Kurssikuvaukset Janakkalan lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015"

Transkriptio

1 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10 Saksa (B2)...10 Ranska (B2)...12 Venäjä (B2)...13 Kielet (B3)...16 Ranska (B2)...16 Saksa (B2)...17 Saame (B3)...18 Venäjä (B3)...19 Matematiikan pitkä oppimäärä...20 Matematiikan lyhyt oppimäärä...23 Biologia...25 Tietotekniikka...26 Elämänkatsomustieto...28 Filosofia...29 Fysiikka...31 Maantiede...33 Historia...34 Ilmaisutaito...36 Kemia...36 Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit...37 Kuvataide...37 Liikunta...40 Musiikki...41 Opinto-ohjaus...43 Psykologia...45 Terveystieto...47 Tekninen työ...48 Tekstiilityö...49 Evankelis-luterilainen uskonto...49 Ortodoksinen uskonto...51 Yhteiskuntaoppi

2 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä ÄI1 Kieli,tekstit ja vuorovaikutus pakollinen kurssi, 1op. Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. ÄI2 Tekstien rakennetta ja merkityksiä pakollinen kurssi, 1op. Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkitystä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa pakollinen kurssi, 1op. Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen pakollinen kurssi, 1op. Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti pakollinen kurssi, 1op. Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Arviointi:4-10 2

3 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti pakollinen kurssi, 1op. Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Arviointi 4-10 ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä. varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Opiskelija perehtyy kulttuurikeskusteluun ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. ÄI10 Luova kirjoittaminen Luovaa kirjoittamista verkossa (Moodle-kurssi) oman kirjoittamisluovuuden kehittäminen ideointitekniikan harjoitteleminen erilaisten ilmaisukeinojen harjoitteleminen omien tekstien tarkasteleminen ja palautteen antaminen muiden teksteistä (Arvioidaan hyväksytty/hylätty) 3

4 ÄI12 Kirjallisuuden verkkokurssi Kirjallisuuden verkkokurssi (Moodle-kurssi) tarjoaa mahdollisuuden tehdä verkossa yhteistyötä muidenkin vapaa-ajallaan kirjallisuutta mielellään lukevien kanssa yhteisiä verkkokeskusteluja ja -pohdintoja, kirjallisuusaiheisia projekteja, vierailuja ja tapahtumia kurssilaisten toiveiden mukaan (Arvioidaan hyväksytty/hylätty) ÄI13 Kulttuurikassi Kulttuurikassi vähintään kymmenessä eri kulttuurialojen tapahtumassa käyminen tai kulttuurituotoksiin tutustuminen omien kulttuurikokemusten pohdinta ja niiden välittäminen myös muille itsenäisesti suoritettava kurssi, tarkemmat ohjeet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta Johanna Lampelalta (Arvioidaan hyväksytty/hylätty) ÄI14 Elokuvan maailma Elokuvan maailma elokuvan lajityyppejä ja elokuvakerronnan keinoja elokuva-analyysiä oman minielokuvan tekeminen / kuvaamisen kokeileminen osa valtakunnallista Ihmefilmi-projektia (Arvioidaan hyväksytty/hylätty) KIELET (A) Englanti (A) ENA1 Nuori ja hänen maailmansa pakollinen kurssi, 1op. Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Kurssilla painotetaan keskustelua, puheviestintää ja mielipiteiden ilmaisua sekä kerrataan peruskoulusta 4

5 tuttuja kielioppiasioita syventäen niiden osaamista. Arviointi ENA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen kurssi, 1op. Kurssin aihepiiri käsittelee vapaa-aikaa eri näkökulmista. Kurssilla harjoitellaan ja varmennetaan puheviestintää sekä kirjoittamistaitoa. Rakenteiden tuntemusta lisätään ja syvennetään. Arviointi ENA3 Opiskelu ja työ pakollinen kurssi, 1op. Kurssilla käsitellään opiskelua ja opiskelutekniikoita sekä työn hakemista, työskentelyä ja yrittäjyyttä. Aihepiiriin liittyen harjoitellaan kirjoittamista, suullista viestintää sekä oikeakielisyyttä. Arviointi ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen kurssi, 1op. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisuuden aihepiirejä. Kielen puhumista ja ymmärtämistä sekä lukemista ja lukemisen ymmärtämistä harjoitellaan vaativammalla tasolla. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan tuottamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Arviointi ENA5 Kulttuuri pakollinen kurssi, 1op. Kurssilla tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri esiintymismuotoihin. Aihepiiriin sisältyy myös kulttuuri-identiteetin ja eri kulttuurien tuntemuksen näkökulmat. Kurssilla harjoitellaan niin suullista kuin kirjallistakin viestintää ja ymmärtämistä. Arviointi ENA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen kurssi, 1op. Kurssin aihepiiriin kuuluvat tieteenalojen saavutukset, talouselämä sekä teknologia yhteiskunnassa. Kielen hallintaa ja ymmärtämistä vahvistetaan ja syvennetään. Vaativan kieliaineksen lukemista ja kirjallista ilmaisua hiotaan edelleen. Arviointi

6 ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Harjoitellaan kielen eri osa-alueiden osaamista. Arviointi ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitellaan ja aktivoidaan englannin kielen ääntämistä sekä kielen puhumista erilaisissa tilanteissa. Lisäksi opiskellaan kulttuuritietoutta. Arviointi ENA9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin ja maapallon nykytilaan liittyvät aiheet. ENA10 BRUSH UP -peruskoulussa tai lukion kursseilla 1-3 heikommin menestyneille tai muuten kertausta ja lisäharjoitusta haluaville -kerrataan perusrakenteita ja sanastoa -harjoitellaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä ENA11 Ylioppilaskirjoitusten lähestyessä Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin erilaisia tehtävätyyppejä harjoittelemalla. -kerrataan keskeisiä rakenteita -harjoitellaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoittamista ENA12 Suullinen ja kirjallinen ilmaisu -kehitetään suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa ääntämisestä ainekirjoitukseen niin käytännön vuorovaikutustilanteiden kuin ylioppilaskirjoitusten tarpeisiin -sopii kaikille, erityisesti 2. vuosikurssin opiskelijoille ENA13 Tukikurssi 6

7 Aloituskurssi. ENA15 Got it? Tähdätään ymmärtämistaitojen kohentamiseen. Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja kehitetään sanaston hallintaa. Sopii erityisesti tukemaan 2. vuosikurssin opiskelua Saksa (A) SAA1 Nuori ja hänen maailmansa pakollinen kurssi, 1op. Kurssilla kerrataan ja syvennetään jo peruskoulussa opittuja asioita. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen kurssi, 1op. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAA3 Opiskelu ja työ pakollinen kurssi, 1op. Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen kurssi, 1op. Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja Saksan, Itävallan ja Sveitsin yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. SAA5 Kulttuuri 7

8 pakollinen kurssi, 1op. Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen kurssi, 1op. Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutuksen, viestinnän eri muodot ja talouselämä. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. SAA8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Puhu ja ymmärrä paremmin. Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä. Arviointi perustuu OPH:n tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa SAA10 Ylioppilaskirjoitusten lähestyessä Kohti ylioppilaskirjoituksia. Kurssin tavoitteena on valmistaa ylioppilaskirjoituksiin. Arviointi S/H. Schönen Tag wünsche ich Dir noch. KIELET (B1) RUB Ruotsi (B1) RUB1 Koulu ja vapaa-aika 8

9 Kurssi niveltää perusopetusta ja lukion kieltenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaaajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa.. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä sekä harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita.. RUB4 Elämä yhdessä ja erikseen Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.. RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua.. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin - suullisen viestinnän kurssi Kurssilla syvennetään suullisen ilmaisun valmiuksia. Aihepiireinä aiempien kurssien teemat, pohjoismaiseen kulttuuriin liittyvät ilmiöt, sekä omakohtaiset kokemukset. Kerrataan puhetilanteiden fraseologiaa ja kartutetaan teemakohtaista sanavarastoa. Vankennetaan oikeaa ääntämistä. Arviointi RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 9

10 Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita.. RUB8 Lukio-opintojen alkaessa Kurssilla kerrataan peruskoulussa opetettuja rakenteita ja sanastoa. Arviointi: S/H. RUB9 Ylioppilaskirjoitusten lähestyessä Kerrataan keskeisiä kielioppiasioita ja harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Vankennetaan kuuntelu- ja tekstinymmärtämisvalmiuksia ja kirjoitetaan aineita. Arviointi: S/H KIELET (B2) Saksa (B2) SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua. SAB22 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja Saksan, Itävallan ja Sveitsin ihmiset maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SAB23 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 10

11 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. SAB25 Kulttuuri Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksalaisessa kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SAB29 Ylioppilaskirjoitusten lähestyessä Kurssilla kerrataan opittuja asioita ja tehdään monipuolisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistavia tehtäviä. SAB210 Saksan maantuntemuksen kurssi 11

12 Ranska (B2) RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Vahvistetaan perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Arviointi RAB22 Meillä ja muualla Aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Arviointi RAB23 Ennen ja nyt Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Arviointi RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää. Arviointi RAB25 Kulttuuri Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, 12

13 teatteri tai urheilu. Harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Arviointi RAB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä. Arviointi RAB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Arviointi RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Arviointi RAB29 Valkolakkia kohti Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeistä kielioppia ja harjoittelemalla tekstin ja kuullun ymmärtämistä. Venäjä (B2) VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Vahvistetaan perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua. 13

14 Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB22 Meillä ja muualla Aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB23 Ennen ja nyt Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB25 Kulttuuri 14

15 Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB26 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielet (B3) 15

16 Ranska (B2) RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan arkipäivän viestintään liittyvää kieltä ja opiskellaan kielen perusteita. Tutustutaan Arviointi RAB32 Näin asiat hoituvat Harjoitellaan ja syvennetään selviytymistä jokapäiväisissä tilanteissa. Kurssilla painotetaan suullista viestintää.. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon. Laajennetaan kielen osa-alueiden hallintaa.. RAB34 Meillä ja muualla Tutustutaan ranskankielisten maihin ja niiden kulttuuriin sekä pohditaan oman kulttuurin ja ranskankielisten maiden kulttuurien samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. Vahvistetaan ja harjoitellaan perusrakenteiden käyttämisen hallitsemista ja harjoitellaan suullista ja kirjallista ymmärtämistä sekä tuottamista erilaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Arviointi RAB35 Ennen ja nyt Tarkastellaan elämää, terveyttä ja hyvinvointia ennen ja nyt. Harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden osaamista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan erilaisten tekstien avulla. Arviointi RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aiheina ovat koulutus ja kouluun liittyvä elämä sekä nuorten tulevaisuuden suunnitelmat. Suullista viestintää ja ymmärtämistä sekä lukemisen ymmärtämistä harjoitellaan ja vahvistetaan. Arviointi RAB37 Kulttuuri Kurssilla tutustutaan kohdekielen kulttuureihin ja kulttuurin eri osa-alueisiin, niin arkipäivän kulttuuriin kuin korkeakulttuuriin. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Arviointi

17 RAB38 Yhteinen maapallomme Aihepiirit käsittelevät maapallon tilaa ja tulevaisuutta sekä eri kulttuurien yhteiskuntia. Kurssilla painotetaan tekstien ymmärtämistä ja harjoitellaan ylioppilaskoetta varten. Arviointi RAB39 Valkolakkia kohti Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla keskeistä kielioppia ja harjoittelemalla tekstin ja kuullun ymmärtämistä. Saksa (B2) SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB32 Näin asiat hoituvat Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja Saksan, Itävallan ja Sveitsin ihmiset maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla 17

18 painotetaan puheviestintää. SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. SAB37 Kulttuuri Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon alueita. SAB38 Yhteinen maapallomme Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesta ja kirjallisesti. SAB39 Ylioppilaskirjoitusten lähestyessä - kurssilla kerrataan opittuja asioita ja tehdään monipuolisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistavia tehtäviä, Saame (B3) SMB31 Hyvää päivää, hauska tutustua SMB32 Jokapäiväinen elämä SMB33 Opiskelu, työ ja tulevaisuudensuunnitelmat SMB34 Sápmi - Saamenmaa SMB35 Kulttuuri ja taide SMB36 Laajeneva maailmankuva SMB37 Saamelainen luontotieto SMB38 Saamelainen kansanperinne 18

19 SMB39 Saamen kulttuuri Venäjä (B3) Jatketaan Mozhno-kirjaa. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Tällä kurssilla opit kyyrilliset aakkoset ja pääset venäjän opintojen alkuun. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB32 Näin asiat hoituvat Tällä kurssilla opit asioimaan arkitilanteissa (ostokset, matkustaminen, asiointi pankissa, liikennevälineissä jne). Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset Tällä kurssilla laajennat sanastoa ja opit puhumaan vapaa-ajasta. Myös aikakäsitteet, lukusanat, kellonajat ja omien mielipiteiden ilmaiseminen kuuluvat tähän kurssiin. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB34 Meillä ja muualla Tässä kurssissa opit kertomaan perusasioita Suomesta ja Venäjästä venäjäksi. Menneen ajan aikamuoto (preteriri), adjektiivien ja adverbien vertailua. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 19

20 VEB35 Ennen ja nyt Kurssin aiheena terveys, hyvinvointi ja asuminen. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssilla puhutaan opiskelusta, työelämästä ja juhlapäivistä. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB37 Kulttuuri Opiskelija tutustuu kulttuurisanastoon. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. VEB38 Yhteinen maapallomme Luontosanastoa ja Venäjän yhteiskuntarakenteita. Arviointi: Loppukoe. Kurssilla voidaan kokeen lisäksi käyttää suullista arviointiosuutta, esim. venäjänkielinen esitelmä, keskustelu kurssin aiheesta. Suullista osuutta arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Matematiikan pitkä oppimäärä MAA1 Funktiot ja yhtälöt Vahvistetaan aikaisemmin opittuja yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja. Syvennetään verrannollisuuden, neliöjuuren, potenssin ja funktiokäsitteen ymmärtämystä. MAA2 Polynomifunktiot Opitaan ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä 20

21 ja -epäyhtälöitä.. Edeltävät opinnot: MAA1 MAA3 Geometria Kerrataan ja syvennetään geometrian peruskäsitteitä. Opitaan käyttämään geometrian keskeisiä käsitteitä ja tuloksia ongelmanratkaisussa.. Edeltävät opinnot: MAA1-2 MAA4 Analyyttinen geometria Opitaan käyttämään analyyttisen geometrian käsitteitä ja menetelmiä ongelmanratkaisussa sekä syvennetään itseisarvokäsitteen ymmärtämystä.. Edeltävät opinnot: MAA1-3 MAA5 Vektorit Opitaan käyttämään vektorilaskennan peruskäsitteitä ja menetelmiä.. Edeltävät opinnot: MAA1-4 MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja laskulakeihin, tavallisimpiin jakaumiin sekä keskeisimpiin tilastotieteen käsitteisiin ja metodeihin.. Edeltävät opinnot: MAA1-5 MAA7 Derivaatta Tutustutaan differentiaalilaskennan perusteisiin, kuten raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan.. Edeltävät opinnot: MAA1-6 MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Tutustutaan käänteisfunktioihin, juuri- ja logaritmifunktioihin sekä laajennetaan derivaattakäsitettä.. Edeltävät opinnot: MAA1-7 MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Tutustutaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksiin sekä opitaan lukujonojen keskeiset käsitteet ja laskumenetelmät. 21

22 . Edeltävät opinnot: MAA1-8 MAA10 Integraalilaskenta Opitaan integraalilaskennan peruskäsitteet sekä niihin liittyvät tyypillisimmät sovellutukset.. Edeltävät opinnot: MAA1-9 MAA11 Lukuteoria ja logiikka Tutustutaan lukuteorian ja logiikan peruskäsitteisiin.. Edeltävät opinnot: MAA1-4 Huom! Kurssi pidetään joka toinen vuosi. Kurssille osllistuu siis sekä 2. että 3. vuosikurssin oppilaita. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Syvennetään polynomilaskennan taitoja ja tutustutaan yhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen sekä erilaisiin virhetarkasteluihin.. Huom! Kurssi pidetään joka toinen vuosi vuorotellen MAA11:n kanssa. Kurssille osallistuu siis samaan aikaan sekä 2. että 3. vuosikurssin oppilaita. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Syvennetään ja sovelletaan differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja.. edeltävät opinnot: MAA1-10 MAA14 Talousmatematiikka Tutustutaan talouselämässä käytettäviin matemaattisiin käsitteisiin. Arviointi 4-10 MAA15 Kertauskurssi Kerrataan ja syvennetään pakollisten kurssien sisältöä sekä pyritään jäsentämään ja luomaan kokonaiskuvaa opituista aihepiireistä.. Edeltävät opinnot: MAA

23 MAA16 Matematiikan johdantokurssi Kerrataan ja syvennetään keskeisimpiä yläkoulun matematiikan oppisisältöjä. Arviointi: S/H Matematiikan lyhyt oppimäärä MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Kerrataan potenssi- ja polynomilaskentaa sekä prosenttilaskentaa. Opitaan ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen asteen yhtälö. MAB2 Geometria Kerrataan ja täydennetään tietoja keskeisistä geometrian käsitteistä. Edeltävät opinnot: MAB1 MAB3 Matemaattisia malleja I Tutustutaan eri funktiotyyppeihin ja sovelletaan niitä matemaattisessa mallintamisessa. Edeltävät opinnot: MAB1-2 MAB4 Matemaattinen analyysi Tutustutaan derivaatan käsitteeseen ja tutkitaan funktion kulkua derivaatan avulla. Opitaan määrittelemään sovellusten yhteydessä polynomit funktion suurin ja pienin arvo. Edeltävät opinnot: MAB1-3 MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Opitaan käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja tunnuslukujen avulla. 23

24 Perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin. MAB6 Matemaattisia malleja II Kerrataan ja täydennetään yhtälön ratkaisutaitoja. Opitaan ratkaisemaan kahden muuttujan lineaariset yhtälöparit. Lisäksi käsitellään lineaarinen optimointi sovelluksineen sekä aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. Edeltävät opinnot: MAB1-4 MAB7 Talousmatematiikka Tutustutaan talouselämässä käytettäviin matemaattisiin käsitteisiin. Edeltävät opinnot: MAB1-3 Arviointi 4-10 MAB8 Matemaattisia malleja III Kurssilla tutustutaan trigonometristen funktioiden määrittelyyn yksikköympyrän avulla. Opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia trigonometrisiä yhtälöitä. Lisäksi tutustutaan vektorilaskentaan. Edeltävät opinnot: MAB1-6 MAB9 Matematiikan kertaus I Kerrataan kurssien 1-3 sisältöjä. MAB10 Matematiikan kertaus II Kerrataan kurssien 4-6 sisältöjä. MAB12 Matematiikan johdontokurssi Kerrataan perusasteen matematiikan keskeisimpiä sisältöjä. 24

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot