Intranet ja viestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intranet ja viestintä"

Transkriptio

1 Intranet ja viestintä Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx

2 Sisällys 1 Intranet Intranetin tietoturva Viestintä Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tehtävät Sisäisen viestinnän kanavat Intranet viestinnän välineenä Tutkimuksen tulokset Vastaajien sukupuoli Vastaajien ikä... 5 Lähteet... 7

3 1 Intranet Intranet on julkisesta Internetistä palomuurein eristetty yrityskohtainen verkko, johon sisäiset järjestelmät rakennetaan Internetissä yleistyneillä työkaluilla perinteisen sovelluskehitysvälineiden sijaan. Intranet tarkoittaa turvallista yrityksen sisäistä tietoverkkoa, joka liittää Internet-tekniikat osaksi yrityksen olemassa olevaa infrastruktuuria. (Intranet Journal 2004.) Toisen määritelmän mukaan intranetillä tarkoitetaan verkkoon rakennettuja tietosisältöjä, joiden käyttö on rajattu vain sisäiselle kohderyhmälle, oman yrityksen tai yksikön henkilöstölle. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 9.) 1.1 Intranetin tietoturva Informaatioteknologian ja erilaisten tietoverkkojen turvallisuudesta keskustellaan nykyään paljon. Yritysten täytyy kiinnittää huomiota tietoverkkojensa suojaamiseen viruksilta, madoilta, troijalaisilta ja yrityksen ulkopuolisilta henkilöiltä. Sähköisten dokumenttien käyttäminen tietoverkossa aiheuttaa yritykselle niin suuren turvallisuusriskin, ettei mitään siihen verrattavaa ole ollut aikaisemman tietojenkäsittelyn historiassa. Intranet on pääosin dokumenttien hallintaa, joten tietoturvan suunnittelun lähtökohdaksi voidaan ottaa dokumentit. Intranetissä olevat sähköiset dokumentit voivat helposti joutua vääriin käsiin tai tuhoutua esimerkiksi teknisen vian takia. Tästä syystä tietoa on pyrittävä suojaamaan monin keinoin, esimerkiksi käyttäjärajauksilla, salasanoilla, palomuureilla sekä säännöllisillä varmuuskopioilla. (Samela 1997, ) Turvallisuuden kannalta sähköiset dokumentit tulisi järjestää dokumenttien luottamuksellisuuden mukaan turvallisuusluokkiin. Luokittelu voisi olla esimerkiksi sisäiset dokumentit, jotka ovat tarkoitettu kaikille yrityksen työntekijöille, luottamukselliset dokumentit, joissa käyttäjäryhmä on rajattu ja salaiset dokumentit, jotka ovat vielä tiukemmin vartioituja kuin luottamukselliset dokumentit. Salaisia dokumentteja tulisi käsitellä erillään muiden dokumenttien järjestelmistä, jotta vältytään kohtuuttomilta turvallisuusvaatimuksilta. Luokkiin kuulumattomat dokumentit ovat julkisia ja voivat joutua myös ulkopuolisten käsiin. (Samela 1997, ) 1

4 Kuhunkin turvallisuusluokkaan tulisi antaa luku- ja kirjoitusoikeudet vain tietyille käyttäjäryhmille luokitusten mukaisesti. Yleensä merkittävä osa yrityksen intranetissä olevasta tiedotusmateriaalista on kaikkien verkon käyttäjien luettavissa ja ainoastaan dokumentteja päivittävillä henkilöillä on mahdollisuus muokata dokumentteja. (Samela 1997, ) Ulkopuolisten henkilöiden pääsy sisäiseen tietoverkkoon estetään palomuureilla. Palomuurin avulla suodatetaan sen läpi kulkeva tietoliikenne siten, että vain tietyiltä palvelimilta on pääsy muurin lävitse. Tietoliikenteen salakuuntelulta ja salasanojen kaappaukselta voidaan suojautua kryptaamalla eli salakirjoittamalla dokumenttien sisältö ja tietoliikenne. (Samela 1997, ) 2 Viestintä Mitä viestintä on? Onko se sanomien lähettämistä, vastaanottamista, palautteen antamista ja saamista? Onko se omien merkitysten antamista sanoille, kuville, ilmeille ja eleille? Yleisen määritelmän mukaan viestintä on sanomien vaihtamista lähettäjän ja vastaanottajan kesken eli viestien välityksellä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta. Viestintää voidaan pitää prosessina, jossa tietoja vaihdetaan symboleilla, merkeillä tai käyttäytymisellä. Ihmiset kommunikoivat tyydyttääkseen oman elämänsä tarpeita. Jokainen haluaa tulla hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Viestinnän suurin merkitys on siinä, että se auttaa ihmisiä hyväksymään itsensä ja toisensa sekä ryhmänsä ja yhteisönsä. (Alajärvi & Herno 1996, ) Viestintä on resurssi ja väline asioiden hoitoon. Viestinnän avulla informoidaan sidosryhmille tärkeistä tapahtumista ja pidetään yllä suhteita. (Kotikoski 1999, 10.) 2.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä on olennainen osa henkilöstöpolitiikkaa. Sisäisellä viestinnällä on hyvät onnistumisen mahdollisuudet mikäli tietoa on aina saatavissa, kun sitä haluaa, palaute otetaan huomioon ja epäkohdat korjataan. (Alajärvi & Herno 1996, 56.) Sisäisen viestinnän tehtävät Vehmas luettelee sisäisen viestinnän seuraavat tärkeimmät tehtävät: Organisaation arvojen, identiteetin ja kulttuurin sisäistäminen Organisaation tehtävän näkeminen osana laajempaa kokonaisuutta Sisäisen kulttuurin ja ulkoisen kuvan saumaton integroituminen toisiinsa Tulevaisuuden ennakointi ja viestinnän kytkeminen strategiaan ja visioon Tosiaikainen tiedonvirta Jatkuva parantuminen Kuunteleminen ja vuoropuhelu (Vehmas 1999, ) 2

5 2.1.2 Sisäisen viestinnän kanavat Sisäisen viestinnän kanavat voidaan luokitella neljään ryhmään sen mukaan, ovatko ne: Lähikanavia vai kaukokanavia. Lähikanavat palvelevat työyksikköä tai yksilöllisesti työyhteisön jäsentä. Kaukokanavat välittävät sanomia koko työyhteisölle. Suoraa keskinäisviestintää vai välitettyä pienjoukko- ja verkkoviestintää. Keskinäisviestintä perustuu henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Pienjoukkoviestinnässä käytetään joukkoviestinnän tekniikoita, mutta sanomat välittyvät rajatummalle kohdejoukolle. Verkkoviestinnässä käytetään intranetiä ja muita sähköisen viestinnän sovelluksia. (Lampinen 2003, 10.) Taulukko 1. Sisäisen viestinnän kanavat (Lampinen 2003, 11.) SUORA VIESTINTÄ (keskinäisviestintä) LÄHIKANAVAT Lähin esimies Muut esimiehet Osastokokous Ahaa-aukiot Työtoverit ja työystävät KAUKOKANAVAT Tiedotustilaisuus Yhteistyöelimet ja luottamushenkilöt Kokoukset ja neuvottelut Ylimmän johdon suora yhteydenpito Työtoverit ja työystävät muissa yksiköissä VÄLITETTY VIESTINTÄ (pienjoukkoviestintä) Yksikön ilmoitustaulu Yksikön kiertokirjeet Tehdaslehti Verkkoviestintä Ilmoitustaulu Kiertokirjeet Pikatiedote Tiedotus- ja henkilöstölehti Asiakaslehti Toimitusjohtajan katsaus Toimintakertomus Tietokannat verkossa Videouutiset Sisäinen radio Puhelinuutiset Verkkoviestintä Ammattiyhdistyksen pienjoukkoviestintä Joukkoviestimet 3 Intranet viestinnän välineenä Intranetin tehokas käyttö ja sisäisen viestinnän tehtävien toteuttaminen vaatii, että sitä käytetään yrityksessä laajasti. Jotta intranetistä tulisi yrityksen päivittäinen työväline, sen tulisi sisältää työtehtäviin liittyvää tietoa, joka on välttämätöntä yrityksen toiminnalle. Mitä laajemmin intranet on käytössä yrityksessä, sitä paremmin se toteuttaa myös sisäisen viestinnän tehtäviä. Laajempi käyttö vuorostaan edellyttää, että intranet-sivuilla paljon 3

6 ajankohtaista tietoa. Näin muodostuu kuvassa oleva Wilanderin positiivinen kehä (Wilander 1998, 80.) Intranet on integroitu organisaation toimintaan Intranetin käyttö toiminnassa laajaa ja monipuolista Intranetissä organisaation toiminnassa välttämätöntä tietoa Intranet toteuttaa sisäisen viestinnän tehtäviä hyvin Kuvio 1. Intranetin käytön positiivinen kehä (Wilander 1998, 81.) Jos taas intranet nähdään vain ylimääräisenä viestintäkanavana eikä sitä integroida yrityksen toimintaan, syntyy negatiivinen kehä. Kun sivuille ei laiteta yrityksen toiminalle välttämätöntä tietoa, ei intranet voi täyttää sisäisen viestinnän tehtäviä tehokkaasti eivätkä työntekijät silloin myöskään käytä intranetiä säännöllisesti. (Wilander 1998, 81.) Intranetiä ei integroitu organisaation toimintaan Intranetin käyttö organisaation toiminnassa vähäistä Intranetissä organisaation toiminnassa välttämätöntä tietoa Intranet toteuttaa sisäisen viestinnän tehtäviä huonosti Kuvio 2. Intranetin käytön negatiivinen kehä (Wilander 1998, 82.) Intranetin tietojen päivitys on tärkein edellytys sille, että intranet voi toimia nopeana tiedon välittäjänä. Vanhentuneet tiedot vähentävät intranet-sivujen luotettavuutta ja myös työntekijöiden halukkuutta käyttää intranetiä. Intranetiä suunniteltaessa on päätettävä henkilöt, jotka vastaavat intranet-sivujen päivittämisestä ja huolehtivat siitä, että sivut ovat jatkuvasti ajan tasalla. Intranet-sivujen päivitystä voi helpottaa esimerkiksi päivitysautomaateilla, jotka vievät tiedot automaattisesti oikeisiin kohtiin sivuilla. 4

7 4 Tutkimuksen tulokset 4.1 Vastaajien sukupuoli Vastaajista naisia oli selvästi enemmän kuin miehiä. Tämä johtunee siitä, että yksikön palveluksessa on enemmän naisia. Vastaajien sukupuoli Miehet 30 % (14) Naiset 70 % (32) Kuvio 3. Vastaajien sukupuoli (N=46) 4.2 Vastaajien ikä Alla olevan kuvion mukaan, suurin osa vastaajista oli alle 39 vuotiaita, 33 %. Eniten vastaajia kuului ikäluokkaan vuotta. Keski-ikä on tulosten perusteella aika korkea, koska kyselyn vastaajista ikäluokkaan kuului 26 % ja yli 50-vuotiaita oli 24 %. Vastaajien määrä 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 17 % Vastaajien ikä 33 % 26 % 24 % alle 30 vuotta vuotta vuotta yli 50 vuotta Kuvio 4. Vastaajien ikä (N=46) Iän perusteella voidaan olettaa, että suurin osa vastaajista on tottunut hyödyntämään työssään tietotekniikka, koska yleensä nuoremmat ovat oppineet jo koulussa käyttämään tietokonetta. Intranetin käytön ei näin ollen pitäisi tuottaa ongelmia kyselyyn vastanneille 5

8 työntekijöille. Vanhemmillakaan työntekijöillä ei pitäisi olla ongelmia tietokoneen ja intranetin käytössä runsaan koulutustarjonnan vuoksi. 6

9 Lähteet Alajärvi, Kyllikki & Herno, Leena 1996: Työelämän viestintä. WSOY:n graafiset laitokset. Porvoo. Kotikoski, Mirkka. Opinnäytetyö. Intranet osana yrityksen sisäistä viestintää, Helia Kuivalahti, Tatu & Luukkonen, Jussi 2003: Intra. Karisto Oy. Hämeenlinna. Lampinen, Niina. Opinnäytetyö. Intranet sisäisen viestinnän välineenä, Helia 2003 Samela, Juha 1997: Intranet toiminnan kehittämisen välineenä. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Wilander, Susan. Pro Gradu. Intranet organisaatioviestinnässä. Helsingin yliopiston viestinnän laitos

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Paula Parkkila Yhteisöviestinnän sivulaudatur-tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Kesäkuu 2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot