1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry."

Transkriptio

1 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi 3 Yhdistyksen tarkoitus. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä edistää jäsentensä ammatillisia valmiuksia sekä jäsentensä yhteiskunnallisia, oikeuspoliittista ja ammatillista tietoutta pitää yhteyttä muihin, erityisesti oikeustieteellisen alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin edistää jäsentensä opiskeluun liittyviä sosiaalisia etuja ja kulttuuriharrastuksia 4 Yhdistyksen toimintamuodot. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsentensä oikeuspoliittisen ja yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksiensa mukaan erilaisia sosiaalija kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia, sekä järjestää jäsenilleen vapaa-ajan tilaisuuksia. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon pohjoisten alueiden erityispiirteet. Yhdistys voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen oikeustieteellistä kirjallisuutta, tuottaa opintomateriaalia sekä ylläpitää kirjastoa 5 Tili- ja toimintakausi. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.. II LUKU: JÄSENET 6 Varsinaiset jäsenet. Yyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa oikeustieteen kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkintoa opiskeleva henkilkö. Jäsen voidaan erottaa opiskelijan valmistuessa. 7 Seniorijäsenet. Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ja on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai vara / oikeusnotaarin tutkinnon Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. 8 Kannattajajäsenet. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä suomalaisessa tati ulkomaalaisessa oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittanut henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö. 9 Kunniajäsenet. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutusa arvostettu henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja kunniajäsenen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä 10 Yhdistykselle suoritettavat maksut. Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kannattajajäseniltään yhdistys perii kannattajajäsenmaksun ja seniorijäseniltään seniorijäsenmaksun, joiden suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. 11 Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen

2 kokouksissa, seniori-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta 12 Jäsenyydestä erottaminen. Jäsenyydestä erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus III LUKU: HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NIMENKIRJOITTAJAT 13 Hallitus ja tilintarkastajat. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä heidän lisäkseen 3-9 muuta jäsentä, joiden lukumäärästä ja vastuualueista päättää yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. 14 Hallituksen tehtävät. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitus voi päättää Yhdistyslain 23 :n 2 momentin tarkoittamasta asiasta. 15 Hallituksen valinta. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajasekä muut hallituksen jäsenet valitaan kukin erikseen. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas (yksinkertainen ääntenenemmistö). Hallituksen muiden vastuualueiden vaalissa käytetään seuraavaa järjestystä 1) sihteeri 2) ulkoasiainvastaava 3) opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asioiden vastaava 4) tiedotusvastaava 5) kulttuurivastaava Näiden lisäksi valittavat muut vastuualueet päätetään ennen vaalia Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa voidaan valita vain kokouksessa paikalla oleva henkilö. Muiden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinnassa riittää ko. Henkilöltä kirjallinen suostumus IV LUKU: INSPEHTORI, TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT 17 Inspehtori. Yhdistyksellä on inspehtori, jonka tehtävänä on toimia yhdyssiteenä yhdistyksen ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan välillä, sekä tukea yhdistyksen toimintaa Inspehtorin tulee olla Lapin yliopiston opetus- tai tutkimusvirassa toimiva oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut henkilö. Inspehtorin toimikausi on kalenterivuosi. Inspehtorin valitsee yhdistyksen syyskokous noudattaen samaa menettelyä kuin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa. 18 Toimihenkilöt. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat 1) taloudenhoitaja 2) kirjanvälittäjä 3) yhdistyksen lehden päätoimittaja 4) webmaster

3 5) valiokuntien sihteerit 6) muut yhdistyksen kokouksen tai hallituksen tietyn tehtävän hoitamista varten nimittämät henkilöt. Kohtien 1-5 toimihenkilöt valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokous. Toimihenkilöt valitaan kukin erikseen ja valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö (yksinkertainen ääntenenemmistö) 19 Valiokunnat. Toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä on eri valiokuntia. Valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema hallituksen jäsen(,jonka hallitus on määrännyt kyseisen valiokunnan puheenjohtajaksi) ja sihteerinä toimii yhdistyksen syyskokouksen valitsema toimihenkilö. Yhdistyksen valiokuntia ovat 1) opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunta 2) talousasiain valiokunta 3) kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta 4) pr-valiokunta 5) kiinteistövaliokunta Tarpeen mukaan yhdistyksen kokous voi asettaa muita valiokuntia hoitamaan eri tehtäviä. Opinto- sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema opinto-, sosiaali ja koulutuspoliittisten asioiden vastaava. Talousasiain valiokunnan puheenjohtajan toimii yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. Yhdistyksen taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä toimivat valiokunnan vakituisina jäseninä valiokunnan sihteerin lisäksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema kulttuurivastsaava. Pr-valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen kokouksen valitsema ulkoasiainvastaava. Yhdistyksen kokouksen valitsema tiedotusvastaava, sekä yhdistyksen lehden päätoimittaja ja webmaster toimivat pr-valiokunnan vakituisina jäseninä asianomaisen hallituksen jäsenen ja valiokunnan sihteerin lisäksi V LUKU: YHDISTYKSEN KOKOUKSET 20 Syyskokous. Yhdistyksen marraskuun aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 2) päätetään jäsen-, seniorijäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta 3) hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle 4) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 5) valitaan yhdistyksen hallitukseen 3-9 muuta jäsentä 6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 7) valitaan yhdistyksen inspehtori 8) valitaan kirjanvälittäjä, taloudenhoitaja, lehden päätoimittaja, sekä tarvittava määrä valiokuntien sihteereitä 9) valitaan Suomen lakimiesliiton opiskelijavaliokuntaan (2) sekä

4 koulutuspoliittiseen valiokuntaan (1) jäsenet 10) päätetään hallituksen jäsenten esille tuomat muut asiat. 21 Kevätkokous. Yhdistyksen maaliskuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta 3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta 4) Käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat 22 Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen. Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa tai kun vähintään 1 / 10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta Lapin yliopistolla olevalla yhdistyksen ilmoitustaululla. 23 Ohjesääntöken hyväksyminen. Yhdistyksen kokouksen asiana on hyväksyä yhdistyksessä noudatettavat ohjesäännöt. VI LUKU: YHDISTYKSEN PURKAMINEN 24 Purkaminen. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5 / 6 annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Lapin yliopistolle tai jälkimmäisen yhdistyksen purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 3 :n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA ry:n HALLINTOSÄÄNTÖ Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n yleiskokous on 5. joulukuuta 2002 hyväksynyt yhdistykselle yhdistyksen sääntöjen 23 :n mukaisesti tämän hallintosäännön. I LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala. Tätä hallintosääntöä sovelletaan Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n kokousten työjärjestyksenä sekä hallituksen, valiokuntien ja toimihenkilöiden ohjesääntönä. II LUKU YHDISTYKSEN KOKOUKSET 2 Kokouskutsu. Yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta määrätään yhdistyksen sääntöjen 22 :ssä

5 Vaatimus yhdistyksen kokousten koollekutsumiseksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava kokous viipymättä koolle, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Tätä kolmen viikon määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta aikana, jolloin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ei anneta opetusta. Kokouskutsuun tulee sisältyä hallituksen mahdollisimman täydellinen esitys kokouksen esityslistaksi. 3 Kokouksen päätösvalta. Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaa käyttävät kokouksessa saapuvilla olevat yhdistyksen jäsenet riippumatta heidän lukumäärästään. 4 Kokouksen avaaja. Yhdistyksen kokousten avaajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen tehtävään määräämä henkilö. Yhdistyslain 20 :n 3 momentin tarkoittamassa tilanteessa kokouksen avaajana toimii lääninhallituksen kokouksen koollekutsujaksi määräämä henkilö. 5 Avaajan tehtävät. Kokouksen avaajan tehtävänä on avata kokoustilaisuus, todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä johtaa kokousta kokouksen puheenjohtajan vaalin ajan. Kokouksen puheenjohtajan vaali on toimitettava heti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen. Jouduttaessa äänestämään kokouksen puheenjohtajasta, tulee kokouksen avaajan johdolla valita kaksi ääntenlaskijaa kokouksen puheenjohtajan vaalia varten. Puheenjohtajan vaalista laaditaan tällöinb erillinen äänestyspöytäkirja, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan, ja jonka allekirjoittavat kokouksen avaaja ja ääntenlaskijat. 6 Kokouksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokousten puheenjohtajana toimii kokokuksen siihen valitsema henkilö. Hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei voida valita yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajan vaalissa valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö. 7 Muut kokousvirkailijat. Kokouksen puheenjohtaja kutsuu kokoukselle sihteerin. Kokouksen tulee valita kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat voivat olla myös samoja henkilöitä. 8 Pöytäkirja. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin asiana on pitää kokouksesta pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastamisen merkiksi pöytäkirjan tarkastajat. 9 Äänestyspöytäkirja. Kokouksessa suoritetusta äänestyksestä on laadittava erillinen äänestyspöytäkirja, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Äänestyspöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajan lisäksi ääntenlaskijat. Äänestyksen tulos on lisäksi merkittävä kokouksen varsinaiseen pöytäkirjaan. Henkilövaalissa käytetyt äänestysliput on säilytettävä äänestyspöytäkirjan liitteenä. 10 Käsittelyjärjestys. Kokousvirkailijoiden vaalin jälkeen kokouksen asiana on hyväksyä kokouksen esityslista. Hallituksen kokouskutsun yhteydessä esittämä ehdotus on esityslistan hyväksymisen pohjana.

6 11 Päätöksenteko asiakysymyksessä. Asiakysymyksen käsittelyn pohjana on hallituksen asiasta tekemä esitys. Asiakysymyksen käsittely kokouksessa alkaa hallituksen esityksen tai kannanoton esittelyllä. Mikäli kysymyksessä on yhdistyksen jäsenen aloitteesta esille tullut asia, käyttää esille ottanut yhdistyksen jäsen hallituksen jälkeen seuraavan puheenvuoron. Tämän jälkeen kokous voi käydä asiasta yleisen keskustelun Mikäli keskustelussa ei ole tehty hallituksen esityksestä poikkeavaa, kannatettua ehdotusta, todetaan hallituksen esitys ilman äänestystä kokouksen päätökseksi. Kannatus ilmaistaan käyttämällä keskustelussa pyydetty kannatuspuheenvuoro. Mikäli keskustelussa on tehty yksi tai useampia kannatettuja hallituksen esityksestä poikkeavia ehdotuksia, joudutaan asiaratkaisu tekemään äänestämällä noudattaen parlamentaarista äänestystapaa. Keskustelun pohjana oleva hallituksen esitys otetaan äänestykseen, vaikkei sitä olisi kannatettukaan. Asian pöydällepanosta tai raukeamisesta äänestetään ennen varsinaisesta asiaratkaisusta äänestämistä. Äänestettäessä asiaratkaisusta asetetaan ensimmäiseksi vastakkain hallituksen esityksestä eniten poikkeava ehdotus hallituksen esityksestä toiseksi eniten poikkeavan ehdotuksen kanssa. Tämän äänestyksen voittanut ehdotus asetetaan vastakkain hallituksen esiyksestä kolmanneksi eniten poikkeavan ehdotuksen kanssa. Näin jatketaan kunnes kokouksessa tehdyistä hallituksen esityksestä poikkeavista ehdotuksista on jäljellä enää yksi. Tämä ehdotus asetetaan viimeisessä äänestyksessä vastakkain hallituksen esityksen kanssa, ja tämän äänestyksen voittanut ehdotus tulee kokouksen päätökseksi. Kokouksen puheenjohtajan tulee tehdä ehdotus äänestysjärjestykseksi edellä 5 ja 6 momentissa mainittujen periaatteiden mukaan. Kokouksen on ennen äänestyksen aloittamista hyväksyttävä puheenjohtajan äänestysjärjestysesitys, ja mikäli yli puolet paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä vastustaa puheenjohtajan ehdotusta, tulee puheenjohtajan kokousta kuultuaan tehdä uusi esitys äänestysjärjestykseksi. 12 Äänestystapa asiaratkaisussa. Äänestys asiakysymyksessä suoritetaan avoimena äänestyksenä käsiä nostamalla tai seisomaan nousten. 13 Eriävä mielipide. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus merkityttää pöytäkirjaan eriävä mielipiteensä tai ilmoittaa antavansa eriävän mielipiteensä kirjallisena. Kirjallinen eriävä mielipide on annettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kokouksen määräämässä ajassa. 14 Henkilövaalit. Henkilövaalia edeltää keskustelu ehdokkaista. Mikäli keskustelussa on asetettu yhtä monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja, todetaan ehdokkaat ilman äänestystä valituiksi. Muussa tapauksessa toimitetaan henkilövaali salaisena lippuäänestyksenä. Vaalissa yhdistyksen jäsen voi äänestää muutakin henkilöä kuin keskustelussa on ehdotettu tai kannatettu. Vaalissa äänestyksen järjestämisestä vastaavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä ääntenlaskijoiden kanssa. Hallituksen tulee kokousta valmistellessaan huolehtia, että yhdistyksen kokouksella on käytettävissä äänestyslippuja vaalien toimittamista varten. III LUKU HALLITUS JA VALIOKUNNAT

7 15 Hallituksen järjestäytyminen. Yhdistyksen hallituksen on heti toimikautensa alussa pidettävä järjestäytymiskokous. Hallituksen kokoonpanon muuttuessa kesken toimikauden on vastuualuejakoon tehtävä viipymättä tarvittavat muutokset. 16 Hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä laissa, yhdistyksen säännöissä sekä muualla tässä hallintosäännössä on määrätty 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen toimintaa 2) edustaa yhdistystä sekä muutenkin edistää yhdistyksen etua suhteissa ympäröivään yhteiskuntaan. 17 Hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on avustaa hallituksen puheenjohtajaa kaikkien tälle kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä tarvittaessa astua puheenjohtajan sijaan. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on lisäksi 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen taloutta ja hallintoa (hallinto- ja talousjohtaja) 2) huolehtia yhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen keskinäisestä yhteyden pidosta, sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta 3) johtaa valmennuskurssitoimintaa. Hallituksen varapuheenjohtaja toimii yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan talousasiainvaliokunnan puheenjohtajana. 18 Sihteeri. Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Tämän lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat: 1) yhdistyksen asiakirjahallinto ja tiedonhallinta 2) jäsenrekisterin ylläpito. 19 Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunta. Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisten asiain valiokunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet: 1) opetus, tutkintorakenne ja opetussuunnitelmat 2) koulutus- ja tiedepolitiikka sekä yliopistohallinto 3) opiskelijoiden oikeusturva 4) tenttikysymysten välittäminen 5) opiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet 6) opintososiaalinen asema, opiskelijoiden opintososiaaliset palvelut sekä muut sosiaaliasiat. Valiokunnan tehtävänä on valvoa oikeustieteen opiskelijoiden etua tehtäväalueelleen kuuluvissa asioissa sekä pyrkiä vaikuttamaan jäsenistön mielipiteiden pohjalta opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon em. kysymyksissä. Valiokunnan tehtävänä on lisäksi yhteistyössä pr-valiokunnan kanssa tiedottaa alaansa liittyvistä asioista jäsenistölle. Valiokunnan tulee pitää yhteyttä Suomen Lakimiesliittoon ja sen opiskelijavaliokuntaan ja koulutuspoliittiseen valiokuntaan. Lapin yliopiston keskushallintoon ja oikeustieteiden tiedekuntaan, ylioppilaskuntaan, opintotukiviranomaisiin, YTHS:ään sekä muihin viranomaisiin, laitoksiin ja yhteisöihin. Erityisen tärkeää on tiivis yhteistyö Lapin yliopiston hallituksen sekä oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ja suunnittelutoimikunnan opiskelijajäsenten kanssa. 20 Talousasiain valiokunta. Talousasiain valiokunnan tehtävänä on seurata, suunnitella ja

8 kehittää yhdistyksen taloutta, suorittaa tähän liittyvät tehtävät sekä tiedottaa yhdistyksen hallitusta talousasioista säännöllisin väliajoin. Valiokunta toimii kiinteässä yhteistyössä yhdistyksen lähiyhteisöjen mm. Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiön kanssa. Valiokunta valmistelee yhdistyksen hallitukselle vuosittain ehdotuksen seuraavan vuoden talousarvioesitykseksi. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan hallituksen varapuheenjohtaja toimii talousasiain valiokunnan puheenjohtajana ja taloudenhoitaja sekä kirjanvälittäjä valiokunnan vakinaisina jäseninä. 21 Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan tehtävänä on 1) vapaa-ajantoiminnan suunnittelu ja järjestäminen 2) yhdistyksen juhlien ja tempausten suunnittelu ja järjestäminen 3) liikunnan ja liikuntakalenterin ylläpitäminen ja edistäminen. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan yhdistyksen hallituksen kulttuurivastaava toimii kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana. 22 Pr-valiokunta. Pr-valiokunnan tehtävänä on 1) Yhdistyksen tunnetuksi tekeminen ja ulkoisen kuvan ylläpitäminen ja kehittäminen 2) suhdetoiminta elinkeinoelämään, muihin järjestöihin sekä julkisen sektorin laitoksiin ja viranomaisiin päin 3) vaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien luominen 4) yhteistyön käytännön järjestäminen yhdistyksen yhteistyökumppaneiden kanssa 5) yhdistyksen ja sen tuotteiden ulkopuolisille suunnattujen palvelusten ja toimintojen markkinointi 6) senioritoiminnan järjestäminen ja muu yhteydenpito ammatissa toimiviin lakimiehiin 7) yhdistyksen sisäinen tiedottaminen 8) yhdistyksen ulkoinen tiedottaminen 9) suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen muuta viestintää 10) suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen seminaari-, kustannus- ja julkaisutoimintaa 11) huolehtia yhdistyksen lehden julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä 12) suunnitella, toteuttaa ja kehittää kansainvälistä toimintaa 13) ylläpitää ja kehittää suhteita kansainvälisiin opiskelija- ja muihin järjestöihin 14) edistää vaihto-opiskelua ja pitää yhteyttä ulkomailla opiskeleviin yhdistyksen jäseniin. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan Pr-valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen ulkoasiainvastaava. Pr-valiokunnan vakinaisina jäseninä toimivat yhdistyksen hallituksen tiedotusvastaava ja yhdistyksen lehden päätoimittaja sekä webmaster. 23 Kiinteistövaliokunta. Kiinteistövaliokunnan tehtävänä on 1) johtaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen omistaman / hallitseman kiinteistön käyttöä 2) vastata kiinteistön kunnosta ja johtaa tarvittavia toimia ja työsuorituksia 3) pitää yllä yhteyksiä yhdistyksen vuokralaisiin yhdessä talousasiain valiokunnan kanssa 4) huolehtia tilavarauksista 5) tehdä tarvittavat kiinteistöä koskevat suunnitelmat 6) muut kiinteistöön liittyvät tehtävät.

9 Kiinteistövaliokunnan puheenjohtajana toimii ensisijaisesti yhdistyksen kokouksen valitsema kiinteistövastaava tai toissijaisesti yhdistyksen kokouksen määräämä muu henkilö. Kiinteistövaliokunnan vakinaisena jäsenenä on yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. 24 Vastuualueiden vastuuhenkilöt. Hallituksen jäsen, joka on määrätty valiokunnan puheenjohtajaksi, on kyseisen vastuualueen vastuuhenkilö. Valiokuntien puheenjohtajain tehtävänä on suunnitella ja kehittää vastuualueidensa toimintaa, tehdä tähän liittyviä aloitteita ja huolehtia siitä, että vastuualueelle kuuluvat tehtävät tulevat suoritettua tehokkaasti, taloudellisesti ja yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa. Yhdistyksen edun niin vaatiessa voi valiokunnan puheenjohtaja tarvittaessa yksin toimia valiokunnan puolesta. 25 Valiokunnan jakaminen usean hallituksen jäsenen vastuualueiksi. Tarvittaessa voidaan samaan valiokuntaan määrätä useita hallituksen jäseniä vastuuhenkilöiksi. Tällöin hallituksen on samalla määrättävä tehtävien jaosta kyseisten hallituksen jäsenten kesken. Kukin valiokuntaan määrätty vastuuhenkilö toimii valiokunnan puheenjohtajana omalle vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. 26 Valiokuntiin osallistuminen. Valiokuntiin voivat ilmoittautua kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallitus voi lisäksi kutsua valiokuntiin yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. 27 Valiokuntien koollekutsuminen. Valiokuntien koollekutsumisesta ja valiokunnan toiminnan tehokkaasta järjestämisestä huolehtii valiokunnan puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus kutsua minkä tahansa valiokunnan kokous koolle. 28 Hallitus kollegiona. Vastuualuejaosta huolimatta yhdistyksen ja sen valiokuntien toiminta ja tehtävät muodostavat kokonaisuuden, josta yhdistyksen hallitus vastaa yhtenäisenä elimenä. Valiokuntien puheenjohtajien on toimittava yhteistyössä toisten valiokuntien kanssa (yhteistyövelvollisuus). Valiokunnilla on itsenäistä päätösvaltaa yhdistyksen hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa vain yhdistyksen hallituksen erikseen antaman valtuutuksen perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa ne asiat, jotka eivät sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuulu muulle elimelle (hallituksen yleinen toimivalta.) 29 Päivystykset. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tehtävänä on vuorollaan huolehtia päivystyksestä yhdistyksen toimistossa. Tarvittaessa voivat yhdistyksen toimihenkilöt osallistua päivystysten järjestämiseen. 30 Erityisprojektit. Hallituksen jäsenten ja valiokuntien velvollisuutena on huolehtia erityisprojekteista ja muista yhdistyksen säännöissä ja tässä hallintosäännössä mainituista tehtävistä sen mukaan kuin asiasta hallituksessa erikseen sovitaan. IV LUKU TOIMIHENKILÖT 31 Kirjanvälittäjä. Yhdistyksen kirjanvälittäjän tehtävänä on

10 1) huolehtia kirjanvälitystoiminnasta 2) huolehtia haalareiden välityksestä sekä mainosmyynnin johtamisesta. Toiminnastaan kirjanvälittäjä on vastuussa hallitukselle. Toiminnallisesti kirjanvälitys kuuluu talousasiainvaliokunnan alaisuuteen. 32 Taloudenhoitaja. Yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävänä on 1) huolehtia yhdistyksen maksuliikenteestä 2) varainhankintaan ja taloudenhoitoon liittyvien hakemusten ja ilmoitusten laatiminen 3) osallistua talousasiainvaliokunnan toimintaan ja siellä suunnitella ja kehittää yhdistyksen taloutta. Taloudenhoitajan velvollisuutena on tarvittaessa huolehtia vastaavista tehtävistä Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiössä. 33 Päätoimittaja. Yhdistyksen lehden Digestan päätoimittajan tehtävänä on 1) vastata itsenäisesti lehden linjasta sekä journalistisesta tasosta ja sisällöstä 2) kehittää lehteä sisällöllisesti 3) huolehtia yhdessä pr-valiokunnan kanssa lehden kautta tapahtuvasta yhdistyksen tiedottamisesta sekä lehden julkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhdistyksen sääntöjen 19:n mukaan lehden päätoimittaja toimii pr-valiokunnan vakinaisena j. jäsenenä. 34 Webmaster. Yhdistyksen webmasterin tehtävänä on 1) huolehtia yhdistyksen www-sivujen ylläpidosta ja kehittämisestä 2) huolehtia yhdessä pr-valiokunnan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunnan kanssa www- sivujen kautta tapahtuvasta yhdistyksen tiedottamisesta. Yhdistyksen sääntöjen 19 :n mukaan webmaster toimii pr-valiokunnan vakinaisena jäsenenä. 35 Valiokuntien sihteerit. Valiokuntien sihteereiden tehtävänä on pitää pöytäkirjaa valiokuntien kokouksista, huolehtia yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa valiokunnan toiminnasta tiedottamisesta sekä suorittaa valiokunnan vastuualueelle kuuluvia tehtäviä. 36 Muut toimihenkilöt. Yhdistyksen sääntöjen 18 :n mukaan yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus voivat valita muita toimihenkilöitä tiettyä tehtävää varten. 37 Toimihenkilöiden yhteydenpito hallitukseen. Toimihenkilöiden tulee pitää tiiviisti yhteyttä hallitukseen ja osallistua mahdollisuuksien mukaan hallituksen kokouksiin. V LUKU MUUTTAMINEN JA VOIMAANTULO 38 Muuttaminen. Tätä hallintosääntöä voidaan muuttaa ja sen määräyksistä poiketa vain yhdistyksen yleiskokouksen tätä hallintosääntöä muuttavalla päätöksellä. 39 Voimaantulo. Tämä hallintosääntö tulee voimaan välittömästi yhdistyksen kokouksen hyväksymisestä lukien. Hallituksen on viipymättä hallintosäännön hyväksymisen jälkeen jaettava vastuualueet tämän hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

11 Tällä hallintosäännöllä kumotaan Artikla ry:n hallituksen, toimikuntien ja toimihenkilöiden ohjesääntö sekä kaikki muut tämän hallintosäännön kanssa ristiriidassa olevat ohjesäännöt ja pysyväismääräykset.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintaan sovelletaan yhdistyslakia sekä näitä sääntöjä.

Yhdistyksen toimintaan sovelletaan yhdistyslakia sekä näitä sääntöjä. ARTIKLA RY:N SÄÄNNÖT I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Yhdistyksen toimintaan sovelletaan yhdistyslakia sekä näitä sääntöjä. 2 Nimi Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön

2) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön Pykälä ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus Yhdistyksen nimi on Pykälä ry, kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi ja tunnus on tyylitelty pykälän merkki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finanssi Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Oulun kaupunki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Ÿ1 Yhdistyksen nimi on Meridiaani ry, ruotsiksi Meridian rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli.

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on Kotitalouspedagogiopiskelijat ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 2 Epävirallinen

Lisätiedot

Lusica ry:n säännöt. I LUKU: Yleistä. II LUKU: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu. III LUKU: Yhdistyksen jäsenistö

Lusica ry:n säännöt. I LUKU: Yleistä. II LUKU: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu. III LUKU: Yhdistyksen jäsenistö Lusica ry:n säännöt I LUKU: Yleistä 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lusica - Luonnontieteilijöiden Sikaryhmä ry ja näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt

Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt Yleiset määräykset Nimi ja kotipaikka Kieli 1 Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain

Lisätiedot