2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1"

Transkriptio

1 RLNROXHWWX

2 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ( ,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 3.1 Oppimiskäsitys 3.2 Opiskeluympäristö ja -menetelmät 3.3 Toimintakulttuuri 3.4 Opintojen rakenne 3.5 Tietostrategia 3.6 Kieliohjelma 3.7 Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 23,6.(/,-$12+-$86-$78.(0,1(1 4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 4.2 Ohjauksen järjestäminen 4.3 Opiskelijahuolto 4.4 Opiskelun erityinen tuki 4.5 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 233,0,67$92,77((7-$23(78.6(1.(6.(,6(76,6b//g7 5.1 Opetuksen yleiset 5.2 Aihekokonaisuudet 5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 5.4 Kielet Ruotsi A1-kieli Ruotsi B1-kieli 5.5 Englanti A1-kieli Saksa A1-kieli Saksa B3-kieli 5.7 Ranska B3-kieli 5.8 Matematiikka Lyhyt oppimäärä Pitkä oppimäärä 5.9 Biologia 5.10 Maantiede 5.11 Fysiikka 5.12 Kemia 5.13 Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Muut uskonnot 5.14 Elämänkatsomustieto 5.15 Filosofia 5.16 Historia 5.17 Yhteiskuntaoppi 5.18 Psykologia

3 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Musiikki 5.20 Kuvataide 5.21 Liikunta 5.22 Terveystieto 5.23 Opinto-ohjaus 5.24 Informaatioteknologia (786-b5-(67(/<7-$23,6.(/,-$1233,0,6(1$59,2,17, 6.1 Opetusjärjestelyt 6.2 Opiskelijan oppimisen arviointi Arvioinnin Kurssisuorituksen arviointi Oppiaineen oppimäärän arviointi Eri oppiaineiden arviointiperusteista Lukion oppimäärän suorittaminen Todistukset ja niihin merkittävät tiedot LIITE 1 Sipoon lukion järjestyssäännöt ja lukiolaki 26 n:o 629/1998 LIITE 2 Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) LIITE 3 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko LIITE 4 Sipoon lukiossa käytettävät todistuspohjat

4 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ( ,7(/0$1/$$7,0,1(1 Tämän opetussuunnitelman ovat yhteistyössä laatineet Sipoon lukion opettajat ja Sipoon koulutustoimen asettama opetussuunnitelmatyöryhmä valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ /XNLRNRXOXWXNVHQWHKWlYl Sipoon kunnan visio on: 6LSRRRQLWVHQlLQHQNDNVLNLHOLQHQOXRQQRQOlKHLQHQMD XXGLVWXVKDNXLQHQNXQWDMRVVDRQ K\YlHOllDVXDMDWHKGlW\ Wl. Sipoon suomenkielisen koulutustoimen visioksi on tästä johdettu: (YllWK\YllQHOlPllQ Sipoon lukio korostaa kasvatustehtävässään seuraavia periaatteita: 1) NXOWWXXULQNHQWlQWXQWHPXV Laajaan yleissivistykseen kuuluu monipuolisen tietopohjan lisäksi hyvä käyttäytyminen, joka perustuu humaaniin ihmiskäsitykseen ja jossa näkyy suomalaisen sivistysperinteen arvopohja. 2) \KWHLV OOLV\\V Sopivan kokoisessa yksikössä vallitseva välitön ja suvaitsevainen ilmapiiri edistää toisten huomioon ottamista ja jokapäiväistä vuorovaikutusta opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan välillä. Kouluyhteisössä harjoitellaan eri tapoja vaikuttaa oman arjen hallintaan ja toimia yhteisön jäsenenä. 3) YDOPLXVWXOHYDLVXXGHQNRKWDDPLVHHQ Lukion tehtävä on motivoida opiskelijoita hankkimaan itselleen koulutus ja ammatti sekä innostaa heitä kehittämään itseään läpi koko elämän. Opiskelijoita kannustetaan arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittämään oppimistaitojaan monipuolisesti. 4) DOXHHOOLQHQVLYLVW\VWHKWlYl Lukion tekee laaja-alaista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Myös etälukio-opiskelu tulee mahdolliseksi.

5 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma $UYRSHUXVWD Lukiomme sipoolainen arvoperusta pohjautuu suomalaiseen sivistyshistoriaan osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Sitä sekä vaalitaan että arvioidaan ja uudistetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toiminnassa otetaan huomioon elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä tasa-arvo, suvaitsevuus ja kansainvälisyys. Kaksikielisessä kunnassa tärkeä arvo on myös ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin arvostaminen ja yhteistyö eri kieliryhmien välillä. Opetusmenetelmissä korostuvat opiskelijakeskeisyys, rakentava kriittisyys sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. Yhteisesti sovitut aihekokonaisuudet toteutetaan läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa, ja ne näkyvät myös koulutyön organisoinnissa ja koulun toimintakulttuurissa. Koulun yhteiset juhlat ja tapahtumat kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. 23(78.6(1727(877$0,1(1 2SSLPLVNlVLW\V Oppiminen edellyttää opiskelijan aktiivista ja tavoitteellista toimintaa itsensä kehittämiseksi. Oppimisen perustana on uuden tiedon liittäminen vanhaan ja opiskelutapojen kehittäminen oppimis- ja vuorovaikutustilanteiden mukaisesti. 2SLVNHOX\PSlULVW MDPHQHWHOPlW Lukiossa opittuja taitoja tulee voida soveltaa elämän eri osa-alueilla. Keskustelutaito ja kommunikaatiovalmiudet helpottavat tiedon hankkimista ja käsittelyä avoimessa oppimisympäristössä, jossa opettajat tekevät yhteistyötä ja kannustavat opiskelijoita kantamaan vastuuta omasta työstään. Oppimisprosessia ohjattaessa ja arvioitaessa tuetaan luovuutta ja innovatiivisuutta. Koulussamme opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja ohjaajia käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä valmennetaan yhteistyöhön ja -toimintaan aktivoidaan aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja opitaan tarkastelemaan asioita monitahoisesti tuetaan tiedon käsittelytaitojen ja käsitteellisen ajattelun kehittymistä opitaan jäsentämään omaa ajattelua, argumentoimaan ja tekemään päteviä päätelmiä harjoitellaan em. taitoja

6 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma RLPLQWDNXOWWXXUL Arjen toimintakulttuuria toteutetaan päivittäisessä koulutyössä ajanmukaisen opinto-oppaan, sujuvan tiedottamisen ja toimivien järjestyssääntöjen avulla. Sitä arvioidaan ja tarkistetaan kyselyin ja keskusteluin säännöllisesti. Informaatioteknologia tukee hyvän tiedonkulun lisäksi monimuotoista oppimista ja monipuolista ilmaisua. Opiskelijat vastuutetaan kouluyhteisön jäseniksi ja heitä opastetaan alusta lähtien hyviin oppimistapoihin. Koulun jokapäiväiseen toimintaan tuovat lisäväriä ja kansainvälisyyttä oppilaskuntatoiminta, päivänavaukset, yhteiset juhlat, retket, teemapäivät, vaihto-oppilaat, vierailut ja studia generalia - luennot. 2SLQWRMHQUDNHQQH Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien keskeiset ja esitetään luvussa 5. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossamme tarjotaan koulukohtaisia syventäviä kursseja. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukiontehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettaviin lukiodiplomeihin kuuluvat kurssit. Lukiodiplomit suoritetaan opetushallituksen ohjeiden mukaan. Pakolliset kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, syventävillä ja soveltavilla kursseilla ei ole suoritusrajoituksia. 7LHWRVWUDWHJLD Tuleva tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käyttö kytkeytyy yhä voimakkaammin jokaiseen oppiaineeseen ja edellyttää laitteistojen ja ohjelmien päivittämistä, niiden määrän lisäämistä ja opettajien lisä- ja täydennyskoulutusta sekä jatkuvaa tukipalvelujen saatavuutta. Luokat varustetaan ajanmukaisin varustein. Koulumme pyrkii täten turvaamaan opetuksen kehittämisessä sen, että lukion suorittaneilla opiskelijoilla on riittävät tvt-taidot ottaen huomioon toisen ja korkea-asteen oppilaitosten vaatimukset sekä työelämän ja vapaa-ajan toimintoihin liittyvät taitovaatimukset. Tietoverkkojen sujuva ja monimuotoinen hyödyntäminen lukioaikana antaa opiskelijalle valmiudet kohdata muuttuvan maailman haasteet. Jokaisen opiskelijan valmiudet osallistua verkkopohjaiseen opetukseen varmistetaan starttikurssilla. Tvt on sekä opiskelun kohde että väline, ja tvt-taitojen kehittäminen merkitsee niin teknisten, yhteiskunnallisten kuin opiskelutaitojenkin kehittämistä. Opiskelijoita kannustetaan monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön hyödyntämällä käytettävissä olevia verkko- ja oppimisympäristöratkaisuja. Yksilöllisten ja vaihtoehtoisten oppimispolkujen muodostumista tukee mm. monimuoto- ja etäopiskelukurssien saatavuuden lisääntyminen. Opiskelun myötä pyritään lisäämään taitoa toimia yhdessä toisten kanssa

7 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja kehitetään yhteisöllisen opiskelun erilaisten muotojen avulla. Koulumme jatkaa yhteistyötä Keudan kanssa informaatioteknologian opetuksen järjestämisessä. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti koulun toiminnassa ja toimintakulttuurin kehittämisen tukena. Verkostoituminen ja vuorovaikutus edellyttävät yhteistoiminnallisen toimintakulttuurin syntymistä ja kehittämistä koulun sisälle. Koulun kotisivujen ylläpito ja sähköpostin käyttö ovat osa koulun normaalia viestintäkulttuuria. Kodin ja koulun sekä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta kehitetään luomalla uusia verkko- ja mobiilipalveluja. Opiskelijoita harjaannutetaan eri oppiaineissa hyödyntämään myös sekä yleisiä kirjastoja että koulun omaa kirjastoa. Kirjasto tarjoaa mahdollisimman ajantasaista tietoa ja välineitä aktiiviseen, kaikkia viestintävälineitä hyödyntävään oppimiseen. Kirjasto tarjoaa painettua lähdemateriaalia, ajankohtaista tietomateriaalia sekä monipuolista kaunokirjallisuutta. Tiedonhankinta- ja -hallintataitojen harjaannuttamisessa kirjasto tukee eri oppiaineissa tehtävää työtä esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille välineitä edetä kohti asetettuja tavoitteita. Koulun tietostrategiaryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi tvt:n käyttöä valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta. Ryhmä myös päivittää koulumme tvt-laitteistojen käyttösäännöt. Arviointikyselyjä tehdään tarpeen mukaan vuosittain opiskelijoille ja opettajille. Koulun tietostrategiaryhmään kuuluvat pysyvinä jäseninä rehtori, atk-opettajat ja koulukirjaston edustaja sekä vaihtuvina jäseninä pari muuta opettajaa..lholrkmhopd Lukiossa opetetaan A1-kielenä englantia, ruotsia ja saksaa. B1-kielenä opetetaan ruotsia, B2-kielenä saksaa ja ranskaa sekä B3-kielenä saksaa ja ranskaa. Eri pituisia oppimääriä voidaan yhdistää samaan opetusryhmään silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. 7RLPLQQDQDUYLRLQWLMDMDWNXYDNHKLWWlPLQHQ $UYLRLQQLQWDYRLWWHHW Opetuksen tavoitteiden toteutumista seurataan arvioinnin ja kehittämisen avulla. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa opetus vastaa ajan haasteisiin tekemällä jatkuvaa, prosessinomaista kehitystyötä. Kouluja pyritään kehittämään oppiviksi organisaatioiksi. Koulutuksen tuloksellisuutta arvioidaan sekä pedagogiselta että taloudelliselta kannalta. Pedagoginen arviointi käsittää muun muassa koulun kasvatustyön onnistumisen, monipuolisten työtapojen käytön sekä tiedollisten tulosten tarkkailua. Taloudellisesti arvioidaan resurssien riittävyyttä sekä sitä, onko annettuja resursseja käytetty optimaalisesti.

8 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma $UYLRLQWLNXQQDQWDVROOD 7DYRLWWHHW Kunnan tasolla koulutuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on turvata koulutusta koskevan lainsäädännön tarkoituksen toteutuminen, tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Koulutuksen arvioija edistää koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottamalla päätöksentekijöille ja kehittäjille luotettavaa arviointitietoa, joka tukee koulutuksen laadun kehittämistä. Kunnan tasolla arvioidaan oppimistuloksia, oppimisympäristöä, keskeisiä kasvatus- ja opetustavoitteita sekä tehdään erilaisia tila-arviointeja. Arvioinnin kehittämisen yhtenä tavoitteena on tukea koulujen uudistumista. Arvioinnin tulee myös tukea opettajaa työssään. Paikallisen ja yksikkötason oman arvioinnin kehittymistä edistetään muun muassa määrittelemällä hyvän koulutuksen, opetuksen ja arvioinnin tunnuspiirteitä, kehittämällä erilaisia arviointimalleja ja menetelmiä sekä mittareita yhteistyössä. $UYLRLQWLMlUMHVWHOPl Arviointijärjestelmän kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota arviointiraporttien johtopäätösten selkeyteen, luotettavuuteen, tiedottamiseen, avoimuuteen ja arviointiyhteistyöhön. Arvioinnin tulee palvella koulutuspolitiikan toimivuutta ja koulutuksen kehittämistarpeita. Sipoon kunnan koulutusjohtajasta ja koulujen opettajaedustajista koostuu säännöllisesti kokoontuva arviointivastaavien ryhmä, joka suunnittelee ja koordinoi koko kunnan tasolla tapahtuvaa arviointia. Arviointivastaavat käyvät läpi arviointien tulokset opettajienkokouksissa toimenpide-ehdotuksineen ja esittelevät koulutusjohtajan tukena koulutusjaostolle arviointien tuloksia ja toimenpidesuosituksia. Arviointitiedon seuraamiseksi luodaan arviointipankki (esimerkiksi arviointiympäristö), jonka tietoja kaikki asianosaiset voivat hyödyntää. Arviointitiedon pitää olla helposti saatavilla. It-teknologiaa hyödynnetään arviointiympäristön käytössä. Arviointitietoja voivat hyödyntää luottamushenkilöt, opetusviranomaiset, opettajat ja vanhemmat. Tavoitteena on, että arviointitulokset, toimenpidesuositukset ja muu tärkeä arviointitieto julkistetaan ja levitetään viiveettä. Arviointitieto toimitetaan avoimuusperiaatteen mukaisesti niille, joille tieto on päätöksenteon, kehittämisen tai muun koulutuksellisen syyn vuoksi merkityksellistä. $UYLRLQWLWDSD Koulutuksen järjestäjän oman arvioinnin tulee olla systemaattista ja säännöllistä, ja sen tulee kattaa myös oppilaitoskohtainen arviointi. Arvioinnin tulee olla johdonmukaista, ennakoitavissa olevaa ja tavoitteiden mukaista kehitystä tukevaa. Sipoon kunnan koulutoimelle luodaan oma arviointisuunnitelma. Kunnan arviointivastaavat luovat koulutuspoliittisen ohjelman pohjalta muokatut "Hyvän opetuksen kriteerit", joiden tarkoituksena on antaa vanhemmille ja päättäjille tietoa Sipoon koulutoimen tilasta. Arvioinnin ohjelma, toimintaperiaatteet ja kriteerit tehdään näkyviksi, jotta kaikilla toimijoilla olisi tiedossa, miten eri kohteita ja toimintaa arvioidaan. $UYLRLQQLQYDLNXWWDYXXV Koulutuksen arvioinnin vaikuttavuutta voidaan lisätä tiedottamalla arviointituloksista tehokkaasti ja analysoimalla arviointien merkitystä ja jalostamalla kehitystoimia. Toimenpide-ehdotuksista keskustellaan. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nostetaan tulosten tehokas käyttäminen uusia tavoitteita

9 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma asetettaessa ja toimintaa suunniteltaessa. Korjaaviin toimenpiteisiin tulisi varata resursseja ja riittävästi aikaa. 8ONRSXROLQHQDUYLRLQWL Koulutuksen järjestäjä osallistuu toimintaansa koskevaan ulkopuoliseen arviointiin. Sipoon kunnan koulut osallistuvat kansallisiin arviointeihin kuten oppimistulosten arviointeihin kansallisen arviointiohjelman mukaan.,wvhduylrlqwl Yksittäisen opettajan itsearvioinnin tavoitteena on arvioida opetussuunnitelmassa ja vuosittaisessa työsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista omassa työssään. Arvioinnista saamiensa kokemusten pohjalta opettaja suunnittelee monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja, jotka parhaiten soveltuvat tiettyihin opetustilanteisiin ja opetusjaksoihin. Opettajan, oppilaiden ja vanhempien keskusteluissa opettaja saa palautetta opetustyöstään ja kotien opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä toiveista. Kehityskeskusteluissa opettajalla on mahdollisuus arvioida työskentelyään yhdessä rehtorin kanssa. $UYLRLQWLNRXOXQWDVROOD Koulun tasolla arviointia tapahtuu keskusteluissa opettajien, oppilaiden ja vanhempien kesken. Opettajainkokoukset, vanhempainillat, vanhempainyhdistysten kokoukset, erilaiset kyselyt ja kolmikantakeskustelut ovat esimerkkejä koulun tason arviointifoorumeista. Koulun itsearvioinnin osana on osallistuminen kunnan koordinoimaan koulutuksen arviointiin. Arviointitehtävä voi olla joko koulutusjaoston määräämä tai oman koulun aloitteesta tapahtuva. Koulun arviointivastaava koordinoi ja arvioi oman yksikkönsä koulutusta. Koulujen rehtorit vastaavat koulujensa pedagogisesta kehittämisestä sekä taloudellisten resurssien tehokkaasta käytöstä yhteistyössä opettajakunnan ja muun henkilökunnan kanssa.

10 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ,6.(/,-$12+-$86-$78.(0,1(1.RGLQMDRSSLODLWRNVHQ\KWHLVW\ Huoltajille tarjotaan riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö järjestetään niin, että opiskelija saa tukea sekä opiskeluun että hyvinvointiin koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta. 2KMDXNVHQMlUMHVWlPLQHQ 2SLQWRRKMDXNVHQWDYRLWWHHWMDWHKWlYlW Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kasvamista itsenäiseksi ja vastuulliseksi opiskelijaksi. Ohjauksella pyritään tukemaan opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä siten, että opiskelijalle kehittyy selkeä kuva tavoitteistaan ja omista mahdollisuuksistaan, sekä vahvistamaan opiskelijan myönteistä asennoitumista elinikäiseen koulutukseen. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan henkilökohtainen opinto-ohjelmansa vuosittaisesti ja koko lukiota käsittäen. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa nuorta tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia sekä auttaa niiden ratkaisemisessa. Opinto-ohjauksessa nuorta ohjataan hankkimaan tietoa: opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvät oppaat, sähköisen hakumenettelyn sekä osaa hakea ja käsitellä tietoa sähköisessä muodossa. Opinto-ohjaus antaa hänelle elämänsuunnittelun ja -hallinnan taitoja sekä valmistaa häntä jatko-opintojen suunnitteluun ja päätösten tekemiseen. Opinto-ohjauksessa opiskelija saa tietoa II asteen ammatillisesta, ammattikorkeakoulujen sekä tiedeja taidekorkeakoulujen koulutustarjonnasta sekä osaa arvioida omia edellytyksiään realistisesti. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon jatko-opintosuunnitelmansa. Valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojensa kehittämiseksi opiskelijat saavat henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelija voi keskustella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Riittävän henkilökohtaisen ohjauksen saaminen on jokaisen opiskelijan oikeus, ja sille turvataan riittävät puitteet ja edellytykset. Uravalinnan ohjauksessa syvennetään opiskelijan tietoja jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Tavoitteena on joko itsenäisesti tai opinto-ohjaajan tuella tehty mahdollisimman realistinen jatkokoulutussuunnitelma. 2SLQWRRKMDXNVHQDUYLRLQWL

11 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Hyvin sujuva ja opiskelijan opintoja tukeva ohjaus on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Ohjauksesta kerättävän palautteen koonti käytetään ohjauksen itsearviointiin ja kehittämiseen. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään sekä opiskeluun muissa oppilaitoksissa. Opiskelijaa ohjataan siten, että hän osaa etsiä tietoa muiden maiden tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla. 2SLQWRRKMDXNVHQW\ QMDNR Opinto-ohjaus on osa oppilaitoksen ohjausjärjestelmää, jossa rehtorilla, ryhmänohjaajilla, aineenopettajilla ja opinto-ohjaajalla on oma ohjauksellinen roolinsa. Tutortoiminta on osa koulun ohjausjärjestelmää ja toimii sen tukena. 5\KPlQRKMDDMD Jokaisella opiskelijaryhmällä on ryhmänohjaaja, joka on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja ja aikuinen tuki koko lukion ajan. Ryhmänohjaaja tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin mahdollisimman hyvin, jotta hän pystyy neuvomaan ja tukemaan opiskelijaa joko itse tai ohjaamaan tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luo. Ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintosuunnitelmien laadintaa ja edistymistä sekä kurssikertymää. Ensisijainen vastuu opintojen suunnittelusta ja kurssien suorittamisesta on opiskelijalla itsellään. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä ryhmänohjaustuokiossa. $LQHHQRSHWWDMD Jokainen aineenopettaja on opiskelijan ohjaaja oman oppiaineensa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Aineenopettaja myös kehittää opiskelijan opiskeluvalmiuksia oman aineensa osalta. 2SLQWRRKMDDMD Opinto-ohjaajan työ jakaantuu opinto-ohjaustunteihin, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja muihin työtehtäviin. 2SLQWRRKMDXVWXQQLW Lukion tuntijaon mukaan opinto-ohjauksen kurssi on kaikille pakollinen ja se arvostellaan suoritusmerkinnällä. Kurssi on hajautettu kaikille lukiovuosille. Opinto-ohjauksen tunneilla opastetaan lukio-opintoihin, ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opiskeluvaihtoehtoihin. Opinto-ohjauksen kurssiin kuuluu myös oppilaitoksiin ja yrityksiin tehtäviä vierailuja sekä asiantuntijoiden vierailuja koululla. +HQNLO NRKWDLQHQRKMDXV Luokattomuus, laaja valinnaisuus, opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn erilaiset toteuttamismahdollisuudet ja mahdollisuus yksilölliseen etenemiseen ja ylioppilaskirjoitusten hajauttamiseen edellyttävät riittävää henkilökohtaista ohjausta. Tämä on myös edellytys onnistuneelle jatkokoulutuksen ja uranvalinnan suunnittelulle. Opinto-ohjaaja seuraa opiskelijoiden opintojen edistymistä. Opinto-ohjaaja keskustelee koulun vaihtamiseen ja koulusta eroamiseen liittyvistä asioista. Abiturienttivuonna opinto-ohjaaja keskustelee jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti jatkoopinnoista.

12 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ,6.(/,-$+82/72 Opiskelijahuollon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat koulussamme rehtori, opinto-ohjaaja ja tarpeen vaatiessa kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä. Opiskelijahuoltoryhmän jäseninä toimivat rehtori opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja ja opettajajäsen sekä mahdollisuuksien mukaan koulukuraattori ja koulupsykologi. Tarvittaessa pyydetään mukaan opiskelijahuollon yhteistyötahojen edustajia..rglqmdrsslodlwrnvhq\kwhlvw\ VXXQQLWHOPD Ryhmänohjaaja toimii pääasiallisena yhteydenpitäjänä koulun ja kodin välillä. Hän jakaa oppilaille kotiin vietäväksi kirjallisia tiedotteita lukion tavoitteista ja toimintatavoista ja on tarvittaessa puhelimitse yhteydessä oppilaiden huoltajiin. Vanhempainilloissa ja yksittäisissä keskusteluissa ryhmänohjaaja tapaa henkilökohtaisesti oppilaiden huoltajia. Poissaoloseuranta tapahtuu poissaoloilmoitusten avulla. Oppilas on velvollinen kirjaamaan poissaolonsa ja näyttämään niistä selvitykset sekä huoltajalle että aineenopettajalle. Erityisen tuen (tätä vaativat esim. runsaat poissaolot, keskeytyneet kurssit, mielenterveysongelmat) tarpeessa olevan oppilaan asioita käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä. Ryhmään voidaan kutsua keskustelemaan sekä opiskelija että hänen huoltajansa. Erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan kotiin ottavat siis yhteyttä ryhmänohjaajan lisäksi opiskelijahuoltoryhmän jäsenet, yleisimmin opinto-ohjaaja tai rehtori. Ennen yhteydenottoja keskustellaan oppilaan kanssa ja autetaan häntä ongelmatilanteissa. +\YLQYRLQWLVXXQQLWHOPD Terveyttä ja hyvinvointia koskevat ratkaisut ovat osa toimintakulttuuria ja ne näkyvät kaikissa opetuksen järjestelyä koskevissa ratkaisuissa. Työympäristön hyvinvoinnista ovat vastuussa sekä lukiossa toimivat aikuiset että opiskelijat. Myös huoltajia voidaan ottaa mukaan hyvinvointia koskevien päätösten tai pelisääntöjen laatimiseen. Opiskelijat voivat osallistua työyhteisönsä kehittämiseen erityisesti oppilaskuntatoiminnan kautta. Oppilaskunnan edustajat voivat osallistua mm. opettajankokouksiin. Opiskelijoiden uudistusehdotuksia arvostetaan ja heitä kannustetaan ilmaisemaan omia mielipiteitään. Koulussa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden psyykkiseen jaksamiseen, esim. laadittaessa opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. (ULKDOOLQWRNXQWLHQMDWXNLYHUNRVWRMHQ\KWHLVW\ Opiskelijalle tarjotaan tukea fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa. Tämä tuki voi kohdistua opiskelijan opiskeluun, kehitykseen tai elämäntilanteeseen. Periaatteena on, että jokainen oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva, joka huolestuu yksittäisen oppilaan tilanteesta, voi tarttua asiaan ja

13 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma toimia hänen tukenaan. Tukea tarvitsevalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista. Tällaisia lukion yhteistyötahoja ovat terveyskeskuslääkäri ja sairaaloiden poliklinikat, fysioterapeutti ja ammatinvalinnan psykologi. Tukea tarvitsevan opiskelijan ongelmia pohditaan yhteistyössä huoltajien, aineenopettajan, ryhmänohjaajan ja opiskelijahuoltoryhmän kesken. Ohjaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin käy luontevimmin kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin kautta. Muiden hallintokuntien yhteistyötahoja hyödynnetään tapauskohtaisesti. 7RLPHQSLWHHWRQJHOPDRQQHWWRPXXVMDNULLVLWLODQWHLVVD Koulun toimintakyvyn, oikeudenmukaisuuden ja opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta ongelmatilanteiden varalta on oltava olemassa ennalta sovitut pelisäännöt. Ongelmatilanteiden hoitamisen toimintavalmiutta ja jokaisen yhteisön jäsenen tietämystä pelisäännöistä pidetään ajan tasalla kertaamalla opettajankokouksissa tietyin väliajoin koulun oma kriisisuunnitelma.. Kriisisuunnitelman päivittämisestä ja em. toimenpiteistä lukiossa huolehtii kriisiryhmä, johon kuuluvat rehtori, opettajajäseniä, vahtimestari ja terveydenhoitaja. Työyhteisön aikuinen puuttuu välittömästi epäasialliseen käyttäytymiseen, kuten kiusaamiseen, väkivaltaan tai muihin turvallisuushäiriöihin. Päihdetyöryhmä, joka pääosin koostuu opiskelijahuoltoryhmän jäsenistä, kokoaa koululle oman päihdetyön toimintaohjelman. Tämä suunnitelma keskittyy ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen sekä toimenpidemallin laatimiseen. 23,6.(/81(5,7<,1(178., Erityistä tukea voidaan järjestää ohjauksen ja opiskelijahuollon keinoin. Tavoitteena on ennalta ehkäistä opintojen keskeytymistä oppimisvaikeuksien vuoksi ja tukea erityisissä oppimisvaikeuksissa olevaa opiskelijaa opinnoissa koko lukion ajan niin, että hän oppimisvaikeudestaan huolimatta pystyy jatkamaan opiskeluaan ja saavuttamaan tavoitteensa. Tärkeätä on pitää yllä vuorovaikutusta opiskelijan, koulun ja huoltajien kesken. Jos opiskelijalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, se jäsennetään opiskelijan lähtökohdista käsin ja sillä tuetaan opiskelijan omien resurssien käyttöön ottamista ja itsetuntoa. Tärkeää on turvata opintojen loppuun saattaminen lukiossa ja toimia näin osaltaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jokaisen opiskelijan valmiutta ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin edistetään. Lukion erityisopetus pyrkii erityisesti seulomaan kielellisen alueen vaikeuksia omaavat opiskelijat ja ohjaamaan heitä erityisen tuen piiriin ja antamaan tukea myös muiden aineiden oppimisen vaikeuksiin. Erityisopettaja toimii oppimisen asiantuntijana ja antaa tarvittaessa tietoa opiskelijoille mm. oppimisvaikeuksista ja lausunnoista ylioppilaskirjoituksia varten. Lukitestaus ja opastus lausuntojen hankkimiseksi ylioppilaskirjoituksia varten kuuluvat oppilaan kanssa tehtävään yksilölliseen työhön. Ylioppilaslautakunta on määräyksellään antanut ohjeet ylioppilastutkinnon suorittamisesta ja ohjeita myös niitä opiskelijoita varten, joilla on lukihäiriö tai muu vamma tai sairaus.

14 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Koulun opiskelijahuoltoryhmä voi tarvittaessa ohjata nuoren koulun ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin..,(/,-$.8/77885,5<+0,(123(786 Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita ja lukion paikallista opetussuunnitelmaa ottaen huomioon opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat kuten suomen tai ruotsin kielen taidon, äidinkielen ja kulttuurin, maassaoloajan ja aikaisemman koulunkäynnin. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan kasvamista sekä suomalaisen kielija kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajalle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Suomen tai ruotsin kielen ja opiskelijan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden tulee saada myös muuta tarvittavaa tukea niin, että he selviytyvät lukioopinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. Maahanmuuttajia ja muita vieraskielisiä opiskelijoita on jo lukio-opintojen alussa informoitava heidän opiskelumahdollisuuksistaan, tukijärjestelyistä sekä heidän oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa.

15 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ,0,67$92,77((7-$23(78.6(1.(6.(,6(76,6b//g7 23(78.6(1</(,6(77$92,77((7 Nykymuotoisessa lukio-opiskelussa kiinnitetään erityishuomiota opiskelijan tavoitteellisuuteen, yksilöllisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Oppiminen voi tapahtua joustavasti sekä ryhmässä että itsenäisenä työskentelynä, myös etäopiskeluna. Valmiutta oma-aloitteeseen tiedonhankintaan ja tiedon prosessointiin edistetään, jotta opiskelija kykenee suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan omien edellytystensä pohjalta. $,+(.2.21$,688'(7 Kaikille lukioille yhteisiä, oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia ovat: DNWLLYLQHQNDQVDODLVXXVMD\ULWWlM\\V K\YLQYRLQWLMDWXUYDOOLVXXV NHVWlYlNHKLW\V NXOWWXXULLGHQWLWHHWWLMDNXOWWXXULQWXQWHPXV WHNQRORJLDMD\KWHLVNXQWD YLHVWLQWlMDPHGLDRVDDPLQHQ Aihekokonaisuudet nivoutuvat eri aineiden opintokokonaisuuksiin luontevalla tavalla. Niistä valitaan vuosittain työsuunnitelmaan kaksi kokonaisuutta, joihin tutustutaan keskitetysti ottaen huomioon ajankohtaiset ja paikalliset tapahtumat. Näin kukin aihekokonaisuus toistuu kolmen vuoden välein ja se esitellään syventävästi jokaiselle ikäluokalle lukio-opiskelun kuluessa. Sisäisen yrittäjyyden käsitettä laajennetaan koskemaan kaikkea tavoitteellista opiskelua. b,',1.,(/,-$.,5-$//,6886 3DNROOLVHWNXUVVLW.LHOLWHNVWLMDYXRURYDLNXWXV$, Opiskelija syventää tekstikäsitystään oppii erittelemään monenlaisia tekstejä ja niiden piirteitä oppii tarkastelemaan lukemistaan ja viestintäänsä entistä tietoisemmin tottuu huoltamaan tekstiensä kieliasua syventää tietojaan ryhmäviestinnästä. tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin tekstikäsityksen syventäminen erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia Ja harjoittelua tekstien referointi ja kommentointi oman viestintätaidon arviointi vuorovaikutustaidot ryhmässä

16 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma HNVWLHQUDNHQWHLWDMDPHUNLW\NVLl$, Opiskelija tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, ja -rakenteet, sananvalinnat, kielen kuvallisuus; tyyliä ja muotoa, oppii tekstien erittelyssä jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset; tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan sitä fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta myös tuottaessaan itse tekstiä informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, tottuu työstämään tekstiään kohdentaminen, havainnollinen esittäminen oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja arviointi ja kirjoitettuja asiatekstejä kirjoittaminen prosessina oppii tiedonhankintastrategioita..lumdoolvxxghqnhlqrmdmdwxonlqwdd$, Opiskelija oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen keinoja. kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa proosa kirjallisuudenlajina, kerrontateknisiä keinoja lyriikka kirjallisuudenlajina, runon ilmaisukieli draama kirjallisuudenlajina novellien, runojen ja draaman erittelyä kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä 7HNVWLWMDYDLNXWWDPLQHQ$, Opiskelija suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi syventää medialukutaitoaan suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, osaa perustella monipuolisesti näkemyksiään propaganda; ironia, satiiri, parodia sekä vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja: arvioida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, luotettavuutta pääkirjoitus, kommentti, mainos osaa tarkastella kirjallisuuden argumentointitavat ja retoriset keinot yhteiskunnallista vaikutusta kantaa ottavia puheenvuoroja, väittelyitä oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja myös eettisistä lähtökohdista. mediakritiikki viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka

17 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma HNVWLW\\OLMDNRQWHNVWL$, Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin oppii erittelemään tyylin elementtejä pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin, oman pohdiskelevan tekstin laadintaan kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään. eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä tyylin aineksien vaikutus tekstiin oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti oman tyylin hiontaa ja huoltoa.lholnlumdoolvxxvmdlghqwlwhhwwl$, Opiskelija oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita arvostaa nyky-suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja, osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta. teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen, kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja 6\YHQWlYlWNXUVVLW 3XKHYLHVWLQQlQWDLWRMHQV\YHQWlPLQHQ$, Opiskelija vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja syventää tietojaan vuorovaikutuksen ominaispiirteet luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä kehittää puhumisrohkeuttaan ja esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ryhmätaitojaan esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan puheviestinnän kulttuurisia piirteitä että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

18 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma HNVWLWDLWRMHQV\YHQWlPLQHQ$, Opiskelija kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä laadinnassa. nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön.lumrlwwdplqhqmdq\n\nxowwxxul$, Opiskelija kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia tekstiteemoja oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä ja näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä laadinnassa. nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön.rxoxnrkwdlvhwv\yhqwlylwnxuvvlw 3URVHVVLNLUMRLWWDPLQHQ$, Opiskelija oppii työstämään tekstiään pitkäjänteisesti, vaiheittain tunnistaa oman tekstinsä ongelmakohdat, oppii tarkkailemaan ja hiomaan kirjoitustaan pystyy hyödyntämään ryhmätovereilta saamaansa palautetta erilaiset kirjoitustehtävät tekstianalyysi toisten tekstien kommentointi yhteisen esityksen valmistaminen ryhmän toiveiden mukaan

19 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ,OPDLVXWDLWR$, Opiskelija kehittää ilmaisu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan sekä itsetuntemustaan. saa esiintymisvarmuutta ja -rohkeutta parantaa ryhmätyötaitojaan rentoutumis-, mielikuva-, aisti- ja puheharjoitteet improvisaatiotehtävät näyttämötyöskentelyn harjoittelu yhteisen esityksen valmistaminen ryhmän toiveiden mukaan 6RYHOWDYDWNXUVVLW,OPDLVXWDLGRQMDWNRNXUVVL$, Opiskelija kehittää edelleen edellisellä kurssilla hankkimiaan taitoja erilaiset ilmaisuharjoitukset,opdlvxwdlgrqmdwnrnxuvvl$, Opiskelija kehittää edelleen edellisillä kursseilla hankkimiaan taitoja erilaiset ilmaisuharjoitukset

20 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma ,(/(7 Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä Eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset kielitaidon kuvausasteikon (ks. liite 2) tasot seuraavasti:.lholmdrsslpllul.xxooxq\ppluwlplqhq 3XKXPLQHQ /XHWXQ\PPlUWlPLQHQ.LUMRLWWDPLQHQ Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 Ruotsi A B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2 Englanti B1 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 Ruotsi B1 A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 Saksa, ranska B3 A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1 Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Vaativimpia viestinnän muotoja harjoitetaan oppimäärissä, joiden opiskelu on alkanut peruskoulussa. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi tulee opiskelijoita ohjata tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot