Hallitus , LIITE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 8.6.2015, LIITE 2"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8 PL 33, VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne STM/1491/2015 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ESITYKSESTÄ ERITYISVASTUUALUEEN VAIHTAMISESTA Lausuntonaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä esittää kunnioittaen seuraavaa: Käsiteltävänä oleva Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (jatkossa pääsääntöisesti Päijät-Häme) esitys pohjautuu sen jäsenkuntien yhteiseen tahtotilaan ja samalla varmastikin heijastaa kiistatta alueen väestön tahtoa. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä Päijät- Hämeen kunnista on Helsinkiin hyvät ja nopeat liikenneyhteydet. Pääkaupunkiseutu on Päijät-Hämeen ulkopuolella merkittävin työssäkäyntialue ja täällä asioidaan muutoinkin. HYKSillä on pääkaupunkiseudulla kattavat ja helposti saatavilla olevat korkean tason erikoissairaanhoidon palvelut. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vahva, omavarainen terveydenhuollon organisaatio, jossa on edustettuna 40 lääketieteen 50 erikoisalasta. Päijät-Hämeellä ja HUSilla on ollut kymmenisen vuotta varsin kiinteä erikoissairaanhoidon palveluiden yhteistyö, jota on vahvistettu keskinäisellä sopimuksella. Tämä yhteistyö on synnyttänyt luottamusta ja arvostusta puolin ja toisin. Päijät-Hämeen siirtyminen HYKSin erityisvastuualueeseen toisi lisäarvoa (oma vahva toiminta, osaaminen ja runsaan asukkaan väestöpohja) HUSin ja kahden muun sairaanhoitopiirin (Eksote, Carea) muodostamaan erityisvastuualueeseen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen HYKSin erityisvastuualueeseen on luonnollinen jatkumo sille sote-lainsäädännön valmistelulle, jota tehtiin edellisen hallituksen toimesta. Vastaukset yksityiskohtaisiin kysymyksiin: 1. Miten katsotte erityisvastuualueen muutoksen vaikuttavan potilaiden hoitoon ja jatkohoidon järjestämiseen? HUS:ssa tavoitellaan potilaiden hoidossa sujuvia ja tehokkaita prosesseja. Se tarkoittaa, että potilaan tarvitsemat tutkimukset ja hoito järjestetään asiakas- tai potilasryhmän ympärille. Tavoitteena on entisestään lisätä tuottavuutta, ja parantaa laatua sekä potilasturvallisuutta. Tässä tarkoituksessa HYKSin toiminta on järjestetty tulosyksiköittäin osaamiskeskuksiksi. Tällä tarkoitetaan tietyn laajan hoitokokonaisuuden tai potilasryhmän hoitamiseen tarkoitetun, eri tuotannontekijöitä hallitsevan

2 2 kokonaisuuden muodostamista. Vuoden 2013 alussa toimintansa aloitti Sydän- ja keuhkokeskus, ja vuoden 2014 alusta Syöpäkeskus. Vuoden 2015 alussa toimintansa on aloittanut 10 uutta keskusta. HUS:lla/HYKS:llä on hyvät valmiudet tuottaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymän eritysvastuualueen muutoksen johdosta tarvitsemia palveluita. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi ja saatavuus sekä hoitoon pääsy on HUS:ssa hyvällä tasolla. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 99,4 % saapuneista lähetteistä (72 196) saatiin käsitellyksi 21 päivän määräajan puitteissa. Hoidontarpeen arviointi pystyttiin maaliskuussa toteuttamaan 95,4 prosenttisesti kolmen kuukauden sisällä. Hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn osalta 99,7 prosenttia potilaista pääsi hoitoon 6 kk määräajassa. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä yliopistosairaalaan ohjautuva potilasvirta ei vaikuttaisi merkittävästi hoitoon pääsyn odotusaikoihin. Meilahden Tornisairaalan mittava peruskorjaus on vastikään valmistunut ja otetaan käyttöön vaiheittain. Leikkausali-, tehohoito-, ja vuodeosastokapasiteetin lisäys parantavat entisestään HUSin kapasiteettia. Uuden Lastensairaalan rakennustyö on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2017 lopulla, mikä puolestaan parantaa lasten sairauksien tuotantokapasiteettia. Meilahden kampukselle suunnitellun Trauma-syöpäsairaalan valmistumisaikataulu on vuonna Tarvittaessa HUS käyttää toimenpidekohtaisesti ostopalveluita taikka palveluseteliä, mikäli yksittäisiin toimenpiteisiin alkaa syntyä hoitoon pääsyä vaarantavia jonoja. 2. Miten muutos vaikuttaa alueellisesti ja valtakunnallisesti keskitetyn hoidon järjestämiseen? Valtioneuvoston asetuksella 336/2011 säädetään erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä. HYKSiin on keskitetty valtakunnallisesti tiettyjä erityistason erikoissairaanhoidon tehtäviä, joista merkittävin on vastuu elinsiirroista. Erityistason hoitoa edellytetään vakavien sairauksien ja tautien, kuten monivammapotilaiden hoidossa, laajojen palovammojen hoidossa, vastasyntyneiden ja ennenaikaisesti syntyneiden keskosten hoidossa, harvinaisten syöpäsairauksien ja aivo- ja selkäydinvammojen hoidossa. Usein näissä tilanteissa avun tarve on kiireellinen ja tällöin avun on löydyttävä mahdollisimman läheltä. Päijät-Hämeen liittäminen HYKSin erityisvastuualueeseen ei tuo ongelmia HYKSille säädettyjen valtakunnallisesti keskitettyjen vastuiden hoitamista. Meilahden peruskorjattu Tornisairaala ja sen myötä saatava kapasiteettilisäys parantaa oleellisesti aikuisten erikoissairaanhoidon valtakunnallisista erityisvastuista selviytymistä. Uusi Lastensairaala tulee parantamaan valtakunnallisesti keskitettävien vastasyntyneiden lasten hoitomahdollisuuksia. Trauma-syöpäsairaalalla tulee merkittävästi parantamaan aikuisten erikoissairaanhoidon valtakunnallisista erityisvastuista selviytymistä.

3 3 Alueellisesti keskitetyn hoidon järjestämisen osalta viittaamme jäljempänä 7 kohdassa esittämäämme. Terveydenhuoltolain 38 :ssä säädetään terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta. Kysymys on alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin. Tämän säännöksen nojalla peruspalveluministeri on nimennyt HUS:n valtakunnalliseksi toimijaksi edellä mainittujen tilanteiden hoitamiseksi. 3. Miten muutos vaikuttaa osaltanne hätäkeskusyhteistyöhön, ensihoidon järjestämiseen ja erikoissairaanhoidon päivystyksen toteuttamiseen? Päijät-Hämeen siirtyminen HYKSin eritysvastuualueeseen merkitsee sitä, että hätäkeskusyhteistyöhön tulee mukaan yksi uusi hätäkeskus (Turku) nykyisten Keravan ja Kuopion hätäkeskusten lisäksi. Tämä tulee lisäämään koordinaatioon ja hallintoon tarvittavaa työpanosta sekä siirtymävaiheessa että ylläpidossa, mutta on hallittavissa hyvällä suunnittelulla. Tässä yhteydessä tulisi uudelleen arvioida hätäkeskusten toiminta-alueiden rajoja siten, että ne nykyistä paremmin tukisivat kunkin erityisvastuualueen ensihoitotoimintaa. Ensihoidon järjestämiseen (pl. lääkärihelikopteritoiminta) uudistuksella ei ole oleellisia vaikutuksia. Lääkärihelikopteritoiminnan osalta HYKSin erityisvastuualueen lääkärihelikopterin virallinen toiminta-alue kasvaisi. Vaikutukset tehtävämääriin eivät kuitenkaan ole suuret, koska jo nyt lääkärihelikopterimme palvelee osaa Päijät-Hämeestä. Viranomaisradioverkon aluepääkäytön osalta HYKSin erityisvastuualue on toimintojen osalta maan laajin. Päijät-Hämeen liittyminen HYKSin erityisvastuualueeseen edellyttää virvetoiminnan vahvistamista. Potilassiirtojen toimintamalli olisi samantapainen tai samanlainen kuin nyt Carean ja Eksoten kanssa eli alueet vastaavat omista siirtokuljetuksistaan, mutta yhteistyötä tehdään muun muassa sairaanhoitopiirien rajat ylittävissä kuljetuksissa. Tämä edellyttää kuljetusten yhteistä koordinointia, mikä voidaan hyvin toteuttaa nykyisessä HUS Logistiikka liikelaitoksen 24/7 palvelevassa välityskeskuksessa (VälKe). Kiireellisen hoidon tilanteissa Päijät-Häme jo nykyisin turvautuu HYKSiin. HUSin päivystystoiminnan kannalta Päijät-Hämeen päivystykselliset tapaukset voidaan hyvin hoitaa. 4. Miten muutos vaikuttaa osaltanne väestön kielellisten palveluiden toteuttamiseen? Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kaksikielinen kuntayhtymä kuten HUS. Äidinkieltemme, suomen ja ruotsin kielien asema on turvattu perustuslain tasoisin säännöksin. Koko maan ruotsinkielisestä väestöstä lähes puolet asuu HUSin alueella. Ruotsin kielen asema on meillä vahva ja siten pystymme hyvin tarjoamaan palvelua molemmilla äidinkielillämme.

4 Etenkin pääkaupunkiseutu on monikulttuurista aluetta. HUS käyttää vuosittain runsaat 3 M tulkkipalveluihin potilaiden hoitotilanteissa tms. Tulkattavia kieliä on ollut lähes 40, eniten tulkataan venäjää, somalia ja arabiaa Miten muutos vaikuttaa terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen ja satavuuteen? Muutoksen vaikutukset lääkärikoulutukseen ja lääkärihenkilökunnan saatavuuteen ovat myönteisiä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen HYKS:n erityisvastuualueelle merkitsee käytännössä sitä, että Päijät-Hämeen keskussairaala ja erityisvastuualueen yliopistosairaala sijaitsevat samalla työssäkäyntialueella. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden käyttää Päijät-Hämeen keskussairaalaa erityisesti lääkärien erikoistumiskoulutuksessa, mutta ehkä jossain määrin myös peruskoulutuksessa. Erikoislääkärikoulutus on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Ministeriö tullee ohjaamaan vahvasti muun muassa erikoistumiskoulutuspaikkojen sijoittumista. Esitetty muutos parantaisi mahdollisuuksia sijoittaa erikoistumiskoulutuspaikkoja Päijät-Hämeen keskussairaalaan, koska monet HYKS:n erikoistuville lääkäreille tarjoamat koulutus- yms. palvelut olisivat lyhyen etäisyyden ja nykyteknologian turvin helposti myös Lahdessa erikoistuvien saavutettavissa. Tämä todennäköisesti myös parantaisi erikoislääkärien saatavuutta Päijät-Hämeen keskussairaalassa, sillä erikoistuneet lääkärit usein jäävät mielellään työskentelemään sille paikkakunnalle, jossa ovat suorittaneet pääosan erikoistumiskoulutuksestaan. Lyhyt etäisyys mahdollistaisi myös HYKS:n ja Päijät-Hämeen yhteisten lääkärinvirkojen perustamisen. Tällaisia saatetaan tarvita erityisesti erikoislääkäripulasta kärsivillä erikoisaloilla ja hyvin harvinaisia sairauksia hoitavilla erikoisaloilla. Yhteiset virat edistäisivät myös toimintakäytäntöjen yhdenmukaistamista. Hyksin erityisvastuualueella on tehty selvitys erikoislääkärikoulutuksen tarpeesta vuoteen 2025 saakka (Meretoja, 2012). Mikäli ehdotettu siirtyminen tapahtuu, suunnitelma päivitetään välittömästi niin, että se sisältää myös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarpeen ja koulutusmahdollisuudet Terveydenhuollon henkilöstöstä hoitohenkilökunta muodostaa suurimman henkilöstöryhmän niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Hoitohenkilökunnan koulutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Hoito/terveyshallintotieteellisestä koulutuksesta vastaavat yliopistot. HYKSin erityisvastuualue on ainoa erityisvastuualue, jossa ei ole em. tieteellistä koulutusta. Tähän saadaan parannus, kun HUS vuonna 2015 aloittaa yhteistyön Vaasan yliopiston kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten verkosto on maan kattava ja tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia alueellisiin tarpeisiin. Tältä osin muutos ei vaikuta nykyisiin ammattitutkintokoulutuksiin, mutta täydennyskoulutusta pystytään yhtenäistämään ja keskittämään. Esimerkkinä voidaan mainita jo nykytilanne, jossa maan suurin ammattikorkeakoulu Metropolia,

5 HUS:n yhteistyökumppani, tarjoaa Päijät-Hämeenn hoitohenkilöstölle ensihoitajan pätevöitymiskoulutusta. HYKSin erityisvastuualueella on tehty selvitys (Vuorinen 2013) hoitohenkilökunnan ja akateemisten erityistyöntekijöiden pitkän aikavälin työvoimatarpeesta sekä henkilöstön koulutustarpeesta ottaen huomioon perus-, jatko- ja täydennyskoulutustarpeet vuoteen Tehdyn selvityksen pohjalta on HYKSin erityisvastuualueella käynnistetty järjestämissopimuksen mukaisesti laajapohjainen koulutusvaliokunnan työskentely, jossa ovat mukana HUS, Carea, Eksote, Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaliitot. Koulutusvaliokunta on keskittynyt selvittämään erikoislääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutusta, moniammatillista opetusharjoittelua sekä esimiesten ja henkilöstön täydennyskoulutuksen yhtenäistämisen mahdollisuuksia ja toteutusta. Lisäksi selvitetään yhtenäisen henkilöstöpolitiikan periaatteita edistämään em. asioita. Tavoitteena on mahdollistaa henkilöstön liikkuvuutta yli organisaatiorajojen ja laajentaa organisaatiokohtaisia lupajärjestelmiä ervatasoisiksi, esim. LOVE koulutus ja iv-lupa, ottaen huomioon vastuukysymykset ja muut määräykset. Muutoksen myötä hoitohenkilöstön ja akateemisten erityistyöntekijöiden selvitys laajennetaan koskemaan myös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilannetta. HUS:n ja Päijät-Hämeen jo vuosia tehtyä yhteistyötä jatketaan terveystieteiden maisterikoulutuksen saamiseksi Helsingin yliopistoon, jotta koko Etelä-Suomen kattavalla HYKSin erityisvastuualueen hoitohenkilökunnalla on yhtäläiset mahdollisuudet jatkaa opintoja omalla työssäkäyntialueellaan Miten muutos vaikuttaa tietojärjestelmäratkaisuihin, lääkinnällisen kuntoutukseen ja erilaisiin hankintoihin? HYKSin erityisvastuualueen laajuisia tietojärjestelmäratkaisuja on edistetty Carea- Eksote-HUS tietohallintoyhteistyössä, jota on tiivistetty viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Yhteistyöhankkeita on käynnissä mm. sähköisten lähetteiden, EKG-, ensihoito-, laboratoriotietojen sekä alueellisen kuvanjakelun osa-alueilla. Yhteisesti on sovittu mm. tietotekniikkahankintojen kilpailutuksissa ja tarjouspyynnöissä otettavan huomioon HYKS-erva-laajuisen hankintarenkaan hyödyntäminen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän liittyminen HYKS- Ervaan mahdollistaisi entistä kattavamman ja laajemman alueellisen tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin rakentamisen ja yhteisten tietojärjestelmien levittämisen mm. edellä mainituilla osa-alueilla. Yhtenäiset ja laajemmat alueelliset tietojärjestelmäratkaisut parantavat potilaiden tietojen siirtymistä eri hoitoyksikköjen välillä ja sitä kautta toteuttavat potilaan hoitopaikan valinnanvapautta, helpottavat hoitohenkilökunnan liikkumista alueen sisällä sekä tuovat kustannussäästöjä suurempien käyttäjävolyymien kautta. Apotti-hankkeessa hankittava tietojärjestelmä tulee tulevan Sote-uudistuksen kautta HUS-alueen yhteiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon potilastieto- ja asiakaspalvelujärjestelmäksi. Tuleva tietojärjestelmä mahdollistaa HYKSin erityisvastuualueen laajuisen yhtenäisen tietojärjestelmäytimen, johon Etelä- Suomen alueen terveyden- ja sosiaalihuollon toimijat voivat liittyä joko käyttäjiksi tai integroitua omista tietojärjestelmistään ja täten alueellinen tiedonvaihto paranee. Erityisen tärkeää tämä tiedonvaihto on niiden operatiivisessa käytössä

6 6 olevien tietojen osalta, jotka eivät jatkossakaan siirry valtakunnallisiin Kanta- ja Kansa-arkistoihin. Apotti-järjestelmähankinta on kilpailutettu HUS-alueen laajuisesti, eli HYKSin erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit eivät ole mukana. Valitun järjestelmätoimittajan kanssa tehtävässä sopimuksessa huomioidaan kuitenkin järjestelmän käytön laajeneminen optiolla Eksoten, Carean ja Päijät- Hämeen alueelle. Päijät-Häme on siis samassa asemassa Apotin suhteen kuin Eksote ja Carea. HUS on sovittanut yhteen erityisvastuualueella lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita Eksoten ja Carean kanssa. Tavoitteena on ollut, että lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallit erityisvastuualueella olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset. Erityisfokuksessa on ollut varmistaa yhtenäiset myöntämisperusteet lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineille ja selkäydinvammaisten potilaiden hoidon, kuntoutuksen ja seurannan koordinointi. Päijät-Hämeen liittyminen tähän yhteistyöhön vahvalla osaamisellaan on luontevaa ja tervetullutta. HUS:lla on keskitetty hankintatoimi kattaen lääkkeiden, hoito- ja muiden tarvikkeiden, laitteiden, it-järjestelmien, terveydenhoidon ja muiden palveluiden hankinnat. HUS käyttää erilaisiin hankintoihin noin 700 M vuodessa. HUSin keskitettyä hankintatoimea hoitaa HUS-Logistiikka liikelaitos ja lääkehankintoja HUS Apteekki liikelaitos. HUSin hankintatoimi palvelee jo tällä hetkellä kaikkia sen jäsenkuntia ja myös Careaa ja Eksotea. Yhteistyö kattaa ko. sairaanhoitopiirien kanssa hankintatoimen ja jatkossa myös tarvikelogistiikan; varastoinnin sekä toimittamisen. Yhteistyöstä on saatu erittäin hyvää palautetta. Nämä HUS kannalta ulkoiset asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palvelun laatuun ja kustannuksiin, joka johtuu suuruuden ekonomiasta. HUSin hankinnan volyymi on valtakunnallisestikin niin merkittävä, että jäsenkunta sekä HYKSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat saaneet huomattavaa taloudellista etua yhteistyöstä edullisten hankintahintojen muodossa. HUS on kokonsakin puolesta resursoinut ko. toimintoihin ja osaamiseen, mikä on tuonut myös laadullista etua kaikille asiakkaille. Uskomme, että myös Päijät-Häme hyötyisi yhteistyöstä yhtä lailla kuin Carea ja Eksote. Uusi, nykyaikainen HUS-Logistiikkakeskus sijaitsee Vantaalla Kehä III:n ja Hämeenlinnan moottoritien liittymän lähellä. Mikäli Päijät- Häme niin haluaa, voi HUS-Logistiikka ottaa hoidettavakseen myös Päijät- Hämeen logistiikan ja varastoinnin. Tällöin sen ei tarvitsisi merkittäviä rakennusinvestointeja omaan logistiikkakeskukseen. HUSin logistiikkakeskuksen sijainti mahdollistaa tarvikkeiden siirron Päijät-Hämeeseen jouhevasti ja Päijät- Häme välttyy liian suurelta välivarastoinnin tarpeelta. 7. Miten muutos vaikuttaa terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen valmisteluun ja sopimiseen HYKSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (HUS, Carea ja Eksote) ovat joulukuussa 2012 solmineet terveydenhuoltolain mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen, jota on kevään 2015 aikana päivitetty. Sopimuksen mukaan järjestämissopimuksen toteuttamisesta vastaa ohjausryhmä, johon HUS valitsee kuusi jäsentä ja Carea ja Eksote kumpikin kolme jäsentä.

7 7 Ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestämissopimuksen perusteella on perustettu erilliset kehittämisryhmät seuraaville yhteistoiminnan osa-alueille: hankinta- ja logistiikka lääkehuolto välinehuolto tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen taudinmääritykseen liittyvät palvelut kuntoutus- ja apuvälinetoiminta työryhmä vastaamaan apuvälineiden luovutusperusteisiin ehdotettujen muutosten hyväksymisestä. Ohjausryhmä arvioi ja suosittaa sopijapuolille toimenpiteitä sopimuksen toteuttamisen varmistamiseksi. Yhteistyösopimuksen soveltamisessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjausryhmässä sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri siirtyy HYKSin erityisvastuualueeseen, muutetaan ohjausryhmän kokoonpanoa vastaamaan uutta rakennetta. Ohjausryhmä on jo päättänyt, että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri voi nimetä ohjausryhmään 3 tarkkailijajäsentä. Kuhunkin kehittämisryhmään nimetään vastaavasti edustajat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksymisestä päättää terveydenhuoltolain 43 3 momentin mukaisesti osaltaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto. Keskeinen osa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta on sopia hoidon porrastuksesta erityisvastuualueen keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan välillä. Päijät-Hämeen keskussairaala on jo nyt mukana HYKSin erityisvastuualueen hoidon porrastuksessa, sillä mm. Kouvolan alueelta hakeutuu potilaita enenevässä määrin kardiologisiin toimenpiteisiin Päijät-Hämeen keskussairaalaan. 8. Kannanottonne esitettyyn Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtämiseen TAYS-erityisvastuualueelta HYKSerityisvastuualueelle? HUS:n näkemyksen mukaan siirtäminen on perusteltua ja toivottavaa. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Aki Lindén toimitusjohtaja

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 HUS opettaa ja tutkii 23.4.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Terveydenhuollon ammattihenkilöstön

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain toimeenpano

Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Helsinki 10.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011 - onko liikuttu

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilöt: Aki Lindén Kati Myllymäki Riitta Särkelä Sihteeristö: Kristiina Poikajärvi, STM 19.03.2013 Teija Mikkola, KL Samuli Saarni, THL HYKS -erva-alue

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Niuvanniemen sairaala 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi la Tiihonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen Uuden terveydenhuoltolain mukainen laadunseurannan velvoite ja aluevastuu laboratoriotoiminnassa Labquality-päivät Helsinki 9.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Kuntauudistuksen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS)

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) Hallitus 48 25.02.2015 Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 204/07.03.02/2015 EKSTPHAL 48 Tausta Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Hyksin kliiniset palvelut Oy. Hallitus 28.5.2012, LIITE 9 JULKINEN TAUSTAOSA. Biomedicum Helsinki 2A Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki

Hyksin kliiniset palvelut Oy. Hallitus 28.5.2012, LIITE 9 JULKINEN TAUSTAOSA. Biomedicum Helsinki 2A Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki Hallitus 28.5.2012, LIITE 9 Hyksin kliiniset palvelut Oy JULKINEN TAUSTAOSA Biomedicum Helsinki 2A Tukholmankatu 8, 00290 Helsinki Versio Päiväys Vastuullinen Kuvaus 1.0 19.01.2011 HUS/Lasse Lehtonen HUS:n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki 1 Ei yhteiskunta vaan pyöri sillä tavalla, että mä sulle tässä uudeksi Kiilaksi tai hyvinvointipalveluvisioksi muuttuisin

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Lausunto hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta

Lausunto hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta 25.2.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Asia: Lausunto hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa pohtineen työryhmän muistiosta Suomen Hammaslääkäriliitto haluaa lausunnossaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Lasse Lehtonen/31.10.2012 1 Hallitus 12.11.2012, OHEISMATERIAALI 1 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYIS- VASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYIS- VASTUUALUEELLA 1 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYIS- VASTUUALUEELLA 2 1 SOPIJAPUOLET 4 2 TAUSTAA 4 3 ENSIHOITOKESKUKSEN TOIMINTA 5 4 ERIKOISALAKOHTAISET PÄIVYSTYSPISTEET

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset Jouni Kurola KYS 1 Ensihoitopalvelun Tehtävämäärät/vuosi 60000 50000 40500 46954 49836 48512 43 628 47958 40000 30000 20000 27300 25 000 31150 32270 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Lähteinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalityön tutkimuksen seura ry. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Pia Eriksson, sihteeri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Lausunto Sivu 1 / 2 Perusterveydenhuollon yksikkö ylilääkäri Anu Niemi 2.3.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Lausunto Sivu 1 / 2 Perusterveydenhuollon yksikkö ylilääkäri Anu Niemi 2.3. POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Lausunto Sivu 1 / 2 Perusterveydenhuollon yksikkö ylilääkäri Anu Niemi 2.3.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiantuntijakuuleminen 3.3.2015

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen

Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen Osa- alue 3, Parempaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa harvinaissairaille toimenpide- ehdotus 5 Harvinaissairaiden hoitopolun selkey8äminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Jani Kariniemi 10.9.2013 MEDI-IT LYHYESTI Toiminta on alkanut Kotkassa 1.1.2002 Medi-IT Oy:llä on 8 omistajapiiriä

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ruokapalvelun haasteet ja käytännön sovellutuksia

Ruokapalvelun haasteet ja käytännön sovellutuksia Ruokapalvelun haasteet ja käytännön sovellutuksia Ravitsemusfoorumi 2014 Gerontologinen ravitsemus- tutkimuksesta hyviin käytäntöihin 26.9.2014 Virpi Kemi Ruokapalvelujohtaja, vastuualuejohtaja Tays ruokapalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa. Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10

Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa. Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10 Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10 Mistä on kysymys Mitä uusia mahdollisuuksia Uusikunta avaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä palvelujen

Lisätiedot

SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO

SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO 1 KOHTI TAVOITTEELLISTA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ 1) Alueellinen yhteistyö Yleistä HUS:ista

Lisätiedot

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa -

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa - Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 - Huomisen logistiikkaa - Yhteistyössä Tausta: Etelä-Suomen EAKRohjelma Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRohjelman

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

KERTALUONTEISET HANKINNAT OSTAJAN NÄKÖKULMASTA. Jukka Collan ympäristöpäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 1777, 70211 KUOPIO

KERTALUONTEISET HANKINNAT OSTAJAN NÄKÖKULMASTA. Jukka Collan ympäristöpäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 1777, 70211 KUOPIO CASE KYS KERTALUONTEISET HANKINNAT OSTAJAN NÄKÖKULMASTA Jukka Collan ympäristöpäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 1777, 70211 KUOPIO www.kuh.fi KokoEko 29.10.2008 Kuopio 29.10.2008

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. 27.8.2010 Hallitussihteeri Anne Koskela

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. 27.8.2010 Hallitussihteeri Anne Koskela Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä 27.8.2010 Hallitussihteeri Anne Koskela Terveydenhuoltolaki osa kokonaisuudistusta Terveydenhuoltolaki on sisältölaki. Terveydenhuollon järjestämistä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Harvinaiset-verkosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - la Niemi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot