YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät

2 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa Arvot 2 Äidinkieli ja kirjallisuus Koulun toiminta-ajatus 3 Vieraat kielet Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3 Matematiikka Kieliohjelma 4 Biologia ja maantieto Noudatettava paikallinen tuntijako 6 Fysiikka ja kemia Oppimisympäristön ja koulun toimintakulttuurin kuvaus 7 Terveystieto 108 III OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 10 Uskonto Oppimiskäsitys 10 Elämänkatsomustieto Työtavat 11 Historia ja yhteiskuntaoppi 128 IV OPISKELUN YLEINEN TUKI 12 Musiikki huolto 12 Kuvataide Kodin ja koulun välinen yhteistyö luokilla 20 Käsityö Yhteistyö muiden luokkien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 20 Liikunta Oppilaan ohjaus 21 Kotitalous Opetussuunnitelman laatimisen periaatteet 21 Valinnaisaineet Tukiopetus 21 Oppilaanohjaus kerhot 22 VII OPPILAAN ARVIOINTI 210 V ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS Arvioinnin yleiset periaatteet Eri tukimuodot Arvioinnin tehtävä Erityisopetus Työskentelyn arviointi Henkilökohtainen opetuksen järjestämästä koskeva suunnitelma Käyttäytymisen arviointi 211 VI OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 5. Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiiin 216 VUOSILUOKITTAIN ERI OPPIAINEISSA Oppilaan itsearviointi Aihekokonaisuudet Opinnoissa etenemisen periaatteet 217 Ihmisenä kasvaminen Todistukset 217 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Arviointikäytäntö 217 Viestintä ja mediataito Kehityskeskustelu 219 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 34 VIII ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN OPPILAIDEN Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 36 OPETUS 219 Turvallisuus ja liikenne 39 IX TIETO- JA VIESTINTASTRATEGIA 220 Ihminen ja teknologia Tietotekniikka luokilla Viestintäkasvatus 221 X TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI 223 Liitteet 2

3 II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 1. Arvot Elämän perusarvot Suomalaisuudesta ja kestiläläisyydestä Kunnioitan luontoa ja toisia ihmisiä Arvostan itsenäistä isänmaatani ja suomalaisuutta. Olen rehellinen ja vastuuntuntoinen. Arvostan kotikuntaani elinpaikkanani. Tunnistan oikean ja väärän. Opin kotikuntani ja kotimaani historiaa, kulttuuria ja perinnetietoa. Minulla on oikeus omaan vakaumukseen ja kunnioitan toisten vakaumusta. Ymmärrän perheen, kodin ja suvun merkityksen. Suhtautuminen luontoon Suhtautuminen itseeni Suojelen luontoa ja opin kestävän kehityksen periaatteita. Opin nauttimaan luonnon moninaisuudesta ja kauneudesta. Arvostan itseäni ja omaa työtäni. Ymmärrän ihmisen osana luontoa ja luonnon osana ihmisen hyvinvointia. Opin luottamaan itseeni, kykyihini ja taitoihini. Opin ilmaisemaan erilaisia tunteita, hallitsemaan niitä ja sietämään Suhtautuminen rakennettuun ympäristöön myös vastoinkäymisiä. Opin ottamaan vastuuta itsestäni, tekemisistäni ja tekemättä jättämisistäni. Kunnioitan ja arvostan toisten rakentamaa ja tekemää. Rohkenen kohdata uusia haasteita. Yhteisestä omaisuudesta pidetään huolta yhdessä. Omaksun terveelliset elämäntavat. Jokainen vaikuttaa osaltaan oman ympäristönsä viihtyvyyteen. Suhtautuminen toisiin ihmisiin Oppiminen Kohtelen toisia niin kuin toivon heidän kohtelevan minua. Arvostan koulunkäyntiä ja ymmärrän sen merkityksen itselleni. Arvostan toisia ihmisiä ja heidän työtänsä. Opin työskentelemään tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Noudatan yhteisiä sääntöjä. Saan kokea oppimisen iloa. Käyttäydyn hyvin, olen rehellinen, ystävällinen ja auttavainen. Saan valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Arvostan myös muiden maiden kansoja, niiden kulttuuria ja ihmisiä. Opin toimimaan yhteistyössä toisten kanssa. 3

4 2. Koulun toiminta-ajatus Kestilän peruskoulu kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma. 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteina ovat: Oppilaan myönteinen minäkuva vahvistuu. Häntä innostetaan oppimaan ja uskomaan omiin oppimiskykyihinsä. Hän säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet. omaksuu tietoja ja taitoja saadakseen valmiuksia elämäänsä ja jatkuvaan oppimiseen. Hän kehittää omaa tapaansa oppia. Hän opettelee kertomaan, miten on ajatellut ja ymmätämään vertaisryhmän merkityksen oppimisessa. Hän opettelee kriittistä tiedonhankintaa sekä oppii käyttämään tieto- ja viestintävälineitä. kasvaa ahkeraksi, suvaitsevaiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää hyvät tavat. ymmärtää riippuvuuden ja vastuun luonnosta ja ympäristöstä. Hän opettelee perustelemaan eettisiä ratkaisujaan tietojen ja henkilökohtaisten kokemusten pohjalta ja kantamaan vastuuta ratkaisuistaan. Hän harjaantuu fyysisissä ja motorisissa taidoissa ja ymmärtää, miten terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään. Oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. Hän kehittää luovuuttaan, tutustuu eri taidemuotoihin sekä paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin. 4

5 4. Kieliohjelma A1-kieli, englanti Kestilän peruskoulun kielten opiskelu aloitetaan kolmannella luokalla alkavalla A1-kielellä, joka on englanti. A1-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Vapaaehtoinen A2-kieli, saksa A2-kieli voidaan neljänneltä luokalta alkaen valita vapaaehtoiseksi. Kestilässä tämä kieli on pääsääntöisesti saksa. A2-kielenä voidaan tarjota vaihtoehtoisesti ranskaa tai venäjää, mikäli opettajaresurssit sen mahdollistavat. A2-kielen ryhmä perustetaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään kuusi. Vapaaehtoisen kielen opiskelu jatkuu perusasteen loppuun asti. A2-kielen tuntimäärä on luokilla 4 6 yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja luokilla 7 9 samoin kuusi vuosiviikkotuntia. Vapaaehtoista A2-kieltä opiskellaan Kestilässä seitsemännellä luokalla lukujärjestykseen sijoitettujen valinnaisaineiden opiskeluajankohtina. A2-kieltä opiskeleva oppilas valitsee opinto-ohjelmaansa valinnaisaineita kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle niiltä osin, kuin hänellä on valinnaisia aineita käyttämättä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisen A2-kielen oppimäärä on perusopetuksen päättyessä yhtä laaja kuin pakollisen A1-kielen. Vapaaehtoisen A2-kielen numeroarvioinnin voi jättää pois oppilaan perusopetuksen päättöarvioinnista, jos huoltaja kirjallisesti tätä anoo. Tällöin todistukseen tulee merkintä suoritettu. Vanhempia ja oppilaita informoidaan vapaaehtoisen A2-kielen valintaan liittyvistä asioista perusteellisesti ja riittävän aikaisin sekä korostetaan sitoutumista kielen opiskeluun myös ylemmillä luokilla. Informaatiossa painotettavia tärkeitä näkökulmia vaihtoehtoisen kielen valintaa tehtäessä ovat seuraavat: on itse halukas ja innostunut opiskelemaan uutta kieltä. on menestynyt hyvin äidinkielen ja kolmannella luokalla aloitetun A1-kielen opinnoissa. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu lisää oppilaan kokonaisviikkotuntimäärää kahdella tunnilla vuosiluokilla

6 Vapaaehtoinen A2-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Sen jälkeen edellytetään valintaan sitoutumista. Valitun A2-kielen voi keskeyttää vain perustellusta syystä. Oppilaan huoltajan on tehtävä keskeyttämispyyntö perusteluineen kirjallisesti koulun rehtorille, joka tekee päätöksen keskeyttämisestä. B1-kieli, ruotsi Vuosiluokilla 7 9 opetetaan yhteisenä alkavana kielenä toista kotimaista kieltä, ruotsia. B2-kieli, saksa Valinnaisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan kahdeksannella luokalla. B2-kieli on Kestilän peruskoulussa saksa. Valinnaisen B2-kielen opiskelu aloitetaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään kuusi. B2-saksaa tarjotaan luokille, joilla neljännellä luokalla ei ole syntynyt A2-saksan ryhmää. Valinnaista kieltä opiskellaan kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla yhteensä neljä vuosiviikkotuntia. Valinnaisen B2-kielen numeroarvioinnin voi jättää pois oppilaan perusopetuksen päättöarvioinnista, jos huoltaja sitä kirjallisesti anoo. Tällöin todistukseen tulee merkintä suoritettu. 6

7 5. Noudatettava paikallinen tuntijako Kestilän peruskoulu Perusopetuksen tuntijako Aine Yht. VN Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Oppilaan vähimmäistuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli (12) = Oppiainetta ei opeteta asianomaisella vuosiluokalla, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä 7

8 6. Oppimisympäristö ja koulun toimintakulttuuri Oppimisympäristö Fyysisen oppimisympäristön muodostavat koulun rakennukset ja opetustilat opetusvälineineen ja materiaaleineen. Lisäksi siihen kuuluu muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto sekä muut koulun opetuskäytössä olevat tilat, kuten piha, kirjasto, kunnantalon liikuntasali, urheilukenttä, rakenteilla oleva hiihtomaa ja hiihtostadion. Kaikkia koulun fyysisessä toimintaympäristössä toimijoita ohjataan pitämään yhteisestä omaisuudesta huolta. Oppilaan koti koulussa on koululuokka, jonka viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja toimivuuteen on jokaisen siellä toimivan kiinnitettävä huomiota. Luokissa on riittävät ja välttämättömät opetusvälineet ja materiaalit kunkin luokkatason tai oppiaineen tarpeiden mukaisesti. Luokat on varustettu internet-yhteydellä, mikä mahdollistaa laajan avoimen oppimisympäristön. Oppilailla on mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Opiskelussa käytetään vaihtelevasti yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työtapoja. Opiskelutiloja ja välineitä käytetään joustavasti siten, että ne ohjaavat oppilaita käyttämään monipuolisia oppimismenetelmiä ja työskentelytapoja. Oppilailla on mahdollisuus verkottumiseen opiskelutilanteessa ja siten myös vuorovaikutukseen verkon kautta sekä muiden oppilaiden että ympäristön kanssa (vrt. tieto- ja viestintästrategia). Koulukirjastoa ja koulun välittömässä läheisyydessä toimivaa kunnankirjastoa hyödynnetään opetuksessa. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta oppilaan omat tiedolliset ja tunne-elämän tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Hyvässä psyykkisessä ja sosiaalisessa oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jossa eri toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus on luontevaa. Oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta pyrkivät yhdessä yhteisöllisen oppilaitoksen kehittämiseen. Hyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkinä ovat hyvät tavat sekä toista ihmistä kunnioittava käyttäytyminen. 8

9 Koulun toimintakulttuuri Koulumme on yhtenäinen peruskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 9. Koulun toimintakulttuurissa yhtenäisyys ilmenee paitsi fyysisen toimintaympäristön muodossa, myös yhtenäisissä toimintatavoissa, järjestyssäännöissä ja opettajien ja avustajien yhteiskäytössä sekä alemmilla että ylemmillä luokilla. Meillä on myös yksi rehtori, joka johtaa kouluamme. Koulun toimintaa ohjaavat yhteiset järjestyssäännöt, jotka luovat turvalliset puitteet koulutyölle. Jokaisen on noudatettava yhteisiä sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. Rangaistusmuotona on erikseen sovittava hyvittäminen tai jälki-istunto. Koulussa käytetään Vastuun portaat -toimintamallia rikkomusten selvittelyyn ja jälkihoitoon. Jokaisen velvollisuus on puuttua koulukiusaamiseen. Kiusaamisesta on aina kerrottava aikuiselle. Kiusaamistapaukset käsitellään koulussa. Sekä kiusatun että kiusaajan vanhemmille välitetään tieto tapauksesta ja mahdollisista jatkotoimista. Kiusaamistapaukset kirjataan. Tapausten käsittelyssä käytetään koulun omaa kiusaamistapausten selvittelyn toimintamallia tai Vastuun portaat -toimintamallia. Koulussa toimitaan avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti. Koulun yhteisestä omaisuudesta pidetään huolta., joka tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo tai tuhoaa koulun yhteistä omaisuutta, joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Jokaiselta toimijalta odotetaan hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Koulun omat aikuiset toimivat omalta osaltaan esimerkkinä oppilaille. Koulussa pyritään rohkaisevaan ja myönteiseen ilmapiiriin, jonka ylläpitämisestä vastaavat niin henkilökunta kuin oppilaatkin. Tukioppilaat ja oppilaskunta (hallitus) ovat omalta osaltaan vastuullisia toimijoita oppilaiden keskuudessa. Koulussa sekä oppilaat että henkilökunta tekevät työtä yhdessä toisia ja toisen työtä arvostaen. Oman luokan oppilaiden kesken tapahtuvan yhteistyön lisäksi tehdään yhteistyötä myös muiden luokkien sekä koulun ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Opettajat tekevät yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja aihekokonaisuuksien toteuttamisessa. 9

10 Koulunkäynti ja läksyistä huolehtiminen on oppilaan työtä. Oppilaalta odotetaan, että hän tekee työnsä tunnollisesti. Koulun toimintakulttuurissa näkyy tiivis yhteistyö kotien kanssa erilaisissa oppilashuollollisissa ja oppilaan arviointiin liittyvissä asioissa. Kodin ja koulun välistä keskustelua pidetään arvokkaana yhteistyönä, jolla on merkitystä oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemisessa sekä syrjäytymisvaaran ehkäisemisessä. Näkyviä toimintamuotoja ovat puolin ja toisin tapahtuvat yhteydenotot ja kehityskeskustelut. Koulun toimintakulttuurissa näkyviä tapahtumia ovat erilaiset teemat, yhdessä seurakunnan kanssa järjestettävät koulun talvipäivät ja juhlat. Luokat järjestävät vaihtelevasti näytelmäesityksiä ja musiikkiesityksiä muille luokille. Muiden tahojen kanssa tehdystä yhteistyöstä on esimerkkinä oppilaiden pitämät lukutuokiot ja esitykset vanhainkodilla. Perinteiset yleisurheilukisat syksyisin ja hiihtomestaruuskisat keväisin sekä joulu- ja kevätjuhlat ovat tapahtumia, joihin myös oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita. Koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti pyritään hyödyntämään opetuksessa ja kasvatuksessa maaseudun ympäristöä. Luonnon läheisyys tarjoaa oivallisen mahdollisuuden luonnossa kulkemiseen, luontoretkiin ja erätaitojen oppimiseen mm. luontoyökoulujen puitteissa. Syksyiset marjanpoimintaretket, joilla hankitaan luokille varoja talven lasketteluretkiä varten, ovat maaseutuympäristöön sopiva keino tutustuttaa oppilaat yrittäjyyteen. Muita esimerkkejä yrittämisestä ovat luokkaretkivarojen keräämistä varten oppilaiden pitämät myyjäiset, buffettitoiminta ja myytäväksi tarkoitetun lehden toimittaminen. Maa- ja metsätalouteen liittyviä teemoja ja projekteja on osana opetusta mahdollisuuksien mukaan. 10

11 III OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 1. Oppimiskäsitys O P E T T A J A Oppimisympäristön luonti Vastuun siirto Havainnointi Palaute Arviointi Toimintaympäristö / tilanne t a s a m t a o s e s u is im is p t o o ie T oppimis- strategia itsearviointi jäsennys valikointi uusi tietorakenne ennakkokäsitys Oppimisprosessi Nykyisen opetussuunnitelma uudistuksen pohjana on oppimiskäsitys, jonka mukaan oppija on itse aktiivinen tiedon muodostaja. rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten, tietojen, taitojen, kokemusten ja uuden tietoaineksen pohjalta uudet käsityksensä. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Uuden tiedon lisäksi opittavana on oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla oppijoilla samat. Oppiminen kuitenkin riippuu aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Oppiminen on tilannesidonnaista, jolloin oppimisympäristön monipuolisuuden tärkeys korostuu. Myös opettajan rooli muuttuu perinteisestä opettamisesta toimintaympäristön muokkaamiseen, työn suunnittelemiseen ja opiskelumotivaation luomiseen yhdessä oppijoiden kanssa. 11

12 2. Työtavat Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä lisätä aktiivista osallistumista. Erilaisten työtapojen valinnalla annetaan mahdollisuus eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Työtapojen valinnan tekee opettaja. Opettaja opettaa ja ohjaa sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sukupuolten väliset erot oppimisessa sekä yksilölliset kehityserot ja taustat huomioidaan työtapojen valinnassa. Kun opetusta järjestetään esiopetusryhmän kanssa yhdessä tai yhdysluokissa, opettajan on huomioitava myös eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus. Työtavat virittävät halun oppia huomioivat oppimisen prosessinomaisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltaminen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 12

13 IV OPISKELUN YLEINEN TUKI 1. huolto Tavoitteet huollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. huollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. huollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen mahdollisuus oppimiseen. huollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. huollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. huolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan lasta/nuorta ja huoltajaa. huoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset Kestilän peruskoulussa oppilashuoltotyötä tehdään, koordinoidaan ja kehitetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kokoontuvassa moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Tähän kuuluvat rehtori koollekutsujana sekä tapauskohtaisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja, opintoohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja edustaja kunnan sosiaalitoimesta sekä tarvittaessa koululääkäri ja edustaja vapaa-aikatoimesta. Lisäksi ryhmässä voi olla joku muu koulun työntekijä tai muu asiantuntija. Suppeampimuotoinen oppilashuoltoryhmä toimii opettajan johdolla siinä kokoonpanossa, joka kussakin tapauksessa on tarkoituksenmukainen, esimerkiksi opettaja, oppilas, huoltaja ja/tai joku muu koulun tukiverkon työntekijä. 13

14 huollon keskeinen periaate: toiminta kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on osa kuntien perusterveydenhuollon palvelua ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilöstön kanssa. Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa toteutetaan terveystarkastuksilla, terveystapaamisilla ja seulontatutkimuksilla, joissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan terveydentilaa ja pyritään löytämään terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Kestilän, Pulkkilan ja Pyhännän kuntien alueella kouluterveydenhuollon runkosuunnitelma on uusittu keväällä 2004 ja uudistuksen jälkeen alueella noudatetaan yhtenäistä käytäntöä kouluterveydenhuollon toteuttamisessa. Kouluterveydenhuollossa tehtävät tarkastukset noudattelevat Stakesin suosituksia. Lukuvuonna on siirrytty vähitellen uuden runkosuunnitelman käyttöön ja vuosittain arvioidaan suunnitelman toteuttamista ja resurssien riittävyyttä. Uudessa kouluterveydenhuollon runkosuunnitelmassa terveystarkastuksia on lisätty siten, että terveydenhoitaja tapaa oppilaan pääsääntöisesti jokaisella vuosiluokalla. Lääkärintarkastuksia on kaksi alaluokilla ja yksi yläluokalla oppilaan täytettyä 15 vuotta. Tarkastusten sisältö vaihtelee vuosittain, ja tarkastus voi sisältää myös tarvittaessa katsottavia asioita, esim. hemoglobiini. Tarkastukset tehdään koulupäivän aikana ja jokaisessa tarkastuksessa annetaan oppilaan mukaan tiedote kotiin vietäväksi. Mikäli on tarvetta, kouluterveydenhoitaja ottaa yhteyttä kotiin tarkastuksessa ilmenevistä asioista. Alaluokkien oppilaiden asioissa otetaan luonnollisesti herkemmin yhteyttä kotiin kuin yläluokkien oppilaiden asioissa. Jos vanhempia mietityttää jokin asia lapsen tai nuoren kehityksessä tai terveydentilassa, he voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan asian selvittämiseksi. Oppilaan tarkastusta voidaan silloin aikaistaa tai tehdä ylimääräinen tarkastus. 14

15 Kouluterveydenhoitajan sairasvastaanotto keskuskoululla maanantaisin klo sairasvastaanotolle voi mennä ilman ajanvarausta o muulloin varataan aika terveydenhoitajan puhelinnumero: terveydenhoitajaa voi tavoitella myös numeroista o /neuvola o /koulu. Kouluterveydenhoitajan yhteistyökumppaneita vanhempien ja koulun lisäksi ovat kouluterveydenhuollosta vastaava lääkäri, fysioterapeutti ja mielenterveysneuvolan hoitajat. Koulutapaturmissa oppilas ohjataan terveyskeskuksen päivystykseen. On tärkeää, että oppilas heti vahingon sattuessa ilmoittaa siitä opettajalle. KOULUTERVEYDENHUOLLON RUNKOSUUNNITELMA luokanvalvojan tapaaminen ennen tarkastuksia. runkosuunnitelmassa mainitut kyselyt hävitetään yläasteen jälkeen. tarpeelliset tiedot siirretään sairauskertomukseen (esim. allergiat, sairaudet). Esikoululainen kutsutaan kouluterveydenhuollon pariin kesällä ennen koulun alkua tapaaminen, tarvittaessa rokotukset, yhteystiedot, yms. 15

16 1. luokka Terveydenhoitaja tekee keväällä laaja-alaisen terveystarkastuksen, johon vanhemmat kutsutaan mukaan. Jos koululainen on tarkastettu kesällä ennen koulun alkua, ei terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisellä luokalla ole välttämätön. Terveystietoja oppilaasta (jos ei ole jo täytetty) kliiniset tutkimukset: pituus ja paino, ryhti, näkö ja kuuloseula 20dB, RR keskustelun aiheita: yleinen kouluviihtyvyys, sopeutuminen kouluun, oppimiseen liittyvät vaikeudet jaettava materiaali: Energiaa välipalasta (Valio) huollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden tai paikallisten tukiverkkojen kanssa Sosiaalitoimi sosiaalityöntekijä perhetyöntekijä perheneuvola päihdetyöntekijä Terveydenhoito kouluterveydenhoitaja koululääkäri hammashoito mielenterveyspalvelut fysioterapia Nuorisotoimi Yhteistyö kotien kanssa Kestilän peruskoulu luokat 1-9 yhteistyö koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa oppilashuoltoryhmä tukioppilastoiminta Erikoissairaanhoito Oys:n poliklinikat ja osastot Oys:n erikoissairaanhoitajan tuki ja konsultointi Yksityissektori toimintaterapia fysioterapia Poliisi 16

17 Yhteistyö oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa ja seuraamisessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa Jatko-opintojen suunnittelu painottuu yhdeksännelle luokalle. Jatko-opintojen suunnittelun tavoitteena on, että oppilas pystyy tekemään tarkoituksenmukaisia ja itselleen sopivia ratkaisuja peruskoulun jälkeistä koulutusta ajatellen. Keskeisessä osassa tässä ovat oppilas, koti ja opinto-ohjaaja. Lisäksi tärkeässä asemassa ovat koulun ulkopuoliset yhteistyötahot, kuten työvoimatoimisto ja lähialueen ammattioppilaitokset ja lähilukiot. Päättöluokkalaisille järjestetään tutustumiskäyntejä lähialueen oppilaitoksiin. Kevätlukukauden alkupuolella järjestetään vanhempainilta, jossa oppilaitosten edustajat voivat esitellä jatkoopiskelumahdollisuuksia. Yhdeksännen luokan oppilaat käyvät vierailuilla eri oppilaitoksissa. Edellisten lisäksi opinto-ohjaaja haastattelee henkilökohtaisesti kaikki yhdeksännen luokan oppilaat. Näissä keskusteluissa käydään yksityiskohtaisemmin läpi oppilaan jatkosuunnitelmat. Jatko-opintojen suunnittelun osalta oppilashuollollinen työ korostuu erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tukemisessa. Heidän tilanteestaan voidaan tarvittaessa keskustella koko oppilashuoltoryhmän kanssa. Kestilässä toteutetaan oppilaiden seurantaa myös peruskoulun jälkeen. Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumisesta eri koulutusaloille tai työelämään tehdään kartoitus peruskoulun päättymisen jälkeisenä vuotena. Tutkimuksella pyritään selvittämään nuorten jatkokoulutuksen toteutumista ja hankkimaan lisätietoja jatko-opintojen suunnittelua varten peruskoulun ylimmille luokille. Oppilaalle tarjottava oppilashuollollinen tuki erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistuminen on evätty Opettaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan vaikeuksista oppilashuoltoryhmälle. Moni-ammatillinen oppilashuoltoryhmä selvittää asiaa, tekee toimintasuunnitelman ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Kurinpitorangaistuksen yhteydessä ja kun opetukseen osallistuminen on evätty, luokanopettaja tai luokanvalvoja, oppilas ja huoltaja laativat yhdessä oppimissuunnitelman, jonka toteutumista opettaja valvoo. 17

18 Toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi Poissaolojen seuranta Luokanopettaja ja luokanvalvoja seuraavat päivittäin oppilaidensa poissaoloja ja tekevät kuukausittain yhteenvedot (lomake), jotka toimitetaan rehtorille lukukauden lopussa. Luvattomista poissaoloista luokanopettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan. Poissaolon syyn oppilaat ilmoittavat huoltajan nimikirjoituksella varmentamalla poissaolovihkolla. Ennakkoon tiedossa olevaan poissaoloon on pyydettävä opettajalta tai rehtorilta lupa. Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Koulussa kiusaamista ei sallita, vaan siihen on jokaisen puututtava heti. 1 Jokaisella välitunnilla on järjestetty välituntivalvonta opettajien vuorolistan mukaan. Jokainen koululla toimiva aikuinen puuttuu väkivalta- ja häirintätilanteeseen välittömästi. Mielenterveyskysymykset Opettajat ja muu henkilökunta havainnoivat oppilaiden mielenterveyteen liittyviä asioita. Ongelmia käsitellään huoltajan ja opettajan kesken järjestetyssä palaverissa. huoltoryhmässä sovitaan moniammatillisesti tarvittavista toimenpiteistä. Tupakointi ja päihteiden käyttö Tupakointi ja päihteiden käyttö koulussa on kielletty. Toimitaan järjestyssääntöjen 2 mukaan. 1 Toiminta koulukiusaamistapauksissa Kestilän peruskoulussa (liite) 2 Koulun järjestyssäännöt (liite) 18

19 Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset Toimitaan kriisitoimintasuunnitelman mukaisesti. 3 Suunnitelma päivitetään ja käydään läpi vuosittain. Koulumatkakuljetuksissa yleiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen Koulumatkat Koulumatkoilla polkupyörällä, mopolla tai jalan kulkevat oppilaat noudattavat yleisiä liikennesääntöjä. Polkupyörällä koulumatkoja kulkevia kannustetaan käyttämään pyöräilykypärää. Koulukyydityksessä kulkevien oppilaiden tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja noudattaa kuljettajan ohjeita. Kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet Koulun oppilaille tarjotaan jokaisena työpäivänä täysipainoinen, maksuton ateria koulun ruokalassa. Opettajat valvovat kouluruokailua. Ruokailu tapahtuu kiireettömästi ja hyviä ruokailutapoja noudattaen. Oppilaita ohjataan kouluruokailussa ja oppitunneilla terveellisiin ruokailutottumuksiin. 3 Kriisisuunnitelma (liite) 19

20 Oppilaalle tarjottava yleinen oppilashuollollinen tuki (toimintamalli) 1. Opettajat seuraavat oppilaan edistymistä ja kehitystä 2. Opettajat keskustelevat mahdollisista ongelmista oppilaan ja/tai huoltajan kanssa 3. Opettajat voivat neuvotella eri tahojen kanssa ongelman luonteesta riippuen - rehtori - erityisopettaja - sosiaalityöntekijä - terveydenhoitaja/lääkäri - psykologi (Haapaveden - opinto-ohjaaja perheneuvola) - koko oppilashuoltoryhmä - konsultti (Oys) Tarpeellisista koulun toimista sovitaan 4. Koulussa järjestettävät tarpeelliset tutkimukset - erityisopettaja, lääkäri, kouluterveydenhoitaja 5. Tarpeelliset tutkimukset järjestetään muualla perheneuvola - lastensuojelu sairaalat - terapiapalvelut poliklinikat Tarpeellisista koulun ulkopuolisista toimista sovitaan 20

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot