Viestintästrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintästrategia 2008-2012"

Transkriptio

1 Viestintästrategia

2 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa Viestintästrategia vuosille SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 Lähtökohdat ja päämäärät 2.1. Perustana Kotkan kaupunkistrategia 2.2. Tiedon saaminen kuuluu perusoikeuksiin 2.3. Viestintä on myös edunvalvontaa 3 Nykytila-analyysi ja toimintaympäristö 3.1. Viestintä- ja suhdetoimintayksikkö 3.2. Muutokset toimintaympäristössä 3.3. Ulkoinen verkosto 4 Viestintästrategia 4.1. Viestinnän visio Viestinnän strategiset päämäärät 5 Käytännön viestintä 5.1. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä 5.2. Mediakenttä 5.3. Internet 5.4. Intranet 5.5. Tiedottajaverkosto 5.6. Viestintäyhteistyö Kotka-konsernissa 5.7. Suuret kaupunki-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat 5.8. Muut viestinnän kanavat

3 2 1. Johdanto Suomalainen kuntakenttä on voimakkaassa myllerryksessä. Valtioneuvoston keväällä 2005 käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus on muokkaamassa kuntakentän useiden kuntaliitoksien kautta uuteen uskoon ja samalla kuntien palvelurakennetta pyritään uudistamaan nykyaikaisemmaksi ja ennen kaikkea jatkuvasti kiristyvän kuntatalouden vaatimukset täyttäväksi. Vaikka Kotkassa ei tätä kirjoitettaessa ole käynnissä konkreettisia kuntarakenteen muutoksia, tapahtuu kuitenkin lähialueilla koko ajan ja oletettavaa on, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset ulottuvat Kotkaankin tulevien vuosien aikana. Palvelurakenteen uudistamiseksi toki Kotkassakin tehdään suunnitelmia koko ajan. Tässä tilanteessa, jossa muutokset toimintaympäristössä ovat lähes arkipäivää, nousee kunnan viestinnän arvo entistä suuremmaksi. Kotkan kaupunki on valinnut viestintänsä painopistealueiksi ja strategisiksi päämääriksi oikea-aikaisuuden, luotettavuuden, kuntalaisten mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja osallistumiseen, kansainvälisyyden, edunvalvonnan, laadukkaan johtamisen, verkottumisen ja kestävän kehityksen. Etenkin juuri nyt, kun kuntakenttä on muutoksien kourissa, on kuntalaisille, kunnan työntekijöille ja yrityksille suunnattavan viestinnän oltava mahdollisimman oikea-aikaista ja ehdottoman luotettavaa. Kuntalaisille on myös annettava mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa kuntapäättäjien kanssa ja osallistua keskusteluun kaupungin kehittämisestä. Viestinnän avulla kuntalaiset ymmärtävät Kotkan kansainvälisen aseman ja edelläkävijän roolin monikulttuurisuuden edistämisessä. Viestintä on myös olennainen työkalu kaupungin laadukkaassa johtamisessa ja verkottumisessa eri sidosryhmien ja edunvalvontakohteiden kanssa. Viestinnän avulla kuntalaiset saavat myös jatkuvasti ajankohtaista tietoa kaupungin toimintaa ohjaavan kestävän kehityksen periaatteista. 2. Lähtökohdat ja päämäärät 2.1. Perustana Kotkan kaupunkistrategia Kuntaviestinnän tehtävänä on välittää kuntalaisille tietoa kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta sekä lisätä kuntalaisten osallistumista kunnan hallintoon. Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädäntöön. Kotkassa nyt ensimmäistä kertaa laadittu viestintästrategia perustuu paitsi lainsäädäntöön, myös Kotkan kaupunkistrategiaan tavoitteenaan määritellä viestinnän peruslinjat, jotka osaltaan auttavat kaupunkia saavuttamaan strategiset päämääränsä. Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille ja samalla kaupungin vision vuonna Valtuusto päivitti kaupunkistrategian vuosille ja hioi Kaikkien Kotka - vision muotoon, jonka mukaan Merikaupunki Kotka on maailmanlaajuisesti verkostoitunut Suomenlahden vetovoimainen kasvukeskus. Kotkalaisuus on rohkeaa luovuutta, aktiivista osallistumista ja yrittäjyyttä, vahvaa yhteishenkeä sekä persoonallista ja omaleimaista kulttuurielämää. Kotkassa arvostetaan sosiaalista huolenpitoa, elinikäistä oppimista ja viihtyisää ympäristöä. Strategisiksi päämääriksi Kotka on valinnut 1. Kotka on 15 suurimman kaupungin joukossa Suomessa 2. Aktiivinen elinkeinoelämä ja vetovoimainen satama 3. Talous tasapainossa 4. Toimivat ja laadukkaat palvelut 5. Puhdas ja turvallinen elinympäristö

4 3 Kotkan viestintästrategia määrittelee sekä periaatteet että käytännön työkalut, joiden avulla edellä mainittujen päämäärien saavuttamista voidaan viestinnän keinoin edesauttaa. Kuten kaupungin muut strategiat, myös viestintästrategia on rakennettu Balanced Scorecard -mallin pohjalle, mikä tuo viestinnän suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin tavoitteellisuutta ja kytkee sen kaupunkikokonaisuuteen. Samalla viestinnän tulosten mittaamisen tärkeys korostuu. Kotkan viestintästrategiassa on yhteensä seitsemän strategista päämäärää. Strategisilla päämäärillä tarkoitetaan asioita ja tehtäviä, joissa viestinnän tulee onnistua täyttääkseen asetetun viestintävision. Kriittisille menestystekijöille on määritelty arviointikriteerit ja mittarit, joilla niiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida. Uusina täydentävinä mittareina toimivat lisäksi Kuntaliitossa vastikään luodut, viestinnän seurantaan ja arviointiin tarkoitetut konkreettiset työvälineet, joilla voidaan kehittää viestintää ja vuoropuhelua, tukea kunnissa tapahtuvaa muutosta ja ohjata palvelujen kysyntää ja käyttöä sekä varmistaa johtamisen ja edunvalvonnan kehitystä. Järjestelmä mahdollistaa myös viestinnän tulosten vertailun ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Kaupunkistrategian jalkauttamisessa paras viestinnän väline on kaupungin henkilöstö, sillä se on jatkuvassa kanssakäymisessä ja vuoropuhelussa asukkaiden, yritysten ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Viestinnän tehtävänä on sitouttaa henkilöstö mahdollisimman vahvasti kaupunkistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden, yhteisten arvojen ja toimintatapojen toteuttamiseen jokapäiväisessä työssä. Viestinnän käytännön työtä ohjaamaan on lisäksi laadittu erillinen Kotkan kaupungin viestintäohje, joka sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa mm. kunnan viestintää koskevasta lainsäädännöstä ja julkisuusperiaatteesta, ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta, tiedotustilaisuuksien järjestämisestä ja tiedotteiden laatimisesta, sähköisestä viestinnästä ja kriisiviestinnästä Tiedon saaminen kuuluu perusoikeuksiin Tiedon saaminen kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Sekä Suomen perustuslakiin sisältyvä julkisuusperiaate että kuntalaki määrittelevät velvoitteet, joiden mukaan kunnan on toteutettava asukkailleen suunnattua viestintää. Perustuslain mukaan viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia. Asiakirjojen julkisuutta voidaan rajoittaa vain erikseen lailla ja välttämättömien syiden vuoksi. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalaki puolestaan korostaa kunnan ja asukkaiden vuorovaikutusta. Valtuusto vastaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjestämisestä. Laki velvoittaa tiedottamaan asioista jo valmisteluvaiheessa. Samassa yhteydessä on tiedotettava, miten kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valmistelijoille ja päättäjille. Toisaalta kuntalain tiedotussäännöksessä korostetaan tiedottamista tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on tiedotettava, miten asioita on käsitelty, minkälaisia päätöksiä on tehty ja minkälaisia vaikutuksia niillä on asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Myös tutkimuksista ja selvityksistä on tiedotettava. Hallintolaki puolestaan määrittelee, että viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee kunnan tiedotusvelvollisuutta. Lain yleistavoitteisiin on kirjattu mm., että turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista Viestintä on myös edunvalvontaa Viestintää suunniteltaessa on muistettava, että se ei ole ainoastaan kunnan velvollisuus vaan myös hyvän johtamisen väline olennainen osa kunnan edunvalvontaa.

5 4 Hyvin suunnitellulla viestinnällä kunnan johto, niin johtavat virkamiehet kuin myös luottamushenkilöt voivat edesauttaa kunnan etujen ajamista mm. valtiovallan suuntaan. Olennainen osa edunvalvontaa ja Kotka-kuvan myönteistä esilletuontia on aktiivinen yhteydenpito tärkeisiin medioihin, niiden avaintoimittajiin ja muun muassa erilaisiin ammattijulkaisuihin. Näiden välityksellä Kotkalla on mahdollisuus tuoda julkiseen keskusteluun täällä kehitettyjä innovaatioita ja hyviä käytäntöjä. Tärkeätä kaupungin edunvalvonta on myös seudullisissa ja maakunnallisissa yhteistyöelimissä kuten erilaisissa kuntayhtymissä. Kotkan oman organisaation lisäksi edunvalvontaan osallistuvat kaupungin kumppaneina muun muassa elinkeinoyhtiö Cursor, Kymenlaakson kauppakamari, paikalliset yrittäjäjärjestöt ja tytäryhtiöistä etenkin Kotkan Satama Oy. 3. Nykytila-analyysi ja toimintaympäristö 3.1. Viestintä- ja suhdetoimintayksikkö Kaupungin keskushallinnossa koottiin syksyllä 2005 yhteen viestintä- ja suhdetoimintayksikköön aiemmin erillään olleet toiminnot; tiedotus, markkinointi, yritysyhteydet sekä kansainvälinen ja muu suhdetoiminta. Yksikkö vastaa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä vastuualueiden kanssa. Käytännön viestintätyön lisäksi yksikön tehtävänä on viestintästrategian jalkauttaminen kaupungin uuteen, vuoden 2008 alusta lopullisessa muodossa käyttöön otettuun organisaatioon siihen liittyvine tiedotusohjeineen ja vastuineen. Yksikön vastuulla on myös kaupungin graafisen ilmeen toteuttaminen yhteistyössä vastuualueiden kanssa, samoin kaupungin uusitun verkkosivuston kehittäminen ja ylläpito vastuualueiden ja atk-keskuksen kanssa. Yksikön kansainvälinen toiminta käsittää kaupungin kansainvälisten asioiden koordinoinnin, yhteensovittamisen ja kehittämisen. Se avustaa vastuualueita luomaan ja ylläpitämään kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja. Yksikkö koordinoi myös kaupungin kokonaismarkkinointia yhteistyössä koko Kotkakonsernin kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa tärkeimpien kaupunkitapahtumien koordinoinnista. Viestintä- ja suhdetoimintayksikössä työskentelee viisi henkilöä. Yksikköä johtaa viestintäpäällikkö, jonka toimenkuvaan kuuluvat ennen kaikkea kaupungin yritysyhteydet ja elinkeinotoiminnan edistämiseen liittyvät asiat yhteistyössä seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n kanssa sekä kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen ja vastuualueiden avustaminen markkinointiviestinnässä. Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta, mikä käytännössä tarkoittaa mm. yhteydenpitoa mediaan, kaupungin internet- ja intranetsivujen sisällön päivitystä ja koordinointia, vastuualueiden avustamista tiedottamisessa ja henkilöstölehden toimittamista. Suhdetoimintapäällikkö koordinoi kaupungin kansainvälisiä asioita ja vastaa niiden kehittämisestä, avustaa vastuualueita yhteydenpidossa kaupungin sidosryhmiin sekä vastaa kunnallisen demokratian toteuttamiseksi tarvittavien tilaisuuksien järjestämisestä. Viestintäassistentti avustaa edellä mainittuja viran- ja toimenhaltijoita ja internetasiantuntija koordinoi kaupungin internet- ja intranetsivujen graafista kokonaisilmettä ja teknistä toimivuutta Muutokset toimintaympäristössä Viestintä- ja suhdetoimintayksikön toimintaympäristö muuttui vuoden 2008 alussa, kun kaupungin organisaatiouudistuksen myötä toimialat hävisivät ja kaupunki siirtyi prosessiorganisaatioon. Toimialoille alun perin suunniteltu tiedottajaverkosto, jota tiedotuspäällikkö koordinoi, on päivitetty nyt uuden organisaatiomallin mukaisesti.

6 5 Tiedottajaverkostoa luodessa käytettiin pohjana jo olemassa olevaa päätoimittajaverkostoa, joka tiedotuspäällikön johdolla vastaa kaupungin internetsivujen päivityksestä ja sisällönsyöttäjien ohjaamisesta. Tämä verkosto on avainasemassa myös vuoden 2008 aikana toteutettavassa intranetuudistuksessa. Organisaatiouudistuksen myötä viestintä- ja suhdetoimintayksikön oma asema kaupungin strategisessa johtamisessa vahvistuu, kun viestintä nousee yhdeksi kaupungin ylimmän johdon strategiseksi työkaluksi Ulkoinen verkosto Kotkan viestinnän nykytilaa hahmotettaessa keskeinen elementti on myös ns. ulkoinen verkosto, johon voidaan katsoa kuuluvaksi ainakin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, EKAMI:n, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin ja kaupungin omien liiketoimintayhtiöiden kuten Kotkan Satama Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n viestintävastaavat. 4. Viestintästrategia 4.1. Viestinnän visio 2012 Kotkan viestintästrategiassa on yhteensä seitsemän strategista päämäärää. Strategisilla päämäärillä ja niiden yhteyteen määritetyillä kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan asioita ja tehtäviä, joissa viestinnän tulee onnistua saavuttaakseen asetetun viestintävision. Kotkan viestintävisio vuonna 2012 on: Kotka tunnetaan vetovoimaisena ja kansainvälisenä Suomenlahden meri- ja satamakaupunkina, jonka asema Kymenlaakson logistisena keskuksena on kiistaton. Asukkaat, yritykset, matkailijat ja kaupunkiin muuttoa harkitsevat tuntevat Kotkan lisäksi tasapainoisesta taloudesta, laadukkaista palveluista sekä puhtaasta ja turvallisesta ympäristöstä Viestinnän strategiset päämäärät Kotkan viestinnällä on seitsemän strategista päämäärää: 1. Oikea-aikaisuus ja luotettavuus 2. Vuorovaikutus ja osallistuminen 3. Kansainvälisyys 4. Edunvalvonta 5. Laadukas johtaminen 6. Verkottuminen 7. Kestävä kehitys

7 Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit 6 Oikea-aikaisuus ja luotettavuus Vuorovaikutus ja osallistuminen 1. Kaupungin asukkaat kokevat, että he saavat kaupungin hallinnosta ja päätöksistä oikea-aikaista ja totuudenmukaista tietoa 2. Kaupungin henkilöstö on jatkuvasti tietoinen työnantajansa suunnitelmista, kehitysnäkymistä ja mahdollisesti edessä olevista muutoksista 1. Kaupungin ja sen asukkaiden ja yritysten välille muodostuu säännöllinen yhteydenpitokäytäntö, jossa vuorovaikutus on aitoa ja tehokasta 2. Kaupunkilaiset kokevat, että he voivat osallistua kaupungin kehittämiseen Asioista tiedotetaan kaupunkilaisille säännöllisesti sekä valmisteluvaiheessa että päätösten teon jälkeen Kaupunkilaisille tiedotetaan, miten asioita on käsitelty, minkälaisia päätöksiä on tehty ja minkälaisia vaikutuksia niillä on asukkaiden jokapäiväiseen elämään Kaupungin sisäinen tiedotus toimii säännöllisesti ja henkilöstölle annetaan sisäisten tiedotuskanavien kautta mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa jo asioiden valmisteluvaiheessa Asukastilaisuuksien ja suoran kuntalaispalautteen määrä Kaupungin järjestämät, elinkeinoelämään vaikuttavat yritystilaisuudet Kansainvälisyys 1. Kansainvälisyys on luonnollinen osa kaupungin toimintaa ja monikulttuurisuus näkyy aidosti kaupunkikuvassa ja kaupungin ilmapiirissä 2. Kotkassa vahvistuu elävä ja voimakas monikulttuurinen yhteisö Kaupungin ja sen piirissä toimivien eri yhteisöjen kansainväliset tapaamiset ja kaupungissa järjestettävä monikulttuurinen toiminta ja tapahtumat Kansainvälisen taustan omaavien yritysten sijoittuminen Kotkaan Edunvalvonta Laadukas johtaminen 1. Sidosryhmien mielikuva Kotkasta on myönteinen ja tehokkaan edunvalvonnan myötä syntyy konkreetteja tuloksia 2. Tiedotusvälineissä Kotkaa pidetään innovatiivisena ja aktiivisena kaupunkina 1. Viestintä on olennainen osa kaupungin laadukasta johtamista ja kaupunginjohdon tärkeä työkalu 2. Viestintä toteutetaan ammattitaidolla, asiallisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi Säännölliset tapaamiset tärkeimpien sidosryhmien kanssa Aktiivinen yhteydenpito tärkeimpiin tiedotusvälineisiin ja niiden avaintoimittajiin Mediaseuranta Viestintäyksikkö on säännöllisesti yhteydessä kaupungin johtoon ja edustettuna kaupunginjohdon strategisessa johtoryhmässä Viestinnän koulutus on säännöllistä ja viestinnästä vastaavat kehittävät jatkuvasti työtään ja toimintatapojaan

8 Verkottuminen Kestävä kehitys 7 1. Viestintä on verkottunut seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 2. Etelä-Kymenlaakson alueella seudun viestintäorganisaatiot ovat jatkuvassa yhteistyössä. 1. Kuntalaiset tuntevat ja ymmärtävät kestävän kehityksen periaatteet ja toimenpiteet, joihin Kotka on mm. Aalborgin sopimuksessa sitoutunut sekä ovat tietoisia toimenpiteistä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi Etelä-Kymenlaakson alueen viestintäorganisaatioiden säännölliset tapaamiset Tiivis kanssakäyminen muiden Suomen suurten kaupunkien viestintäyksiköiden kanssa Yhteydenpito kansainvälisten ystävyyskaupunkien viestintävastaavien kanssa. Viestintäyksikkö tiedottaa säännöllisesti kuntalaisille ja kaupungin henkilöstölle kestävän kehityksen periaatteista ja keinoista, joilla he voivat edesauttaa ympäristöystävällisyyttä ja mm. ilmastonmuutoksen ehkäisemistä 5. Käytännön viestintä 5.1. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Kaupungin ulkoisen viestinnän onnistumisen tärkeimpiä kulmakiviä on sisäisen viestinnän moitteeton toimiminen. Keskeisenä kohderyhmänä sisäisessä viestinnässä on luonnollisesti kaupungin henkilöstö. Henkilöstön pitäminen ajan tasalla ja kaupungin asioista perillä on paras keino saada heidät sitoutumaan kaupunkistrategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Etenkin henkilöstön omaa asemaa koskevista asioista ja niihin liittyvistä muutoksista on tiedotettava ensin kaupungin sisällä ja vasta sitten esimerkiksi tiedotusvälineille. Hyvin hoidettu sisäinen viestintä vähentää epävarmuutta ja lisää me-henkeä työyhteisössä. Kotkassa sisäinen viestintä ei kaikilta osin vastaa toivottua tilaa, joten se on kaupungin viestinnän kehittämisen suurimpia tulevaisuuden haasteita. Yhtenä epäkohtana on intranet-järjestelmän epäkäytännöllisyys ja vanhanaikaisuus - siksi tähän on jo tartuttu käynnistämällä intranetin uudistamishanke. Uuden intranetin myötä pyritään tehostamaan etenkin sisäisten tiedotteiden ja uutisten tavoittavuutta, oikea-aikaisuutta ja ajankohtaisuutta. Sisäistä viestintää tehostetaan myös muilla keinoilla, mm. lisäämällä esimiesten ja heidän alaistensa vuoropuhelua esimerkiksi säännöllisissä kehityskeskusteluissa, viikkopalavereissa ja työpaikkakokouksissa. Tärkeä sisäisen viestinnän väline on edelleen myös henkilökuntalehti Tarmo, jota kehitetään olemassa olevien resurssien puitteissa. Jatkossa on mm. selvitettävä, onko Tarmon ilmestymistiheyttä lisättävä nykyisestä neljästä numerosta/vuosi, jolloin lehden ajankohtaisuus kasvaisi. Resursseja tähän on mahdollista saada vähentämällä lehden painosmäärää ja jakelua siirtämällä lehteä yhä enemmän luettavaksi intranetin välityksellä Ulkoinen viestintä Suurin ja näkyvin osa Kotkan kaupungin viestinnästä kohdistuu kaupungin ulkopuolelle ja toteutuu erilaisten tiedotusvälineiden ja muiden medioiden kautta.

9 8 Kohderyhminä ulkoisessa viestinnässä ovat sekä kuntalaiset että kaupungin sidosryhmät laajasti ottaen kaikki Kotkan asioista kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Merkittävin muutos, joka tällä hetkellä vaikuttaa ulkoisen viestinnän toteuttamiseen, liittyy sen muuttumiseen entistä hektisemmäksi ja nopeammaksi, on-line tyyppiseksi. Tämä edellyttää kaupungin viestinnältä jatkuvaa ajankohtaisuutta ja asioiden reaaliaikaista seuraamista. Reaaliaikainen tiedottaminen on ollut käytäntönä luonnollisesti jo aiemminkin, sillä esimerkiksi sähköiset joukkoviestimet kuten radio ja televisio sekä uutistoimistot päivittävät jatkuvasti uutistarjontaansa ja edellyttävät myös viestien lähettäjiltä nopeutta ja reaaliaikaisuutta. Uusina toimijoina viestintäkenttään ovat viime vuosina tulleet tiedotusvälineiden, etenkin sanomalehtien reaaliaikaiset internetsivustot, jotka päivitetään lähes samaan tahtiin kuin perinteisten sähköisten viestimien uutistarjonta. Tämä edellyttää tiedotteiden laatimisen ja julkaisemisen sekä tiedotustilaisuuksien järjestämisen entistä tarkempaa miettimistä ja ajoitusta. Aikaisempi mielikuva tiedotusvälineiden iltakymmeneen ajoittuvasta määräajasta on häviämässä ja deadline on käytännössä päällä koko ajan. Vaikka varsinainen viestintävastuu niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä on kaupunginjohdolla, -hallituksella ja valtuustolla, on käytännön vastuu sen kehittämisessä ja toimeenpanossa kaupungin viestintä- ja suhdetoimintayksiköllä, joka saa tarvittavan substanssitiedon vastuu- ja palvelualueilta. Tulevaisuudessa on harkittava viestintä- ja suhdetoimintayksikön resurssien lisäämistä ainakin yhdellä graafikon toimella, mikä antaisi yksikölle entistä paremman mahdollisuuden koordinoida ja yhtenäistää kaikkien vastuu- ja palvelualueiden graafista tuotantoa Mediakenttä Toimintaympäristö, jossa Kotkan kaupunki viestintänsä toteuttamista miettii, on jatkuvassa muutoksessa. Tämä koskee myös sitä mediakenttää, jota kaupungin viestintä palvelee ja jonka kanssa se on päivittäin tekemisissä. Kuten edellä on mainittu, suuri osa mediamaailmasta toimii tänä päivänä reaaliajassa ja vaatii myös tiedon tuottajilta, tässä tapauksessa kaupungilta, mahdollisuutta palvella mediaa entistä nopeammin. Esimerkiksi Kymen Sanomat, jonka voidaan sanoa olevan Kotkan kaupungin kannalta merkittävin media tiedon välittämisessä kuntalaisille ja kaupungin sidosryhmille, on nykyaikaistanut verkkosivunsa ja uutisoi siellä kaupunginkin tapahtumista heti tiedon saatuaan. Myös muut merkittävät päivälehdet ovat siirtyneet samanlaiseen järjestelmään, joten kaupungilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä parempia valmiuksia reaaliaikaiseen tiedottamiseen. Sähköisille tiedotusvälineille, kuten YLE:n maakuntaradiolle Kymenlaakson Radiolle, reaaliaikaista tietoa on välitetty jo useita vuosia ja kun radion keskustoimitus on nyt sijoittunut Kotkan ydinkeskustaan, lisääntyy kaupungin ja Kymenlaakson Radion välinen yhteistyö jatkossa entisestään. Yleisradio on edelleen myös tärkein yhteistyökumppani mahdollisissa kriisi- ja onnettomuustilanteissa eli sellaisissa tiedotustarpeissa, joissa viesti on saatava välitettyä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman suurelle väkijoukolle. Kotkan viestinnän kannalta tärkeitä medioita ovat myös ilmaisjakelu-/kaupunkilehdet Ankkuri ja Hiiohoi sekä viikkolehti Eteenpäin, joiden ajankohtaisuutta tosin rajoittaa lehtien ilmestyminen ainoastaan 1-2 kertaa viikossa. Ilmaisjakelulehtien etuna on kuitenkin se, että lehti jaetaan käytännössä kaikkiin Etelä- Kymenlaakson talouksiin, joten viestin saaminen sen kautta muillekin kuin päivälehden tilaajille, on varsin helppoa. Suomen Tietotoimiston aluetoimituksen siirtyminen Kotkasta Lappeenrantaan heikensi jonkin verran kaupungin valtakunnallista medianäkyvyyttä, mutta kaupungin ja STT:n aluetoimituksen tiivis yhteistyö ja kanssakäyminen korvaavat tämän menetyksen. Muista medioista myös Helsingin Sanomat, Yleisradion TV- ja radiouutiset sekä MTV3:n uutiset toimivat nekin Lappeenrannasta käsin, joten myös näiden toimitusten kanssa

10 9 yhteistyön edelleen tiivistäminen sekä henkilökohtaisten kontaktien ylläpitäminen yksittäisten toimittajien kanssa, on tärkeää. Osa kaupungin kannalta tärkeää mediakenttää ovat myös lähialueella ilmestyvät ja Kotkan asioista aika ajoin kirjoittavat lehdet, kuten Anjalankosken Sanomat ja loviisalainen Östra Nyland sekä kaupallinen radioasema Iskelmäradio. Entistä tärkeämpää on myös seurata aktiivisesti mediassa käytävää julkista keskustelua, kuten yleisönosasto- ja tekstiviestipalstoja, joiden kautta saadaan ainakin pintapuolinen kuva ajankohtaisesta kuntalaiskeskustelusta Internet Kaupunki avasi uudistuneen internet-sivustonsa maaliskuussa Noin puolitoista vuotta kestäneen kehitystyön tuloksena Kotka sai organisaatiopainotteisen verkkosivustonsa tilalle modernin ja asiakaslähtöisen sivuston, jonka kehitystyö jatkuu edelleen. Olennainen työkalu verkkosivuston jatkuvassa kehittämisessä on lähes päivittäin saatava asiakaspalaute, josta tosin suuri osa ei kohdistu niinkään itse verkkosivuihin vaan kaupungin tarjoamiin peruspalveluihin. Tämä osoittaa kuitenkin, että yksi verkkopalveluiden tärkeimpiä tehtäviä eli vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten ja kaupungin virkamieskunnan sekä luottamushenkilöiden välillä on toteutunut. Kuntalaisilta tulee verkkosivujen palautekanavan kautta kaupungin keskushallintoon toivomuksia, ehdotuksia ja kritiikkiä, jotka välitetään mahdollisimman nopeasti vastuu- ja palvelualueiden asianosaisille viran- tai toimenhaltijoille jatkotoimenpiteitä varten. Vuonna 2006 tehty tutkimus, jossa selvitettiin mielipiteitä Kotkan uudesta sivustosta, osoitti, että kuntalaiset haluavat asioida verkon välityksellä entistä enemmän ja kiinnostusta verkkoasiointiin on etenkin terveydenhoitoon, liikunta- ja vapaa-aikapalveluihin, koulutukseen ja kirjastoon liittyvissä asioissa. Tulevaisuudessa vuorovaikutusta pyritään edelleen lisäämään luomalla verkkosivuille sähköiseen asiointiin tarvittavia lomakkeita. Vuorovaikutusta pyritään vahvistamaan myös parantamalla sivuston yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten wikien, blogien ja keskustelupalstojen avulla. Lähivuosien kehityshankkeita on myös internetsivujen kieliversioiden, kuten englannin- ja venäjänkielisten sivujen täydentäminen Intranet Intranet on sisäisen viestinnän tärkeimpiä työkaluja ja vaikka se ei korvaa esimerkiksi työntekijän ja hänen esimiehensä henkilökohtaista tapaamista, on intranet tehokas työväline työyhteisön sisällä kulkevien viestin välittämiseen nopeasti ja luotettavasti. Kotkan kaupungissa pitkään käytössä olleen intranet-järjestelmän suurin puute on ollut sen epäkäytännöllisyys ja vanhanaikaisuus. Intranetin uudistamishanke saatetaan päätökseen vuoden 2008 aikana ja uuden intranetin myötä voidaan jatkossa tehostaa etenkin sisäisten tiedotteiden ja uutisten tavoittavuutta ja ajankohtaisuutta. Lisäksi uusittu intranet antaa tarvittaessa mahdollisuuden pientenkin eli muutaman hengen työyhteisöjen sisäiseen tiedottamiseen ja dokumentinhallintaan Tiedottajaverkosto Kaupungissa muodostettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä ns. tiedottajaverkosto, jossa on edustajat kaikilta palvelualueilta. Viestintä- ja suhdetoimintayksikön koordinoiman verkoston tärkein tehtävä on välittää palvelualueiden toimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa viestintäyksikön välityksellä kuntalaisille. Käytännössä tämä tapahtuu tiedotusvälineiden ja muiden medioiden, kuten kaupungin internetsivujen kautta.

11 10 Osa tätä verkostoa ovat kaupungin internet- ja intranetsivujen päätoimittajat, jotka vastaavat omien palvelualueidensa verkkosivujensa päivityksistä ja tietojen pysymisestä ajankohtaisina Viestintäyhteistyö Kotka-konsernissa Kotka-konserniin kuuluu lukuisia tytäryhtiöitä ja muita toimijoita, joiden kanssa konsernihallinnon viestintäyksikkö pyrkii olemaan tulevaisuudessa yhä tiiviimmässä yhteistyössä. Kaupungin kokonaan omistamista tytäryhtiöistä strategisesti tärkeimmät ovat liiketoimintayhtiöt Kotkan Satama Oy ja Kotkan Energia Oy. Niiden toiminnalla on suuri merkitys Kotkan strategisten päämäärien saavuttamisessa ja vision toteutumisessa. Viestintäyhteistyötä kehitetään edelleen myös tuottoa tavoittelemattomien mutta strategisesti tärkeiden tytäryhtiöiden kuten elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n, Kotkan kaupunginteatteri Oy:n, Kymenlaakson Orkesteri Oy:n ja Kotkan Maretarium Oy:n kanssa. Kuntayhtymistä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ja Etelä-Kymenlaakson ammatillinen koulutuskuntayhtymä Suuret kaupunki-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat Kotkassa järjestetään vuosittain kymmeniä erilaisia kaupunki-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, jotka omalla tavallaan viestivät Kotkasta aktiivisena, vetovoimaisena ja omaleimaisena merikaupunkina. Hyvin toteutettuina niiden merkitys on suuri Kotkan strategisten päämäärien esilletuomisessa ja tavoitteiden toteuttamisessa. Näin ne toimivat myös kaupungin viestintäyksikön strategisena työkaluna kaupungin maineen edistämisessä. Suurista kaupunki- ja kulttuuritapahtumista viestinnällisinä keihäänkärkinä voidaan pitää jokavuotisia Kotkan Meripäiviä ja Kymijoen Lohisoittoa sekä harvemmin järjestettäviä Puuvenemessuja ja Tall Ships Races purjehdustapahtumaa. Urheilutapahtumista suurimman viestinnällisen huomion saavat aika ajoin Kotkassa järjestettävät eri lajien Suomen mestaruuskilpailut. Tärkeä merkitys Kotkan julkisuuskuvalle ovat myös menestyksekkäät palloilujoukkueet kuten FC KooTeePee, KTP Basket, Peli-Karhut ja Titaanit. Samalla tavalla tärkeitä ovat eri lajeissa kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvät yksilöurheilijat Muut viestinnän kanavat Kotkalla on lukuisa joukko myös muita viestinnän kanavia, jotka omalla toiminnallaan luovat Kotka-kuvaa toimintaympäristössään. Uusimpana toimijana on kesällä 2008 Kantasatamassa toimintansa aloittava Merikeskus Vellamo, johon sijoittuvat Suomen Merimuseo ja Kymenlaakson Museo. Uuden, arkkitehtonisesti ainutlaatuisen museorakennuksen ja sen näyttelyiden avulla Kotkalla on mahdollisuus ylittää uutiskynnys säännöllisesti ja kohentaa entisestään merikaupunkiimagoaan. Muita Kotkan kannalta myönteistä julkisuuskuvaa edistäviä toimijoita ovat muun muassa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, akvaariotalo Maretarium, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti tunnetut taiteilijat kuten kirjailijat, laulajat, muusikot ja kuvataiteilijat. Positiivisia viestejä kaupungista antavat myös menestyvät yritykset ja vetovoimaiset kauppakeskukset sekä kaupunkikuvan ja keskustojen kehittämisen puolesta työtä tekevät yhdistykset ja viranomaiset. Kotkan kannalta myönteistä viestiä maailmalle vievät myös kotikaupunkinsa puolesta puhuvat entiset kotkalaiset. Parhaita ja asiantuntevimpia viestinviejiä ovat kuitenkin Kotkan asukkaat, jotka kertovat kotikaupunkinsa hyvistä puolista.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia 2005-2008 in kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin keskushallinto SISÄLTÖ

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme kunnat ja muut alueen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Taustaa Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2017 (11.4.-12.5.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot