Toimintakäsikirja. Osuuskunta Lempesti y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015-2017. Toimintakäsikirja. Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2"

Transkriptio

1 Toimintakäsikirja Osuuskunta Lempesti y

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys OSUUSKUNTA LEMPESTI 1 ORGANISAATIO 2 LAATUPOLITIIKKA 3 LAADUN SEURANTA 4 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 5 PALVELUTUOTANTO 7 PROSESSIT 8 TOIMINNAN JATKUVA PARANTAMINEN 15 AUDITOINTI 16

3 OSUUSKUNTA LEMPESTI TOIMINTA Osuuskunta Lempesti on perustettu Tämän päivän Lempesti on jäsentensä omistama yritys, joka palvelee asiakkaitaan tarjoamalla siivous-, hoiva- ja remontointipalveluja kotitalouksille ja yrityksille. Lempesti on muodostunut jo käsitteeksi lempääläisille, sen toiminta on hyvin tunnettua myös ympäristökunnissa. STRATEGIA Lempestin strategia seuraaville vuosille muodostuu kolmen erilaisen liiketoimintasektorin yhteneväisistä tahtotiloista. Lempestin strategisena tavoitteena on kasvattaa toimintaansa, sekä liikevaihdollisesti, että alueellisesti eri liiketoimintantasektoriensa tavoitteiden kautta. Lempestin panostaa toimiviin yhteistyökumppanuuksien löytymiseen kaikissa liiketoimintayksikössä. Lempestin palveluita myydään selkeästi eri liiketoimintojen kautta. Pyritään eri asiakassegmenteille profiloituman juuri heidän tarpeisiinsa sopivana luotettavana ja osaavana palveluntarjoajana. MENESTYSTEKIJÄT Palvelun menestystekijät: Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja odotusten huomioiminen Riittävät resurssit suhteessa työtilauksiin ja aikatauluihin Työtyytyväisyys ja hyvä henki Sivu 1

4 ORGANISAATIO Sivu 2

5 LAATUPOLITIIKKA Lempestillä on sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001:2008. Laatusertifikaatti myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna Laatujärjestelmä tarkistetaan vuosittain ja varmistetaan, että järjestelmää on ylläpidetty standardien mukaisesti. Toimintakäsikirja on tarkoitettu toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen siten, että määritellyt laatutavoitteet saavutetaan. Alla on voimassa oleva Laatupolitiikka: (vahvistettu ) ASIAKAS on jokaiselle työntekijälle työnantaja jokaisella työllä ansaitaan työpaikka jatkossakin PALVELUT täyttävät asiakkaan tarpeet ja odotukset AMMATTITAITO ammatillinen osaaminen pidetään riittävällä tasolla kannustetaan kehittämään ammattilisia valmiuksia TYÖNILO työntekijä saa onnistumisen kokemuksia tekemästään työstään JATKUVA PARANTAMINEN Osuuskunta Lempestin johto on sitoutunut laadunhallinta järjestelmän jatkuvaan parantamiseen vuosittaisin toiminnan, laatupolitiikan ja tulosten arvioinnein. Ulkoisin auditoinnein varmistetaan järjestelmän standardin mukaisuus Sivu 3

6 LAADUN SEURANTA ASIAKASTYÖN LAATU Asiakastyön laatua seuraavat palveluesimiehet päivittäisessä toiminnassa. Saadut palautteet kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään. Palauteet käsitellään välittömästi työn suorittaneen työntekijän/tekijöiden kanssa. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi. ASIAKASTYYTYVÄISYYS Asiakastyytyväisyyttä mitataan joka toinen vuosi asiakastyytyväisyys kyselyn avulla. Kyselyn ja sen tulosten analysoinnin suorittaa Lempestin ulkopuolinen taho. Tulokset esitellään hallitukselle, johtoryhmälle sekä käydään läpi henkilöstön kanssa. Tulosten perusteella tarvittaessa hallitus linjaa laatutavoitteita joiden toteutumisesta vastaa johtoryhmä ja käytäntöön vievät tiimeissään palveluesimiehet. SUORITUSKYVYN JA LAADUN TARKASTUKSET ELI JOHDONKATSELMUS Suoritetaan kerran vuodessa, alkuvuodesta hallituksen toimesta. Osuuskunnan hallitus tarkastelee laatupolitiikan osatekijöitä ja niiden vastaavuutta toimintaan arjessa. Hallitus määrittelee ja vahvistaa Osuuskunta Lempestin laatupolitiikan vuosittain Sivu 4

7 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Osuuskunta Lempestin henkilöstöpolitiikan perustana ovat henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen sekä avoin tiedottaminen. HENKILÖSTÖN AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Koulutussuunnittelulla varmistetaan koulutuksen kohdentaminen henkilöstöltä vaadittuun osaamiseen. Kouluttautumisen tarpeen arvioivat esimies ja työntekijä yhdessä vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Lempesti kuuluu Yhteistoimintalain piiriin ja koulutussuunnittelua tehdään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa, hyödyntäen kehityskeskusteluissa esiin tulleita koulutustarpeita. Henkilöstön kehittämisestä ja koulutuskartoituksesta vastaavat esimiehet. Henkilöstön kokonaisvaltaisesta koulutussuunnitelman laatimisesta vastaa YT- neuvottelukunta. Lempestissä voi opiskella oppisopimuskoulutuksena ammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Lisäksi on lyhytkestoisia koulutuksia ja kursseja kunkin oman toimialueen erityisvaatimuksiin. Toimihenkilöiden koulutuksessa tuetaan ammattikorkeakoulu ja erikoisammattitutkintojen opiskelua. Työnantaja maksaa soveltuvin osin kurssi- ja tutkintomaksut. TYÖTYYTYVÄISYYS Työtyytyväisyyttä mitataan joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä koko henkilöstölle. Kyselyn suorittaa ulkopuolinen taho. Tulokset käsitellään hallituksessa ja johtoryhmässä sekä tiimeittäin. Mahdollisia työtyytyväisyyttä parantavia toimenpiteitä toteutetaan, joko koko Lempestin tasolla tai tiimissä, sen mukaan mikä ja missä laajuudessa kehityskohde on. Työtyytyväisyyttä kartoitetaan myös vuosittaisten kehityskeskusteluiden yhteydessä. Työtyytyväisyyttä pyritään lisäämään tiimipalavereiden vapaalla keskusteluilla ja koko Lempestin henkilöstön yhteisissä vapaa muotoisissa tilaisuuksissa. Henkilöstön työtyytyväisyyden, motivoinnin ja tietoisuuden lisäämisen menettelyistä vastaa toimitusjohtaja SISÄINEN TIEDOTUS Sisäisen tiedottamisen kanavia ovat intranet- sivusto osoitteessa tiimipalaverit ja ilmoitustaulut. Tiimipalavereissa käydään läpi yhtenäisen asialistan Sivu 5

8 mukaisia talon yhteisiä asioita, kuten talouteen ja laatuun liittyviä asioita. Vastuu tiimipalavereiden sisällöstä ja toteuttamisesta on palveluesimiehellä. PEREHDYTYS Osuuskunta Lempestissä on käytössä laaja perehdytysohjelma. Se sisältää sekä yleisesti Osuuskunta Lempestiin tapahtuvan perehdytyksen sekä tiimikohtaiset erityispiirteet huomioivan ohjelman. Perehdytyksestä vastaavat esimiehet. Perehdytysohjelman ajantasaisuudesta vastaavat palveluesimiehet ja toimitusjohtaja. Sivu 6

9 PALVELUTUOTANTO Osuuskunta Lempestin palvelutuotanto koostuu kolmesta keskenään erilaisesta palvelusektorista. Kaikkien yhteinen nimittäjäksi voi kirjata missiomme Apua arkeen- Laatua elämään. Siivouspalvelut Yrityssiivoukset Kotisiivoukset Ikkunoiden pesut Hoivapalvelut Avustus- ja asiointipalvelut vanhuksille ja vammaisille Remontointipalvelut Pintaremontit kotitalouksille ja yrityksiin Alueellisesti olemme merkittävä toimija näin monialaisena yrityksenä. Perinteisesti kotisiivoukset ja remontoinnit ovat toiminimiyrittäjiä. Siivousalalla olemme edistyksellinen yritys. Olemme ensimmäinen siivousliike, joka on ottanut yhdeksi menetelmäksi ympäristölle ja ihmiselle täysin turvallisen kemikaalittoman otsonivesisiivouksen. Menetelmä soveltuu käytettäväksi sekä koti- ja yrityssiivouksessa. Hoivapalvelumme tuottaa kotipalvelun tukipalveluja. Hoivapalvelumme on kunnallisen sosiaaliviranomaisen valvomaa ja toimintaa säätelee laki Yksityisistä sosiaalipalveluista (902/2011). Sivu 7

10 PROSESSIT Palveluprosessin laatukriteerien ydin on: oikea osaava tekijä, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja tehtävään soveltuvin välinein varustettuna. PALVELUPROSESSI Palvelun laadun lähtökohta on tilauksen mukaisen työn suorittaminen annettujen ja sovittujen ohjeiden mukaisesti. Toiminnassa kunnioitetaan asiakkaan yksilöllisyyttä ja toimintaa sekä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta asiakkaan asioista. Kaikki työntekijämme allekirjoittavat työsopimuksessaan vaitiolovelvollisuuden asiakkaiden asioihin liittyen. Sivu 8

11 Palvelun laadun seuranta Laadun toteutumista seuraavat päivittäisessä toiminnassa palveluesimiehet asiakastyössä saatavien palautteiden avulla. Palautteiden käsittelystä on laadittu erillinen menettelyohje. yrityssiivousasiakkaissa sovitusti suoritetaan laatutarkastuskäyntejä. Tarkastuskäynnille osallistuvat asiakkaan edustaja, palvelupäällikkö ja/ tai palveluesimies sekä tarvittaessa työntekijä. Käyntien tulokset kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään. MYYNTIPROSESSI Asiakasyhteys PP ottaa aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin Sopii tapaamisia, tekee arviontikäyntejä tarjousten pohjaksi Tarjous PP laatii tarjouksen työstä Kertasiivouskohde tai säännöllinen pitkäaikainen Tarjous hyväksytään ja saadaan tilaus Tilaus asiakkaalta Tilaus /tarjouksen hyväksyntä tulee PP:le PP laatii tilausvahvistuksen/sopimuksen PP siirtää tiedot palveluesimiehelle. tarvittaessa PP ja PE kartoituskäynnille yhdessä Tässä vaiheessa tilaus/sopimus siirtyy palveluesimiehen vastuulle ja etenee normaalin palveluprosessin mukaisesti Sivu 9

12 TOIMITUSPROSSESSI Toimitus työntekijät saavat ohjeistuksen palvelu-esimieheltä työ suoritetaan ohjeistuksen mukaisesti työ kuitataan tehdyksi toiminnanohjausjärjestelmään Jälkihoito Isoissa kertaluoteisissa projekteissa palveluesimies käy tarkastamassa työn ja pyytää asiakkaan hyväksynnän (erityisesti remontointikohteet) reklamaatiot hoidetaan, selvitetään syyt ja miten ehkäistään jatkossa mahdolliset samankaltaisuudet annetaan informaatio palaute myyntiin Laskutus palveluesimies antaa laskutusluvan ja varmistaa, että laskutuksella on tarvittavat tiedot työ laskutetaan sovittujen ehtojen mukaisesti. Sivu 10

13 JOHTAMINEN Osuuskunnan kokous kokoontuu 2x vuosi, hallitus kutsuu koolle valitsee hallituksen kokouksista jää pöytäkirja Hallitus kokoontuu 4 x vuosi tai tarvittaessa toimikausi 2 vuotta vastuu alue osuuskunnan tasolla strategia ja tuloksellisuus hyväksyy /erottaa jäsenet valitsee toimitusjohtajan kokouksista jää pöytäkirja Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta hallituksen antamien tavoitteiden mukaisesti Palveluesimiehtet toimivat tiimiensä esimiehinä Sivu 11

14 Johtoryhmä toimi toimitusjohtajan alaisuudessa johtoryhmän muodostavat toim.johtaja, palvelupäällikkö ja palveluesimiehet kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa tehtävänä varmistaa sovittujen toimintasuunnitelmien toteuttaminen laadun varmistaminen Muut toimielimet Tiimipalaverit kuukausittain Palveluesimiehet valmistelevat ja kutsuvat koolle Yhteneväinen asialista kaikilla tiimeillä Palavereista jää muistio, joka tallennetaan intranettiin ja on kaikkien lempestiläisten luettavissa Tavoitteena palavereilla varmistaa tiedotusta, mahdollistaa sisäisen ammattillisen osaamisen jakamisen, yhteneväisen ohjeistuksen työntekijöille. OSTOTOIMINTA Osuuskunta Lempestin ostot kohdistuvat pääasiassa palvelun tuottamisessa tarvittaviin aineisiin ja välineisiin. Remontointipalvelussa syntyy myös ns. kauttalaskutettavia ostoja eli esim. remontoitaviin huoneistoihin asennettavia kalusteita. Alihankkijoita käytetään remontointipalvelussa LVI- ja sähkötöiden suorittamiseksi. Ostot, tavarantoimittajilta sekä muilta ulkopuolisilta toimijoilta palvelutuotannossa suorittavat ja vastaavat palveluesimiehet. Koko organisaation tasolla ulkopuolisia toimijoilta ja tavarantoimittajia valittaessa noudatetaan seuraavia kriteerejä: luotettavuus ja tunnettuus paikallisuus ja kohtuullinen hintataso Sivu 12

15 TIEDOTUS Osuuskunta Lempestissä periaatteena on avoin tiedotus osana henkilökunnan sitouttamista ja motivointia. Tiedotuksen laatutavoitteena on saada oikea tieto, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Sisäisen tiedottamisen kanavia ovat: erilliset tiedotteet henkilöstöpalaverit tarvittaessa henkilökohtaiset esimies alaiskeskustelut lempestiläisten omat sivut www. lempesti.fi -sivustolla tekstiviestit viestit toiminnanohjausjärjestelmän kautta Ulkoisen tiedottamisen kanavat ovat: suorat asiakaskirjeet erillistiedotteita tarvittaessa sivusto Tiedottamisen menettelyistä vastaavat esimiehet. Viranomaisiin päin tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja. TIETOJÄRJESTELMÄT ja TALOUSHALLINTO Lempestin tietojärjestelmät toimivat internet pohjaisina. Työnohjaukseen ja laskutukseen käytetään liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmää ja taloushallinnon osalta käytämme yhteistyössä tilitoimistossa käytössä olevaa ohjelmistoa. ITC-tuki on ulkoistettu kokonaisuudessaan paikalliselle tietoliikennealan osaaja yritykselle. Tällä varmistamme toimivat ja turvalliset tietopalvelut. Taloushallinnon tehtävänä on palvella organisaatiota siten, että kaikki organisaation tasot saavat toiminnassaan tarvittavan taloudellisen tiedon. Taloushallinnon tulee täyttää lakien ja säädösten asettamat vaatimukset. Laatutavoitteet taloushallinnolle ovat: oikea ja ymmärrettävä tieto, tiedon oikea-aikaisuus ja tiedon tuottamisen kohtuulliset kustannukset. Osuuskunnan taloushallinto on ulkoistettu tilitoimistolle. Sivu 13

16 ASIAKIRJOJEN JA TALLENTEIDENHALLINTA Toiminnasta syntyvät tiedostot ja asiakirjat voidaan jäljittää. Ne tallennetaan sovitusti joko sähköiseen muotoon tietojärjestelmään tai mappiin paperiversiona. Ulkopuolisten tahojen toimittamat ohjeet ja asiakirjat ohjataan kulloinkin kyseessä olevan yksikön palveluesimiehelle toimenpiteitä ja arkistointia varten. Tallenteiden tuhoaminen tapahtuu poistamalla tiedosto tai tuhoamalla asiakirja tietoturvallisesti. Tallenteiden hallinnasta on laadittu erillinen menettelyohje. Sivu 14

17 TOIMINNAN JATKUVA PARANTAMINEN Toiminnan jatkuvan parantamisen tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja kehittää omaa toimintaa. Jatkuva parantaminen perustuu tietojen järjestelmälliseen keräämiseen, analysointiin sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen. TOIMINTAA KORJAAVAT TOIMENPITEET Yksittäiseen palautteeseen kohdistuvista korjaavista toimenpiteistä vastaavat palveluesimiehet. Korjaavat toimenpiteet kirjataan ja toteutetaan välittömästi tai tilanteen vaatimassa aikataulussa. Johtoryhmä tarkastelee kuukausittain palautteita sekä korjaavien toimenpiteiden toteutumista sekä tarkastelee onko mahdollista ehkäistä vastaavia virheitä jatkossa toimintaa muuttamalla. EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET Ehkäisevien toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa asiakastyytyväisyys sekä henkilöstön työhyvinvointi sekä Lempestin toiminnan jatkuva kehittäminen. Ehkäisevät toimenpiteet: aktiivinen asiakaskontaktointi päivittäisessä yhteistyössä palautteiden systemaattinen kirjaaminen ja käsittely henkilöstön ammatillinen koulutus kehityskeskustelut säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt työtyytyväisyyskyselyt säännölliset tiimipalaverit johdon vakiintunut kokouskäytäntö johdonkatselmukset auditoinnit Sivu 15

18 KORJAAVIEN JA EHKÄISEVIEN TOIMENPITEIDEN SEURANTA Toimenpiteiden tehokasta toteutumista seurataan johtoryhmän kokouksissa kuukausittain ja johdonkatselmuksissa vuosittain. AUDITOINTI Osuuskunta Lempestissä laadunhallintajärjestelmää auditoidaan vuosittain sekä ulkoisen auditoijan toimesta että sisäisin auditoinnein erillisen menettelyohjeen mukaisesti Auditoinnilla varmistetaan laatujärjestelmän sisältävän laadunhallinnassa tarvittavat menettelyt ja että ne ovat riittävällä tavalla kuvattu ja vaikuttavat. Arviointitoiminnan piiriin kuuluvat Osuuskunta Lempestin kaikki toiminnot. Sivu 16

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 1. Poliisiammattikorkeakoulu Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on valtakunnallinen poliisin yksikkö, jota tulosohjaa Poliisihallitus. Kuvio

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot