Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!"

Transkriptio

1 Mikkeli PYÖRÄ POTKUA Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo s. 3 Projektin nimi, tiivistelmä ja yhteystiedot s. 4 Viestinnän kohderyhmät s. 5 Viestinnän tavoitteet ja mittarit s. 6 Ydinviestit s. 7 EAKR-hanke s. 7 Viestinnän päävälineet ja keinot s. 8 Seuranta ja arviointi s. 8 Viestintätoimenpiteiden budjetti s. 9 Aikataulu EK / Kaupunkisuunnittelu /

3 Projektin nimi, tiivistelmä ja yhteystiedot Hanke: Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla Tiivistelmä: Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on noussut vahvasti esiin tavoiteltaessa ekologisesti kestävämpää yhdyskuntarakennetta. Erityisesti tulee edistää lyhyiden matkojen kulkemista muulla kuin yksityisautolla. Kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisestä on hyötyä alueen elinvoimaisuudelle ja sen terveyshyödyistä syntyy merkittäviä säästöjä terveydenhuoltoon. Mikkelin kaupungilla laadittavan Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! -hankkeen tavoitteena on laaja-alaisesti tutkia niitä vaikutuksia, joita kestävien liikkumismuotojen suosiminen tuottaa kaupunkialueella. Vaikutusten arviointi tukee ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemistä niin henkilö- kuin organisaatiotasollakin. Mikkelin kaupunki tarjoaa tiiviin ja hyvän kaupunkirakenteen, joka luo hyvät edellytykset kävelyn ja pyöräilyn suosimiseen erityisesti lyhyillä, alle 5 km matkoilla ympäri vuoden. Työn yhtenä painopisteenä on tutkia jalankulun ja pyöräilyn kulkutavan osuuden vaikutuksia alueen elinkeinoelämään. Lähtökohtaisesti kävelijät ja pyöräilijät ovat herkempiä poikkeamaan matkan varrella olevissa liikkeissä, kahviloissa ja muissa kaupallisissa palveluissa. Mikkelissä toteutuneet kävelykatu ja toriuudistus ovat antaneet merkkejä vastaavanlaisesta houkuttelevien liikepaikkojen ja kävelyn sekä pyöräilyn kytköksestä. Työssä tarkastellaan, voidaanko jalankulun ja pyöräilyn asemaa parantamalla antaa potkua myös alueen liiketoiminnalle. Työssä määritellään vaiheistetut toimenpiteet, joilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn verkostoa keskusta- ja taajama-alueella. Työssä otetaan kantaa nopeasti toteutettaviin ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin laadukkaan kävelyn ja pyöräilyn verkoston synnyttämiseksi. Toimenpiteet liittyvät laaja-alaisesti kävelyä ja pyöräilyä koskeviin osa-alueisiin kuten maankäyttöön, infrastruktuurin kunnossapitoon sekä pehmeisiin keinoihin, kuten markkinointiin ja informointiin. Suunnittelualueena ovat erityisesti Mikkelin ruutukaavakeskusta sekä siihen tukeutuvien kaupallisten palveluiden keskittymät ympäristöineen (Graanin ja Setrin alueet). Yleispiirteisempänä tarkastelualueena tutkitaan Mikkelin keskustan taajama-aluetta sekä sen alueella sijaitsevia kävelyn ja pyöräilyn pääväyliä. Yhteystiedot: yleiskaavoittaja Eveliina Könttä puh /// liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano puh /// 3

4 Viestinnän kohderyhmät Sisäiset kohderyhmät Hankkeella nostetaan kaupungin päättäjien ja luottamushenkilöiden sekä virkamiesten ja asiantuntijoiden tietotasoa pyöräilyn ja jalankulun positiivisista vaikutuksista. Hankkeesta pyritään luomaan malliesimerkki lähtökohtaisesti vähähiilisyyteen tähtäävän projektin laajemmista positiivisista vaikutuksista. Matkailu ja sen parissa työskentelevät tahot ovat myös hankkeen kohderyhmä. Hankkeen aikana kartoitetaan millaiset palvelut voisivat edesauttaa matkailuun liittyvää pyöräilyä Mikkelin alueella. Työssä huomioidaan sekä vapaa-ajan asukkaat, jotka mökkeilevät lähialueella sekä matkailijat, jotka saapuvat paikalle pääsääntöisesti junalla tai bussilla. Ulkoiset kohderyhmät Hankkeen varsinainen kohderyhmä on alle 5 km etäisyydellä keskustasta asuvat kaupunkilaiset. Hankkeen tavoitteena on lisätä tämän ryhmän matkatapahtumissa pyöräilyn ja jalankulun osuutta. Hankkeella pyritään vaikuttamaan työ-, koulu-, ostos- kuin vapaa-ajanmatkoihinkin. Mikkelin keskustan kaupalliset toimijat ovat kaupunkilaisten ohella tärkeä kohderyhmä. Hankkeella edistetään kävely- ja pyöräilyväylien varsilla olevien kaupallisten ja vapaa-ajan palvelujen asiakasmäärien kasvua. Päivittäistavara- ja erikoistavarakauppa ovat hankkeen erityisiä kohderyhmiä. Heidän osallistumisensa projektiin yhteistyötahona edesauttaa kartoittamaan pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamisesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Kaupallisista toimijoiden osalta viestintä suunnataan seuraaville tahoille: - Mikke ry - Kauppakeskus Stella / S-ryhmä - Kauppakeskus Akselin toimijat - Graani / S- ja K-ryhmät - Setri / S-ryhmä, Tokmanni, Hong Kong, Lidl Alueen työnantajat hyötyvät työntekijöiden paremmasta jaksamisesta, joka näkyy muun muassa virkeytenä sekä vähempänä sairasteluna. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ajateltu, että erityisesti keskustassa ja sen liepeillä on paljon työpaikkoja, joissa työn luonne ei ole fyysinen. Työmatkojen kulkeminen pyörällä tai kävellen parantaisi hyvinvointia juuri näillä henkilöillä, jotka eivät muuten saa hyötyliikuntaa päivän aikana. Valtakunnallisella tasolla hankkeen kohderyhmään sisältyvät tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä kunnat, joille valmiin hankkeen tulokset tuottavat uutta tietoa pyöräilyn ja kävelyn vaikutuksista kaupunkien elinvoimaisuuteen. 4

5 Viestinnän tavoitteet tavoitteet ja mittarit ja mittarit KOHDERYHMÄ TAVOITE MÄÄRÄLLINEN TAVOITE LAADULLINEN TAVOITE Ulkoiset kohderyhmät Kaupunkilaiset Viesti tavoittaa suurimman osan Hankkeen tavoite: "Alle 3 km kantakaupunginalueella asuvista etäisyydellä keskustasta kaksi matkaa kaupunkilaisista. Tavoitetta seurataan viidestä suoritetaan pyörällä tai arvioimalla viestin näkyvyyttä kävellen " tulee kantakaupungin alueella (lukumäärä / eri viestintäkanavat) sekä asuvien tietoon. osallistujamäärää (keskustelu, hankkeeseen liittyvät tilaisuudet). Tiedot pyöräilyn ja kävelyn hyödyistä lisääntyvät. Jokin hyötynäkökulmista on aina esillä viestinnän yhteydessä. Muutoin kts. yllä. Laadullinen tavoite on, että asenteet pyöräilyä ja kävelyä kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi. Kaupunkilaisilta saatu suora palaute, ulkopuolisten tahojen uutisointi (paikallislehdet yms. mediat), mielipidekirjoitukset ja muut kommentit. Kaupalliset toimijat Tieto saavuttaa alueen toimijat. Pyöräilystä ja kävelystä aiheutuvien Osallistuminen työn laatimiseen hyötyjen tunnistaminen liiketoiminnalle. (tilaisuudet), tieto valmiista työstä (hankkeen päätyttyä yhteydenpito). Osallistuminen työn vaikutustenarviointiin ja asiantuntijakeskusteluun. Osallistujamäärät vuorovaikutustilaisuuksiin työn laatimisen aikana. Tiedon vaikuttavuus ja vakuuttavuus (välitön palaute, jatkotoimenpiteet tapahtuuko tiedon pohjalta kokreettisia muutoksia). Kaupallisten toimijoiden näkökulman ja paikallisten ominaispiirteiden esiintuominen. Keskustelun laatu (vilkkaus, innostus, uusien ajatusten syntyminen). Alueen työnantajat Pyöräilystä ja kävelystä aiheutuvien hyötyjen tunnistaminen työntekijöiden hyvinvoinnille. Viesti tavoittaa kantakaupungin alueen merkittävimmät työnantajat (tieto viimeistään hankkeen päättyessä). Viesti on innostava ja kannustaa panostamaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen. Valtakunnallisella tasolla tutkimus ja koulutusorganisaatiot sekä kunnat CASE tutkimus palvelee aihepiirin tutkimista. Työ kannustaa vastaaviin hankkeisiin muilla paikkakunnilla. Pyöräilystä ja kävelystä aiheutuvat hyödyt tunnistetaan kaupallisten toimijoiden piirissä. Viesti tavoittaa merkittävimmät aihetta tutkivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä kunnat kuntaliiton kautta (tieto viimeistään hankkeen päättyessä). Viesti on selkeä ja validi sekä palvelee vastaavien hankkeiden käynnistämisessä. Sisäiset kohderyhmät Mikkelin kaupungin päättäjät ja luottamushenkilöt Hankkeella nostetaan kaupungin päättäjien ja luottamushenkilöiden tietotasoa pyöräilyn ja jalankulun positiivisista vaikutuksista alueen elinvoimaisuuteen. Tieto hankkeesta ja sen sisällöstä saavuttaa kaikki poliittiset päätöksentekijät (tieto kunnanvaltuustolle, valmiin työn hyväksyminen kaupunginhallituksessa ja kunnanvaltuustossa). Tieto teknisen lautakunnan jäsenille ja valmiin työn hyväksyminen ko. lautakunnassa. Valmiin työn sisältö tunnetaan ja työssä esitettyihin askelmerkkeihin sitoudutaan. Mikkelin kaupungin virkamiehet sekä asiantuntijatahot Hankkeella nostetaan kaupungin virkamiesten ja asiantuntijatahojen tietotasoa pyöräilyn ja jalankulun positiivisista vaikutuksista alueen elinvoimaisuuteen. Tieto tavoittaa ainakin aihepiirin parissa työskentelevät (tekninen toimi). Tiedotus työn aikana kaupungin sisäisessä viestinnässä sekä lopuksi tieto valmiista työstä. Valmiin työn sisältö tunnetaan ja työssä esitettyihin askelmerkkeihin sitoudutaan. Työ innostaa huomioimaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteet paremmin osana muuta työtä. Matkailupalvelut Tieto matkailua hyödyttävistä pyöräilyn ja kävelyn näkökulmista sekä suunnitelmista tavoittaa matkailupalvelut. Viesti tavoittaa kaupungin matkailupalvelut (Mikkelin kaupungin matkailupalvelut). Lisätään tietoa, kuinka markailupalvelut voivat hyötyä pyöräilyn ja kävelyn paremmista yhteyksistä. 5

6 Ydinviestit Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantaminen edesauttaa liiketoimintaa. Kaupalliset toimijat voivat itse luoda parempia edellytyksiä pyöräilylle ja kävelylle. Edistämällä pyöräilyn ja kävelyn osuutta työmatkaliikenteessä parannan työntekijöideni hyvinvointia. kaupalliset toimijat: työnantajat: Mielenkiintoinen CASE-tutkimus pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuden vaikutuksista alueen elinvoimaisuuteen. Pyöräilijät ja kävelijät poikkeavat usein! Työmatkoilta hyvinvointia pyöräillen ja kävellen! YDIN: Pyöräilyä ja kävelyä suosimalla teen ekologisen valinnan. Pyöräilyä ja kävelyä suosimalla parannan omaa hyvinvointiani. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat: Tuoretta tutkimusta, konkreettista kaupunkikehittämistä! Pyöräilyn ja kävelyn suosiminen tuottaa miellyttävämpää ympäristöä. asukkaat: Hyvinvointia ja sujuvuutta arkiliikkumisesta! matkailu: Laadukkaat pyörä- ja kävelytiet palvelevat matkailua! Pyöräilyn ja kävelyn suosiminen tuo säästöjä terveydenhoitokustannuksiin. Pyöräilyn ja kävelyn suosiminen tuottaa miellyttävämpää ympäristöä. päättäjät: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantaminen luo elinvoimaa! Kestävät liikkumismuodot ovat matkailun kannalta helposti hyödynnettävissä. 6

7 EAKR-hanke ELY-keskus edellyttää EAKR-hankkeissa seuraavia toimenpiteitä tiedottamiseen liittyen: Hankkeelle on hyvä tehdä erillinen tiedotussuunnitelma. Tiedottamisessa on mainittava EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus kansallisena rahoittajana. Hankkeen tulee asettaa näkyvälle paikalle juliste (min. A3), joka sisältää tietoa hankkeesta ja sen saa masta rakennerahastorahoituksesta. Hankkeeseen osallistuville on tiedotettava EU-osarahoituksesta ml. erilaiset asiakirjat. Kaikessa tiedotustoiminnassa on käytettävä Eurooppa-tunnusta eli EU-lippua ja siihen liitettyä tekstiä Vipuvoimaa EU:lta tunnusta ja ELY-keskuksen logoa Viestintäaineisto, tarkemmat ohjeet ja graafiset tunnukset löytyvät internet-sivuilta kennerahastot.fi ELY:n logon saa rahoittajalta Mainonnassa käytettävät logot Viestinnän päävälineet ja keinot Viestinnän välineet tarkentuvat hankkeeseen kilpailutettavan konsultin valinnan ratkettua. Tarjouspyynnössä on pyydetty, että konsultti nimeää työryhmäänsä vuorovaikutusasiantuntijan. Työpalaverit Työn ohjausryhmän tapaamiset, joissa tapahtuva vuorovaikutus tähtää hankkeen välitavoitteiden saavuttamiseen. Ohjausryhmän toimintaa tukee projektipankki tyylinen netissä tapahtuva viestintä. Työpalavereiden koolle kutsumisesta vastaa valitun konsultin projektipäällikkö sekä Mikkelin kaupungilta. Vuorovaikutustilaisuudet Hankkeen aikana järjestetään kolme suurempaa vuorovaikutustilaisuutta sekä mahdollisesti pienempiä esittelyjä muun muassa työn valmistumiseen liittyen. Alustavasti on ajateltu, että yksi vuorovaikutustilaisuus järjestetään siten, että tapahtuma järjestetään ulkona, katutilassa. Yksi vuorovaikutustilaisuus suunnataan erityisesti kaupallisille toimijoille. Viimeinen vuorovaikutustilaisuus liittyy valmiin työn esittelyyn ja käsittelyyn kaupungin luottamuselimissä. Lisäksi voidaan järjestää muita pienimuotoisempia vuorovaikutustilaisuuksia erityisten kohderyhmien kanssa. Mainonnassa huomioidaan vuorovaikutustilaisuuksista ilmoittaminen paikallislehdissä, kaupungin nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Vuorovaikutustilaisuuksien järjestämisestä vastaa valitun konsultin projektipäällikkö ja vuorovaikutusasiantun- 7

8 tija sekä Mikkelin kaupungilta ja ohjaava asiantuntija. He ovat myös päävastuussa tilaisuuksien sisällön suunnittelusta, mutta sisällön suunnitteluun voi osallistua myös hankkeen työryhmä. Sosiaalinen media Sosiaalista mediaa (facebook, twitter) hyödynnetään erityisesti vuorovaikutustilaisuuksien tiedotukseen liittyen. Hankkeelle ei perusteta omaa tiliä. Hankkeen viestintään suunnitellaan selkeä #-tunniste, jota voidaan hyödyntää erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta viestimisestä vastaa valitun konsultin projektipäällikkö ja vuorovaikutusasiantuntija sekä Mikkelin kaupungilta ja ohjaava asiantuntija. Mikkelin kaupungin viestintäkanavia ja konsernipalveluista löytyvää viestintäasiantuntemusta hyödynnetään (mm. kaupungin fecbook- ja twitter-tilit). Mainonta ELY-keskus edellyttää hankkeesta ja sen saamasta rakennerahoituksesta kertovan A3-kokoisen julisteen asettamista näkyvälle paikalle. Julisteet on asetettu kaupungin virastotalon aulaan sekä kaupunkisuunnittelun osastolle, juliste on sähköisesti esillä virastotalon ja kaupungintalon infonäytöillä. Mainonta painottuu hankkeen aikana sähköisiin viestimiin, ellei konsultin valinnan yhteydessä nouse esiin erityistä syytä mainostaa hanketta muutoin. Hankkeelle perustetaan oma sivu kaupungin nettisivuille, josta hankkeen edistymistä on mahdollista seurata. A3-kokoista julistetta on mahdollista käyttää laajemmin hankkeen aikana. Mainonnasta vastaa Mikkelin kaupungilta. Mikkelin kaupungin viestintäkanavia ja konsernipalveluista löytyvää viestintäasiantuntemusta hyödynnetään. Sisäinen viestintä Kaupunkiorganisaation sisäinen viestintä tapahtuu sisäisiä tiedotuskanavia pitkin. Hankkeen käynnistymisestä ilmoitettiin kaupungin sisäisessä uutiskirjeessä. Hanke saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Sisäisestä viestinnästä huolehditaan hankkeen aikana hankkeelle osoitettavan ohjausryhmän kautta. Sisäisestä viestinnästä vastaa Mikkelin kaupungilta. Loppuraportti Loppuraportin selkeys ja luettavuus varmistetaan hyödyntämällä taitossa graafisen alan asiantuntijaa. Loppuraporttia jaetaan sähköisesti kaupungin käyttämän ISSUU -palvelun kautta. Loppuraportin jakamisesta vastaa Mikkelin kaupungilta. Työn taittamisessa hyödynnetään resurssien salliessa mainostoimistoa. Seuranta ja arviointi Varsinaista hankkeen sisältöä ja tuloksia esittelevän loppuraportin ohella laaditaan EAKR-hankkeisiin kuuluva loppuraportti, jossa raportoidaan prosessin kulkua ja tuloksia. Osana näitä asiakirjoja kiinnitetään huomiota hankkeen viestintään ja sen onnistumiseen. Viestintätoimenpiteiden budjetti Viestintään ei varata varsinaista erillistä budjettia vaan hankkeessa työskentelevät henkilöt osallistuvat viestintään osana omaa työpanostaan. Mainostoimiston käytölle vartaan ostopalveluille varatusta summasta pieni osuus. 8

9 Aikataulu 2015 KUUKAUSI TYÖVAIHE VIESTINTÄ VASTUUTAHO TOUKOKUU Hankkeen käynnistäminen Tiedotus sisäisessä uutiskirjeessä. Mainokset virastotalolle ja sähköisiin infotauluihin. Mikkelin kaupunki / KESÄKUU Tarjouskilpailuvaihe Tiedoksianto kaupunginvaltuustolle hankkeen käynnistymisestä. Tiedottaminen tarjouskilpailun tuloksesta hankintapäätöksellä. Mikkelin kaupunki / ja ohjaava asiantuntija HEINÄKUU LOMAKUUKAUSI ELOKUU Hankkeen käynnistyminen konsultin osalta (aloituspalaveri). Tiedottaminen tarjouskilpailun tuloksesta hankintapäätöksellä (jos ei ole ehtinyt kesäkuussa). Kohderyhmien aktivointi ( kutsut vuorovaikutustilaisuuksiin ). Mikkelin kaupunki / Mikkelin kaupunki / SYYSKUU Työpalaveri Vuorovaikutustilaisuuus paikalliset asiantuntijatahot tarvittaessa) Luonne tarkentuu konsultin valinnan yhteydessä. Aktiivinen näkyvyys somessa, tiedote paikallislehdille, näkyvyys kaupungin viestimissä. Valitun konsultin vuorovaikutusasiantuntija, Mikkelin kaupungilta ja ohjaava asiantuntija LOKAKUU Työpalaveri / Idealuonnosten työstäminen paikalliset asiantuntijatahot tarvittaessa). Idealuonnoksia arvioimaan laaja asiantuntijaedustus. MARRASKUU Työpalaveri / Valitun luonnoksen työstäminen paikalliset asiantuntijatahot tarvittaessa) JOULUKUU Työpalaveri / Työn viimeistely Vuorovaikutustilaisuuus paikalliset asiantuntijatahot tarvittaessa) Luonne tarkentuu konsultin valinnan yhteydessä. Aktiivinen näkyvyys somessa, tiedote paikallislehdille, näkyvyys kaupungin viestimissä. Valitun konsultin vuorovaikutusasiantuntija, Mikkelin kaupungilta ja ohjaava asiantuntija 2016 KUUKAUSI TYÖVAIHE VIESTINTÄ VASTUUTAHO TAMMIKUU Työpalaveri / Esittely valmiin työn viimeistely, työn hyväksyminen paikalliset asiantuntijatahot tarvittaessa) Työn taittaminen ja saattaminen lopulliseen muotoonsa (mainostoimiston hyödyntäminen). Mikkelin kaupungilta ja ohjaava asiantuntija / valittu mainostoimisto HELMIKUU Käsittely teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Kaupungin normaali viestintä hallituksen ja valtuuston kokouksista. Mikkelin kaupungilta MAALISKUU Vuorovaikustustilaisuus / Valmiin työn esittely Houkutteleva tilaisuus, jossa kerrotaan työn tuloksista. Aktiivinen näkyvyys somessa, tiedote paikallislehdille, näkyvyys kaupungin viestimissä. Valitun konsultin vuorovaikutusasiantuntija, Mikkelin kaupungilta ja ohjaava asiantuntija HUHTIKUU Hankkeen lopettaminen Tiedotus valmiista työstä ja sen saatavuudesta (ISSUU) kohderyhmille sähköpostitse ja kaupungin nettisivuilla. Mikkelin kaupungilta 9

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot