Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus Dnro 234/54/ (8) Jakelussa mainitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. 4.12.2015 Dnro 234/54/2010 1 (8) Jakelussa mainitut"

Transkriptio

1 Dnro 234/54/ (8) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus 3/2012 Tilahallinta puolustushallinnossa Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Raportin tietoja hyödynnetään viraston tarkastustoiminnan suunnittelussa sekä laadittaessa tarkastusviraston vuosikertomusta eduskunnalle. 1 Jälkiseurannan toteutus Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat: Miten tilahallintatoiminnassa valittujen ratkaisujen, toimenpiteiden ja hankkeiden toteutuspäätösten valmistelun ja perustelujen läpinäkyvyyttä ja perustelujen esittämistä on kehitetty? Mitä on tehty kiinteistöjen ja tilojen kuntoa, kunnossapitotarvetta ja kunnossapitokustannuksia kuvaavan tiedon parantamiseksi ja millaisia tuloksia on saavutettu? Miten puolustushallinnolle tarpeettomiksi määritellyistä aluekokonaisuuksista luopuminen on toteutunut ja onko siinä ollut mahdollisesti ongelmia? Onko Puolustusvoimat selvittänyt, ovatko sen taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia, ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin? Miten Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa on selvitetty tarkastuskertomuksen antamisen ( ) jälkeen ja mitkä ovat tulokset? Onko ja millaisia tapauksia, joissa kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisajankohdan ja vuokran maksun loppumisajankohdan väli on pitkä? Jos on niin mitkä ovat näiden tapausten perustelut? Jälkiseuranta toteutettiin lähettämällä selvityspyyntö puolustusministeriölle, Puolustusvoimille, Puolustushallinnon rakennuslaitokselle ja Senaatti-kiinteistöille. Niiltä saatiin kaikkien näiden osapuolten allekirjoittama yksi selvitys. Lisäksi jälkiseurannassa käytiin yleispiirteisesti läpi puolustushallinnon tilahallintatoimintaa koskevilta osiltaan muun muassa seuraavia asiakirjoja: valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta 2012 valtion talousarvioesitykset tarkastuksen kohteiden tilinpäätökset Puolustusvoimien vuosiraportti 2014 Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelun työryhmäraportti puolustusministerin päätös taustamuistioineen. Jälkiseuranta toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

2 2 (8) 2 Jälkiseurannan havainnot 2.1 Tilahallintatoiminnan ratkaisujen läpinäkyvyys ja perustelujen esittäminen Tarkastuksessa suositettiin, että puolustushallinnon tulisi esittää selvemmin tilahallintatoiminnassa valittujen ratkaisujen perustelut. Tulisi esittää esimerkiksi selvemmin, miten ja millä perusteilla toisaalta erilaiset alkuperäistä teknistä tasoa selvästi nostavat ja toisaalta tätä tasoa säilyttävät tai palauttavat tilahanketarpeet on asetettu tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen sekä sovitettu käytettävissä olevien määrärahoihin. Tarkastuksen jälkeen valtiolla on annettu yleisiä tilahallintaa koskevia linjauksia, jotka koskevat myös puolustushallintoa. Näiden linjausten toteutuneita vaikutuksia ei voi vielä arvioida. Esimerkiksi Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksessään vuoteen 2020 ulottuvan valtion uuden toimitilastrategian. Toimitilastrategia tähtää valtionhallinnon työympäristöjen muokkaamiseen vastaamaan uudistuvan työn vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa. Ensisijaisesti hyödynnetään valtion omia tai jo vuokraamia tiloja. Ellei näitä ole tarjolla, toimitilat pyritään löytämään markkinoilta. Tavoitteena on, että mikäli valtiolla ei ole sopivaa tilaa, Senaatti-kiinteistöt hankkii tai vuokraa asiakkaan tarpeeseen sopivat tilat ja toimii valtion ainoana hankintayksikkönä markkinoille. Eri tilojen tilatehokkuustiedot ja niiden kehitys Selvityksen mukaan valtion toimitilastrategia määrittää tavoitteet toimistotiloille ja puolustushallinto on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Puolustusvoimat on antanut käskyn asian noudattamisesta (PELO- GOS:n käskyak. AL17520/ ). Puolustusvoimat valmistelee yhteistyössä kumppaneiden kanssa puolustusvoimien toimitilastrategiaa, jonka jatkotyönä valmistellaan eri toimintojen tiloihin liittyviä kehittämistarpeita ja kehitetään käyttäjäsidonnaisten tilojen tilatehokkuusmittareita. Puolustusministeriö ja puolustusvoimat ovat liittyneet HTH-järjestelmään (Senaatti-kiinteistöjen omistama tietopalvelu toimitilojen hallintaan, johtamiseen ja kehittämiseen). Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätöksen 2014 mukaan ainoastaan puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja Puolustushallinnon rakennuslaitos eivät ole vielä sopineet HTH-palvelun käytöstä (s. 7). Talouspoliittinen ministerivaliokunta on edellyttänyt , että Senaatti-kiinteistöt valmistelee ratkaisut, joilla Senaatti-kiinteistöjen HTH-tietopalvelun käytettävyyttä ja laatua parannetaan, sekä kustannusvastuu toimitilojen perustiedoista siirretään Senaatti-kiinteistöille vuonna Kaikki hallinnonalat toimittavat kaikki toimitilatietonsa HTH-tietopalveluun. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että hallinnonalat laativat osaltaan Senaatti-kiinteistöjen tuella toimitilastrategian tarkempaa toimeenpanoa koskevan toteutusarvion aikatauluineen ja säästövaikutuksineen vuoden 2015 aikana. Kiinteistöjen ja tilojen muodostaman kokonaisuuden toimenpidetarpeiden ja niiden kannattavuuden kuvan selkeyttäminen Selvityksen mukaan puolustusvoimauudistuksen yhteydessä tarkasteltiin puolustusvoimien kokonaistilatarpeita suhteessa asetettuihin säästötavoitteisiin ja olemassa olevaan tilakantaan. Tarkastelun perusteella syntyi puolustusvoimauudistukseen sisältyvä päätös erikseen nimettyjen varuskuntien lakkauttamisesta. Selvityksen mukaan pääesikunta tekee päätökset investointiohjelman toteuttamisesta puolustusvoimien kehittämisohjelman mukaisesti. Ensisijaisena vaihtoehtona tilajärjestelyissä on olemassa olevan tilakannan tehokkaampi käyttö tilajärjestelyillä, olemassa olevia toimintaan sopivia tiloja vuokraamalla, tai korjaamalla jo vuokrattuja uuteen käyttötarkoitukseen. Vasta sen jälkeen tulevat mahdolliseksi uudisinvestoinnit. Puolustusministeri on painottanut linjauksissaan peruskorjausten toteuttamista

3 3 (8) (kasarmit ja toimistot) tilojen terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Lisäksi puolustusministeriö on linjannut, että räjähdevarastointi tulee saattaa normien mukaiseen kuntoon. Selvityksen mukaan valtion uusi vuokrajärjestelmä astuu voimaan ja valtion yhteiset hankkeiden priorisointikriteerit otetaan käyttöön tässä yhteydessä. Selvityksen mukaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien välisessä tulossopimuksessa määritellään, että puolustusvoimat suuntaa kiinteistö- ja ympäristöinvestoinnit kustannustehokkaasti painopisteinä terveys, turvallisuus ja poikkeusolojen vaatimukset. Jatkossa Senaatti-kiinteistöt osallistuu myös priorisointiin. Valtioneuvosto hyväksyi uuden asetuksen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoidosta Asetus uudistettiin valtion vuokrajärjestelmän uudistamista ja tilahallinnan kehittämistä koskevan työryhmän ehdotusten pohjalta. Valtion sisäinen vuokrajärjestelmä uudistetaan omakustannusperusteiseksi ja valtion tilahallintaa kehitetään valtion kokonaisetua paremmalla tavalla toteuttavaksi. Asetuksella valtion kiinteistövarallisuuden hankintaa, vuokraamista ja hallintaa keskitetään edelleen. Toimitilojen vuokraus ja hallinta keskitetään Senaatti-kiinteistöille. Toimitilahankkeiden taloudellisuuden arvioinnin edellytyksiä parannetaan ja valtion omien tilojen käyttö säädetään ensisijaiseksi. Markkinoiden tilatarjontaa hyödynnetään edelleen kun valtiolla oleva tila ei sovellu tarkoitukseen. Virastoille ja laitoksille säädetään tilatietojen toimittamista koskeva velvoite. Vuokrasopimusten joustavuutta lisätään nopeuttamalla virastojen ja laitosten irtautumista tarpeettomista valtion omistamista tiloista. Vuokrasopimuksen irtisanomisen jälkeen tila jää kokonaisuudessaan Senaatti-kiinteistöjen vastuulle. Tilahallinnan kehittämistoimenpiteiden toteutus mahdollistaa siirtymisen vuokran määrittelemisessä omakustannusperiaatteen käyttöön. Vuokriin kohdistetaan kaikki Senaatti-kiinteistöjen kustannuserät ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus, joka vastaa valtion velanoton korkokustannusten neljän vuoden keskiarvoa (1,5 prosenttia ). Vaihtoehtoiskustannuksen taso päätetään neljän vuoden välein osana julkisen talouden suunnitelmaa. Asetuksella toimeenpannaan valtion tilahallintaa koskevat muutosehdotukset ja luodaan edellytykset siirtymiselle omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään lukien. Asetus tulee voimaan Luovuttavien kiinteistöjen ja tilojen erittely Selvityksen mukaan tarkastuksen jälkeen on toteutettu laaja puolustusvoimauudistus, jossa toimitiloja vähennettiin yli htm2. Kaikki vähennettävät kohteet ovat tarkasti yksilöitävissä. Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätösten 2013 ja 2014 mukaan toimitiloja tyhjenee puolustusvoimauudistuksen johdosta vuoden 2015 loppuun mennessä yhteensä noin m2. Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkasteluraportin mukaan toisaalta puolustusvoimauudistuksessa tilojen määrä vähenee vuosina m2 vuosina ja toisaalta puolustusvoimauudistuksen toteutukseen liittyen Rakennuslaitoksen ylläpidettävä huoneistoala vähenee noin htm2. Näissä asiakirjoissa ei ole kuitenkaan yksityiskohtaisesti selostettu vähennettäviä tiloja, joten tilamääräerojen syyt jäävät auki. Lukuerot voivat viitata eri osapuolten tilamäärätiedoissa olevan edelleen yhtenäistämistai muuta kehittämistarvetta. Riittävän käyttötarpeen omaavien kiinteistöjen ja tilojen korjaustarvetiedot Selvityksen mukaan kunnossapitoprosessi ja sen mukainen toiminta on uudistettu vuosien aikana. Puolustusvoimien käytössä oleva tilamäärä on supistuva, eikä kaikkia nyt käytössä olevia tiloja ole aiheellista korjata. Muuttuvat toiminnan tarpeet edellyttävät toisinaan uusien tilojen rakentamista, mikäli vanhoja tiloja ei voida hyödyntää eikä tarpeen mukaisia tiloja ole vuokrattavissa. Puolustusvoimien käyttötarpeen mukaan priorisoitujen kohteiden osalta on suunniteltu tehtäväksi tarkemmat kuntokartoitukset. Korjaustarvetiedot kirjataan rakennuslaitoksen Kirave-järjestelmän kunnossapitoosioon. Rakennusten ja rakenteiden kunnossapidon pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden parantami-

4 4 (8) seksi on käynnistetty kuntoarvioiden laatimisprosessi yhteistoiminnassa Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen, Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. Selvityksen perusteella saatu kuva kunnossapitoprosessin kehittämisestä vastaa jälkiseurannassa läpikäytyjen asiakirjojen antamaa kuvaa. Tilojen korjaustarveasiaa käsitellään jäljempänä lisää. Alkuperäistä tasoa olennaisesti nostavien toimenpidetarvetietojen saatavuus Selvityksen mukaan perusparannus- ja peruskorjaushankkeita ei ole eriteltävissä. Jälkiseurannassa on alussa mainittujen asiakirjojen tietojen perusteella saatu samanlainen kuva asiasta selvityksessä mainitulla tavalla. Näiden tietojen arvioinnissa on otettava huomioon, ettei erittely perusparannus- ja peruskorjaushankkeisiin ole ainoa hyväksyttävä tapa kuvaamaan tilahallinnan toimenpiteiden priorisointia. Jälkiseurannassa läpikäytyjen asiakirjojen tiedot viittaavat valmistelu- ja perustelutietojen osittaiseen paranemiseen tarkastuksen jälkeen. Tätä koskeva kehitys on kuitenkin vielä osittain kesken (esimerkiksi tilojen käytön tehokkuustietojen aikaansaaminen eri käyttötarkoituksen omaavista tiloista ja tämän tiedon hyödyntäminen tilahallinnan linjauksissa ja ratkaisuissa). Seuraavassa kohdassa 2.2 on käsitelty myös tähän valmistelu- ja perusteluasiaan liittyvää tilojen riittävän korjaustason määrittämistä ja sen toteuttamista tilahallinnon käytännön toimenpiteissä ja hankkeissa. 2.2 Kiinteistöjen ja tilojen kuntoa, kunnossapitotarvetta ja kunnossapitokustannuksia kuvaavan tiedon parantaminen Tarkastuksessa suositettiin, että kiinteistö- ja tilaomaisuuden riittävä kunnossapitotaso arvioidaan tähänastista huomattavasti tarkemmin ja että tähän tasoon päästään. Selvityksen mukaan kunnossapitoprosessia on osapuolten kesken uudistettu täsmentämällä eri osapuolten roolia kunnossapidon vuosittaisessa toimintaprosessissa (vuosikello). Rakennuslaitos valmistelee alustavan vuosikorjausohjelman, jota täydennetään puolustusvoimien hallintoyksiköiden Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle esittämillä tarpeilla ja priorisoinneilla. Senaatti-kiinteistöt ja Puolustusvoimien Logistiikkalaitos hyväksyvät vuosikorjausohjelman toteuttamisen. Kunnossapitovuokrakertymästä 25 % varataan ennalta suunnittelemattomiin korjauksiin. Senaatti ja puolustusvoimat valvovat ohjelman toteutumista. Kirave-kunnossapito-ohjelma on avattu Senaatti-kiinteistöille valvonnan työkaluksi. Järjestelmään on lisäksi muodostettu ns. liikennevalojärjestelmä osapuolten käytettäväksi. Liikennevaloja tullaan vuodesta 2016 lukien käyttämään vuosikorjausohjelman valmistelu- ja hyväksyntäprosessissa. Jälkiseurannassa havaittiin, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksen yhtenä toiminnallisena tulostavoitteena on ollut vuodelle 2014, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on ajan tasalla oleva tilannekuva kiinteistöistä, rakennuksista ja verkostoista (ml. niiden kunto, terveys-, turvallisuus- yms. riskit ja niiden hallinta) sekä kyky tukea puolustusvoimia ja kiinteistöjen omistajia. Tämän tulostavoitteen voi tulkita tavoitteeksi tilojen korjaustarpeen kartoituksesta ja riittävän korjaustarvetason esittämisestä. Rakennuslaitos on esittänyt vuoden 2014 tilinpäätöksessään tähän tavoitteeseen liittyen, että Puolustushallinnon kiinteistöt, rakennukset ja verkostot sisältävä Kirave-järjestelmä muutettiin rakenteeltaan vastaamaan puolustusvoimien uutta organisaatiorakennetta ja Senaatti-kiinteistöille avattiin käyttöoikeus Kiraven kunnossapito-osioon. Tilinpäätöksen tietojen perusteella ei saa kuvaa, että tämä tulostavoite olisi saavutettu. Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkasteluraportin mukaan Puolustushallinnon rakennuslaitos käyttää kunnossapidon suunnitteluun Kirave-järjestelmää. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen puitesopimuksen mukaisesti vuosikorjausten ohjelmointijärjestelmä

5 5 (8) kehitetään yhteensopivaksi Senaatti-kiinteistöjen vastaavien järjestelmien kanssa. Käytännössä raportointi Senaatti-kiinteistöille tapahtuu nykyisin Excel-tiedostoin. Rakennuslaitos on kehittänyt Kiravejärjestelmästään selainpohjaisen version, mutta Senaatti-kiinteistöt katsoo, ettei järjestelmä vastaa raportointiominaisuuksiltaan eikä käytettävyydeltään tarvittavia vaatimuksia. Jälkiseurannassa on edellä mainittujen asiakirjojen tietojen perusteella saatu kuva, että kunnossapitoprosessin kehittämistoimenpiteet ovat osittain edenneet selvityksessä mainitulla tavalla. Toisaalta jälkiseurannan tiedot viittaavat asian kehittämisen olevan vielä osittain kesken. Selvityksen mukaan tasearvotietojen realistisin kehittämistoimenpitein ei ole mahdollista saada hyvää ja käyttökelpoista kuvaa kunnosta ja kunnossapitotarpeesta. Tasearvotietojen sijasta on parempia keinoja tällaisen kuvan saamiseksi. Puolustushallinnossa laadittiin vuonna 2011 kiinteistökannan kokonaisselvitys, joka antoi yleisluontoisen kuvan kohteiden kunnosta ja käyttökelpoisuudesta kolmiportaisella asteikolla hyvä-tyydyttävä-huono. Käyttöön otetun HTH-järjestelmän odotetaan tuovan hyötyjä tässäkin suhteessa. Jälkiseurannassa hankittujen sekä myös muissa tarkastuksissa saatujen tietojen perusteella voidaan arvioida, että tasearvotietoja on vaikeata kehittää kuvaamaan kiinteistöjen kuntoa ja kunnossapitotarvetta. Tämä kuva vastaa saadussa selvityksessä esitettyä. Toisaalta HTH-järjestelmän käyttökelpoisuudesta tähän tarkoitukseen ei ole kokemuksia. Jälkiseurannan perusteella suositus kiinteistö- ja tilaomaisuuden kunnossapitotason paremmasta arvioinnista on toteutunut osittain. 2.3 Aluekokonaisuuksista luopumisten toteutuminen ja siinä mahdollisesti olevat ongelmat Tarkastuksessa suositettiin, että puolustushallinnolle tarpeettomat tilat tulisi määrittää siten, että niistä olisi mahdollista päästä aidosti irti, ja mieluiten myös niin, että ne olisivat Senaatti-kiinteistöjen hyödynnettävissä tai se voisi päästä niistä eroon. Selvityksen mukaan toteutettu puolustusvoimauudistus onnistui kaikkien osapuolten mielestä erittäin hyvin. Syy onnistumiseen on se, että yhteistyössä kartoitettiin mahdollisuudet tietystä aluekokonaisuudesta luopumiseen joko osittain tai kokonaan. Senaatti-kiinteistöt on myynyt kaikki luovutetut kohteet lukuun ottamatta Hennalan aluetta, jota Senaatti-kiinteistöt kehittää kaavallisesti. Kaikkia saarikohteita ei ole myöskään vielä myyty. Jälkiseurannassa läpikäydyistä asiakirjoista ei ole tullut esiin selvityksessä mainitusta olennaisesti poikkeavaa tai olennaista muuta lisätietoa asiasta. Jälkiseurannan perusteella suositus on toteutunut. 2.4 Valtion kiinteistöhallinnon uudistusperiaatteiden noudattaminen puolustusvoimien taseessa olevien rakennusten, rakennelmien ja rakenteiden suhteen Tarkastuksessa suositettiin, että puolustusvoimien tulisi selvittää, ovatko sen taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Selvityksen mukaan puolustusvoimien taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet ovat pääosin puolustusvoimien omistuksessa olevia kontteja tai muita liikuteltavia kevytrakenteisia sääsuojia. Yksityiskohtaista tarkastusta ei ole tehty.

6 6 (8) Taulukko 1: Rakennukset, rakennelmat ja rakenteet -erien tase-arvot vuosina Puolustusvoimien tilinpäätöksissä (euroa) Rakennukset Rakennelmat Rakenteet Yhteensä Suositus siitä, että Puolustusvoimat selvittäisi, ovatko rakennukset, rakennelmat ja rakenteet, kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia, ei ole toteutunut. Taulukosta nähdään kuitenkin, että em. erien tasearvot ovat olleet väheneviä vuosina Nämä tase-arvot ovat myös suhteellisen pieniä verrattuna vuonna 2003 Senaatti-kiinteistöille siirrettyjen puolustusvoimien kiinteistöjen noin 1000 miljoonan tase-arvoon. 2.5 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen aseman ja tehtävien selvittäminen sekä kehittäminen tarkastuskertomuksen antamisen jälkeen Tarkastuksessa suositettiin, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa ja tehtäviä tulisi selvittää. Jälkiseurannassa saadun selvityksen mukaan vuonna 2014 tehty päätös tilahallinnan kehittämisestä (TILKO-hanke) sisältää lähtökohtaisesti kaikki linjaukset ja tarvittavat perusteet asian jatkokehittämiselle vuoteen 2019 saakka. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatio ja toimintatapa on uudistettu vastaamaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen toimintamallia vuoden 2015 alusta lukien. Samasta ajankohdasta lukien uudistettiin koko sopimusjärjestelmä siirtämällä sopimus- ja rahoitusvastuu puolustusvoimien joukko-osastoilta Logistiikkalaitoksen esikunnalle. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tehtäviä poikkeusolojen aikana on täsmennetty vuonna 2014 allekirjoitetussa sotataloussopimuksessa, joka antaa perusteet myös valmiuden jatkosuunnittelulle. Puolustusministeriön johdolla toiminut poikkihallinnollinen tilaturvallisuustyöryhmä teki ehdotuksen Rakennuslaitoksen tilaturvallisuusasiantuntijaroolin kasvattamisesta myös muualle valtionhallintoon. Alussa mainituista asiakirjoista ei ole tullut esiin selvityksessä mainitusta olennaisesti poikkeavaa tai olennaista muuta lisätietoa asiasta. Suositus siitä, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa ja tehtäviä tulisi selvittää, on toteutunut. 2.6 Vuokran maksun jatkumistapaukset kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisajankohdan jälkeen Jälkiseurantasuunnitelman mukaisesti selvitettiin, onko tapauksia, joissa kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisen ja vuokran maksun lakkaamisajankohdan väli on pitkä. Selvityksen mukaan puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen jälkeen vuokrasopimuksissa oli kohdekohtaisesti määritelty ensimmäinen irtisanomispäivämäärä ja pääosissa tiloja vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Niihin kohteisiin, joihin on investoitu, puolustusvoimat maksoi kerta-

7 7 (8) korvauksena jäljellä olevan määräaikaisen vuokrasopimuksen mukaisen rahamäärän. Puolustushallinto sai erityismäärärahaa tätä varten 75 % kertakorvauksen määrästä valtion talousarviossa. Selvityksen mukaan Isosaaren alueesta ja pääosasta rakennuksia sekä rakenteita oli alun perin päätetty luopua vuoden 2014 loppuun mennessä. Loppuvuonna 2014 Senaatti-kiinteistöt esitti, että Isosaari pysyisi vielä vuoden 2015 sotilasalueena. Puolustusvoimat/Merivoimat säilytti Isosaaren alueen vuokralla vuoden 2015 ajan (vuosivuokra /v). Jälkiseurannassa läpikäydyistä asiakirjoista ei ole tullut esiin selvityksessä mainitusta olennaisesti poikkeavaa tai muuta olennaista lisätietoa asiasta. 3 Yhteenveto ja jatkotoimet Jälkiseurannassa selvitettiin puolustushallinnon tilahallintatoiminnan kehittämistä tarkastuksen jälkeen. Tarkastusvirasto suositteli tarkastuskertomuksessa muun muassa, että: 1. Tulisi esittää selvemmin yksittäisten hankkeiden yhteys tilahallintatoiminnassa valittuihin ratkaisuihin ja linjauksiin sekä miten ne on sovitettu käytettävissä olevien määrärahoihin 2. Riittävä tilojen kunnossapitotaso arvioidaan tähänastista huomattavasti tarkemmin ja että tähän tasoon päästään 3. Puolustushallinnolle tarpeettomiksi määritellyistä tiloista tulisi päästä irti aidosti ja myös Senaattikiinteistöjen edut huomioon ottaen. Tämä merkitsee esimerkiksi suuremmista aluekokonaisuuksista luopumista 4. Puolustusvoimien tulisi selvittää, ovatko sen taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 5. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa tulisi selvittää Jälkiseurantasuunnitelmassa oli katsottu myös tarpeelliseksi selvittää, esiintyykö tapauksia, joissa kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisajankohdan ja vuokran maksun loppumisajankohdan väli on pitkä. Jälkiseurannassa suuremmista aluekokonaisuuksista luopumisessa ei tullut esiin ongelmia. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa on selvitetty tarkastuksen jälkeen ja tehty tämän selvityksen johdosta perustellut johtopäätökset. Jälkiseurannassa ei myöskään tullut esiin merkittävässä määrin sellaisia tapauksia, joissa kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisajankohdan ja vuokran maksun loppumisajankohdan väli on pitkä. Edellä mainituista tarkastusviraston suosituksista kahdessa ensimmäisessä on tapahtunut kehitystä mutta osittain kehitys on niissä vielä kesken. Puolustushallinnon tilahallinnan yhtenä riskinä on tasonparannushankkeiden suosiminen olemassa olevien ja riittävän käyttötarpeen omaavien tilojen riittävän kunnossapidon sijasta ja tästä johtuva tilaomaisuuden ennenaikainen peruskorjaustarve. Asian riskisyyden vuoksi tarkastusvirasto seuraa asiaa jatkossakin hallinnonalaseurannan ja riskianalyysien yhteydessä. Jälkiseurannassa Puolustusvoimat ei selvittänyt yksityiskohtaisesti, ovatko sen taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia. Jälkiseurannassa saadut muut tiedot viittaavat kuitenkin riskien vähentyneen asiassa. Tehdyn tarkastuksen jälkiseurantaa ei enää jatketa. Tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen Johtava tuloksellisuustarkastaja Ari Hoikkala

8 8 (8) JAKELU Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos Senaatti-kiinteistöt

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet

TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet TrVM 5/2014 vp: Valtion toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä: Toimenpiteet 7.4.2016 budjettineuvos Tomi Hytönen / VM Eduskunnan tarkastusvaliokunta Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Keskeisimmät

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 800 73 300-0,7 % HTV 71 700 72 500-1,1 % Toimisto-HTV 50 800 51 400-1,0 % *muutos

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus Dnro 50/54/ (5) Valtiovarainministeriö

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus Dnro 50/54/ (5) Valtiovarainministeriö 8.2.2017 Dnro 50/54/2013 1 (5) Valtiovarainministeriö Tarkastuskertomus 9/2014 Valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri. Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Valtioneuvoston puolustusselonteko ja infrastruktuuri Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta Osastoesiupseeri, EVL Vesa Halinen Puolustusministeriö Toimitilojen ja alueiden hallinta puolustushallinnossa Puolustusvoimat

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Dnro 360/54/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Tarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Dnro 321/54/2010 Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Tarkastuskertomus 6/2012 Lastensuojelu JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Tarkastuskertomus 219/2011 Valtion taloudelliset vastuut - Esittäminen ja huomiointi suunnittelun ja seurannan

Valtiovarainministeriö Tarkastuskertomus 219/2011 Valtion taloudelliset vastuut - Esittäminen ja huomiointi suunnittelun ja seurannan 434/54/2009 Valtiovarainministeriö 22.12.2014 Tarkastuskertomus 219/2011 Valtion taloudelliset vastuut - Esittäminen ja huomiointi suunnittelun ja seurannan asiakirjoissa JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

2 (5) Tilatehokkuuden parantaminen

2 (5) Tilatehokkuuden parantaminen Periaatepäätös VM/2544/00.00.02/2014 18.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi 1. Taustaa Valtion nykyinen toimitilastrategia on annettu 2005. Sen päämääränä oli korostaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013 Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013 Jari Sarjo 3.10.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Tarkastuskertomus 184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto

Tarkastuskertomus 184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto 28.9.2015 Dnro 021/54/2009 1 (6) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus 184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017

SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 SENAATTI-KIINTEISTÖT PALKKIO-SANKTIO MALLI PUHTAUSPALVELUILLE 2017 VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KO KONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUAARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen

Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosten HTH-tietojen analysointi ja hyödyntäminen Tutkimuslaitosseminaari 4.11.2013 1 Perustettu 1991 Henkilöstön omistama Liikevaihto v. 2012: 6,0 M Työntekijöitä: 65 Optimaze.net tarjoaa työkalut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Lausunto id (5) 00 RVLDno/2016/999 Rajavartiolaitoksen esikunta Teknillinen osasto

Lausunto id (5) 00 RVLDno/2016/999 Rajavartiolaitoksen esikunta Teknillinen osasto Lausunto id4716331 1 (5) 00 RVLDno/2016/999 Rajavartiolaitoksen esikunta Teknillinen osasto 12.04.2016 Eduskunnan tarkastusvaliokunta Trv@eduskunta.fi K 10/206 vp Hallituksen vuosikertomus Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta. 9.2.2018 Dnro 009/54/2015 1 (5) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus 5/2016 Julkishallinnon asiakasneuvonta- ja puhelinpalvelut Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat 15.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa Valtionhallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ

VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ VALTION TILAT JA TILANKÄYTTÖ Valtion kiinteistövarallisuus 9 700 500 KOKONAIS- RAKENNUSTA SUOJELTUA ARVORAKENNUSTA PINTA-ALA 6,2 Mm 2 1 YKSITYISILTÄ MARKKINOILTA n. Mm VUOKRATTU 2 OSUUS (m 2) PUOLUSTUSVOIMIEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.5.2014. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.5.2014. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä 227/54/2010 Työ- ja elinkeinoministeriö 13.5.2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE VNS 4/2017 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2018 2021 TIISTAI 23.05.2017 KLO 12:45 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Olavi Hiekka Sote-toimitilaseminaari

Olavi Hiekka Sote-toimitilaseminaari Olavi Hiekka Sote-toimitilaseminaari 20.11.2017 www.maakuntientilakeskus.fi NYKY-YMMÄRRYS MISSIOSTA JA VISIOSTA Missio: Varmistamme, että maakuntilla on käytössään edistykselliset, tehokkaat, ympäristöystävälliset

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tullin tulostavoitteet. 25.9.2015 Dnro 369/54/2010 1 (6) Jakelussa mainitut

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tullin tulostavoitteet. 25.9.2015 Dnro 369/54/2010 1 (6) Jakelussa mainitut 25.9.2015 Dnro 369/54/2010 1 (6) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus 1/2013 Tulli harmaan talouden torjujana Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa

Lisätiedot

Asiakkuuksien ja niiden johtamisen eri tasot Projektiryhmä

Asiakkuuksien ja niiden johtamisen eri tasot Projektiryhmä Asiakkuuksien ja niiden johtamisen eri tasot Projektiryhmä 25.4.2017 MAAKUNTIEN TILANKÄYTÖN JÄRJESTÄMINEN Maakunnissa toiveita / tarpeita saada ohjeistusta mitä tilahallintoon liittyviä tehtäviä niiltä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013

Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Messukeskus 8.3.2013 Jari Panhelainen Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöt - 2012 N. 11 000 rakennusta N. 6,5 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus 4,7

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp. Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp. Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki VAIHTOKIRJA 1. OSAPUOLET 2. PÄÄTÖKSET 1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4 (jäljempänä Senaatti ) PL 237, 00531 Helsinki 2) Helsingin kaupunki, jota edustaa Kaupunkiympäristöt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Omaisuusjärjestelyt sote- ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017

Omaisuusjärjestelyt sote- ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017 Omaisuusjärjestelyt sote ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017 Ympäristövaliokunta 8.6.2017 MinnaMarja Jokinen Lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö 1 6.6.2017 Etunimi Sukunimi Omaisuusjärjestelyjen

Lisätiedot

Valtionhallinnon ydintoiminnot haltuun

Valtionhallinnon ydintoiminnot haltuun Valtionhallinnon ydintoiminnot haltuun Yhdessä enemmän tuloksellisuuden veturit valtionhallinnossa 14.6.2012 Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, OKM 1. Mistä ydintoimintoanalyysissa on kysymys? koko

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8)

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Kaupan kohde käsittää seuraavat kaupungin omistamat rakennukset kiinteistöihin liittyvine laitteineen (liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta. 17.12.2015 Dnro 002/54/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö 12/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelu Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa Ohje 1 (6) VM/778/00.00.00/2017 12.04.2017 Valtiovarain controller -toiminto Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa Hallituksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI AM /00.00/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI AM /00.00/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 16.2.2016 5499/00.00/2015 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta MmV:n pyyntö 10.2.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. 23.11.2015 Dnro 017/54/2010 1 (7) Jakelussa mainitut

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. 23.11.2015 Dnro 017/54/2010 1 (7) Jakelussa mainitut 23.11.2015 Dnro 017/54/2010 1 (7) Jakelussa mainitut Tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2012 Sairauspoissaolot ja niiden seuranta valtionhallinnossa, annettu 19.3.2012 Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Tilahallinta puolustushallinnossa

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Tilahallinta puolustushallinnossa Tuloksellisuustarkastuskertomus Tilahallinta puolustushallinnossa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Eduskunnan lausumien toimeenpano (1/2014) 341/54/2011 Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.12.2013, LVM/2250/02/2013. Maa- ja metsätalousministeriö, 18.12.2013, dnro

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 4.2.9 1 (5) TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 4.1.2016 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Tulosohjausverkoston tapaaminen Merja Snygg Valtiokonttori Esityksen aiheet Yhteinen arviointiasteikko valtion toiminnan tulosten arviointiin Arviointiasteikot

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot