Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja tulee voimaan Muutos KV Poisto: yliviivaus Lisäys: italic KOULUTUSLAUTAKUNTA 1 TOIMIALA Kemin kaupungin koulutuslautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia perusopetuslaissa (1998/628), lukiolaissa (1998/629) ja lasten päivähoidosta annetussa laissa (1973/36) ja laissa (1998/632) vapaasta sivistystyöstä säädetyistä tehtävistä sekä Kemin kaupungin var haiskasvatuksen, koulutuspalvelujen ja myyntitoiminnan kehittämisestä ja jär jestämisestä. 2 KOKOONPANO Koulutuslautakunnassa on yksitoista ( 11 ) jäsentä ja jokaisella henkilökohtai nen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjoh tajan. Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija. 3 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa tuotannon, talouden ja orga nisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväk si kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Lautakunnan tulee muutoinkin edistää toimialansa palvelujen kehittämistä kaupungissa.

2 Koulutuslautakunnan johtosääntö 2(4) 4 KOULUTUSLAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan tehtäväksi, lautakunta päättää toimialallaan seuraavista asioista: 1. Lautakunnan käyttösuunnitelmasta.

3 Koulutuslautakunnan johtosääntö 3(4) 2. Peruskoulujen, ja lukion ja työväenopiston työsuunnitelmista ja toimintakertomuksista opetussuunnitelmiin perustuvista suunnitelmista. 3. Esityksistä tilauksen toteuttamiseksi talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. 4. Sopimuksista lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen ja annettujen oh jeiden mukaisesti. 5. Koulutusosaston yksikköjen nimistä ja sijainnista sekä siitä, millä luok ka-asteilla ja ikäluokilla opetusta, kasvatusta ja hoitoa eri toimintayksiköis sä annetaan. 6. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion alkamis- ja työpäivistä sekä esi opetuksen päättymispäivästä. 7. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä omana tai ostopalvelutoimintana sekä maksuista ja taksoista maksu- ja taksapoliittisen ohjelman mukaisesti, ell ei tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle. 8. Avustusten myöntämisestä ulkopuolisille yhteisöille annettujen ohjeiden mukaisesti. 9. Tulosalueen ja tulosyksiköiden mahdollisista toimintasäännöistä. 10. Lautakunnan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä sen alaiselle viranhalti jalle. 11. Oppilaan erottamisesta koulusta. 12. Oppilaan siirtämisestä / ottamisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. 13. Erityisen tuen antamisesta oppilaalle, kun huoltaja sitä vastustaa. 14. Oppilaan opetuksen järjestämispaikan (koulun) vaihtamisesta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä. 15. Palvelussuhteen palkkaus- ja muista ehdoista valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, ellei hallintosäännössä toisin määrätä. 5 KOKOUSMENETTELY, NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITUS

4 Koulutuslautakunnan johtosääntö 4(4) Kokousmenettelyssä, nimenkirjoituksessa ja asiakirjojen allekirjoituksessa noudatetaan Kemin kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnalle tehtyyn esittelyyn perustuen sivistystoimen johtaja, koulutoimenjohtaja tai päivähoidon johtaja ja pöytäkirjanpitäjä ellei lautakunta toisin määrää.

5 Koulutuslautakunnan johtosääntö 5(4) 6 ESITTELY Asiat ratkaistaan koulutuslautakunnassa esittelystä. Esittelijöinä toimivat sivistystoimen johtaja, tulosyksiköiden johtajat ja peruskoulujen rehtorit omaa koulua koskevissa asioissa tai lautakunnan määräämä muu vi ranhaltija. Koulutuslautakunta määrää esittelijöiden työnjaosta. 7 KOULUTUSOSASTON TULOSALUE Koulutusosasto toimii sivistyspalvelukeskuksen tulosalueena. Sen toiminta-ajatuksena on turvata asiakkailleen monipuoliset ja laadukkaat varhaiskas vatus-, ja koulutus- ja vapaan sivistystyön palvelut. Palvelujen tuotanto järjestetään taloudellisesti ja niin että toiminta tukee kaupungin strategian toteutumista. Itsenäiset ja vastuulliset tulosyksiköt muodostavat organisaation rungon. TEHTÄVÄT 8 LUKION REHTORIN JA PERUSKOULUN REHTORIN/JOHTAJAN Sen lisäksi mitä muualla on määrätty, tulosyksikön päällikön tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija 1. antaa kirjallisen varoituksen oppilaalle 2. päättää muun kuin peruskoulun oppilaan suorittaman tutkinnon vastaanottamisesta 3. määrää kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä tutkivan opettajan 4. päättää erityisen tuen antamisesta oppilaalle. Esiopetuk sen oppilaan osalta päätöksen tekee päivähoidon johtaja 5. myöntää oppilaalle luvan tilapäiseen poissaoloon 6. päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä

6 Koulutuslautakunnan johtosääntö 6(4) 7. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 8. päättää oppilaan ottamisesta kouluun 9. antaa luvan lukion suoritusajan pidennykseen 10. antaa luvan suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta 11. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta lukiossa 12. määrää peruskoulun luokanvalvojat ja lukion ryhmänohjaajat Peruskoulun johtaja toimii perusopetuslain 37 :n tarkoittamana toiminnasta vastaavana rehtorina. 9 PERUSKOULUN OPETTAJAN TEHTÄVÄT Viranhaltijan ja tuntiopettajan tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle säädetyt tavoitteet, osallistua koulun kehittämiseen sekä suorittaa peruskoulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan suunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut perusopetuslaissa ja asetuksessa säädetyt ja erikseen määrätyt tehtävät. Peruskoulun opettajan tulee enintään kolmena työpäivänä kerrallaan huolehtia toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamatto man esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada. 10 JOHTORYHMÄT Koulutusosastossa toimii varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen johtoryhmä. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä muodostuu päivähoidon johtajasta ja varhaiskasvatuksen esimiehistä ja henkilöstön edustajasta. Johtoryhmän työsken tely järjestetään johtoryhmän päättämällä tavalla. Yleissivistävän koulutuksen johtoryhmän muodostavat peruskoulujen rehtorit, koulunjohtajat, lukion rehtori, Kivalo-opiston rehtori työväenopiston rehtori ja henkilöstön edustaja. Johtoryhmän puheenjohta jana toimii koulutoimenjohtaja. Johtoryhmien tehtävänä on koulutusosaston toimintojen yhteensovittaminen ja

7 Koulutuslautakunnan johtosääntö 7(4) tuottamisen kehittäminen sekä sisäinen tiedottaminen. 11 SIVISTYSPALVELUKESKUS Koulutuslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja musiikkitoimen yhteislautakun nan sekä vapaan sivistystyön jaoston alaisuudessa toimivan sivistyspalvelukeskuksen tehtävänä on edistää toi mialojen strategista suunnittelua ja johtamista sekä talouden ohjausta. Sivistyspalvelukeskus huolehtii koulutuslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja musiikkitoimen yhteislautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä se kä hallintopalveluista. Tämä johtosääntö tulee voimaan

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä. 1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.12.2014 398 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot