MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa"

Transkriptio

1 MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Hanna Katariina Bergman Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2012

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Sosiaalitieteiden laitos Tekijä Författare Author Bergman, Hanna Katariina Työn nimi Arbetets titel Title Moraalisen toimijuuden retoriikkaa Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Oppiaine Läroämne Subject Sosiologia Työn laji Arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year Syyskuu 2012 Sivumäärä Sidoantal Number of pages 82 Kommunikaatio internetissä tuttujen ja tuntemattomien ihmisten välillä on arkipäiväistä suurelle osalle suomalaisia. Erilaiset keskustelufoorumit ja internetyhteisöt ovat muodostuneet myös arvokeskusteluiden, mielipidevaikuttamisen ja laajasti ilmaisten sosiaalisen todellisuuden rakentamisen areenoiksi. Tätä kulttuurista taustaa vasten tässä tutkielmassa tarkastellaan internetkeskusteluissa ilmeneviä tapoja uusintaa ja muokata argumentaation keinoin käsityksiä oikeutetusta toiminnasta ja toimijuudesta. Tutkielmassa analysoidaan ja kuvaillaan internetin vertaiskeskustelun kontekstissa käytävää arvokeskustelua, kun aiheena on raskaana olevalle työntekijälle tai -hakijalle sovelias raskauden julkistamisajankohta työelämässä. Tutkimusaineistoon kuuluu yksitoista anonyymien keskustelijoiden tuottamaa internetkeskustelua, jotka on kirjoitettu vuosina Valitut ketjut käsittelevät nimenomaan raskaana olevien toimintamahdollisuuksia ja -päätöstä liittyen raskauden julkistamisen ajankohtaan työpaikalla. Aineisto on kerätty erään suomalaisen internetsivuston keskustelufoorumilta. Tutkimuskysymyksenä analyysissa on: Millaisia moraalisen toimijuuden määritelmiä ylläpidetään ja vahvistetaan internetin julkisessa ja epämuodollisessa vertaisyhteisössä, kun kyseessä on raskaana oleva työntekijä tai -hakija? Analyysin lähtökohtana toimii sosiaaliseen konstruktionismiin nojaava toimintateoria. Teoreettismetodologisena taustana käytetään Chaïm Perelmanin retoriikkateoriaa ja velvollisuuksien ja oikeuksien etiikasta yhdistettyä oikeuttamisen argumentoinnin analyysikehikkoa. Tätä taustaa vasten on muodostettu kaksi tapaa oikeuttaa toimijuutta, kaksi eri retoriikkaa. Nämä oikeuttamisen retoriikat ovat oikeuksien ja velvollisuuksien retoriikat. Oikeuksien retoriikka muodostuu suotavan toiminnan perusteluista, kun raskaana olevaa velvoitetaan paljastamaan raskaus työmaailmassa aikaisessa vaiheessa raskautta. Oikeuksien retoriikka taas muodostuu suotavan toiminnan perusteluista liittyen oikeuteen valita myöhäisempi ajankohta julkistamisen ajankohdalle. Näiden retoriikkojen arvoargumentoinnista on muodostettu yksilöllisen ja yhteisöllisen toimijuuden tyypit. Nämä oikeutetun, moraalisen toimijuuden tyypit ovat ideaalityyppejä, joiden avulla tutkielmassa pyritään saamaan esille naistoimijuuteen ja sen oikeutukseen liitettyjä kulttuurisia määritelmiä. Yksilöllisen toimijuuden ihanne korostuu oikeuksien retoriikassa. Kyseisessä tyypissä painottuu yksilön autonomian arvo sekä erityisesti harkinnan, valinnanvapauden ja yksityisyyden käyttäminen suotavan toimijuuden perusteluina. Yhteisöllisen toimijuuden ihanne korostuu taas velvollisuuksien retoriikassa. Siinä painotus on yhteisön arvossa ja erityisesti ihmisten välinen intiimisyys sekä avoimuus nousevat esiin suotavuuden perusteluina. Internetkeskusteluista saadaan esiin vaatimuksia intiimiin suhteeseen, avoimuuteen yhteisön edessä nimenomaan yhteisön osana sekä toisaalta vaatimuksia yksityisen minän kätkemiseen, rationaalisuuteen ja erillisyyteen työyhteisöstä. Nämä suotavan toiminnan teemat kertovat omaa versiotaan kulttuurisesta ilmapiiristä liittyen äitiyteen työelämässä. Ne tuovat hyvin näkyville naisten arkeen liittyvän ristiriitojen, henkilökohtaisen vastuunoton ja tasapainoilun läsnäolon. Avainsanat Nyckelord Keywords Toimijuus, arvot, perhe, työ, sukupuoli

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO EETTISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Naisen moraalinen toimijuus Äiti, työntekijä ja kansalainen Toiminta, toimijuus ja sosiaaliset rakenteet Oikeuksien ja velvollisuuksien etiikka Toimijuuden oikeuttaminen keskustelussa VERTAISKESKUSTELU JA TOIMIJUUDEN ARVOTTAMINEN Tutkimusmenetelmä ja -kysymykset Aineisto Naisten vertaisyhteisöt ja anonymiteetti internetissä Vertaiskeskustelun rakenne ja internetaineiston rajoitukset MUUT TÄYTYY OTTAA HUOMIOON, KEPLOTTELIJA! Velvollisuus toimia yhteisö huomioiden Velvollisuus ajaa yhteistä etua luottavaisena Velvollisuus toimia vilpittömästi PIDÄ OIKEUKSISTASI KIINNI, NAINEN! Oikeus vältellä riskejä Oikeus valinnanvapauteen MORAALINEN TOIMIJUUS Johtopäätökset Lopuksi LÄHTEET... 73

4 1 1 JOHDANTO ( ) Mua surettaa lähinnä se, että mä oikeasti kovasti halusin tämän työn, mutta haluan kyllä tämän lapsenkin, JOTA OLEN JO VUOSIA TOIVO- NUT!! Ilmeisesti molempia en ansaitsisi :-( Monien yhteiskuntatieteilijöiden mukaan toisten ihmisten osoittama hyväksyntä on tärkeää yksilöille. Käsitys omasta itsestä riippuu myös muiden antamasta tiedosta ja tunnustuksesta. (Crossley 2011, 98.) Internet voidaan nähdä eräänä nykyajan väylistä hakea tämänlaista informaatiota ja hyväksyntää itselleen sekä omille teoilleen. Nykyisin internet, sosiaaliset mediat ja erilaiset sähköiset yhteisöt kuuluvat monen suomalaisen arkeen. Tilastokeskuksen (2011a) mukaan 76 prosenttia suomalaisista käytti internetiä melkein päivittäin tai päivittäin vuonna prosenttia vuotiaista suomalaisista taas oli rekisteröitynyt johonkin verkkoyhteisöön (Tilastokeskus 2011b). Voimme olla yhteyksissä tuttuihin tai tuntemattomiin ihmisiin esimerkiksi keskustelupalstojen, chattien tai blogien välityksellä. Tässä kontekstissa tapahtuva vuorovaikutus ja sen julkaistut tuotteet esimerkiksi blogimerkinnät ja keskustelut voivat muokata omalta osaltaan niiden tuottajien sekä vastaanottajien käsityksiä itsestään ja muista. Tätä kulttuurista taustaa vasten pidän merkittävänä tutkia erilaisia käsityksiä oikeutetusta toiminnasta ja toimijuudesta, joita tuodaan esiin, uusinnetaan ja muokataan internetkeskusteluissa. Omassa tutkielmassani tarkoituksena on tarkastella ja kuvailla tätä sosiaalisten merkitysten muodostamista vertaiskeskustelun erityistapauksessa. Tutkin raskaana olevan työntekijän tai -hakijan toimintavaihtoehtojen arvottamista analysoiden argumentointia raskauden julkistamisen sopivasta ajankohdasta. Aineistooni lukeutuu yksitoista anonyymien keskustelijoiden tuottamaa internetkeskustelua, jotka on kirjoitettu vuosina Valitut ketjut käsittelevät nimenomaan raskaana olevien toimintamahdollisuuksia ja -päätöstä liittyen raskauden julkistamisen ajankohtaan työpaikalla. Aineisto on kerätty erään suomalaisen perheteemoihin erikoistuneen keskustelufoorumin anonyymilta keskustelualueelta syyskuussa Tällä tutkielmalla pyrin vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Millaisia moraalisen toimijuuden määritelmiä ylläpidetään ja

5 2 vahvistetaan internetin julkisessa ja epämuodollisessa vertaisyhteisössä, kun kyseessä on raskaana oleva työntekijä tai -hakija? Tarkastelemani keskustelut käsittelevät suotavaa toimintaa työn ja perheen välillä. Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen on kompleksinen osa perheellisten ihmisten elämää, jossa yhdistyvät työmarkkinat, valtio ja yksilö. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata ongelmakentäksi, johon lukeutuvat naisten työmarkkina-asemaan sekä sukupuolten väliseen työnjakoon puolisoina ja vanhempina liittyvät ratkaisut. Tämä laaja eri elämänosien yhdistäminen on totuttu näkemään nimenomaan naisten asiana. Vaikka tässä on tapahtumassa muutosta, niin tämä ongelmien sukupuolittuminen on vielä nähtävissä. (Salmi 1996, ) Tämä pätee mielestäni myös analysoimiini internetkeskusteluihin. Tutkimassani vertaisyhteisön kontekstissa vastuu työn ja lasten yhdistämisen tasapainosta nähdään ennen kaikkea naisen arkeen kuuluvana keskusteltaessa suotavasta toiminnasta. Tämän tulevan äidin työarkeen liittyvän keskustelunaiheen kautta on mielestäni mahdollista avata tiettyjä naisen elämään mahdollisesti vaikuttavia arvopreferenssejä ja tietynlaisten mahdollisuuksien arvottamista toisia paremmiksi. Tietyt toimintamotiivit saatetaan kokea painavampina ja tietyt toimintatavat moraalisesti oikeutetumpina riippuen määrittelijän näkökulmasta. Internetin vertaisyhteisössä julki tuodut mielipiteet, kannanotot ja näkökulmat ovat osa epämuodollisia, yksityisiä määritelmiä sosiaalisesti soveliaasta toiminnasta. Vaikka kyse on anonyymeistä kommenteista vapaamuotoisessa kontekstissa, ovat ne osa epävirallisten tapojen, rajoitusten ja mahdollisuuksien muodostamista. Täten niiden tarkastelulla on myös oma paikkansa sosiaalisen todellisuuden tutkimuksen kentällä. Suomessa on tehty 2000-luvulla paljon mielenkiintoista naistoimijuustutkimusta. Toimijuutta on analysoitu muun muassa liittyen äitiyteen, työntekijyyteen ja kansalaisuuteen (mm. Saarinen 2009; Kelhä 2005; Nousiainen 2004). Oma työni sivuaa kaikkia edellä mainittuja teemoja, kun käsittelen oikeutetun, moraalisen toimijuuden retoriikkaa. Kun kyse on siitä, milloin on oikea hetki paljastaa raskaus työnantajalle, niin silloin raskaana olevan toiminta on samanaikaisesti niin äidin, työntekijän kuin kansalaisen

6 3 toimintaa. Tutkimalla tätä epämuodollista oikeutetun toimijuuden määrittelyä otan osaa tieteellisesti kiintoisaan ja tärkeään naistoimijuuden rajojen ja mahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen. Väitän, että naistoimijuus on tutkimassani retoriikassa jollei jopa aina moraalista toimijuutta. Toimijuuteen liittyy ajatus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja vastuusta (Honkasalo 2006, 117; Nousiainen 2004, 169; Manion 2003, 26). Tutkielmassani korostuu raskaana olevan naisen vuorovaikutus ja vastuu niin itseään, perhettään kuin työyhteisöään kohtaan. Tutkimissani internetkeskusteluissa kyseinen toimijuus on myös moraalisen arvioinnin kohteena, kun keskustelijat perustelevat toisilleen oikeaa toimintatapaa raskauden julkistamisessa työnantajalle. Analyysini lähtökohtana toimii sosiaaliseen konstruktionismiin nojaava toimintateoria. Teoreettismetodologisena taustana käytän Chaïm Perelmanin retoriikkateoriaa (1996) sekä velvollisuuksien ja oikeuksien etiikkaa (Staerklé & Doise 2005, ). Tätä taustaa vasten olen muodostanut kaksi toimijuuden oikeuttamisen retoriikkaa, joilla kuvaan pyrkimyksiä arvottaa käsityksiä ja vaikuttaa toisten käsityksiin internetkeskustelun kontekstissa. Näitä oikeuttamisen retoriikkoja kutsun oikeuksien ja velvollisuuksien retoriikaksi. Ensimmäisessä painottuu yksilön ja autonomian arvot suotavan toimijuuden perusteluna. Toisessa taas yhteisö ja ihmisten välinen intiimisyys toimivat suotavuuden perusteluna. Väitän myös analyysissani, että nämä kaksi sosiaalisesti oikeutetun toimijuuden määrittelytapaa kuvaavat kulttuurista tasapainoilua samanaikaisesti arvostettujen yksilön ja yhteisön arvojen muodostamassa jatkumossa, sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvässä oman itsen ja muiden huomioimisen kokonaisuudessa. Raskauden julkistamiseen työmaailmassa ja sen seurauksiin vaikuttaa vahvasti lainsäädäntö. Työsopimuslain (55/2001) neljännen luvun 3a-pykälän lisäyksen (533/2006) mukaan työntekijän täytyy ilmoittaa äitiysvapaasta työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamisajankohtaa. Toiseksi raskaana olevaa ei saa syrjitä, eli laittaa epäedulliseen asemaan esimerkiksi rekrytoinnissa tai päätettäessä palvelusuhteen kestosta, jatkumisesta tai muista työehdoista (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 609/1986, lisäys 8, 2. momentti, 232/2005). Jos epäilee olevansa syrjinnän kohde ja pystyy esittämään tosiasioita, joiden perusteella voidaan tehdä oletus sukupuolisesta syrjinnästä, on todistustaakka työnantajalla. Työnantajan tulee todistaa, että me-

7 4 nettelyn taustalla ei ole sukupuolesta johtuva syrjintä, vaan muu hyväksyttävä syy. (232/2005, 9 a.) Näihin lainkohtiin tutkimissani keskusteluissa viitataan, kun perustellaan lain mukaan. Tutkielmani rakenne on seuraava: Ensiksi esittelen aiempaa naistoimijuustutkimusta ja työtäni suuntaavia teoreettisia näkökulmia. Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkittavan vertaiskeskustelun kontekstia sekä tutkimusaineistoa, -menetelmää ja -kysymyksiä koskevat ratkaisut. Luku 4 muodostaa arvoanalyysin koskien velvollisuuksien retoriikkaa. Tässä luvussa kyse on siitä oikeutetun toimijuuden kuvasta, joka muodostuu väitteistä liittyen kysymykseen: Kuinka raskaana olevan tulisi toimia? Luku 5 muodostaa arvoanalyysin liittyen oikeuksien retoriikkaan. Vastaavasti tässä luvussa kyse on siitä oikeutetun toimijuuden kuvasta, joka muodostuu väitteistä koskien kysymystä: Kuinka raskaana oleva saisi toimia? Viimeisenä on vuorossa luku 6, joka sisältää johtopäätökset edellä olevista arvoanalyyseista. Johtopäätöksissä kirjoitan auki velvollisuuksien ja oikeuksien retoriikoista tulkitsemani yhteisöllisen ja yksilöllisen toimijuuden ideaalityypit sekä näiden tyyppien suhteen toisiinsa. Tämän jälkeen esitän vielä muutaman sanan analyysini ansioista, rajoitteista ja mahdollisuuksista jatkotutkimuksen suhteen.

8 5 2 EETTISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA ( ) Uskomatonta, että yhden ketjun perusteella minut voi täällä mestata epäluotettavaksi, selkärangattomaksi, keplottelijaksi ja huonoksi työntekijäksi vielä. Tässä luvussa käsittelen aiempaa toimijuustutkimusta, tutkielman teoreettisia oletuksia ja tutkimusmetodologista taustaa, jota hyödynnän analyysissani. Työni perustuu naistoimijuuden tutkimuksen sekä konstruktionistisen todellisuuden sosiaalisen rakentamisen näkökulman pohjalle. Tämän kvalitatiivisen tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu ensinnäkin prosessinomaiseen sosiaalisen toiminnan määrittelyyn (Arendt 2002). Toiseksi käytän aineiston tematiikan tarkastelussa vahvasti hyödyksi etiikantutkimusta, tarkemmin sanottuna oikeuksien ja velvollisuuksien etiikkaa (Staerklé & Doise 2005). Kolmas teoreettinen perusta analyysille muodostuu Chaïm Perelmanin argumentaatioteoriasta (Perelman 1996). 2.1 Naisen moraalinen toimijuus Äiti, työntekijä ja kansalainen Seuraavaksi esittelen lyhyesti muutaman aiemman toimijuustutkimuksen väitteen, jotka avaavat omalta osaltaan tutkielmani yhteyttä aiempaan tutkimukseen naistoimijuudesta. Analyysiosiossa käsittelen laajemmin erilaisten toimijuustutkimusten tuloksia suhteessa oman tutkimukseni teemoihin. Työssäni olen keskittynyt enimmäkseen suomalaisen naistoimijuustutkimuksen hyödyntämiseen. Tämä on tietoinen valinta, joka perustuu oletukseen osittain samankaltaisista sosiaalisista rakenteista. Näiden tutkimusten naiset nimittäin toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa. Sellaiset rakenteet, kuten hyvinvointivaltio ja sen lait, yhdistävät heitä. Vaikka naisten erilaiset taustat ja toimintaympäristöt vaikuttavat heille mahdollisiin toimijuuksiin, ovat tietyt kulttuuriset rajoitteet ja mahdollisuudet heillä samat, toisin kuin esimerkiksi verrattaessa suomalaisen naisen ja yhdysvaltalaisen naisen toimijuuden rajoja. Tässä vaiheessa tuon esiin äitiyden, työntekijyyden ja kansalaisuuden teemat osana naistoimijuutta. Nämä aiheet muodostavat merkittävän kokonaisuuden siitä moraalisesta toimijuudesta, jota tarkastelen tässä työssä.

9 6 Ensinnä vuorossa on äitiys ja moraalinen toimijuus. Kirsi Nousiainen (2004) on tutkinut äitien toimijuutta ja identiteetin rakentamista haastattelemalla äitejä, jotka asuvat erillään lapsistaan. Hänen tutkimuksensa mukaan äitiys on moraalista toimijuutta. Se on itsetietoista toimijuutta, johon liitetään vastuun, välittämisen ja huolenpidon ihanteet. Näiden ihanteiden ja arjen väliset ristiriitaisuudet saattavat aiheuttaa syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä tuomintaa toisten ihmisten taholta. (Emt., 169.) Oman tutkielmani edetessä aion tuoda ilmi ihanteita, jotka vaikuttavat käsityksiin naisille soveliaasta toimijuudesta työmaailmassa. Väitän, että naisen toimijuus on moraalista toimijuutta myös työn ja kodin rajapinnassa toimittaessa. Naisten moraalisen toimijuuden ja häpeän yhteyttä on käsitellyt myös Jennifer C. Manion, jonka mukaan naiset ovat taipuvaisia tuntemaan häpeää moraalisissa, ihmissuhteiden ylläpitämiseen liittyvissä tilanteissa (2003, 26). Tämän häpeän tunteen voi yhdistää toisista huolehtimisen moraaliseen arvottamiseen. Vuorovaikutuksen moraalinen arvottaminen ja häpeän tuntemukset voidaan hahmottaa reagoimisena feminiiniseen hyvyyteen liittyviin kulttuurisiin tapoihin, vaatimuksiin ja odotuksiin. (Emt., 26.) Tutkielmani perustuu vuorovaikutuksen moraalisen arvottamisen ajatukselle. Analyysiluvuissa tulen esittelemään juuri omaan ja muiden naisten toimijuuteen liitettyjä odotuksia ja vaatimuksia sekä näiden yhteyttä toisista huolehtimisen ja vuorovaikutuksen arvokkuuden korostamiseen. Jaana Saarinen on tutkinut naisten toimijuutta työmaailmassa keskittyen tutkijanaisten toimijuuteen yliopistotyössä (2009, ). Hän kutsuu näiden naisten toimijuutta projektitapaiseksi toimijuudeksi. Naiset toimivat pätkätyömarkkinoilla joustavasti. He ovat kriittisiä suhteessa työn käytäntöihin ja odotuksiin, mutta pyrkivät vastaamaan työn asettamiin vaatimuksiin turvatakseen tulevaisuutensa tutkijoina. (Emt., 225.) Kyseisessä tutkimuksessa on mielestäni tuotu esiin piirteitä naisten toimijuudesta työmaailmassa, jotka eivät päde ainoastaan kyseisten tutkijanaisten joukossa. Tulen myöhemmin esittämään, että tämä projektitapaisuus ja reagointitapa työn asettamiin vaatimuksiin ovat luettavissa myös oman aineistoni sisältämistä käsityksistä toimijuudesta työelämässä.

10 7 Kuten johdannossa esitin, raskaana olevan toimijuuteen työelämässä voidaan liittää myös kansalaisuuden teema. Äitiys voidaan hahmottaa tärkeänä osana naiskansalaisuutta, ainakin väestöpoliittisesti. Työssäkäyvien äitien kansalaisuuden sisältöä määrittää myös palkkatyö. (Kelhä 2005, 211, 213.) Tekemällä tai hakemalla töitä sekä hankkimalla lapsia nainen toteuttaa kansalaisen velvollisuuksiaan. Voidaan ajatella, että sekä äitiys että työntekijyys ovat tärkeitä osa-alueita suomalaisen työtä tekevän naisen kansalaisuudessa. Ne ovat osa samaa toimijuuskokonaisuutta. Omassa analyysissani tulevat esiin naistoimijuuteen liittyvä tuominta, syyllisyyden ja häpeän yhteys vuorovaikutukseen liittyen. Oikeutetun toimijuuden rakentamiseen nostetaan niin kansalaisuuden, äitiyden kuin työntekijyyden kautta välitettyjä oikeuksia ja vaatimuksia, rajoja ja mahdollisuuksia. Nämä toimijuuden konstruktiot muokkaavat osaltaan työelämän ja perhe-elämän rajapinnassa niin naiskansalaisuutta, -työntekijyyttä kuin äitiyttä. Väitän, että nämä muodostavat yhdessä moraalisen toimijuuden kokonaisuuden tutkimissani keskusteluissa. 2.2 Toiminta, toimijuus ja sosiaaliset rakenteet Tässä yhteydessä käyn läpi teoreettiset lähtökohtani liittyen naistoimijuuden tarkasteluun. Määrittelen toimijuuden käsitteeksi, jossa toiminta, verkostot ja sosiaaliset rakenteet yhdistyvät yksilössä. Tutkielmassani toimijuus on myös vahvasti sukupuolittunutta, kun määritellään raskaana olevan oikeutettua toimijuutta. Tällöin toimijuuden kokonaisuutta rakennetaan juuri tietyn sosiaalisen rakenteen, sukupuolen kautta kiinnittäen arvotuksia naisen ruumiiseen. Väitteeni liittyen toimijuuteen perustuvat seuraavaksi käsiteltäviin teoreettisiin valintoihin. Analyysini toimintateoria nojaa käsitykseen, että ihmiset tulevat osaksi inhimillistä maailmaa kielen ja toiminnan kautta (Arendt 2002, 179). Puhe ja toiminta tehdään aina muiden joukossa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten toiminnan kanssa. Se on ennen kaikkea sosiaalista. Toimiminen ei ole mahdollista ilman toisten seuraa. (Emt., 191.) Toimija toimii siis aina suhteessa toisiin ihmisiin. Hänen tekonsa vaikuttavat ympäris-

11 8 töön, aiheuttavat seurauksia, aloittavat uusia prosesseja. Tämä yhteys toisiin tekee tekijästä myös kärsijän. Toimija sekä toimii että vastaanottaa muiden toimintaa. Toimijan tulee ottaa vastaan, kärsiä, tekonsa aiheuttamat reaktiot, ennakoidut ja ennakoimattomat vaikutukset, prosessin jatkuminen toimijasta riippumatta. (Arendt 2002, 193.) Jos liitymme maailmaan puheen ja toiminnan avulla, niin me myös muokkaamme ja määritämme sitä vuorovaikutuksen kautta sosiaalisesti. Eräs tapa lähestyä tätä maailman käsitteellistä hahmottamista on sosiaalinen konstruktionismi. Tämän tutkielman kannalta merkittävä väite on, että todellisuuden määrittelevät omilla toimillaan henkilöt ja ryhmät. Inhimillisellä toiminnalla tuotetaan ja muutetaan sosiaalista todellisuutta, rakennetaan historiallisia käsityksiä maailmasta. (Berger & Luckmann 2009, 133.) Keskustelussa, vuorovaikutuksessa uusinnetaan, hyväksytään tai haastetaan eri näkemyksiä ja sosiaalisia rakenteita toimijuuden kautta. Toimijuus voidaan hahmottaa sosiaalisesti juurtuneiden toimijoiden kykynä ottaa omaksi, käyttää ja mahdollisesti muuttaa vakiintuneita kulttuurisia kategorioita ja toiminnan olosuhteita toimijan henkilökohtaisten ja kollektiivisten ihanteiden, etujen ja sitoumusten mukaisesti (Emirbayer & Goodwin 1994, ). Toimijuus on siis toimijasta lähtöisin olevaa luovaa kapasiteettia toimintaan ottaen samalla huomioon ympäristön ja muiden toimijoiden vaikutukset, mahdollisuudet ja rajoitukset. Toimijuutta ja rakenteita ei voida selkeästi erottaa toisistaan tarkasteltaessa yksilöiden empiiristä toimintaa. Historiallisissa prosesseissa toimijuus ja rakenteet ovat paikoitellen päällekkäisiä, toisiinsa yhtyneitä tekijöitä. Näissä prosesseissa vaikuttavat ainakin osittain kulttuuriset ja poliittiset diskurssit sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen verkostot. (Emt., ) Toimijuuden ja rakenteiden läheisyyttä voidaan tarkastella myös yksilön kokemuksesta lähtien. Marja-Liisa Honkasalon (2009, 58) mukaan toimijuutta ei ole olemassa eristyksissä, vaan sitä esiintyy yhteiskunnassa, kulttuurisessa kontekstissa. Tässä kontekstissa on muodostunut merkityksellisiä ja ymmärrettäviä tapoja olla olemassa sosiaalisten vuorovaikutusten kautta. Yksilön olemassaolo vuorovaikutuksessa, elävän läsnäolon muodossa, on nimenomaan toimimista. Täten yksittäisen ihmisen olemassaoloa ei voi koskaan käsittää pelkäksi ulkopuolisen toiminnan kohteeksi. (Emt., 58.)

12 9 Sosiaalisten rakenteiden yhteensulautuminen toimijaan ja toimijuuteen voidaan hahmottaa verkostojen, yhteisöjen kautta. Yksilö on olemassa nimenomaan erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ja nämä yhteisöt konstruoivat häntä jatkuvana prosessina. Näitä yksilöön vaikuttavia yhteisöjä ovat henkilökohtaiset yhteisöt, yhteiskunta ja sen poliittiset kategoriat. (Griffiths 1995, 93.) Sosiaaliset ihmissuhteet ja yhteisöt vaikuttavat siis paljon yksilön minuuteen ja käsitykseen itsestään. Hänellä on monia identiteettejä, joihin vaikuttavat monet eri sidokset. Tätä kautta merkittävillä muilla ja erilaisilla sidosryhmillä, kuten työyhteisöllä, sekä kielellisillä rakenteilla, kuten sukupuolella, on vaikutusta myös yksilön toimijuuteen. Sukupuoli on täten vahvasti osa niitä rakenteita, jotka vaikuttavat yksilön toimijuuteen, ja joita yksilö omalta osaltaan myös muokkaa. Oman tutkielmani kannalta sukupuoli on merkittävä rakenteellinen jako eri ryhmiin, koska tutkimuksessani keskitytään nimenomaan naisten toimijuuteen liittyviin odotuksiin ja vaatimuksiin. Tarkastelemissani internetkeskusteluissa uusinnetaan, muokataan ja muutetaan sukupuoleen liittyviä rajoituksia, mahdollisuuksia ja käsityksiä oikeutetusta naiseudesta tietyssä elämäntilanteessa. Yksinkertaistaen sukupuoli muodostuu jaosta miehiin ja naisiin, mutta mitä tuo jako pitää sisällään? Esimerkiksi naisten kategoria voidaan hahmottaa kategoriana, joka tuotetaan valtasuhteiden ja kamppailun kautta. Se ei ole irrallinen luokasta, rodusta tai ajasta ja paikasta, jossa sitä tuotetaan. (Skeggs 1997, 27.) Sosiaalisesti tuotettua sukupuolta on mahdotonta erottaa poliittisista ja kulttuurisista risteysalueista, joissa sitä tuotetaan ja ylläpidetään. Sukupuoli risteää rodullisten, etnisten, seksuaalisten, alueellisten ja luokkaperustaisten diskursiivisesti muodostettujen identiteettien modaliteettien kanssa. (Butler 1999, 6.) Toimijuuteen ja sukupuoleen liitetään erilaisia oletuksia. Nämä oletukset ovat nähtävissä erilaisissa instituutioissa ja odotuksissa siitä, kuinka yksilön tulisi toimia tietyssä tilanteessa. (Ojala ym. 2009, 23.) Omassa tarkastelussani tulevat esiin oletuksia naiseudesta ja naistoimijuudesta työelämässä, odotuksia ja vaatimuksia toimia tietyllä tavalla raskaana olevana työmaailmassa. Väitän, että työ on instituutio, johon liitetään odotuksia työntekijyydestä, naiseudesta ja äitiydestä.

13 10 Edellä oleva toiminnan, toimijuuden ja sosiaalisten rakenteiden teoretisointi on relevanttia oman työni kannalta, koska sen kautta tulee esiin tapani hahmottaa vertaiskeskustelu sosiaalisten rakenteiden ja naiselle suotavan toimijuuden muokkaamisena. Tarkastelen internetin vertaiskeskustelussa esiin tulevia argumentteja koskien omaa tai toisten toimintaa ja toimintavaihtoehtoja. Konstruktionistisen toimintateorian mukaisesti määritän vertaiskeskustelun vuoropuhelun tavaksi määritellä sosiaalista todellisuutta toimijuuden kautta. Täten eri puheenvuorot muodostavat omalta osaltaan kulttuurisia rakenteita. Tarkastelemani argumentit tuovat esille tiettyjä vaatimuksia ja odotuksia, joita yksilöt voivat kohdata ja myös itse liittää omaan henkilökohtaiseen päätöksentekoonsa ja toimijuuteensa. Nämä keskustelut eivät ole mielestäni pelkästään ihmisten vapaamuotoista kommunikaatiota, vaan sosiaalista toimintaa, jonka kautta uusinnetaan, muokataan ja muutetaan sosiaalisia rakenteita, sosiaalista todellisuutta. Toimijuuden analysoinnin voi jaotella kolmeen tasoon, mikro-, meso- ja makrotason tutkimukseen. Mikrotasolla kyse on yksilön näkökulmasta, sen tarkastelusta, miten yksilöt määrittävät omaa toimijuuttaan. Esimerkiksi miten omasta toimijuudesta neuvotellaan ja millaiseksi oma toimijuus koetaan. Mesotason toimijuustutkimuksessa tarkastellaan institutionaalisia ja yhteisöllisiä valtajärjestelmiä, rakenteellisia käytäntöjä, yhteisöjen dynamiikkoja, eli erilaisten tilojen rakentamista toimijuudelle. Toimijuuden makrotutkimus taas voidaan hahmottaa diskursiivisten rakenteiden tarkasteluksi, jossa tarkastellaan esimerkiksi asenneilmaston ja toimintatilan rakentamista toimijuudelle erilaisilla diskursseilla. (Ojala ym. 2009, ) Omassa analyysissani on viitteitä niin makro- kuin mikrotason toimijuustutkimuksesta. Tarkastelen internetkeskusteluja, joissa keskustelijat rakentavat itse vertaistensa kanssa omaa toimijuuttaan, omaa oikeutetun toimijuuden kuvaansa samalla tuottaen kirjoittamillaan teksteillä tietynlaista rakenteellista toimintatilaa oikeutetulle toimijuudelle. Mesotason tutkimusta oma analyysini ei ole, koska aineistoni ei anna tietoa työyhteisöjen käytännön dynamiikoista tai valtajärjestelmistä. Keskusteluissa tulee esiin ainoastaan kuva, joka työyhteisön soveliaista käytännöistä halutaan rakentaa. Tämä taas kuuluu enemmänkin makrotason rakenteisiin kuin mesotason toimijuustutkimukseen. Ana-

14 11 lyysini pääpaino on nimenomaan makrotasolla, koska tarkastelen argumentteja, joilla perustellaan oikeutettua toimijuutta, tapoja rakentaa toimijuutta, jolla on moraalista arvoa suhteessa muihin vaihtoehtoihin. 2.3 Oikeuksien ja velvollisuuksien etiikka Aion lähestyä toimijuuden ja sosiaalisten rakenteiden kietoutumista toisiinsa tarkastelemalla yksilöiden tuottamia internetkeskusteluita sosiaalisesti oikeasta toiminnasta tietyssä valintatilanteessa. Teen tämän lähtien liikkeelle oikeuksien ja velvollisuuksien etiikasta. Etiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä käyttäytymissääntöjä tai moraaliperiaatteita. Oikeudet ja velvollisuudet taas voidaan hahmottaa tärkeiksi normatiivisiksi periaatteiksi ihmisryhmien sisäisissä ja välisissä suhteissa. (Staerklé & Doise 2005, 280.) Oikeuksien etiikkaan liittyvät lailliset säännöt, ristiriitojen säätely ja oikeutettuna oleminen. Velvollisuuden etiikkaan liittyvät yhteisön normit, ja enemmistön arvojen korostus ja etujen ansaitseminen. (Emt, ) Sosiaalisia suhteita voidaan tulkita käyttäen hyväksi oikeuksia, velvollisuuksia tai kumpiakin. Tulkitsijan kulttuurinen näkökulma vaikuttaa siihen kumpi korostuu, yksilön oikeus johonkin vai velvollisuus muita kohtaan. (Moghaddam 2000, 303.) Samaa toimintatapaa voidaan siis perustella sekä oikeutena johonkin että velvollisuutena johonkin riippuen arvopainotuksista. Oikeus voidaan nähdä oikeudenhaltijan muille osoittamana vaatimuksena. Velvollisuus taas on muiden asettama vaatimus sen täyttäjälle. (Moghaddam ym. 2000, 275.) Käsitykset oikeuksista ja velvollisuuksista jäsentävät eri ryhmien välistä ja sisäistä vuorovaikutusta. Näin ne ovat ajattelumalleina mukana sekä yhteiskunnan muutoksissa että jatkuvuuksissa. (Staerklé & Doise 2005, 284.) Oikeuteen ja velvollisuuteen voidaan yhdistää hyvin erilaisia käsityksiä. Oikeus on myönteinen mahdollisuus johonkin asiaan. Se on luonteeltaan sisäsyntyinen. Sen alkuperä on inhimillisessä olemassaolossa itsessään (vrt. ihmisoikeudet). Ihmiset vastaanottavat hyväksyen oikeutensa, vaikka eivät niitä käyttäisikään. Oikeuksistaan on myös mahdollisuus luopua. Velvollisuus taas on velvoite johonkin. Sen perusta on suhteessa,

15 12 vuorovaikutuksessa toisen tahon kanssa. Velvollisuus voi tuntua raskaalta taakalta, joka on määrätty yksilölle. Siihen ei liity samaa valinnanvapautta kuin oikeuteen. (Moghaddam ym. 2000, 295.) Omassa tutkielmassani jaottelen keskustelun argumentteja sen mukaan hyödynnetäänkö retoriikassa oikeuksien tai velvollisuuksien etiikkaa. Väitän, että keskusteluiden oikeutetun toiminnan määrittelyissä määritellään naisen velvollisuuksia ja oikeuksia, rajoja ja mahdollisuuksia. Täten erittelemällä velvoittavia ja mahdollistavia oikeuttamiskommentteja, on mahdollista tuoda esiin kulttuurisia rakenteita, sukupuoleen ja ruumiiseen liitettyjä normeja, pyrkimyksiä määrittää oikeutettu moraalinen naistoimijuus. 2.4 Toimijuuden oikeuttaminen keskustelussa Tarkastelen oikeutetun toimijuuden määrittelyä vertaiskeskustelun kontekstissa. Tässä on kyse retoriikan analyysista, kun analysoin yksittäisiä argumentteja kyseisissä keskusteluissa. Toimijuuden oikeuttamisen teoriaksi olen valinnut Chaïm Perelmanin argumentaatioteorian (1996). Toimijuuden oikeuttamista voisi analysoida myös toisillakin tavoilla. Eräs perusteltu ja oletettavakin tapa olisi lähteä liikkeelle Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot n oikeutuksen järjestyksistä (2006). Siinä tapauksessa internetin vertaiskeskustelun argumentoinnin voisi jaotella kuuden erilaisen moraalisen oikeutuksen järjestyksen innoituksen, kodin, kansalaisuuden, mielipiteen, markkinoiden ja teollisuuden valtapiirin mukaan. Kyseisestä näkökulmasta asioita voidaan arvioida joko lähtien luovuuden, kunnioituksen, yhteisen edun, maineen, hinnan tai tehokkuuden arvoista. (Boltanski & Thévenot 1999, 368.) Nämä eri oikeutuksen arvotuksen periaatteet eivät ole yhteen sovitettavissa, vaan sovellettavaa periaatetta muutetaan tilanteesta toiseen siirryttäessä (emt., 365). Boltanskin ja Thévenot n oikeuttamisen analyysin mallia (2006) on hyödynnetty muun muassa Pekka Sulkusen yhteiskunta-analyysissa (2009). Sulkusen mukaan oikeutuksen periaatteet nojaavat nykyisin toimijuuteen, joka muodostuu autonomian ja intimiteetin kokemuksista (Sulkunen 2009, 3). Jos oikeuttamisen periaatteet jaetaan kolmeen osa-

16 13 alueeseen, sosiaalinen side, arvokkuus ja yhteinen hyvä, niin arvokkuuden periaatteeseen on vahvasti liitetty yksilöllisyyden arvo. Sulkunen jaottelee yksilöllisyyden nimenomaan intimiteettiin (intimacy) ja autonomiaan (autonomy), jotka enenevässä määrin ovat ristiriitaisia suhteessa toisiinsa nykyaikaisessa kulutusyhteiskunnassa. (Emt., 5 6.) Sulkusen päätelmät ovat kiinnostavia ja relevantteja myös oman tutkielmani kannalta, mutta tietyin rajoituksin. Omassa oikeutuksen konstruktion analyysissani autonomia ja intimiteetti eivät palaudu pelkästään yhteen oikeuttamisen osa-alueeseen kuuluviksi yksilöllisyyden palasiksi. Ennemminkin nämä teemat ilmenevät vertaiskeskustelun kontekstissa kahtena kokonaisvaltaisena suhtautumistapana oikeutettuun sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Oma käsitykseni kyseisistä teemoista on lähempänä kulttuurifilosofi Thomas P. Kasulisin ajatuksia (2002) kulttuurisista orientaatiotavoista, intimiteetti (intimacy) ja tinkimättömyys (integrity), joita hyödynnetään muun muassa moraalisissa arvioissa ihmisten välisissä suhteissa. Vaikka Boltanskin ja Thévenot n teoria voidaan hahmottaa olevan sekä tiedonsosiologiaa että instituutioiden sosiologiaa (Wagner 1999, 342), se ei mielestäni ole yhtenevä tässä työssä hyödynnettävän konstruktionistisen kehyksen kanssa. Kyseinen malli on myös turhan jäykkä ja strukturoitu analyysin perustaksi tässä yhteydessä. Tutkimissani keskusteluissa eri moraalisen oikeutuksen järjestysten sisällöt osittain esiintyvät samoissa argumenteissa sulassa sovussa, jonka vuoksi en allekirjoita teorian taustalla olevia oletuksia. Sitä vastoin väitän velvollisuuksien ja oikeuksien etiikan yhdessä Perelmanin argumentaatioteorian kanssa muodostavan käyttökelpoisemman oikeutusteorian tässä tutkimusasetelmassa. Internetkeskusteluiden polarisoituva tuomitseminen/puolustautuminen, työyhteisö/yksilö luonne puoltaa jakoa velvollisuuksiin ja oikeuksiin, ja Perelmanin käsitykset suotavuuden arvoargumentoinnista luovat toimivan taustan moraalisen toimijuuden retoriikan analyysille. Nämä teoriat antavat tilaa vertaiskeskustelun arvotusten kokonaisvaltaiselle hahmottamiselle aineistolähtöisesti luoden samalla tukevan kehyksen yksityiskohtaiselle tarkastelulle asettamatta turhan tiukkoja rajoituksia aineiston ulkopuolelta.

17 14 Millainen on tämä argumentaatioteoria, jota hyödynnän? Tarkastelen naistoimijuuden oikeuttamisen retorista puolta internetkeskusteluissa lähtien Chaïm Perelmanin ajatuksista, erityisesti siitä, että argumentaatiolla pyritään vaikuttamaan. Argumentoijan aikomuksena on saada tai lisätä hyväksyntää ja tukea väitteilleen. (Perelman 1996, 16.) Hän yrittää saada yhteyden yleisöönsä, saada aikaan yhteisymmärrystä ja vaikuttaa yleisönsä mielipiteisiin (emt., 17 18). Hyväksynnän lisäksi argumentoinnilla pyritään usein myös toiminta-alttiuden luomiseen. Tavoitteena on siis myös yleisön mahdolliseen toimintaan vaikuttaminen. (Emt., 19.) Toisin sanoen puhuja saattaa hakea argumenteillaan kannatusta, hyväksyntää ja yllytystä tietynlaiseen toimijuuteen. Tästä näkökulmasta tutkimissani keskusteluissa pyritään oikeuttamaan erilaisia toimijuuden ideaaleja ja yllytetään naisia toimimaan noiden ideaalien mukaisesti. Argumenttien yleisön muodostavat ne, joihin argumentoija pyrkii vaikuttamaan. Perelman jakaa yleisön tarkemmin universaaliyleisöön ja erityisyleisöihin. Universaaliyleisö koostuu kaikista ihmiskunnan rationaalisista jäsenistä ja erityisyleisöt rajatummista ihmisryhmistä. (Emt., 21.) Vertaiskeskustelun kontekstissa keskustelijan kuvittelema erityisyleisö voisi olla esimerkiksi raskaana olevat naiset tai vaikka työnantajat, joihin hän pyrkii kommenteillaan vaikuttamaan. Erittäin merkittävää oman kannan perustelussa on suhteuttaa tämän kannan esittäminen kuulijoiden mukaisesti. Päättelyn lähtökohtina käytettävien väitteiden tulee olla yleisön hyväksymiä. (Emt., 28.) Nämä yleisöä yhdistävät lähtökohdat koskevat joko todellisuutta tai suotavuutta. Todellisuutta koskevat väitteet ovat muodoltaan tosiseikkoja, totuuksia tai otaksumia. Suotavuutta pyritään ilmaisemaan arvojen, hierarkioiden ja päättelysääntöjen avulla. (Emt., 30.) Todellisuutta koskevat väitteet, tosiseikat tai totuudet eivät ole asemaltaan kyseenalaistamattomia. Niiden asema totena voidaan kumota esimerkiksi tuomalla esille niiden ristiriitaisuus suhteessa muihin tosiseikkoihin tai totuuksiin. (Emt., 31.) Otaksumat puolestaan ovat käsityksiä siitä, mikä on normaalia ja oletettavaa. Niissä on kyse siitä, mitä voidaan odottaa tapahtuvan kussakin tilanteessa. (Emt., 32.) Suotavuuteen liittyvät arvot voidaan jakaa abstrakteihin ja konkreettisiin arvoihin. Abstraktit arvot perustuvat yleisluonteisille säännöille, jotka koskevat kaikkia ihmisiä, kai-

18 15 kissa tilanteissa. Esimerkkinä tällaisesta arvosta voidaan pitää oikeutta. Konkreettiset arvot perustuvat käsitykselle jonkin olion, asian, ryhmän tai organisaation ainutkertaisuudesta. Esimerkiksi yksilö/yksilöllisyys on konkreettinen arvo. (Perelman 1996, ) Suotavuuden lähtökohtana käytetään arvojen lisäksi myös hierarkioita. Nämä voivat olla konkreettisia tai abstrakteja hierarkioita. Niillä voidaan myös vertailla toisiinsa keskenään erityyppisiä arvoja, jolloin kyse on heterogeenisestä hierarkiasta. Homogeenisessä hierarkiassa jaotellaan arvoja niiden positiivisen tai negatiivisen määrän mukaisesti. (Emt., ) Argumentaation lähtökohtia, jakoa todellisen ja suotavan välillä hyödynnän vahvasti omassa retoriikan analyysissani. Analyysini kannalta merkittäviä argumentteja ovat ne, joissa käsitellään suotavuutta, naisilta odotettavaa moraalisesti oikeutettua toimintaa työelämässä. Lopuksi ovat vielä päättelysäännöt, joiden avulla perustellaan tietyn asian arvokkuutta suhteessa muihin. Määrään perustuvan päättelysäännön mukaisesti tulee arvostaa enemmistön hyötyä, pitkäaikaista hyötyä tai muuta vastaavaa määrällisesti arvioiden suurinta hyötyä. Laadun arvoa korostamalla annetaan enemmän merkitystä taas ainutkertaisuudelle, harvinaisuudelle, erityisyydelle. Nämä kaksi päättelysääntöä ovat yleisimpiä, mutta niiden lisäksi argumentoinnissa voidaan korostaa myös järjestyksen, olemassaolon, olemuksen tai henkilön paremmuutta suhteessa muihin arvostuksiin. (Emt., ) Perelmanin argumentaation lähtökohdat ja argumentaation hahmottaminen toiminnallisena toisiin vaikuttamisena ovat mielestäni yhteensopivia oman konstruktionistisen toimijuuden rakentamisen näkökulmani kanssa. Tämä teoreettinen tausta yhdessä edellä esitellyn etiikantutkimuksen kanssa luo vahvan metodologisen pohjan oikeutetun toimijuuden määrittelyn tarkastelulle. Ne muodostavat kehikon, jonka avulla pystyn analysoimaan hyvin värikästä, runsasta ja rönsyilevää tekstimateriaalia järjestelmällisesti, tyypitellen teemoja esiin samalla aineiston yksityiskohtaisuutta ja monipuolisuutta kunnioittaen. Tämä malli antaa tilaa naistoimijuuden moninaisten osien tutkimiselle asettamatta sille selkeitä rajoja etukäteen. Kun oikeutetun naistoimijuuden osa-alueita ei ole etukäteen rajattu, on mahdollista antaa sijaa keskusteluiden arvomäärittelyiden ennakoimattomuudelle ja rikkaudelle.

19 16 3 VERTAISKESKUSTELU JA TOIMIJUUDEN ARVOT- TAMINEN ( ) Miksi kerroin siitä ensin täällä? Ehkäpä siitä syystä, että en tunne ketään jolle olisi näin käynyt, joten kaipasin vertaistukea. Täältä sitä yleensä löytyy asiaan kuin asiaan. Nyt kun olen käynyt läpi teoreettisen viitekehyksen, on aika siirtyä tämän työn keskiössä oleviin tutkimuskysymyksiin, -menetelmään ja -aineistoon. Ensiksi käyn läpi, millä tavoin tarkastelen käytännössä moraalisen toimijuuden oikeuttamista internetkeskustelun kontekstissa. Kun olen esitellyt tutkimusprosessin, analysoinnin käytäntöä, siirryn käsittelemään tutkimusaineistoni erikoispiirteitä. Aineiston kuvailun lisäksi esittelen tässä luvussa tarkemmin myös vertaiskeskustelun kontekstia sekä yleisemmin myös huomioonotettavia seikkoja liittyen internetaineistoon tutkimuskäytössä. 3.1 Tutkimusmenetelmä ja -kysymykset Jäsennän internetin keskustelufoorumilla käytävän vertaiskeskustelun sisältämää toimintavaihtoehtojen moraalista arvottamista ensinnäkin oikeuttamisen ja velvoittamisen näkökulmasta ja toiseksi argumentoinnin lähtökohtien ja niiden hyväksynnän näkökulmasta. Näiden analyyttisten jäsentelyiden avulla pyrin erottelemaan toisistaan erilaisia oikeutetun toimijuuden konstruktioita, joita rakennetaan ja uusinnetaan vertaisyhteisön kontekstissa internetissä. Tämän tarkastelun teen käytännössä seuraavien alakysymysten kautta: 1. Miten lasta odottavan työntekijän tai -hakijan toimintamahdollisuuksia arvotetaan yksilön velvollisuuksien näkökulmasta? 2. Miten lasta odottavan työntekijän tai -hakijan toimintamahdollisuuksia arvotetaan yksilön oikeuksien näkökulmasta?

20 17 3. Millaisia retorisia perustelun ja päättelyn lähtökohtia käytetään toisten vakuuttamiseen tietyn toimintatavan moraalisesta oikeellisuudesta suhteessa muihin vaihtoehtoihin? Näiden kysymysten käsittelyllä luon keskusteluiden retoriikasta kaksi ulottuvuutta: Tiettyyn päätökseen kannustaminen ja painostaminen sekä erilaiset tavat hakea vahvistusta tietyn toimintatavan arvokkuudelle. Näiden kahden vaikuttamisen ja vahvistamisen avulla analysoin toimintavaihtoehtojen arvottamista keskustelussa. Tarkastelen, millä perustein vertaiskeskustelussa tuodaan julki vaatimuksia, suosituksia tai rajoituksia eri toimijoiden toimintamahdollisuuksiin. Tämän analyysin lopullisena tavoitteena on saada keskusteluista esille niissä argumentoidut konstruktiot soveliaasta toimijuudesta. Toisin sanoen analyysin avulla pyrin vastaamaan päätutkimuskysymykseeni: Millaisia moraalisen toimijuuden määritelmiä ylläpidetään ja vahvistetaan internetin julkisessa ja epämuodollisessa vertaisyhteisössä, kun kyseessä on raskaana oleva työntekijä tai -hakija? Aivan ensimmäiseksi olen jaotellut tutkimusaineiston argumentoinnin lähtökohtien (ks. s ) mukaisesti todellisuutta ja suotavaa toimintaa käsitteleviin kommentteihin. Todellisuuden kuvaukset luovat kuvaa siitä, millaiseksi arjen työmaailma rakennetaan kielellisesti. Näihin väittämiin lukeutuvat kaikki kommentit, jotka sisältävät otaksumia normaalista tai tavanomaisesta toiminnasta. Tarkastelemissani keskusteluissa väitteisiin todellisuudesta kuuluvat myös omakohtaisten ja tuttavien kokemusten jakaminen. Vaikka näiden argumenttien analyysi olisikin mielenkiintoista, niin ne eivät ole relevantteja tutkimusasetelmani suhteen. Perustan tämän väitteen sille seikalle, että niissä ei perustella käsityksiä siitä, kuinka saisi tai pitäisi toimia, vaan kuinka toimitaan työmaailmassa. Kyseiset väitteet eivät vastaa kysymykseen oikeutetun toimijuuden sisällöstä vaan tavanomaisen toimijuuden sisällöstä. Niissä ei arvoteta moraalisesti toimijuutta. Tästä syystä ne on jätetty analyysin ulkopuolelle. Analyysin varsinaiset tutkimuskohteet eli suotavaa toimintaa kuvaavat kommentit, jotka koostuvat arvoperusteluista, olen ensin jäsentänyt velvollisuuksien kautta perusteleviin

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka

Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä - Esimerkkeinä lastensuojelu-

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Liisat Ihmemaassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus neuleblogeista käytäntöyhteisönä

Liisat Ihmemaassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus neuleblogeista käytäntöyhteisönä LiisatIhmemaassa Diskurssianalyyttinentutkimusneuleblogeistakäytäntöyhteisönä Progradu tutkielma Tampereenyliopisto Kasvatustieteenlaitos Kevät2009 MaaritHolm 79855 Tampereenyliopisto Kasvatustieteenlaitos

Lisätiedot

HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA

HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA MIELELLÄÄN-SEMINAARI 7.10.2015 Puistotorni, Tampere HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiaaligerontologia, sosiologia jyrki.jyrkama@jyu.fi TEEMAT Käytännöt

Lisätiedot

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 KESKUSTELUNANALYYSI Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 Esitelmän rakenne KESKUSTELUNANALYYTTINEN TAPA LUKEA VUOROVAIKUTUSTA ESIMERKKI: KUNINGAS ROLLO KESKUSTELUNANALYYSIN PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää?

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää? Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen tunnistamisen avulla (SA264436) OSATUTKIMUS II: Lasten ja

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA?

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? Tutkimushanke: Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Osahanke I: Osallistuminen,

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN

OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos lasse.lipponen@helsinki.fi Kasvattaako päiväkoti lapsia aloitteelliseen ja

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa

Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa Taina Meriluoto Tohtorikoulutettava Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS IKÄIHMISEN VIREÄ HUOMINEN Oulu 18.4.2013 IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto jyrki.jyrkama@yu.fi LYHYT

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Ympäristöasioiden sovittelu

Ympäristöasioiden sovittelu Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Sovittelijan rooli Sovittelija

Lisätiedot

Mitä on hankkeiden takana? Toimijuus ja institutionaalinen yrittäjyys (alue)kehittämisessä

Mitä on hankkeiden takana? Toimijuus ja institutionaalinen yrittäjyys (alue)kehittämisessä 1 Mitä on hankkeiden takana? Toimijuus ja institutionaalinen yrittäjyys (alue)kehittämisessä Seinäjoki 13.12.2013 2 Sisältö Lähtökohta: (Alue-)kehittämisen iso kuva Toimijuus aluekehittämisessä? Hanketoimija

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Aineistonkeruumenetelmiä

Aineistonkeruumenetelmiä Kvalitatiivisen tutkimuksen määrittelyä Kvalitatiivisia tutkimussuuntauksia yhdistää se, että ne korostavat sosiaalisten ilmiöiden merkityksellistä luonnetta ja tarvetta ottaa tämä huomioon kuvattaessa,

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus, käytännölliset odotukset tutkijan valinnat

Tieteellinen tutkimus, käytännölliset odotukset tutkijan valinnat Kunnallistieteen yhdistys tutkijaseminaari Kuopio 14.5.2009 Tieteellinen tutkimus, käytännölliset odotukset tutkijan valinnat Professori Vuokko Niiranen Terveyshallinnon ja talouden laitos Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen Varhaiskasvatus mediassa viestintää ja vuorovaikutusta tässä ajassa Työpaja 18.4.2013 Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Johanna Sommers-Piiroinen josopii@edukaattori.fi Mediakulttuuri varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Demokratiapolitiikan

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

TUTKIMUSETIIKKA HARJOITUS 1. MITÄ ON TUTKIMUSETIIKKA JA KETÄ SE VELVOITTAA? Hanna Vilkka. 18. marraskuuta 13

TUTKIMUSETIIKKA HARJOITUS 1. MITÄ ON TUTKIMUSETIIKKA JA KETÄ SE VELVOITTAA? Hanna Vilkka. 18. marraskuuta 13 TUTKIMUSETIIKKA Hanna Vilkka 1 HARJOITUS 1. MITÄ ON TUTKIMUSETIIKKA JA KETÄ SE VELVOITTAA? 2 Tutkimusetiikka = Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen koko tutkimusprosessin ajan Tarkoittaa yleisesti

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni?

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Jyväskylä 31.5.2017 Petteri Niemi Relativismi ja Sosiaalinen konstruktivismi Relativismi (Swoyer 2010) Relativismi on näkemysten

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä

TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Metodifestivaali 20.8.2015 Tampereen yliopistossa Toimintatutkimus-sessio TOIMINTATUTKIMUS toimintakäytäntöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiologia, sosiaaligerontologia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Essi Vuopala, Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Tutkimuksen tavoite Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Palautetaan arvioitavaksi ennen koeviikkoa (palautelaatikkoon viimeistään ke 13.5.) Kurssipäiväkirja on oman oppimisesi,

Lisätiedot

MONIA LAITOKSIA, MONIA SOSIAALISUUKSIA

MONIA LAITOKSIA, MONIA SOSIAALISUUKSIA Vanhustyön sosiaaliset Kasvun ja vanhenemisen tutkijoiden vuosikokousseminaari Tampere 13.-14.3.2008 MONIA LAITOKSIA, MONIA SOSIAALISUUKSIA Jyrki Jyrkämä Sosiaaligerontologia, sosiologia Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Työllistyjä osana työyhteisöä ja sen reunalla työyhteisöjen näkökulmia työllistämiseen

Työllistyjä osana työyhteisöä ja sen reunalla työyhteisöjen näkökulmia työllistämiseen Työllistyjä osana työyhteisöä ja sen reunalla työyhteisöjen näkökulmia työllistämiseen Ratko hanke, VAMLAS ry Työyhteisön näkökulma osatutkimus Erikoistutkija Outi Hietala, Kuntoutussäätiö Kuntoutuspäivät

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ Sosiaalityön käytäntötutkimus 6.10.2014 Helsingin yliopisto Anne Östman Tutkimuksen lähtökohdat Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Jos on riittävästi aikaa, rahaa ja onnea, voi kaiken tehdä yksin. Mutta kenellä niitä on tarpeeksi? Leila Kontkanen 1.10.2013 1 Oliver E. Williamson, taloustieteen

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit Huomioita päihdeäitien pakkohoitoa koskevasta keskustelusta Anna Leppo, VTT Tutkijatohtori

Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit Huomioita päihdeäitien pakkohoitoa koskevasta keskustelusta Anna Leppo, VTT Tutkijatohtori Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit Huomioita päihdeäitien pakkohoitoa koskevasta keskustelusta Anna Leppo, VTT Tutkijatohtori Sosialitieteen laitos, Helsingin yliopisto anna.leppo@helsinki.fi

Lisätiedot

AJATTELE ITSE. Hanna Vilkka

AJATTELE ITSE. Hanna Vilkka AJATTELE ITSE Hanna Vilkka Kirjallisuus: Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio 2010. Ajattele itse! Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita Viskari 2009: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet TUTKIMUKSELLINEN

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen POM2SSU Kainulainen Tehtävänä on perehtyä johonkin ilmiöön ja sen opetukseen (sisältöihin ja tavoitteisiin) sekä ko. ilmiön käsittelyyn tarvittavaan

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot