Viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintästrategia 2008-2012"

Transkriptio

1 Viestintästrategia

2 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa Viestintästrategia vuosille SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 Lähtökohdat ja päämäärät 2.1. Perustana Kotkan kaupunkistrategia 2.2. Tiedon saaminen kuuluu perusoikeuksiin 2.3. Viestintä on myös edunvalvontaa 3 Nykytila-analyysi ja toimintaympäristö 3.1. Viestintä- ja suhdetoimintayksikkö 3.2. Muutokset toimintaympäristössä 3.3. Ulkoinen verkosto 4 Viestintästrategia 4.1. Viestinnän visio Viestinnän strategiset päämäärät 5 Käytännön viestintä 5.1. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä 5.2. Mediakenttä 5.3. Internet 5.4. Intranet 5.5. Tiedottajaverkosto 5.6. Viestintäyhteistyö Kotka-konsernissa 5.7. Suuret kaupunki-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat 5.8. Muut viestinnän kanavat

3 2 1. Johdanto Suomalainen kuntakenttä on voimakkaassa myllerryksessä. Valtioneuvoston keväällä 2005 käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus on muokkaamassa kuntakentän useiden kuntaliitoksien kautta uuteen uskoon ja samalla kuntien palvelurakennetta pyritään uudistamaan nykyaikaisemmaksi ja ennen kaikkea jatkuvasti kiristyvän kuntatalouden vaatimukset täyttäväksi. Vaikka Kotkassa ei tätä kirjoitettaessa ole käynnissä konkreettisia kuntarakenteen muutoksia, tapahtuu kuitenkin lähialueilla koko ajan ja oletettavaa on, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset ulottuvat Kotkaankin tulevien vuosien aikana. Palvelurakenteen uudistamiseksi toki Kotkassakin tehdään suunnitelmia koko ajan. Tässä tilanteessa, jossa muutokset toimintaympäristössä ovat lähes arkipäivää, nousee kunnan viestinnän arvo entistä suuremmaksi. Kotkan kaupunki on valinnut viestintänsä painopistealueiksi ja strategisiksi päämääriksi oikea-aikaisuuden, luotettavuuden, kuntalaisten mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja osallistumiseen, kansainvälisyyden, edunvalvonnan, laadukkaan johtamisen, verkottumisen ja kestävän kehityksen. Etenkin juuri nyt, kun kuntakenttä on muutoksien kourissa, on kuntalaisille, kunnan työntekijöille ja yrityksille suunnattavan viestinnän oltava mahdollisimman oikea-aikaista ja ehdottoman luotettavaa. Kuntalaisille on myös annettava mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa kuntapäättäjien kanssa ja osallistua keskusteluun kaupungin kehittämisestä. Viestinnän avulla kuntalaiset ymmärtävät Kotkan kansainvälisen aseman ja edelläkävijän roolin monikulttuurisuuden edistämisessä. Viestintä on myös olennainen työkalu kaupungin laadukkaassa johtamisessa ja verkottumisessa eri sidosryhmien ja edunvalvontakohteiden kanssa. Viestinnän avulla kuntalaiset saavat myös jatkuvasti ajankohtaista tietoa kaupungin toimintaa ohjaavan kestävän kehityksen periaatteista. 2. Lähtökohdat ja päämäärät 2.1. Perustana Kotkan kaupunkistrategia Kuntaviestinnän tehtävänä on välittää kuntalaisille tietoa kunnan päätöksenteosta ja toiminnasta sekä lisätä kuntalaisten osallistumista kunnan hallintoon. Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädäntöön. Kotkassa nyt ensimmäistä kertaa laadittu viestintästrategia perustuu paitsi lainsäädäntöön, myös Kotkan kaupunkistrategiaan tavoitteenaan määritellä viestinnän peruslinjat, jotka osaltaan auttavat kaupunkia saavuttamaan strategiset päämääränsä. Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille ja samalla kaupungin vision vuonna Valtuusto päivitti kaupunkistrategian vuosille ja hioi Kaikkien Kotka - vision muotoon, jonka mukaan Merikaupunki Kotka on maailmanlaajuisesti verkostoitunut Suomenlahden vetovoimainen kasvukeskus. Kotkalaisuus on rohkeaa luovuutta, aktiivista osallistumista ja yrittäjyyttä, vahvaa yhteishenkeä sekä persoonallista ja omaleimaista kulttuurielämää. Kotkassa arvostetaan sosiaalista huolenpitoa, elinikäistä oppimista ja viihtyisää ympäristöä. Strategisiksi päämääriksi Kotka on valinnut 1. Kotka on 15 suurimman kaupungin joukossa Suomessa 2. Aktiivinen elinkeinoelämä ja vetovoimainen satama 3. Talous tasapainossa 4. Toimivat ja laadukkaat palvelut 5. Puhdas ja turvallinen elinympäristö

4 3 Kotkan viestintästrategia määrittelee sekä periaatteet että käytännön työkalut, joiden avulla edellä mainittujen päämäärien saavuttamista voidaan viestinnän keinoin edesauttaa. Kuten kaupungin muut strategiat, myös viestintästrategia on rakennettu Balanced Scorecard -mallin pohjalle, mikä tuo viestinnän suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin tavoitteellisuutta ja kytkee sen kaupunkikokonaisuuteen. Samalla viestinnän tulosten mittaamisen tärkeys korostuu. Kotkan viestintästrategiassa on yhteensä seitsemän strategista päämäärää. Strategisilla päämäärillä tarkoitetaan asioita ja tehtäviä, joissa viestinnän tulee onnistua täyttääkseen asetetun viestintävision. Kriittisille menestystekijöille on määritelty arviointikriteerit ja mittarit, joilla niiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida. Uusina täydentävinä mittareina toimivat lisäksi Kuntaliitossa vastikään luodut, viestinnän seurantaan ja arviointiin tarkoitetut konkreettiset työvälineet, joilla voidaan kehittää viestintää ja vuoropuhelua, tukea kunnissa tapahtuvaa muutosta ja ohjata palvelujen kysyntää ja käyttöä sekä varmistaa johtamisen ja edunvalvonnan kehitystä. Järjestelmä mahdollistaa myös viestinnän tulosten vertailun ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Kaupunkistrategian jalkauttamisessa paras viestinnän väline on kaupungin henkilöstö, sillä se on jatkuvassa kanssakäymisessä ja vuoropuhelussa asukkaiden, yritysten ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Viestinnän tehtävänä on sitouttaa henkilöstö mahdollisimman vahvasti kaupunkistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden, yhteisten arvojen ja toimintatapojen toteuttamiseen jokapäiväisessä työssä. Viestinnän käytännön työtä ohjaamaan on lisäksi laadittu erillinen Kotkan kaupungin viestintäohje, joka sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa mm. kunnan viestintää koskevasta lainsäädännöstä ja julkisuusperiaatteesta, ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta, tiedotustilaisuuksien järjestämisestä ja tiedotteiden laatimisesta, sähköisestä viestinnästä ja kriisiviestinnästä Tiedon saaminen kuuluu perusoikeuksiin Tiedon saaminen kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Sekä Suomen perustuslakiin sisältyvä julkisuusperiaate että kuntalaki määrittelevät velvoitteet, joiden mukaan kunnan on toteutettava asukkailleen suunnattua viestintää. Perustuslain mukaan viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia. Asiakirjojen julkisuutta voidaan rajoittaa vain erikseen lailla ja välttämättömien syiden vuoksi. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalaki puolestaan korostaa kunnan ja asukkaiden vuorovaikutusta. Valtuusto vastaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjestämisestä. Laki velvoittaa tiedottamaan asioista jo valmisteluvaiheessa. Samassa yhteydessä on tiedotettava, miten kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valmistelijoille ja päättäjille. Toisaalta kuntalain tiedotussäännöksessä korostetaan tiedottamista tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on tiedotettava, miten asioita on käsitelty, minkälaisia päätöksiä on tehty ja minkälaisia vaikutuksia niillä on asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Myös tutkimuksista ja selvityksistä on tiedotettava. Hallintolaki puolestaan määrittelee, että viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee kunnan tiedotusvelvollisuutta. Lain yleistavoitteisiin on kirjattu mm., että turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista Viestintä on myös edunvalvontaa Viestintää suunniteltaessa on muistettava, että se ei ole ainoastaan kunnan velvollisuus vaan myös hyvän johtamisen väline olennainen osa kunnan edunvalvontaa.

5 4 Hyvin suunnitellulla viestinnällä kunnan johto, niin johtavat virkamiehet kuin myös luottamushenkilöt voivat edesauttaa kunnan etujen ajamista mm. valtiovallan suuntaan. Olennainen osa edunvalvontaa ja Kotka-kuvan myönteistä esilletuontia on aktiivinen yhteydenpito tärkeisiin medioihin, niiden avaintoimittajiin ja muun muassa erilaisiin ammattijulkaisuihin. Näiden välityksellä Kotkalla on mahdollisuus tuoda julkiseen keskusteluun täällä kehitettyjä innovaatioita ja hyviä käytäntöjä. Tärkeätä kaupungin edunvalvonta on myös seudullisissa ja maakunnallisissa yhteistyöelimissä kuten erilaisissa kuntayhtymissä. Kotkan oman organisaation lisäksi edunvalvontaan osallistuvat kaupungin kumppaneina muun muassa elinkeinoyhtiö Cursor, Kymenlaakson kauppakamari, paikalliset yrittäjäjärjestöt ja tytäryhtiöistä etenkin Kotkan Satama Oy. 3. Nykytila-analyysi ja toimintaympäristö 3.1. Viestintä- ja suhdetoimintayksikkö Kaupungin keskushallinnossa koottiin syksyllä 2005 yhteen viestintä- ja suhdetoimintayksikköön aiemmin erillään olleet toiminnot; tiedotus, markkinointi, yritysyhteydet sekä kansainvälinen ja muu suhdetoiminta. Yksikkö vastaa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä vastuualueiden kanssa. Käytännön viestintätyön lisäksi yksikön tehtävänä on viestintästrategian jalkauttaminen kaupungin uuteen, vuoden 2008 alusta lopullisessa muodossa käyttöön otettuun organisaatioon siihen liittyvine tiedotusohjeineen ja vastuineen. Yksikön vastuulla on myös kaupungin graafisen ilmeen toteuttaminen yhteistyössä vastuualueiden kanssa, samoin kaupungin uusitun verkkosivuston kehittäminen ja ylläpito vastuualueiden ja atk-keskuksen kanssa. Yksikön kansainvälinen toiminta käsittää kaupungin kansainvälisten asioiden koordinoinnin, yhteensovittamisen ja kehittämisen. Se avustaa vastuualueita luomaan ja ylläpitämään kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja. Yksikkö koordinoi myös kaupungin kokonaismarkkinointia yhteistyössä koko Kotkakonsernin kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa tärkeimpien kaupunkitapahtumien koordinoinnista. Viestintä- ja suhdetoimintayksikössä työskentelee viisi henkilöä. Yksikköä johtaa viestintäpäällikkö, jonka toimenkuvaan kuuluvat ennen kaikkea kaupungin yritysyhteydet ja elinkeinotoiminnan edistämiseen liittyvät asiat yhteistyössä seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n kanssa sekä kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen ja vastuualueiden avustaminen markkinointiviestinnässä. Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta, mikä käytännössä tarkoittaa mm. yhteydenpitoa mediaan, kaupungin internet- ja intranetsivujen sisällön päivitystä ja koordinointia, vastuualueiden avustamista tiedottamisessa ja henkilöstölehden toimittamista. Suhdetoimintapäällikkö koordinoi kaupungin kansainvälisiä asioita ja vastaa niiden kehittämisestä, avustaa vastuualueita yhteydenpidossa kaupungin sidosryhmiin sekä vastaa kunnallisen demokratian toteuttamiseksi tarvittavien tilaisuuksien järjestämisestä. Viestintäassistentti avustaa edellä mainittuja viran- ja toimenhaltijoita ja internetasiantuntija koordinoi kaupungin internet- ja intranetsivujen graafista kokonaisilmettä ja teknistä toimivuutta Muutokset toimintaympäristössä Viestintä- ja suhdetoimintayksikön toimintaympäristö muuttui vuoden 2008 alussa, kun kaupungin organisaatiouudistuksen myötä toimialat hävisivät ja kaupunki siirtyi prosessiorganisaatioon. Toimialoille alun perin suunniteltu tiedottajaverkosto, jota tiedotuspäällikkö koordinoi, on päivitetty nyt uuden organisaatiomallin mukaisesti.

6 5 Tiedottajaverkostoa luodessa käytettiin pohjana jo olemassa olevaa päätoimittajaverkostoa, joka tiedotuspäällikön johdolla vastaa kaupungin internetsivujen päivityksestä ja sisällönsyöttäjien ohjaamisesta. Tämä verkosto on avainasemassa myös vuoden 2008 aikana toteutettavassa intranetuudistuksessa. Organisaatiouudistuksen myötä viestintä- ja suhdetoimintayksikön oma asema kaupungin strategisessa johtamisessa vahvistuu, kun viestintä nousee yhdeksi kaupungin ylimmän johdon strategiseksi työkaluksi Ulkoinen verkosto Kotkan viestinnän nykytilaa hahmotettaessa keskeinen elementti on myös ns. ulkoinen verkosto, johon voidaan katsoa kuuluvaksi ainakin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, EKAMI:n, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin ja kaupungin omien liiketoimintayhtiöiden kuten Kotkan Satama Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n viestintävastaavat. 4. Viestintästrategia 4.1. Viestinnän visio 2012 Kotkan viestintästrategiassa on yhteensä seitsemän strategista päämäärää. Strategisilla päämäärillä ja niiden yhteyteen määritetyillä kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan asioita ja tehtäviä, joissa viestinnän tulee onnistua saavuttaakseen asetetun viestintävision. Kotkan viestintävisio vuonna 2012 on: Kotka tunnetaan vetovoimaisena ja kansainvälisenä Suomenlahden meri- ja satamakaupunkina, jonka asema Kymenlaakson logistisena keskuksena on kiistaton. Asukkaat, yritykset, matkailijat ja kaupunkiin muuttoa harkitsevat tuntevat Kotkan lisäksi tasapainoisesta taloudesta, laadukkaista palveluista sekä puhtaasta ja turvallisesta ympäristöstä Viestinnän strategiset päämäärät Kotkan viestinnällä on seitsemän strategista päämäärää: 1. Oikea-aikaisuus ja luotettavuus 2. Vuorovaikutus ja osallistuminen 3. Kansainvälisyys 4. Edunvalvonta 5. Laadukas johtaminen 6. Verkottuminen 7. Kestävä kehitys

7 Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit 6 Oikea-aikaisuus ja luotettavuus Vuorovaikutus ja osallistuminen 1. Kaupungin asukkaat kokevat, että he saavat kaupungin hallinnosta ja päätöksistä oikea-aikaista ja totuudenmukaista tietoa 2. Kaupungin henkilöstö on jatkuvasti tietoinen työnantajansa suunnitelmista, kehitysnäkymistä ja mahdollisesti edessä olevista muutoksista 1. Kaupungin ja sen asukkaiden ja yritysten välille muodostuu säännöllinen yhteydenpitokäytäntö, jossa vuorovaikutus on aitoa ja tehokasta 2. Kaupunkilaiset kokevat, että he voivat osallistua kaupungin kehittämiseen Asioista tiedotetaan kaupunkilaisille säännöllisesti sekä valmisteluvaiheessa että päätösten teon jälkeen Kaupunkilaisille tiedotetaan, miten asioita on käsitelty, minkälaisia päätöksiä on tehty ja minkälaisia vaikutuksia niillä on asukkaiden jokapäiväiseen elämään Kaupungin sisäinen tiedotus toimii säännöllisesti ja henkilöstölle annetaan sisäisten tiedotuskanavien kautta mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa jo asioiden valmisteluvaiheessa Asukastilaisuuksien ja suoran kuntalaispalautteen määrä Kaupungin järjestämät, elinkeinoelämään vaikuttavat yritystilaisuudet Kansainvälisyys 1. Kansainvälisyys on luonnollinen osa kaupungin toimintaa ja monikulttuurisuus näkyy aidosti kaupunkikuvassa ja kaupungin ilmapiirissä 2. Kotkassa vahvistuu elävä ja voimakas monikulttuurinen yhteisö Kaupungin ja sen piirissä toimivien eri yhteisöjen kansainväliset tapaamiset ja kaupungissa järjestettävä monikulttuurinen toiminta ja tapahtumat Kansainvälisen taustan omaavien yritysten sijoittuminen Kotkaan Edunvalvonta Laadukas johtaminen 1. Sidosryhmien mielikuva Kotkasta on myönteinen ja tehokkaan edunvalvonnan myötä syntyy konkreetteja tuloksia 2. Tiedotusvälineissä Kotkaa pidetään innovatiivisena ja aktiivisena kaupunkina 1. Viestintä on olennainen osa kaupungin laadukasta johtamista ja kaupunginjohdon tärkeä työkalu 2. Viestintä toteutetaan ammattitaidolla, asiallisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi Säännölliset tapaamiset tärkeimpien sidosryhmien kanssa Aktiivinen yhteydenpito tärkeimpiin tiedotusvälineisiin ja niiden avaintoimittajiin Mediaseuranta Viestintäyksikkö on säännöllisesti yhteydessä kaupungin johtoon ja edustettuna kaupunginjohdon strategisessa johtoryhmässä Viestinnän koulutus on säännöllistä ja viestinnästä vastaavat kehittävät jatkuvasti työtään ja toimintatapojaan

8 Verkottuminen Kestävä kehitys 7 1. Viestintä on verkottunut seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 2. Etelä-Kymenlaakson alueella seudun viestintäorganisaatiot ovat jatkuvassa yhteistyössä. 1. Kuntalaiset tuntevat ja ymmärtävät kestävän kehityksen periaatteet ja toimenpiteet, joihin Kotka on mm. Aalborgin sopimuksessa sitoutunut sekä ovat tietoisia toimenpiteistä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi Etelä-Kymenlaakson alueen viestintäorganisaatioiden säännölliset tapaamiset Tiivis kanssakäyminen muiden Suomen suurten kaupunkien viestintäyksiköiden kanssa Yhteydenpito kansainvälisten ystävyyskaupunkien viestintävastaavien kanssa. Viestintäyksikkö tiedottaa säännöllisesti kuntalaisille ja kaupungin henkilöstölle kestävän kehityksen periaatteista ja keinoista, joilla he voivat edesauttaa ympäristöystävällisyyttä ja mm. ilmastonmuutoksen ehkäisemistä 5. Käytännön viestintä 5.1. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Kaupungin ulkoisen viestinnän onnistumisen tärkeimpiä kulmakiviä on sisäisen viestinnän moitteeton toimiminen. Keskeisenä kohderyhmänä sisäisessä viestinnässä on luonnollisesti kaupungin henkilöstö. Henkilöstön pitäminen ajan tasalla ja kaupungin asioista perillä on paras keino saada heidät sitoutumaan kaupunkistrategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Etenkin henkilöstön omaa asemaa koskevista asioista ja niihin liittyvistä muutoksista on tiedotettava ensin kaupungin sisällä ja vasta sitten esimerkiksi tiedotusvälineille. Hyvin hoidettu sisäinen viestintä vähentää epävarmuutta ja lisää me-henkeä työyhteisössä. Kotkassa sisäinen viestintä ei kaikilta osin vastaa toivottua tilaa, joten se on kaupungin viestinnän kehittämisen suurimpia tulevaisuuden haasteita. Yhtenä epäkohtana on intranet-järjestelmän epäkäytännöllisyys ja vanhanaikaisuus - siksi tähän on jo tartuttu käynnistämällä intranetin uudistamishanke. Uuden intranetin myötä pyritään tehostamaan etenkin sisäisten tiedotteiden ja uutisten tavoittavuutta, oikea-aikaisuutta ja ajankohtaisuutta. Sisäistä viestintää tehostetaan myös muilla keinoilla, mm. lisäämällä esimiesten ja heidän alaistensa vuoropuhelua esimerkiksi säännöllisissä kehityskeskusteluissa, viikkopalavereissa ja työpaikkakokouksissa. Tärkeä sisäisen viestinnän väline on edelleen myös henkilökuntalehti Tarmo, jota kehitetään olemassa olevien resurssien puitteissa. Jatkossa on mm. selvitettävä, onko Tarmon ilmestymistiheyttä lisättävä nykyisestä neljästä numerosta/vuosi, jolloin lehden ajankohtaisuus kasvaisi. Resursseja tähän on mahdollista saada vähentämällä lehden painosmäärää ja jakelua siirtämällä lehteä yhä enemmän luettavaksi intranetin välityksellä Ulkoinen viestintä Suurin ja näkyvin osa Kotkan kaupungin viestinnästä kohdistuu kaupungin ulkopuolelle ja toteutuu erilaisten tiedotusvälineiden ja muiden medioiden kautta.

9 8 Kohderyhminä ulkoisessa viestinnässä ovat sekä kuntalaiset että kaupungin sidosryhmät laajasti ottaen kaikki Kotkan asioista kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Merkittävin muutos, joka tällä hetkellä vaikuttaa ulkoisen viestinnän toteuttamiseen, liittyy sen muuttumiseen entistä hektisemmäksi ja nopeammaksi, on-line tyyppiseksi. Tämä edellyttää kaupungin viestinnältä jatkuvaa ajankohtaisuutta ja asioiden reaaliaikaista seuraamista. Reaaliaikainen tiedottaminen on ollut käytäntönä luonnollisesti jo aiemminkin, sillä esimerkiksi sähköiset joukkoviestimet kuten radio ja televisio sekä uutistoimistot päivittävät jatkuvasti uutistarjontaansa ja edellyttävät myös viestien lähettäjiltä nopeutta ja reaaliaikaisuutta. Uusina toimijoina viestintäkenttään ovat viime vuosina tulleet tiedotusvälineiden, etenkin sanomalehtien reaaliaikaiset internetsivustot, jotka päivitetään lähes samaan tahtiin kuin perinteisten sähköisten viestimien uutistarjonta. Tämä edellyttää tiedotteiden laatimisen ja julkaisemisen sekä tiedotustilaisuuksien järjestämisen entistä tarkempaa miettimistä ja ajoitusta. Aikaisempi mielikuva tiedotusvälineiden iltakymmeneen ajoittuvasta määräajasta on häviämässä ja deadline on käytännössä päällä koko ajan. Vaikka varsinainen viestintävastuu niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä on kaupunginjohdolla, -hallituksella ja valtuustolla, on käytännön vastuu sen kehittämisessä ja toimeenpanossa kaupungin viestintä- ja suhdetoimintayksiköllä, joka saa tarvittavan substanssitiedon vastuu- ja palvelualueilta. Tulevaisuudessa on harkittava viestintä- ja suhdetoimintayksikön resurssien lisäämistä ainakin yhdellä graafikon toimella, mikä antaisi yksikölle entistä paremman mahdollisuuden koordinoida ja yhtenäistää kaikkien vastuu- ja palvelualueiden graafista tuotantoa Mediakenttä Toimintaympäristö, jossa Kotkan kaupunki viestintänsä toteuttamista miettii, on jatkuvassa muutoksessa. Tämä koskee myös sitä mediakenttää, jota kaupungin viestintä palvelee ja jonka kanssa se on päivittäin tekemisissä. Kuten edellä on mainittu, suuri osa mediamaailmasta toimii tänä päivänä reaaliajassa ja vaatii myös tiedon tuottajilta, tässä tapauksessa kaupungilta, mahdollisuutta palvella mediaa entistä nopeammin. Esimerkiksi Kymen Sanomat, jonka voidaan sanoa olevan Kotkan kaupungin kannalta merkittävin media tiedon välittämisessä kuntalaisille ja kaupungin sidosryhmille, on nykyaikaistanut verkkosivunsa ja uutisoi siellä kaupunginkin tapahtumista heti tiedon saatuaan. Myös muut merkittävät päivälehdet ovat siirtyneet samanlaiseen järjestelmään, joten kaupungilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä parempia valmiuksia reaaliaikaiseen tiedottamiseen. Sähköisille tiedotusvälineille, kuten YLE:n maakuntaradiolle Kymenlaakson Radiolle, reaaliaikaista tietoa on välitetty jo useita vuosia ja kun radion keskustoimitus on nyt sijoittunut Kotkan ydinkeskustaan, lisääntyy kaupungin ja Kymenlaakson Radion välinen yhteistyö jatkossa entisestään. Yleisradio on edelleen myös tärkein yhteistyökumppani mahdollisissa kriisi- ja onnettomuustilanteissa eli sellaisissa tiedotustarpeissa, joissa viesti on saatava välitettyä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman suurelle väkijoukolle. Kotkan viestinnän kannalta tärkeitä medioita ovat myös ilmaisjakelu-/kaupunkilehdet Ankkuri ja Hiiohoi sekä viikkolehti Eteenpäin, joiden ajankohtaisuutta tosin rajoittaa lehtien ilmestyminen ainoastaan 1-2 kertaa viikossa. Ilmaisjakelulehtien etuna on kuitenkin se, että lehti jaetaan käytännössä kaikkiin Etelä- Kymenlaakson talouksiin, joten viestin saaminen sen kautta muillekin kuin päivälehden tilaajille, on varsin helppoa. Suomen Tietotoimiston aluetoimituksen siirtyminen Kotkasta Lappeenrantaan heikensi jonkin verran kaupungin valtakunnallista medianäkyvyyttä, mutta kaupungin ja STT:n aluetoimituksen tiivis yhteistyö ja kanssakäyminen korvaavat tämän menetyksen. Muista medioista myös Helsingin Sanomat, Yleisradion TV- ja radiouutiset sekä MTV3:n uutiset toimivat nekin Lappeenrannasta käsin, joten myös näiden toimitusten kanssa

10 9 yhteistyön edelleen tiivistäminen sekä henkilökohtaisten kontaktien ylläpitäminen yksittäisten toimittajien kanssa, on tärkeää. Osa kaupungin kannalta tärkeää mediakenttää ovat myös lähialueella ilmestyvät ja Kotkan asioista aika ajoin kirjoittavat lehdet, kuten Anjalankosken Sanomat ja loviisalainen Östra Nyland sekä kaupallinen radioasema Iskelmäradio. Entistä tärkeämpää on myös seurata aktiivisesti mediassa käytävää julkista keskustelua, kuten yleisönosasto- ja tekstiviestipalstoja, joiden kautta saadaan ainakin pintapuolinen kuva ajankohtaisesta kuntalaiskeskustelusta Internet Kaupunki avasi uudistuneen internet-sivustonsa maaliskuussa Noin puolitoista vuotta kestäneen kehitystyön tuloksena Kotka sai organisaatiopainotteisen verkkosivustonsa tilalle modernin ja asiakaslähtöisen sivuston, jonka kehitystyö jatkuu edelleen. Olennainen työkalu verkkosivuston jatkuvassa kehittämisessä on lähes päivittäin saatava asiakaspalaute, josta tosin suuri osa ei kohdistu niinkään itse verkkosivuihin vaan kaupungin tarjoamiin peruspalveluihin. Tämä osoittaa kuitenkin, että yksi verkkopalveluiden tärkeimpiä tehtäviä eli vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten ja kaupungin virkamieskunnan sekä luottamushenkilöiden välillä on toteutunut. Kuntalaisilta tulee verkkosivujen palautekanavan kautta kaupungin keskushallintoon toivomuksia, ehdotuksia ja kritiikkiä, jotka välitetään mahdollisimman nopeasti vastuu- ja palvelualueiden asianosaisille viran- tai toimenhaltijoille jatkotoimenpiteitä varten. Vuonna 2006 tehty tutkimus, jossa selvitettiin mielipiteitä Kotkan uudesta sivustosta, osoitti, että kuntalaiset haluavat asioida verkon välityksellä entistä enemmän ja kiinnostusta verkkoasiointiin on etenkin terveydenhoitoon, liikunta- ja vapaa-aikapalveluihin, koulutukseen ja kirjastoon liittyvissä asioissa. Tulevaisuudessa vuorovaikutusta pyritään edelleen lisäämään luomalla verkkosivuille sähköiseen asiointiin tarvittavia lomakkeita. Vuorovaikutusta pyritään vahvistamaan myös parantamalla sivuston yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten wikien, blogien ja keskustelupalstojen avulla. Lähivuosien kehityshankkeita on myös internetsivujen kieliversioiden, kuten englannin- ja venäjänkielisten sivujen täydentäminen Intranet Intranet on sisäisen viestinnän tärkeimpiä työkaluja ja vaikka se ei korvaa esimerkiksi työntekijän ja hänen esimiehensä henkilökohtaista tapaamista, on intranet tehokas työväline työyhteisön sisällä kulkevien viestin välittämiseen nopeasti ja luotettavasti. Kotkan kaupungissa pitkään käytössä olleen intranet-järjestelmän suurin puute on ollut sen epäkäytännöllisyys ja vanhanaikaisuus. Intranetin uudistamishanke saatetaan päätökseen vuoden 2008 aikana ja uuden intranetin myötä voidaan jatkossa tehostaa etenkin sisäisten tiedotteiden ja uutisten tavoittavuutta ja ajankohtaisuutta. Lisäksi uusittu intranet antaa tarvittaessa mahdollisuuden pientenkin eli muutaman hengen työyhteisöjen sisäiseen tiedottamiseen ja dokumentinhallintaan Tiedottajaverkosto Kaupungissa muodostettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä ns. tiedottajaverkosto, jossa on edustajat kaikilta palvelualueilta. Viestintä- ja suhdetoimintayksikön koordinoiman verkoston tärkein tehtävä on välittää palvelualueiden toimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa viestintäyksikön välityksellä kuntalaisille. Käytännössä tämä tapahtuu tiedotusvälineiden ja muiden medioiden, kuten kaupungin internetsivujen kautta.

11 10 Osa tätä verkostoa ovat kaupungin internet- ja intranetsivujen päätoimittajat, jotka vastaavat omien palvelualueidensa verkkosivujensa päivityksistä ja tietojen pysymisestä ajankohtaisina Viestintäyhteistyö Kotka-konsernissa Kotka-konserniin kuuluu lukuisia tytäryhtiöitä ja muita toimijoita, joiden kanssa konsernihallinnon viestintäyksikkö pyrkii olemaan tulevaisuudessa yhä tiiviimmässä yhteistyössä. Kaupungin kokonaan omistamista tytäryhtiöistä strategisesti tärkeimmät ovat liiketoimintayhtiöt Kotkan Satama Oy ja Kotkan Energia Oy. Niiden toiminnalla on suuri merkitys Kotkan strategisten päämäärien saavuttamisessa ja vision toteutumisessa. Viestintäyhteistyötä kehitetään edelleen myös tuottoa tavoittelemattomien mutta strategisesti tärkeiden tytäryhtiöiden kuten elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n, Kotkan kaupunginteatteri Oy:n, Kymenlaakson Orkesteri Oy:n ja Kotkan Maretarium Oy:n kanssa. Kuntayhtymistä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ja Etelä-Kymenlaakson ammatillinen koulutuskuntayhtymä Suuret kaupunki-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat Kotkassa järjestetään vuosittain kymmeniä erilaisia kaupunki-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, jotka omalla tavallaan viestivät Kotkasta aktiivisena, vetovoimaisena ja omaleimaisena merikaupunkina. Hyvin toteutettuina niiden merkitys on suuri Kotkan strategisten päämäärien esilletuomisessa ja tavoitteiden toteuttamisessa. Näin ne toimivat myös kaupungin viestintäyksikön strategisena työkaluna kaupungin maineen edistämisessä. Suurista kaupunki- ja kulttuuritapahtumista viestinnällisinä keihäänkärkinä voidaan pitää jokavuotisia Kotkan Meripäiviä ja Kymijoen Lohisoittoa sekä harvemmin järjestettäviä Puuvenemessuja ja Tall Ships Races purjehdustapahtumaa. Urheilutapahtumista suurimman viestinnällisen huomion saavat aika ajoin Kotkassa järjestettävät eri lajien Suomen mestaruuskilpailut. Tärkeä merkitys Kotkan julkisuuskuvalle ovat myös menestyksekkäät palloilujoukkueet kuten FC KooTeePee, KTP Basket, Peli-Karhut ja Titaanit. Samalla tavalla tärkeitä ovat eri lajeissa kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvät yksilöurheilijat Muut viestinnän kanavat Kotkalla on lukuisa joukko myös muita viestinnän kanavia, jotka omalla toiminnallaan luovat Kotka-kuvaa toimintaympäristössään. Uusimpana toimijana on kesällä 2008 Kantasatamassa toimintansa aloittava Merikeskus Vellamo, johon sijoittuvat Suomen Merimuseo ja Kymenlaakson Museo. Uuden, arkkitehtonisesti ainutlaatuisen museorakennuksen ja sen näyttelyiden avulla Kotkalla on mahdollisuus ylittää uutiskynnys säännöllisesti ja kohentaa entisestään merikaupunkiimagoaan. Muita Kotkan kannalta myönteistä julkisuuskuvaa edistäviä toimijoita ovat muun muassa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, akvaariotalo Maretarium, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti tunnetut taiteilijat kuten kirjailijat, laulajat, muusikot ja kuvataiteilijat. Positiivisia viestejä kaupungista antavat myös menestyvät yritykset ja vetovoimaiset kauppakeskukset sekä kaupunkikuvan ja keskustojen kehittämisen puolesta työtä tekevät yhdistykset ja viranomaiset. Kotkan kannalta myönteistä viestiä maailmalle vievät myös kotikaupunkinsa puolesta puhuvat entiset kotkalaiset. Parhaita ja asiantuntevimpia viestinviejiä ovat kuitenkin Kotkan asukkaat, jotka kertovat kotikaupunkinsa hyvistä puolista.

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot