Haminan kaupunki. Viestintästrategia Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013"

Transkriptio

1 Haminan kaupunki Viestintästrategia Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia Haminan kaupungin visio Haminan kaupungin arvot Kaupungin maine 2 2 Kaupungin viestinnän yleiset lähtökohdat Viestinnän periaatteet Viestintää kohderyhmän mukaan tai alueellisesti 3 3 Viestinnän toimintaympäristö ja lähiajan muutokset SWOT-analyysi kaupungin viestinnän näkökulmasta Yleiset olosuhteet ja lähiajan muutokset 5 4 Viestinnän organisointi ja vastuut Viestinnän johtamisjärjestelmä Luottamushenkilöt viestijöinä ja viestinnän voimavaroina Viestinnän pääkanavat 7 5 Viestintävisio ja tavoitteet Haminan viestinnän visio Viestinnän perusviestit ja keskeiset kohderyhmät Tavoitteena nopeasti reagoiva organisaatio Sisäisen viestinnän tavoitteena tiedonkulun oikea-aikaisuus ja avoimuus Kaupungin yhtenäinen visuaalinen ilme Verkkopalveluista keskeinen viestintäväline Kaupungin tiedotuslehti 9 6 Kaupungin viestinnän kehittäminen Sisäinen viestintä Talousviestintä Asukasviestintä Mediaviestintä Markkinointiviestintä Elinkeino- ja matkailumarkkinointi Asukasmarkkinointi Rekrytointimarkkinointi Markkinoinnin yhteistyö Kriisiviestintä ja erityistilanteista tiedottaminen 12 7 Viestinnän arviointi ja seuranta 12 8 Tuloskortti 13

3 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia Haminan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Haminan kaupunkistrategian vuosille Kaupunkistrategia tarkistetaan vuonna Viestintästrategian ensisijaisena tehtävänä on tukea ja toteuttaa kaupunkistrategiassa asetettuja visiota, tavoitteita ja arvoja. Viestintästrategia on koko kaupunkikonsernin yhtenäisen viestinnän ohjenuora. Viestintää tukemaan ja ohjaamaan laaditaan vuosittain kaupungin viestintäsuunnitelma ja viestintäbudjetti, johon kootaan kaupungin viestintätavoitteet, keinot ja toimenpiteet. Viestintä sisältyy myös toiminta- ja hankesuunnitelmiin. 1.1 Haminan kaupungin visio Haminan kaupungin visio kiteyttää kaupungin toiminnan perusajatuksen: Hurmaava Hamina vuonna 2015 on energia- ja teknologiateollisuuteen panostava kansainvälinen ja perinteikäs satama-, raja- ja varuskuntakaupunki. Kaupunki ja sen palvelut uudistuvat kunnioittaen kestävää kehitystä. 1.2 Haminan kaupungin arvot Haminan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot: Asukas- ja yrityslähtöisyys Taloudellisuus Avoimuus Yhteisöllisyys Uudistumiskyky Haminan kaupungin arvot antavat lähtökohdat kaupungin toiminnalle sekä perus- ja ydinviestien suunnittelulle. Tavoitteena on, että kaikki Haminasta lähtevät viestit olisivat sanomaltaan yhdenmukaisia ja kaupungin tahtotilaa vahvistavia. Perusviestit vaikuttavat kaupungin kokonaisviestinnän suunnitteluun. 1.3 Kaupungin maine Maineella on erityinen merkitys juuri kaupungeille. Ihmisillä on herkästi mielipiteitä kaupungeista, vaikka he eivät koskaan olisi niissä käyneetkään. Viestintä tukee kuntakuvaa, mutta kaupungin viestintää ei voida rakentaa pelkästään mielikuvien varaan. Hyvä mielikuva ei saa olla ristiriidassa arkitodellisuuden kanssa. Haminan kaupungin tavoitteena on olla aktiivinen, vetovoimaisen kaupunkimaineen synnyttäjä. Mainetta on kehitettävä pitkäjänteisesti. Se edellyttää suunnitelmallista toimintaa ja toimintojen kriittistä arviointia. Maine syntyy siitä, mitä oikeasti teemme, miten siitä puhumme ja miltä ulospäin näytämme. Tärkein maineeseen vaikuttava tekijä on kaupungin toimintojen sujuvuus, miten kaupunki pystyy tuottamaan ja tarjoamaan kaikki sille kuuluvat palvelut laadukkaasti ja nopeasti. Maine on ansaittava. 2 Kaupungin viestinnän yleiset lähtökohdat Haminan kaupungin viestinnällä tarkoitetaan sisäistä ja ulkoista tiedottamista, johon sisältyvät myös markkinointi ja suhdetoiminta. Viestintä on eri osapuolten yhteistyötä ja kaksisuuntaista vuoropuhelua. Viestintä tukee kaupunkia sen ydintoimintojen toteuttamisessa; julkisten palvelujen tarjoamisessa ja kuntalaisten edunvalvonnassa. Viestinnällä vahvistetaan myös Haminan mainetta ja tunnettuutta. Hyvin toteutettu viestintä on johdon työkalu, mutta myös henkilöstön ja asukkaiden keskinäisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden paras voimavara. Samalla se turvaa eri sidosryhmien tiedonsaannin. Onnistuneella viestinnällä edistetään henkilöstön ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, vahvistetaan kuntakuvaa ja lisätään henkilöstön sitoutumista työpaikkaansa. Julkisena yhteisönä Haminan kaupungilla on viestintävastuu, joka velvoittaa laajasti ja haasteellisesti. Kaupungin viestintää säätelevät monet lait ja normit. Konserniyhteisöjen viestintään vaikuttavat lisäksi mm. kaupungin omistamien yhtiöiden ns. erikoisasema, tulosvastuullisuus, liikesalaisuudet ja osakeyhtiölaki. Lisäksi teknologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä poliittiset päätökset edellyttävät kaupungin viestinnältä moninaisia valmiuksia. 4 2

4 Kaikkia tulee kohdella tasapuolisesti myös viestinnässä. Kaupungin viestinnän on oltava aktiivista, avointa ja läpinäkyvää myös silloin, kun tehtävää hoitavat liikelaitos, säätiö, muu yhteisö tai yksityinen yritys, joissa kaupungilla on määräysvalta. Haminan kaupunkikonsernissa kaupungin tiedotusvastuu kattaa siis myös mm. Haminan Energia Oy:n, HaminaKotka Satama Oy:n ja Hamina Asunnot Oy:n. 2.1 Viestinnän periaatteet Viestintää ohjaavat kaupunkistrategiassa määritellyt arvot seuraavasti: Asukas- ja yrityslähtöisyys avoin keskusteluilmapiiri tasapuolinen tiedonvälitys ja esteettömyys eri kohderyhmät huomioiden eri näkökulmien kuuleminen ja huomioonottaminen luotettava ja totuudenmukainen tiedottaminen monikanavaisuus viestintä tukee arkiturvallisuutta Taloudellisuus viestinnän vastuullisuus ja maineenhallinta markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuus kustanustehokkaat menettelytavat Avoimuus kohderyhmällä on oikeus saada tarvitsemansa tieto oikeaan aikaan ja se tulee saada asiasta vastaavalta henkilöltä tai taholta julkisuudessa esitettyihin asiallisiin kysymyksiin vastataan tieto välitetään selkeästi ja viestin lähettäjällä on vastuu sanomansa ymmärrettävyydestä ja kohderyhmien erilaisten tiedon tarpeiden huomioon ottamisesta esteellisyysasiat ja sidonnaisuudet käsitellään avoimesti päätöksentekoprosessit ovat läpinäkyviä Uudistumiskyky lisätään kuntalaisten tiedon saantia ja vaikutusmahdollisuuksia hyödynnetään uudet markkinointi- ja asiointikanavat (facebook yms.) Yhteisöllisyys toimiva sisäinen viestintä viestintävastuu on hajautettu kaupungin koko henkilöstölle ja kuntalaisille viestintä ja teot ovat yhdensuuntaisia luottamukselliset suhteet sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin Viestintä on selkeää ja aina läsnä Haminan viestintäperiaatteet pohjautuvat kokonaisviestintään ja -toimintaan. Viestintä on kaupungin toiminnan yksi tärkeä osatekijä. Viestintä niveltyy valmisteluvaiheesta alkaen asioiden suunnitteluun, käsittelyyn, päätöksentekoon ja vaikutusten seurantaan. Kaupungin on pyrittävä informatiiviseen ja oikea-aikaiseen viestintään, jonka kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Kaupunki hyödyntää monipuolisesti nykyaikaisia, eri vastaanottajatahoille soveltuvia viestintäkeinoja ja -kanavia. 3 Kokonaisvaltaisella viestinnällä pyritään synergiaan, jossa perussanomien eri versiot tukevat sanoman perillemenoa ja ymmärrystä eri viestintäkeinoilla. Jokainen työntekijä viestii Jokainen kaupungin työntekijä vahvistaa kaupungin julkista kuvaa omalla toiminnallaan. Avoimen tiedonkulun periaatteiden mukaisesti se tiedottaa, joka parhaiten asiasta tietää. Kaupungin työntekijällä on myös tarpeen vaatiessa velvollisuus tiedottaa työhönsä liittyvistä asioista, vaikka viestintä vastuutetaan yleensä vain johdolle ja käytännön toiminnasta vastaaville henkilöille. On tärkeää, että eri yksiköiden työntekijät muistavat tiedottaa myös sisäisesti työhönsä liittyvistä asioista erityisesti silloin, kun niistä on hyötyä ja ne vaikuttavat myös muun henkilöstön työhön. Jokaisen työntekijän tulee oma-aloitteisesti hankkia työhönsä liittyvää tarpeellista tietoa. 2.2 Viestintää kohderyhmän mukaan tai alueellisesti Kaupungin viestintä on asiakaskeskeistä. Viestintä suunnitellaan niin, että se tavoittaa keskeisten palveluiden ja hankkeiden osalliset ja kohteet. Viestintätaho vaikuttaa myös aina viestin sisältöön ja sävyyn, eli millä tavalla kenellekin viestitään. Kaupungin on pystyttävä tiedottamaan myös alueellisesti, mikäli asia koskettaa vain tietyn alueen asukkaita ja yrityksiä.

5 Kaupungin ensisijaiset viestintätahot ovat eri-ikäiset haminalaiset sekä kaupungin henkilöstö. Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös haminalaiset yritykset, yrittäjät sekä yhteisöt ja yhdistykset. Media on kaupungin viestinnän tärkein sidosryhmä. Muita tärkeitä viestintätahoja ovat paikalliset, seudulliset ja valtakunnalliset viranomaiset, julkishallinnot, yhteisöt sekä kolmannen sektorin osapuolet. 3 Viestinnän toimintaympäristö ja lähiajan muutokset Haminan kaupunki kilpailee asukkaista, työvoimasta, yrityksistä, matkailijoista, asiakkaiden ostovoimasta sekä erilaisista EU-rahoituksista ym. muiden kuntien kanssa. Kaupungin tulee valvoa ja huolehtia omista ja haminalaisten eduista. Hamina on asettanut palvelujensa laadun ja saatavuuden korkealle. Lupaukseen on vastattava ja sitä on tuettava myös viestinnällisesti. Niin ikään markkinointiviestintään tulee panostaa. Markkinointiviestintää tukee myös kaupungin yleinen viestintä. Hamina on toistaiseksi pärjännyt kilpailussa kohtalaisesti. Kaupungin vetovoimaisuus on pitänyt muuttotappion maltillisena ja suurin osa kaupunkilaisista on tyytyväisiä kotikuntansa julkisiin palveluihin. Hamina on myös vetovoimainen ja kiinnostava matkakohde. 3.1 Kaupungin viestinnän SWOT-analyysi Vahvuudet Omaleimainen ja monimuotoinen kaupunkikuva Ainutlaatuinen miljöö ja matkailun kärkituotteet Lakisääteinen velvollisuus tiedottaa Viestintärutiinit olemassa Vahva alueellinen ja paikallinen lehdistö Uudistetut verkkosivut Mahdollisuudet Avoimuuden lisääminen Yhteisen asiakaspalvelupisteen kehittäminen Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kesken Yhteisöllisyyden kehittäminen Monialaisen organisaation hyödyntäminen Seutuyhteistyö Venäjän läheisyys Sähköisen viestinnän kehittäminen Heikkoudet Perusviestit puuttuvat Kaupunkikonsernin yksiköiden ja yhteisöjen välinen tiedonvälitys Operatiivisen viestinnän organisoinnin ja vastuutuksen puute Ennakkotiedottamisen puute Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa Sosiaalinen media hyödyntämättä Konsernin yhteisen markkinointiviestinnän puute Uhat Kriisiviestinnän valmius Sähköisten viestimien tietoturvariskit Alueen elinvoimaisuuden heikkeminen Kuntalaisten passivoituminen Taloudellinen epävarmuus 4

6 Mahdollisuudet pyritään hyödyntämään vahvuuksien avulla. Säännöllinen ja avoin vuoropuhelu konserniyksiköiden ja -yhteisöjen viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kanssa parantaa tiedonkulkua ja yhteistoimintaa. Parantamalla asukkaiden tiedonkulkua ja vuorovaikutusmahdollisuuksia saadaan tyytyväisempiä kotikunnastaan viestiviä asukkaita. Esim. yhteiset tapahtumat ja asukastilaisuudet, joissa esitellään paikallisia palveluja ja toimintaa nykyisille asukkaille ja muuttajille. Yhteisöllisyyden eri keinoja voidaan lisätä Haminan verkkopalveluun: alueellinen vaikutus ja keskustelukanava, blogit. Asiakaspalvelupisteen kehittäminen mahdollistaa asiakaspalvelujen tarjoamisen kattavammin. Heikkouksista pyritään eroon ja uhkia pyritään torjumaan. Arjen viestinnän täytyy tukea julkisuuskuvaa. Kriisiviestinnän valmiuksia ylläpidetään päivittämällä tietoja sekä harjoittelemalla mahdollisia kriisiviestinnän tilanteita säännöllisesti ja monipuolisesti. Huolehditaan sähköisten verkkopalvelujen ja tietokantojen tietoturvallisuudesta, laaditaan valmiussuunnitelma, tehdään varalle staattiset internetsivut, ohjeistetaan ja koulutetaan henkilöstöä säännöllisesti. Viestintä on aina monikanavaista. Ylläpidetään jatkuvasti houkuttelevaa mainetta vetovoimaisena työnantajana. Panostetaan nykyisten ja uusien yritysten yritysviestintään ja yhteistoimintaan, joista hyötyvät molemmat osapuolet. 3.2 Yleiset olosuhteet ja lähiajan muutokset Kuntarakenneuudistus Tärkeintä on aktiivinen, oikea-aikainen ja kattava tiedottaminen uudistuksen vaiheista. Asukkaille on annettava mahdollisuus vuorovaikutteiseen puheenvuoroon. Jos ihmisten mieliin jäävät väärät tiedot hankkeesta, kaupunki ei ole onnistunut viestinnässään. Mikäli kuntien yhdistymiseen päädytään, viestintä tukee muutosvalmistelua ja toiminnan uudelleenorganisointia uudessa kunnassa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle Alueen yritykset ja muut kunnat kilpailevat Haminan kanssa pätevästä työvoimasta. Kaupungin on pyrittävä kertomaan vetovoimaisuudestaan työnantajana, jotta se onnistuu pitämään ja houkuttelemaan parhaat tekijät eläkkeelle siirtyneiden tilalle. Internet massamediana edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. Kuluttajien käyttäytyminen ja vaatimukset kasvavat. Koska muutos on pysyvä, kaupungin on pyrittävä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin nykyteknologian tuomin mahdollisuuksin. Kaupunkilaisia on opastettava sähköisten palvelujen käytössä ja näin tukea käyttäjien valmiuksia. 5 Viestintä kasvaa räjähdysmäisesti Tiedon rytmi nopeutuu. Toisaalta jatkuva uutisvirta voi puuduttaa yleisön. Kaupungin on pyrittävä reagoimaan nopeasti viestinnän vaatimaan rytmiin ja tiedottamaan kohdennettuna viestinä suoraan asianosaisille ja keskeisille kohdeyleisöille, jotta sanoman perillemeno paranisi. Kansainvälisyys ja Venäjä-markkinointi Haminan vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen edellyttää entistä enemmän panostuksia myös kansainväliseen näkymiseen ja markkinointiin. Kilpailu alueelle mahdollisesti sijoittuvista globaaleista investoinneista ja tulevaisuuden työvoimasta edellyttää myös Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvia viestinnällisiä ja markkinoinnillisia kehittämistoimenpiteitä. Matkailun ja tapahtumien markkinoinnin kehittymisen kannalta tärkeitä ovat kansainväliset kontaktit ja markkinointitoimenpiteet. Erityisenä painopisteenä ovat Venäjä-markkinointi ja seudullisen, alueellisen sekä valtakunnallisen markkinointiyhteistyön kehittäminen.

7 4 Viestinnän organisointi ja vastuut Kaupungin viestintä ja sen vastuut on hajautettu. Viestinnän johtamisjärjestelmässä on strategiatasolla karkeasti määritelty osapuolet ja viestinnän vastuut. 4.1 Viestinnän johtamisjärjestelmä Viestinnän vastuut Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Elinkeinojohtaja Tiedotussihteeri Päävastuualueet/ tulosalueet Hankkeet päättää kaupungin strategiasta ja taloudesta luo edellytykset viestinnälle sekä asukkaiden osallistumiselle kaupungin toimintaan päättää kaupungin viestinnän ja markkinoinnin strategiset linjaukset päättää kaupungin yleisistä tiedotusperiaatteista johtaa kaupungin operatiivista viestintää vastaa kaupungin kansainvälisestä viestinnästä vastaa kokonaisvaltaisesti koko kaupungin viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista ohjaa toimialojen viestintää vastaa kaupungin markkinointiviestinnän kokonaiskoordinoinnista vastaa sisäisen viestinnän kehittämisestä päävastuualueiden/tulosalueiden johtajat vastaavat toimialojen viestinnästä kukin esimies vastaa oman yksikkönsä henkilöviestinnästä päävastuualueiden on nimettävä viestintähenkilöt, jotka - huolehtivat toimialansa tai yksikkönsä viestinnästä ja sen kehittämisestä - huolehtivat mediasuhteista yksiköihin hajautetut sisällöntuottajat ylläpitävät ja päivittävät kaupungin Internet-verkkopalveluja merkittäviin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin nimetään viestintävastaava, joka - vastaa ja huolehtii hankkeen viestinnästä - laatii hankkeelle oman viestintäsuunnitelman 6

8 4.2 Luottamushenkilöt viestijöinä ja viestinnän voimavaroina Haminalaiset luottamushenkilöt viestittävät ja rakentavat myös kaupungin julkisuuskuvaa. Heidän näkemyksenä kiinnostavat mediaa ja asukkaita. Lisäksi heidän sidosryhmäsuhteensa ovat arvokkaita kaupungin julkisuuskuvan luomisessa ja edunvalvonnassa. Kaupungin viranhaltijoiden tulee huolehtia, että luottamushenkilöt saavat riittävästi asiakirjoja ja monipuolisesti tietoa ajankohtaisista asioista, joita he pitävät päätöksenteossa tarpeellisina. Tiedonsaantia rajoittavat salassapitosäännökset. Pääsääntöisesti asioiden valmistelu on Haminan kaupungissa julkista. Julkisuuslain mukaan viranomaisen on pyydettäessä annettava tieto julkisesta asiakirjasta. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen esittelijät voivat etukäteen tiedottaa valmisteltavina olevista asioista ja päätösesityksistä. Esityslistat julkaistaan kaupungin internetsivuilla ennen kokousta ja päätöspöytäkirjat mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. 4.3 Viestinnän pääkanavat Haminan viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia, joiden avulla tavoitellaan haluttuja vastaanottajia. Sähköisten medioiden ja verkkoviestinnän kehittäminen viestinnässä on yksi strategiakauden painopistealueista. Sisäisen viestinnän kanavia kaupungin hallinnossa ovat tiedotteet, työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta sekä suora viestintä, johon kuuluvat erilaiset kokoukset sekä info- ja keskustelutilaisuudet. Kaupungin omaan tietoverkkoon kuuluvissa yksiköissä sisäiseen viestintään käytetään sähköpostia. Intranetin tai muun sisäisen verkkopalvelun käyttöönotto selvitetään vuonna Voimakkaimmin kaupungin ulkoisen viestinnän kanavista kehittyy lähivuosina sähköinen verkkoviestintä. Kaupungin internetpalvelujen ja asioinnin lisäksi keskeisessä asemassa ovat suoran vuorovaikutuksen keinot, kuten erilaiset tiedotus- ja kuulemistilaisuudet sekä keskustelufoorumit. Mediassa kaupunki jatkaa toimintaansa asukkaiden tavoittamisen kannalta keskeisten paikallisten ja alueellisten viestintävälineiden kautta. Sosiaalinen media on tulevaisuudessa tärkeä kansalaislähtöinen osallistumisen väline, jolla voidaan lisätä kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Sosiaalinen media on myös markkinoinnin ja informaation jakamisen kanava. Kaupungille laaditaan toimintamalli sosiaalisen median käyttöönottoon, jossa määritellään toiminnan tavoitteet, ohjeistus ja resurssointi. Sosiaalisen median kehittämisestä ja käyttöönotosta vastaa kaupungin viestintä. 7

9 5 Viestintävisio, perusviestit ja tavoitteet 5.1 Haminan viestinnän visio Haminan kaupungin viestintä on ennakoivaa, luotettavaa ja avointa. Viestintä ylläpitää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää myönteisen Hamina-kuvan kehittymistä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 5.2 Viestinnän perusviestit ja keskeiset kohderyhmät Kaupungin perusviestit ilmentävät kaupungin strategisia tavoitteita. Ne kertovat, mitä kaupunki haluaa itsestään eri kohderyhmille viestiä ja millaisen mielikuvan kaupunki itsestään antaa. Kohderyhmä Asukkaat Elinkeinoelämä Matkailijat Henkilöstö Viestinnän perusviestit Hamina on hyvä ja turvallinen elinympäristö asua, tehdä työtä, yrittää ja viettää vapaa-aikaa. Haminan asukkailla on laadukkaat peruspalvelut, jotka uudistuvat kestävää kehitystä kunnioittaen. Hamina on kansainvälinen satama- ja varuskuntakaupunki sekä talousalueensa keskus, joka houkuttelee ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Hamina on yhteistyökykyinen toimija, jonka elinvoima perustuu logistisesti loistavaan sijaintiin, monipuoliseen yritystoimintaan ja osaavaan työvoimaan. Hamina on matkailu- ja tapahtumakaupunki, jonka vetovoimatekijöitä ovat ainutlaatuinen miljöö, pitkä historia, monipuolinen tapahtumatarjonta ja Venäjän läheisyys. Haminan kaupunki on innostava, avoimuuteen, luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen kannustava työnantaja. 8

10 5.3 Tavoitteena nopeasti reagoiva organisaatio Kaupungin kaikki viestintä järjestetään entistä suunnitelmallisemmin. Nopeasti reagoiva organisaatio elää tietovirrasta. Tavoitteena on, että Haminan viestinnän avainsanoiksi muodostuvat nopeus, oikeaaikaisuus, avoimuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaupunki reagoi nopeasti sekä kertoo aktiivisesti ja oma-aloitteisesti niin hyvät kuin huonotkin uutiset ja asiat. Lisäksi kaupungin mediasuhteita osataan säännöllisesti ylläpitää esim. antamalla medialle mielenkiintoisia signaaleja ja kertomalla yleisesti kiinnostavista asioista. 5.4 Sisäisen viestinnän tavoitteena tiedonkulun oikea-aikaisuus ja avoimuus Sisäisen viestinnän tavoitteena on, että johto osaa antaa henkilöstölle riittävän kattavasti ja oikea-aikaisesti tietoa, jotta henkilöstö osaa arvioida oman asemansa ja työnsä osana yksikkönsä ja koko kaupungin kokonaisuutta. Toinen tärkeä tavoite on, että kaupungin keskeiset periaatteet ja arvot heijastuvat avoimesti henkilöstön ja johdon välisessä vuorovaikutteisessa viestinnässä. 5.5 Kaupungin yhtenäinen visuaalinen ilme Ilme ja graafinen ohjeistus vahvistavat ja tukevat Haminan asemaa sekä uskottavuutta eri tilanteissa. Kaikessa viestinnässä ja toiminnassa toistuva yhtenäinen ilme auttaa myös tunnistamaan kaupungin viestinnän ja palvelut. Visuaalista ilmettä toteutetaan hyväksytyn graafisen ohjeistuksen mukaisesti. 5.6 Verkkopalveluista keskeinen viestintäväline Tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa sähköistä viestintää. Hamina.fi-verkkopalvelujen asiasisältöä täydennetään entistä kattavammaksi. Viestinnän kehittämisen painopisteenä on sähköisen asioinnin lisääminen. Kaupungin verkkopalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen ja niihin panostaminen on jatkuvaa. 5.7 Kaupungin tiedotuslehti Tavoitteena on tehdä 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä kaupungin oma tiedotuslehti, jonka asema vakiinnutetaan. Lehdessä kerrotaan yleisistä ja toimialakohtaisista ajankohtaisista asioista. Tiedotuslehden tavoitteena on nostaa esille kaupungin ja asukkaiden näkökulmasta tärkeitä asioita, kertoa kaupungin palveluista ja erityisesti asukkaita kiinnostavista valmisteilla olevista asioista ja niiden taustoista. Lehti julkaistaan myös näköisversiona kaupungin kotisivuilla. 6 Kaupungin viestinnän kehittäminen Viestinnän yhtenäisyys on kaupunkikonsernin voimavara. Kaupungin konserniyksiköt ja -yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta, tulisi tunnistaa osaksi Haminan kaupunkikonsernia. Kaupungin viestinnän kehittäminen lähtee yhtenäisten toimintamallien ja yhteisten pelisääntöjen laadinnasta. Kaupungille laadittava toimintamalli selventää paremmin koko kaupunkikonsernin yhtenäistä tiedonkulkua, vastuita ja viestinnän tehtäviä sekä käytettäviä kanavia. Viestintään on varattava riittävät resurssit. Tiedotussihteeri koordinoi ja kehittää kaupungin kokonaisvaltaista viestintää. Kaupungin eri toimialoille on nimetty viestintähenkilöt, jotka ovat myös poikkihallinnollisen viestintätiimin jäseniä. Viestintätiimin roolia tarkennetaan vuoden 2013 aikana. Viestintätiimin toiminnasta vastaa tiedotussihteeri. 6.1 Sisäinen viestintä Sisäinen viestintä on johtamisen ja esimiestyön keskeinen osa-alue. Sisäinen viestintä tukee johtamista ja sen avulla parannetaan organisaation tehokkuutta. Kaupunki haluaa myös varmistaa, että kaikki saavat työhönsä tarvitsemat tiedot. Kaupungin sisäistä viestintää pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti. 9

11 Avoin ilmapiiri, hyvä yhteishenki ja innostus tukevat myös innovatiivisuutta. Hyvä yhteishenki rakentuu johdon ja henkilöstön väliseen luottamukseen sekä molemminpuoliseen arvostukseen. Sisäisen viestinnän ohjeistus uudistetaan vuonna 2013 ja samalla kehitetään uusia kanavia viestinnän tehostamiseksi. 6.2 Talousviestintä Sisäinen ja ulkoinen talousviestintä on kaupungin keskeinen tehtävä ja haaste. Talousviestintä on tiedottamista kaupungin taloudellisesta tilanteesta sekä kaupungin talouteen vaikuttavista asioista. Hyvä talousviestintä saa aikaan vuorovaikutusta, joka vaikuttaa myönteisesti organisaation taloudelliseen menestymiseen. Talousviestintä on tärkeä osa kaupungin profilointia. Oikea-aikainen, avoin ja johdonmukainen talousviestintä lisää myös henkilöstön tietoa kaupungin taloustilanteesta ja edistää tuottavuusohjelman soveltamista. 6.3 Asukasviestintä Parhaimmillaan asukasviestintä tyydyttää kuntalaisten tiedon ja vuorovaikutuksen tarpeet kaupungin toiminnasta ja palveluista. Kaupunkilaisten osallistumisjärjestelmiä parannetaan sekä perinteisin tavoin että uuden teknologian mukanaan tuomin mahdollisuuksin. Muuttajat tarvitsevat perustietoa uuden kotikuntansa toiminnasta. Muuttajille laaditaan uusi kaupungin toiminnasta ja palveluista kertova kattava tietopaketti. 6.4 Mediaviestintä Media on kaupungin ulkoiselle viestinnälle tärkeä, sillä suuri osa Haminan kaupungin viestinnästä välittyy sen välityksellä. Mediasuhteissa kaupunki on jatkossa aktiivisempi ja viestii tärkeistä asioista mahdollisimman nopeasti. Valtuuston, hallituksen sekä lautakuntien esityslistat toimitetaan liitteineen etukäteen tiedotusvälineille ja julkaistaan myös internetsivuilla. Keskeisistä asioista lähetetään mediatiedotteita jo ennakkoon. Päätöksistä tiedotetaan välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen. Lisäksi pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internetsivuilla mahdollisimman pian pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 6.5 Markkinointiviestintä Haminan tärkeimmät markkinoinnin osaalueet ovat elinkeino-, matkailu-, asukas- ja rekrytointimarkkinointi. Hamina pyrkii vahvistamaan kaupungin yhteisökuvaa viestinnän ja markkinoinnin avulla. Hamina haluaa profiloitua vetovoimaisena matkailukohteen ja yritysten sijaintipaikkana sekä turvallisena asuinpaikkana ja innostavana työnantajana. Haminan kaupunkistrategiassa mainitun vision saavuttaminen vaatii myös markkinoinnin toimenpiteitä. Markkinointiviestinnän suunnitteleminen ja toteuttaminen osana kokonaisviestintää tukevat kaupungin viestinnän tavoitteita. Kaupungin imagokuvaa testataan erilaisissa suorissa kohtaamisissa mm. palvelutilanteissa sekä keskusteluissa ja tapahtumissa. Kaupungin oma henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat avainasemassa ja tärkeä resurssi Haminan julkisuuskuvaa rakennettaessa. Kaupungin on huolehdittava, että henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä on tarvittava tieto kaupungista, sen palveluista ja mahdollisesti myös viestintämateriaalia käytettävissään. Kaupunki voi vaikuttaa mielikuviin ja valintoihin. Se voi korostaa markkinointiviestinnässään juuri omille kohderyhmilleen tarjoamia mahdollisuuksia. Aktiivisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla kaupunki voi kertoa oman näkökulmansa halutuista asioista ja samalla tehostaa näkyvyyttä. Synergiaedun saavuttaminen markkinointiviestinnässä edellyttää eri viestintäkeinojen hyvien puolien hyödyntämistä. Eri medioiden yhteisvaikutuksen avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan vastaanottajaan tehokkaammin. Tämä edellyttää kaiken viestinnän yhtenäisyyttä myös visuaalisesti. 10

12 Markkinointi koskee kaikkia kaupungin toiminnan osa-alueita. Kapunkikonsernille tulee laatia yhteinen markkinointiviestintäsunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, tärkeimmät kohderyhmät ja viestinnän kanavat sekä keinot ja toimenpiteet Elinkeino- ja matkailumarkkinointi Haminan kaupunki houkuttelee yrityksiä luomalla niille omalta osaltaan toiminta- ja kasvuedellytykset: sopivat sijoitusmahdollisuudet, yritysten tarvitseman infrastruktuurin ja muut palvelut sekä sopivan työvoiman. Elinkeino- ja yritysmarkkinoinnissa korostetaan yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä. Kaupungin sijainti sekä vetovoimainen ja hyvä maine tukevat markkinointiviestintää yritysmarkkinoinnissa. Kaupunki vastaa itse kaupungin matkailumarkkinoinnista ja koordinoi yhteistoimintaa, luoden siten edellytyksiä yritysten menestymiselle. Matkailumarkkinoinnista vastaavat myös paikalliset yritykset ja yhteisöt. Matkailun tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet hyödynnetään nykyistä monipuolisemmin yhteistyössä yrittäjien kanssa Asukasmarkkinointi Markkinointi perustuu Haminan vetovoimatekijöihin, kuten erinomaiseen asuinympäristöön, edullisiin asumiskustannuksiin ja hyviin palveluihin. Asukasmarkkinointia tukevat kaupungin monipuolinen tonttitarjonta ja erilaiset asumis- ja rakentamisratkaisut. Markkinointia toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Eri markkinointikanavia hyödynnetään tehokkaasti, mutta pääasiallisina markkinointikanavina ovat kaupungin verkkosivut ja muu sähköinen markkinointi Rekrytointimarkkinointi Monipuolisten palvelujen turvaamisen edellytys on, että kaupungin palveluksessa on myös jatkossa osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kaupungin tulee panostaa siihen, että kaupungin harjoittama henkilöstö- ja palkkauspolitiikka,henkilöstöpalvelut ja -edut, työajat, työhyvinvointia edistävä toiminta ja työturvallisuusasiat sekä erilaiset henkilöstön kehittämisen muodot ovat kilpailukykyisiä. Kaupunki osallistuu aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa esitellään kunta-alan ammatteja ja kehitetään eri koulutusten sisältöä vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoistaan omilla ja työhallinnon www-sivuilla. Lisäksi käytössä ovat kaupungin ilmoitustaulu, kaupungin viralliset ilmoituslehdet sekä sisäiset tiedotteet. Harkinnan mukaan avoimista työpaikoista ilmoitetaan myös laajalevikkisissä sanoma- ja ammattilehdissä sekä sähköisissä kanavissa. Sähköiseen rekrytointijärjestelmään siirtyminen selkeyttää kaupungin rekrytointia ja kehittää työnantajakuvaa Markkinoinnin yhteistyö Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen markkinoinnissa kaupungin konserniyksikköjen ja yhteisöjen välillä parantaa myös markkinointiviestinnän onnistumisen edellytyksiä. Hamina tekee valtakunnallista markkinointia yksittäisenä kuntana yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Lisäksi markkinointia tehdään seudullisesti, maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti muiden kuntien ja kaupunkien sekä seudullisen elinkeinoyhtiön, Cursor Oy:n, kanssa. 11

13 6.6 Kriisiviestintä ja erityistilanteista tiedottaminen Kriisiviestintä tiedottaa aina erityistilanteista. Haminan kaupungissa tehdään vuoden 2013 aikana kriisiviestintäsuunnitelma, joka määrittelee tarkemmin kaupungin kriisiviestinnän toiminnan, tehtävät, organisoinnin ja toimitilat. Lisäksi dokumentista selviävät tiedotettavat asiat, kohderyhmät, tiedotuskeinot ja -kanavat. Kriisiviestinnän valmiudet edellyttävät erityistilanteiden ohjeistuksen säännöllistä ylläpitoa ja päivittämistä sekä siihen perehtymistä ja kriisitiedottamisen harjoittelua ennakkoon. 7 Viestinnän arviointi ja seuranta Viestintästrategian ja -suunnitelmien tavoitteita ja kehitystoimenpiteitä seurataan säännöllisesti vuosittain. Viestinnän tavoitteiden saavuttamisesta kerätään laadullisia ja määrällisiä tietoja. Mittareina käytetään mm. kaupungin kotisivujen kävijämääriä, mediaseurantaa, palautteita, maine- ja imagotutkimuksia sekä erilaisia kyselyjä. Kaiken viestinnän suunnittelun ja toiminnan edellytyksenä on toteutuneen seuranta ja tulevan kehittäminen saadun tiedon pohjalta. Tavoitteena on oppia tunnistamaan heikkoja signaaleja ja käyttämään niitä apuna ennakoitaessa uusia viestinnän kehityssuuntia. 12

14 8 Tuloskortti Tuloskortti on väline, jonka tarkoituksena on helpottaa strategisten tavoitteiden mittaamista ja saavuttamista. Lisäksi se pyrkii konkretisoimaan strategian operatiiviseksi toiminnaksi. Haminan kaupungin viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seuraa ja mittaa kaupungin viestintä. Kriittinen menestystekijä Asukaslähtöinen palveluviestintä Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Onnistunut maineenhallinta Hallittu kriisiviestintä Keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva viestinnän organisointimalli Toimiva sisäinen viestintä Kustannustehokkaat menettelytavat Viestintäosaamisen kehittäminen Tavoitetaso Tehdään 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä, joka talouteen jaettava kaupungin tiedotuslehti. Kehitetään asiakaspalvelupistettä viestinnän näkökulmasta. Uusille asukkaille tehdään uudistettu tietopaketti. Ennakkotiedottamista valmisteilla olevista asioista lisätään. Hallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Hallituksen ja valtuuston päätöksistä tehdään päätöstiedotteet verkkosivuille ja tiedotusvälineille. Selvitetään uusien sähköisten osallistumis- ja vaikutuskanavien lisäämisen mahdollisuudet. Kaupungin yleisesittelyaineistot uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Kaupunkikonsernille laaditaan yhteinen markkinointiviestintäsunnitelma. Tehdään kaupungin mainetutkimus erikseen valittaville kohde- ja sidosryhmille. Kaupungille tehdään kriisiviestinnän ohjeistus. Keskeiset vastuuhenkilöt harjoittelevat kriisiviestintää säännöllisesti. Viestinnän johtamisjärjestelmä toimii ja vastuut on sisäistetty. Poikkihallinnollisen viestintätiimin rooli ja asema viestinnän koordinoinnissa selkeytetään. Sisäisen viestinnän ohjeet ja toimintamalli uudistetaan. Selvitetään intranetpalvelun käyttöönotto. Kaupungin kaikki toimialat käyttävät julkaisuissaan yhteisesti kilpailutettua graafista toimistoa. Myös painopalvelut kilpailutetaan keskitetysti. Viestintästrategia ja ohjeistukset jalkautetaan toimialoille. Viestintätiimin jäsenille järjestetään viestintäkoulutusta. 13

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET 2016 2018 JOHDANTO Viestinnän perustehtävä on lisätä kaikin tavoin kaupunkilaisten tiedonsaantia ja osallistumista. Varhainen ja avoin tiedonsaanti antaa mahdollisuuden toimintamme arviointiin, tekee

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Teemat Esitys perustuu Rovaniemen kaupungin yhdistymisen arviointiin Stenvall, Tyvitalo, Syväjärvi, Suikkanen Kaupungin strateginen kehittäminen Rovaniemeläisten

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot