TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIELMAN TEKO OHJEITA"

Transkriptio

1 ISSN HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009

2 Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva maisterin tutkielma laaditaan pääaineessa. Maisterin tutkielman tulee kohdistua tiedekunnan tehtäväalueen kannalta olennaiseen, tieteellisesti tärkeään ongelmakokonaisuuteen. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja valmiutta tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla. Maisterin tutkielman osuus opinnoista on 40 opintopistettä. Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluva kandidaatin tutkielma laaditaan pääaineessa. Kandidaatin tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Kandidaatin tutkielman laajuus on 6 opintopistettä. Ainelaitokset ja pääaineet vastaavat kandidaatin tutkielman tarkemmasta sisällöstä ja arvostelusta. Helsingin yliopiston maatalous metsätieteellisiä tutkintoja koskevat pysyväismääräykset ( ) ESIPUHE Tutkielman tulee osoittaa kykyä ja valmiutta tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla. Tieteellinen viestintä tapahtuu tieteellisellä asiatyylillä, joka oikeakielisyyden lisäksi edellyttää selkeyttä, tosiasioissa pitäytymistä, oikeiden kysymysten ja uusien hypoteesien asettamista ja niihin vastaamista sillä varmuudella kuin on mahdollista. Tämä ohjeisto sisältää kirjoitusohjeita ja malleja tutkielmia, raportteja ja harjoitustyöselostuksia laativille. Lisäksi on esitetty ohjeita mm. tutkimussuunnitelman laatimiseen ja seminaariesitelmien pitämiseen sekä posterin laadintaan. Kyseessä on ohjeiden kuudes painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1986, ja sen jälkeen ovat monet opettajakollegat antaneet kommentteja ja esittäneet toiveita. Tätä painosta on muokattu siten, että ohjeet soveltuisivat myös kandidaatin tutkielmien ja muidenkin opinnäytteiden laadintaan. Tähän painokseen on myös lisätty esimerkkejä kirjallisuusviitteistä mukaan lukien Internet viitteet. Tämä ohjeisto on tarkoitettu noudatettavaksi mm. elintarviketeknologian ja elintarvikekemian maisterin tutkielmissa, ja ohjeistoa noudatetaan EKT sarjassa. Ohjeet on laadittu (elintarvike)tieteellisissä julkaisuissa yleisesti noudatettavien käytäntöjen mukaisesti. Koska yleispätevä malli puuttuu, ohjeissakin on jouduttu tekemään valintoja, ja niitä joutuu tekemään jokainen kirjoittaja. Viime kädessä ohjenuorana tulee olla selkeys ja johdonmukaisuus. Yksityiskohtainen ohjeistus esimerkiksi kirjallisuusviitteiden merkitsemisessä voi aluksi tuntua tarpeettomalta, mutta jokainen, joka haluaa julkaista tutkimuksensa tieteellisessä sarjassa, joutuu noudattamaan kunkin sarjan edellyttämiä muotoseikkoja. Opinnäytteissä on tarkoitus harjaannuttaa myös tähän osaan tieteellistä viestintää. Esitämme parhaat kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet tutkielman teko ohjeiden uudistustyöhön. Myös vastedes toivomme saavamme lisäys ja muutosehdotuksia (sähköposti: Toivomme ohjeiden palvelevan tutkielmien tekijöitä ja muita kirjoitusohjeiden tarvitsijoita. Helsingissä syyskuun 25. päivänä 2009 Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 2 1 JOHDANTO 5 2 OPINNÄYTTEIDEN JULKAISEMINEN EKT SARJASSA EKT sarja Opinnäytteiden tulosten julkaiseminen muualla 7 3 KIRJOITUSOHJEET Sisältöä koskevia ohjeita Julkaisun nimi Tiivistelmät Esipuhe Johdannon ja tavoitteiden kirjoittaminen Kirjallisuuskatsauksen laatiminen Materiaalien ja menetelmien kuvaaminen Tulosten esittäminen Pohdinnan esittäminen Päätelmien esittäminen Ulkoasua koskevia kirjoitusteknisiä ohjeita Työn eri osien järjestys ja alaotsikot Sivun ulkoasu Taulukoiden, kuvien ja yhtälöiden esittäminen Tekstiviitteiden ja lähdeluettelon laatiminen Kielioppiohjeita Pikakertaus merkkien käytöstä Numeroiden, mittayksiköiden ja lyhenteiden taivutus ja oikeinkirjoitus Sanojen oikeinkirjoitus Vinkkejä tekstinkäsittelyohjelmien tehokkaaseen käyttöön 32 4 TOIMINTAOHJEITA MAISTERIN TUTKIELMIEN TEKEMISEEN Aiheesta sopiminen Kokeellisen osan tutkimussuunnitelman laatiminen Työpäiväkirja, palaverimuistio ja oman oppimisen päiväkirja Työpäiväkirjan pitäminen Palaverimuistion laatiminen Oman oppimisen päiväkirjan pitäminen Seminaariesitysten pitäminen Posterin tekeminen Tutkielman valmistuessa Kypsyysnäyte 39 5 KANDIDAATIN TUTKIELMAN TEKEMINEN 39 6 TUTKIELMIEN ARVIOINTIPERUSTEET 40

4 7 LOPUKSI 42 LÄHDELUETTELO 42 LIITTEET Liite 1. Tiivistelmän malli 43 Liite 2. Englanninkielisen tiivistelmän malli 44 Liite 3. Nimiösivun malli 45 Liite 4. Sisällysluettelon malli 1 46 Liite 5. Sisällysluettelon malli 2 47 Liite 6. Muistiomalli 48 Liite 7. Posterin ojenteen malli 49

5 5 1 JOHDANTO Tutkimustulosten julkaiseminen on erottamaton osa tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksen hyödyntäminen perustuu usein tieteelliseen alkuperäisjulkaisuun, mutta se voi perustua myös muuhun kirjalliseen raporttiin. Tutkimuksen arvoa ja laatua mitataan usein julkaisuja arvioimalla. Vastaavasti opiskelussa suoritus arvioidaan usein opinnäytteiden, kuten kandidaatin ja maisterin tutkielman, ja harjoitustyöselostusten tai raporttien perusteella. Hyvään tutkimukseen kuuluu aina tulosten selkeä kirjallinen raportointi taulukoineen, kuvineen ja pohdintoineen tieteellisen viestinnän periaatteita ja muotoja noudattaen. Opinnäytteeksi tarkoitetun tutkielman edellytetään osoittavan tutkielman tekijän valmiutta tieteelliseen viestintään. Tämä merkitsee mm. tietojen esittämistä selkeästi ja jäsennellysti siten, että lukija voi viitteiden ja taulukoissa tai kuvissa esitetyn tiedon avulla seurata tekijän ajatuksenkulkua ja perusteluja. Tieteellisessä työskentelyssä, johon opinnäytetyö ja muutkin yliopistolliset raportit harjaannuttavat, tarvitaan kykyä hankkia ja käyttää tietoa niin, että sen perusteella voi johtaa uusia tuloksia, päätelmiä tai hypoteeseja. Myös kieliasun selkeys ja oikeakielisyys kuuluvat tieteelliseen viestintään. Sen jälkeen kun tämän oppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1986, on julkaistu paljonkin opinnäytteiden tekoon opastavia kirjoja. Tunnettuja ovat mm. Hakalan (1999), Hirsjärven ym. (2001) ja Kniivilän ym. (2007) oppaat. Tämä opas on alkuaan laadittu elintarviketieteellisiä tutkielmia varten perustettua EKT sarjaa varten. EKT sarjaa on julkaistu 1970 luvun alusta lähtien, aluksi elintarvikekemian ja teknologian laitoksen (lyhenne EKT) toimesta ja sitten vuodesta 1992 lukien elintarvikealan koulutusohjelman puitteissa. EKT sarja on säilynyt sarjan nimenä laitosten ja oppiaineiden nimimuutoksista riippumatta. EKT sarjassa ilmestyvältä julkaisulta odotetaan yhtenäistä muotoa ja ulkoasua. Tämä ohjeisto antaa mallin siitä, mitä tyyliä ja muotoa sarjan julkaisujen odotetaan noudattavan. Järkevä soveltaminen on sallittua ja välttämätöntäkin mm. sarjassa julkaistavissa väitöskirjoissa. Kirjoittaja yksin vastaa EKT sarjassa julkaistavasta tutkimuksestaan jokaista pistettä myöten ilman mitään sarjan taholta tapahtuvaa editointia. Myös kansainväliset tieteelliset sarjat edellyttävät jo käsikirjoituksilta tarkoin määrättyjen muotoseikkojen noudattamista mm. otsikoinnissa, asioiden esittämisjärjestyksessä, oikeinkirjoituksessa ja lähdeluettelon laadinnassa.

6 6 Pääosa EKT sarjan julkaisuista on elintarviketieteiden maisterin tutkielmia, ja nämä ohjeet on siten erityisesti tarkoitettu maisterin tutkielmia laativille opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen. Ohjeita voidaan soveltaa muidenkin opinnäytteiden laadinnassa. Esimerkiksi kandidaatin tutkielmassa, joka on yleensä kirjallisuustutkimus, voidaan soveltaa näitä ohjeita otsikoinnin, tiivistelmän, johdannon, kirjallisuuskatsauksen ja päätelmien osalta. Näissä ohjeissa sovelletaan tavallisimpia tutkimuksen raportoinnin käytäntöjä, jotka ovat hyvin usein yhteneväisiä tieteellisten julkaisusarjojen ohjeiden kanssa. Kokemukset osoittavat kuitenkin, että mitkään ohjeet tuskin voivat olla täydelliset, joten useat yksityiskohdat jäävät kirjoittajan harkittaviksi. Opinnäytteen tekijältä odotetaan, että hän osaa soveltaa ohjeita. Tärkeintä on selkeys ja johdonmukaisuus. Näiden ohjeiden tavoitteena on auttaa tutkielmien ja raporttien tekijöitä esittämään tuloksensa ja ajatuksensa selkeästi tieteellisissä julkaisuissa ja käsikirjoituksissa yleisesti käytettyjä sääntöjä noudattaen. 2 OPINNÄYTTEIDEN JULKAISEMINEN EKT SARJASSA 2.1 EKT sarja EKT sarja on Helsingin yliopiston julkaisusarja, jossa julkaistaan elintarvikealan tutkimuksia ja jonka ISSN numero (International Standard Serial Number) on Sarjan päätoimittaja on professori Hannu Salovaara ja vastuuhenkilö opintoasioista vastaava amanuenssi. Pääasiassa julkaisutoiminta tapahtuu oppiaineissa ja vastuuprofessorien ohjauksessa. Painetut EKT sarjan julkaisut säilytetään laitosten lisäksi Viikin tiedekirjastossa. Lisäksi monistamo tai paino toimittaa yhden vapaakappaleen jokaisesta nimekkeestä Kansalliskirjastoon. Kaikki maisterin tutkielmat ja muut EKT sarjassa julkaistut teokset tallennetaan Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon eli Heldaan (http://helda.helsinki.fi/), ja ne saavat pysyvän verkko osoitteen. Niistä maisterin tutkielmista, joita ei ole lupa julkistaa verkossa, näkyy vain tiivistelmä. EKT sarjassa julkaistut väitöskirjat ovat olleet jo vuosia saatavilla E thesis palvelussa eli Helsingin yliopiston verkkojulkaisuissa (http://ethesis.helsinki.fi/).

7 7 Maisterin tutkielma voidaan toimittaa julkaistavaksi, kun työn valvojana toimiva professori on antanut painatusluvan. Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimusten hyväksymiseen on omat menettelynsä. EKT sarjassa voidaan julkaista myös muita tieteellisin periaattein tehtyjä alkuperäistutkimuksia, kirjallisuuskatsauksia tai kongressijulkaisuja, jotka käsittelevät jotakin elintarviketieteen aluetta ja jotka lisäävät ja syventävät tietoa aiheesta. Ne voivat olla suomen, ruotsin, englannin tai saksankielisiä, ja niihin kuuluu aina englanninkielinen tiivistelmä (engl. abstract). Muiden kuin opinnäytetöiden sisällön ja muodon tarkastaa EKT sarjan päätoimittaja, joka voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Sarjan jokainen tutkimus julkaistaan itsenäisenä nimekkeenä. Jokaisella EKT sarjan julkaisulla on oma EKT sarjanumeronsa, joka varataan EKT sarjan vastuuhenkilöltä työn valmistuessa. Maisterin tutkielmien tavanmukaisina julkaisumuotoina ovat pdf tiedosto ja A4 kokoiset tulosteet. Perinteisesti vähintään yksi tulosteista sidotetaan tummanpunaisiin koviin kansiin ja toimitetaan vastuuprofessorille eli maisterin tutkielman valvojalle ns. laitoskappaleeksi. Usein maisterin tutkielmia monistetaan useita kappaleita ja nidotaan punaisiin kartonkikansiin mm. ohjaajia varten. Yksi irtolehtikappale toimitetaan EKT sarjan vastuuhenkilölle arkistoitavaksi. Lisäkappaleiden ottamisesta on sovittava valvojan kanssa painatusluvan myöntämisen yhteydessä. Pdftiedosto toimitetaan EKT sarjan vastuuhenkilölle cd rom levykkeellä, jolle on kirjoitettu tekijän nimi, julkaisun nimen alku ja EKT sarjanumero. EKT sarjan vastuuhenkilölle toimitetaan samalla allekirjoitettuna maisterin tutkielman verkkojulkaisulupa, joka löytyy tiedostona verkkoosoitteesta Samasta verkko osoitteesta löytyvät myös maisterin tutkielman verkkojulkaisua koskevat ohjeet. 2.2 Opinnäytteiden tulosten julkaiseminen muualla Opinnäytetyön tuloksia on suotavaa julkaista esimerkiksi kansainvälisessä sarjassa tai kongressissa tutkimussuunnitelman (s. 34, kohta 10) ja ohjausryhmän keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Työn opinnäytetausta ja laitoksen tai oppiaineen nimi on suositeltavaa mainita englanninkielisessä julkaisussa esimerkiksi seuraavasti: Jokinen T Determination of content of amorphous lactose in mixtures of amorphous and crystalline lactose [M.Sc. Thesis, in Finnish]. EKT Series Helsinki, Finland: University of Helsinki, Department of Food Technology. 75 p..

8 8 3 KIRJOITUSOHJEET 3.1 Sisältöä koskevia ohjeita Julkaisun nimi Monet lukevat julkaisusta vain sen nimen ja ratkaisevat nimen perusteella, onko aihetta tutustua lähemmin tähän julkaisuun. Julkaisun nimen tulee siksi hyvin ja täsmällisesti kuvata työn sisältöä. Hyvin laadittuun työn nimeen sisältyy muutama keskeisin avainsana. Tärkein niistä on pyrittävä sijoittamaan otsikossa ensimmäiseksi. Otsikon ja tiivistelmälomakkeen avainsanojen avulla julkaisu löytyy tietokannoista, kuten Viikin tiedekirjaston HELKA tietokannasta Tiivistelmät Maisterin ja kandidaatin tutkielmiin on liitettävä tiivistelmä, jonka tarkoituksena on antaa käsitys opinnäytetyön keskeisestä sisällöstä. Tiivistelmä on lyhyt ja ytimekäs kuvaus työn sisällöstä. Hyvässä maisterin tutkielman tiivistelmässä on usein lause tai kaksi siitä, mitä tutkielman kirjallisuusosassa käsiteltiin. Sitten kuvataan lyhyesti työn kokeellisen osan tavoite ja käytetyt, keskeiset menetelmät. Pääosa tiivistelmästä kuitenkin käsittelee saatuja tuloksia, ja erityisesti pyritään vastaamaan tavoitteessa asetettuun kysymykseen ja tuomaan esiin, mitä uutta työssä on löydetty. Loppupäätelmä voi perustua omiin tuloksiin tai niihin ja kirjallisuustutkimukseen. Kandidaatin tutkielma on kirjallisuustutkimus, ja sen tiivistelmä perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja siitä tehtyihin päätelmiin. Myös tavoite mainitaan. Tiivistelmä on kirjoitettava täydellisinä virkkeinä, ja se täytyy voida ymmärtää perehtymättä koko tutkielmaan. Tiivistelmään ei saa sisällyttää viittauksia tai lainauksia eikä myöskään tietoja tai väitteitä, jotka eivät sisälly itse tutkimukseen. Tiivistelmän pituus on noin 200 sanaa. Tiivistelmä laaditaan lomakkeelle, joka löytyy tiedostona verkko osoitteesta Lomakkeen kohtaan Aika merkitään opinnäytetyön valmistumiskuukausi (kirjaimin) ja vuosi. Kohtaan Sivumäärä merkitään tutkielman kokonaissivumäärä nimiölehdestä liitteiden viimeiseen sivuun. Tiivistelmän yhteydessä esitetään tutkimuksen avainsanat (5 10), jotka antavat mahdollisimman tarkan käsityksen työn sisällöstä. Suomenkielisiä avainsanoja valittaessa voi käyttää apuna asiasanastoja,

9 9 joita ovat esimerkiksi Agriforest Viikin tiedekirjaston asiasanasto, joka löytyy verkkoosoitteesta db.helsinki.fi/agri/agrisanasto/welcome.html, ja YSA Yleinen suomalainen asiasanasto verkko osoitteessa Avainsanoihin kannattaa valita myös laajempia aiheeseen liittyviä termejä. Säilytyspaikaksi merkitään Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, Helda, kun maisterin tutkielma julkaistaan verkossa, ja Viikin tiedekirjasto, jos maisterin tutkielmaa ei julkaista verkossa. Kohdassa Muita tietoja ilmoitetaan tutkielman EKT sarjanumero. Mikäli tutkielma on luottamuksellinen, tiivistelmässä ei esitetä luottamuksellisia tietoja ja kohdassa Muita tietoja mainitaan myös päivämäärä, jolloin työ tulee julkiseksi (tällöin tutkielma julkaistaan verkossa tai lähetetään Viikin tiedekirjastoon) käyttäen ilmaisua Julkinen Tiivistelmän malli on liitteessä 1. Maisterin tutkielman tekijä laatii myös englanninkielisen tiivistelmän (engl. abstract). Julkaisun englanninkielistä nimeä muodostettaessa ja avainsanoja valittaessa voi käyttää apuna AGROVOC Thesaurus sanastoa verkko osoitteessa ja Agriforest Viikki Science Library electronic thesaurus sanastoa, joka löytyy samasta verkko osoitteesta kuin Agriforest Viikin tiedekirjaston asiasanasto (valitaan Agriforest in English ). Lisäksi voi käyttää vapaita termejä kuvaamaan tutkielman sisältöä. Avainsanoihin kannattaa valita myös laajempia aiheeseen liittyviä termejä. Maisterin tutkielman tekijä huolehtii englanninkielisen tiivistelmän kielentarkastuksesta saatuaan siihen luvan valvojaltaan. Englanninkielisten tiivistelmien kielentarkastus voi tapahtua laitoksen kustannuksella. Englanninkielisen tiivistelmän malli on liitteessä Esipuhe Esipuheessa todetaan työn hallinnollinen tausta, kuten tutkimuksen tyyppi (maisterin tutkielma, väitöskirja, kirjallisuuskatsaus), aloitteentekijä, rahoittaja, suorituspaikka ja aika sekä ohjausryhmän jäsenet (valvoja, ohjaaja[t] jne.). Sen lopussa esitetään kiitokset ohjaajille ja muille työtä tukeneille kirjoittajan valinnan mukaan. Esipuhe sijoitetaan omalle sivulleen Johdannon ja tavoitteiden kirjoittaminen Johdannossa kuvataan tutkimuksen yleiset lähtökohdat ja perustelut. Yleisten lähtökohtien esittelyn tulee olla melko tiivis ja tekstin edetä joustavasti ja nopeasti tutkimuksen olennaisimpaan kysymyksenasetteluun sekä teoreettiselta että käytännölliseltä kannalta. Johdannon suositel

10 10 tava pituus on korkeintaan kymmenesosa koko tutkimuksen pituudesta, maisterin tutkielmissa kuitenkin yleensä noin kaksi sivua ja kandidaatin tutkielmissa noin yksi sivu. Johdannossa pitää lyhyesti viitata muutamaan kirjoittajan aivan keskeisimmäksi katsomaan lähteeseen, joiden avulla lukija voi päästä aiheen ytimeen. Usein on luonnollista, että nämä samat viitteet tulevat esiin myös varsinaisessa kirjallisuuskatsauksessa, samoin kuin pohdinnassa. Tutkimuksen tavoitteet kirjoitetaan selkeästi ja yksilöityinä johdannon viimeiseksi kappaleeksi imperfektiä käyttäen. Myös kirjallisuustutkimuksen tavoite ja näkökulma kirjoitetaan näkyviin. Kokeellisen tutkimuksen tavoitteet kirjataan tässä lyhyesti; seikkaperäisemmin ne kuvataan kokeellisen osan alussa. On syytä korostaa tavoitteiden määrittelyn tärkeyttä ei vain kokeellisen työn toteutuksen kannalta vaan myös kirjoitusotteen ja kirjoittamisen sujuvuuden kannalta. Näistä syistä johdannon ensimmäinen versio kannattaa kirjoittaa varsin varhaisessa vaiheessa Kirjallisuuskatsauksen laatiminen Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on selvittää ongelman teoreettinen tausta ja mahdolliset ratkaisut aiemmin julkaistun aineiston perusteella. Opinnäytetutkimuksen kirjallisuuskatsaus jakautuu usein muutaman alaotsikon alle. Näistä yksi voi käsitellä esimerkiksi tutkittavan aiheen kemiallisia tai biologisia perusteita, toinen käytännön sovelluksia ja tuloksia ja kolmas käytettävissä olevia tutkimusmenetelmiä. Kulloistakin teemaa tulee käsitellä käyttäen harkiten kirjallisuutta ja pyrkien tieteellisesti mahdollisimman syvälliseen pohdintaan, jotta ilmiöt voitaisiin selittää tieteellisin perustein ja suurein. Tutkimusote ja tieteellisen käsittelyn syvällisyys ovat tärkeitä opinnäytteen arviointiperusteita. Tekijän on usein täydennettävä perustietojaan alan perusteoksista, jotta hän ymmärtäisi ilmiön luonteen ja voisi luotettavasti referoida eli esittää tiivistäen ja omin sanoin alkuperäisjulkaisuja. Tällainen perustietojen muistiinpalauttaminen ei välttämättä näy kirjallisuuskatsauksessa tekstinä tai edes viitteinä. Usein tiedetään jo ennalta, että kirjallisuudesta löytyy varsin niukasti tietoja opinnäytetyön kohteena olevasta rajatusta aiheesta. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on tällöin kuvata ongelman taustalla oleva ilmiö, tutkimusmateriaalin ominaisuudet ja kysymykseen tulevat tutkimusmenetelmät sekä se, miten mahdollinen vastaava ongelma on ratkaistu jollakin lähialalla ja millaisia teoreettisia ja käytännöllisiä ratkaisuvaihtoehtoja näyttäisi kirjallisuuden perusteella löytyvän.

11 11 Kirjallisuustutkimus tehdään ohjausryhmän kanssa sovittua sisällysluetteloa noudattaen ja sitä tarpeen mukaan muokaten. Aiheen kannalta tärkeät julkaisut on hankittava, luettava ja esiteltävä tutkimuksen kannalta olennaisilta osilta. Kustannuksia aiheuttavista julkaisujen hankinnoista on sovittava ohjausryhmän kanssa. Jos lähteenä käytetään katsausartikkelia (engl. review), on hyvä muistaa, että sen näkökulma voi olla subjektiivinen, esimerkiksi tiettyä koulukuntaa painottava. Toisaalta tällaisessa katsauksessa on ehkä esitetty alkuperäisissä julkaisuissa esitettyjen tulosten perusteella tehtyjä päätelmiä, joita ei ole alkuperäisissä julkaisuissa. Maisterin tutkielmaan sisältyvän kirjallisuuskatsauksen pituus on yleensä noin 25 sivua ja kandidaatin tutkielmaan sisältyvän kirjallisuuskatsauksen sivua. Aikamuotona kirjallisuuskatsauksessa käytetään imperfektiä, koska se useimmiten johtaa täsmällisimpään ilmaisuun. Johdannossa ja hyvin yleisiä päätelmiä tehtäessä samoin kuin yleisesti tunnettuja määritelmiä ja luonnonlakeja tms. seikkoja esitettäessä voi kuitenkin tarvittaessa käyttää preesensiä ja perfektiä. Kirjallisuustutkimusta on usein syytä päivittää työn edistyessä ja kokeellisen osan tuloksia pohdittaessa. Asian käsittelyssä tulee näkyä oman tutkimusaiheen näkökulma, oma tutkimusote. Jo tämä seikka useimmiten estää sen, että jonkun toisen luoma teksti sellaisenaan soveltuisi käytettäväksi. Jonkun toisen kirjoittaman tekstin tai sen osien esittäminen omanaan on luvatonta lainaamista (engl. plagiarism), ja se on ehdottomasti kielletty. Opinnäytteissä voi harkiten käyttää suoria lainauksia, mutta ne on merkittävä aina lainausmerkein ja niiden viite on laitettava lainauksen yhteyteen. Suoria lainauksia kannattaa käyttää hyvin harvoin, mutta esimerkiksi jokin määritelmä voi olla järkevää esittää suorana lainauksena Materiaalien ja menetelmien kuvaaminen Tutkimusmateriaalit ja menetelmät (engl. materials and methods) pitää kuvata huolellisesti. Materiaalien alkuperä, reagenssien valmistajat ja joskus jopa valmistuserän numero tulee kirjata. Usein materiaalin kuvaamiseksi on tehtävä joitakin perusanalyysejä, kuten kosteus tai proteiinipitoisuuden määrityksiä, luokiteltava materiaali ryhmiin tai tehtävä esikokeita. Nämä tiedot on usein luontevampaa esittää Materiaalit ja menetelmät luvussa kuin Tulokset luvussa, jotta työn varsinaiset tulokset saadaan paremmin esiin. Menetelmien kuvaaminen voidaan otsikoida käyttäen esimerkiksi ilmaisua Ravintokuitupitoisuuden määrittäminen, jotta vältetään mahdollinen sekaannus, jos tuloksissa halutaan käyttää otsikkoa Ravintokuitupitoisuus. Identtisen otsikon käyttöä eri luvuissa on syytä välttää.

12 12 Tieteellisessä julkaisussa menetelmät kuvataan yleensä kirjallisuuteen viitaten. Kansainvälisissä julkaisusarjoissa tutkimusmenetelmien kuvaamiseen riittää viittaus kirjallisuuteen, mutta tutkielmissa menetelmät on tarpeen kuvata yksityiskohtaisesti. Tämä koskee erityisesti omassa työssä kehitettyjä uusia menetelmiä tai menetelmien uusia sovelluksia. Menetelmät ja niiden muunnokset kuvataan niin tarkasti, että samaa menetelmää voivat muutkin myöhemmin käyttää ja viitata siihen. Monet maisterin tutkielmat saattavat olla pitkään tärkeitä juuri menetelmien kuvaamisen vuoksi. Maisterin tutkielmaansa laativan on syytä keskustella menetelmien kuvaustavasta työnsä ohjaajan ja valvojan kanssa. Menetelmän teknisen kuvauksen lisäksi tutkielmissa on usein syytä perustella keskeisten menetelmien valinta ja samalla arvioida valitun menetelmän erityiset edut ja mahdolliset rajoitukset. Tämä käsittely voi joskus olla myös osa pohdintaa. Samoin täytyy kuvata mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseen käytetyt tekniikat, kuten standardien ja vertailumateriaalien käyttö, sekä tilastolliset tulosaineiston luotettavuutta testaavat menetelmät. Haastattelu ja kyselytutkimuksissa on perustellen selostettava tiedonkeruussa ja tulosten analysoinnissa käytetyt ratkaisut. Maisterin tutkielmasta on käytävä ilmi mm. haastattelun tai kirjallisen kyselyn sisältö ja tutkimustapa, tutkimuksen kohderyhmä ja vastaajat sekä tutkimusajankohta. Kysely tai haastattelulomake kuuluu yleensä tutkielman liitteeksi Tulosten esittäminen Tulokset (engl. results) ja pohdinta (engl. discussion) esitetään maisterin tutkielmissa kumpikin omassa luvussaan. Tämä lisää selkeyttä ja painottaa pohdintaa, jossa omat tulokset asetetaan suurempaan kokonaisuuteen. Tutkimuksessa saadut tulokset on esitettävä sekä sanallisesti että taulukoiden tai kuvien avulla. Samaa aineistoa ei tule esittää sekä kuvana että taulukkona. Omien tulosten tarkastelu ja keskinäinen vertailu on yleensä Tulokset lukuun kuuluvaa. Pohdinnasta on kyse silloin, kun tuloksia verrataan muiden saamiin tuloksiin tai kun arvioidaan tuloksiin johtaneita syitä ja samalla arvioidaan käytettyjen mittausmenetelmien luotettavuutta. Lukija ei saa joutua uskomaan tuloksia pelkästään tekstissä esitetyn väitteen perusteella, vaan hänelle on osoitettava tosiasiat numeroaineiston tai siihen perustuvien kuvien avulla. Joskus on hyvä aloittaa toteamalla lyhyesti perushavainnot, joilla mm. osoitetaan saatujen tulosten olevan suuruusluokaltaan oikeita ja mittaustarkkuudeltaan luotettavia. Tämän jälkeen edetään tutkimuk

13 13 sen varsinaisiin uusiin tuloksiin, vertaillaan eri menetelmillä saatuja havaintoja ja esitetään painokkaasti ne havainnot, jotka vastaavat tutkimuksen tavoitteissa asetettuihin kysymyksiin ja tukevat tai kumoavat asetettua hypoteesia. Toinen tapa on nostaa ensimmäiseksi esiin oman työn sellaiset keskeisimmät tulokset, joilla on erityinen uutuusarvo. Jälleen lukijalle on esitettävä faktat ja vain ne. Omia tuloksia ei saa kaunistella, mutta ei niitä myöskään pidä vähätellä Pohdinnan esittäminen Pohdinta (engl. discussion) on kirjoittajan keskustelua hänen saamiensa tulosten merkityksestä ja suhteesta aiemmin tunnettuun. Pohdinta on tutkimuksen ja tutkielman tärkein ja samalla vaativin osa: se osoittaa aiheen hallinnan. Pohdinnan syvällisyys ja selkeys ovat niitä kriteerejä, joilla tutkielman arvo punnitaan. Pohdinnassa tarkastellaan omia tuloksia asetettujen tavoitteiden ja aiempien, julkaistujen tutkimusten ja muun luotettavan tiedon tai perusteltujen hypoteesien luomaa taustaa vasten. Omia tuloksia verrataan aiemmin julkaistuihin tuloksiin ja pohditaan eroja ja luotettavuutta kriittisesti, menetelmäkritiikkiä unohtamatta. Jo aiemmin johdannossa ja kirjallisuuskatsauksessa mainituilla keskeisimmillä kirjallisuusviitteillä on tällöin jälleen käyttöä. Lukijan tulee saada selkeä kuva siitä, miten nyt saadut tulokset sopivat aiempien tutkimusten antamaan kuvaan ja miten tekijä arvioi omien tulostensa luotettavuutta ja niiden kykyä selittää tutkittavaa ilmiötä. Joskus tarkastelussa tarvitaan myös näkökulmia ja tietolähteitä, jotka saattavat olla jonkin verran sivussa omasta alasta. Pohdinnan tehtävä on myös tuoda esiin, mitä saadut tulokset merkitsevät ja mikä niissä on uutta. Käsittelyssä voidaan ensin tuoda esiin tällainen uusi tulos ja sitten kuvata, mitä uutta tulokseen sisältyy ja miksi tulos on merkittävä. Pohdinnassa voi myös esittää uusia tulkintoja ja uusia hypoteeseja edellyttäen, että ne perustellaan loogisesti ja aiempaan tietoon tukeutuen ja että ne selvästi tuodaan esille kirjoittajan omina ajatuksina. Tekstin luettavuuden ja selkeyden lisäämiseksi on varsinkin pohdinnassa eduksi osoittaa asioiden suhteet esimerkiksi ilmaisuilla odotetusti, sitä vastoin, samoin, kun taas ja kuitenkin, joilla osoitetaan lukijalle tärkeimmät havainnot ja ajatukset sekä niiden suhteet: mistä jokin ilmiö johtuu, mitä siitä seuraa, mikä sitä edelsi, oliko se odotuksenmukaista vai vastaista jne. Selkeyttä lisää myös kokoavien lauseiden tai kappaleiden käyttö asiakokonaisuuksien käsittelyn päätteeksi. Pohdinnan tulee tukea tutkimuksesta tehtäviä päätelmiä.

14 Päätelmien esittäminen Tutkielman viimeisessä luvussa esitetään tärkeimmät tuloksiin perustuvat päätelmät (engl. conclusions). Monet lukevat julkaisusta päätelmät heti kiinnostuttuaan työstä sen nimen perusteella. Päätelmissä vastataan työn tavoitteissa asetettuihin kysymyksiin. Maisterin tutkielmassa päätelmien on perustuttava työssä saatuihin ja tutkielmassa esitettyihin tuloksiin ja pohdintaan. Itse asiassa samat päätelmät on esitetty jo aiemmin pohdinnan yhteydessä yksityiskohtaiseen tulosaineistoon tukeutuen nyt ne esitetään kokoavasti uudestaan, mahdollisesti hiukan toisin ryhmiteltynä ja kenties toisin sanoin. Kun päätelmä perustuu kirjallisuustutkimuksen tulokseen, kuten kandidaatin tutkielmassa, se on tuotava selkeästi esiin. Päätelmien yhteydessä voi myös esittää suositukset toimenpiteiksi sekä näkemyksen siitä, miten ongelman ratkaisuun tähtäävää tutkimusta voitaisiin jatkaa. 3.2 Ulkoasua koskevia kirjoitusteknisiä ohjeita Työn eri osien järjestys ja alaotsikot Maisterin tutkielman tekstin osuuden (johdannosta päätelmiin) ohjeellinen kokonaispituus on sivua. Tutkielman eri osien järjestys on seuraava: 1. nimiösivu (liite 3) 2. tiivistelmä (liite 1) 3. englanninkielinen tiivistelmä (liite 2) 4. esipuhe 5. sisällysluettelo (liitteet 4 5) 6. johdanto 7. kirjallisuuskatsaus 8. kokeellinen tutkimus (materiaalit ja menetelmät, tulokset, pohdinta) 9. päätelmät 10. lähdeluettelo 11. liitteet. Nimiösivu kopioidaan monistettaessa myös kartonkikanneksi. Sivunumeroiden laskeminen aloitetaan nimiösivulta ja juokseva numerointi ulotetaan työn loppuun saakka siten, että myös liitteisiin kuuluvat sivut sisältyvät työn kokonaissivumäärään. Sivunumerot kirjoitetaan näkyviin sivun ulompaan yläkulmaan johdannon ensimmäiseltä sivulta alkaen. Liitteissä voidaan juoksevan sivunumeroinnin lisäksi käyttää omaa numerointia, esimerkiksi Liite 1, sivu 1(3) osoittamaan kolmisivuisen liitteen ensimmäistä sivua.

15 15 Alaotsikot numeroidaan hierarkkisesti, esimerkiksi 2, 2.2, Viimeistä jaottelua osoittavan numeron jäljessä ei käytetä pistettä. Neljä numeroa käsittävä sarja, kuten , alkaa olla jo vaikea hahmottaa eikä siis ole suositeltava selkeyteen pyrittäessä. Koska neljännen tason alaotsikoita kuitenkin usein tarvitaan, ne voi tehdä alleviivaamalla otsikko kappaleen alkuun. Nämä alaotsikot voivat näkyä sisällysluettelossa ilman sivunumeroa (liite 4). Saman otsikkotason otsikoita on oltava aina vähintään kaksi Sivun ulkoasu Kirjoittaja vastaa julkaisun ulkoasusta. Monistettavat EKT sarjan julkaisut laaditaan kopiointivalmiiksi pdf tallennusmuotoon. A4 arkin sisäreunaan jätetään 3 cm:n marginaali nidonta ja sidontavaraksi ja ulkoreunaan jätetään 2,5 cm:n marginaali. Sivun ylä ja alareunaan jätetään 2 cm:n marginaalit. Sivunumerot sijoitetaan sivun ulompaan yläkulmaan. Tutkielmat kirjoitetaan rivivälillä 1,5, ja molemmat reunat tasataan. Tavutusta kannattaa käyttää pitkien sanavälien estämiseksi (tavutusehdotuksen voi tehdä painamalla samanaikaisesti Ctrl ja yhdysmerkki). Tutkielmassa käytettävä merkkilaji on Times New Roman tai vastaava ja pistekoko 12. Taulukko otsikoissa, kuvateksteissä ja jaotelmissa voidaan käyttää pistekokoa 10 ja riviväliä Taulukoiden, kuvien ja yhtälöiden esittäminen Kokeellisessa tutkimuksessa saadut tulokset esitetään usein selkeinä taulukoina ja kuvina, joita on voitava ymmärtää ilman perehtymistä tekstiin. Jokaista taulukkoa ja kuvaa on kuitenkin käsiteltävä myös tekstissä: kustakin on kerrottava sen keskeisin sisältö. Taulukot ja kuvat sijoitetaan lähelle niitä koskevaa tekstiä. Saman aineiston voi esittää vain joko taulukkona tai kuvana. Tutkielmassa on usein tarkoituksenmukaista, että tausta aineisto kuten kuvan tai taulukon ns. raakadata ja tilastolliset analyysit esitetään liitteinä, joihin tekstissä, taulukko otsikossa, taulukon alaviitteessä tai kuvatekstissä viitataan. Taulukot, kuvat ja yhtälöt numeroidaan juoksevasti arabialaisin numeroin kautta koko tutkielman kukin omana numerosarjanaan ja niihin on viitattava tekstissä (esimerkiksi taulukko 1 tai kuva 1).

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI. 16 s Kirjoitusohjeet 2009:KANSI 5.12.2008 12:29 Sivu1 LÄÄKÄRILEHTI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI 2009 16 s Kirjoitusohjeet

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET. Kaino Kandi

KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET. Kaino Kandi KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET Kaino Kandi SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2008 KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET Kaino Kandi Ohjaaja(t): Toimi Kunta SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET

KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET Kaino Kandi Ohjaaja(t): Toimi Kunta SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2013 Kandi K. 1 (2013) Kandidaatintyön teko-ohjeet. Oulun yliopisto, sähkötekniikan osasto tai tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia 181 05 Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot