L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa 1 Hankkeen hallinnoija : Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Kauppakatu 23 b A 8, Joensuu p Vastuuhenkilö: Timo Reko, p , Maaseudun Sivistysliiton opintokeskus on yksityinen valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Järjestämme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa kursseja, luentoja, seminaarisarjoja ja monenlaisia koulutustilaisuuksia. MSL-opintokeskus tukee ihmisten monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuutta yhteiskunnassa. Opintokeskus on jaettu jäsenjärjestöjen ja sisältöpainotusten perusteella kolmeen teemaan. Nämä teemat ovat maaseutu-, yhteiskunta, yhteisöllisyys- ja kylätoiminta. Pohjois-Karjalassa Maaseudun Sivistysliiton maakunnallinen organisaatio on MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö, joka on toteuttanut useita maaseudun kehittämishankkeita. Keskeisimpiä toimenpiteitä näissä hankkeissa ovat osallistavat kyläsuunnittelukoulutukset. Viime vuonna 2009 MSL järjesti Pohjois-Karjalassa vapaan sivistystoiminnan aikuiskoulutusta 6250,5 tuntia. Näihin koulutuksiin osallistui 2146 henkilöä. Toteutusaika: Hanketiivistelmä Hankekokonaisuus on Pohjois-Karjalassa toteutettava koulutushanke, jonka puitteissa järjestöjen, maaseudun ja kylien ihmisiä koulutetaan, ohjataan ja valmennetaan sekä heille annetaan valmiuksia kehittää omaa yhdistystoimintaansa. Tavoitteena on edesauttaa maaseudun ihmisiä kantamaan vastuuta oman paikallisyhteisönsä hyvinvoinnista ja tekemään sen eteen töitä. Taustalla on ajatus kolmannen sektorin toimijoiden vastuun lisäämisestä palvelujen tuottamisessa erityisesti maaseudulla. Tavoitteena on innostaa maaseudun asukkaita ja yhdistystoimijoita nostamaan omaa toimintaansa uusille tasoille. Rekrytointikiertue toteutetaan syksyllä 2010, tilaisuuksiin osallistuu 800 maaseudun ihmistä ja kiertueen aikana tavoitetaan 150 yhdistystä. Samalla selvitetään myös kylätoimijoiden valmius lähteä mukaan kuntakohtaisiin yhteistyöelimiin. Rekrytointikiertue valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kuntien kanssa. Hankkeen toimenpiteenä syksyisin ja keväisin käynnistetään koulutuskokonaisuudet, joiden teemat vaihtuvat. Ensimmäinen koulutusjakso aloitetaan syksyllä Aktiivinen paikallistoimija - koulutusmoduuli koostuu seuraavista aiheista: yhdistyksen vetäjä, vaikuttaminen, kehittyvä yhdistys ja verkostot sekä järjestötoiminta (2 pv). Hankkeen koulutusmoduulit toteutetaan viisi seitsemänpäiväisinä lähiopetusjaksoina, joihin liittyy etätehtäviä. Koko maakunnan alueella järjestetään vuosittain 30 koulutuskokonaisuutta siten, että tilaisuudet noudattavat pääosin kuntajakoa vuodelta Koulutukset suunnataan järjestö- ja kylätoimijoille sekä niille, jotka haluavat aloittaa yhdistystoiminnan. Koulutuksiin osallistuu vuosittain ihmistä, yhteensä 650 eri henkilöä. Koulutuksissa hyödynnetään Maaseudun Sivistysliiton tekemiä koulutusaineistoja, kuten kyläpäällikkövalmennusaineistoa: Hanke tekee yhteistyötä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja maakunnan muiden piiritason järjestöjen sekä Pohjois- Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan JANE:n kanssa. Koulutusyhteistyötä tehdään maakunnan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Erityisesti hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä leader -yhdistysten kanssa, koska koulutusten tuloksia hyödynnetään paikallistoimijoiden hankkeiksi. Myös

2 2 kuntien kanssa tehdään yhteistyötä tavoitteena juurruttaa hankkeen koulutuskokonaisuuksia myös kansalaisopistojen toteutettaviksi koulutuksiksi. Vuosina hanke jatkuu maaseudun yhdistys- ja järjestötoimijoiden koulutuksena, aktiivisten järjestötoimijoiden ohjauksena, vertaistukena ja koulutusvalmennuksena. Koulutukset jatkuvat moduulikoulutuksina, joiden teemat vaihtuvat vuosittain. Teemat ovat tiedottaminen ja tiedottamisvalmiuksien antaminen, tapahtumatuottaminen ja markkinointi, yhdistyksen varainhankinta, verotus ja yhdistys työllistäjänä, sopimuksellisuus, kuntakumppanuus ja palvelujen tuottaminen, kylä- ja yhteisösuunnittelun kehittäminen (kylien maankäytön suunnittelu) sekä yhdistystoiminnan perusteet. Näiden teemojen pohjalta laaditaan tarkemmat koulutusohjelmat. Hankkeen yksi perusperiaatteista on yhdistystoimijoiden välisen vertaistuen kehittäminen läpäisyperiaatteella. Koulutukset, niiden järjestely ja hallinto edellyttävät noin kahden henkilötyövuoden resursoinnin. Hankkeen työvälineet ovat lähiopetuspäivät, joissa asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä ja tehtäviä, osallistavat koulutukset, fasilitointi, ohjaava valmennus, vertaistuki, etätehtävät ja opintomatkat. Koulutuksissa käytetään erityisesti osallistavia työmenetelmiä, joiden käytössä Maaseudun Sivistysliitolla on vankkaa kokemusta. Hankkeessa hyödynnetään muualla Suomessa saatuja hyviä käytäntöjä ja jaetaan niitä. Hankkeen työvälineenä käytetään MSL:n verkkosivustoa, joka toimii oppimisympäristönä ja nettifoorumina, jossa käydään hankkeen sisäistä keskustelua ja johon palautetaan etätehtävät. Tarve on jämäkälle, koko maakunnan kattavalle koulutushankkeelle, joka aktivoi järjestötoimijoita kehittämään omaa toimintaansa. 2. Kohderyhmä ja toteutusalue Koulutushanke toteutetaan koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Hankkeeseen osallistuvat kylillä ja taajamissa asuvat eri yhdistysten jäsenet sekä muut maaseutualueilla asuvat ja asiasta kiinnostuneet ihmiset. Koulutukset ovat kaikille avoimia, niihin voivat osallistua myös kesäasukkaat ja maaseudun yhdistyksissä toimivat ihmiset. Hankkeesta tiedotetaan eri yhdistysten ihmisille ja Pohjois-Karjalan maaseutualueilla asuville. Päällekkäisyyksien välttämiseksi hankkeen toteuttamisessa otetaan painotuksissa huomioon maakunnan osa-alueilla toimivat kylähankkeet, kuten esim. Kyläisännöitsijä - hankkeet. 3. Hankkeen tausta ja tarve Hankkeen lähtökohtana on tehtyjen kyläsuunnitelmien pohjalta kumpuavat kylien ja muiden maaseudun ihmisten koulutus- ja kehittämistarpeet. Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt yhdessä kyläyhdistysten ja - toimikuntien kanssa viimeisen seitsemän vuoden aikana yli sata kyläsuunnitelmaa. Näihin kyläiltoihin on osallistunut noin kolme tuhatta kyläläistä. Keskeisimpiä kehittämisehdotuksia kyläsuunnitelmissa ovat olleet aktiivisten kylätoiminnan vetäjien, kyläpäälliköiden ja kylätoiminnan vastuunkantajien saaminen mukaan kylätoimintaan, uusien ihmisten mukaan innostaminen ja yhteisöllisen toiminnan laajentaminen koskemaan koko kylää. Myös järjestötoiminnan koulutuksia on ehdotettu. Erityisesti yhdistysten varainhankintaan ja verotuskäytäntöjen hallitsemiseen on pyydetty apua. Kyläsuunnitelmien pohjalta ovat nousseet esille myös tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen kehittämisen tarve. Lähes joka kylällä on joko yksin tai yhteistyössä muiden yhdistysten ja naapurikylien kanssa järjestetty vuosittain laajalle yleisölle suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia. Näiden tuottamiseen on tiedusteltu ohjausta ja koulutusta. Yhdistysten tiedottaminen aina sisäisestä tiedottamisesta lehtikirjoituksiin ja muuhun esilletuloon on usein yksi järjestötoiminnan pullonkaula. Pohjois-Karjalassa ollaan kuitenkin kylätiedottamisessa kehityksen kärjessä. Kyläradio- ja kylätelkkaritoiminnassa on mukana nelisenkymmentä pohjoiskarjalaista kylää. Tiedottamisen lisäksi maakuntamme yhdistykset kaipaavat apua omien kyliensä ja järjestöjensä markkinoinnissa. Maaseudun markkinointihankkeet ovat kohdistuneet pääasiassa matkailuyrityksiin ja tonttitarjontaan. Näissä hankkeissa on ollut mukana jonkin verran kylien väkeä. Nyt

3 3 olisi tarve kohottaa kylä- sekä järjestötoiminnan profiilia ja siihen ainoa keino on innostaa, kouluttaa ja ohjata kyliä tekemään se itse. Pohjois-Karjalan kylillä on jonkin verran sopimuksia kuntien kanssa esim. lähiliikuntapaikkojen kunnossa pitämisestä. Maakunnassa esim. muutamat 4H-yhdistykset ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset ovat sopineet toimialueensa kuntien kanssa lasten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä. Kyläyhdistyksissä on jonkin verran suunnitelmia, kuinka lähdetään toteuttamaan esim. vanhuspalveluja omalla kylällä. Käynnissä olevan Vanhus-Kaste -hankkeen puitteissa mietitään myös näitä asioita, mutta siinä ei tarjota ratkaisuja kylätasolle. Kylä- ja muilla yhdistyksillä olisi suuretkin mahdollisuudet sopia tietyistä kunnan tehtävistä, jos kunnassa näin halutaan. Sopimuksellisuus ja siihen perehtyminen koulutuksen kautta edistävät maaseudun elinvoimaisuutta. Kuntien taholta esitetään usein toiveita kylien yhteistoiminnan lisäämiseksi. Ilomantsissa on toiminut kyläneuvosto ja Juuassa kylärukkanen, Joensuussa on perustettu Joensuun Kylät ry ja Liperissä kunta kokoaa aktiivisesti kyliä yhteen. Hankkeella pyritään vastamaan kuntaliitostilanteen aiheuttamiin asukasja kylätoiminnan haasteisiin, erityisesti kirkonkylien ja maaseututaajamien kehittämiseen liittyen. Kylien yhteistoiminta edistää maaseudun näkyvyyttä ja luo pohjaa kylätoiminnan laajentumiselle. 4. Tavoitteet Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä yhdistystoimijoiden osaamista ja taitoja. Hankkeen tavoitteena on koulutusten ja innostavien oppimistapahtumien kautta edistää järjestötoimijoita saavuttamaan omat järjestölliset ja kehittämistavoitteensa siten, että ne vastaavat maaseudun kehittämisohjelmissa asetettuja maakunnallisia tavoitteita. Hankkeen yhtenä tavoitteena on antaa valmiuksia järjestötoiminnassa oleville ihmisille saada yhdistysten kuntatason ja maakunnallinen yhteistyö kestävälle pohjalle. Hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia käyttäen erityisesti yhteisöllisiä työmenetelmiä. Hankkeen tavoitteena on lisätä sekä yhteisöllistä että yksilöllistä osaamista Koulutukselliset tavoitteet A. Hankkeeseen osallistuneet o määrittävät yhdessä hankevetäjien kanssa oman yhdistyksensä kouluttamistarpeen o osaavat toimia omissa yhdistyksissään innostavina yhteistyöjohtajina o hallitsevat yhdistystoiminnan perusteet ja osaavat hyödyntää yhdistysten vaikutusmahdollisuudet omalla paikkakunnallaan o osaavat järjestää yhdistysten yhteistoimintaa ja organisoida kuntatasolla eri järjestöjen yhteistoimintaa o hallitsevat yhdistyksen taloudenpidon ja osaavat kehittää omaa talouttaan o osaavat toimia yhdistyksissä ja harjoittaa yhteisöllistä aktivointia o osaavat rekrytoida ja sitouttaa uusia yhdistystoimijoita sekä motivoida jo yhdistystoiminnassa mukana olevia o hallitsevat yhdistyksen tiedottamisen o osaavat järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia B. Hankkeessa mukana olevilla yhdistyksillä o on innostunut, innostava ja toimiva hallitus sekä aktiiviset vetäjät o on valmius olla mukana kylien ja järjestöjen maakunnallisissa yhteistoiminnoissa o on toimiva talous ja taloushallinto o on sopimuksia omien kotikuntiensa kanssa 4.2. Määrälliset tavoitteet A. Hankkeen rekrytointivaiheen tilaisuuksiin osallistuu 800 maaseudun ihmistä ja sen aikana tavoitetaan 150 yhdistystä. Tarkoitus on koota eri koulutusryhmää lukukausittain. B. Hankkeen koulutuksiin osallistuu 650 eri henkilöä. Osallistujien opiskelupäiviä hankeaikana kertyy Hankkeessa järjestetään yksipäiväisiä (4 7 tuntia, myös iltatilaisuuksia) lähiopetustilaisuuksia. Koulutuspäiviä alueellista ryhmää kohti on tarkoitus pitää viisi seitsemän. Ryhmien osallistujat voivat vaihdella suurestikin eri koulutusmoduuleissa.

4 4 C. Koulutukset kootaan moduuleiksi ja niihin voi osallistua myös erikseen. Hankkeessa mukana olevat kylä-/asukasyhdistykset järjestävät itse tutustumisretkiä lähiyhdistyksiin. Hankkeen toimesta järjestetään vuosittain 6 8 opintomatkaa Hankkeen kokemusten hyödyntäminen Hankkeen koulutuksen järjestäminen ja koulutukset antavat kokemusta kehittää järjestötoimintaa ja sen koulutusta, joka vastaa kylä- ja asukasyhdistyksissä toimivien henkilöiden koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Hankkeen kokemuksia hyödynnetään muualla Suomessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Savossa keväällä 2010 käynnistyvän Maaseudun Sivistysliiton Osaavat paikallistekijät -hankkeen ja Keski-Suomen Kylät ry:n Osaava paikallistekijä -hankkeen kanssa. Maaseudun Sivistysliitto on aloittamassa samantyyppistä hanketta myös Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa. 5. Toimenpiteet Hanke aloitetaan rekrytointikiertueella, joka toteutetaan syksyllä 2010, tilaisuuksiin osallistuu 1200 maaseudun ihmistä ja sen aikana tavoitetaan 200 yhdistystä. Samalla selvitetään myös kylätoimijoiden valmiutta lähteä mukaan kuntakohtaisiin yhteistyöelimiin. Rekrytointikiertue valmistellaan ja toteutetaan yhdessä kuntien kanssa. Ennen rekrytointivaihetta valmistellaan koulutusohjelmat tarkemmin ja niitä täsmennetään rekrytointikiertueen aikana. Hankkeen toimenpiteenä syksyisin ja keväisin käynnistetään koulutuskokonaisuudet, joiden teemat vaihtuvat. Ensimmäinen koulutusjakso aloitetaan syksyllä Aktiivinen paikallistoimijakoulutusmoduuli koostuu seuraavista aiheista: yhdistyksen vetäjä, vaikuttaminen, kehittyvä yhdistys ja verkostot sekä järjestötoiminta (2 pv). Hankkeen koulutusmoduulit toteutetaan viisi seitsemänpäiväisinä lähiopetusjaksoina, joihin liittyy etätehtäviä. Koko maakunnan alueella järjestetään vuosittain 30 koulutuskokonaisuutta siten, että tilaisuudet noudattavat pääosin kuntajakoa vuodelta Koulutukset suunnataan järjestö- ja kylätoimijoille sekä myös niille, jotka haluavat aloittaa yhdistystoiminnan. Koulutuksiin osallistuu vuosittain ihmistä, yhteensä 650 eri henkilöä. Hankkeessa opiskellaan myös internetin avulla. Jokainen yhdistys/osallistuja voi käyttää Maaseudun Sivistysliiton www-sivuja esim. omien sivujensa laatimiseen. Hankkeessa opiskellaan myös muita netin käyttömuotoja, kuten blokkaaminen tiedottamisessa ja second life -kokousten pidossa. Koulutuskokonaisuudet ovat pääasiassa seuraavanlaisia: - aloitusjakso: innostaminen, tavoitteet ja aiheeseen perehtyminen iltakoulutus 4t - perehtymisjaksot: aiheeseen syventymien, asiantuntija-alustukset iltakoulutus 4t - perehtymisjaksot: aiheeseen syventymien, asiantuntija-alustukset iltakoulutus 4t - etätehtävät ja verkko-oppiminen 6t - perehtymisjaksot: osallistavat yhteisömenetelmät ilta- tai päiväkoulutukset 4 8t - opintoretki/koulutuspäivä/produktio päiväkoulutus 6 8t 5.1. Hankkeen syksyn 2010 ja kevään 2011 aikataulu Koulutusmoduulit Osallistuja- /järjestörekrytointi Elojoulukuu 2010, koko maakunta Aiheet/tavoitteet - esite/kutsukirje kyläyhdistyksen kaikkiin talouksiin - posti ja sähköposti, lehti-ilmoitukset kyläiltaa, jotka koskettavat 150 kylää ja 50 muuta yhdistystä - kunkin kylän kehittämis-/koulutustavoitteet - osallistujat aktivoituvat kehittämään omaa kyläänsä ja omaa järjestötoimintaansa - kuntatason yhteistyön kehittäminen

5 Yhdistyksen vetäjä Koulutukset käyntiin marraskuussa 2010, ryhmää. Koulutuksiin voi osallistua henkilönä tai yhdistyksen edustajana. Sama henkilö voi osallistua kaikkiin koulutuksiin. Vaikuttaminen Koulutus jatkuu marras joulukuussa Kehittyvä yhdistys/kylä ja verkostot Koulutukset tammikuussa 2011 Yhdistystoiminnan perusteet Nämä yhdistystoiminnan osiot voidaan pitää viikonloppukoulutuksina helmikuussa Yhdistyksen vetäjä/puheenjohtaja - millainen olen puheenjohtajana/kyläpäällikkönä? - johtajuus - vetäjän/puheenjohtajan tehtävät - yhteisöllisyys ja innostaminen - tunnistavat omat tapansa johtaa ja osallistua yhteisöissä - osaavat toimia ryhmässä innostajina Oman yhdistyksen johtamisen perusperiaatteet - vaikuttaminen - kansalaistoiminta järjestön näkökulmasta - yhteistyö oman kunnan kanssa - maaseutupolitiikan yleiset tavoitteet - hallitsevat järjestöjen/kylien omatoimisen edunvalvonnan - tuntevat kunnallisen päätöksentekoprosessin - osaavat sopia oman kotikuntansa eri hallintokuntien kanssa mahdollisten palvelujen järjestämisestä/rahoitusjärjestelyistä - oman kylän/asukasyhdistyksen pienimuotoisen tapahtuman/retken/ talkootilaisuuden tms. järjestäminen ja siitä tiedottaminen; kokemukset kerrotaan seuraavassa lähiopetustilaisuudessa syksyllä. Yhdistyksen kehittämistarpeet Verkostot kylässä ja kylän verkostot - tunnistavat omat taitonsa toimia yhteisössä ja kutoa verkostoja - yhdistysten yhteiset kuntakohtaiset työkalut /kyläparlamentit ja kylärukkaset joka kuntaan - osaavat käyttää erilaisia menetelmiä kylän/asukasyhdistyksen tilanteen kartoittamiseen ja toiminnan suunnitteluun - osaavat sitouttaa ihmisiä mukaan järjestötoimintaan - osallistuminen maakuntatason toimintaan - oman kylän/asukasyhdistyksen seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu yhdessä kylän muiden toimijoiden (yrittäjien) kanssa, pidemmän kehittämissuunnitelman ideointi; kokemukset kerrotaan ja suunnitelmat esitellään seuraavassa lähiopetustilaisuudessa Yhdistystoiminnan perusteet - yhdistyksen vastuuhenkilöiden tehtävät - yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnittelu - toiminnan arviointi - kokoustekniikka - osaavat vastata omasta tehtävästään yhdistyksessä - osaavat laatia yhdistyksensä toiminta- ja taloussuunnitelman 5

6 Yhdistystoiminnan perusteet Ja koulutuksia voidaan jatkaa tarpeen mukaan vuoden 2011 maaliskuussa. 6 - oman kylän/asukasyhdistyksen seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma Seuraavassa tilaisuudessa esitetään alustavat suunnitelmat ja yhdessä arvioidaan niitä; annetaan rakentavaa palautetta. Yhdistystoiminnan perusteet - yhdistyksen toiminta- ja talouskertomus - sisäinen tiedottaminen ja jäsenhankinta - osaavat tehdä yhdessä kylä-/asukasyhdistyksen muiden toimijoiden kanssa yhdistyksen toiminta- ja talouskertomuksen, hallitsevat yhdistyksen sisäisen tiedottamisen - oman kylä-/asukasyhdistyksen kokous, josta kokemukset kerrotaan seuraavassa lähiopetustilaisuudessa Hankkeen aikataulu syksy 2011 syksy Tiedottaminen, markkinointi ja tapahtumatuottaminen Tiedottamisen ja tapahtumatuottamisen edistämiseksi aktivoidaan eri järjestötoimijoita. kevät Yhdistyksen rahat ja miten sitä saadaan lisää Aina on puute rahasta. Mutta maailmalla sitä on. Nyt mietitään, miten se kiertäisi järjestöjen, kylien ja maaseudun kautta Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, tiedottamisen välineet, tiedotteet, kyläkirjeet, jäsenkirjeet, ilmoitukset, ennakkojutut, esitteet, julisteet, posterit, banderollit, roll-upit, omat sivut, blogit, kylä/yhdistys verkossa, kyläradio, kylätelkkari, sähköinen esittelymateriaali, tiedotussuunnitelman laatiminen, lehtikirjoittaminen, osallistuva kirjoittaminen, tapahtumatiedottaminen, mielikuvan luominen, toiminnan esittely Tapahtuman suunnittelu, ideointi, asiakas- tai asialähtöisyys, tapahtuman ennakkoarviointi ja tavoitteiden asettelu, yhteistyötahot, tapahtuman kulut ja rahoitus, tapahtuman markkinointi, käytännön järjestelyt, organisointitaidot, talkoo-osaaminen, tapahtuman toteutuksen arviointi ja jatkoideointi Kylätalous ja yhdistysverotus, varainhankinnan kiemurat ja ilot, eri varainhankinnan perinteiset muodot arpajaisista tapahtumiin ja keräyksistä myyjäisiin, avustukset, yhteistyösopimukset, talkooavustukset, hankerahoitus sekä eri rahoitusorganisaatioiden avustukset syksy Yhdistys työllistäjänä Perehdytään yhdistyksen mahdollisuuksiin toimia työllistäjinä syksy Palvelujen tuottaminen ja sopimuksellisuus Maaseututoimijat vastaavat tulevaisuudessa itse monien Yhdistyksen mahdollisuudet työllistää, yhdistys verottajan eri rekistereissä, yhdistyksen omat työt, mitä säännöt antavat tehdä, yhdistyksen uudet aluevaltaukset, kylän omat työt, yhdistyksen työnantajavelvollisuudet, vastuut ja työnantajana toimiminen, palkanlaskenta ja palkan sivukulut, työllistäminen lain ja työehtosopimusten perusteella, miten sovelletaan eri työehtosopimuksia, työntekijän velvollisuudet, työajan määräytyminen, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä osuuskuntatoiminta ja yhteisölliset työt Palvelutuottamisen perusasetelma, tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen, osaamisvaatimukset, palvelumallikokeilut, vertaistuki palvelutuottamisessa, kumppanuustoiminta, sopimuksellisuuden uudet tuulet, kuntien valmiudet jakaa osavastuita kolmannelle sektorille,

7 palvelujen tuottamisesta. Tässä osiossa mietitään, miten siihen päästään. kevät 2012 ympäristönhoitotyöt, liikuntapaikkojen hoito, vanhustyö, lasten iltapäivätoiminta, tieisännöinti, turvapalvelu sekä kyläavustajat 7 5. Kyläsuunnittelu/ yhdistystoiminnan suunnittelu Suunnittelun tavoitteena on aktivoida yhdistysten ja kylien väki ottamaan vastuu oman paikallisyhteisönsä kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. syksy Paikalliskehittäjät ja kyläpäälliköt Yhdistysten vetäjille ja kyläpäälliköille suunnattu kokonaisuus kevät Yhdistystoiminnan perusteet Yhdistystoiminnan perusteet voidaan toteuttaa myös osallistuvan tekemisen periaatteella. kevät 2013 Perinteinen kyläsuunnittelu: Viidestä seitsemään kyläiltaa, joissa yhdessä asetetaan tavoite ja unelma omasta kylästä, kartoitetaan osaamiset ja taidot, synkistellään ongelmat ja kehittämisen esteet, irrotellaan ideoita kylän kehittämiseksi sekä määritellään toivesuunnitelmien ja toimenpideohjelmien kautta ne toimenpiteet, mitä tullaan tekemään. Arvioidaan omat mahdollisuudet ja kyvyt sekä ulkopuolisten apu. Aikataulutetaan tulevat toimenpiteet ja määritetään niiden toteuttajat. Kesto viidestä seitsemään iltaan Tulevaisuuskartta ja kyläkahvilat: Asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet eli kyläunelmat. Määritetään oman kylän asema yleisessä kehityksessä, kirjataan oman kylän vahvuudet ja heikkoudet sekä lähitulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet. Valitaan kylätoiminnalle muutama polku kohti omaa kyläunelmaa. Työstetään näiden pohjalta toimenpideohjelmat, kärkihankkeet, joihin ollaan valmiit sitoutumaan. Työstetään näiden lisäksi pari vaihtoehtoista toimintalinjaa. Kirjataan toimenpiteet tulevaisuuskartan kyläpoluiksi kohti kyläunelmaa. Kesto kahdesta neljään iltaan Kyläkyselyt: Kyläkyselyn pohjalta laaditaan kehittämisehdotukset yhdessä kyläyhdistyksen hallituksen tai kehittämisryhmän kanssa. Kyläkokouksessa päätetään toimenpide-ehdotusten pohjalta kahdesta neljään kärkihanketta. Sovitaan näiden toteuttamisesta. Kesto kaksi iltaa Muut menetelmät yhteisöosaaminen ja millainen yhteisöosaaja olen, innostumis- ja kannustusvalmennus, yhteishengen luominen, ongelmien käsittely vapaaehtoistyössä, yhteisöllisten menetelmien harjoittelua, yhteisöteatteri työvälineenä, voimapuheet, sitoutuneet toimijat, yhteisö ja tarinat, paikalliskehittämisen merkitys, järjestökankeus, oman osaamisen analyysi, aito yhteisö, aidon yhteisön tunnusmerkit, jaettu johtajuus, kylätoiminnan erityispiirteet sekä osallistuva toimija. yhdistymisvapaus, yhdistystoimintaa ohjaava lainsäädäntö, jäsenyys, jäsenhankinta ja jäsenrekisteri, kokousosaaminen ja kokoustekniikka, yhdistyksen toimihenkilöt, vastuuhenkilöiden tehtävät, yhdistyksen hallitus, oikeustoimikelpoisen toimijan vastuut, sääntöjen merkitys yhdistystoiminnassa, toiminnan ja talouden suunnittelu, toimintakertomus ja tilinpäätös, eri yhdistystyypit, yhdistyksen perustaminen sekä yhdistystoiminnan laajat mahdollisuudet 6. Tulokset ja vaikutukset Hankkeen koulutusten tuloksena 850 ihmistä saavuttavat taidon ja saavat todistuksen. Koulutuksiin osallistuu 650 ihmistä. Oppilaspäiviä hankkeen toimenpiteistä kertyy 7500, joissa ovat mukana myös etäopiskelupäivät.

8 8 Hankkeen tuloksena järjestö- ja yhdistystoiminnan osaaminen lisääntyy. Jo järjestöissä mukana olevat saavat uutta intoa ja pystyvät motivoimaan muitakin mukana olevia toimimaan aktiivisesti yhdistyksissä. Hankkeen toimenpiteiden tuloksina yhdistystoimintaan saadaan 150 uutta ja koulutettua järjestötoimijaa. Koulutuksen tuloksina yhdistysten yhteistoiminta paranee. Sen vaikutuksesta maakunnan kuntiin perustetaan kymmenen uutta järjestöjen yhteistyöelintä. Hankkeen tulosten vaikutuksena yhdistystoiminta vilkastuu ja saavuttaa uusia tasoja. Yhdistysten taloudellinen toiminta saa uusia muotoja. Yhdistykset järjestävät uusia tapahtumia ja ottavat vastuuta oman alueensa kehittämisestä. Hankkeessa koulutettujen ihmisten osaamisen ansiosta yhdistykset solmivat toiminta-alueensa kuntien kanssa sopimuksia, joiden puitteissa nämä yhdistykset toteuttavat palvelutehtäviä omalla alueellaan. 7. Yhteydet muihin hankkeisiin Yhteistyötä tehdään soveltuvin osin maakunnan muiden järjestötoimintaan suunnattujen hankkeiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään myös Keski-Suomen Kylät ry:n Osaava paikallistekijä -hankkeen tuloksia. Hanke tekee yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Savossa toimivan Osaavat paikallistekijät -hankkeen kanssa. 8. Yhteistyökumppanit Hanke tekee yhteistyötä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja maakunnan muiden piiritason järjestöjen sekä Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan JANE:n kanssa. Koulutusyhteistyötä tehdään maakunnan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Erityisesti hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä leader-yhdistysten kanssa, koska hankkeessa koulutusten tuloksia hyödynnetään paikallistoimijoiden hankkeiksi. Myös kuntien kanssa tehdään yhteistyötä tavoitteena juurruttaa hankkeen koulutuskokonaisuuksia myös kansalaisopistojen toteutettaviksi koulutuksiksi. 9. Hankkeen resurssit Hankkeen toteuttamisesta vastaa MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry, Yhdistys palkkaa hankekoordinaattorin, joka vastaa koulutusjärjestelyistä, rekrytoinneista, osittain myös koulutuksista sekä hankkeen tiedottamisesta. Sijoituspaikka hankekoordinaattorilla on joko Joensuu tai Nurmes. Hanke on yhteishanke, jossa mukana ovat hakijan lisäksi Maaseudun Sivistysliitto ry ja MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry. MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry on sopinut tuensiirrosta, jonka mukaan tässä hankkeessa käytetään kouluttajana, koulutusjärjestäjänä ja hankkeen johtajana Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluekeskuksen koulutussuunnittelijaa, kirjanpitäjänä ja taloudenhoitajana MSL:n Itä-Suomen aluekeskuksen taloussihteeriä ja toimistotyöntekijänä MSL:n Itä-Suomen aluekeskuksen toimistosihteeriä. Tukea siirretään sopimuksen mukaan palkkakuluina yhteensä euroa. MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö on sopinut myös MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistyksen kanssa tuensiirrosta. MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistyksen kyläkehittäjät toimivat hankkeessa kouluttajina ja koulutuksen järjestäjinä. Tukea siirretään MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistykselle palkkakuluina yhteensä Hankkeen koulutuksissa käytetään Maaseudun Sivistysliiton valtakunnallista koulutusosaamista ja jonkin verran myös muiden valtakunnallisten koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä asiantuntijatahojen kouluttajia. Hankkeessa käytetään myös maakunta- ja paikallistason kouluttajia ja kunnallista asiantuntemusta. Ostopalveluna toteutettavat koulutukset hankitaan selvittämällä hintatiedot aina yksittäisten koulutusmoduulien osien/koulutuspäivien osalta. Näiden ostopalvelujen arvioidaan olevan aina alle 500 euroa/hankinta. Koulutusmoduulien laajempien osatoteuttajien osalta pyydetään kirjalliset tarjoukset (hinnan ollessa yli 3000). Näitä ovat esimerkiksi yhdistysveroasiat. Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestöllä on pääosin käytössään koulutusten järjestämiseen vaadittava tekniikka, tosin joitakin tietokoneohjelmia, yksi kannettava tietokone, matkapuhelin liittymineen ja dataprojektori pitää hankkia.

9 10. Ohjausryhmä Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään kutsutaan seuraavat tahot: 9 Maija Kakriainen Lea Konnu Terho Sirviö Paula Yliselä edustaja täydennetään Lea Lihavainen Tuomo Eronen Pertti Iivanainen Liisa Laasonen Jani Karjalainen Hannele Kärkkäinen Timo Reko MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö, puheenjohtaja MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä Pohjois-Karjalan ELY-keskus Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE OK-opintokeskus Pohjois-karjalan Kylät ry Liperin kunta Tohmajärvi /Keski-Karjalan kuntien edustaja PIKES:in edustaja Leader-yhdistysten edustaja Maaseudun Sivistysliitto

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot