Haminan kaupunki. Viestintästrategia Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013"

Transkriptio

1 Haminan kaupunki Viestintästrategia Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia Haminan kaupungin visio Haminan kaupungin arvot Kaupungin maine 2 2 Kaupungin viestinnän yleiset lähtökohdat Viestinnän periaatteet Viestintää kohderyhmän mukaan tai alueellisesti 3 3 Viestinnän toimintaympäristö ja lähiajan muutokset SWOT-analyysi kaupungin viestinnän näkökulmasta Yleiset olosuhteet ja lähiajan muutokset 5 4 Viestinnän organisointi ja vastuut Viestinnän johtamisjärjestelmä Luottamushenkilöt viestijöinä ja viestinnän voimavaroina Viestinnän pääkanavat 7 5 Viestintävisio ja tavoitteet Haminan viestinnän visio Viestinnän perusviestit ja keskeiset kohderyhmät Tavoitteena nopeasti reagoiva organisaatio Sisäisen viestinnän tavoitteena tiedonkulun oikea-aikaisuus ja avoimuus Kaupungin yhtenäinen visuaalinen ilme Verkkopalveluista keskeinen viestintäväline Kaupungin tiedotuslehti 9 6 Kaupungin viestinnän kehittäminen Sisäinen viestintä Talousviestintä Asukasviestintä Mediaviestintä Markkinointiviestintä Elinkeino- ja matkailumarkkinointi Asukasmarkkinointi Rekrytointimarkkinointi Markkinoinnin yhteistyö Kriisiviestintä ja erityistilanteista tiedottaminen 12 7 Viestinnän arviointi ja seuranta 12 8 Tuloskortti 13

3 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia Haminan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Haminan kaupunkistrategian vuosille Kaupunkistrategia tarkistetaan vuonna Viestintästrategian ensisijaisena tehtävänä on tukea ja toteuttaa kaupunkistrategiassa asetettuja visiota, tavoitteita ja arvoja. Viestintästrategia on koko kaupunkikonsernin yhtenäisen viestinnän ohjenuora. Viestintää tukemaan ja ohjaamaan laaditaan vuosittain kaupungin viestintäsuunnitelma ja viestintäbudjetti, johon kootaan kaupungin viestintätavoitteet, keinot ja toimenpiteet. Viestintä sisältyy myös toiminta- ja hankesuunnitelmiin. 1.1 Haminan kaupungin visio Haminan kaupungin visio kiteyttää kaupungin toiminnan perusajatuksen: Hurmaava Hamina vuonna 2015 on energia- ja teknologiateollisuuteen panostava kansainvälinen ja perinteikäs satama-, raja- ja varuskuntakaupunki. Kaupunki ja sen palvelut uudistuvat kunnioittaen kestävää kehitystä. 1.2 Haminan kaupungin arvot Haminan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot: Asukas- ja yrityslähtöisyys Taloudellisuus Avoimuus Yhteisöllisyys Uudistumiskyky Haminan kaupungin arvot antavat lähtökohdat kaupungin toiminnalle sekä perus- ja ydinviestien suunnittelulle. Tavoitteena on, että kaikki Haminasta lähtevät viestit olisivat sanomaltaan yhdenmukaisia ja kaupungin tahtotilaa vahvistavia. Perusviestit vaikuttavat kaupungin kokonaisviestinnän suunnitteluun. 1.3 Kaupungin maine Maineella on erityinen merkitys juuri kaupungeille. Ihmisillä on herkästi mielipiteitä kaupungeista, vaikka he eivät koskaan olisi niissä käyneetkään. Viestintä tukee kuntakuvaa, mutta kaupungin viestintää ei voida rakentaa pelkästään mielikuvien varaan. Hyvä mielikuva ei saa olla ristiriidassa arkitodellisuuden kanssa. Haminan kaupungin tavoitteena on olla aktiivinen, vetovoimaisen kaupunkimaineen synnyttäjä. Mainetta on kehitettävä pitkäjänteisesti. Se edellyttää suunnitelmallista toimintaa ja toimintojen kriittistä arviointia. Maine syntyy siitä, mitä oikeasti teemme, miten siitä puhumme ja miltä ulospäin näytämme. Tärkein maineeseen vaikuttava tekijä on kaupungin toimintojen sujuvuus, miten kaupunki pystyy tuottamaan ja tarjoamaan kaikki sille kuuluvat palvelut laadukkaasti ja nopeasti. Maine on ansaittava. 2 Kaupungin viestinnän yleiset lähtökohdat Haminan kaupungin viestinnällä tarkoitetaan sisäistä ja ulkoista tiedottamista, johon sisältyvät myös markkinointi ja suhdetoiminta. Viestintä on eri osapuolten yhteistyötä ja kaksisuuntaista vuoropuhelua. Viestintä tukee kaupunkia sen ydintoimintojen toteuttamisessa; julkisten palvelujen tarjoamisessa ja kuntalaisten edunvalvonnassa. Viestinnällä vahvistetaan myös Haminan mainetta ja tunnettuutta. Hyvin toteutettu viestintä on johdon työkalu, mutta myös henkilöstön ja asukkaiden keskinäisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden paras voimavara. Samalla se turvaa eri sidosryhmien tiedonsaannin. Onnistuneella viestinnällä edistetään henkilöstön ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, vahvistetaan kuntakuvaa ja lisätään henkilöstön sitoutumista työpaikkaansa. Julkisena yhteisönä Haminan kaupungilla on viestintävastuu, joka velvoittaa laajasti ja haasteellisesti. Kaupungin viestintää säätelevät monet lait ja normit. Konserniyhteisöjen viestintään vaikuttavat lisäksi mm. kaupungin omistamien yhtiöiden ns. erikoisasema, tulosvastuullisuus, liikesalaisuudet ja osakeyhtiölaki. Lisäksi teknologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä poliittiset päätökset edellyttävät kaupungin viestinnältä moninaisia valmiuksia. 4 2

4 Kaikkia tulee kohdella tasapuolisesti myös viestinnässä. Kaupungin viestinnän on oltava aktiivista, avointa ja läpinäkyvää myös silloin, kun tehtävää hoitavat liikelaitos, säätiö, muu yhteisö tai yksityinen yritys, joissa kaupungilla on määräysvalta. Haminan kaupunkikonsernissa kaupungin tiedotusvastuu kattaa siis myös mm. Haminan Energia Oy:n, HaminaKotka Satama Oy:n ja Hamina Asunnot Oy:n. 2.1 Viestinnän periaatteet Viestintää ohjaavat kaupunkistrategiassa määritellyt arvot seuraavasti: Asukas- ja yrityslähtöisyys avoin keskusteluilmapiiri tasapuolinen tiedonvälitys ja esteettömyys eri kohderyhmät huomioiden eri näkökulmien kuuleminen ja huomioonottaminen luotettava ja totuudenmukainen tiedottaminen monikanavaisuus viestintä tukee arkiturvallisuutta Taloudellisuus viestinnän vastuullisuus ja maineenhallinta markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuus kustanustehokkaat menettelytavat Avoimuus kohderyhmällä on oikeus saada tarvitsemansa tieto oikeaan aikaan ja se tulee saada asiasta vastaavalta henkilöltä tai taholta julkisuudessa esitettyihin asiallisiin kysymyksiin vastataan tieto välitetään selkeästi ja viestin lähettäjällä on vastuu sanomansa ymmärrettävyydestä ja kohderyhmien erilaisten tiedon tarpeiden huomioon ottamisesta esteellisyysasiat ja sidonnaisuudet käsitellään avoimesti päätöksentekoprosessit ovat läpinäkyviä Uudistumiskyky lisätään kuntalaisten tiedon saantia ja vaikutusmahdollisuuksia hyödynnetään uudet markkinointi- ja asiointikanavat (facebook yms.) Yhteisöllisyys toimiva sisäinen viestintä viestintävastuu on hajautettu kaupungin koko henkilöstölle ja kuntalaisille viestintä ja teot ovat yhdensuuntaisia luottamukselliset suhteet sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin Viestintä on selkeää ja aina läsnä Haminan viestintäperiaatteet pohjautuvat kokonaisviestintään ja -toimintaan. Viestintä on kaupungin toiminnan yksi tärkeä osatekijä. Viestintä niveltyy valmisteluvaiheesta alkaen asioiden suunnitteluun, käsittelyyn, päätöksentekoon ja vaikutusten seurantaan. Kaupungin on pyrittävä informatiiviseen ja oikea-aikaiseen viestintään, jonka kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Kaupunki hyödyntää monipuolisesti nykyaikaisia, eri vastaanottajatahoille soveltuvia viestintäkeinoja ja -kanavia. 3 Kokonaisvaltaisella viestinnällä pyritään synergiaan, jossa perussanomien eri versiot tukevat sanoman perillemenoa ja ymmärrystä eri viestintäkeinoilla. Jokainen työntekijä viestii Jokainen kaupungin työntekijä vahvistaa kaupungin julkista kuvaa omalla toiminnallaan. Avoimen tiedonkulun periaatteiden mukaisesti se tiedottaa, joka parhaiten asiasta tietää. Kaupungin työntekijällä on myös tarpeen vaatiessa velvollisuus tiedottaa työhönsä liittyvistä asioista, vaikka viestintä vastuutetaan yleensä vain johdolle ja käytännön toiminnasta vastaaville henkilöille. On tärkeää, että eri yksiköiden työntekijät muistavat tiedottaa myös sisäisesti työhönsä liittyvistä asioista erityisesti silloin, kun niistä on hyötyä ja ne vaikuttavat myös muun henkilöstön työhön. Jokaisen työntekijän tulee oma-aloitteisesti hankkia työhönsä liittyvää tarpeellista tietoa. 2.2 Viestintää kohderyhmän mukaan tai alueellisesti Kaupungin viestintä on asiakaskeskeistä. Viestintä suunnitellaan niin, että se tavoittaa keskeisten palveluiden ja hankkeiden osalliset ja kohteet. Viestintätaho vaikuttaa myös aina viestin sisältöön ja sävyyn, eli millä tavalla kenellekin viestitään. Kaupungin on pystyttävä tiedottamaan myös alueellisesti, mikäli asia koskettaa vain tietyn alueen asukkaita ja yrityksiä.

5 Kaupungin ensisijaiset viestintätahot ovat eri-ikäiset haminalaiset sekä kaupungin henkilöstö. Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös haminalaiset yritykset, yrittäjät sekä yhteisöt ja yhdistykset. Media on kaupungin viestinnän tärkein sidosryhmä. Muita tärkeitä viestintätahoja ovat paikalliset, seudulliset ja valtakunnalliset viranomaiset, julkishallinnot, yhteisöt sekä kolmannen sektorin osapuolet. 3 Viestinnän toimintaympäristö ja lähiajan muutokset Haminan kaupunki kilpailee asukkaista, työvoimasta, yrityksistä, matkailijoista, asiakkaiden ostovoimasta sekä erilaisista EU-rahoituksista ym. muiden kuntien kanssa. Kaupungin tulee valvoa ja huolehtia omista ja haminalaisten eduista. Hamina on asettanut palvelujensa laadun ja saatavuuden korkealle. Lupaukseen on vastattava ja sitä on tuettava myös viestinnällisesti. Niin ikään markkinointiviestintään tulee panostaa. Markkinointiviestintää tukee myös kaupungin yleinen viestintä. Hamina on toistaiseksi pärjännyt kilpailussa kohtalaisesti. Kaupungin vetovoimaisuus on pitänyt muuttotappion maltillisena ja suurin osa kaupunkilaisista on tyytyväisiä kotikuntansa julkisiin palveluihin. Hamina on myös vetovoimainen ja kiinnostava matkakohde. 3.1 Kaupungin viestinnän SWOT-analyysi Vahvuudet Omaleimainen ja monimuotoinen kaupunkikuva Ainutlaatuinen miljöö ja matkailun kärkituotteet Lakisääteinen velvollisuus tiedottaa Viestintärutiinit olemassa Vahva alueellinen ja paikallinen lehdistö Uudistetut verkkosivut Mahdollisuudet Avoimuuden lisääminen Yhteisen asiakaspalvelupisteen kehittäminen Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kesken Yhteisöllisyyden kehittäminen Monialaisen organisaation hyödyntäminen Seutuyhteistyö Venäjän läheisyys Sähköisen viestinnän kehittäminen Heikkoudet Perusviestit puuttuvat Kaupunkikonsernin yksiköiden ja yhteisöjen välinen tiedonvälitys Operatiivisen viestinnän organisoinnin ja vastuutuksen puute Ennakkotiedottamisen puute Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa Sosiaalinen media hyödyntämättä Konsernin yhteisen markkinointiviestinnän puute Uhat Kriisiviestinnän valmius Sähköisten viestimien tietoturvariskit Alueen elinvoimaisuuden heikkeminen Kuntalaisten passivoituminen Taloudellinen epävarmuus 4

6 Mahdollisuudet pyritään hyödyntämään vahvuuksien avulla. Säännöllinen ja avoin vuoropuhelu konserniyksiköiden ja -yhteisöjen viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kanssa parantaa tiedonkulkua ja yhteistoimintaa. Parantamalla asukkaiden tiedonkulkua ja vuorovaikutusmahdollisuuksia saadaan tyytyväisempiä kotikunnastaan viestiviä asukkaita. Esim. yhteiset tapahtumat ja asukastilaisuudet, joissa esitellään paikallisia palveluja ja toimintaa nykyisille asukkaille ja muuttajille. Yhteisöllisyyden eri keinoja voidaan lisätä Haminan verkkopalveluun: alueellinen vaikutus ja keskustelukanava, blogit. Asiakaspalvelupisteen kehittäminen mahdollistaa asiakaspalvelujen tarjoamisen kattavammin. Heikkouksista pyritään eroon ja uhkia pyritään torjumaan. Arjen viestinnän täytyy tukea julkisuuskuvaa. Kriisiviestinnän valmiuksia ylläpidetään päivittämällä tietoja sekä harjoittelemalla mahdollisia kriisiviestinnän tilanteita säännöllisesti ja monipuolisesti. Huolehditaan sähköisten verkkopalvelujen ja tietokantojen tietoturvallisuudesta, laaditaan valmiussuunnitelma, tehdään varalle staattiset internetsivut, ohjeistetaan ja koulutetaan henkilöstöä säännöllisesti. Viestintä on aina monikanavaista. Ylläpidetään jatkuvasti houkuttelevaa mainetta vetovoimaisena työnantajana. Panostetaan nykyisten ja uusien yritysten yritysviestintään ja yhteistoimintaan, joista hyötyvät molemmat osapuolet. 3.2 Yleiset olosuhteet ja lähiajan muutokset Kuntarakenneuudistus Tärkeintä on aktiivinen, oikea-aikainen ja kattava tiedottaminen uudistuksen vaiheista. Asukkaille on annettava mahdollisuus vuorovaikutteiseen puheenvuoroon. Jos ihmisten mieliin jäävät väärät tiedot hankkeesta, kaupunki ei ole onnistunut viestinnässään. Mikäli kuntien yhdistymiseen päädytään, viestintä tukee muutosvalmistelua ja toiminnan uudelleenorganisointia uudessa kunnassa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle Alueen yritykset ja muut kunnat kilpailevat Haminan kanssa pätevästä työvoimasta. Kaupungin on pyrittävä kertomaan vetovoimaisuudestaan työnantajana, jotta se onnistuu pitämään ja houkuttelemaan parhaat tekijät eläkkeelle siirtyneiden tilalle. Internet massamediana edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. Kuluttajien käyttäytyminen ja vaatimukset kasvavat. Koska muutos on pysyvä, kaupungin on pyrittävä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin nykyteknologian tuomin mahdollisuuksin. Kaupunkilaisia on opastettava sähköisten palvelujen käytössä ja näin tukea käyttäjien valmiuksia. 5 Viestintä kasvaa räjähdysmäisesti Tiedon rytmi nopeutuu. Toisaalta jatkuva uutisvirta voi puuduttaa yleisön. Kaupungin on pyrittävä reagoimaan nopeasti viestinnän vaatimaan rytmiin ja tiedottamaan kohdennettuna viestinä suoraan asianosaisille ja keskeisille kohdeyleisöille, jotta sanoman perillemeno paranisi. Kansainvälisyys ja Venäjä-markkinointi Haminan vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen edellyttää entistä enemmän panostuksia myös kansainväliseen näkymiseen ja markkinointiin. Kilpailu alueelle mahdollisesti sijoittuvista globaaleista investoinneista ja tulevaisuuden työvoimasta edellyttää myös Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvia viestinnällisiä ja markkinoinnillisia kehittämistoimenpiteitä. Matkailun ja tapahtumien markkinoinnin kehittymisen kannalta tärkeitä ovat kansainväliset kontaktit ja markkinointitoimenpiteet. Erityisenä painopisteenä ovat Venäjä-markkinointi ja seudullisen, alueellisen sekä valtakunnallisen markkinointiyhteistyön kehittäminen.

7 4 Viestinnän organisointi ja vastuut Kaupungin viestintä ja sen vastuut on hajautettu. Viestinnän johtamisjärjestelmässä on strategiatasolla karkeasti määritelty osapuolet ja viestinnän vastuut. 4.1 Viestinnän johtamisjärjestelmä Viestinnän vastuut Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Elinkeinojohtaja Tiedotussihteeri Päävastuualueet/ tulosalueet Hankkeet päättää kaupungin strategiasta ja taloudesta luo edellytykset viestinnälle sekä asukkaiden osallistumiselle kaupungin toimintaan päättää kaupungin viestinnän ja markkinoinnin strategiset linjaukset päättää kaupungin yleisistä tiedotusperiaatteista johtaa kaupungin operatiivista viestintää vastaa kaupungin kansainvälisestä viestinnästä vastaa kokonaisvaltaisesti koko kaupungin viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista ohjaa toimialojen viestintää vastaa kaupungin markkinointiviestinnän kokonaiskoordinoinnista vastaa sisäisen viestinnän kehittämisestä päävastuualueiden/tulosalueiden johtajat vastaavat toimialojen viestinnästä kukin esimies vastaa oman yksikkönsä henkilöviestinnästä päävastuualueiden on nimettävä viestintähenkilöt, jotka - huolehtivat toimialansa tai yksikkönsä viestinnästä ja sen kehittämisestä - huolehtivat mediasuhteista yksiköihin hajautetut sisällöntuottajat ylläpitävät ja päivittävät kaupungin Internet-verkkopalveluja merkittäviin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin nimetään viestintävastaava, joka - vastaa ja huolehtii hankkeen viestinnästä - laatii hankkeelle oman viestintäsuunnitelman 6

8 4.2 Luottamushenkilöt viestijöinä ja viestinnän voimavaroina Haminalaiset luottamushenkilöt viestittävät ja rakentavat myös kaupungin julkisuuskuvaa. Heidän näkemyksenä kiinnostavat mediaa ja asukkaita. Lisäksi heidän sidosryhmäsuhteensa ovat arvokkaita kaupungin julkisuuskuvan luomisessa ja edunvalvonnassa. Kaupungin viranhaltijoiden tulee huolehtia, että luottamushenkilöt saavat riittävästi asiakirjoja ja monipuolisesti tietoa ajankohtaisista asioista, joita he pitävät päätöksenteossa tarpeellisina. Tiedonsaantia rajoittavat salassapitosäännökset. Pääsääntöisesti asioiden valmistelu on Haminan kaupungissa julkista. Julkisuuslain mukaan viranomaisen on pyydettäessä annettava tieto julkisesta asiakirjasta. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen esittelijät voivat etukäteen tiedottaa valmisteltavina olevista asioista ja päätösesityksistä. Esityslistat julkaistaan kaupungin internetsivuilla ennen kokousta ja päätöspöytäkirjat mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. 4.3 Viestinnän pääkanavat Haminan viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia, joiden avulla tavoitellaan haluttuja vastaanottajia. Sähköisten medioiden ja verkkoviestinnän kehittäminen viestinnässä on yksi strategiakauden painopistealueista. Sisäisen viestinnän kanavia kaupungin hallinnossa ovat tiedotteet, työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta sekä suora viestintä, johon kuuluvat erilaiset kokoukset sekä info- ja keskustelutilaisuudet. Kaupungin omaan tietoverkkoon kuuluvissa yksiköissä sisäiseen viestintään käytetään sähköpostia. Intranetin tai muun sisäisen verkkopalvelun käyttöönotto selvitetään vuonna Voimakkaimmin kaupungin ulkoisen viestinnän kanavista kehittyy lähivuosina sähköinen verkkoviestintä. Kaupungin internetpalvelujen ja asioinnin lisäksi keskeisessä asemassa ovat suoran vuorovaikutuksen keinot, kuten erilaiset tiedotus- ja kuulemistilaisuudet sekä keskustelufoorumit. Mediassa kaupunki jatkaa toimintaansa asukkaiden tavoittamisen kannalta keskeisten paikallisten ja alueellisten viestintävälineiden kautta. Sosiaalinen media on tulevaisuudessa tärkeä kansalaislähtöinen osallistumisen väline, jolla voidaan lisätä kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Sosiaalinen media on myös markkinoinnin ja informaation jakamisen kanava. Kaupungille laaditaan toimintamalli sosiaalisen median käyttöönottoon, jossa määritellään toiminnan tavoitteet, ohjeistus ja resurssointi. Sosiaalisen median kehittämisestä ja käyttöönotosta vastaa kaupungin viestintä. 7

9 5 Viestintävisio, perusviestit ja tavoitteet 5.1 Haminan viestinnän visio Haminan kaupungin viestintä on ennakoivaa, luotettavaa ja avointa. Viestintä ylläpitää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää myönteisen Hamina-kuvan kehittymistä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 5.2 Viestinnän perusviestit ja keskeiset kohderyhmät Kaupungin perusviestit ilmentävät kaupungin strategisia tavoitteita. Ne kertovat, mitä kaupunki haluaa itsestään eri kohderyhmille viestiä ja millaisen mielikuvan kaupunki itsestään antaa. Kohderyhmä Asukkaat Elinkeinoelämä Matkailijat Henkilöstö Viestinnän perusviestit Hamina on hyvä ja turvallinen elinympäristö asua, tehdä työtä, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Haminan asukkailla on laadukkaat peruspalvelut, jotka uudistuvat kestävää kehitystä kunnioittaen. Hamina on kansainvälinen satama- ja varuskuntakaupunki sekä talousalueensa keskus, joka houkuttelee ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Hamina on yhteistyökykyinen toimija, jonka elinvoima perustuu logistisesti loistavaan sijaintiin, monipuoliseen yritystoimintaan ja osaavaan työvoimaan. Hamina on matkailu- ja tapahtumakaupunki, jonka vetovoimatekijöitä ovat ainutlaatuinen miljöö, pitkä historia, monipuolinen tapahtumatarjonta ja Venäjän läheisyys. Haminan kaupunki on innostava, avoimuuteen, luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen kannustava työnantaja. 8

10 5.3 Tavoitteena nopeasti reagoiva organisaatio Kaupungin kaikki viestintä järjestetään entistä suunnitelmallisemmin. Nopeasti reagoiva organisaatio elää tietovirrasta. Tavoitteena on, että Haminan viestinnän avainsanoiksi muodostuvat nopeus, oikeaaikaisuus, avoimuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaupunki reagoi nopeasti sekä kertoo aktiivisesti ja oma-aloitteisesti niin hyvät kuin huonotkin uutiset ja asiat. Lisäksi kaupungin mediasuhteita osataan säännöllisesti ylläpitää esim. antamalla medialle mielenkiintoisia signaaleja ja kertomalla yleisesti kiinnostavista asioista. 5.4 Sisäisen viestinnän tavoitteena tiedonkulun oikea-aikaisuus ja avoimuus Sisäisen viestinnän tavoitteena on, että johto osaa antaa henkilöstölle riittävän kattavasti ja oikea-aikaisesti tietoa, jotta henkilöstö osaa arvioida oman asemansa ja työnsä osana yksikkönsä ja koko kaupungin kokonaisuutta. Toinen tärkeä tavoite on, että kaupungin keskeiset periaatteet ja arvot heijastuvat avoimesti henkilöstön ja johdon välisessä vuorovaikutteisessa viestinnässä. 5.5 Kaupungin yhtenäinen visuaalinen ilme Ilme ja graafinen ohjeistus vahvistavat ja tukevat Haminan asemaa sekä uskottavuutta eri tilanteissa. Kaikessa viestinnässä ja toiminnassa toistuva yhtenäinen ilme auttaa myös tunnistamaan kaupungin viestinnän ja palvelut. Visuaalista ilmettä toteutetaan hyväksytyn graafisen ohjeistuksen mukaisesti. 5.6 Verkkopalveluista keskeinen viestintäväline Tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa sähköistä viestintää. Hamina.fi-verkkopalvelujen asiasisältöä täydennetään entistä kattavammaksi. Viestinnän kehittämisen painopisteenä on sähköisen asioinnin lisääminen. Kaupungin verkkopalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen ja niihin panostaminen on jatkuvaa. 5.7 Kaupungin tiedotuslehti Tavoitteena on tehdä 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä kaupungin oma tiedotuslehti, jonka asema vakiinnutetaan. Lehdessä kerrotaan yleisistä ja toimialakohtaisista ajankohtaisista asioista. Tiedotuslehden tavoitteena on nostaa esille kaupungin ja asukkaiden näkökulmasta tärkeitä asioita, kertoa kaupungin palveluista ja erityisesti asukkaita kiinnostavista valmisteilla olevista asioista ja niiden taustoista. Lehti julkaistaan myös näköisversiona kaupungin kotisivuilla. 6 Kaupungin viestinnän kehittäminen Viestinnän yhtenäisyys on kaupunkikonsernin voimavara. Kaupungin konserniyksiköt ja -yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta, tulisi tunnistaa osaksi Haminan kaupunkikonsernia. Kaupungin viestinnän kehittäminen lähtee yhtenäisten toimintamallien ja yhteisten pelisääntöjen laadinnasta. Kaupungille laadittava toimintamalli selventää paremmin koko kaupunkikonsernin yhtenäistä tiedonkulkua, vastuita ja viestinnän tehtäviä sekä käytettäviä kanavia. Viestintään on varattava riittävät resurssit. Tiedotussihteeri koordinoi ja kehittää kaupungin kokonaisvaltaista viestintää. Kaupungin eri toimialoille on nimetty viestintähenkilöt, jotka ovat myös poikkihallinnollisen viestintätiimin jäseniä. Viestintätiimin roolia tarkennetaan vuoden 2013 aikana. Viestintätiimin toiminnasta vastaa tiedotussihteeri. 6.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä on johtamisen ja esimiestyön keskeinen osa-alue. Sisäinen viestintä tukee johtamista ja sen avulla parannetaan organisaation tehokkuutta. Kaupunki haluaa myös varmistaa, että kaikki saavat työhönsä tarvitsemat tiedot. Kaupungin sisäistä viestintää pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti. 9

11 Avoin ilmapiiri, hyvä yhteishenki ja innostus tukevat myös innovatiivisuutta. Hyvä yhteishenki rakentuu johdon ja henkilöstön väliseen luottamukseen sekä molemminpuoliseen arvostukseen. Sisäisen viestinnän ohjeistus uudistetaan vuonna 2013 ja samalla kehitetään uusia kanavia viestinnän tehostamiseksi. 6.2 Talousviestintä Sisäinen ja ulkoinen talousviestintä on kaupungin keskeinen tehtävä ja haaste. Talousviestintä on tiedottamista kaupungin taloudellisesta tilanteesta sekä kaupungin talouteen vaikuttavista asioista. Hyvä talousviestintä saa aikaan vuorovaikutusta, joka vaikuttaa myönteisesti organisaation taloudelliseen menestymiseen. Talousviestintä on tärkeä osa kaupungin profilointia. Oikea-aikainen, avoin ja johdonmukainen talousviestintä lisää myös henkilöstön tietoa kaupungin taloustilanteesta ja edistää tuottavuusohjelman soveltamista. 6.3 Asukasviestintä Parhaimmillaan asukasviestintä tyydyttää kuntalaisten tiedon ja vuorovaikutuksen tarpeet kaupungin toiminnasta ja palveluista. Kaupunkilaisten osallistumisjärjestelmiä parannetaan sekä perinteisin tavoin että uuden teknologian mukanaan tuomin mahdollisuuksin. Muuttajat tarvitsevat perustietoa uuden kotikuntansa toiminnasta. Muuttajille laaditaan uusi kaupungin toiminnasta ja palveluista kertova kattava tietopaketti. 6.4 Mediaviestintä Media on kaupungin ulkoiselle viestinnälle tärkeä, sillä suuri osa Haminan kaupungin viestinnästä välittyy sen välityksellä. Mediasuhteissa kaupunki on jatkossa aktiivisempi ja viestii tärkeistä asioista mahdollisimman nopeasti. Valtuuston, hallituksen sekä lautakuntien esityslistat toimitetaan liitteineen etukäteen tiedotusvälineille ja julkaistaan myös internetsivuilla. Keskeisistä asioista lähetetään mediatiedotteita jo ennakkoon. Päätöksistä tiedotetaan välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen. Lisäksi pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internetsivuilla mahdollisimman pian pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 6.5 Markkinointiviestintä Haminan tärkeimmät markkinoinnin osaalueet ovat elinkeino-, matkailu-, asukas- ja rekrytointimarkkinointi. Hamina pyrkii vahvistamaan kaupungin yhteisökuvaa viestinnän ja markkinoinnin avulla. Hamina haluaa profiloitua vetovoimaisena matkailukohteen ja yritysten sijaintipaikkana sekä turvallisena asuinpaikkana ja innostavana työnantajana. Haminan kaupunkistrategiassa mainitun vision saavuttaminen vaatii myös markkinoinnin toimenpiteitä. Markkinointiviestinnän suunnitteleminen ja toteuttaminen osana kokonaisviestintää tukevat kaupungin viestinnän tavoitteita. Kaupungin imagokuvaa testataan erilaisissa suorissa kohtaamisissa mm. palvelutilanteissa sekä keskusteluissa ja tapahtumissa. Kaupungin oma henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat avainasemassa ja tärkeä resurssi Haminan julkisuuskuvaa rakennettaessa. Kaupungin on huolehdittava, että henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä on tarvittava tieto kaupungista, sen palveluista ja mahdollisesti myös viestintämateriaalia käytettävissään. Kaupunki voi vaikuttaa mielikuviin ja valintoihin. Se voi korostaa markkinointiviestinnässään juuri omille kohderyhmilleen tarjoamia mahdollisuuksia. Aktiivisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla kaupunki voi kertoa oman näkökulmansa halutuista asioista ja samalla tehostaa näkyvyyttä. Synergiaedun saavuttaminen markkinointiviestinnässä edellyttää eri viestintäkeinojen hyvien puolien hyödyntämistä. Eri medioiden yhteisvaikutuksen avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan vastaanottajaan tehokkaammin. Tämä edellyttää kaiken viestinnän yhtenäisyyttä myös visuaalisesti. 10

12 Markkinointi koskee kaikkia kaupungin toiminnan osa-alueita. Kapunkikonsernille tulee laatia yhteinen markkinointiviestintäsunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, tärkeimmät kohderyhmät ja viestinnän kanavat sekä keinot ja toimenpiteet Elinkeino- ja matkailumarkkinointi Haminan kaupunki houkuttelee yrityksiä luomalla niille omalta osaltaan toiminta- ja kasvuedellytykset: sopivat sijoitusmahdollisuudet, yritysten tarvitseman infrastruktuurin ja muut palvelut sekä sopivan työvoiman. Elinkeino- ja yritysmarkkinoinnissa korostetaan yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä. Kaupungin sijainti sekä vetovoimainen ja hyvä maine tukevat markkinointiviestintää yritysmarkkinoinnissa. Kaupunki vastaa itse kaupungin matkailumarkkinoinnista ja koordinoi yhteistoimintaa, luoden siten edellytyksiä yritysten menestymiselle. Matkailumarkkinoinnista vastaavat myös paikalliset yritykset ja yhteisöt. Matkailun tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet hyödynnetään nykyistä monipuolisemmin yhteistyössä yrittäjien kanssa Asukasmarkkinointi Markkinointi perustuu Haminan vetovoimatekijöihin, kuten erinomaiseen asuinympäristöön, edullisiin asumiskustannuksiin ja hyviin palveluihin. Asukasmarkkinointia tukevat kaupungin monipuolinen tonttitarjonta ja erilaiset asumis- ja rakentamisratkaisut. Markkinointia toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Eri markkinointikanavia hyödynnetään tehokkaasti, mutta pääasiallisina markkinointikanavina ovat kaupungin verkkosivut ja muu sähköinen markkinointi Rekrytointimarkkinointi Monipuolisten palvelujen turvaamisen edellytys on, että kaupungin palveluksessa on myös jatkossa osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kaupungin tulee panostaa siihen, että kaupungin harjoittama henkilöstö- ja palkkauspolitiikka,henkilöstöpalvelut ja -edut, työajat, työhyvinvointia edistävä toiminta ja työturvallisuusasiat sekä erilaiset henkilöstön kehittämisen muodot ovat kilpailukykyisiä. Kaupunki osallistuu aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa esitellään kunta-alan ammatteja ja kehitetään eri koulutusten sisältöä vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoistaan omilla ja työhallinnon www-sivuilla. Lisäksi käytössä ovat kaupungin ilmoitustaulu, kaupungin viralliset ilmoituslehdet sekä sisäiset tiedotteet. Harkinnan mukaan avoimista työpaikoista ilmoitetaan myös laajalevikkisissä sanoma- ja ammattilehdissä sekä sähköisissä kanavissa. Sähköiseen rekrytointijärjestelmään siirtyminen selkeyttää kaupungin rekrytointia ja kehittää työnantajakuvaa Markkinoinnin yhteistyö Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen markkinoinnissa kaupungin konserniyksikköjen ja yhteisöjen välillä parantaa myös markkinointiviestinnän onnistumisen edellytyksiä. Hamina tekee valtakunnallista markkinointia yksittäisenä kuntana yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Lisäksi markkinointia tehdään seudullisesti, maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti muiden kuntien ja kaupunkien sekä seudullisen elinkeinoyhtiön, Cursor Oy:n, kanssa. 11

13 6.6 Kriisiviestintä ja erityistilanteista tiedottaminen Kriisiviestintä tiedottaa aina erityistilanteista. Haminan kaupungissa tehdään vuoden 2013 aikana kriisiviestintäsuunnitelma, joka määrittelee tarkemmin kaupungin kriisiviestinnän toiminnan, tehtävät, organisoinnin ja toimitilat. Lisäksi dokumentista selviävät tiedotettavat asiat, kohderyhmät, tiedotuskeinot ja -kanavat. Kriisiviestinnän valmiudet edellyttävät erityistilanteiden ohjeistuksen säännöllistä ylläpitoa ja päivittämistä sekä siihen perehtymistä ja kriisitiedottamisen harjoittelua ennakkoon. 7 Viestinnän arviointi ja seuranta Viestintästrategian ja -suunnitelmien tavoitteita ja kehitystoimenpiteitä seurataan säännöllisesti vuosittain. Viestinnän tavoitteiden saavuttamisesta kerätään laadullisia ja määrällisiä tietoja. Mittareina käytetään mm. kaupungin kotisivujen kävijämääriä, mediaseurantaa, palautteita, maine- ja imagotutkimuksia sekä erilaisia kyselyjä. Kaiken viestinnän suunnittelun ja toiminnan edellytyksenä on toteutuneen seuranta ja tulevan kehittäminen saadun tiedon pohjalta. Tavoitteena on oppia tunnistamaan heikkoja signaaleja ja käyttämään niitä apuna ennakoitaessa uusia viestinnän kehityssuuntia. 12

14 8 Tuloskortti Tuloskortti on väline, jonka tarkoituksena on helpottaa strategisten tavoitteiden mittaamista ja saavuttamista. Lisäksi se pyrkii konkretisoimaan strategian operatiiviseksi toiminnaksi. Haminan kaupungin viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seuraa ja mittaa kaupungin viestintä. Kriittinen menestystekijä Asukaslähtöinen palveluviestintä Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Onnistunut maineenhallinta Hallittu kriisiviestintä Keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva viestinnän organisointimalli Toimiva sisäinen viestintä Kustannustehokkaat menettelytavat Viestintäosaamisen kehittäminen Tavoitetaso Tehdään 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä, joka talouteen jaettava kaupungin tiedotuslehti. Kehitetään asiakaspalvelupistettä viestinnän näkökulmasta. Uusille asukkaille tehdään uudistettu tietopaketti. Ennakkotiedottamista valmisteilla olevista asioista lisätään. Hallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Hallituksen ja valtuuston päätöksistä tehdään päätöstiedotteet verkkosivuille ja tiedotusvälineille. Selvitetään uusien sähköisten osallistumis- ja vaikutuskanavien lisäämisen mahdollisuudet. Kaupungin yleisesittelyaineistot uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Kaupunkikonsernille laaditaan yhteinen markkinointiviestintäsunnitelma. Tehdään kaupungin mainetutkimus erikseen valittaville kohde- ja sidosryhmille. Kaupungille tehdään kriisiviestinnän ohjeistus. Keskeiset vastuuhenkilöt harjoittelevat kriisiviestintää säännöllisesti. Viestinnän johtamisjärjestelmä toimii ja vastuut on sisäistetty. Poikkihallinnollisen viestintätiimin rooli ja asema viestinnän koordinoinnissa selkeytetään. Sisäisen viestinnän ohjeet ja toimintamalli uudistetaan. Selvitetään intranetpalvelun käyttöönotto. Kaupungin kaikki toimialat käyttävät julkaisuissaan yhteisesti kilpailutettua graafista toimistoa. Myös painopalvelut kilpailutetaan keskitetysti. Viestintästrategia ja ohjeistukset jalkautetaan toimialoille. Viestintätiimin jäsenille järjestetään viestintäkoulutusta. 13

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 1 Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 2 1. Viestintästrategian tarkoitus Viestintä- ja markkinointistrategialla tarkoitetaan niitä valintoja ja määrittelyjä, joilla

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin viestintäohje

Kauniaisten kaupungin viestintäohje Kauniaisten kaupungin viestintäohje KH hyväksynyt xx.xx.2017 Sisällysluettelo 1. Viestintäohjeiden tarkoitus... 2 2. Viestinnän tasot ja roolit... 3 2.1 Ulkoinen viestintä ja tiedottamisen periaatteet...

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Pyhärannan strategia 2017-2021 (strategiatoimikunnan esitys 15.5.2017 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle) Pyhäranta Asukkaita 2100 + 1000 Ihode Reila Rohdainen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan elinkeinostrategia

Sonkajärven kunnan elinkeinostrategia Sonkajärven kunnan elinkeinostrategia Sonkajärven kunta ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon vaikutukset elinkeinoelämään ja yritystoimintaan. Tavoitteena on, että kunta osaltaan edesauttaa tervettä kilpailua,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE Loviisan kaupunkistrategia 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 20.04.2012 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (6) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä,

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot