SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011"

Transkriptio

1 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211

2 2 Sisällys 1. YLEISTÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajien ikä...12 Vastaajien sukupuoli...13 Työkokemus Isonkyrön kunnassa...13 Työskentelysektori...14 Vastaajien asema organisaatiossa SISÄINEN VIESTINTÄ Viestinnän riittävyys...16 Viestinnän avoimuus ja rehellisyys...16 Viestinnän selkeys ja asiallisuus...17 Viestinnän nopeus...18 Viestinnän järjestelmällisyys...18 Viestinnän keskustelevuus...19 Viestinnän luotettavuus...19 Viestinnän osallistumista edistävyys...2 Viestinnän tasa-arvoisuus...21 Viestinnän säännöllisyys...21 Viestinnän positiivisuus...22 Viestinnän toimivuus ylhäältä alaspäin...23 Viestinnän toimivuus alhaalta ylöspäin...23 Viestinnän toimivuus työyksiköiden välillä...24 Sisäisen viestinnän keskiarvot TARVITTAVAT TIEDOT Tietojen saanti suullisesti esimieheltä...28 Tietojen saanti sähköpostin kautta...28 Tietojen saanti työtovereilta...29 Tietojen saanti työpaikkapalavereista...3 Tietojen saanti neuvotteluista ja keskusteluista...3 Tietojen saanti muusta kunnasta kysymällä...31 Tietojen saanti sisäisestä lehdestä tai vastaavasta...32 Tietojen saanti tutuilta tai kylältä...32 Tietojen saanti sosiaalisesti mediasta...33 Tietojen saanti sisäisestä radiosta, tv:stä tms Tarvittavien tietojen keskiarvot ONGELMAT Kiire ja ajanpuute työpaikan ongelmina...36 Vanhat toimintatavat työpaikan ongelmana...36 Huono työilmapiiri työpaikan ongelmana...37 Viestintävälineiden puute työpaikan ongelmana...37 Ongelmien keskiarvot KUNTALAISTEN NÄKÖKULMA... 4

3 8. YHTEENVETO AVOIMET KOMMENTIT LÄHDELUETTELO

4 4 TUTKIMUS SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA 1. YLEISTÄ Isonkyrön kunnan työntekijöille lähetettiin keväällä 211 kysely, jolla kartoitettiin Isonkyrön kunnan tiedonkulun ja viestinnän puutteita ja asioiden nykyistä tilannetta. Tutkimuksen tarkoituksena on saada kattava kuva kunnan viestinnän tilasta ja kehittämistarpeista kunnan tiedonkulun ja viestinnän tehostamiseksi. Isonkyrön kunnan taloussuunnitelmassa todetaan, että sisäistä viestintää ja tiedonkulkua kehitetään ja niihin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Edellisen kerran vastaavanlainen tutkimus tehtiin vuonna 24. Kunnan toimiva henkilöstödemokratia ja sisäinen viestintä sekä päätöksentekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyökykyisyys ja toimivat vuorovaikutusverkostot laisten sidosryhmien kanssa ovat voimavaroja kuntaa kehitettäessä. (Suomen kuntaliitto, Kunnan viestintä, 24 s.7) Kysely lähetettiin kaikille Isonkyrön kunnan työntekijöille eli noin 3 henkilölle sähköpostin kautta. Kyselylomake oli sähköisessä muodossa ja sen pystyi täyttämään verkossa; lisäksi vastaukset pystyi toimittaan myös paplla kunnanvirastoon. Vastauksia palautettiin 63 kappaletta, joista viisi palautettiin papsina ja loput sähköisesti.. Edellisellä kerralla vuonna 24 kyselylomakkeeseen vastasi 92 kunnan työntekijää, silloin kysely lähetettiin :lle henkilölle. Kyselyssä oli yhteensä 54 kysymystä, jonka lisäksi alussa kysyttiin vastaajilta hieman taustatietoja. Kuvio 1. Päivittäisten sähköisten vastausten määrä Kunnan työntekijöille lähetettiin muistutuksia kyselyyn vastaamiseksi ja kuviosta 1. näkyy lähetettyjen muistutusten vaikutus; vastauksia tuli aina lisää muistutusten jälkeen.

5 5 2. JOHDANTO Viestintä voi olla luonteeltaan virallista tai epävirallista, suunniteltua tai spontaania. Työyhteisön toiminta perustuu monenkeskiseen viestintään, joka sisältää ihmisten välisen vuorovaikutuksen, tapahtuipa se sitten kasvotusten tai jonkin välineen, - - välityksellä (Juholin). Tiedon, tiedonkulun ja sisäisen viestinnän johtaminen koostuu seuraavista osa alueista; järjestelmät, kulttuuri, tiedonkulku sekä strategiat ja johtaminen. Järjestelmät Dualistinen paate jakaa kunnan päätoimintamuodot yhtäältä kunnan päätösvaltaan ja toisaalta hallintoon. Hallinto puolestaan on jaettu valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Jaottelu on luonteeltaan kunnallinen vallanjako-oppi. Sen mukaan kunnan päätösvalta kuuluu valtuustolle ja hallinto kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille (Heuru 21:83). Informaation ja tiedon hallintaa pidetään kunnallisessa päätöksenteossa hyvän valmistelun keskeisenä edellytyksenä. Epävarmuus merkitsee informaation puutetta tai tarvetta, kun taas moniselitteisyydellä viitataan informaation liian moniin tulkintamahdollisuuksiin (Jalonen 27:64-65,11,116,117). Demokraattisen luottamushenkilöorganisaation ja ammattikuntaperustaisen viranhaltijaorganisaation yhteistoiminnan onnistumiseksi organisaation jäseniltä vaaditaan tavallista enemmän yhteistyökykyä. Vuorovaikutussuhteet kulkevat molempiin suuntiin. Virkakoneisto huolehtii asioiden järjestyksessä pitämisestä. Se valmistelee päätökset ja panee ne täytäntöön. Se huolehtii myös päätöksenteossa tarvittavan tiedon saatavuudesta ja oikeellisuudesta (Halme :39,47,151). Laki ja hyvä tiedonhallintatapa edellyttävät, että viranomaiset huolehtivat asiakirjojen ja tietojärjestelmiin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta. Koko organisaatiolle tulee luoda yhteiset linjat tiedon antamismenettelystä sekä salassa pidettävien- ja henkilötietojen suojaamiselle (Suomen Kuntaliitto 1999). Tietojärjestelmät ovat tarkoituksiin rakennettuja tiedon hallintastruktuureja, jotka mahdollistavat niihin talletettujen perustietojen laajan, nopean ja taloudellisen

6 6 hyväksikäytön. Useimmilla organisaatioilla on useita tietojärjestelmiä, jotka toimivat enemmän tai vähemmän yhteydessä tosiinsa. Julkishallinnolla on keskimäärin varsin hyvä atk-infrastruktuuri (Määttä & Ojala 22:131). Tietojen liikkumisen ja tietopankkien kohdalta sisäistä tiedotusta pidetään usein viisasten kivenä. Ajatellaan, että sisäistä viestintää lisäämällä kaikki työyhteisön sisäiset ongelmat ratkeavat. Jos sisäisen tiedottamisen määrää lisätään rajattomasti, tulee vastaan niin sanottu informatiivisuusongelma. Tiedon tarvitsijan on yhä vaikeampaa löytää lisääntyneestä tietojen tulvasta tärkeimmät viestit. Tehokas sisäinen viestintäjärjestelmä on sellainen, että 1) siinä liikkuu informatiivisia sanomia 2) siinä on tietopankkeja, joista tiedon tarvitsija saa tiedon nopeasti silloin, kun hän sitä tarvitsee 3) tiedon tarvitsija tietää, mitä tietoa on saatavissa kustakin tietopankista (Åberg 1989:196). Viestintäjärjestelmä muodostuu viestintäkanavista, tietosisällöistä, viestinnän järjestelyistä ja säännöistä. Viestintäjärjestelmä edustaa suunniteltua viestintää. Kunnallisella tiedonhallinnalla on pitkät pnteet ja siihen vaikuttavat laiset säädökset. Tiedonhallinnalla ja tietojohtamisella on kunnassa merkittävä rooli monialaisten toimintojen suunnittelussa ja ohjauksessa. Toimintatapojen muuttuessa kohti verkostonutta oppivaa organisaatiota tiedonkulun ja viestinnän merkitys kasvaa. (Tietojohtamisen malli ja sen testaus 21 s.43) Kunnan viestintäjärjestelmä on jatkuvasti muuttuva järjestelmä. Ohjeistuksen on lähes mahdoton pysyä muutoksen mukana, mutta organisaatio sopeutuu siihen ja luo omia järjestelmiään ja kanaviaan. Virallinen viestintäjärjestelmä kulkee aina askeleen jäljessä. (Tietojohtamisen malli ja sen testaus 21 s.57) Virallisen viestintäjärjestelmän lisäksi tarvitaan vapaata keskustelua suosiva organisaatiokulttuuri ja olosuhteet. Kulttuuri Organisaation kulttuuri syntyy vuorovaikutuksessa, yhdessä tekemisestä ja yhteisistä kokemuksista. Organisaation ja kulttuurin suhdetta voidaan tarkastella kahdella tavalla: joko siten, että organisaatio nähdään itsessään kulttuurina tai siten, että kulttuuri nähdään organisaation osana tai ominaisuutena. Näkökulmasta riippuen kulttuuri on

7 7 tietynlainen yhteinen ajattelutapa, yhteisten tiedostamattomien prosessien ilmentymä tai joukko yhteisesti omaksuttuja merkityksiä. Näkemys kulttuurista organisaation osana perustuu ajatukseen, että yhtenäinen kulttuuri on organisaation menestystekijä. Tällöin johtamisen ja viestinnän keskeisenä tehtävänä on kulttuurin ylläpitäminen ja vahvistaminen (Aula 2). Kun kulttuuria tarkastellaan viestinnän näkökulmasta, käsitellään viestintäkulttuuria. Viestintäkulttuurilla tarkoitetaan viestintäilmiöiden merkitysten ja niihin liitettyjen uskomusten ja arvojen kokonaisuutta, joka syntyy yhteisten kokemusten kautta (Aula 1999). Organisaatiot voidaan nähdä kulttuureina, niitä voidaan tarkastella kansalaisyhteisöjen näkökulmasta tai organisaation järjestelmäteorian näkökulmasta. Kun organisaatio nähdään järjestelmänäkökulmasta taloudellis-hallinnollisena toimijana, huomio kiinnittyy ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Viestintä ja organisaatiokulttuuri nähdään johdon työkaluna näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoite määrää viestinnän sisällön ja strategiset tavoitteet ja arvot määräytyvät tekemisen kautta (Aula & Hakala 2). Yhteisyysnäkökulman mukaan viestinnällä luodaan ja vahvistetaan organisaation identiteettiä tai organisaatiokulttuuria (Aula 28). Åbergin (26) mukaan viestintä ei ole vain tiedon siirtoa, se on myös merkitysten luomista ja tulkintaa sekä kulttuurisen yhteisyyden luomista. Jotta tiedon luominen olisi mahdollista, täytyy organisaatiossa olla siihen sopivat olosuhteet, johto, strategia, organisaatiorakenne ja kulttuuri, asiantuntemus, autonomia ja tieto- ja viestintäteknologiat (Hannulla, Kukko & Okkonen 23:15) Tiedon luomista edistävät eräät ihmisten vuorovaikutukseen, tunteisiin ja asenteisiin liittyvät seikat ja ominaisuudet. Nonakan ja Takeuchin mukaan luottamus, sitoutuminen, huolenpito ja välittäminen luovat pohjan uuden tiedon luomiselle ja edistävät viestintää. Tämän vuoksi he korostavat, että työyhteisössä on tärkeää tukea näiden tunteiden ja asenteiden muodostumista ja ylläpitoa. (Viestinnästä tietoon s.131) Sosiaalisena pääomana voidaan pitää hyvää hallintoa ja sen luomaa sosiaalista koheesiota, elinvoimaista kulttuuria sekä kansalaisyhteiskuntaa. Tärkeimmät sosiaalisen

8 8 pääoman ulottuvuuden kunnissa ovat demokratian toimivuus ja hyvä hallinto sekä sosiaalisen vastuun ja huolenpitotehtävän toteuttaminen (Niemelä 24:1-12,21-22,84). Työelämän ilmiönä myönteinen yhteisöllisyys liitetään samassa organisaatiossa työtä tekevien yksilöiden ja lähiyhteisöjen yhteistyön välttämättömyyteen, jotta työlle asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti. Kielteistä yhteisöllisyyttä ilmentävät ylikorostunut hierarkkisuus, sääntely ja liiallinen kontrolli, klikit ja henkinen väkivalta (Hautala ). Kuntasektoria vaaditaan tämän tästä uudistamaan vanhoja käytäntöjä. Yrityksissä reengineng tarkoittaa sitä, että hylätään vanhat järjestelmät, aloitetaan alusta ja etsitään parempi tapa tehdä työt, joilla tuotteet ja palvelut asiakkaille tuotetaan. Se tarkoittaa perusteellista uudelleenajattelua ja radikaalia prosessien uudelleen muotoilua muutoksen aikaansaamiseksi koskien tuottavuutta, kustannuksia, laatua, palvelua ja nopeutta (Hammer & Campy 1996:31-32). Kunnissa keskeinen innovoinnin tarve liittyy kunnallisen palvelutuotannon uudistamiseen. Tämä johtuu väestön ikääntymisestä, huoltosuhteesta ja niin edelleen (Kuitunen & Lähteenmäki-Smith). Viestintä on kulttuurisidonnainen toiminto organisaatiossa. Viestintä on riippuvainen siitä, millainen organisaatio itsessään on. Yhteisön jäsenet ovat tietoisia yhteisönsä kulttuurista ja arvoista. Arvot tulevat esille jokapäiväisissä toiminnoissa (Juholin 1999:62). Kulttuuri ei synny julistamalla, vaan se juontuu odotuksista, joiden keskiössä on menestyminen. Organisaatio luo mitään sanomattoman kulttuurin, jos johto ei määrittele, mitä menestyminen tarkoittaa, ei viesti omaa visiotaan menestyksestä, eikä tee selväksi kaikille, mitä heiltä odotetaan (Hamm 26). Tiedonkulku Työ on nykyään yhä enemmän tietotyötä ja työntekijät yhä enemmän asiantuntijoita. Heille ei riitä saneleva yksisuuntaisuus eikä tiedon säännöstely, koska asiantuntijat ovat tiedon vaihdannan ammattilaisia. Heitä motivoi vuorovaikutteinen viestintä (Juholin 27). Työyhteisön viestintä tekee mahdolliseksi tilanteissa työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteiden saavuttamisen (Åberg 1989).

9 9 Kuntien työyhteisöviestinnän lähtökohtana on Juholinin (27) työyhteisöviestinnän agenda-mallin mukaisesti 1) isojen asioiden jakaminen ja keskustelu 2) ajantasaistiedon saatavuus ja osallisuus sen vaihdannassa 3) tunnelma 4) osallistuminen ja vaikuttaminen työyhteisössä 5) yhdessä tekeminen ja oppiminen 6) viestintäfoorumien uudelleen määrittely ja hyödyntäminen (Lavento 28:56). Tiedon tarvitsijan kannalta heikoin tapa on se, että tiedot saa, kun osaa pyytää. Toinen tapa on aktiivinen tiedottaminen, jolloin tiedon haltija ilmoittaa siitä todennäköiselle tiedon tarvitsijalle. Kolmas tapa, vuorovaikutus, on hedelmällisin. Siinä tieto kulkee molempiin suuntiin ja molemmat ovat aktiivisia osapuolia (Euroopan oikeusasiamies ). Tiedonvaihto ei välttämättä ole suunniteltua, se on vuorovaikutuksen luonnollinen tuotos. Sama status, sosiaaliluokka ja kulttuuri helpottavat epävirallista vuorovaikutusta (Mäkelä 26:13-2,42,77-87,198-28). Keskustelu on sekä työntekijälle että esimiehelle helpoin tapa tunnistaa kehittämistarpeet (Hovila & Okkonen ). Kaksisuuntainen, keskusteleva ja tasavertainen tiedon prosessointi on mahdollista statusrooleista luopumalla. Statusjousto on siten tärkeää vuorovaikutuksessa (Routarinne 27:73-74, ). Mitä enemmän kontrollia esiintyy, sitä muodollisempaa ja hitaampaa tiedonkulku on. Verkostomaisessa avoimessa ympäristössä se virtaa sinne tänne ennakoimattomasti (Ståhle & Grönroos 1999). Kommunikaatio ei ole pelkästään sitä, mitä sanotaan. Kysymys on siitä, että osaamme tuoda esille haluamiamme asioita jokaisessa vuorovaikutustilanteessa, olipa kyseessä kahdenvälinen tapaaminen tai esiintyminen runsaslukuiselle yleisölle (Halpern & Lubar 23). Kun keskiverto ihminen kuuntelee jonkun puhumista hän muistaa vain noin puolet kuulemastaan välittömästi

10 1 kuuntelemisen jälkeen siitä huolimatta kuinka tarkasti hän kuunteli. (-- immediately after the average person has listened to someone talk, he remembers only about half of what he has heard no matter how carefully he thought he was listening.) (Harvard Business Review on Effective Communication) Strategiat ja johtaminen Kunta-alan työyhteisöissäkin työn sisältö koetaan motivoivaksi, kun jokaisella on vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työyhteisön toimintaan, työyhteisön ilmapiiri on avoin ja välitön, ristiriitojen avointa esiintuloa rohkaistaan ja niihin pyritään löytämään kaikkia hyödyntäviä ratkaisuja. (Pirnes 22:65,166). Mitä enemmän ihmiset ovat keskenään kanssakäymisissä, sitä paremmin he tuntevat toisensa. Silloin myös keskusteluissa on helpompi tuoda esiin äviä näkökantoja ja mielipiteitä. Keinoja, miten tähän päästään, ovat yhteiset retriitit ja sellaiset projektit, jotka vahvistavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja edistävät suoraa ja avointa keskustelua (Ward, Lankau, Amason, Sonnenfeld & 27). Työntekijän liittyessä uutena työyhteisöön, hän oppii sosiaalisten linkkien välityksellä toisten kokemuksiin ja näkemyksiin perustuvaa hiljaista tietoa (Mustonen 24). Kokoukset, seminaarit, konferenssit, tapauskuvaukset ja aineistot, joiden olisi tarkoitus edistää ja palvella oppimista, ovat usein kaavamaisia. Niissä tyydytään usein käsitteellisiin esittelyihin ja monologeihin sen sijaan, että käytettäisiin moniäänisyyttä ja vuoropuhelua. (Arnkil & Pitkänen 26:9). Johtajan on määriteltävä työlle sellaiset tavoitteet, jotka kannustavat kokeilemaan ja kehittämään uusia ratkaisuja. Johtajat kontrolloivat useita sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaatiokulttuuriin ja ilmapiiriin (Seeck & Parzefall 28). Konfliktit ja ongelmat kunnan sisäisessä organisaatiossa aiheuttavat helposti viestinnän yksisuuntaistumista, viestinnän köyhtymistä ja vähentymistä. Myös sähköiset foorumit tarvitsevat ylläpitäjiä, aloitteentekijöitä ja rohkaisijoita keskusteluun, muuten näistäkin muodostuu yksisuuntaisia tiedotuskanavia (Tietojohtamisen malli ja sen testaus). Jos halutaan tietää, mitä ihmiset työpaikalla todella ajattelevat, ei kannata luottaa ulkopuolisten esittämiin toisen käden tietoihin, vaan kannattaa kysyä suoraan

11 11 työntekijöiltä (Baldoni 29). yhteys henkilöstön työelämän laadun ja asiakkaiden palvelutyytyväisyyden välillä on positiivinen ja tilastollisesti ttäin merkitsevä. Palvelutyytyväisyyden kannalta keskeisimmäksi ulottuvuudeksi nousee henkilöstöjohtaminen. (Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio 29) Strategian pitää olla olemassa ennen viestintää. Viestintä palvelee silloin strategiaa (Mantere 28). Strategian toimeenpano mahdollistuu vain johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä (Sundquist ym. 22:3).

12 12 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajien taustatietoja kartoitettiin viidellä kysymyksellä, jotka olivat; Sukupuoli Ikä Työvuodet Isonkyrön kunnassa Työskentelysektori Asema Vastaajien ikä Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan ikä kokonaisina vuosina. Vastaajat jaettiin viiteen ryhmään ikävuosien mukaan. Suurin osa vastaajista oli 41-5-vuotiaita (45 %), myös vuonna vuotiaat oli suurin vastaajaryhmä 42 prosentilla. Alle 3-vuotiaita oli 7 prosenttia vastaajista kun vuonna 24 tulos oli 1 prosenttia. Vastaajien keski-ikä oli 46,13 vuotta, joka on hieman suurempi kuin koko Suomen kunnallisen henkilöstön keski-ikä 45,5 vuotta.(www.kuntatyonantajat.fi ). Vuonna 24 vastaajien keski-ikä oli 42,95 vuotta. Vastaajien ikäjakauma 1 8 % Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma prosentteina

13 13 Vastaajien sukupuoli Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia (88 %). Miehiä vastanneista oli vain 12 prosenttia. Sukupuolen jätti ilmoittamatta vain kolme vastaajaa. Vuonna 24 naisvastaajia oli 8 prosenttia ja miehiä oli 2 prosenttia. Tarkasteltaessa sukupuolijakaumaa osastoittain huomataan, että puolet teknisen osaston vastaajista on naisia ja puolet miehiä. Muiden osastojen vastaajista selvästi suurin osa on naisia; sivistysosasto (78 %), perusturvaosasto (96 %) ja hallinto-osasto (1%). Vastaajan sukupuoli % Mies Nainen Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Kuvio 3. Sukupuolijakauma osastoittain Työkokemus Isonkyrön kunnassa Kyselylomakkeessa työkokemus pyydettiin ilmoittamaan kokonaisina vuosina. Puolet vastaajista on työskennellyt Isonkyrön kunnassa vähintään 11 ja enintään 3 vuotta. Yli kolmekymmentä vuotta on työskennellyt 7 prosenttia vastaajista. Alle viisi vuotta työkokemusta Isonkyrön kunnassa on vajaalla neljänneksellä vastaajista (23 %). Seitsemän vastaajaa ei ilmoittanut työkokemustaan. Vuoden 24 tutkimuksessa suurin osa (67 %) oli työskennellyt kunnassa 2-2 vuotta. Yli kolmekymmentä vuotta työskennelleitä oli silloin 4 prosenttia ja alle kaksi vuotta työskennelleitäkin oli 13 prosenttia.

14 14 Montako vuotta olet työskennellyt kunnassa? % alle 5 vuotta 6-1 vuotta 11-2 vuotta 21-3 vuotta vuotta Kuvio 4. Työkokemus Isonkyrön kunnassa Työskentelysektori Vastaajia pyydettiin valitsemaan työskentelysektori annetuista vaihtoehdoista. Ilmoittamalla työskentelysektori pystytään näkemään paremmin osastokohtaisia tuloksia. 59 vastaajaa paljasti työskentelysektorinsa ja vain neljä jätti kertomatta sen. Suurin osa työskentelee perusturvaosastolla. Vain kolme prosenttia vastaajista työskentelee teknisellä osastolla. Vuonna 24 suurin osa vastaajista työskenteli sivistysosastolla (36 %). Perusturvaosastolla työskenteli silloin 33 prosenttia vastaajista. Millä sektorilla työskentelet? Tekninen osasto 3 % Sivistys osasto 41 % Hallintoosasto 8 % Perusturva osasto 48 % Kuvio 5. Työskentelysektori

15 15 Vastaajien asema organisaatiossa Jakamalla vastaajat aseman mukaan saatiin esimiesten ja alaisten näkemykset eroteltua toisistaan. Esimiehiä vastaajista oli 18 prosenttia. Muussa asemassa työskenteli 69 prosenttia. Osastokohtainen tarkastelu osoitti, että kaikki teknisen osaston vastaajista toimivat esimiehinä. Muissa osastoissa suurin osa työskentelee muussa asemassa; sivistysosastossa 92 prosenttia, hallinto-osastossa 8 prosenttia ja perusturvaosastossa puolet. Vuonna 24 esimiehinä työskenteli 16 prosenttia, kotona työskenteli 21 prosenttia ja muussa asemassa toimi 63 prosenttia vastaajista. Missä asemassa työskentelet? Esimies asemassa 18 % Muussa asemassa 69 % Omassa kodissa tai pääasiassa toisen kodissa 13 % Kuvio 6. Vastaajan asema organisaatiossa

16 16 4. SISÄINEN VIESTINTÄ Hyvin hoidettu sisäinen viestintä on välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle ja työelämän laadun kehittämiselle. (Suomen kuntaliitto, Kunnan viestintä s.28) Kysymyksissä viestinnästä vastaajille annettiin viisi vastausvaihtoehtoa asteikolla täysin täysin. Kysymykset koskivat pääasiassa viestinnän toteutumista omassa työyksikössä. Viestinnän riittävyys Suurin osa (59 %) pitää viestintää työyksikössään riittävänä. Kuitenkin lähes viides osa (18 %) pitää viestintää riittämättömänä työyksikössään. Vuoden 24 tutkimuksessa riittävyys oli saanut myönteisimmän arvion työyksikön sisäisestä viestinnästä. Viestintä on työyksikössäni riittävää % Ei eikä Kuvio 7. Viestinnän riittävyys yleisesti kunnan yksiköissä Viestinnän avoimuus ja rehellisyys Yleisesti ottaen työyksiköiden viestintää pidetään avoimena ja rehellisenä (69 %), kuitenkin joka kymmenes on eikä pidä viestintää työyksikössään avoimena eikä rehellisenä. Vuoden 24 tutkimuksessa 63 prosenttia vastaajista piti viestintää avoimena ja rehellisenä omassa työyksikössään ja peräti 27 prosenttia vastaajista oli avoimuudesta ja

17 17 rehellisyydestä joko täysin tai jokseenkin. Verrattaessa siis edelliseen tutkimukseen viestintää pidetään avoimempana ja rehellisempänä ja nyt vain 1 prosenttia oli avoimuudesta ja rehellisyydestä. Viestintä on työyksikössäni avointa ja rehellistä % Ei eikä Kuvio 8. Viestinnän avoimuus ja rehellisyys Viestinnän selkeys ja asiallisuus 75 prosenttia eli selvästi suurin osa pitää viestintää selkeänä ja asiallisena mikä on oikeastaan saman verran kuin vuonna 24, jolloin 74 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin siitä, että tiedonkulku omassa työyksikössä on selkeää ja asiallista. ei ollut kukaan vastaajista, mutta 8 prosenttia oli melko viestinnän selkeydestä ja asiallisuudesta, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisellä kerralla, jolloin oli 19 prosenttia (täysin tai jokseenkin ). Viestintä on työyksikössäni selkeää ja asiallista % Ei eikä Kuvio 9. Viestinnän selkeys ja asiallisuus

18 18 Viestinnän nopeus Alle puolet (49 %) pitää työyksikkönsä viestintää nopeana ja puolestaan viides osa ei pidä viestintää työyksikössään nopeana. Lisäksi lähes kolmas osan mielestä viestintä ei ole nopeaa, muttei myöskään hidasta. Verrattaessa vuoden 24 tutkimukseen, jossa koko organisaatiossa tiedonkulkua ja sisäistä viestintää piti nopeana ainoastaan 27 prosenttia ja peräti 43 prosenttia oli sitä, ettei tiedonkulku ja viestintä ollut nopeaa on nopeus siis sentään parantunut seitsemän vuoden takaisesta. Kuitenkin viestinnän nopeudessa on edelleen parantamisen varaa, jos vain alle puolet pitää viestintää nopeana. Viestintä on työyksikössäni nopeaa % Ei eikä 41 8 Kuvio 1. Viestinnän nopeus Viestinnän järjestelmällisyys Työyksikkönsä viestintää pitää järjestelmällisenä myös alle puolet (39 %) vastaajista. Viides osa (2 %) ei pidä työyksikkönsä viestintää järjestelmällisenä. Vuoden 24 tutkimuksessa hieman reilu puolet (54 %) piti viestintää järjestelmällisenä (täysin ja jokseenkin ). Viestintää järjestelmällisenä pitävien osuus on siis laskenut 15 prosenttiyksikköä. Vuonna prosenttia ei pitänyt viestintää järjestelmällisenä, joten hitaana viestintää pitävien osuus on vähentynyt myös 15 prosenttiyksikköä.

19 19 Viestintä on työyksikössäni järjestelmällistä % Ei eikä 29 1 Kuvio 11. Viestinnän järjestelmällisyys Viestinnän keskustelevuus Keskustelevana työyksikkönsä viestintää pitää 69 prosenttia. Kukaan ei ole väitteen viestintä on työyksikössäni keskustelevaa kanssa täysin, mutta melko on 12 prosenttia vastaajista. Viestintä on työyksikössäni keskustelevaa % Ei eikä Kuvio 12. Viestinnän keskustelevuus Viestinnän luotettavuus 76 prosenttia pitää viestintää työyksikössään luotettavana ja vain 9 prosentin mielestä viestintä on epäluotettavaa. Tulokset ovat hieman parantuneet, mutta kuitenkin samansuuntaisia kuin edellisellä tutkimuskerralla, jolloin 72 prosenttia vastaajista piti tiedonkulkua luotettavana ja 11 prosenttia oli (täysin ja jokseenkin ).

20 2 Viestintä on työyksikössäni luotettavaa % Ei eikä Kuvio 13. Viestinnän luotettavuus Viestinnän osallistumista edistävyys Puolet vastaajista kokee työyksikkönsä viestinnän edistävän osallistumista. Kukaan ei ole väitteen viestintä on työyksikössäni osallistumista edistävää kanssa täysin, mutta 12 prosenttia vastaajista kokee kuitenkin olevansa melko väittämän kanssa. Vuonna 24 kunnan työntekijöistä 57 prosenttia koki viestinnän edistävän osallistumista, joten verrattaessa ko. tulosta uuteen tulokseen viestinnän osallistumista edistävyys näyttää laskenee. Huomionarvoista kuitenkin on, että edellisellä tutkimuskerralla oli peräti 27 prosenttia (täysin ja jokseenkin ) kun nyt heitä on vain 12 prosenttia. Viestintä on työyksikössäni osallistumista edistävää % Ei eikä 13 Kuvio 14. Osallistumista edistävä viestintä

21 21 Viestinnän tasa-arvoisuus 67 prosenttia vastaajista pitää viestintää tasa-arvoisena ja 11 prosenttia ei koe viestinnän olevan tasa-arvoista. Verrattaessa edelliseen tutkimuskertaan, jolloin jopa 3 prosenttia ei pitänyt työyksikkönsä viestintää tasa-arvoisena ja 6 prosenttia piti on viestinnän tasa-arvoisuus siis parantunut seitsemän vuoden takaisesta. Viestintä on työyksikössäni tasaarvoista % Ei eikä Kuvio 15. Tasa-arvoisuus viestinnässä Viestinnän säännöllisyys 6 prosenttia pitää työyksikkönsä viestintää säännöllisenä, mikä on lähes saman verran kuin vuonna 24, jolloin 63 prosenttia piti viestintää säännöllisenä. Vuonna 24 kuitenkin 29 prosenttia koki ettei viestintä ollut säännöllistä kun nyt vain 13 prosenttia ei pitänyt viestintää säännöllisenä. Lisäksi 27 prosenttia valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon.

22 22 Viestintä on työyksikössäni säännöllistä % Ei eikä Kuvio 16. Viestinnän säännöllisyys Viestinnän positiivisuus 63 prosenttia kokee viestinnän olevan positiivista. Ainoastaan kolme prosenttia on viestinnän positiivisuudesta. Kolmasosa ei ota kantaa. Vuoden 24 tutkimuksessa 67 prosenttia koki viestinnän olevan positiivista (täysin ja jokseenkin ), mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin nyt. Vuonna 24 kuitenkaan 14 prosenttia ei kokenut viestintää positiiviseksi (täysin tai melko ), mikä puolestaan on 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin nyt. Siitä huolimatta, että viestintää ei koeta yhtä positiiviseksi kuin seitsemän vuotta sitten niin ainakin viestinnän negatiiviseksi kokevien osuus on vähentynyt yli kymmenen prosenttiyksikköä. Viestintä on työyksikössäni positiivista % Ei eikä Kuvio 17. Positiivisuus viestinnässä

23 23 Viestinnän toimivuus ylhäältä alaspäin Alle puolet vastaajista kokee viestinnän toimivan hyvin ylhäältä alaspäin. Neljäs osa vastaajista on sitä, ettei viestintä toimi hyvin ylhäältä alas. Ylhäältä alaspäin toimiva viestintä koetaan huonommaksi kuin aikaisemmassa tutkimuksessa, jolloin 6 prosenttia piti ylhäältä alas toimivaa viestintää toimivana ja 22 prosenttia vastaajista oli. Viestintä toimii hyvin ylhäältä alaspäin % Ei eikä 39 9 Kuvio 18. Viestintä ylhäältä alaspäin Viestinnän toimivuus alhaalta ylöspäin Alhaalta ylöspäin kulkeva viestintä koetaan toimivammaksi kuin ylhäältä alaspäin kulkeva viestintä, sillä 63 prosenttia vastaajista pitää alhaalta ylöspäin menevää viestintää toimivana ja vain kolme prosenttia on melko. Kolmas osa ei pidä alhaalta ylöspäin kulkevaa viestintää toimivana, muttei myöskään toimimattomana. Alhaalta ylöspäin menevän viestinnän toimivuus on parantunut seitsemän vuoden takaisesta, sillä silloin 56 prosenttia vastaajista koki alhaalta ylöspäin menevän viestinnän toimivan hyvin ja 19 prosenttia oli (täysin ja jokseenkin ).

24 24 Viestintä toimii hyvin alhaalta ylöspäin % Ei eikä Kuvio 19. Viestintä alhaalta ylöspäin Viestinnän toimivuus työyksiköiden välillä Lähes puolet vastaajista ei ota kantaa viestinnän toimivuuteen työyksiköiden välillä. 27 prosenttia pitää työyksiköiden välistä viestintää toimivana ja lähes yhtä moni (24 %) ä, ettei työyksiköiden välinen viestintä toimi hyvin. Vuonna 24 sisäisen viestinnän toimivuutta työyksiköiden välillä pidettiin heikkona, sillä 4 prosenttia vastaajista oli työyksiköiden välisen viestinnän toimivuudesta täysin tai jokseenkin. tai jokseenkin työyksiköiden välisen viestinnän toimivuudesta oli 23 prosenttia vastanneista. Verrattaessa vuoden 24 ja 211 tuloksia keskenään huomataan, että työyksiköiden välinen viestintä koetaan paremmaksi kuin vuonna 24. Viestintä toimii hyvin työyksiköiden välillä % Ei eikä 19 8 Kuvio 2. Työyksiköiden välisen viestinnän toimivuus

25 Sisäisen viestinnän keskiarvot Verrattaessa tutkimusten keskiarvoja vastaajien aseman mukaan huomataan, että uuden tutkimuksen mukaan viestinnän luotettavuus on saanut parhaimmat arvot. Vuoden 24 tutkimuksessa myönteisimmät arvot työyksikön viestinnässä oli saanut riittävyys, mutta vuoden 211 tutkimuksessa riittävyys sai enää yhdeksänneksi myönteisimmät arvot. Sekä uudessa tutkimuksessa, että edellisessä tutkimuksessa heikoimman arvon on saanut työyksiköiden välinen viestintä. Esimiehet pitävät viestintää lähinnä luotettavana (ka. 4,4) ja seuraavaksi avoimena ja rehellisenä (ka.4,3). Vuonna 24 esimiesten mielestä viestintä oli enimmäkseen nopeaa sekä avointa ja rehellistä (kummankin keskiarvo 4,5). Heikoiten toimivaksi esimiehet arvioivat työyksiköiden välisen viestinnän kumpanakin tutkimuskertana. Kotona työskentelevät kuuluvat pääasiassa perusturvaosastoon ja ovat esimerkiksi perhepäivähoitajia. Kotona työskentelevät pitävät viestintää pääasiassa positiivisena ja järjestelmällisenä (kummankin keskiarvo 4,1). Vuonna 24 kotona työskentelevät pitivät viestintää ensisijaisesti avoimena ja rehellisenä sekä selkeänä ja asiallisena (3,6). Myös kotona työskentelevät arvioivat heikoimmaksi viestinnän työyksiköiden välillä sekä viestinnän nopeuden (3,8). Muussa asemassa työskentelevät pitävät viestintää lähinnä luotettavana (3,9) ja toiseksi selkeänä ja asiallisena. Vuonna 24 he arvioivat työyksiköidensä viestinnän olevan ensisijaisesti riittävää (4,). Myös muussa asemassa työskentelevät arvioivat heikoimmaksi työyksiköiden välisen viestinnän, ja lisäksi viestinnän järjestelmällisyyden (3,). Vuonna 24 ajateltiin alhaalta ylöspäin kulkevan viestinnän toimivan huonoiten.

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina REINO HINTSA Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina ACTA WASAENSIA NO 247 TUOTANTOTALOUS 22 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Uudistava johtaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133 Sirpa Koponen Anna-Maija Lämsä Melina Kärkäs Marianne Ekonen Uudistava johtaminen tukea pienten

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot