1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry."

Transkriptio

1 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi 3 Yhdistyksen tarkoitus. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä edistää jäsentensä ammatillisia valmiuksia sekä jäsentensä yhteiskunnallisia, oikeuspoliittista ja ammatillista tietoutta pitää yhteyttä muihin, erityisesti oikeustieteellisen alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin edistää jäsentensä opiskeluun liittyviä sosiaalisia etuja ja kulttuuriharrastuksia 4 Yhdistyksen toimintamuodot. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsentensä oikeuspoliittisen ja yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksiensa mukaan erilaisia sosiaalija kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia, sekä järjestää jäsenilleen vapaa-ajan tilaisuuksia. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon pohjoisten alueiden erityispiirteet. Yhdistys voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen oikeustieteellistä kirjallisuutta, tuottaa opintomateriaalia sekä ylläpitää kirjastoa 5 Tili- ja toimintakausi. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.. II LUKU: JÄSENET 6 Varsinaiset jäsenet. Yyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa oikeustieteen kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkintoa opiskeleva henkilkö. Jäsen voidaan erottaa opiskelijan valmistuessa. 7 Seniorijäsenet. Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ja on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai vara / oikeusnotaarin tutkinnon Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. 8 Kannattajajäsenet. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä suomalaisessa tati ulkomaalaisessa oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittanut henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. 9 Kunniajäsenet. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutusa arvostettu henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja kunniajäsenen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä 10 Yhdistykselle suoritettavat maksut. Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kannattajajäseniltään yhdistys perii kannattajajäsenmaksun ja seniorijäseniltään seniorijäsenmaksun, joiden suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. 11 Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen

2 kokouksissa, seniori-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta 12 Jäsenyydestä erottaminen. Jäsenyydestä erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus III LUKU: HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NIMENKIRJOITTAJAT 13 Hallitus ja tilintarkastajat. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä heidän lisäkseen 3-9 muuta jäsentä, joiden lukumäärästä ja vastuualueista päättää yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. 14 Hallituksen tehtävät. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitus voi päättää Yhdistyslain 23 :n 2 momentin tarkoittamasta asiasta. 15 Hallituksen valinta. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajasekä muut hallituksen jäsenet valitaan kukin erikseen. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas (yksinkertainen ääntenenemmistö). Hallituksen muiden vastuualueiden vaalissa käytetään seuraavaa järjestystä 1) sihteeri 2) ulkoasiainvastaava 3) opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asioiden vastaava 4) tiedotusvastaava 5) kulttuurivastaava Näiden lisäksi valittavat muut vastuualueet päätetään ennen vaalia Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa voidaan valita vain kokouksessa paikalla oleva henkilö. Muiden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinnassa riittää ko. Henkilöltä kirjallinen suostumus IV LUKU: INSPEHTORI, TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT 17 Inspehtori. Yhdistyksellä on inspehtori, jonka tehtävänä on toimia yhdyssiteenä yhdistyksen ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan välillä, sekä tukea yhdistyksen toimintaa Inspehtorin tulee olla Lapin yliopiston opetus- tai tutkimusvirassa toimiva oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut henkilö. Inspehtorin toimikausi on kalenterivuosi. Inspehtorin valitsee yhdistyksen syyskokous noudattaen samaa menettelyä kuin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa. 18 Toimihenkilöt. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat 1) taloudenhoitaja 2) kirjanvälittäjä 3) yhdistyksen lehden päätoimittaja 4) webmaster

3 5) valiokuntien sihteerit 6) muut yhdistyksen kokouksen tai hallituksen tietyn tehtävän hoitamista varten nimittämät henkilöt. Kohtien 1-5 toimihenkilöt valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokous. Toimihenkilöt valitaan kukin erikseen ja valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö (yksinkertainen ääntenenemmistö) 19 Valiokunnat. Toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä on eri valiokuntia. Valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema hallituksen jäsen(,jonka hallitus on määrännyt kyseisen valiokunnan puheenjohtajaksi) ja sihteerinä toimii yhdistyksen syyskokouksen valitsema toimihenkilö. Yhdistyksen valiokuntia ovat 1) opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunta 2) talousasiain valiokunta 3) kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta 4) pr-valiokunta 5) kiinteistövaliokunta Tarpeen mukaan yhdistyksen kokous voi asettaa muita valiokuntia hoitamaan eri tehtäviä. Opinto- sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema opinto-, sosiaali ja koulutuspoliittisten asioiden vastaava. Talousasiain valiokunnan puheenjohtajan toimii yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. Yhdistyksen taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä toimivat valiokunnan vakituisina jäseninä valiokunnan sihteerin lisäksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema kulttuurivastsaava. Pr-valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema ulkoasiainvastaava. Yhdistyksen kokouksen valitsema tiedotusvastaava, sekä yhdistyksen lehden päätoimittaja ja webmaster toimivat pr-valiokunnan vakituisina jäseninä asianomaisen hallituksen jäsenen ja valiokunnan sihteerin lisäksi V LUKU: YHDISTYKSEN KOKOUKSET 20 Syyskokous. Yhdistyksen marraskuun aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 2) päätetään jäsen-, seniorijäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 3) hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle 4) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 5) valitaan yhdistyksen hallitukseen 3-9 muuta jäsentä 6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 7) valitaan yhdistyksen inspehtori 8) valitaan kirjanvälittäjä, taloudenhoitaja, lehden päätoimittaja, sekä tarvittava määrä valiokuntien sihteereitä 9) valitaan Suomen lakimiesliiton opiskelijavaliokuntaan (2) sekä

4 koulutuspoliittiseen valiokuntaan (1) jäsenet 10) päätetään hallituksen jäsenten esille tuomat muut asiat. 21 Kevätkokous. Yhdistyksen maaliskuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta 3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta 4) Käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat 22 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen. Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa tai kun vähintään 1 / 10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta Lapin yliopistolla olevalla yhdistyksen ilmoitustaululla. 23 Ohjesääntöken hyväksyminen. Yhdistyksen kokouksen asiana on hyväksyä yhdistyksessä noudatettavat ohjesäännöt. VI LUKU: YHDISTYKSEN PURKAMINEN 24 Purkaminen. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5 / 6 annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Lapin yliopistolle tai jälkimmäisen yhdistyksen purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 3 :n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA ry:n HALLINTOSÄÄNTÖ Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n yleiskokous on 5. joulukuuta 2002 hyväksynyt yhdistykselle yhdistyksen sääntöjen 23 :n mukaisesti tämän hallintosäännön. I LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala. Tätä hallintosääntöä sovelletaan Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n kokousten työjärjestyksenä sekä hallituksen, valiokuntien ja toimihenkilöiden ohjesääntönä. II LUKU YHDISTYKSEN KOKOUKSET 2 Kokouskutsu. Yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta määrätään yhdistyksen sääntöjen 22 :ssä

5 Vaatimus yhdistyksen kokousten koollekutsumiseksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava kokous viipymättä koolle, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Tätä kolmen viikon määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta aikana, jolloin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ei anneta opetusta. Kokouskutsuun tulee sisältyä hallituksen mahdollisimman täydellinen esitys kokouksen esityslistaksi. 3 Kokouksen päätösvalta. Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaa käyttävät kokouksessa saapuvilla olevat yhdistyksen jäsenet riippumatta heidän lukumäärästään. 4 Kokouksen avaaja. Yhdistyksen kokousten avaajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen tehtävään määräämä henkilö. Yhdistyslain 20 :n 3 momentin tarkoittamassa tilanteessa kokouksen avaajana toimii lääninhallituksen kokouksen koollekutsujaksi määräämä henkilö. 5 Avaajan tehtävät. Kokouksen avaajan tehtävänä on avata kokoustilaisuus, todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä johtaa kokousta kokouksen puheenjohtajan vaalin ajan. Kokouksen puheenjohtajan vaali on toimitettava heti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen. Jouduttaessa äänestämään kokouksen puheenjohtajasta, tulee kokouksen avaajan johdolla valita kaksi ääntenlaskijaa kokouksen puheenjohtajan vaalia varten. Puheenjohtajan vaalista laaditaan tällöinb erillinen äänestyspöytäkirja, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan, ja jonka allekirjoittavat kokouksen avaaja ja ääntenlaskijat. 6 Kokouksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokousten puheenjohtajana toimii kokokuksen siihen valitsema henkilö. Hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei voida valita yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajan vaalissa valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö. 7 Muut kokousvirkailijat. Kokouksen puheenjohtaja kutsuu kokoukselle sihteerin. Kokouksen tulee valita kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat voivat olla myös samoja henkilöitä. 8 Pöytäkirja. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin asiana on pitää kokouksesta pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastamisen merkiksi pöytäkirjan tarkastajat. 9 Äänestyspöytäkirja. Kokouksessa suoritetusta äänestyksestä on laadittava erillinen äänestyspöytäkirja, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Äänestyspöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajan lisäksi ääntenlaskijat. Äänestyksen tulos on lisäksi merkittävä kokouksen varsinaiseen pöytäkirjaan. Henkilövaalissa käytetyt äänestysliput on säilytettävä äänestyspöytäkirjan liitteenä. 10 Käsittelyjärjestys. Kokousvirkailijoiden vaalin jälkeen kokouksen asiana on hyväksyä kokouksen esityslista. Hallituksen kokouskutsun yhteydessä esittämä ehdotus on esityslistan hyväksymisen pohjana.

6 11 Päätöksenteko asiakysymyksessä. Asiakysymyksen käsittelyn pohjana on hallituksen asiasta tekemä esitys. Asiakysymyksen käsittely kokouksessa alkaa hallituksen esityksen tai kannanoton esittelyllä. Mikäli kysymyksessä on yhdistyksen jäsenen aloitteesta esille tullut asia, käyttää esille ottanut yhdistyksen jäsen hallituksen jälkeen seuraavan puheenvuoron. Tämän jälkeen kokous voi käydä asiasta yleisen keskustelun Mikäli keskustelussa ei ole tehty hallituksen esityksestä poikkeavaa, kannatettua ehdotusta, todetaan hallituksen esitys ilman äänestystä kokouksen päätökseksi. Kannatus ilmaistaan käyttämällä keskustelussa pyydetty kannatuspuheenvuoro. Mikäli keskustelussa on tehty yksi tai useampia kannatettuja hallituksen esityksestä poikkeavia ehdotuksia, joudutaan asiaratkaisu tekemään äänestämällä noudattaen parlamentaarista äänestystapaa. Keskustelun pohjana oleva hallituksen esitys otetaan äänestykseen, vaikkei sitä olisi kannatettukaan. Asian pöydällepanosta tai raukeamisesta äänestetään ennen varsinaisesta asiaratkaisusta äänestämistä. Äänestettäessä asiaratkaisusta asetetaan ensimmäiseksi vastakkain hallituksen esityksestä eniten poikkeava ehdotus hallituksen esityksestä toiseksi eniten poikkeavan ehdotuksen kanssa. Tämän äänestyksen voittanut ehdotus asetetaan vastakkain hallituksen esiyksestä kolmanneksi eniten poikkeavan ehdotuksen kanssa. Näin jatketaan kunnes kokouksessa tehdyistä hallituksen esityksestä poikkeavista ehdotuksista on jäljellä enää yksi. Tämä ehdotus asetetaan viimeisessä äänestyksessä vastakkain hallituksen esityksen kanssa, ja tämän äänestyksen voittanut ehdotus tulee kokouksen päätökseksi. Kokouksen puheenjohtajan tulee tehdä ehdotus äänestysjärjestykseksi edellä 5 ja 6 momentissa mainittujen periaatteiden mukaan. Kokouksen on ennen äänestyksen aloittamista hyväksyttävä puheenjohtajan äänestysjärjestysesitys, ja mikäli yli puolet paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä vastustaa puheenjohtajan ehdotusta, tulee puheenjohtajan kokousta kuultuaan tehdä uusi esitys äänestysjärjestykseksi. 12 Äänestystapa asiaratkaisussa. Äänestys asiakysymyksessä suoritetaan avoimena äänestyksenä käsiä nostamalla tai seisomaan nousten. 13 Eriävä mielipide. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus merkityttää pöytäkirjaan eriävä mielipiteensä tai ilmoittaa antavansa eriävän mielipiteensä kirjallisena. Kirjallinen eriävä mielipide on annettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kokouksen määräämässä ajassa. 14 Henkilövaalit. Henkilövaalia edeltää keskustelu ehdokkaista. Mikäli keskustelussa on asetettu yhtä monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja, todetaan ehdokkaat ilman äänestystä valituiksi. Muussa tapauksessa toimitetaan henkilövaali salaisena lippuäänestyksenä. Vaalissa yhdistyksen jäsen voi äänestää muutakin henkilöä kuin keskustelussa on ehdotettu tai kannatettu. Vaalissa äänestyksen järjestämisestä vastaavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä ääntenlaskijoiden kanssa. Hallituksen tulee kokousta valmistellessaan huolehtia, että yhdistyksen kokouksella on käytettävissä äänestyslippuja vaalien toimittamista varten. III LUKU HALLITUS JA VALIOKUNNAT

7 15 Hallituksen järjestäytyminen. Yhdistyksen hallituksen on heti toimikautensa alussa pidettävä järjestäytymiskokous. Hallituksen kokoonpanon muuttuessa kesken toimikauden on vastuualuejakoon tehtävä viipymättä tarvittavat muutokset. 16 Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä laissa, yhdistyksen säännöissä sekä muualla tässä hallintosäännössä on määrätty 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen toimintaa 2) edustaa yhdistystä sekä muutenkin edistää yhdistyksen etua suhteissa ympäröivään yhteiskuntaan. 17 Hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on avustaa hallituksen puheenjohtajaa kaikkien tälle kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä tarvittaessa astua puheenjohtajan sijaan. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on lisäksi 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen taloutta ja hallintoa (hallinto- ja talousjohtaja) 2) huolehtia yhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen keskinäisestä yhteyden pidosta, sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta 3) johtaa valmennuskurssitoimintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja toimii yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan talousasiainvaliokunnan puheenjohtajana. 18 Sihteeri. Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Tämän lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat: 1) yhdistyksen asiakirjahallinto ja tiedonhallinta 2) jäsenrekisterin ylläpito. 19 Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunta. Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet: 1) opetus, tutkintorakenne ja opetussuunnitelmat 2) koulutus- ja tiedepolitiikka sekä yliopistohallinto 3) opiskelijoiden oikeusturva 4) tenttikysymysten välittäminen 5) opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet 6) opintososiaalinen asema, opiskelijoiden opintososiaaliset palvelut sekä muut sosiaaliasiat. Valiokunnan tehtävänä on valvoa oikeustieteen opiskelijoiden etua tehtäväalueelleen kuuluvissa asioissa sekä pyrkiä vaikuttamaan jäsenistön mielipiteiden pohjalta opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon em. kysymyksissä. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi yhteistyössä pr-valiokunnan kanssa tiedottaa alaansa liittyvistä asioista jäsenistölle. Valiokunnan tulee pitää yhteyttä Suomen Lakimiesliittoon ja sen opiskelijavaliokuntaan ja koulutuspoliittiseen valiokuntaan. Lapin yliopiston keskushallintoon ja oikeustieteiden tiedekuntaan, ylioppilaskuntaan, opintotukiviranomaisiin, YTHS:ään sekä muihin viranomaisiin, laitoksiin ja yhteisöihin. Erityisen tärkeää on tiivis yhteistyö Lapin yliopiston hallituksen sekä oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ja suunnittelutoimikunnan opiskelijajäsenten kanssa. 20 Talousasiain valiokunta. Talousasiain valiokunnan tehtävänä on seurata, suunnitella ja

8 kehittää yhdistyksen taloutta, suorittaa tähän liittyvät tehtävät sekä tiedottaa yhdistyksen hallitusta talousasioista säännöllisin väliajoin. Valiokunta toimii kiinteässä yhteistyössä yhdistyksen lähiyhteisöjen mm. Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiön kanssa. Valiokunta valmistelee yhdistyksen hallitukselle vuosittain ehdotuksen seuraavan vuoden talousarvioesitykseksi. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan hallituksen varapuheenjohtaja toimii talousasiain valiokunnan puheenjohtajana ja taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä valiokunnan vakinaisina jäseninä. 21 Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan tehtävänä on 1) vapaa-ajantoiminnan suunnittelu ja järjestäminen 2) yhdistyksen juhlien ja tempausten suunnittelu ja järjestäminen 3) liikunnan ja liikuntakalenterin ylläpitäminen ja edistäminen. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan yhdistyksen hallituksen kulttuurivastaava toimii kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana. 22 Pr-valiokunta. Pr-valiokunnan tehtävänä on 1) Yhdistyksen tunnetuksi tekeminen ja ulkoisen kuvan ylläpitäminen ja kehittäminen 2) suhdetoiminta elinkeinoelämään, muihin järjestöihin sekä julkisen sektorin laitoksiin ja viranomaisiin päin 3) vaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien luominen 4) yhteistyön käytännön järjestäminen yhdistyksen yhteistyökumppaneiden kanssa 5) yhdistyksen ja sen tuotteiden ulkopuolisille suunnattujen palvelusten ja toimintojen markkinointi 6) senioritoiminnan järjestäminen ja muu yhteydenpito ammatissa toimiviin lakimiehiin 7) yhdistyksen sisäinen tiedottaminen 8) yhdistyksen ulkoinen tiedottaminen 9) suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen muuta viestintää 10) suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen seminaari-, kustannus- ja julkaisutoimintaa 11) huolehtia yhdistyksen lehden julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä 12) suunnitella, toteuttaa ja kehittää kansainvälistä toimintaa 13) ylläpitää ja kehittää suhteita kansainvälisiin opiskelija- ja muihin järjestöihin 14) edistää vaihto-opiskelua ja pitää yhteyttä ulkomailla opiskeleviin yhdistyksen jäseniin. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan Pr-valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen ulkoasiainvastaava. Pr-valiokunnan vakinaisina jäseninä toimivat yhdistyksen hallituksen tiedotusvastaava ja yhdistyksen lehden päätoimittaja sekä webmaster. 23 Kiinteistövaliokunta. Kiinteistövaliokunnan tehtävänä on 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen omistaman / hallitseman kiinteistön käyttöä 2) vastata kiinteistön kunnosta ja johtaa tarvittavia toimia ja työsuorituksia 3) pitää yllä yhteyksiä yhdistyksen vuokralaisiin yhdessä talousasiain valiokunnan kanssa 4) huolehtia tilavarauksista 5) tehdä tarvittavat kiinteistöä koskevat suunnitelmat 6) muut kiinteistöön liittyvät tehtävät.

9 Kiinteistövaliokunnan puheenjohtajana toimii ensisijaisesti yhdistyksen kokouksen valitsema kiinteistövastaava tai toissijaisesti yhdistyksen kokouksen määräämä muu henkilö. Kiinteistövaliokunnan vakinaisena jäsenenä on yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. 24 Vastuualueiden vastuuhenkilöt. Hallituksen jäsen, joka on määrätty valiokunnan puheenjohtajaksi, on kyseisen vastuualueen vastuuhenkilö. Valiokuntien puheenjohtajain tehtävänä on suunnitella ja kehittää vastuualueidensa toimintaa, tehdä tähän liittyviä aloitteita ja huolehtia siitä, että vastuualueelle kuuluvat tehtävät tulevat suoritettua tehokkaasti, taloudellisesti ja yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa. Yhdistyksen edun niin vaatiessa voi valiokunnan puheenjohtaja tarvittaessa yksin toimia valiokunnan puolesta. 25 Valiokunnan jakaminen usean hallituksen jäsenen vastuualueiksi. Tarvittaessa voidaan samaan valiokuntaan määrätä useita hallituksen jäseniä vastuuhenkilöiksi. Tällöin hallituksen on samalla määrättävä tehtävien jaosta kyseisten hallituksen jäsenten kesken. Kukin valiokuntaan määrätty vastuuhenkilö toimii valiokunnan puheenjohtajana omalle vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. 26 Valiokuntiin osallistuminen. Valiokuntiin voivat ilmoittautua kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallitus voi lisäksi kutsua valiokuntiin yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. 27 Valiokuntien koollekutsuminen. Valiokuntien koollekutsumisesta ja valiokunnan toiminnan tehokkaasta järjestämisestä huolehtii valiokunnan puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus kutsua minkä tahansa valiokunnan kokous koolle. 28 Hallitus kollegiona. Vastuualuejaosta huolimatta yhdistyksen ja sen valiokuntien toiminta ja tehtävät muodostavat kokonaisuuden, josta yhdistyksen hallitus vastaa yhtenäisenä elimenä. Valiokuntien puheenjohtajien on toimittava yhteistyössä toisten valiokuntien kanssa (yhteistyövelvollisuus). Valiokunnilla on itsenäistä päätösvaltaa yhdistyksen hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa vain yhdistyksen hallituksen erikseen antaman valtuutuksen perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa ne asiat, jotka eivät sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuulu muulle elimelle (hallituksen yleinen toimivalta.) 29 Päivystykset. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tehtävänä on vuorollaan huolehtia päivystyksestä yhdistyksen toimistossa. Tarvittaessa voivat yhdistyksen toimihenkilöt osallistua päivystysten järjestämiseen. 30 Erityisprojektit. Hallituksen jäsenten ja valiokuntien velvollisuutena on huolehtia erityisprojekteista ja muista yhdistyksen säännöissä ja tässä hallintosäännössä mainituista tehtävistä sen mukaan kuin asiasta hallituksessa erikseen sovitaan. IV LUKU TOIMIHENKILÖT 31 Kirjanvälittäjä. Yhdistyksen kirjanvälittäjän tehtävänä on

10 1) huolehtia kirjanvälitystoiminnasta 2) huolehtia haalareiden välityksestä sekä mainosmyynnin johtamisesta. Toiminnastaan kirjanvälittäjä on vastuussa hallitukselle. Toiminnallisesti kirjanvälitys kuuluu talousasiainvaliokunnan alaisuuteen. 32 Taloudenhoitaja. Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävänä on 1) huolehtia yhdistyksen maksuliikenteestä 2) varainhankintaan ja taloudenhoitoon liittyvien hakemusten ja ilmoitusten laatiminen 3) osallistua talousasiainvaliokunnan toimintaan ja siellä suunnitella ja kehittää yhdistyksen taloutta. Taloudenhoitajan velvollisuutena on tarvittaessa huolehtia vastaavista tehtävistä Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiössä. 33 Päätoimittaja. Yhdistyksen lehden Digestan päätoimittajan tehtävänä on 1) vastata itsenäisesti lehden linjasta sekä journalistisesta tasosta ja sisällöstä 2) kehittää lehteä sisällöllisesti 3) huolehtia yhdessä pr-valiokunnan kanssa lehden kautta tapahtuvasta yhdistyksen tiedottamisesta sekä lehden julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhdistyksen sääntöjen 19:n mukaan lehden päätoimittaja toimii pr-valiokunnan vakinaisena j. jäsenenä. 34 Webmaster. Yhdistyksen webmasterin tehtävänä on 1) huolehtia yhdistyksen www-sivujen ylläpidosta ja kehittämisestä 2) huolehtia yhdessä pr-valiokunnan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan kanssa www- sivujen kautta tapahtuvasta yhdistyksen tiedottamisesta. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan webmaster toimii pr-valiokunnan vakinaisena jäsenenä. 35 Valiokuntien sihteerit. Valiokuntien sihteereiden tehtävänä on pitää pöytäkirjaa valiokuntien kokouksista, huolehtia yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa valiokunnan toiminnasta tiedottamisesta sekä suorittaa valiokunnan vastuualueelle kuuluvia tehtäviä. 36 Muut toimihenkilöt. Yhdistyksen sääntöjen 18 :n mukaan yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus voivat valita muita toimihenkilöitä tiettyä tehtävää varten. 37 Toimihenkilöiden yhteydenpito hallitukseen. Toimihenkilöiden tulee pitää tiiviisti yhteyttä hallitukseen ja osallistua mahdollisuuksien mukaan hallituksen kokouksiin. V LUKU MUUTTAMINEN JA VOIMAANTULO 38 Muuttaminen. Tätä hallintosääntöä voidaan muuttaa ja sen määräyksistä poiketa vain yhdistyksen yleiskokouksen tätä hallintosääntöä muuttavalla päätöksellä. 39 Voimaantulo. Tämä hallintosääntö tulee voimaan välittömästi yhdistyksen kokouksen hyväksymisestä lukien. Hallituksen on viipymättä hallintosäännön hyväksymisen jälkeen jaettava vastuualueet tämän hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

11 Tällä hallintosäännöllä kumotaan Artikla ry:n hallituksen, toimikuntien ja toimihenkilöiden ohjesääntö sekä kaikki muut tämän hallintosäännön kanssa ristiriidassa olevat ohjesäännöt ja pysyväismääräykset.

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

MTK Helsinki ry:n säännöt

MTK Helsinki ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka MTK Helsinki ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on MTK-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistys on MTK-Uusimaa ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. MTK-Uusimaa ry:tä nimitetään

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT Vahvistettu puoluehallituksessa 26.9.2013 Ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa 22.10.2013 KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot