Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä"

Transkriptio

1 Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

2 Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO Terveystoimen toiminnan tarkoitus Terveystoimen perustehtävä TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT Keminmaa kaikkien väylien varrella Erikoissairaanhoito LAATUPOLITIIKKA Laadunhallinnan keskeiset käsitteet Laatu ja laatupolitiikka Laadunhallinta Laatujärjestelmä LAADUN KEHITTÄMINEN KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSESSA Keminmaan terveyskeskuksen laatupolitiikka Keminmaan terveyskeskuksen laatuorganisaatio Keminmaan terveyskeskuksen laatujärjestelmä JOHTAMINEN KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSESSA KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSEN HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA LAATUUN Yhteistoiminnan kehittäminen Alueväestövastuisen työn kehittäminen Omahoitaja/omalääkärijärjestelmän kehittäminen Talousosaamisen kehittäminen Koulutussuunnitelma Perehdyttäminen Perehdyttämiskansio Kehittämiskeskustelut LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISKOHTEITA Riskienhallinta Työsuojelu VIESTINTÄ JA TIEDONKULKU TIEDONHALLINTA JA TIETOJÄRJESTELMÄT Tiedonhallinta Tietojärjestelmät TOIMINTA- JA TYÖTAVAT Laatutyö perustuu prosessien hallintaa KILPAILUTTAMINEN. 19

3 2. KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSEN LAATUTYÖN ETENEMINEN JA TULOKSIA Keminmaan terveyskeskuksen laatuhistoriaa 19 LIITTEET 1. ITE-arviointi terveystoimessa Asiakaskyselyt Avohoidon laatu asiakkaan/potilaan näkökulmasta Vuodeosaston laatu potilaan näkökulmasta Hammashoidon laatu asiakkaan/potilaan näkökulmasta Verenpaineasiakkaan vastaanottoprosessi avoterveydenhuollossa Verenpaineasiakkaan hoitokaavio.. 26 LÄHTEET JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET LAATUTYÖRYHMÄ Sakaranaho Pertti Kestilä Marjut Kangas Inkeri Vaara Tuula Lehtoväre Minna johtava lääkäri vt. johtava hoitaja vastaava hammashuoltaja apulaisosastonhoitaja terveydenhoitaja

4 Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä 1 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS TERVEYSLAUTAKUNTA JOHTAVA LÄÄKÄRI JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI JOHTAVA LÄÄKÄRI JOHTAVA HOITAJA - hammaslääkärit - lääkärit - kotisairaanhoitajat - vastaava hammashuoltaja - sovellusneuvoja - terveydenhoitajat - hammashoitajat - psykologit - laboratoriohoitajat - puheterapeutti - laboratorioapulainen - toimistovirkailija - röntgenhoitaja - talonmies - fysioterapeutit - kuntohoitaja - toimintaterapeutti - keskusvarastonhoitaja/ toimistovirkailija - konekirjoittaja - välinehuoltaja - vaatteiston hoitaja - vo. sairaanhoitajat - terveyskeskusavustajat - psyk. sairaanhoitajat - osastonhoitaja - apulaisosastonhoitaja - osastosihteeri - sairaanhoitaja - perushoitajat - laitosapulaiset

5 1.1. Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 Keminmaan terveyskeskuksen strategiatyöskentelyn apuvälineenä käytetään tasapainotettua tulosmittaristoa (Balance Score Card, BSC). Tasapainotetun tulosmittariston avulla tietoa kerätään neljältä kannalta: asiakkaista ja heidän tarpeidensa ja odotustensa täyttymisestä, henkilöstöstä ja sen osaamisesta, hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä; terveyskeskuksen toiminnasta mm. prosessien toimivuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä taloudellisesta tuloksesta (talouden ja toiminnan tunnusluvut) ja kilpailukyvystä. Terveyskeskuksen visiot ja strategiat on laadittu yhdessä terveyslautakunnan kanssa. Terveyslautakunta ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Tuloksellisuus Taloudellisuus Asiakastyytyväisyys Henkilöstötilinpäätös Vaikuttavuus Luovuus Ennakkoluulottomuus Aloitteellisuus Visio/toiminta-ajatus Terveyspalvelun päävastuualueen tehtävänä on tuottaa laadukkaat terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut, sekä huolehtia yksilöön kohdistuvasta ja ennaltaehkäisevästä perusterveydenhuollosta. Palveluja, rakenteita ja toimintamuotoja kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan Avoimuus Kuntalaisille toiminnasta ja palveluista tiedottaminen Vastavuoroinen tiedonkulku Sisäinen tiedottaminen Myönteisen imagon luominen Yhteistyökykyisyys Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa Sisäinen toimivuus Laadukkuus Ammattitaitoisuus

6 Terveystoimen perustehtävä Terveyslautakunnan strategiset toimintamallit ja toiminnalliset tehtäväkokonaisuudet Potentiaalisten resurssien/ voimavarojen kokoaminen - yhteistyö Terveyspalvelujen päävastuualueen palveluajatuksena on antaa kuntalaisille oikein kohdennetut sairaan- ja terveydenhoidon palvelut Aineettomien resurssien vahvistaminen - inhimillisyys, luovuus - työhyvinvointi Hallinto Avopalvelut Terveys keskus sairaala Täydentävät palvelut Suun terveyden huolto Erikoissairaanhoito Yleinen terveysvalvonta Sitoutuneisuuden vahvistaminen - yhteinen suunnittelu Kuntapalveluiden kilpailukykyisyyden parantaminen -hinta/laatusuhde - koulutus Imagen ja vetovoimaisuuden lisääminen - hyvä palvelu ja tiedottaminen 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT 2.1. Keminmaa - kaikkien väylien varrella Keminmaa sijaitsee Perämeren pohjukassa Kemijoen suulla, molemmin puolin Kemijokea. Elinkeinorakenne on hyvin kaupunkimainen. Lähes kaikki saavat toimeentulonsa jalostuselinkeinoista ja palvelusta. Kunta on suurin yksittäinen työnantaja. Asukkaita kunnassa on n (v.2003). Toimintasuunnitelmaan kunnan tulevaisuuden visio on kirjattu seuraavasti: Keminmaasta kasvaa seutukunnan ja Perämerenkaaren yhteistyötä edistävä ja siitä kehittyvä vetovoimainen tuotannon, kaupan ja palvelun keskus.

7 4 Terveyskeskus sijaitsee kuntakeskuksessa. Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuttua vuoden 2002 lopussa toimintoja on myös uudistettu. Avoterveydenhuollon vastaanottotilat on rakennettu solumalliin, jossa eri alueiden (punaisen, vihreän ja sinisen) alueen lääkärit, kotisairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja vastaanoton hoitajat työskentelevät fyysisesti lähekkäin. Lisäksi terveyskeskuksen tiloissa toimivat hallinto, neuvolat, fysioterapia, röntgen, laboratorio, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto ja mielenterveysneuvola. Hajautettuna terveysaseman ulkopuolella toimivat neuvolat Lautiosaaressa ja Maulassa ja kouluterveydenhuolto eri kouluilla. Terveyskeskussairaalassa tuotetaan perusterveydenhuollon sairaalapalveluja. Lääkärit ovat yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Yksikössä 40 on vuodepaikkaa, jossa hoidetaan pitkäaikais-, lyhytaikais-, kuntoutus-, intervalli-, ja yö- ja päivähoidossa olevia potilaita. Hoitotyötä toteutetaan modulaarisen työnjakomallin mukaan. Osasto on jaettu moduuleihin, joissa omat hoitajat hoitavat omia potilaitaan sekä suunnittelevat ja toteuttavat että vastaavat potilaidensa kokonaishoidosta koko työvuoronsa ajan Erikoissairaanhoito Keminmaan kunta on jäsenenä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut, jonkin verran ostetaan ostopalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Erityistason sairaanhoito ostetaan Oulun Yliopistollisesta sairaalasta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kautta. 3. LAATUPOLITIIKKA Vuoden 1995 kuntalaki vahvisti kunnan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä. Kuntalain tavoitteena on luoda palvelujärjestelmä, joka vastaa kohtuullisin kustannuksin asiakkaiden tarpeisiin, ylläpitää ja edistää heidän terveyttään ja omatoimista selviytymistään sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kokonaisvaltaisen laatuajattelun mukainen asiakaskäsitys on hyvin monipuolinen. Kaikki prosessiin osallistuvat ovat toinen toisensa asiakkaita; roolit vaihtuvat tilannekohtaisesti.

8 5 Kuntien tuloksellisuusvaatimukset ovat lisääntyneet 1990-luvulta lähtien. Tähän ovat johtaneet kuntien rakenteelliset sekä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten kuntien resurssien niukentuminen, lainsäädännön muutokset sekä uudet julkisjohtamisen ajattelutavat, joilla kuntien toimintaan on haluttu tuoda lisää yritysmäistä johtajuutta. Hyvässä hoito- ja palvelukäytännössä huomioidaan monien eri tahojen odotukset ja tarpeet. Asiakkaan/potilaan palvelutarpeet ja odotukset Omaisten ja lähiyhteisön näkökulma HYVÄ HOITO JA PALVELUKÄYTÄNTÖ Johdon näkemykset ja odotukset Laadunhallinnan perusvaatimukset Työntekijäryhmien oma käsitys hyvästä Lait, asetukset, suositukset ym. velvoitteet Tutkimuksen ja tieteen vaatimus, näyttöön perustuminen Kokemukset hyvistä ratkaisuista ja toimintatavoista Kuvio 1. Tahot, joiden odotukset ja tarpeet otetaan huomioon hyvässä hoito- ja palvelukäytännössä (Holma 1999) Laadunhallinnan keskeiset käsitteet

9 Laatu ja laatupolitiikka 6 Laatu on kokonaisuus, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset (SFS-ISO 8402). Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvä laatu on kykyä täyttää asiakkaiden palvelujen tarve ammattitaidolla, edullisesti ja kaikkien lakien ja asetusten mukaan. Laatupolitiikka on ylimmän johdon organisaatiolle määrittelemä virallinen suhtautuminen laatuun. Laatupolitiikka kertoo sekä organisaation henkilökunnalle, että asiakkaille, miten organisaatio suhtautuu laatuun ja minkälaista laatua tavoitellaan. Laatupolitiikan taustalla on organisaation arvot, palveluajatus ja valittu toimintastrategia. Laatupolitiikka työstetään omalle organisaatiolle. Se on tarkoitettu pysyväksi, mutta sitä tulee muuttaa toimintaympäristön muutosten mukana. Laatupolitiikka on laadunhallinnan avain. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen laatupolitiikka korostaa, että - tuotetut palvelut edistävät väestön selviytymistä ja hyvinvointia - palvelurakenne on tarkoituksenmukainen - yksikön voimavarat käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti - henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään - palvelujen käyttäjät ovat tyytyväisiä Laadunhallinta Laadunhallinta on osa jokapäiväistä työtä. Hyvä laatu on jokaisen työntekijän vastuulla. Lopullinen vastuu palveluiden laadusta on organisaation johdolla. Korkeatasoinen laatu vaatii jatkuvaa, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Laadunhallintamenetelmien tulee olla yksinkertaisia ja selkeitä, arjen käytäntöihin istuvia ja arviointikelpoisia. Asiakaslähtöisyys tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan painopiste Laatujärjestelmä Laadun takaamiseksi rakennettu organisaatio, varatut resurssit ja menettelytavat muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan laatujärjestelmäksi. Laatujärjestelmän avulla toiminnan

10 7 suunnittelu, seuranta ja kehittäminen tapahtuvat kattavasti ja päämäärätietoisesti. Laatujärjestelmä on yksilöllinen, joka ottaa huomioon organisaation koon ja erityispiirteet. 4. LAADUN KEHITTÄMINEN KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSESSA 4.1. Keminmaan terveyskeskuksen laatupolitiikka Terveyskeskuksen johto on luonut edellytykset jatkuvalle laadun kehittämiselle eri työyksiköissä.. Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Henkilöstöpolitiikka on henkilöstön voimavaroja kunnioittavaa. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa johto on pyrkinyt avoimeen vuorovaikutukseen ja kehityskeskustelut on otettu säännöllisesti käyttöön. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksen avulla. Laatutyön tavoitteena on osoittaa hyvän palvelun laatu käyttäjille ja maksajille sekä yhteistyökumppaneille. Laadunparantaminen edellyttää jatkuvaa arviointia. Keminmaa on mukana Terveydenhuolto 2000-luvulle hankkeessa Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueella kehittämässä alueellista terveydenhuoltoa. Yhteistyössä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa on saatu koulutusta laadun hallinnasta. Sairaanhoitopiirin alueella on yhteinen laadun tukiryhmä eli laatuverkosto, jossa on edustajia sekä sairaanhoitopiiristä että terveyskeskuksista. Tukiryhmän tarkoituksena on yhtenäistää laadunhallintaa ja rakentaa saumattomia palveluketjuja terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin välille. Keminmaan terveyskeskuksesta on johtava hoitaja mukana tässä laadun tukiryhmässä. Vuonna 2003 alkaneen PERES-projektityön tavoitteena on jatkaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämistä. Keminmaan terveyskeskuksen laatutyön visio on hyvien palvelujen tuottaminen huomioiden asiakaslähtöisyys, taloudellisuus, henkilöstöresurssit sekä seutukunnallinen yhteistyö.

11 8 LAATUTYÖN TASAPAINOTETTU STRATEGIA (BSC) VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät Kustannus-vaikuttavuus Tietojärjestelmien hyödyntäminen ASIAKASNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät Asiakkaan osallistava huomioiminen Itsehoitoisuuden lisääminen Joustava palvelujen saaminen Visio Arvot PROSESSINÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät Toimintakäytäntöjen kehittäminen Työprosessien kuvaaminen HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät Sitoutuminen kehittämistyöhön ja yhteistyöhön Oman ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen Keminmaan terveyskeskuksen laatuorganisaatio Keminmaan terveyskeskuksessa on oma laatutyöryhmä, johon kuuluvat johtava lääkäri, vt. johtava hoitaja, terveyskeskussairaalan apulaisosastonhoitaja, vastaava hammashuoltaja ja terveydenhoitaja. Laatutyöryhmä on määritellyt yhdessä johdon ja henkilökunnan kanssa terveyskeskuksen yhteiset arvot.

12 Keminmaan terveyskeskuksen arvot: - oikeudenmukaisuus - saatavuus - pätevyys - vaikuttavuus 9 Laatupolitiikan toiminta-ajatuksena on hyvien palvelujen tuottaminen. Hyvien palvelujen lähtökohtana on terveyskeskuksen yhteiset arvot. Palvelut järjestetään ja tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti Terveyskeskuksen laatujärjestelmä Keminmaan terveyskeskuksen laatujärjestelmään kuuluu kuusi osa-aluetta. Ne muodostavat laatujärjestelmän rungon. Näiden avulla pyritään selvittämään asiakkaiden tarpeet ja odotukset, suunnittelemaan, markkinoimaan ja hallitsemaan toimintaa, osoittamaan asiakkaille toiminnan laatu ja arvioimaan ja kehittämään erilaisia toimintoja. ASIAKASSELVITYKSET HENKILÖSTÖN ITE-ARVIOINTI PALVELUTUOTANNON SUUNNITTELU LAADUNHALLINTA MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖ DOKUMENTOINTI JA TILASTOINTI PALAUTTEEN HANKKIMINEN JA ARVIOINTI Kuva 1. Laatujärjestelmän runko Terveyskeskuksen toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Seuraavassa tärkeimpiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä lakeja, asetuksia ja muuta ohjeistusta. Arkistolaki 831/94 (www.finlex.fi) Asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä. STM asetus 99/2001. Eletronisen potilaskertomuksen sisältömääräykset. Hartikainen k, Kokkola A, Larjomaa R. Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 2/2000. Henkilöstörekisterilaki 471/87 Henkilötietolaki. STM 523/1999. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. STM 758/1992.

13 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. STM 812/2000. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 1505/94. Kansanterveyslaki Asiakasmaksulaki Hallintolaki 2003/434 Mielenterveyslaki 1990/1116 Lääkelaki 1987/395 Asetus lääkevaihdosta 2003/210 Työturvallisuuslaki 2002/ Laadun kehittäminen jatkuu eri työpisteissä siten, että kukin toimintayksikkö laatii oman laatujärjestelmänsä käyttäen apuvälineenä tasapainotettua mittaristoa (BSC). 5. JOHTAMINEN KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSESSA Johtaminen Keminmaan terveyskeskuksessa on tasapainotettuun mittaristoon perustuvaa tiedolla johtamista. Johtamista tarkastellaan myös neljästä näkökulmasta: asiakkaiden, henkilöstön, prosessien ja vaikuttavuuden. Johdon vastuulla on yhteyden pitäminen sidosryhmiin esim. kunnan poliittisiin päättäjiin ja erilaisiin yhteistyökumppaneihin terveyskeskuksen ulkopuolella. Oleellista on pitkäjänteisyys ja sitoutuminen. Johdon tehtäviin kuuluu myös henkilöstön sitouttaminen yhteisiin päämääriin. Johtamisessa tarvitaan tietoa terveyskeskuksen nykytilanteesta ja siitä, miten edetään tavoitteiden suuntaisesti.

14 11 TOIMIELIMEN TASAPAINOTETTU STRATEGIA (BSC) Terveyslautakunta VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät - terveyspalveluiden oikea kohdentaminen, organisointi ja resurssointi huomioiden väestörakenteessa tapahtuva muutos - ennaltaehkäisevän työn onnistuminen - sitoutuneisuuden vahvistaminen yhteisiin päämääriin ASIAKASNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät - joustavat ja asiakaslähtöiset palvelut - palveleva ja ajankohtainen asiakastiedottaminen ja itsehoitoisuuden edistäminen Visio Arvot PROSESSINÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät - oikein mitoitettu ja tarkoituksenmukainen organisaatio - toimivat palveluketjut ja tuloksekas yhteistyö HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Kriittiset menestystekijät - inhimillisyyden ja luovuuden tukeminen - henkilöstön motivoiminen ja osallistaminen yhteiseen toiminnan suunnitteluun - ammattitaidon ylläpitäminen 6. KEMINMAAN TERVEYSKESKUKSEN HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA LAATUUN 6.1. Yhteistoiminnan kehittäminen

15 12 Jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön vastaaminen edellyttää organisaatiolta paljon. Tärkein resurssi on osaava ja innovatiivinen henkilökunta, joka luo uusia työn sisältöjä ja uusia työkäytäntöjä. Tähän työhön tarvitaan uutta tutkittua tietoa ja uskallusta murtaa vanhoja käytäntöjä. Uuden luominen vaatii myös organisaation johdon sitoutumista kehittämistyöhön. Vuonna 2003 terveyskeskuksessa oli 86 vakituista, 13 tilapäistä ja 8 työllistettyä työntekijää. Henkilöstön keski-ikä naisilla oli 47,63 ja miehillä 43,20. Koulutuspäiviä v terveystoimessa oli 144 ja v Henkilöstö on hyvin peruskoulutettua. Työterveyshuollon painopiste on vuonna ollut TYKY-toiminnan (työkykyä ylläpitävä toiminta) ja henkisen työsuojelun aktivoiminen.. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön edustajien välisenä yhteistoimintaelimenä, jossa käsitellään kaikki organisaatioon ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön aseman ja työolosuhteiden kannalta. Yhteistyötoimikunnan painopisteenä vuosina on henkilöstön työkyvyn ylläpitoon panostaminen, yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja ohjaaminen sekä henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen ja hyödyntäminen. Yhteistyötoimikunnan alaisena toimii TYKY-toimikunta. Tarkoituksenmukaisen työkykyä ylläpitävän toiminnan aikaansaamiseksi, Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulun hallinnonopiskelijat tekivät toimikunnan pyynnöstä alkutilannekartoituksen kunnan eri hallintokunnille työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Tehdyn tilannekartoituksen jälkeen TYKYtoimikunta on laatimassa työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämissuunnitelmaa Alueväestövastuisen työn kehittäminen Alueväestövastuista työtä alettiin kehittää Keminmaan terveyskeskuksessa 1993 lähtien. Aluksi tehtiin Keminmaan kunnasta alueanalyysi yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa (SoTeKeKo-projekti ). Analyysissä tarkasteltiin eri kylien ominaispiirteitä, asuntokantaa, liikenneverkostoa, väestön ikärakennetta, elinkeinorakennetta, työttömyyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalvelujen käyttöä. Analyysin tuloksena Keminmaa jaettiin 1995 maantieteellisesti kolmeen alueeseen: punaiseen, vihreään ja siniseen. Jokaiselle alueelle nimettiin oma työtiimi, joka on vastannut alueensa

16 13 terveyden- ja sairaanhoidosta. Alue-väestövastuisen työn kehittämistä jatkettiin KemNetprojektissa vuosina KemNet-projektin tavoitteena oli tarjota keminmaalaisille mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämällä yhteistyötä, parantamalla hoidon jatkuvuutta ja kohdentamalla henkilöstön voimavarat oikein. KemNet projektin jälkeen perustettiin aluetyöryhmät, jotka toimivat moniammatillisesti kukin omalla alueellaan. Aluetyöryhmien kehittämistyössä painopistealueena oli nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Omahoitaja/omalääkärijärjestelmän kehittäminen Valtakunnallisesti omahoitaja/omalääkärijärjestelmän tavoitteena on jonojen poistaminen, nopea pääsy lääkärin vastaanotolle sekä hoidon jatkuvuuden ja sen oikean porrastuksen parantaminen. Keminmaan terveydenhuollon tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Omahoitaja/omalääkäritoiminnan tavoitteena on hoitosuhteiden pysyvyyden ja jatkuvuuden parantaminen. Tavoitteena on myös tehdä hoitokäytännöt sujuvammiksi. Osittain eri toiminnoista on tehty prosessikuvauksia ja niiden siirtäminen toimintakäytännöiksi vaatii tehostettua koulutusta ja tiimityötä. Keminmaassa on opiskeltu verkostotyöskentelyä yhdessä sosiaalitoimen ja ammattikorkeakoulun kanssa ja siitä on hyvä jatkaa kehittämällä moniammatillista työtä terveyskeskuksessa. Tavoitteenamme on moniammatillisen yhteistyön tehostaminen, potilaiden luukuttamisen vähentäminen, hoitokäytäntöjen tekeminen sujuvammiksi ja hoitosuhteiden pysyvyyden ja jatkuvuuden parantaminen. Päästäksemme tavoitteisiin tarvitsemme yhteisen päämäärän, riittävästi henkilökuntaa, positiivista asennoitumista, koulutusta tiimityöskentelystä, yhtenäiset hoito-ohjeet ja työnohjausta muutoksen hallinnassa Talousosaamisen kehittäminen Terveyskeskus on jaettu tulosvastuuyksiköihin: terveyslautakunta, terveysneuvonta, vastaanotto, laboratorio, röntgen, terveyskeskuksen sairaala, mielenterveysneuvola, vaatehuolto, toimistopalvelut, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto,

17 14 kotisairaanhoito, päivystys, kuntoutus, välinehuolto, suun terveydenhuolto, eläinlääkintähuolto ja erikoissairaanhoito. Tulosvastuullisia ovat johtava lääkäri, vastaava hammaslääkäri, johtava hoitaja ja osastonhoitaja. Terveyskeskuksessa ollaan delegoimassa talousvastuuta lähiesimiehille ja heitä tullaan kouluttamaan talousarviovertailun seurantaan Koulutussuunnitelma Terveyskeskuksessa ei ole laadittu yhteistä koulutussuunnitelmaa. Olemme suuren haasteen edessä, koska uuden valtioneuvoston erillispäätöksen mukaan on henkilöstölle järjestettävä vuosittain koulutusta 3-10 päivää riippuen työtehtävistä. Koulutustarvetta kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja koulutusta tuotetaan erilaisissa projekteissa. Sisäisiä koulutuksia on järjestetty kuukausittain sekä koko henkilöstölle että työpisteissä erikseen. Täydennyskoulutusta suunnitellaan yhdessä seutukunnallisesti ammattikorkeakoulujen, keskussairaalapiirin ja kuntien kanssa Perehdyttäminen Työntekijän perehdyttäminen perustuu työturvallisuuslakiin, jonka mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Perehdyttämisen tarkoituksena on työntekijän opastaminen selviytymään uusista työtehtävistä nopeasti ja tehokkaasti. Suunnitelmallisen perehdyttämisen tavoitteena on työ- ja potilasturvallisuuden lisääminen sekä työn laadun parantuminen. Perehdyttäminen voidaan ajatella työssäoppimisprosessina, joka etenee vaiheittain. Mentoriperiaatteen mukaan uudelle työntekijälle nimetään henkilökohtainen mentori eli perehdyttäjä. Työpisteen esimies on vastuussa perehdyttämisen toteutumisesta ja perehdyttämiseen sovitaan aina erikseen vastuuihmiset. Perehdyttäminen tapahtuu viiden askeleen menetelmällä. Menetelmän vaiheet ovat: valmistautuminen työhön opetus mielikuvaharjoittelu

18 taidon kokeilu taidon tarkistus Perehdyttämiskansio Perehdyttämiskansion tavoitteena on, että perehdyttämissuunnitelma on yhteneväinen sisällöltään koko talossa, kuitenkin niin, että suunnitelmassa otetaan huomioon jokaisen työyksikön erityispiirteet ja uuden työntekijän erilaiset taustat ja työkokemukset. Perehdyttämiskansio päivitetään tietokantaan, josta se on helposti perehtyjän saatavilla. Kansio on kolmi-osainen. Ensimmäisessä osassa esitellään yleisesti koko talon hallinto- organisaatio sekä eri toimipisteet. Toisessa osassa on oman työpisteen tarkempi esittely ja kolmannessa osassa on ensiapuopas, jossa ovat tärkeimmät toimenpiteet ja ohjeet Kehityskeskustelut Yhteistyötoimikunta esitti kunnanhallitukselle keväällä 2001, että työpaikoilla otettaisiin käytäntöön kehityskeskustelut. Kunnanhallitus teki myönteisen päätöksen. Samalla päätettiin, että ensimmäinen kierros suoritetaan vuoden 2002 aikana ja keskustelut uusitaan joka toinen vuosi. Päätöksen jälkeen esimiestehtävissä toimivalle henkilöstölle järjestettiin alkuvuodesta opintoviikon koulutus, aiheena kehityskeskustelut työyhteisön tukena. Henkilöstölle järjestettiin myös puolen päivän koulutus kehityskeskustelujen merkityksestä. Molemmat koulutukset ostettiin Kemi-Tornio Ammattikorkeakoululta. Terveystoimessa kehityskeskustelut on suoritettu vuosien aikana. 7. LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISKOHTEITA 7.1. Riskienhallinta Laajana kokonaisuutena riskienhallintaohjelmaa ollaan kokoamassa yleistasolla, koskien koko kuntaa. Em. ohjelman perusteella terveystoimeen laaditaan oma riskienhallintaohjelma. Riskienhallintaan kuuluvat mm. henkilöriskit, jotka kohdistuvat työntekijöihin, asiakkaisiin tai

19 saattajiin. Toimintariskit liittyvät tutkimukseen, terapiaan, hoitoon tai kuntoutukseen. Omaisuusriskit koskevat kiinteää tai irtainta omaisuutta, talousriskit maksuliikennettä ja taloudenhallintaan ja tietoriskit tietosuojaa ja asiakirjaturvallisuutta Työsuojelu Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. On tärkeää, että fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö ovat kunnossa. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan. Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä ja perustuu työpaikan vaarojen arviointiin ja yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin. Toimipisteisiin laaditaan työsuojelun toimintasuunnitelmat. Suunnitelmien laadintaa osallistuvat työpisteen kaikki työntekijät. Suunnitelman mukaisesti työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan. 4. VIESTINTÄ JA TIEDONKULKU Hyvään johtamiskäytäntöön kuuluu myös tehokas sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedottaminen. Tiedottaminen on aina vastavuoroista. Työpaikkakokouksista tehdään muistiot, jotta nekin henkilöt, jotka eivät ole olleet läsnä tulevat tietoisiksi yhteisistä päätöksistä. Sisäisessä viestinnässä käytetään kirjallisia tiedotteita, intranettiä ja extranettiä ja sähköpostia. Ulkoisesta viestinnästä vastaa johtoryhmä. Johtoryhmä antaa lausuntoja organisaatiota koskevista asioista mm. lehdistölle. On tärkeää, että terveyskeskuksesta annetaan totuuden mukainen kuva ihmisille. Henkilöstö informoi johtoryhmää mahdollisista ulkoisista tiedotteistaan. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle on tärkeää, että uuden henkilökunnan rekrytointi aloitetaan riittävän varhain. 9. TIEDON HALLINTA JA TIETOJÄRJESTELMÄT

20 9.1. Tiedonhallinta 17 Onnistuneessa tietojärjestelmien käyttöönotossa on tärkeä huomioida seuraavia seikkoja: Organisaation orientoituminen muutokseen. Esimiesten sitoutuminen ja osallistuminen käyttöönottoon. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen vähentää pelkoa muutosta kohtaan. Koulutus on tärkeä osa uuden järjestelmän menestymiseen. Yhteistyö laitetoimittajien kanssa ja tekninen tuki käyttäjille. Keminmaan terveyskeskuksessa on tietojärjestelmän ja organisaation integroinnissa onnistuttu hyvin, kaikki käyttäjät ovat sitoutuneita järjestelmän käyttöön ja mikä tärkeintä johdon sitoutuminen on koko tietojärjestelmän takana. Sovellusneuvoja perehdyttää uudet työntekijät tarvittavien ohjelmistojen käyttöön. Ennen käyttäjäoikeuksien avaamista ohjelmaan työntekijöille kerrotaan tietosuojasta ja tietoturvasta. Kaikille ohjelmien käyttäjille tehdään käyttöoikeuslomake. Käyttäjät allekirjoittavat järjestelmien käyttösitoumuksen ja vaitiolovelvollisuuden ja lomake vahvistetaan johtavan lääkärin allekirjoituksella. Ohjelmien käyttöä valvotaan ja epäselvät asiat selvitetään henkilökohtaisesti. Sovellusneuvojan ohjeistuksen jälkeen työntekijä saa tukea toimipisteensä muilta työntekijöiltä. Ohjelmistotoimittajan järjestämiin koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan tai tarvittaessa kouluttaja tulee kouluttamaan paikan päälle. Atk-ohjeistukset, rekisteriselosteet ja tietosuojalomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kunnan Intranet-sivuilta. Tiedonhallinnan helpottamiseksi on eri toimipisteistä valittu atkyhdyshenkilöt. Näiden henkilöiden kautta sovellusneuvoja voi informoida koko henkilökuntaa. Atk-työt dokumentoidaan Helpdesk-järjestelmään, josta voidaan tarvittaessa tehdä erilaisia hakuja. Tiedonhallinan laadun tarkkailuun käytetään kyselyjä, jatkuvaa kouluttamista ja jatkuvaa tukea. Kunnan atk-päällikön toimesta on järjestetty web-kysely Pegasos-ohjelmiston käyttöön liittyvistä kokemuksista. Alueprojektin myötä on järjestetty kysely kaikista talossa olevista atkohjelmien osaamisesta ja koulutustarpeista. Atk-päällikkö ja sovellusneuvoja ovat järjestäneet sisäistä koulutusta käytössä oleviin ohjelmiin. Ulkoista koulutusta on hankittu tarpeen mukaan.

21 Tietojärjestelmät Keminmaan terveyskeskuksessa otettiin käyttöön sähköinen Pegasos-potilastietojärjestelmä vuonna Lähes koko henkilökunnalla on käytössään henkilökohtainen työasema Intranet, Ekstranet ja Internet-yhteyksineen. Isommissa yksiköissä, kuten vastaanotto ja vuodeosasto henkilökunnan käytössä on yhteisiä työasemia, joissa käytetään kuitenkin henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Vuodeosastolla on käytössä kaksi kannettavaa tietokonetta, joista on langaton yhteys Pegasokseen. Lääkärikierron aikana tietojärjestelmä on reaaliaikaisesti käytettävissä. Suun terveydenhuollossa on potilastietojärjestelmänä sähköinen WinnHITT-ohjelmisto. Kaikki asiakkaista tallennettava tieto, ajanvaraus ja raportointi tehdään kyseisellä ohjelmalla. Ohjelma on kaikkien hammashoitolan lääkäreiden ja hoitajien käytössä.vuonna 2003 on hankittu digitaalinen röntgenohjelmisto sekä kuvien ja lausuntojen tallentamisohjelma. Nämä ohjelmistot ovat uusia ja niiden käytettävyyttä kehitellään. Kotisairaanhoitajilla on käytössään kommunikaattorit ja useilla heidän hoidossa olevilla asiakkaillaan on hyvinvointiranneke. Länsi- Pohjan sairaanhoitopiirissä on menossa perussairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhanke, joka yhtenä tavoitteena on luoda alueelle yhtenäinen aluetietojärjestelmä. 5. TOIMINTA- JA TYÖTAVAT 5.1. Laatutyö perustuu prosessien hallintaan Sosiaali- ja terveydenhuollossa prosesseilla tarkoitetaan palvelulinjaa ja palveluketjua ja niiden saumatonta toimivuutta. Laatuajattelussa organisaation toimintaa tarkastellaan asiakkaalle arvoa tuottavien prosessien näkökulmasta. Palvelulinja muodostaa yhden organisaation sisällä tapahtuvan asiakkaan palvelukokonaisuuden ja voi sisältää myös lukuisia rinnakkaisia tai peräkkäisiä työprosesseja (eri yksiköt, toimipisteet).

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot