MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa"

Transkriptio

1 MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Hanna Katariina Bergman Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2012

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Sosiaalitieteiden laitos Tekijä Författare Author Bergman, Hanna Katariina Työn nimi Arbetets titel Title Moraalisen toimijuuden retoriikkaa Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Oppiaine Läroämne Subject Sosiologia Työn laji Arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year Syyskuu 2012 Sivumäärä Sidoantal Number of pages 82 Kommunikaatio internetissä tuttujen ja tuntemattomien ihmisten välillä on arkipäiväistä suurelle osalle suomalaisia. Erilaiset keskustelufoorumit ja internetyhteisöt ovat muodostuneet myös arvokeskusteluiden, mielipidevaikuttamisen ja laajasti ilmaisten sosiaalisen todellisuuden rakentamisen areenoiksi. Tätä kulttuurista taustaa vasten tässä tutkielmassa tarkastellaan internetkeskusteluissa ilmeneviä tapoja uusintaa ja muokata argumentaation keinoin käsityksiä oikeutetusta toiminnasta ja toimijuudesta. Tutkielmassa analysoidaan ja kuvaillaan internetin vertaiskeskustelun kontekstissa käytävää arvokeskustelua, kun aiheena on raskaana olevalle työntekijälle tai -hakijalle sovelias raskauden julkistamisajankohta työelämässä. Tutkimusaineistoon kuuluu yksitoista anonyymien keskustelijoiden tuottamaa internetkeskustelua, jotka on kirjoitettu vuosina Valitut ketjut käsittelevät nimenomaan raskaana olevien toimintamahdollisuuksia ja -päätöstä liittyen raskauden julkistamisen ajankohtaan työpaikalla. Aineisto on kerätty erään suomalaisen internetsivuston keskustelufoorumilta. Tutkimuskysymyksenä analyysissa on: Millaisia moraalisen toimijuuden määritelmiä ylläpidetään ja vahvistetaan internetin julkisessa ja epämuodollisessa vertaisyhteisössä, kun kyseessä on raskaana oleva työntekijä tai -hakija? Analyysin lähtökohtana toimii sosiaaliseen konstruktionismiin nojaava toimintateoria. Teoreettismetodologisena taustana käytetään Chaïm Perelmanin retoriikkateoriaa ja velvollisuuksien ja oikeuksien etiikasta yhdistettyä oikeuttamisen argumentoinnin analyysikehikkoa. Tätä taustaa vasten on muodostettu kaksi tapaa oikeuttaa toimijuutta, kaksi eri retoriikkaa. Nämä oikeuttamisen retoriikat ovat oikeuksien ja velvollisuuksien retoriikat. Oikeuksien retoriikka muodostuu suotavan toiminnan perusteluista, kun raskaana olevaa velvoitetaan paljastamaan raskaus työmaailmassa aikaisessa vaiheessa raskautta. Oikeuksien retoriikka taas muodostuu suotavan toiminnan perusteluista liittyen oikeuteen valita myöhäisempi ajankohta julkistamisen ajankohdalle. Näiden retoriikkojen arvoargumentoinnista on muodostettu yksilöllisen ja yhteisöllisen toimijuuden tyypit. Nämä oikeutetun, moraalisen toimijuuden tyypit ovat ideaalityyppejä, joiden avulla tutkielmassa pyritään saamaan esille naistoimijuuteen ja sen oikeutukseen liitettyjä kulttuurisia määritelmiä. Yksilöllisen toimijuuden ihanne korostuu oikeuksien retoriikassa. Kyseisessä tyypissä painottuu yksilön autonomian arvo sekä erityisesti harkinnan, valinnanvapauden ja yksityisyyden käyttäminen suotavan toimijuuden perusteluina. Yhteisöllisen toimijuuden ihanne korostuu taas velvollisuuksien retoriikassa. Siinä painotus on yhteisön arvossa ja erityisesti ihmisten välinen intiimisyys sekä avoimuus nousevat esiin suotavuuden perusteluina. Internetkeskusteluista saadaan esiin vaatimuksia intiimiin suhteeseen, avoimuuteen yhteisön edessä nimenomaan yhteisön osana sekä toisaalta vaatimuksia yksityisen minän kätkemiseen, rationaalisuuteen ja erillisyyteen työyhteisöstä. Nämä suotavan toiminnan teemat kertovat omaa versiotaan kulttuurisesta ilmapiiristä liittyen äitiyteen työelämässä. Ne tuovat hyvin näkyville naisten arkeen liittyvän ristiriitojen, henkilökohtaisen vastuunoton ja tasapainoilun läsnäolon. Avainsanat Nyckelord Keywords Toimijuus, arvot, perhe, työ, sukupuoli

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO EETTISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Naisen moraalinen toimijuus Äiti, työntekijä ja kansalainen Toiminta, toimijuus ja sosiaaliset rakenteet Oikeuksien ja velvollisuuksien etiikka Toimijuuden oikeuttaminen keskustelussa VERTAISKESKUSTELU JA TOIMIJUUDEN ARVOTTAMINEN Tutkimusmenetelmä ja -kysymykset Aineisto Naisten vertaisyhteisöt ja anonymiteetti internetissä Vertaiskeskustelun rakenne ja internetaineiston rajoitukset MUUT TÄYTYY OTTAA HUOMIOON, KEPLOTTELIJA! Velvollisuus toimia yhteisö huomioiden Velvollisuus ajaa yhteistä etua luottavaisena Velvollisuus toimia vilpittömästi PIDÄ OIKEUKSISTASI KIINNI, NAINEN! Oikeus vältellä riskejä Oikeus valinnanvapauteen MORAALINEN TOIMIJUUS Johtopäätökset Lopuksi LÄHTEET... 73

4 1 1 JOHDANTO ( ) Mua surettaa lähinnä se, että mä oikeasti kovasti halusin tämän työn, mutta haluan kyllä tämän lapsenkin, JOTA OLEN JO VUOSIA TOIVO- NUT!! Ilmeisesti molempia en ansaitsisi :-( Monien yhteiskuntatieteilijöiden mukaan toisten ihmisten osoittama hyväksyntä on tärkeää yksilöille. Käsitys omasta itsestä riippuu myös muiden antamasta tiedosta ja tunnustuksesta. (Crossley 2011, 98.) Internet voidaan nähdä eräänä nykyajan väylistä hakea tämänlaista informaatiota ja hyväksyntää itselleen sekä omille teoilleen. Nykyisin internet, sosiaaliset mediat ja erilaiset sähköiset yhteisöt kuuluvat monen suomalaisen arkeen. Tilastokeskuksen (2011a) mukaan 76 prosenttia suomalaisista käytti internetiä melkein päivittäin tai päivittäin vuonna prosenttia vuotiaista suomalaisista taas oli rekisteröitynyt johonkin verkkoyhteisöön (Tilastokeskus 2011b). Voimme olla yhteyksissä tuttuihin tai tuntemattomiin ihmisiin esimerkiksi keskustelupalstojen, chattien tai blogien välityksellä. Tässä kontekstissa tapahtuva vuorovaikutus ja sen julkaistut tuotteet esimerkiksi blogimerkinnät ja keskustelut voivat muokata omalta osaltaan niiden tuottajien sekä vastaanottajien käsityksiä itsestään ja muista. Tätä kulttuurista taustaa vasten pidän merkittävänä tutkia erilaisia käsityksiä oikeutetusta toiminnasta ja toimijuudesta, joita tuodaan esiin, uusinnetaan ja muokataan internetkeskusteluissa. Omassa tutkielmassani tarkoituksena on tarkastella ja kuvailla tätä sosiaalisten merkitysten muodostamista vertaiskeskustelun erityistapauksessa. Tutkin raskaana olevan työntekijän tai -hakijan toimintavaihtoehtojen arvottamista analysoiden argumentointia raskauden julkistamisen sopivasta ajankohdasta. Aineistooni lukeutuu yksitoista anonyymien keskustelijoiden tuottamaa internetkeskustelua, jotka on kirjoitettu vuosina Valitut ketjut käsittelevät nimenomaan raskaana olevien toimintamahdollisuuksia ja -päätöstä liittyen raskauden julkistamisen ajankohtaan työpaikalla. Aineisto on kerätty erään suomalaisen perheteemoihin erikoistuneen keskustelufoorumin anonyymilta keskustelualueelta syyskuussa Tällä tutkielmalla pyrin vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Millaisia moraalisen toimijuuden määritelmiä ylläpidetään ja

5 2 vahvistetaan internetin julkisessa ja epämuodollisessa vertaisyhteisössä, kun kyseessä on raskaana oleva työntekijä tai -hakija? Tarkastelemani keskustelut käsittelevät suotavaa toimintaa työn ja perheen välillä. Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen on kompleksinen osa perheellisten ihmisten elämää, jossa yhdistyvät työmarkkinat, valtio ja yksilö. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata ongelmakentäksi, johon lukeutuvat naisten työmarkkina-asemaan sekä sukupuolten väliseen työnjakoon puolisoina ja vanhempina liittyvät ratkaisut. Tämä laaja eri elämänosien yhdistäminen on totuttu näkemään nimenomaan naisten asiana. Vaikka tässä on tapahtumassa muutosta, niin tämä ongelmien sukupuolittuminen on vielä nähtävissä. (Salmi 1996, ) Tämä pätee mielestäni myös analysoimiini internetkeskusteluihin. Tutkimassani vertaisyhteisön kontekstissa vastuu työn ja lasten yhdistämisen tasapainosta nähdään ennen kaikkea naisen arkeen kuuluvana keskusteltaessa suotavasta toiminnasta. Tämän tulevan äidin työarkeen liittyvän keskustelunaiheen kautta on mielestäni mahdollista avata tiettyjä naisen elämään mahdollisesti vaikuttavia arvopreferenssejä ja tietynlaisten mahdollisuuksien arvottamista toisia paremmiksi. Tietyt toimintamotiivit saatetaan kokea painavampina ja tietyt toimintatavat moraalisesti oikeutetumpina riippuen määrittelijän näkökulmasta. Internetin vertaisyhteisössä julki tuodut mielipiteet, kannanotot ja näkökulmat ovat osa epämuodollisia, yksityisiä määritelmiä sosiaalisesti soveliaasta toiminnasta. Vaikka kyse on anonyymeistä kommenteista vapaamuotoisessa kontekstissa, ovat ne osa epävirallisten tapojen, rajoitusten ja mahdollisuuksien muodostamista. Täten niiden tarkastelulla on myös oma paikkansa sosiaalisen todellisuuden tutkimuksen kentällä. Suomessa on tehty 2000-luvulla paljon mielenkiintoista naistoimijuustutkimusta. Toimijuutta on analysoitu muun muassa liittyen äitiyteen, työntekijyyteen ja kansalaisuuteen (mm. Saarinen 2009; Kelhä 2005; Nousiainen 2004). Oma työni sivuaa kaikkia edellä mainittuja teemoja, kun käsittelen oikeutetun, moraalisen toimijuuden retoriikkaa. Kun kyse on siitä, milloin on oikea hetki paljastaa raskaus työnantajalle, niin silloin raskaana olevan toiminta on samanaikaisesti niin äidin, työntekijän kuin kansalaisen

6 3 toimintaa. Tutkimalla tätä epämuodollista oikeutetun toimijuuden määrittelyä otan osaa tieteellisesti kiintoisaan ja tärkeään naistoimijuuden rajojen ja mahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen. Väitän, että naistoimijuus on tutkimassani retoriikassa jollei jopa aina moraalista toimijuutta. Toimijuuteen liittyy ajatus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja vastuusta (Honkasalo 2006, 117; Nousiainen 2004, 169; Manion 2003, 26). Tutkielmassani korostuu raskaana olevan naisen vuorovaikutus ja vastuu niin itseään, perhettään kuin työyhteisöään kohtaan. Tutkimissani internetkeskusteluissa kyseinen toimijuus on myös moraalisen arvioinnin kohteena, kun keskustelijat perustelevat toisilleen oikeaa toimintatapaa raskauden julkistamisessa työnantajalle. Analyysini lähtökohtana toimii sosiaaliseen konstruktionismiin nojaava toimintateoria. Teoreettismetodologisena taustana käytän Chaïm Perelmanin retoriikkateoriaa (1996) sekä velvollisuuksien ja oikeuksien etiikkaa (Staerklé & Doise 2005, ). Tätä taustaa vasten olen muodostanut kaksi toimijuuden oikeuttamisen retoriikkaa, joilla kuvaan pyrkimyksiä arvottaa käsityksiä ja vaikuttaa toisten käsityksiin internetkeskustelun kontekstissa. Näitä oikeuttamisen retoriikkoja kutsun oikeuksien ja velvollisuuksien retoriikaksi. Ensimmäisessä painottuu yksilön ja autonomian arvot suotavan toimijuuden perusteluna. Toisessa taas yhteisö ja ihmisten välinen intiimisyys toimivat suotavuuden perusteluna. Väitän myös analyysissani, että nämä kaksi sosiaalisesti oikeutetun toimijuuden määrittelytapaa kuvaavat kulttuurista tasapainoilua samanaikaisesti arvostettujen yksilön ja yhteisön arvojen muodostamassa jatkumossa, sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvässä oman itsen ja muiden huomioimisen kokonaisuudessa. Raskauden julkistamiseen työmaailmassa ja sen seurauksiin vaikuttaa vahvasti lainsäädäntö. Työsopimuslain (55/2001) neljännen luvun 3a-pykälän lisäyksen (533/2006) mukaan työntekijän täytyy ilmoittaa äitiysvapaasta työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamisajankohtaa. Toiseksi raskaana olevaa ei saa syrjitä, eli laittaa epäedulliseen asemaan esimerkiksi rekrytoinnissa tai päätettäessä palvelusuhteen kestosta, jatkumisesta tai muista työehdoista (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 609/1986, lisäys 8, 2. momentti, 232/2005). Jos epäilee olevansa syrjinnän kohde ja pystyy esittämään tosiasioita, joiden perusteella voidaan tehdä oletus sukupuolisesta syrjinnästä, on todistustaakka työnantajalla. Työnantajan tulee todistaa, että me-

7 4 nettelyn taustalla ei ole sukupuolesta johtuva syrjintä, vaan muu hyväksyttävä syy. (232/2005, 9 a.) Näihin lainkohtiin tutkimissani keskusteluissa viitataan, kun perustellaan lain mukaan. Tutkielmani rakenne on seuraava: Ensiksi esittelen aiempaa naistoimijuustutkimusta ja työtäni suuntaavia teoreettisia näkökulmia. Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkittavan vertaiskeskustelun kontekstia sekä tutkimusaineistoa, -menetelmää ja -kysymyksiä koskevat ratkaisut. Luku 4 muodostaa arvoanalyysin koskien velvollisuuksien retoriikkaa. Tässä luvussa kyse on siitä oikeutetun toimijuuden kuvasta, joka muodostuu väitteistä liittyen kysymykseen: Kuinka raskaana olevan tulisi toimia? Luku 5 muodostaa arvoanalyysin liittyen oikeuksien retoriikkaan. Vastaavasti tässä luvussa kyse on siitä oikeutetun toimijuuden kuvasta, joka muodostuu väitteistä koskien kysymystä: Kuinka raskaana oleva saisi toimia? Viimeisenä on vuorossa luku 6, joka sisältää johtopäätökset edellä olevista arvoanalyyseista. Johtopäätöksissä kirjoitan auki velvollisuuksien ja oikeuksien retoriikoista tulkitsemani yhteisöllisen ja yksilöllisen toimijuuden ideaalityypit sekä näiden tyyppien suhteen toisiinsa. Tämän jälkeen esitän vielä muutaman sanan analyysini ansioista, rajoitteista ja mahdollisuuksista jatkotutkimuksen suhteen.

8 5 2 EETTISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA ( ) Uskomatonta, että yhden ketjun perusteella minut voi täällä mestata epäluotettavaksi, selkärangattomaksi, keplottelijaksi ja huonoksi työntekijäksi vielä. Tässä luvussa käsittelen aiempaa toimijuustutkimusta, tutkielman teoreettisia oletuksia ja tutkimusmetodologista taustaa, jota hyödynnän analyysissani. Työni perustuu naistoimijuuden tutkimuksen sekä konstruktionistisen todellisuuden sosiaalisen rakentamisen näkökulman pohjalle. Tämän kvalitatiivisen tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu ensinnäkin prosessinomaiseen sosiaalisen toiminnan määrittelyyn (Arendt 2002). Toiseksi käytän aineiston tematiikan tarkastelussa vahvasti hyödyksi etiikantutkimusta, tarkemmin sanottuna oikeuksien ja velvollisuuksien etiikkaa (Staerklé & Doise 2005). Kolmas teoreettinen perusta analyysille muodostuu Chaïm Perelmanin argumentaatioteoriasta (Perelman 1996). 2.1 Naisen moraalinen toimijuus Äiti, työntekijä ja kansalainen Seuraavaksi esittelen lyhyesti muutaman aiemman toimijuustutkimuksen väitteen, jotka avaavat omalta osaltaan tutkielmani yhteyttä aiempaan tutkimukseen naistoimijuudesta. Analyysiosiossa käsittelen laajemmin erilaisten toimijuustutkimusten tuloksia suhteessa oman tutkimukseni teemoihin. Työssäni olen keskittynyt enimmäkseen suomalaisen naistoimijuustutkimuksen hyödyntämiseen. Tämä on tietoinen valinta, joka perustuu oletukseen osittain samankaltaisista sosiaalisista rakenteista. Näiden tutkimusten naiset nimittäin toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa. Sellaiset rakenteet, kuten hyvinvointivaltio ja sen lait, yhdistävät heitä. Vaikka naisten erilaiset taustat ja toimintaympäristöt vaikuttavat heille mahdollisiin toimijuuksiin, ovat tietyt kulttuuriset rajoitteet ja mahdollisuudet heillä samat, toisin kuin esimerkiksi verrattaessa suomalaisen naisen ja yhdysvaltalaisen naisen toimijuuden rajoja. Tässä vaiheessa tuon esiin äitiyden, työntekijyyden ja kansalaisuuden teemat osana naistoimijuutta. Nämä aiheet muodostavat merkittävän kokonaisuuden siitä moraalisesta toimijuudesta, jota tarkastelen tässä työssä.

9 6 Ensinnä vuorossa on äitiys ja moraalinen toimijuus. Kirsi Nousiainen (2004) on tutkinut äitien toimijuutta ja identiteetin rakentamista haastattelemalla äitejä, jotka asuvat erillään lapsistaan. Hänen tutkimuksensa mukaan äitiys on moraalista toimijuutta. Se on itsetietoista toimijuutta, johon liitetään vastuun, välittämisen ja huolenpidon ihanteet. Näiden ihanteiden ja arjen väliset ristiriitaisuudet saattavat aiheuttaa syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä tuomintaa toisten ihmisten taholta. (Emt., 169.) Oman tutkielmani edetessä aion tuoda ilmi ihanteita, jotka vaikuttavat käsityksiin naisille soveliaasta toimijuudesta työmaailmassa. Väitän, että naisen toimijuus on moraalista toimijuutta myös työn ja kodin rajapinnassa toimittaessa. Naisten moraalisen toimijuuden ja häpeän yhteyttä on käsitellyt myös Jennifer C. Manion, jonka mukaan naiset ovat taipuvaisia tuntemaan häpeää moraalisissa, ihmissuhteiden ylläpitämiseen liittyvissä tilanteissa (2003, 26). Tämän häpeän tunteen voi yhdistää toisista huolehtimisen moraaliseen arvottamiseen. Vuorovaikutuksen moraalinen arvottaminen ja häpeän tuntemukset voidaan hahmottaa reagoimisena feminiiniseen hyvyyteen liittyviin kulttuurisiin tapoihin, vaatimuksiin ja odotuksiin. (Emt., 26.) Tutkielmani perustuu vuorovaikutuksen moraalisen arvottamisen ajatukselle. Analyysiluvuissa tulen esittelemään juuri omaan ja muiden naisten toimijuuteen liitettyjä odotuksia ja vaatimuksia sekä näiden yhteyttä toisista huolehtimisen ja vuorovaikutuksen arvokkuuden korostamiseen. Jaana Saarinen on tutkinut naisten toimijuutta työmaailmassa keskittyen tutkijanaisten toimijuuteen yliopistotyössä (2009, ). Hän kutsuu näiden naisten toimijuutta projektitapaiseksi toimijuudeksi. Naiset toimivat pätkätyömarkkinoilla joustavasti. He ovat kriittisiä suhteessa työn käytäntöihin ja odotuksiin, mutta pyrkivät vastaamaan työn asettamiin vaatimuksiin turvatakseen tulevaisuutensa tutkijoina. (Emt., 225.) Kyseisessä tutkimuksessa on mielestäni tuotu esiin piirteitä naisten toimijuudesta työmaailmassa, jotka eivät päde ainoastaan kyseisten tutkijanaisten joukossa. Tulen myöhemmin esittämään, että tämä projektitapaisuus ja reagointitapa työn asettamiin vaatimuksiin ovat luettavissa myös oman aineistoni sisältämistä käsityksistä toimijuudesta työelämässä.

10 7 Kuten johdannossa esitin, raskaana olevan toimijuuteen työelämässä voidaan liittää myös kansalaisuuden teema. Äitiys voidaan hahmottaa tärkeänä osana naiskansalaisuutta, ainakin väestöpoliittisesti. Työssäkäyvien äitien kansalaisuuden sisältöä määrittää myös palkkatyö. (Kelhä 2005, 211, 213.) Tekemällä tai hakemalla töitä sekä hankkimalla lapsia nainen toteuttaa kansalaisen velvollisuuksiaan. Voidaan ajatella, että sekä äitiys että työntekijyys ovat tärkeitä osa-alueita suomalaisen työtä tekevän naisen kansalaisuudessa. Ne ovat osa samaa toimijuuskokonaisuutta. Omassa analyysissani tulevat esiin naistoimijuuteen liittyvä tuominta, syyllisyyden ja häpeän yhteys vuorovaikutukseen liittyen. Oikeutetun toimijuuden rakentamiseen nostetaan niin kansalaisuuden, äitiyden kuin työntekijyyden kautta välitettyjä oikeuksia ja vaatimuksia, rajoja ja mahdollisuuksia. Nämä toimijuuden konstruktiot muokkaavat osaltaan työelämän ja perhe-elämän rajapinnassa niin naiskansalaisuutta, -työntekijyyttä kuin äitiyttä. Väitän, että nämä muodostavat yhdessä moraalisen toimijuuden kokonaisuuden tutkimissani keskusteluissa. 2.2 Toiminta, toimijuus ja sosiaaliset rakenteet Tässä yhteydessä käyn läpi teoreettiset lähtökohtani liittyen naistoimijuuden tarkasteluun. Määrittelen toimijuuden käsitteeksi, jossa toiminta, verkostot ja sosiaaliset rakenteet yhdistyvät yksilössä. Tutkielmassani toimijuus on myös vahvasti sukupuolittunutta, kun määritellään raskaana olevan oikeutettua toimijuutta. Tällöin toimijuuden kokonaisuutta rakennetaan juuri tietyn sosiaalisen rakenteen, sukupuolen kautta kiinnittäen arvotuksia naisen ruumiiseen. Väitteeni liittyen toimijuuteen perustuvat seuraavaksi käsiteltäviin teoreettisiin valintoihin. Analyysini toimintateoria nojaa käsitykseen, että ihmiset tulevat osaksi inhimillistä maailmaa kielen ja toiminnan kautta (Arendt 2002, 179). Puhe ja toiminta tehdään aina muiden joukossa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten toiminnan kanssa. Se on ennen kaikkea sosiaalista. Toimiminen ei ole mahdollista ilman toisten seuraa. (Emt., 191.) Toimija toimii siis aina suhteessa toisiin ihmisiin. Hänen tekonsa vaikuttavat ympäris-

11 8 töön, aiheuttavat seurauksia, aloittavat uusia prosesseja. Tämä yhteys toisiin tekee tekijästä myös kärsijän. Toimija sekä toimii että vastaanottaa muiden toimintaa. Toimijan tulee ottaa vastaan, kärsiä, tekonsa aiheuttamat reaktiot, ennakoidut ja ennakoimattomat vaikutukset, prosessin jatkuminen toimijasta riippumatta. (Arendt 2002, 193.) Jos liitymme maailmaan puheen ja toiminnan avulla, niin me myös muokkaamme ja määritämme sitä vuorovaikutuksen kautta sosiaalisesti. Eräs tapa lähestyä tätä maailman käsitteellistä hahmottamista on sosiaalinen konstruktionismi. Tämän tutkielman kannalta merkittävä väite on, että todellisuuden määrittelevät omilla toimillaan henkilöt ja ryhmät. Inhimillisellä toiminnalla tuotetaan ja muutetaan sosiaalista todellisuutta, rakennetaan historiallisia käsityksiä maailmasta. (Berger & Luckmann 2009, 133.) Keskustelussa, vuorovaikutuksessa uusinnetaan, hyväksytään tai haastetaan eri näkemyksiä ja sosiaalisia rakenteita toimijuuden kautta. Toimijuus voidaan hahmottaa sosiaalisesti juurtuneiden toimijoiden kykynä ottaa omaksi, käyttää ja mahdollisesti muuttaa vakiintuneita kulttuurisia kategorioita ja toiminnan olosuhteita toimijan henkilökohtaisten ja kollektiivisten ihanteiden, etujen ja sitoumusten mukaisesti (Emirbayer & Goodwin 1994, ). Toimijuus on siis toimijasta lähtöisin olevaa luovaa kapasiteettia toimintaan ottaen samalla huomioon ympäristön ja muiden toimijoiden vaikutukset, mahdollisuudet ja rajoitukset. Toimijuutta ja rakenteita ei voida selkeästi erottaa toisistaan tarkasteltaessa yksilöiden empiiristä toimintaa. Historiallisissa prosesseissa toimijuus ja rakenteet ovat paikoitellen päällekkäisiä, toisiinsa yhtyneitä tekijöitä. Näissä prosesseissa vaikuttavat ainakin osittain kulttuuriset ja poliittiset diskurssit sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen verkostot. (Emt., ) Toimijuuden ja rakenteiden läheisyyttä voidaan tarkastella myös yksilön kokemuksesta lähtien. Marja-Liisa Honkasalon (2009, 58) mukaan toimijuutta ei ole olemassa eristyksissä, vaan sitä esiintyy yhteiskunnassa, kulttuurisessa kontekstissa. Tässä kontekstissa on muodostunut merkityksellisiä ja ymmärrettäviä tapoja olla olemassa sosiaalisten vuorovaikutusten kautta. Yksilön olemassaolo vuorovaikutuksessa, elävän läsnäolon muodossa, on nimenomaan toimimista. Täten yksittäisen ihmisen olemassaoloa ei voi koskaan käsittää pelkäksi ulkopuolisen toiminnan kohteeksi. (Emt., 58.)

12 9 Sosiaalisten rakenteiden yhteensulautuminen toimijaan ja toimijuuteen voidaan hahmottaa verkostojen, yhteisöjen kautta. Yksilö on olemassa nimenomaan erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ja nämä yhteisöt konstruoivat häntä jatkuvana prosessina. Näitä yksilöön vaikuttavia yhteisöjä ovat henkilökohtaiset yhteisöt, yhteiskunta ja sen poliittiset kategoriat. (Griffiths 1995, 93.) Sosiaaliset ihmissuhteet ja yhteisöt vaikuttavat siis paljon yksilön minuuteen ja käsitykseen itsestään. Hänellä on monia identiteettejä, joihin vaikuttavat monet eri sidokset. Tätä kautta merkittävillä muilla ja erilaisilla sidosryhmillä, kuten työyhteisöllä, sekä kielellisillä rakenteilla, kuten sukupuolella, on vaikutusta myös yksilön toimijuuteen. Sukupuoli on täten vahvasti osa niitä rakenteita, jotka vaikuttavat yksilön toimijuuteen, ja joita yksilö omalta osaltaan myös muokkaa. Oman tutkielmani kannalta sukupuoli on merkittävä rakenteellinen jako eri ryhmiin, koska tutkimuksessani keskitytään nimenomaan naisten toimijuuteen liittyviin odotuksiin ja vaatimuksiin. Tarkastelemissani internetkeskusteluissa uusinnetaan, muokataan ja muutetaan sukupuoleen liittyviä rajoituksia, mahdollisuuksia ja käsityksiä oikeutetusta naiseudesta tietyssä elämäntilanteessa. Yksinkertaistaen sukupuoli muodostuu jaosta miehiin ja naisiin, mutta mitä tuo jako pitää sisällään? Esimerkiksi naisten kategoria voidaan hahmottaa kategoriana, joka tuotetaan valtasuhteiden ja kamppailun kautta. Se ei ole irrallinen luokasta, rodusta tai ajasta ja paikasta, jossa sitä tuotetaan. (Skeggs 1997, 27.) Sosiaalisesti tuotettua sukupuolta on mahdotonta erottaa poliittisista ja kulttuurisista risteysalueista, joissa sitä tuotetaan ja ylläpidetään. Sukupuoli risteää rodullisten, etnisten, seksuaalisten, alueellisten ja luokkaperustaisten diskursiivisesti muodostettujen identiteettien modaliteettien kanssa. (Butler 1999, 6.) Toimijuuteen ja sukupuoleen liitetään erilaisia oletuksia. Nämä oletukset ovat nähtävissä erilaisissa instituutioissa ja odotuksissa siitä, kuinka yksilön tulisi toimia tietyssä tilanteessa. (Ojala ym. 2009, 23.) Omassa tarkastelussani tulevat esiin oletuksia naiseudesta ja naistoimijuudesta työelämässä, odotuksia ja vaatimuksia toimia tietyllä tavalla raskaana olevana työmaailmassa. Väitän, että työ on instituutio, johon liitetään odotuksia työntekijyydestä, naiseudesta ja äitiydestä.

13 10 Edellä oleva toiminnan, toimijuuden ja sosiaalisten rakenteiden teoretisointi on relevanttia oman työni kannalta, koska sen kautta tulee esiin tapani hahmottaa vertaiskeskustelu sosiaalisten rakenteiden ja naiselle suotavan toimijuuden muokkaamisena. Tarkastelen internetin vertaiskeskustelussa esiin tulevia argumentteja koskien omaa tai toisten toimintaa ja toimintavaihtoehtoja. Konstruktionistisen toimintateorian mukaisesti määritän vertaiskeskustelun vuoropuhelun tavaksi määritellä sosiaalista todellisuutta toimijuuden kautta. Täten eri puheenvuorot muodostavat omalta osaltaan kulttuurisia rakenteita. Tarkastelemani argumentit tuovat esille tiettyjä vaatimuksia ja odotuksia, joita yksilöt voivat kohdata ja myös itse liittää omaan henkilökohtaiseen päätöksentekoonsa ja toimijuuteensa. Nämä keskustelut eivät ole mielestäni pelkästään ihmisten vapaamuotoista kommunikaatiota, vaan sosiaalista toimintaa, jonka kautta uusinnetaan, muokataan ja muutetaan sosiaalisia rakenteita, sosiaalista todellisuutta. Toimijuuden analysoinnin voi jaotella kolmeen tasoon, mikro-, meso- ja makrotason tutkimukseen. Mikrotasolla kyse on yksilön näkökulmasta, sen tarkastelusta, miten yksilöt määrittävät omaa toimijuuttaan. Esimerkiksi miten omasta toimijuudesta neuvotellaan ja millaiseksi oma toimijuus koetaan. Mesotason toimijuustutkimuksessa tarkastellaan institutionaalisia ja yhteisöllisiä valtajärjestelmiä, rakenteellisia käytäntöjä, yhteisöjen dynamiikkoja, eli erilaisten tilojen rakentamista toimijuudelle. Toimijuuden makrotutkimus taas voidaan hahmottaa diskursiivisten rakenteiden tarkasteluksi, jossa tarkastellaan esimerkiksi asenneilmaston ja toimintatilan rakentamista toimijuudelle erilaisilla diskursseilla. (Ojala ym. 2009, ) Omassa analyysissani on viitteitä niin makro- kuin mikrotason toimijuustutkimuksesta. Tarkastelen internetkeskusteluja, joissa keskustelijat rakentavat itse vertaistensa kanssa omaa toimijuuttaan, omaa oikeutetun toimijuuden kuvaansa samalla tuottaen kirjoittamillaan teksteillä tietynlaista rakenteellista toimintatilaa oikeutetulle toimijuudelle. Mesotason tutkimusta oma analyysini ei ole, koska aineistoni ei anna tietoa työyhteisöjen käytännön dynamiikoista tai valtajärjestelmistä. Keskusteluissa tulee esiin ainoastaan kuva, joka työyhteisön soveliaista käytännöistä halutaan rakentaa. Tämä taas kuuluu enemmänkin makrotason rakenteisiin kuin mesotason toimijuustutkimukseen. Ana-

14 11 lyysini pääpaino on nimenomaan makrotasolla, koska tarkastelen argumentteja, joilla perustellaan oikeutettua toimijuutta, tapoja rakentaa toimijuutta, jolla on moraalista arvoa suhteessa muihin vaihtoehtoihin. 2.3 Oikeuksien ja velvollisuuksien etiikka Aion lähestyä toimijuuden ja sosiaalisten rakenteiden kietoutumista toisiinsa tarkastelemalla yksilöiden tuottamia internetkeskusteluita sosiaalisesti oikeasta toiminnasta tietyssä valintatilanteessa. Teen tämän lähtien liikkeelle oikeuksien ja velvollisuuksien etiikasta. Etiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä käyttäytymissääntöjä tai moraaliperiaatteita. Oikeudet ja velvollisuudet taas voidaan hahmottaa tärkeiksi normatiivisiksi periaatteiksi ihmisryhmien sisäisissä ja välisissä suhteissa. (Staerklé & Doise 2005, 280.) Oikeuksien etiikkaan liittyvät lailliset säännöt, ristiriitojen säätely ja oikeutettuna oleminen. Velvollisuuden etiikkaan liittyvät yhteisön normit, ja enemmistön arvojen korostus ja etujen ansaitseminen. (Emt, ) Sosiaalisia suhteita voidaan tulkita käyttäen hyväksi oikeuksia, velvollisuuksia tai kumpiakin. Tulkitsijan kulttuurinen näkökulma vaikuttaa siihen kumpi korostuu, yksilön oikeus johonkin vai velvollisuus muita kohtaan. (Moghaddam 2000, 303.) Samaa toimintatapaa voidaan siis perustella sekä oikeutena johonkin että velvollisuutena johonkin riippuen arvopainotuksista. Oikeus voidaan nähdä oikeudenhaltijan muille osoittamana vaatimuksena. Velvollisuus taas on muiden asettama vaatimus sen täyttäjälle. (Moghaddam ym. 2000, 275.) Käsitykset oikeuksista ja velvollisuuksista jäsentävät eri ryhmien välistä ja sisäistä vuorovaikutusta. Näin ne ovat ajattelumalleina mukana sekä yhteiskunnan muutoksissa että jatkuvuuksissa. (Staerklé & Doise 2005, 284.) Oikeuteen ja velvollisuuteen voidaan yhdistää hyvin erilaisia käsityksiä. Oikeus on myönteinen mahdollisuus johonkin asiaan. Se on luonteeltaan sisäsyntyinen. Sen alkuperä on inhimillisessä olemassaolossa itsessään (vrt. ihmisoikeudet). Ihmiset vastaanottavat hyväksyen oikeutensa, vaikka eivät niitä käyttäisikään. Oikeuksistaan on myös mahdollisuus luopua. Velvollisuus taas on velvoite johonkin. Sen perusta on suhteessa,

15 12 vuorovaikutuksessa toisen tahon kanssa. Velvollisuus voi tuntua raskaalta taakalta, joka on määrätty yksilölle. Siihen ei liity samaa valinnanvapautta kuin oikeuteen. (Moghaddam ym. 2000, 295.) Omassa tutkielmassani jaottelen keskustelun argumentteja sen mukaan hyödynnetäänkö retoriikassa oikeuksien tai velvollisuuksien etiikkaa. Väitän, että keskusteluiden oikeutetun toiminnan määrittelyissä määritellään naisen velvollisuuksia ja oikeuksia, rajoja ja mahdollisuuksia. Täten erittelemällä velvoittavia ja mahdollistavia oikeuttamiskommentteja, on mahdollista tuoda esiin kulttuurisia rakenteita, sukupuoleen ja ruumiiseen liitettyjä normeja, pyrkimyksiä määrittää oikeutettu moraalinen naistoimijuus. 2.4 Toimijuuden oikeuttaminen keskustelussa Tarkastelen oikeutetun toimijuuden määrittelyä vertaiskeskustelun kontekstissa. Tässä on kyse retoriikan analyysista, kun analysoin yksittäisiä argumentteja kyseisissä keskusteluissa. Toimijuuden oikeuttamisen teoriaksi olen valinnut Chaïm Perelmanin argumentaatioteorian (1996). Toimijuuden oikeuttamista voisi analysoida myös toisillakin tavoilla. Eräs perusteltu ja oletettavakin tapa olisi lähteä liikkeelle Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot n oikeutuksen järjestyksistä (2006). Siinä tapauksessa internetin vertaiskeskustelun argumentoinnin voisi jaotella kuuden erilaisen moraalisen oikeutuksen järjestyksen innoituksen, kodin, kansalaisuuden, mielipiteen, markkinoiden ja teollisuuden valtapiirin mukaan. Kyseisestä näkökulmasta asioita voidaan arvioida joko lähtien luovuuden, kunnioituksen, yhteisen edun, maineen, hinnan tai tehokkuuden arvoista. (Boltanski & Thévenot 1999, 368.) Nämä eri oikeutuksen arvotuksen periaatteet eivät ole yhteen sovitettavissa, vaan sovellettavaa periaatetta muutetaan tilanteesta toiseen siirryttäessä (emt., 365). Boltanskin ja Thévenot n oikeuttamisen analyysin mallia (2006) on hyödynnetty muun muassa Pekka Sulkusen yhteiskunta-analyysissa (2009). Sulkusen mukaan oikeutuksen periaatteet nojaavat nykyisin toimijuuteen, joka muodostuu autonomian ja intimiteetin kokemuksista (Sulkunen 2009, 3). Jos oikeuttamisen periaatteet jaetaan kolmeen osa-

16 13 alueeseen, sosiaalinen side, arvokkuus ja yhteinen hyvä, niin arvokkuuden periaatteeseen on vahvasti liitetty yksilöllisyyden arvo. Sulkunen jaottelee yksilöllisyyden nimenomaan intimiteettiin (intimacy) ja autonomiaan (autonomy), jotka enenevässä määrin ovat ristiriitaisia suhteessa toisiinsa nykyaikaisessa kulutusyhteiskunnassa. (Emt., 5 6.) Sulkusen päätelmät ovat kiinnostavia ja relevantteja myös oman tutkielmani kannalta, mutta tietyin rajoituksin. Omassa oikeutuksen konstruktion analyysissani autonomia ja intimiteetti eivät palaudu pelkästään yhteen oikeuttamisen osa-alueeseen kuuluviksi yksilöllisyyden palasiksi. Ennemminkin nämä teemat ilmenevät vertaiskeskustelun kontekstissa kahtena kokonaisvaltaisena suhtautumistapana oikeutettuun sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Oma käsitykseni kyseisistä teemoista on lähempänä kulttuurifilosofi Thomas P. Kasulisin ajatuksia (2002) kulttuurisista orientaatiotavoista, intimiteetti (intimacy) ja tinkimättömyys (integrity), joita hyödynnetään muun muassa moraalisissa arvioissa ihmisten välisissä suhteissa. Vaikka Boltanskin ja Thévenot n teoria voidaan hahmottaa olevan sekä tiedonsosiologiaa että instituutioiden sosiologiaa (Wagner 1999, 342), se ei mielestäni ole yhtenevä tässä työssä hyödynnettävän konstruktionistisen kehyksen kanssa. Kyseinen malli on myös turhan jäykkä ja strukturoitu analyysin perustaksi tässä yhteydessä. Tutkimissani keskusteluissa eri moraalisen oikeutuksen järjestysten sisällöt osittain esiintyvät samoissa argumenteissa sulassa sovussa, jonka vuoksi en allekirjoita teorian taustalla olevia oletuksia. Sitä vastoin väitän velvollisuuksien ja oikeuksien etiikan yhdessä Perelmanin argumentaatioteorian kanssa muodostavan käyttökelpoisemman oikeutusteorian tässä tutkimusasetelmassa. Internetkeskusteluiden polarisoituva tuomitseminen/puolustautuminen, työyhteisö/yksilö luonne puoltaa jakoa velvollisuuksiin ja oikeuksiin, ja Perelmanin käsitykset suotavuuden arvoargumentoinnista luovat toimivan taustan moraalisen toimijuuden retoriikan analyysille. Nämä teoriat antavat tilaa vertaiskeskustelun arvotusten kokonaisvaltaiselle hahmottamiselle aineistolähtöisesti luoden samalla tukevan kehyksen yksityiskohtaiselle tarkastelulle asettamatta turhan tiukkoja rajoituksia aineiston ulkopuolelta.

17 14 Millainen on tämä argumentaatioteoria, jota hyödynnän? Tarkastelen naistoimijuuden oikeuttamisen retorista puolta internetkeskusteluissa lähtien Chaïm Perelmanin ajatuksista, erityisesti siitä, että argumentaatiolla pyritään vaikuttamaan. Argumentoijan aikomuksena on saada tai lisätä hyväksyntää ja tukea väitteilleen. (Perelman 1996, 16.) Hän yrittää saada yhteyden yleisöönsä, saada aikaan yhteisymmärrystä ja vaikuttaa yleisönsä mielipiteisiin (emt., 17 18). Hyväksynnän lisäksi argumentoinnilla pyritään usein myös toiminta-alttiuden luomiseen. Tavoitteena on siis myös yleisön mahdolliseen toimintaan vaikuttaminen. (Emt., 19.) Toisin sanoen puhuja saattaa hakea argumenteillaan kannatusta, hyväksyntää ja yllytystä tietynlaiseen toimijuuteen. Tästä näkökulmasta tutkimissani keskusteluissa pyritään oikeuttamaan erilaisia toimijuuden ideaaleja ja yllytetään naisia toimimaan noiden ideaalien mukaisesti. Argumenttien yleisön muodostavat ne, joihin argumentoija pyrkii vaikuttamaan. Perelman jakaa yleisön tarkemmin universaaliyleisöön ja erityisyleisöihin. Universaaliyleisö koostuu kaikista ihmiskunnan rationaalisista jäsenistä ja erityisyleisöt rajatummista ihmisryhmistä. (Emt., 21.) Vertaiskeskustelun kontekstissa keskustelijan kuvittelema erityisyleisö voisi olla esimerkiksi raskaana olevat naiset tai vaikka työnantajat, joihin hän pyrkii kommenteillaan vaikuttamaan. Erittäin merkittävää oman kannan perustelussa on suhteuttaa tämän kannan esittäminen kuulijoiden mukaisesti. Päättelyn lähtökohtina käytettävien väitteiden tulee olla yleisön hyväksymiä. (Emt., 28.) Nämä yleisöä yhdistävät lähtökohdat koskevat joko todellisuutta tai suotavuutta. Todellisuutta koskevat väitteet ovat muodoltaan tosiseikkoja, totuuksia tai otaksumia. Suotavuutta pyritään ilmaisemaan arvojen, hierarkioiden ja päättelysääntöjen avulla. (Emt., 30.) Todellisuutta koskevat väitteet, tosiseikat tai totuudet eivät ole asemaltaan kyseenalaistamattomia. Niiden asema totena voidaan kumota esimerkiksi tuomalla esille niiden ristiriitaisuus suhteessa muihin tosiseikkoihin tai totuuksiin. (Emt., 31.) Otaksumat puolestaan ovat käsityksiä siitä, mikä on normaalia ja oletettavaa. Niissä on kyse siitä, mitä voidaan odottaa tapahtuvan kussakin tilanteessa. (Emt., 32.) Suotavuuteen liittyvät arvot voidaan jakaa abstrakteihin ja konkreettisiin arvoihin. Abstraktit arvot perustuvat yleisluonteisille säännöille, jotka koskevat kaikkia ihmisiä, kai-

18 15 kissa tilanteissa. Esimerkkinä tällaisesta arvosta voidaan pitää oikeutta. Konkreettiset arvot perustuvat käsitykselle jonkin olion, asian, ryhmän tai organisaation ainutkertaisuudesta. Esimerkiksi yksilö/yksilöllisyys on konkreettinen arvo. (Perelman 1996, ) Suotavuuden lähtökohtana käytetään arvojen lisäksi myös hierarkioita. Nämä voivat olla konkreettisia tai abstrakteja hierarkioita. Niillä voidaan myös vertailla toisiinsa keskenään erityyppisiä arvoja, jolloin kyse on heterogeenisestä hierarkiasta. Homogeenisessä hierarkiassa jaotellaan arvoja niiden positiivisen tai negatiivisen määrän mukaisesti. (Emt., ) Argumentaation lähtökohtia, jakoa todellisen ja suotavan välillä hyödynnän vahvasti omassa retoriikan analyysissani. Analyysini kannalta merkittäviä argumentteja ovat ne, joissa käsitellään suotavuutta, naisilta odotettavaa moraalisesti oikeutettua toimintaa työelämässä. Lopuksi ovat vielä päättelysäännöt, joiden avulla perustellaan tietyn asian arvokkuutta suhteessa muihin. Määrään perustuvan päättelysäännön mukaisesti tulee arvostaa enemmistön hyötyä, pitkäaikaista hyötyä tai muuta vastaavaa määrällisesti arvioiden suurinta hyötyä. Laadun arvoa korostamalla annetaan enemmän merkitystä taas ainutkertaisuudelle, harvinaisuudelle, erityisyydelle. Nämä kaksi päättelysääntöä ovat yleisimpiä, mutta niiden lisäksi argumentoinnissa voidaan korostaa myös järjestyksen, olemassaolon, olemuksen tai henkilön paremmuutta suhteessa muihin arvostuksiin. (Emt., ) Perelmanin argumentaation lähtökohdat ja argumentaation hahmottaminen toiminnallisena toisiin vaikuttamisena ovat mielestäni yhteensopivia oman konstruktionistisen toimijuuden rakentamisen näkökulmani kanssa. Tämä teoreettinen tausta yhdessä edellä esitellyn etiikantutkimuksen kanssa luo vahvan metodologisen pohjan oikeutetun toimijuuden määrittelyn tarkastelulle. Ne muodostavat kehikon, jonka avulla pystyn analysoimaan hyvin värikästä, runsasta ja rönsyilevää tekstimateriaalia järjestelmällisesti, tyypitellen teemoja esiin samalla aineiston yksityiskohtaisuutta ja monipuolisuutta kunnioittaen. Tämä malli antaa tilaa naistoimijuuden moninaisten osien tutkimiselle asettamatta sille selkeitä rajoja etukäteen. Kun oikeutetun naistoimijuuden osa-alueita ei ole etukäteen rajattu, on mahdollista antaa sijaa keskusteluiden arvomäärittelyiden ennakoimattomuudelle ja rikkaudelle.

19 16 3 VERTAISKESKUSTELU JA TOIMIJUUDEN ARVOT- TAMINEN ( ) Miksi kerroin siitä ensin täällä? Ehkäpä siitä syystä, että en tunne ketään jolle olisi näin käynyt, joten kaipasin vertaistukea. Täältä sitä yleensä löytyy asiaan kuin asiaan. Nyt kun olen käynyt läpi teoreettisen viitekehyksen, on aika siirtyä tämän työn keskiössä oleviin tutkimuskysymyksiin, -menetelmään ja -aineistoon. Ensiksi käyn läpi, millä tavoin tarkastelen käytännössä moraalisen toimijuuden oikeuttamista internetkeskustelun kontekstissa. Kun olen esitellyt tutkimusprosessin, analysoinnin käytäntöä, siirryn käsittelemään tutkimusaineistoni erikoispiirteitä. Aineiston kuvailun lisäksi esittelen tässä luvussa tarkemmin myös vertaiskeskustelun kontekstia sekä yleisemmin myös huomioonotettavia seikkoja liittyen internetaineistoon tutkimuskäytössä. 3.1 Tutkimusmenetelmä ja -kysymykset Jäsennän internetin keskustelufoorumilla käytävän vertaiskeskustelun sisältämää toimintavaihtoehtojen moraalista arvottamista ensinnäkin oikeuttamisen ja velvoittamisen näkökulmasta ja toiseksi argumentoinnin lähtökohtien ja niiden hyväksynnän näkökulmasta. Näiden analyyttisten jäsentelyiden avulla pyrin erottelemaan toisistaan erilaisia oikeutetun toimijuuden konstruktioita, joita rakennetaan ja uusinnetaan vertaisyhteisön kontekstissa internetissä. Tämän tarkastelun teen käytännössä seuraavien alakysymysten kautta: 1. Miten lasta odottavan työntekijän tai -hakijan toimintamahdollisuuksia arvotetaan yksilön velvollisuuksien näkökulmasta? 2. Miten lasta odottavan työntekijän tai -hakijan toimintamahdollisuuksia arvotetaan yksilön oikeuksien näkökulmasta?

20 17 3. Millaisia retorisia perustelun ja päättelyn lähtökohtia käytetään toisten vakuuttamiseen tietyn toimintatavan moraalisesta oikeellisuudesta suhteessa muihin vaihtoehtoihin? Näiden kysymysten käsittelyllä luon keskusteluiden retoriikasta kaksi ulottuvuutta: Tiettyyn päätökseen kannustaminen ja painostaminen sekä erilaiset tavat hakea vahvistusta tietyn toimintatavan arvokkuudelle. Näiden kahden vaikuttamisen ja vahvistamisen avulla analysoin toimintavaihtoehtojen arvottamista keskustelussa. Tarkastelen, millä perustein vertaiskeskustelussa tuodaan julki vaatimuksia, suosituksia tai rajoituksia eri toimijoiden toimintamahdollisuuksiin. Tämän analyysin lopullisena tavoitteena on saada keskusteluista esille niissä argumentoidut konstruktiot soveliaasta toimijuudesta. Toisin sanoen analyysin avulla pyrin vastaamaan päätutkimuskysymykseeni: Millaisia moraalisen toimijuuden määritelmiä ylläpidetään ja vahvistetaan internetin julkisessa ja epämuodollisessa vertaisyhteisössä, kun kyseessä on raskaana oleva työntekijä tai -hakija? Aivan ensimmäiseksi olen jaotellut tutkimusaineiston argumentoinnin lähtökohtien (ks. s ) mukaisesti todellisuutta ja suotavaa toimintaa käsitteleviin kommentteihin. Todellisuuden kuvaukset luovat kuvaa siitä, millaiseksi arjen työmaailma rakennetaan kielellisesti. Näihin väittämiin lukeutuvat kaikki kommentit, jotka sisältävät otaksumia normaalista tai tavanomaisesta toiminnasta. Tarkastelemissani keskusteluissa väitteisiin todellisuudesta kuuluvat myös omakohtaisten ja tuttavien kokemusten jakaminen. Vaikka näiden argumenttien analyysi olisikin mielenkiintoista, niin ne eivät ole relevantteja tutkimusasetelmani suhteen. Perustan tämän väitteen sille seikalle, että niissä ei perustella käsityksiä siitä, kuinka saisi tai pitäisi toimia, vaan kuinka toimitaan työmaailmassa. Kyseiset väitteet eivät vastaa kysymykseen oikeutetun toimijuuden sisällöstä vaan tavanomaisen toimijuuden sisällöstä. Niissä ei arvoteta moraalisesti toimijuutta. Tästä syystä ne on jätetty analyysin ulkopuolelle. Analyysin varsinaiset tutkimuskohteet eli suotavaa toimintaa kuvaavat kommentit, jotka koostuvat arvoperusteluista, olen ensin jäsentänyt velvollisuuksien kautta perusteleviin

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA?

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? Tutkimushanke: Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Osahanke I: Osallistuminen,

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää?

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää? Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen tunnistamisen avulla (SA264436) OSATUTKIMUS II: Lasten ja

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa

Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa Taina Meriluoto Tohtorikoulutettava Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen

Työpaja Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi. Johanna Sommers-Piiroinen Varhaiskasvatus mediassa viestintää ja vuorovaikutusta tässä ajassa Työpaja 18.4.2013 Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Johanna Sommers-Piiroinen josopii@edukaattori.fi Mediakulttuuri varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Demokratiapolitiikan

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS IKÄIHMISEN VIREÄ HUOMINEN Oulu 18.4.2013 IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto jyrki.jyrkama@yu.fi LYHYT

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Työllistyjä osana työyhteisöä ja sen reunalla työyhteisöjen näkökulmia työllistämiseen

Työllistyjä osana työyhteisöä ja sen reunalla työyhteisöjen näkökulmia työllistämiseen Työllistyjä osana työyhteisöä ja sen reunalla työyhteisöjen näkökulmia työllistämiseen Ratko hanke, VAMLAS ry Työyhteisön näkökulma osatutkimus Erikoistutkija Outi Hietala, Kuntoutussäätiö Kuntoutuspäivät

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Työyhteisön näkökulma - osatutkimus

Työyhteisön näkökulma - osatutkimus Kaikille sopiva työ ja työyhteisö Työyhteisön näkökulma - osatutkimus Erikoistutkija Outi Hietala, 1 RATKO-malli työyhteisöjen näkökulmasta Osatutkimuksen tavoitteena: - kuvata RATKO-mallin & -kehittämistyön

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ Sosiaalityön käytäntötutkimus 6.10.2014 Helsingin yliopisto Anne Östman Tutkimuksen lähtökohdat Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Mediatutkimuksen päivät, Turku 4.2.2011 Esa Reunanen Perustiedot Käynnistyi syksyllä 2010 Valmistuu vuodenvaihteessa 2011 / 2012 Tutkijat: Esa Reunanen, Auli Harju,

Lisätiedot

AMMATILLISET TILAT YLIOPISTON JA KENTÄN YHTEISENÄ OPPIMISEN JA TUTKIMISEN KOHTEENA

AMMATILLISET TILAT YLIOPISTON JA KENTÄN YHTEISENÄ OPPIMISEN JA TUTKIMISEN KOHTEENA AMMATILLISET TILAT YLIOPISTON JA KENTÄN YHTEISENÄ OPPIMISEN JA TUTKIMISEN KOHTEENA Päivi Kupila ja Kirsti Karila Kohtaamisia varhaiskasvatuksessa, kumppanuuspäiväkotiverkoston kevätpäivä 14.5.2014 AMMATILLISET

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

AHOT-TYÖPAJA JOENSUU-KUOPIO-MIKKELI

AHOT-TYÖPAJA JOENSUU-KUOPIO-MIKKELI AHOT-TYÖPAJA 7.2.2012 JOENSUU-KUOPIO-MIKKELI YTM (sosiaalipsykologi), FK (biokemisti), yhteisötyönohjaaja, NLP master (käytännön vuorovaikutus) PALAUTEKOKEMUS Palautepalvelu: hakemukset ja ansioluettelot

Lisätiedot

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ?

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Pienyhteisö jokaisen tukena ALAN VAUX (1988) Perheemme, ystävämme,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Minkälainen on rasisminvastainen työote?

Minkälainen on rasisminvastainen työote? Minkälainen on rasisminvastainen työote? R-sana kirja rasismista ja siihen puuttumisesta Chatit 1. Nuorisoalan ammattilaiset Tiedot, taidot ja pohdinta TAUSTAA Tutkimukset Tarve rasisminvastaisuudelle

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry

Vertaisuus ja osallisuuden paikat. Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry Vertaisuus ja osallisuuden paikat Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry 16.2.2010 Perhekuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, 2005-2009 Markku Nyman, 2008. Kansalaisyhteiskunta ja vertaistuki. Hyvän

Lisätiedot

Hypermedian jatko-opintoseminaari. MATHM-6750x. 2-6 op. Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät

Hypermedian jatko-opintoseminaari. MATHM-6750x. 2-6 op. Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät 1 Hypermedian jatko-opintoseminaari MATHM-6750x 2-6 op. Sosiaalisten verkostojen tutkimusmenetelmät 26.10.2008 Modernissa yhteiskunnassa ovat sekä yhteisöjen että laitteistojen muodostamat verkostot muodostuneet

Lisätiedot

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse?

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

Propositioista. Lause ja propositio. Sisältö/merkitys. väite, väittämä arvostelma propositio ajatus. lause merkkijonona

Propositioista. Lause ja propositio. Sisältö/merkitys. väite, väittämä arvostelma propositio ajatus. lause merkkijonona Propositioista Tutkittaessa argumenttien ja päätelmien pätevyyttä ja selvitettäessä ajatusten sekä käsitteiden merkityksiä on argumentit, ajatukset ja käsitteet yleensä ilmaistava kielellisesti. Semantiikassa

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Me muokkaamme rakennukset ja rakennukset muokkaavat meidät

Me muokkaamme rakennukset ja rakennukset muokkaavat meidät Me muokkaamme rakennukset ja rakennukset muokkaavat meidät Liisa Horelli, ympäristöpsykologian dosentti Aalto yliopisto SOCCA-seminaari, 15.8.2012 Liisa Horelli Esityksen rakenne Ympäristöpsykologian käsitteitä

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, toimintaterapeutti Jyväskylän ammattikorkeakoulu Mielekkään ja tasapainoisen elämän rakennuspalikat Stressitekijät Aikasyöpöt Ympäristön paineet YMPÄRISTÖ; KULTTUURINEN,

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

2. Argumenttianalyysi. Renne Pesonen (TaY) 28. syyskuuta / 119

2. Argumenttianalyysi. Renne Pesonen (TaY) 28. syyskuuta / 119 2. Argumenttianalyysi Renne Pesonen (TaY) 28. syyskuuta 2015 35 / 119 Tähän mennessä havaittua: Argumentti koostuu kolmenlaisista asioista 1. Väite V 2. Perustelut P 1, P 2, P 3,... 3. Taustaoletukset

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot