksessa. Molempien ryhmien analyysissä mahdollisen hyvinvoinnin suurin ennustaja oli yhteisvanhemmuuden laatu. Tämä tukee näkemystä siitä, että perhe, jossa on kehitysvammainen lapsi, ei eroa laadullisesti normaalisti kehittyvän lapsen perheestä. Usein monet tutkijat tarpeettomasti korostavat lapsen käyttäytymisen ominaisuuksien johtuvan kehitysvammasta ja samalla lailla monet tutkijat näkevät vanhemmat vain heidän kehitysvammaisen lapsensa valossa. (Norlin & Broberg 2013, 562.) Kehitysvammaisten lasten vanhemmat kohtaavat useita stressitekijöitä kasvattaessaan kehitysvammaista lasta. He joutuvat kehittämään erilaisia selviytymiskeinoja vastatakseen näihin haasteisiin. (Glidden, Billings & Jobe 2006, 949.) Vanhemmuus esimerkiksi lapselle, jolla on Downin syndrooma, laittaa vanhemmat sopeuttamaan omaa vanhemmuuttaan. Ihmiset, joilla on vahvempi tunne omasta koherenssista (sence of coherence, SOC), selviävät näistä vanhemmuuden stressitekijöistä paremmin. (Hedov, Annerén & Wikblad 2002, 424.) Roll-Pettersson on tutkinut vanhempien kokemuksia siitä, kun perheeseen syntynyt lapsi on kehitysvammainen haastatellen 46 kehitysvammaisen lapsen vanhempaa. 13 lapsen vanhemmilla oli ala- ja ylämäkiä eri aikoina omissa tunteissaan ja reaktioissaan. Osa vanhemmista oli alun jälkeen hyväksynyt lapsen vammaisuuden ja totesi haastattelussa:..nyt tilanne on, mikä on. Osa vanhemmista koki, että lapsen vammaisuus on muuttanut heidän koko elämänsä ja eräs äideistä haluaisi parantaa lapsensa, jos vain pystyisi. Selviytymiskeinoja vanhemmilla oli useita. Osa ajatteli, että vammaisuus voisi olla pahempaa ja eräs Downin oireyhtymän omaavan pojan äiti kertoi, että he ovat onnekkaita, sillä poika on terve. Terveellä on hän tarkoittaa sitä, että pojalla ei ole muita vammoja kuin Downin oireyhtymä. (Roll-Pettersson 2001, 6-10.)

21 16 Ruotsissa toteutetun Downin syndrooma-lapsien (Ds) vanhemmille sekä kontrolliryhmälle (normaalisti kehittyvä lapsi) suunnatun kyselyn mukaan, Ds-vanhemmat eivät eronneet kontrolliryhmän vanhemmista stressin ja oman koherenssinsa mittaustuloksissa. Tulokset osoittivat, että jos vanhempi yleisesti koki vähemmän stressiä vanhemmuudestaan, hänen tunne omasta koherenssistaan oli korkeampi. Ryhmien välillä ei ollut tässä eroa, joten tämä tukee väittämää kehitysvammaisen lapsen perheen normaaliudesta. Tutkijaryhmän mukaan tämä on todettu laajemmin jo aiemmissa tutkimuksissa. Kehitysvammaisen lapsen olemassaolo perheessä ei automaattisesti lisää perheen stressitekijöitä, vaan omalla suhtautumisella vanhemmuuteen on vaikutusta. (Hedov ym. 2002, 429.) Tutkimuksessa löytyi kuitenkin joitakin eroja Ds-vanhempien ja kontrolliryhmän vanhempien välillä. Erityisesti Ds-lapsen äidit kokivat vanhemmuuden vaatimusten kasvaneen. Äidit kokivat kontrolliryhmän äitejä stressaavimmiksi vanhemmuuden tuomat vaatimukset, perheen yhteisten aktiviteettien rajoittuneisuuden, unenpuutteen, puolison kanssa vietetyn ajan rajallisuuden sekä sen, kuka hoitaisi lasta kun vanhemmilla on menoja. Dslapsen äidit kokivat loppuun palamista enemmän kuin kyseisessä tilanteessa olevat isät. Tämä huomio tukee tutkijaryhmän mukaan myös aiempia löydöksiä siitä, että kehitysvammaisen lapsen äidit kokevat yleisesti enemmän stressiä kuin samassa tilanteessa olevat isät. Tämän tutkimuksen mukaan, isät olivat äitejä enemmän huolissaan puolisonsa jaksamisesta molemmissa tutkimusryhmissä. Ruotsissa äitien työllisyystilanteessa ei näkynyt huomattavia eroja, mutta vammattomien lapsien kävivät vammaisen lapsen äitejä useammin osa-aikatyössä. Kuitenkin on yleisestä, että pienten lasten äidit työskentelevät osa-aikaisesti juuri silloin, kun lapset ovat pieniä. Lapsenhoitoon kotona käytettiin molemmissa tutkimusryhmissä yhtä paljon aikaan. (Hedov ym. 2002, ) Useat tutkimukset ovat koskeneet äidin hyvinvointia lapsen kasvatuksessa, oletuksella, että äiti on perheessä päävastuunkantaja lastenhoidossa. Kuitenkin äidin hyvinvointiin voi vaikuttaa vahvasti se, kuinka paljon hän saa tukea perheen isältä. Simmerman, Blacher ja Baker selvittivät äitien tyytyväisyyttä isän osallisuuteen lastenhoidossa, kun perheessä on lapsi, jolla on todettu kehitysvammaisuutta. 60 perheen käsittävä tutkimus osoitti, että isät osallistuivat perheen arjessa eniten kasvatukseen, kurinpitoon, leikkimiseen ja lapsen tarvitsemien palveluiden päätöksentekoon. Enemmän vastuuta äideille jäi lapsen hygienian hoidossa, ruokailun huolehtimisessa, pukemisessa, opetuksessa ja terapiakäynneissä

22 17 sekä sovituissa tapaamisissa käymisissä. Äidin tyytyväisyys isän antamaan apuun oli selvästi enemmän yhteydessä perheen hyvinvointiin kuin isän antaman avun laajuuteen itsessään. Tyytyväisyys isän osallisuuteen heijasteli tutkimuksessa korkeampaa avioliiton sopeutumista ja se vähensi lapsen huolehtimisesta aiheutuvaa taakkaa. (Simmerman, Blacher & Baker 2001, , ) Tonttilan tutkimukseen osallistuneista äideistä osa koki ristiriitaisia tunteita lastaan kohtaan. Lapsen kanssa elämistä väritti menettämisen pelko, mutta vaikeina aikoina myös toive lapsen menettämisestä. Kukaan ei ollut valmistanut heitä niin laajaan tunteiden kirjoon. Lapsen vammaisuuden selvittyä äitejä ahdisti se, että lapsi sitoo vanhempansa hoitajakseen loppuikänsä. Muutamat äidit olivat kuitenkin muuttaneet ajatusmalliaan ja tiedostivat, että vammaisten lasten tulevaisuus ei ole niin toivoton kun joskus aikaisemmin on ehkä ollut. Kaikilla äideillä on jossain vaiheessa ollut syyllisyydentunteita siitä, että lapsi on vammainen. Osa on ajatellut lapsen vammaisuuden johtuvan jopa omista tekemisistään tai sanomisistaan. Väsyneinä kaksi äitiä on tuntenut jopa vihaa lastansa kohtaan ja lapsen sairauksien hoitamisen myötä valvominen on ollut uuvuttavaa. (Tonttila 2006, ) Tonttilan tutkimus tuo esiin myös sen näkökulman, kuinka läheinen suhde äidillä on vammaiseen lapseen. Kaikkien äitien haastatteluissa kuvastui äitien kiintymys ja rakkaus omaan lapseen. Äideillä on lämmin suhde omaan lapseensa ja he kokivat saavansa lapselta vastakaikua näihin tunteisiin. Eräs äideistä kertoi olevansa ylpeä omasta lapsestaan ja siitä, että saa olla äitinä juuri tälle lapselle. Hänelle on luonnollista ottaa lapsi mukaan eri tilaisuuksiin ja elää perheenä täysipainoista elämää. Monet äideistä kertoivat lapsesta positiivisia puolia sekä toivat esiin niitä hetkiä, jolloin lapsi osoittaa äidille kiintymystä ja hellyyttä. Usein tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan vain vammaisen lapsen vanhemmuuden negatiivisia puolia vaikka nämä lapset antavat vanhemmilleen yhtä lailla aihetta iloon. Äidit kokivat, että vammaisen lapsen myötä heidän elämänarvonsa ovat muuttuneet, pitkäjänteisyys on lisääntynyt sekä pienten asioiden murehtiminen on jäänyt pois. Lisäksi äidit kokivat kasvaneensa ihmisenä ja suojelunhalu omia lapsi kohtaan on kasvanut. Vammainen lapsi on kasvattanut myös suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. (Tonttila 2006, , 115.)

23 Fergusonin ja Fergusonin malli vanhempien suhtautumisesta kehitysvammaiseen lapseen Tutkijat Ferguson ja Ferguson ovat kehittäneet vammaisten lasten perheisiin kohdistuneista tutkimuksista nelikenttäisen luokituksen, josta selviää yleisimmät aiheesta tehdyissä tutkimuksissa käytetyt lähestymistavat. Heidän mukaansa useimmissa tutkimuksissa pyritään vastaamaan kahteen perustavanlaatuiseen kysymykseen: 1) Kuinka vanhemmat reagoivat siihen, että heillä on vammainen lapsi? 2) Kuinka tällaiset reaktiot saavat alkunsa? Ensimmäiseen kysymykseen vastattaessa, monet tutkimukset painottavat, että vanhempien reagointi voidaan lukea emotionaaliseksi asennoitumiseksi, joten tutkimuksen lähtökohtana ovat tällöin asenteet. Tällä tutkimussuuntauksella on tapana puhua siitä, mitä vanhemmat tuntevat eikä siitä, mitä vanhemmat tekevät. Paras tapa ymmärtää vanhempien reaktioita on ymmärtää niitä emotionaalisena suhtautumisena. Toiset tutkimukset taas painottavat tunteiden sijaan vanhempien käytöstä (kysymys kaksi). Lähestymistapa painottaa vanhempien tekoja ennemmin kuin tunteita. Päätuntomerkkinä tutkimuksessa on se, että miten vanhemmat käyttäytyvät entiseen verrattuna, kun lapsi on vammainen. Toisaalta monet käyttäytymisen tutkijoista puhuvat myös siitä, kuinka vanhempien asenteet ovat kehittyneet. Käyttäytymisen ja asenteiden tutkimuksen vastakkaisasettelu aiheuttaa joissakin tilanteissa käytännön eron lähtökohtiin. (Ferguson & Ferguson 1987, ) Toiseen kysymykseen vastattaessa nousee esiin kaksi ulottuvuutta, joista vanhempien reaktion vammaiseen lapseensa syntyvät: normatiivinen ja tilannesidonnainen ulottuvuus. Näiden ulottuvuuksien pohjalta tutkijapari on luonut ammattilaisten orientaatiota vanhempien reaktioita kohtaan kuvaavan nelikentän, jonka on suomentanut ja mukaillut äitiyttä kehitysvammaiselle lapselle tutkinut Tonttila (2006). Tonttila on täydentänyt nelikenttää Fergusonin ja Fergusonin omilla näkemyksillä.

24 19 TAULUKKO 1. Vammaisen lapsen perheeseen kohdistuvat tutkimukset (Ferguson & Ferguson 1987, ; suomentanut ja mukaillut Tonttila 2006, 19) Vanhempien suhtautumista lapsen kehitysvammaisuuteen voidaan tarkastella tilannesidonnaisesta tai normatiivisesta näkökulmasta. Normatiivisen näkökulman mukaan vanhemman ja lapsen välinen suhde on ikään kuin tukipiste, johon koko perheen tasapaino perustuu. Lapsen vammaisuus horjuttaa tätä tasapainoa. Normina voidaan pitää sitä, että lapsen vammaisuus heikentää vanhempiensa käyttäytymistä ja tunne-elämää. Vammaisuus aiheuttaa väistämättä ongelmia vanhemmille. Tilannesidonnainen näkökulma taas painottaa, että vammaisuus itsessään ei aiheuta perheelle ongelmia, vaan ongelmat ilmenevät tilanne tilanteelta. Vammaisuuden tuomat ongelmat muotoutuvat taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja historiallisten tekijöiden myötävaikutuksesta. (Ferguson & Ferguson 1987, ) Taulukosta nähdään, että ammattilaisilla voidaan katsoa olevan neljä erilaista suhtautumistapaa vanhempien reaktioihin omaan kehitysvammaiseen lapseensa. Normatiiviseen ulottuvuuteen lasketaan kuuluvaksi vanhempien funktionalistinen ja psykodynaaminen

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA Riitta Ala-Luhtala Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI Johanna Käpynen Opinnäytetyö Paasikiviopisto Uusperheneuvojakoulutus 2008-2009 Ohjaajat: Pekka Larkela, Heikki Toimi ja Elisa Jyllikoski kevät 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA?

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 198 Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä Sirkka Alho-Konu Pro gradu tutkielma Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityön

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN KOHTAAMINEN POLIISITYÖSSÄ -OPAS Tampereen Poliisikoululle

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN KOHTAAMINEN POLIISITYÖSSÄ -OPAS Tampereen Poliisikoululle KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN KOHTAAMINEN POLIISITYÖSSÄ -OPAS Tampereen Poliisikoululle Nina Sohlberg-Ahlgren Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot