1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry."

Transkriptio

1 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi 3 Yhdistyksen tarkoitus. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä edistää jäsentensä ammatillisia valmiuksia sekä jäsentensä yhteiskunnallisia, oikeuspoliittista ja ammatillista tietoutta pitää yhteyttä muihin, erityisesti oikeustieteellisen alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin edistää jäsentensä opiskeluun liittyviä sosiaalisia etuja ja kulttuuriharrastuksia 4 Yhdistyksen toimintamuodot. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsentensä oikeuspoliittisen ja yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksiensa mukaan erilaisia sosiaalija kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia, sekä järjestää jäsenilleen vapaa-ajan tilaisuuksia. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon pohjoisten alueiden erityispiirteet. Yhdistys voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen oikeustieteellistä kirjallisuutta, tuottaa opintomateriaalia sekä ylläpitää kirjastoa 5 Tili- ja toimintakausi. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.. II LUKU: JÄSENET 6 Varsinaiset jäsenet. Yyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa oikeustieteen kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkintoa opiskeleva henkilkö. Jäsen voidaan erottaa opiskelijan valmistuessa. 7 Seniorijäsenet. Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ja on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai vara / oikeusnotaarin tutkinnon Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. 8 Kannattajajäsenet. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä suomalaisessa tati ulkomaalaisessa oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittanut henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. 9 Kunniajäsenet. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutusa arvostettu henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja kunniajäsenen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä 10 Yhdistykselle suoritettavat maksut. Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kannattajajäseniltään yhdistys perii kannattajajäsenmaksun ja seniorijäseniltään seniorijäsenmaksun, joiden suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. 11 Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen

2 kokouksissa, seniori-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta 12 Jäsenyydestä erottaminen. Jäsenyydestä erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus III LUKU: HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NIMENKIRJOITTAJAT 13 Hallitus ja tilintarkastajat. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä heidän lisäkseen 3-9 muuta jäsentä, joiden lukumäärästä ja vastuualueista päättää yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. 14 Hallituksen tehtävät. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitus voi päättää Yhdistyslain 23 :n 2 momentin tarkoittamasta asiasta. 15 Hallituksen valinta. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajasekä muut hallituksen jäsenet valitaan kukin erikseen. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas (yksinkertainen ääntenenemmistö). Hallituksen muiden vastuualueiden vaalissa käytetään seuraavaa järjestystä 1) sihteeri 2) ulkoasiainvastaava 3) opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asioiden vastaava 4) tiedotusvastaava 5) kulttuurivastaava Näiden lisäksi valittavat muut vastuualueet päätetään ennen vaalia Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa voidaan valita vain kokouksessa paikalla oleva henkilö. Muiden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinnassa riittää ko. Henkilöltä kirjallinen suostumus IV LUKU: INSPEHTORI, TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT 17 Inspehtori. Yhdistyksellä on inspehtori, jonka tehtävänä on toimia yhdyssiteenä yhdistyksen ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan välillä, sekä tukea yhdistyksen toimintaa Inspehtorin tulee olla Lapin yliopiston opetus- tai tutkimusvirassa toimiva oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut henkilö. Inspehtorin toimikausi on kalenterivuosi. Inspehtorin valitsee yhdistyksen syyskokous noudattaen samaa menettelyä kuin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa. 18 Toimihenkilöt. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat 1) taloudenhoitaja 2) kirjanvälittäjä 3) yhdistyksen lehden päätoimittaja 4) webmaster

3 5) valiokuntien sihteerit 6) muut yhdistyksen kokouksen tai hallituksen tietyn tehtävän hoitamista varten nimittämät henkilöt. Kohtien 1-5 toimihenkilöt valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokous. Toimihenkilöt valitaan kukin erikseen ja valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö (yksinkertainen ääntenenemmistö) 19 Valiokunnat. Toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä on eri valiokuntia. Valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema hallituksen jäsen(,jonka hallitus on määrännyt kyseisen valiokunnan puheenjohtajaksi) ja sihteerinä toimii yhdistyksen syyskokouksen valitsema toimihenkilö. Yhdistyksen valiokuntia ovat 1) opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunta 2) talousasiain valiokunta 3) kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta 4) pr-valiokunta 5) kiinteistövaliokunta Tarpeen mukaan yhdistyksen kokous voi asettaa muita valiokuntia hoitamaan eri tehtäviä. Opinto- sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema opinto-, sosiaali ja koulutuspoliittisten asioiden vastaava. Talousasiain valiokunnan puheenjohtajan toimii yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. Yhdistyksen taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä toimivat valiokunnan vakituisina jäseninä valiokunnan sihteerin lisäksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema kulttuurivastsaava. Pr-valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema ulkoasiainvastaava. Yhdistyksen kokouksen valitsema tiedotusvastaava, sekä yhdistyksen lehden päätoimittaja ja webmaster toimivat pr-valiokunnan vakituisina jäseninä asianomaisen hallituksen jäsenen ja valiokunnan sihteerin lisäksi V LUKU: YHDISTYKSEN KOKOUKSET 20 Syyskokous. Yhdistyksen marraskuun aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 2) päätetään jäsen-, seniorijäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 3) hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle 4) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 5) valitaan yhdistyksen hallitukseen 3-9 muuta jäsentä 6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 7) valitaan yhdistyksen inspehtori 8) valitaan kirjanvälittäjä, taloudenhoitaja, lehden päätoimittaja, sekä tarvittava määrä valiokuntien sihteereitä 9) valitaan Suomen lakimiesliiton opiskelijavaliokuntaan (2) sekä

4 koulutuspoliittiseen valiokuntaan (1) jäsenet 10) päätetään hallituksen jäsenten esille tuomat muut asiat. 21 Kevätkokous. Yhdistyksen maaliskuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta 3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta 4) Käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat 22 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen. Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa tai kun vähintään 1 / 10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta Lapin yliopistolla olevalla yhdistyksen ilmoitustaululla. 23 Ohjesääntöken hyväksyminen. Yhdistyksen kokouksen asiana on hyväksyä yhdistyksessä noudatettavat ohjesäännöt. VI LUKU: YHDISTYKSEN PURKAMINEN 24 Purkaminen. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5 / 6 annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Lapin yliopistolle tai jälkimmäisen yhdistyksen purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 3 :n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA ry:n HALLINTOSÄÄNTÖ Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n yleiskokous on 5. joulukuuta 2002 hyväksynyt yhdistykselle yhdistyksen sääntöjen 23 :n mukaisesti tämän hallintosäännön. I LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala. Tätä hallintosääntöä sovelletaan Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n kokousten työjärjestyksenä sekä hallituksen, valiokuntien ja toimihenkilöiden ohjesääntönä. II LUKU YHDISTYKSEN KOKOUKSET 2 Kokouskutsu. Yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta määrätään yhdistyksen sääntöjen 22 :ssä

5 Vaatimus yhdistyksen kokousten koollekutsumiseksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava kokous viipymättä koolle, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Tätä kolmen viikon määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta aikana, jolloin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ei anneta opetusta. Kokouskutsuun tulee sisältyä hallituksen mahdollisimman täydellinen esitys kokouksen esityslistaksi. 3 Kokouksen päätösvalta. Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaa käyttävät kokouksessa saapuvilla olevat yhdistyksen jäsenet riippumatta heidän lukumäärästään. 4 Kokouksen avaaja. Yhdistyksen kokousten avaajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen tehtävään määräämä henkilö. Yhdistyslain 20 :n 3 momentin tarkoittamassa tilanteessa kokouksen avaajana toimii lääninhallituksen kokouksen koollekutsujaksi määräämä henkilö. 5 Avaajan tehtävät. Kokouksen avaajan tehtävänä on avata kokoustilaisuus, todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä johtaa kokousta kokouksen puheenjohtajan vaalin ajan. Kokouksen puheenjohtajan vaali on toimitettava heti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen. Jouduttaessa äänestämään kokouksen puheenjohtajasta, tulee kokouksen avaajan johdolla valita kaksi ääntenlaskijaa kokouksen puheenjohtajan vaalia varten. Puheenjohtajan vaalista laaditaan tällöinb erillinen äänestyspöytäkirja, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan, ja jonka allekirjoittavat kokouksen avaaja ja ääntenlaskijat. 6 Kokouksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokousten puheenjohtajana toimii kokokuksen siihen valitsema henkilö. Hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei voida valita yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajan vaalissa valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö. 7 Muut kokousvirkailijat. Kokouksen puheenjohtaja kutsuu kokoukselle sihteerin. Kokouksen tulee valita kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat voivat olla myös samoja henkilöitä. 8 Pöytäkirja. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin asiana on pitää kokouksesta pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastamisen merkiksi pöytäkirjan tarkastajat. 9 Äänestyspöytäkirja. Kokouksessa suoritetusta äänestyksestä on laadittava erillinen äänestyspöytäkirja, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Äänestyspöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajan lisäksi ääntenlaskijat. Äänestyksen tulos on lisäksi merkittävä kokouksen varsinaiseen pöytäkirjaan. Henkilövaalissa käytetyt äänestysliput on säilytettävä äänestyspöytäkirjan liitteenä. 10 Käsittelyjärjestys. Kokousvirkailijoiden vaalin jälkeen kokouksen asiana on hyväksyä kokouksen esityslista. Hallituksen kokouskutsun yhteydessä esittämä ehdotus on esityslistan hyväksymisen pohjana.

6 11 Päätöksenteko asiakysymyksessä. Asiakysymyksen käsittelyn pohjana on hallituksen asiasta tekemä esitys. Asiakysymyksen käsittely kokouksessa alkaa hallituksen esityksen tai kannanoton esittelyllä. Mikäli kysymyksessä on yhdistyksen jäsenen aloitteesta esille tullut asia, käyttää esille ottanut yhdistyksen jäsen hallituksen jälkeen seuraavan puheenvuoron. Tämän jälkeen kokous voi käydä asiasta yleisen keskustelun Mikäli keskustelussa ei ole tehty hallituksen esityksestä poikkeavaa, kannatettua ehdotusta, todetaan hallituksen esitys ilman äänestystä kokouksen päätökseksi. Kannatus ilmaistaan käyttämällä keskustelussa pyydetty kannatuspuheenvuoro. Mikäli keskustelussa on tehty yksi tai useampia kannatettuja hallituksen esityksestä poikkeavia ehdotuksia, joudutaan asiaratkaisu tekemään äänestämällä noudattaen parlamentaarista äänestystapaa. Keskustelun pohjana oleva hallituksen esitys otetaan äänestykseen, vaikkei sitä olisi kannatettukaan. Asian pöydällepanosta tai raukeamisesta äänestetään ennen varsinaisesta asiaratkaisusta äänestämistä. Äänestettäessä asiaratkaisusta asetetaan ensimmäiseksi vastakkain hallituksen esityksestä eniten poikkeava ehdotus hallituksen esityksestä toiseksi eniten poikkeavan ehdotuksen kanssa. Tämän äänestyksen voittanut ehdotus asetetaan vastakkain hallituksen esiyksestä kolmanneksi eniten poikkeavan ehdotuksen kanssa. Näin jatketaan kunnes kokouksessa tehdyistä hallituksen esityksestä poikkeavista ehdotuksista on jäljellä enää yksi. Tämä ehdotus asetetaan viimeisessä äänestyksessä vastakkain hallituksen esityksen kanssa, ja tämän äänestyksen voittanut ehdotus tulee kokouksen päätökseksi. Kokouksen puheenjohtajan tulee tehdä ehdotus äänestysjärjestykseksi edellä 5 ja 6 momentissa mainittujen periaatteiden mukaan. Kokouksen on ennen äänestyksen aloittamista hyväksyttävä puheenjohtajan äänestysjärjestysesitys, ja mikäli yli puolet paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä vastustaa puheenjohtajan ehdotusta, tulee puheenjohtajan kokousta kuultuaan tehdä uusi esitys äänestysjärjestykseksi. 12 Äänestystapa asiaratkaisussa. Äänestys asiakysymyksessä suoritetaan avoimena äänestyksenä käsiä nostamalla tai seisomaan nousten. 13 Eriävä mielipide. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus merkityttää pöytäkirjaan eriävä mielipiteensä tai ilmoittaa antavansa eriävän mielipiteensä kirjallisena. Kirjallinen eriävä mielipide on annettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kokouksen määräämässä ajassa. 14 Henkilövaalit. Henkilövaalia edeltää keskustelu ehdokkaista. Mikäli keskustelussa on asetettu yhtä monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja, todetaan ehdokkaat ilman äänestystä valituiksi. Muussa tapauksessa toimitetaan henkilövaali salaisena lippuäänestyksenä. Vaalissa yhdistyksen jäsen voi äänestää muutakin henkilöä kuin keskustelussa on ehdotettu tai kannatettu. Vaalissa äänestyksen järjestämisestä vastaavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä ääntenlaskijoiden kanssa. Hallituksen tulee kokousta valmistellessaan huolehtia, että yhdistyksen kokouksella on käytettävissä äänestyslippuja vaalien toimittamista varten. III LUKU HALLITUS JA VALIOKUNNAT

7 15 Hallituksen järjestäytyminen. Yhdistyksen hallituksen on heti toimikautensa alussa pidettävä järjestäytymiskokous. Hallituksen kokoonpanon muuttuessa kesken toimikauden on vastuualuejakoon tehtävä viipymättä tarvittavat muutokset. 16 Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä laissa, yhdistyksen säännöissä sekä muualla tässä hallintosäännössä on määrätty 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen toimintaa 2) edustaa yhdistystä sekä muutenkin edistää yhdistyksen etua suhteissa ympäröivään yhteiskuntaan. 17 Hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on avustaa hallituksen puheenjohtajaa kaikkien tälle kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä tarvittaessa astua puheenjohtajan sijaan. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on lisäksi 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen taloutta ja hallintoa (hallinto- ja talousjohtaja) 2) huolehtia yhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen keskinäisestä yhteyden pidosta, sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta 3) johtaa valmennuskurssitoimintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja toimii yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan talousasiainvaliokunnan puheenjohtajana. 18 Sihteeri. Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Tämän lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat: 1) yhdistyksen asiakirjahallinto ja tiedonhallinta 2) jäsenrekisterin ylläpito. 19 Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunta. Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet: 1) opetus, tutkintorakenne ja opetussuunnitelmat 2) koulutus- ja tiedepolitiikka sekä yliopistohallinto 3) opiskelijoiden oikeusturva 4) tenttikysymysten välittäminen 5) opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet 6) opintososiaalinen asema, opiskelijoiden opintososiaaliset palvelut sekä muut sosiaaliasiat. Valiokunnan tehtävänä on valvoa oikeustieteen opiskelijoiden etua tehtäväalueelleen kuuluvissa asioissa sekä pyrkiä vaikuttamaan jäsenistön mielipiteiden pohjalta opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon em. kysymyksissä. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi yhteistyössä pr-valiokunnan kanssa tiedottaa alaansa liittyvistä asioista jäsenistölle. Valiokunnan tulee pitää yhteyttä Suomen Lakimiesliittoon ja sen opiskelijavaliokuntaan ja koulutuspoliittiseen valiokuntaan. Lapin yliopiston keskushallintoon ja oikeustieteiden tiedekuntaan, ylioppilaskuntaan, opintotukiviranomaisiin, YTHS:ään sekä muihin viranomaisiin, laitoksiin ja yhteisöihin. Erityisen tärkeää on tiivis yhteistyö Lapin yliopiston hallituksen sekä oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ja suunnittelutoimikunnan opiskelijajäsenten kanssa. 20 Talousasiain valiokunta. Talousasiain valiokunnan tehtävänä on seurata, suunnitella ja

8 kehittää yhdistyksen taloutta, suorittaa tähän liittyvät tehtävät sekä tiedottaa yhdistyksen hallitusta talousasioista säännöllisin väliajoin. Valiokunta toimii kiinteässä yhteistyössä yhdistyksen lähiyhteisöjen mm. Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiön kanssa. Valiokunta valmistelee yhdistyksen hallitukselle vuosittain ehdotuksen seuraavan vuoden talousarvioesitykseksi. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan hallituksen varapuheenjohtaja toimii talousasiain valiokunnan puheenjohtajana ja taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä valiokunnan vakinaisina jäseninä. 21 Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan tehtävänä on 1) vapaa-ajantoiminnan suunnittelu ja järjestäminen 2) yhdistyksen juhlien ja tempausten suunnittelu ja järjestäminen 3) liikunnan ja liikuntakalenterin ylläpitäminen ja edistäminen. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan yhdistyksen hallituksen kulttuurivastaava toimii kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana. 22 Pr-valiokunta. Pr-valiokunnan tehtävänä on 1) Yhdistyksen tunnetuksi tekeminen ja ulkoisen kuvan ylläpitäminen ja kehittäminen 2) suhdetoiminta elinkeinoelämään, muihin järjestöihin sekä julkisen sektorin laitoksiin ja viranomaisiin päin 3) vaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien luominen 4) yhteistyön käytännön järjestäminen yhdistyksen yhteistyökumppaneiden kanssa 5) yhdistyksen ja sen tuotteiden ulkopuolisille suunnattujen palvelusten ja toimintojen markkinointi 6) senioritoiminnan järjestäminen ja muu yhteydenpito ammatissa toimiviin lakimiehiin 7) yhdistyksen sisäinen tiedottaminen 8) yhdistyksen ulkoinen tiedottaminen 9) suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen muuta viestintää 10) suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen seminaari-, kustannus- ja julkaisutoimintaa 11) huolehtia yhdistyksen lehden julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä 12) suunnitella, toteuttaa ja kehittää kansainvälistä toimintaa 13) ylläpitää ja kehittää suhteita kansainvälisiin opiskelija- ja muihin järjestöihin 14) edistää vaihto-opiskelua ja pitää yhteyttä ulkomailla opiskeleviin yhdistyksen jäseniin. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan Pr-valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen ulkoasiainvastaava. Pr-valiokunnan vakinaisina jäseninä toimivat yhdistyksen hallituksen tiedotusvastaava ja yhdistyksen lehden päätoimittaja sekä webmaster. 23 Kiinteistövaliokunta. Kiinteistövaliokunnan tehtävänä on 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen omistaman / hallitseman kiinteistön käyttöä 2) vastata kiinteistön kunnosta ja johtaa tarvittavia toimia ja työsuorituksia 3) pitää yllä yhteyksiä yhdistyksen vuokralaisiin yhdessä talousasiain valiokunnan kanssa 4) huolehtia tilavarauksista 5) tehdä tarvittavat kiinteistöä koskevat suunnitelmat 6) muut kiinteistöön liittyvät tehtävät.

9 Kiinteistövaliokunnan puheenjohtajana toimii ensisijaisesti yhdistyksen kokouksen valitsema kiinteistövastaava tai toissijaisesti yhdistyksen kokouksen määräämä muu henkilö. Kiinteistövaliokunnan vakinaisena jäsenenä on yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. 24 Vastuualueiden vastuuhenkilöt. Hallituksen jäsen, joka on määrätty valiokunnan puheenjohtajaksi, on kyseisen vastuualueen vastuuhenkilö. Valiokuntien puheenjohtajain tehtävänä on suunnitella ja kehittää vastuualueidensa toimintaa, tehdä tähän liittyviä aloitteita ja huolehtia siitä, että vastuualueelle kuuluvat tehtävät tulevat suoritettua tehokkaasti, taloudellisesti ja yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa. Yhdistyksen edun niin vaatiessa voi valiokunnan puheenjohtaja tarvittaessa yksin toimia valiokunnan puolesta. 25 Valiokunnan jakaminen usean hallituksen jäsenen vastuualueiksi. Tarvittaessa voidaan samaan valiokuntaan määrätä useita hallituksen jäseniä vastuuhenkilöiksi. Tällöin hallituksen on samalla määrättävä tehtävien jaosta kyseisten hallituksen jäsenten kesken. Kukin valiokuntaan määrätty vastuuhenkilö toimii valiokunnan puheenjohtajana omalle vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. 26 Valiokuntiin osallistuminen. Valiokuntiin voivat ilmoittautua kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallitus voi lisäksi kutsua valiokuntiin yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. 27 Valiokuntien koollekutsuminen. Valiokuntien koollekutsumisesta ja valiokunnan toiminnan tehokkaasta järjestämisestä huolehtii valiokunnan puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus kutsua minkä tahansa valiokunnan kokous koolle. 28 Hallitus kollegiona. Vastuualuejaosta huolimatta yhdistyksen ja sen valiokuntien toiminta ja tehtävät muodostavat kokonaisuuden, josta yhdistyksen hallitus vastaa yhtenäisenä elimenä. Valiokuntien puheenjohtajien on toimittava yhteistyössä toisten valiokuntien kanssa (yhteistyövelvollisuus). Valiokunnilla on itsenäistä päätösvaltaa yhdistyksen hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa vain yhdistyksen hallituksen erikseen antaman valtuutuksen perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa ne asiat, jotka eivät sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuulu muulle elimelle (hallituksen yleinen toimivalta.) 29 Päivystykset. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tehtävänä on vuorollaan huolehtia päivystyksestä yhdistyksen toimistossa. Tarvittaessa voivat yhdistyksen toimihenkilöt osallistua päivystysten järjestämiseen. 30 Erityisprojektit. Hallituksen jäsenten ja valiokuntien velvollisuutena on huolehtia erityisprojekteista ja muista yhdistyksen säännöissä ja tässä hallintosäännössä mainituista tehtävistä sen mukaan kuin asiasta hallituksessa erikseen sovitaan. IV LUKU TOIMIHENKILÖT 31 Kirjanvälittäjä. Yhdistyksen kirjanvälittäjän tehtävänä on

10 1) huolehtia kirjanvälitystoiminnasta 2) huolehtia haalareiden välityksestä sekä mainosmyynnin johtamisesta. Toiminnastaan kirjanvälittäjä on vastuussa hallitukselle. Toiminnallisesti kirjanvälitys kuuluu talousasiainvaliokunnan alaisuuteen. 32 Taloudenhoitaja. Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävänä on 1) huolehtia yhdistyksen maksuliikenteestä 2) varainhankintaan ja taloudenhoitoon liittyvien hakemusten ja ilmoitusten laatiminen 3) osallistua talousasiainvaliokunnan toimintaan ja siellä suunnitella ja kehittää yhdistyksen taloutta. Taloudenhoitajan velvollisuutena on tarvittaessa huolehtia vastaavista tehtävistä Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiössä. 33 Päätoimittaja. Yhdistyksen lehden Digestan päätoimittajan tehtävänä on 1) vastata itsenäisesti lehden linjasta sekä journalistisesta tasosta ja sisällöstä 2) kehittää lehteä sisällöllisesti 3) huolehtia yhdessä pr-valiokunnan kanssa lehden kautta tapahtuvasta yhdistyksen tiedottamisesta sekä lehden julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhdistyksen sääntöjen 19:n mukaan lehden päätoimittaja toimii pr-valiokunnan vakinaisena j. jäsenenä. 34 Webmaster. Yhdistyksen webmasterin tehtävänä on 1) huolehtia yhdistyksen www-sivujen ylläpidosta ja kehittämisestä 2) huolehtia yhdessä pr-valiokunnan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan kanssa www- sivujen kautta tapahtuvasta yhdistyksen tiedottamisesta. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan webmaster toimii pr-valiokunnan vakinaisena jäsenenä. 35 Valiokuntien sihteerit. Valiokuntien sihteereiden tehtävänä on pitää pöytäkirjaa valiokuntien kokouksista, huolehtia yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa valiokunnan toiminnasta tiedottamisesta sekä suorittaa valiokunnan vastuualueelle kuuluvia tehtäviä. 36 Muut toimihenkilöt. Yhdistyksen sääntöjen 18 :n mukaan yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus voivat valita muita toimihenkilöitä tiettyä tehtävää varten. 37 Toimihenkilöiden yhteydenpito hallitukseen. Toimihenkilöiden tulee pitää tiiviisti yhteyttä hallitukseen ja osallistua mahdollisuuksien mukaan hallituksen kokouksiin. V LUKU MUUTTAMINEN JA VOIMAANTULO 38 Muuttaminen. Tätä hallintosääntöä voidaan muuttaa ja sen määräyksistä poiketa vain yhdistyksen yleiskokouksen tätä hallintosääntöä muuttavalla päätöksellä. 39 Voimaantulo. Tämä hallintosääntö tulee voimaan välittömästi yhdistyksen kokouksen hyväksymisestä lukien. Hallituksen on viipymättä hallintosäännön hyväksymisen jälkeen jaettava vastuualueet tämän hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

11 Tällä hallintosäännöllä kumotaan Artikla ry:n hallituksen, toimikuntien ja toimihenkilöiden ohjesääntö sekä kaikki muut tämän hallintosäännön kanssa ristiriidassa olevat ohjesäännöt ja pysyväismääräykset.

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

2) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön

2) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön Pykälä ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus Yhdistyksen nimi on Pykälä ry, kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi ja tunnus on tyylitelty pykälän merkki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan Säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 6.10.2005, 17.11.2005 ja 25.4.2006. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja HYEENA RY:N SÄÄNTÖUUDISTUS 2009 Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa 21.10.2009 ja 11.11.2009. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Regioanala Utvecklings sammanslutning

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry,. Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Suur Jämsän Moottoriklupi ry Säännöt ~ 1 ~ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Suur-Jämsän Moottoriklupi r.y. Jämsän kaupunki, Keski-Suomessa, Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot