TALVIVAARAN KAIVOKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOKSEN"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOKSEN SISÄINEN PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty: Laatija: Inspaa Finland Oy Sanna Anttila

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PELASTUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA Pelastussuunnitelman laatiminen TALVIVAARAN KAIVOS Talvivaaran kaivoksen kohteet Urakoitsijat Kohteissa noudatettavat lait ja asetukset Ympäristöselvitys KOHTEEN YLEISTIEDOT Toiminnanharjoittaja Yleiskuvaus toiminnasta PELASTUSTOIMINTA Sisäinen pelastusorganisaatio Tehdasalue Rekkaliikenteen reitit Pelastustiet Kokoontumispaikat ja -alueet Palopostit Pelastuskalusto Tehdaspalokunnan koulutus Viestiverkko Tehdaspalokunnan yleinen toimintaohje ja -malli Evakuointi Väestönsuojat Alueen sähköistys Räjäytykset VAAROJEN ARVIOINTI JA RISKIEN HALLINTA KEMIKAALIT Kemikaaliluettelo Käyttöturvallisuustiedotteet Kemikaalien purkupaikat Rikkihapon purkupaikka HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT Paloilmoitinjärjestelmä Kaasunilmaisimet Toimenpideohjeet Ulkoiset hälyttimet Savunpoisto Automaattinen sammutusjärjestelmä Kohdesuojaus Alkusammutuskalusto TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEESSA Hätänumerot Sisäinen hälytysjärjestelmä Hätäilmoituksen tekeminen Tapaturma tai sairaskohtaus Tulipalo Alkusammutusvälineen käyttö Toiminta kuultaessa yleinen vaaramerkki...38

3 3 8.8 Toiminta kemikaalionnettomuustilanteessa Toiminta kaasuvaaratilanteessa Toiminta säteilyvaaratilanteessa Toiminta öljyvahinkotilanteessa Murto-, ryöstö- tai ilkivaltatilanne Muu turvallisuus TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Tiedottamissuunnitelma YHTEYDET KUNNAN PELASTUSPALVELUTOIMINTAAN Pelastuslaitoksen yhteystiedot Alueen pelastuslaitoksen toimintavalmius Yhteiset harjoitukset pelastuslaitoksen kanssa Palotarkastukset HENKILÖKUNTA Koulutus Perehdyttäminen Ulkomaalaiset työntekijät RAKENNUKSET Kivivarasto Portti- ja paloasema Korjaamo Toimisto Laboratorio JÄLKIEN KORJAUS JA YMPÄRISTÖN PUHDISTUS ONNETTOMUUKSIEN VAIKUTUKSET KAIVOSPIIRIN ULKOPUOLELLE PELASTUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ AVOLOUHOKSEN PELASTUSSUUNNITELMA MALMINKÄSITTELYN PELASTUSSUUNNITELMA BIOLIUOTUKSEN JA VESIENKÄSITTELYN PELASTUSSUUNNITELMA METALLITEHTAAN PELASTUSSUUNNITELMA KUNNOSSAPITO-OSASTON PELASTUSSUUNNITELMA...67 LIITTEET...67 Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Toimintaohje varkaus- tai ryöstötilanteessa Sisäisen pelastussuunnitelman päivitykset Toiminta onnettomuustilanteessa Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet

4 4 1 PELASTUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA Talvivaaran kaivoksen sisäisen pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), asetukseen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) sekä pelastuslakiin (468/2003) ja Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003). Tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka Talvivaaran kaivos varautuu toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Suojelujärjestelyjen lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen vaarojen arviointi ja riskien hallinta. 1.1 Pelastussuunnitelman laatiminen Suunnitelma on laadittu ja päivitetään yhteistyössä urakoitsijoiden ja Talvivaaran oman henkilöstön kanssa. Yhteistyö toteutetaan siten, että tämä suunnitelma esitellään pääosiltaan työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Sähköinen versio pelastussuunnitelmasta toimitetaan urakoitsijoiden työsuojeluvaltuutetuille. Työsuojeluvaltuutetut esittelevät suunnitelman omalle henkilöstölleen kommentointia ja suunnitelman kehittämistä varten. Henkilökunta osallistuu työ- ja turvallisuusohjeiden tekoon laatimalla ohjeita omaa toimintaa varten. Ennen ohjeiden käyttöönottoa ne hyväksytetään osastopäälliköillä. Talvivaaran kaivoksen toiminta on pelastussuunnitelmien osalta jaoteltu osastoittain seuraavasti: Talvivaaran kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma Avolouhoksen pelastussuunnitelma Malminkäsittelyn pelastussuunnitelma Bioliuotuksen ja vesienkäsittelyn pelastussuunnitelma Metallitehtaan pelastussuunnitelma Kunnossapito-osaston pelastussuunnitelma Yllämainitut osastokohtaiset pelastussuunnitelmat ovat tämän suunnitelman liitteenä. Tämä sisäinen pelastussuunnitelma sisältää Talvivaaran kaivoksen kohteet sekä urakoitsijat, joiden henkilöstömäärä on alle 30 henkilöä tai joilla on alueella pienimuotoista toimintaa. Urakoitsijat, jotka ovat lain (390/2005) ja asetuksen (59/1999) mukaisia laajamittaisia toiminnanharjoittajia, laativat oman, kaivoksen toimintaan sopeutetun sisäisen pelastussuunnitelman henkilöstömäärästä riippumatta.

5 5 Tässä suunnitelmassa Talvivaaran kaivoksesta käytetään tarvittaessa nimitystä tilaaja ja alueella toimivista toiminnanharjoittajista nimitystä urakoitsija. Talvivaaran kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma sekä urakoitsijakohtaiset suunnitelmat ovat osana alueesta toteutettua turvallisuusselvitystä. Tämä Talvivaaran kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma on päivitettävä dokumentti. Suunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 2 TALVIVAARAN KAIVOS 2.1 Talvivaaran kaivoksen kohteet Tämä suunnitelma sisältää avolouhoksen, kartassa 1. olevat tehdasalueen kohteet ja koekasatoiminnan. Koekasatoiminta Talvivaaran kaivoksen alueella on erillinen alue, missä olemassa olevat riskit on huomioitu kohteen mukaisilla turvajärjestelyillä. Koekasatoiminta päättyy vuoden 2008 lopussa. Kuva tehdasalueesta ja omien kohteiden sijainti numeroineen lukuun ottamatta avolouhosta sekä koekasatoimintaa on seuraavalla sivulla olevassa kartassa, kartta nro 1. Karttaan on merkitty nuolella myös alueella oleva pienehkö kaasuvarasto.

6 6 Kaasuvaraston sijainti toimistorakennuksen, nro 870, kulmauksessa. Kartta 1. Talvivaaran metallitehtaan aluekartta 2.2 Urakoitsijat Kaikki urakoitsijat, joiden henkilöstömäärä on yli 30 henkilöä aliurakoitsijoineen, ovat laatineet tai laativat yrityskohtaisen, sisäisen pelastussuunnitelman. Myös kaikki sellaiset urakoitsijat, jotka toimivat lain (390/2005) ja asetuksen (59/1999) mukaisina laajamittaisina toiminnanharjoittajina, laativat oman, kaivoksen toimintaan sopeutetun sisäisen pelastussuunnitelman henkilöstömäärästä riippumatta. Urakoitsijakohtaiset pelastussuunnitelmat hyväksyy tilaajan turvallisuuspäällikkö. Suunnitelmia säilytetään urakoitsijoiden omissa toimitiloissa sekä tilaajan osalta turvallisuuspäällikön toimistossa sekä niissä tuotannon ja prosessin vaiheissa, missä ko. urakoitsijalla on toimintaa. Urakoitsijoiden pelastussuunnitelmat sisältävät oman henkilöstön toiminnan sekä aliurakoitsijat ja heidän henkilöstönsä toiminnan.

7 7 2.3 Kohteissa noudatettavat lait ja asetukset Koko Talvivaaran kaivospiirin alueella noudatetaan kaikkia voimassaolevia, ko. toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita ja niiden myöhempiä päivityksiä. 2.4 Ympäristöselvitys Talvivaaran kaivos on saanut hankkeelle ympäristöluvan Ympäristölupapäätös Nro 33/07/1, Dnro PSY-206-Y-47. Ympäristöluvassa on määräyksiä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä estämiseksi. Ympäristölupahakemukseen on tehty tarkkailusuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet: rakentamisvaiheen aikaisen tarkkailun; tuotannon käyttötarkkailun; päästötarkkailun; ja ympäristövaikutusten tarkkailun. Määräyksien toteutumista seurataan tarkkailusuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on jätetty hyväksyttäväksi Kainuun ympäristökeskukseen elokuussa Ympäristövaikutuksen arviointia seurataan YVA -arviointiprosessilla. Arviointiprosessi (YVA) koskien Talvivaaraa tehtiin kevään 2004 kuluessa, kun YVA-ohjelma kirjattiin arviointiprosessin ohjenuoraksi. YVA koskien Talvivaaraa saatiin valmiiksi 30. joulukuuta YVA:n keskeinen osa-alue oli erilaisten louhintamenetelmien vertailu perustuen niiden oletettuihin ympäristövaikutuksiin. Prosessien vertailun oleellinen sisältö on seuraava: metallien erotus malmista (bioliuotus verrattuna happoliuotukseen autoklaavissa); louhitun malmin murskaus- ja kuljetusmenetelmät; makean veden lähteet ja prosessiveden käsittelymenetelmät; ja raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetus. YVA-prosessia ovat johtaneet ja seuranneet tätä tarkoitusta varten perustetut projektija johtoryhmät. Kaivosprojektin suunnittelun edistymisestä ja sen ympäristövaikutuksista on säännöllisesti raportoitu paikallisessa mediassa sekä tiedotustilaisuuksissa, jotka on tarkoitettu paikallisille asukkaille. Kaivoksen sulkemissuunnitelma on myös valmistunut.

8 8 3 KOHTEEN YLEISTIEDOT Kaivos sijaitsee n. 40 km:n päässä Sotkamosta ja Kajaanista Rautavaaran suuntaan. Talvivaaran kaivoksen toiminnan päätavoite on kehittää ja hyödyntää Sotkamossa olevia monimetalliesiintymiä. Tuotanto aloitetaan loppuvuodesta 2008 ja vuosittainen nikkelin tuotantomäärä on noin tonnia. Kaivos tuottaa prosessin sivutuotteena vuosittain noin tonnia sinkkiä, tonnia kuparia ja tonnia kobolttia. Mainitut tuotteet myydään metallisulfideina. Talvivaara Mining Company Ltd Ahventie 4 B Espoo FINLAND Tel Fax Lahnasjärventie Tuhkakylä, Sotkamo FINLAND Tel Fax sähköposti: www-sivut: 3.1 Toiminnanharjoittaja Talvivaaran kaivos on osittain kansainvälisessä omistuksessa oleva suomalainen kaivostoimintaa harjoittava yritys, jolle on tyypillistä korkea turvallisuuskulttuuri. Toiminnanharjoittaja on toiminnassaan sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tavoitteena on olla edelläkävijä ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioissa. Korkeaan turvallisuuskulttuuriin on sitoutunut kaikki alueella toimivat yritykset ja niiden henkilöstö. Työpaikan turvallisuutta kehitetään 0-tapaturmaa-ajattelun mukaisesti. 3.2 Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta kaivosalueella jakaantuu avolouhostoimintaan, malminkäsittelyyn, bioliuotukseen ja vesienkäsittelyyn, metallien talteenottoon sekä tukitoimintoihin. Kaivoksella tuotetaan pääsääntöisesti nikkeliä, noin tonnia/vuosi. Koko kaivosalueen laajuus on noin 60 km2. Malmi louhitaan ja murskataan sopivaan raekokoon avolouhoksella josta se kuljetetaan ajoneuvoilla välivarastoon. Kuljettimien valmistuttua malmi kuljetetaan niillä välivarastoon. Sopivaan raekokoon murskattu malmi kuljetetaan kuljettimilla seuraavaan vaiheeseen, eli bioliuotukseen. Bioliuotuksessa bakteerien avulla malmista irrotetaan metallit. Seuraavassa vaiheessa raaka-aine menee malmin talteenottoon, jossa lopputuotteena on nikkeli sekä sivutuotteina muita metalleja. Tuotteet varastoidaan ja kuljetetaan junalla sähkörataa pitkin asiakkaalle. Tuotannon alkaessa henkilöstövahvuus kaivoksen alueella on noin 1000 henkilöä.

9 9 Työmaan erityispiirteitä ovat: urakoitsijoiden ja työntekijöiden suuri määrä paljon raskasta liikennettä alueella tehtävät päivittäiset räjäytystyöt työskentely pimeänä vuodenaikana, kylmässä ja pakkasessa kaivosympäristöstä johtuvat erityisvaatimukset kireät aikataulut alueen suuri pinta-ala ulkomaalaisten asennustyöntekijöiden osallistuminen erikoislaitteistojen asennustehtäviin korkeat rakennukset kemikaalien kuljetukset ja varastointi erityyppiset/samanaikaiset asennustyöt ja tuotannon käynnistäminen sähkökaapelit ja avolinjat nostot ja kaivuutyöt sähkölinjojen vaikutusalueilla kaivosajoneuvot poikkeavat liikennesäännöt suuret koneiden käyttöenergiat liikkuvat kuljettimet; - putoavat kivet/putoamisvaara kuljettimien päältä 4 PELASTUSTOIMINTA Onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä pelastus-, ensiapu- ja muista kiireellisistä tehtävistä vastaavat yrityksen pelastusorganisaation henkilöstö pelastustoiminnanjohtajan johtamana. Organisaatiossa on jokaisella oma tehtävänsä, jonka he hoitavat muun työnsä ohella. Henkilöstön tulee perehtyä huolellisesti yrityksen pelastussuunnitelmaan, omaan tehtäväkuvaukseen ja annettuihin pelastusohjeisiin ja toimia niiden mukaan sekä normaaliaikana että onnettomuuden sattuessa. Myös jokaisen yksityisen henkilön tulee toimia annettujen ohjeiden mukaan, ylläpitää ja edistää yrityksen turvallisuuskulttuurin muodostumista ja tarvittaessa ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa vahingon laajuutta. Organisaation johdon tulee omalta osaltaan mahdollistaa organisaation toiminta antamalla henkilöstölle riittävä toimintavapaus ja riittävät resurssit tehtävien suorittamiseen. 4.1 Sisäinen pelastusorganisaatio Turvallisuusasioissa johdon edustajana toimii toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa varamies sekä pelastustoiminnanjohtajana toimii organisaation työsuojelu- /turvallisuuspäällikkö. Johdon tehtävänä on delegoida asioita ja johtaa pelastustoimintaa. Talvivaaran kaivoksessa on työsuojelutoimikunta sekä työterveyshoitaja viitenä päivänä viikossa ja lääkäripalvelut ostopalveluna.

10 10 Kaivoksen johtoryhmän kokouksissa käsitellään kaikki turvallisuuteen liittyvät tapahtumat sekä myös aina läheltä piti -tilanteet. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: tehtävä nimi puhelinnumero toimitusjohtaja Pekka Perä kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari osastopäällikkö Arto Suokas osastopäällikkö Raimo Tolonen osastopäällikkö Janne Tuoma osastopäällikkö Leif Rosenback osastopäällikkö Timo Ikäheimonen ympäristöpäällikkö Heikki Kovalainen Esko Keltikangas turvallisuuspäällikkö Risto Manninen EHS-organisaatio on esitetty kaaviossa 1. ENVIRONMENTAL AND HEALTH AND SAFETY Environmental Manager Heikki Kovalainen Health and Safety Manager Risto Manninen Environmental Officer NN Safety Officer Henna-Riikka NN Puolakka Talvivaara Laboratory Services Healt Care Health Care Nurse x2 x 1 Mine rescue && environmental response team trained operators x 16 trained operators x 35 Security Service ISS Security Trained guardians Security Service ISS Security Trained quardians x7 x 11 24/7 x1 24/7 x 2 Independent Monitoring Consultant Jaakko Pöyry Ltd Kaavio 1. EHS-organisaatio

11 Tehdasalue Tehdasalue on numeroitu kartan 2. mukaisesti. Onnettomuustilanteessa ja hätäilmoitusta tehtäessä ilmoitetaan aina myös kohteen numero, missä onnettomuus on sattunut. Tehdasalue aidataan ja kulku alueelle on mahdollista ainoastaan vartioitujen porttien kautta. Jokainen tehdasalueella liikkuva henkilö ja ajoneuvo rekisteröityy kulunvalvontajärjestelmään.

12 Kartta 2. Tehdasalueen numerointi 12

13 Rekkaliikenteen reitit Alla olevassa kartassa on kuvattu tehdasalueen saapuva ja lähtevä rekkaliikenne. Kartta 3. Tehdasalueen rekkaliikenne

14 Pelastustiet Tehdasalueen pelastustiet on alla olevassa kartassa 4. Tehdasalueen ulkopuolella pelastusteinä käytetään alueille johtavia kulkuteitä. Onnettomuustilanteissa vartijat opastavat pelastushenkilöstön paikalle. Alueen johtopaikka sijaitsee paloaseman luokassa kohde nro 805. Kartta 4. Tehdasalueen pelastustiet

15 Kokoontumispaikat ja -alueet Alla olevassa kartassa on määritelty tehdasalueen kokoontumispaikat ja kokoontumisalueet. Kokoontumisalueet on merkitty punaisilla reunaviivoilla ja kokoontumispaikat on merkitty nuolella ja numeroitu numeroinnilla Kartta 5. Tehdasalueen kokoontumispaikat ja -alueet

16 Palopostit Alustavien palopostien sijainti tehdasalueella on merkitty karttaan 6. Kartta 6. Palopostien sijainti tehdasalueella

17 17 Alueen ulkoiset palopostit merkitään jälkivalaisevilla palopostikylteillä sitä mukaan kuin asennukset toteutetaan. 4.7 Pelastuskalusto Alueella on kohteen riskien mukainen pelastustoimen valmius sekä koulutetut omat palomiehet. Alueella on käytössä pakettiauto, jossa on alkusammutuskalusto, impulssisammuttimia 3 kpl, paineilmalaitteet sekä ensivastekalusto. Uudet portti- ja paloaseman tilat ovat käytössä, kohde on tehdasalueen kartoissa numerolla 805. Oman paloauton hankintaprosessi tehdaspalokunnalle on käynnistetty ja auto luovutetaan palokunnalle elokuussa Tämän hetkinen pelastuskalusto on lueteltu taulukossa 1.

18 18 Taulukko 1. Pelastuskalusto Talvivaaran kaivos Laatija pvm Pelastuskalusto S uojavaatteet ja -varus teet Sammutusasu 2-osainen housut korkea vyötärö (varastomalli) 50 Kypärän alushuppu 50 Palokypärä Heros Extreme, kiinteä valaisin 50 Palovyö 50 Palojalkine Jolly 9081 Ga Firegard 50 Palokäsine Falcon 50 Paineilmahengityslaite 9 peruslaite PSS 90 Paineilmahengityslaitteen kasvo-osan suojapussi 5 Paineilmalaite DRÄGER PSS 90 täydellisenä 3 Paloköysi kelalla 50 m 30 Roiskesuojapuku RinbaBasic Ferranyl 10 Kokonaamari SARI 10 ABEK-P3 suodatin edelliseen 30 Kalvovaahtoneste FFF-RF Sohlberg Laskeutumisreppu varusteineen täydellisenä 2 20 litraa Navaho Bod kokovaljas EN köysi Intervention 50 m Nauhalenkki 150 cm 2 Kemikaalisuojapuku Dräger WorkMaster Pro Et Himex ilmastoinnilla 5 Kylmäsuojapuku 5 Kemikaalisuojapuvun puhdistus ja kuivauslaitteisto Rosenbauer 1 tilattu S uojavarus teiden vara-os at Suojapussi komposiittisäiliölle Nomex III 5 Varapullo 45 teräs 6 l. Mica IL-80 ATEX 1 W käsivalaisin säilytys/latausteline 6 Ajoneuvot ja pelastus kalus tot Paloauto 1 tilattu toimitus elokuu 08 Pakettiauto 1 vesitykki 4000 l/min 1 tilattu toimitus elokuu 08 generaattori 8 KvolttiA 1 tilattu toimitus elokuu 08 valomasto 4 m, 4 x 1000 W 1 tilattu toimitus elokuu 08 vetotikkaat 13 m 1 tilattu toimitus elokuu 08 vesisäiliö 4500 l 1 tilattu toimitus elokuu 08 vaahtonestesäiliö 300 l, omalla sekoittajalla 1 tilattu toimitus elokuu 08 Letkukehikko mm.letkulle 40 Paloletku 51 mm 30 Paloletku 76 mm. 30 TFT.-midforce suihkuputki 15 PIG viemärin sulkumatto 92x92 5 Ajoneuvoteline Dräger laitteelle 5 TFT- petrojet vesitykki kiinteä asennus, täydellisenä 2 tilattu toimitus elokuu 08 TFt-Vector vesitykki maastojalustalla + Mastermatic aut.kärki 1 tilattu toimitus elokuu 08 TFT- petrojet vesitykki kiinteä asennus, täydellisenä 2 tilattu toimitus elokuu 08 ensivastekalusto K iinteis tön kiinteät s uojavarus teet Palopostikaappi malli teollisuus (sis. MS-sulkuventtiili) 15 Öljyvahing on rajaaminen SR3027 Öljynimeytyspuomi d=13 cm x 3m./4 säk. 5 Säkkiä S ava-s ulkutulpat halk mm. 3 halk mm. 2 halk mm. 2 Ohjain sulkutulpille 1 Täyttöletku 10 m 2 Paineenalennin edelliselle kalustolle 1 S ava F lat-f orm nostotyyny Ohjainyksikkö edelliseen Kevlar-vahvistettu SLK 6/ t 8 bar SLK 12/ t 9 bar SLK 40/ t 10 bar SLK 64/ t 11 bar Paineenalenninyksikkö 200/300 bar.edelliseen 1 Liitäntäletkut 10 m. 2 1 joystic ohjaus S ava vuodonpaikkaus s arjat Mini T3 täyd. 2 M1 täyd. 4 korkeapaine 10 bar Paineenalennin edelliselle kalustolle 4 Ohjain 4 Täyttöletku 10 m 4 E lro Gp kemikaalins iirtopumppu 1 tilattu toimitus elokuu 08 Kemikaaliletkut 20 m 2 tilattu toimitus elokuu m 1 tilattu toimitus elokuu 08 Kemiaalinkeräysallas 2000 l 1 tilattu toimitus elokuu 08 Hydraulis et pelas tus välineet Holmatro tilattu toimitus elokuu 08 saksit 927 kn 1 tilattu toimitus elokuu 08 levitin 258 kn 1 tilattu toimitus elokuu 08 ketjusarja 1 tilattu toimitus elokuu 08 tankolevitin 165 kn 2 tilattu toimitus elokuu 08 tankotuki 2 tilattu toimitus elokuu 08 polttomoottori, voimanlähde 1 Maadoituskaapeli 50 m.16 mm2 1 tilattu toimitus elokuu 08 Maadoituspiikki, klamppi,magneetti, 10 m.kaapeli 1 tilattu toimitus elokuu 08

19 Tehdaspalokunnan koulutus Koulutettua henkilöstöä on seuraavasti: turvallisuuspäällikkö, koulutuksena pelastusalan päällystötutkinto 40 SPEKIN sammutustyökurssin suorittanutta henkilöä (elokuu 2008), joista 4 savusukelluskelpoisia 2 yksikönjohtajan tasoista sammutusmiestä, jotka ovat savusukelluskelpoisia 2 ensivastekoulutuksen saanutta sammutusmiestä, jotka sisältyvät edelliseen määrään 10 sammutuskoulutuksen saaneita vartioita, joista savusukelluskelpoisia 8 kpl Taulukossa 2 on eritelty toteutuneet sekä suunnitteilla olevat koulutukset. Pelastustoimen valmius koko alueella on klo välisenä aikana on edellä mainitun henkilöstön varassa, yöllä valmiutta ylläpitää alueella olevat vartijat ja sammutuskoulutuksen saaneet operaattorit. Taulukko 2. Tehdaspalokunnan koulutus TALVIVAARA PROJEKTI OY TEHDASPALOKUNNAN HENKILÖSTÖ Peruskurssit tuntia TOTEUTETTU KOULUTUS kurssien määrä 50 Sammutustyökurssi /MTO:n operaattorit I-ryhmä 13 h maalis.08 1 Sammutustyökurssi ISS-vartijat 4 h maalis.08 1 SUUNNITELTU KOULUTUS 50 operaattorit ja muu henkilöstö 14 h elo Savusukelluskurssi/Kemikaalisukelluskurssi 3 h. touko Savusukelluskurssi/Kemikaalisukelluskurssi ISS-vartijat 5 h touko Sammutustyökurssi /MTO.n operaattorit II-ryhmä 13 h elo Savusukelluskurssi/Kemikaalisukelluskurssi syys h joulu.08 1 TAVOITE 2007 vuoden lopussa Yksikönjohtaja henkilöitä Sammutusmieskurssin suorittaneita Savusukelluskurssin suorittaneita 2 h 50 h 15 h Viikkokoulutus PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 4 Kaikille palokuntaan kuuluville IFEX impulssisammutinten käyttökoulutus huhti.08 Kaikille palokuntaan kuuluville sammutushenkilöille EA -koulutus 8 vammapotilaan kohtaaminen touko Korkean paikan työskentely, välineet, pelastaminen, pelastautuminen 10 h touko-kesä Talvivaaran tehdasalueen palovesijärjestelmä, selvitykset, kalusto 40 h kesä-heinä.08 4 Viestikoulutus 40 h kesä Kemikaalin torjunta 20 h kesä-heinä-elo.08 TALVIVAARA PROJEKTIN KEMIKAALIVASTAAVAT KOULUTTAVAT KAIKKIA KESÄN 08 AIKANA Erikoiskoulutus 8 KEMIKAALINTORJUNNASSA ERI OHJELMAN MUKAAN PERUSKOULUTUS JATKUU v AIKANA ERI SUUNNITELMAN MUKAAN, JOKA TOIMITETAAN VIRANOMAISILLE JOULUKUUN 08 LOPUSSA

20 Viestiverkko Talvivaaran kaivoksen alueelle on hankittu pelastustoimen ja vartioinnin käyttöön UHF- taajuinen viestiverkko. Verkon tukiasema on sijoitettu alueella Mustamäen päällä olevaan radiomastoon, ja laitteisto maston juuressa olevaan lukittuun laitetilaan. Tukiasema on suunnattu alueelle siten, että saavutetaan kaikissa tilanteissa riittävä radiopeitto (kuuluvuus). Järjestelmällä saadaan riittävä sisätilapeitto UHF- taajuudella, koska rakennukset ovat pääosin teräsrunkoisia ja alueella on runsaasti rakenteita, joissa VHF- taajuinen radioaalto ei läpäise riittävän hyvin. VIRVE-päätelaitteiston käyttö ei ole mahdollista, koska pääosa tuotantotiloista on EX-tiloja, eikä näihin tiloihin soveltuvaa VIRVE-päätelaitetta ole kaupallisessa levityksessä. Viestiverkon liittäminen VIRVE-verkkoon tehdään Talvivaaran tehdasalueen valvomoon sijoitetulla erillisellä laitteistolla, jolla analoginen koodi muutetaan digitaaliseksi. Valvomosta on kyseisen laitteiston välityksellä mahdollista kommunikoida VIRVE-verkkoon kuuluvien päätelaitteiden kanssa. Lyhyt kuvaus laitteistosta; Tukiasemat esim. Elektro Arola (Tait) UHF Voip ( Ethernet ) ohjattuna Duplex Sis Antenni + kaapeli+ liittimet Käyttölaite ed ( Sisäinen Voip. Ethernet Voip Server ohjelmisto Päätelaitteet VERTEX EX RADIO, 10 kpl Näistä laitteista saadaan liitäntä Virve Verkkoon Kaivokselle on luotu puheryhmä, jolloin pelastuslaitos pääsee Virvellä tällä puheryhmällä järjestelmään kiinni sekä Talvivaaran kaivoksen pelastuksen Virve päätelaitteisiin. Tehdaspalokunnan henkilöstön määrän ja koulutustason sekä suunniteltujen kalustohankintojen jatkuessa Talvivaaran kaivoksen turvallisuuspäällikkö tiedottaa muutoksista vaiheittain kirjallisesti pelastusviranomaisille heti kun ratkaisut on toteutettu, henkilöstö koulutettu ja voidaan perustellusti ottaa käyttöön.

21 Kaavio 2. Radiopuhelinjärjestelmän toimintaperiaate 21

22 Tehdaspalokunnan yleinen toimintaohje ja -malli POKA hälyttää Talvivaara kaivoksen tehdaspalokunnan tekstiviestihälytyksellä ennalta ilmoitettuihin sopimuspalokuntalaisten henkilökohtaisiin GSM- numeroihin. Yksikkö hälytetään kaikkiin hätäkeskuksen määrittämiin onnettomuustyyppeihin joita tapahtuu Talvivaaran kaivoksen alueella. Talvivaaran kaivoksen tehdaspalokunnan (TPK) henkilöstölle ei ole järjestetty varsinaista varallaoloa, vaan tilanteeseen hälytetään kaikkina vuorokauden aikoina kaikki palokuntalaiset riippumatta siitä ovatko työvuorossa, tai vapaalla. He osallistuvat pelastustoimintaan jotka työtehtävästään/tilanteestaan riippuen pystyvät. (lähtökohtana on se, etteivät työvuorossa olevat prosessin ajovastuuhenkilöt saa poistua työpaikaltaan ilman esimiehen tai osastopäällikön lupaa) Hälytetty TPK:n henkilöstö kokoontuu tehdasalueen paloasemalla tekstiviestihälytyksen jälkeen ja pukeutuu tehtävän mukaiseen suojavarustukseen. Yksikön johtaja TV P 11 antaa käskyn kohteeseen siirtymisestä sekä määrää alustavasti yksikön jäsenten tehtävät onnettomuudesta saatujen alkutietojen perusteella. (tehtävät määrätään paikalle saapuneen henkilöstön osaamistason ja tehtävän vaativuuden mukaan, eli ei kokemattomia 1:en tai 2 :sen tehtäviin ellei ole aivan pakko) TPK siirtyy onnettomuuskohteeseen palokunnan ajoneuvokalustolla (Toyota Hiace radiokutsu TV 3) ja myöhemmin kesällä paloautolla (Mercedes Benz radiokutsu TV 1). Siirtyminen kohteeseen tapahtuu hälytysajona, äänimerkki ja siniset vilkut pidetään päällä aina kun siirrytään kohteeseen ns, kiireellisenä tehtävänä. Mikäli tilanne edellyttää, palokuntalaiset voivat käyttää kohteeseen siirtymiseen myös muita ajoneuvoja, mutta niissä on käytettävä keltaista huomiovilkkua ja noudatettava äärimmäistä varovaisuutta lisävahinkojen estämiseksi. Hälytysajoon lähtö on ilmoitettava POKA:een käsiradiolla tai GSM -puhelimella. Kun on saavuttu kohteeseen, myös se on ilmoitettava POKA:an samalla tavoin.

23 23 Taulukko 3. Tehdaspalokunnan kuuluvien yhteystiedot TALVIVAARAN KAIVOS TEHDASPALOKUNNAN HÄLYTYSRYHMÄ Nimi puh. nro. tehtävä organisaatio Markku Seppänen ylivartija ISS-Security Rauno Juntunen ylivartija ISS-Security Kulkulupatoimisto Vartijat: h ISS-Security Teemu Niva vartija ISS- Security Marko Heikkinen vartija ISS-Security Marko Lipponen vartija ISS-Security Antti Malinen vartija ISS-Security Joni Lauronen vartija ISS-Security Niko Kähkönen vartija ISS-Security Jaakko Niva vartija ISS-Security Mika Kokkonen vartija ISS-Security Risto Manninen turvallisuus-/palopäällikkö Talvivaaran kaivos Eero Heikkinen yksikönjohtaja Talvivaaran kaivos Jukka Kauppinen yksikönjohtaja Talvivaaran kaivos Jarkko Arhokari prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Janne P. Heikkinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos prosessinh./vanhempi Talvivaaran kaivos Janne T. Heikkinen sammutusmies, tulityövart. prosessinh./vanhempi Talvivaaran kaivos Marko Hiljanen sammutusmies, tulityövart. Tomi Heikkinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos prosessinh./vanhempi Talvivaaran kaivos Tommi Huusko sammutusmies Jani Karppinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Miia Korhonen -Huusko prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Pekka Leikkainen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Anssi Moilanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mauri Moilanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Jarkko Saarikoski prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Eija Salomaa prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Helga Tikkanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Samuli Lappalainen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mika Partanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Markku Partanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Juha Korhonen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mika Pyykkönen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Jouko Lammela-Piri prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mika Löhönen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Ismo Klemetti prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Risto Karvinen vuorotyönjohtaja Talvivaaran kaivos Pekka Vornanen vuorotyönjohtaja Talvivaaran kaivos Matti Niskanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Jukka-Pekka Heikkinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Antti Vaalama prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos

24 Evakuointi Evakuointi alueelta toteutetaan pelastusteitä pitkin, mikäli se onnettomuudesta riippuen on mahdollista. Alueelta poistettava henkilöstö kokoontuu ennakolta määrättyihin kokoontumispaikkoihin. Kokoontumispaikat on määritelty kohdassa 4.5. Rakennustöiden jatkuessa ja rakennusaikana pelastusteinä käytetään mahdollisuuksien mukaan alueella olevia virallisia pelastusteitä. Onnettomuuden sattuessa vartijat opastavat pelastusyksiköt kohteeseen. Pelastusyksiköillä tulee olla esteetön pääsy onnettomuuspaikalle. Reaaliaikaisen kulunvalvonnan ansiosta pelastushenkilöstö pystyy kartoittamaan alueella olevan henkilöstövahvuuden ja kohdistamaan pelastustoimet oikein. Pelastushelikopterin laskeutumispaikaksi on määritelty alueella sijaitseva paloasema sekä kaivosvarikon läheisyyteen tuleva laskeutumispaikka. Helikopterin laskeutumispaikka tehdasalueella Kartta 7. Helikopterin laskeutumispaikka

25 Väestönsuojat Väestönsuojat sijaitsevat toimistorakennuksen alakerrassa, kohde nro 870 sekä kaivoskonttorissa, kohde nro 280. Väestönsuojat on varustettu tarpeellisilla varusteilla Alueen sähköistys Alueella on otettu käyttöön päämuuntoaseman 760 ja primäärikasan sähköaseman 764 välinen 20 kv maakaapelointi sekä 20 kv ilmalinja välillä päämuuntoasema 760 pumppaamo 521 ( DP1 ) jatkuen aina Malmirannan tievarteen saakka 552 ( LKBS ) pumppaamon ohi. Kaivutöissä tulee noudattaa annettuja ohjeita sekä erityistä huolellisuutta ja huomioida vaarallisen alueen laajeneminen varsinkin primäärikasan sähköaseman ympäristössä. Varastopaikkojen perustaminen ilmalinjojen alle on ehdottomasti kielletty, tämä koskee myös ympäristöä 10 metrin etäisyydelle molemmin puolin linjaa. Linja kulkee Lahnasjärven uuden tielinjauksen varressa. Erityistä varovaisuutta tarvitaan tulevaisuudessa rakennettaessa hihnalinjaa 330 välivarastolta 340 hienomurskaamoon ja seulomoon. Linjan läheisyydessä tapahtuville nostoille tulee laatia aina nostosuunnitelma, jossa on linja mainittu ja huomioitu. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa myös 110 kv ( Vuolijoki - Talvivaara ) linjan läheisyydessä, varsinkin rakennettaessa propaanivarastoja. 110 kv linjalla sivusuuntaan 15 m etäisyydelle ei saa perustaa varastoalueita, eikä myöskään linjan alle. Propaanivaraston rakentamisessa tulee huolehtia että joka nostossa, joka tapahtuu linjan puolella, on nostosuunnitelma tehtynä ja linja huomioituna. Mikäli vahinko tapahtuu 110 kv linjalla ja sähkö tulee saada pois, tulee soittaa suoraan Fingrid Verkkokeskus Hämeenlinna Ratatyömaalla, eikä muuallakaan alueella, ei saa räjäytysten aikana olla linjan alla eikä 25 m sivusuunnassakaan, koska jos kivi käy lankaan ja lanka katkeaa, jännitteinen lanka voi tipahtaa päälle ja pylvään kaatuessa langat voivat tulla jopa 15 m sivusuuntaankin, sisäkulmassa huomattavasti enemmänkin. Oman sähköverkon ollessa kyseessä, mahdollisissa vahinkotapauksissa, vartijat ovat tavoitettavissa ja hälyttävät eteenpäin. Alueen sähköistyksestä ja siihen liittyvistä riskitekijöistä on informoitu alueella työskenteleviä urakoitsijoita.

26 Räjäytykset Alueella toteutettavat räjäytykset hoitaa Forcit Oy tai muut urakoitsijat. Forcit Oy on laatinut yrityskohtaisen sisäisen pelastussuunnitelman, jossa on erikoisesti huomioitu kaivoksen toiminnan riskitekijät ja niiden määrittämisen. Räjähteiden kuljetukset hoidetaan Forcit Oy:n omalla kalustolla. Räjähteiden varastointi on sallittu vain TUKES:in hyväksymissä varastopaikoissa, joissa on riittävät turvatoimet. Alueella tehdään räjäytystöitä päivittäin välisenä aikana. Räjäytystöiden turvallisuuden varmistamiseksi, on noudatettava VnP. 410/1986 mukaisia turvallisuusmääräyksiä ja lisäksi Talvivaaran kaivoksen antamia lisäohjeita. Räjäytyksien aikataulusta kertovia varoitustauluja on sijoitettu alueen teille ja räjäytyksistä varoitetaan lisäksi sireeneillä ja varoitusvaloilla. Vaara-alueelle johtaville teille on sijoitettu erilliset varoitustaulut, joissa ilmoitetaan seuraava räjäytysajankohta. Henkilöiden on siirryttävä kyseisten taulujen taakse ennen räjäytystä. Vaara alue räjäytyskohteen ympärillä on aina vähintään 500 m (r = 500) myös ilmatilassa, silloin kun suoritetaan peittämätöntä louhintaa. Vaara-alue on tarkistettava jokaisessa tapauksessa ennen räjäytystä, myös kaikki tauko-/varastokopit on tarkistettava vaara-alueelta aina ja ihmiset on poistettava sisätiloistakin, kenttää ei saa räjäyttää, mikäli vaara-alueella on ihmisiä. Marjastajia ym. liikkujia varoitetaan räjäytysten vaara-alueesta kaivosalueen metsäautoteille sijoitetuilla varoitustauluilla ja puomeilla. Asiattomien henkilöiden pääsy räjäytysalueille estetään vartijoiden toimesta kaikkina vuorokauden aikoina. Ohjeistus toiminnasta räjähtämättömien panoksien suhteen on määritelty Forcit Oy:n suunnitelmassa.

27 27 5 VAAROJEN ARVIOINTI JA RISKIEN HALLINTA Vaarojen arvioinnin ja riskienhallinnan tarkoituksena on estää ja minimoida erilaisista onnettomuus- ja vahinkoriskeistä organisaatiolle aiheutuvat menetykset ja turvata siten yrityksen henkilöstö, asiakkaat, toiminnan jatkuvuus ja taloudellinen tulos. Pelastussuunnittelun lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien arviointi ja riskien hallinta. Pelastussuunnitteluun kuuluu mm. onnettomuus- ja vahinkoriskien kartoittaminen, toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi sekä ohjeet toiminnasta, jos jokin riskitekijä toteutuu eli onnettomuus tapahtuu. Vaaratekijöitä arvioitaessa on otettu huomioon henkilöstöön, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat. Henkilöstöön liittyen ergonominen, fysikaalinen ja henkinen kuormittavuus. Ympäristöön kohdistuvat kemialliset ja biologiset riskit sekä omaisuuteen liittyvät rahalliset menetykset. Riskien hallinnasta vastaavat urakoitsijat linjaorganisaation mukaisesti ja tilaajan tuotanto-organisaation valvojat tilaajan linjaorganisaation sekä EHS- organisaation mukaisesti. Urakoitsijoiden osalta seurannat toteutetaan tilaajan ohjeiden sekä urakoitsijoiden hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti työmaakokouksissa. Tässä suunnitelmassa riskitekijöiden suuruuden arvioinnissa on käytetty BS8800- standardia alla esitetyn riskitaulukon perusteella. Riskien arviointi on suoritettu myös osastokohtaisissa suunnitelmissa. Taulukko 4. Riskitaulukko Todennäköisyys Epätodennäköinen Tapahtuma esiintyy harvoin ja epäsäännöllisesti Mahdollinen Tapahtuma esiintyy toistuvasti, mutta ei kuitenkaan säännöllisesti Todennäköinen Tapahtuma esiintyy usein ja säännöllisesti. Seuraukset Vähäiset Tapahtuma voi aiheuttaa ohimenevän sairauden tai haitan, joka ei edellytä avun hakemista. 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski Haitalliset Tapahtuma voi aiheuttaa suurempia, lyhytkestoisia seurauksia tai pitkäkestoisia vaikutuksiltaan lieviä haittoja. 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski Vakavat Tapahtuma voi aiheuttaa pysyviä ja palauttamattomia vahinkoja. 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski

28 28 Taulukko 5. Riskin suuruus ja toimenpiteet Riskin suuruus Tarvittavat toimenpiteet 1. Merkityksetön riski - Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita 2. Vähäinen riski - Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita - Tilannetta tulee seurata, että riski pysyy hallinnassa 3. Kohtalainen riski - On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi - Toimenpiteet tulee mitoittaa ja aikatauluttaa järkevästi - Jos riskiin liittyy erittäin vakavia seurauksia, on tarpeen selvittää tapahtuman todennäköisyys tarkemmin 4. Merkittävä riski - Riskin pienentäminen on välttämätöntä - Toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti - Riskialtis toiminta pitää saada loppumaan nopeasti eikä sitä saa aloittaa, ennen kuin riskiä on pienennetty 5. Sietämätön riski - Riskin poistaminen on välttämätöntä - Toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi - Riskialtis toiminta tulee keskeyttää eikä sitä saa aloittaa, ennen kuin riski on poistettu. Taulukko 6. Riskien hallinta Arvioitava alue, kohde ja työvaihe räjäytykset telinetyöskentely tikkaat nostotyöt ja nosturit -sinkoilevat kivet -putoamiset -telineen kaatuminen -tikkaiden kaatuminen Vaaratilanteen todennäköisyys/ seurausten vakavuus epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen avolouhokset -putoamiset epätodennäköinen/ vakava liukastumiset -nosturin kaatuminen -korityöskentely -nyrjähdykset epätodennäköinen/ haitallinen Vaarat ja vaaratilanteet Riskiluku Toimenpiteet riskin vähentämiseksi 2 -turvaetäisyys 500 m -tarkistetaan, ettei alueella ole henkilöitä -varoitetaan räjäytyksistä 2 -telineiden tarkistus -huolto -huolellinen pystytys 2 - saa käyttää vain tilapäiseen nousuun ja laskuun -tikastyöskentely on kielletty 2 -kunnossapitosuunnitelma -saa käyttää vain ohjeiden mukaan 3 -varoitetaan kyltein -eristetään nauhoin -aidoitetaan alueet 2 -käytetään turvajalkineita ja liukuesteitä -lumityöt tehdään asianmukaisesti sortumat -sortumien alle jääminen epätodennäköinen/ haitallinen 2 -varoitetaan vaarasta -tarvittaessa eristetään alue pimeys -työskentely epätodennäköinen/ 2 -valaistukset

29 29 teiden liukkaus mutu - tuntumalla -eksyminen -tieltä suistumiset haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen raskas liikenne -kolaroinnit epätodennäköinen/ haitallinen -riittävä sähköhuolto -varmistetaan kohteen sijainti 2 -riittävä hiekoitus -nopeusrajoitusten noudattaminen 2 -noudatetaan liikenteenohjausta ja ajo-opasteita -asianmukaiset kuljetukset -kolaroinnit työmaaliiken-ne ja sisäinen liikenne kemikaalikuljetukset -ympäristövahingot epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ vakava 2 -noudatetaan ajo-ohjeita -noudatetaan nopeusrajoituksia 3 -noudatetaan ajo-ohjeita -tiestöt pidetään kunnossa räjähteiden säilytys alkoholi, tupakka, huumeet murto, ilkivalta, ryöstö tulipalo atk-tietoturva sähköiskut kuljettimet roskat ja palavat jätteet henkilösuojainten käyttämättömyys palavien nesteiden säilytys -työtapaturmat -tulipalo -varkaus -tulipalo -tulipalo -työtapaturmat -tulipalo -räjähteiden asiaton haltuunotto -omaisuusvahingot -henkilöstövahingot -salassapidettävien tietojen vuotaminen -loukkantumiset -tulipalo -koneeseen tarttuminen -tulipalo -tahallinen mahdollinen/vähäi nen epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen 2 -noudatetaan ohjeita suojainten käytöstä -koulutus 3 -säiliöiden lukitukset -vartiointi -tulitöiden vartiointi 3 -alueen vartiointi -alueella tulenteko on kielletty 2 -tupakointi on kielletty kaikissa Ex-tiloissa -sanktiot - puhallustestit 3 -vartiointi 3 -päivitetyt suunnitelmat -pelastusvalmius -henkilöstön koulutus 3 -kehittyneet suojaukset -rajatut käyttäjäryhmät -kulunvalvonta 3 -koneiden kunnossapitosuunnitelmat -ylikuormituksen välttäminen -koulutuksen toteuttaminen -kulunvalvonta 3 -koulutukset ja perehdyttäminen -kunnossapitosuunnitelma 2 -siisteys -asianmukainen keräily ja

30 30 vahingonteko tulityöt -tulipalo epätodennäköinen/ vakava alueen sähköistys -kaivuu- ja nostotöissä tapahtuvat vahingot alueen opastus -opasteiden riittämättömyys marjastajat -henkilövahingot viirit ja vilkut - virheellinen pysäköinti suuri henkilöstö-määrä puuttuminen -aineelliset vahingot -tiedonkulun puute epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen mahdollinen/ haitallinen säilytys 3 -ohjeiden noudattaminen -tulityölupien myöntäminen ja kontrollointi 3 -huolellisuus työskentelyssä sekä annettujen ohjeiden noudattaminen -nostosuunnitelmat 2 -huolehditaan opasteiden oikeellisuudesta ja riittävyydestä 2 -alueen aitaus -vartiointi 3 -tiedonkulun riittävyys -opastus käyttöön 2 -tiedottaminen pysäköintipaikoista -alueen vartiointi 3 -henkilöstön tiedottaminen ja perehdyttäminen 6 KEMIKAALIT 6.1 Kemikaaliluettelo Kaikista käytettävistä kemikaaleista on laadittu erillinen kemikaaliluettelo, taulukot 7 ja 8. Luetteloita päivitetään sitä mukaan kuin toiminta alueella etenee, muuttuu ja laajenee. Päivityksestä vastaa Talvivaaran kaivoksen kaksi kemikaalivastaavaa sekä laboratoriopäällikkö laboratorion kemikaalien osalta. Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla tiedossa kaikilla asianosaisilla ja toiminta kaikissa vaiheissa tulee olla sellaista, jolla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuudet.

31 31 Taulukko 7. Kemikaaliluettelo kemikaali luokitus varastointimäärät ja säiliökoko m 3 laitteistossa oleva määrät laitoksessa oleva kokonaismäärät propaani C 3 H 8 F+ R t (606 m 3 ) nikkelisulfidi, kobolttisulfidi (NiCoS Xi; N, R43 R50/53), (kiinteässä muodossa) Carc. Cat. 1; R49; R43; N; R50/ t/ 2539 m kuparisulfidi n.a t/ 895 m sinkkisulfidi n.a t/ 6002 m rikkihappo 93 % H 2 SO 4 C R t/ 9808 m natriumhydroksidi 50 % NaOH C R t/9983 m poltettu kalkki CaO X i R36/37/ t/5200 m t vety H 2 kaasumainen F+ R12 0,257 t/2850 Nm 3 (50 m 3 /57 bar(g)) happi O 2 kaasumainen O R8 0,515 t/360 Nm 3 (120 m 3 /2 bar(g)) 0,026 0,283 0,052 0,567 rikkivety H 2 S F+; T+; N R12, R26; R50 0,24 t/200 Nm ,24 raskas polttoöljy T R45, R66, R52/ kevyt polttoöljy X n ; N R / t/ 180 m rautasulfaatti FeSO 4.7H 2 O X n R22, R36/37/ hiilimonoksidi CO F+; T R12 R23 R48/23 R61 vetytuotannon välituote 0,02 välituote, ei varastoida flokkulantti Fennopol A R36 21 t/ 30 m 3-21 rikki S R36/37/ t/ 2493 m kalkkikivi, CaCO 3 kalsiumkarbonaatti Ei merkintää t/21600 m sammutettu kalkki Ca(OH) 2 Xi. 220 t/ 220 m typpi N 2 n.a. 60 t/ 100 m 3 0,25 61 rikkihiili CS 2 R11-36/38-48/ saostuksen mahdollinen välituote ei tiedossa ei varastoa argon - 1,5t/ 1,2 m 3 ei tiedossa 1,5 asetyleeni F+;R12 R5 R6 0,5t/ 0,33m 3 ei tiedossa 0,5 NaHS C; R ,2 0,2 Na 2 S 2 2

32 32 VESILAITOS, KEMIKAALIT väliaikaisesti käytössä olevat Lipeä NaOH 50 % kontti, 0,8 m 3 Lipeä NaOH n.10 % kontti, 0,2 m 3 PAX 18 Xi, R36/38 kontti, 0,8 m 3 + 0,1 m 3 tuotantoon tulevat Lipeä NaOH 10 % säiliö, 2 x 1 m 3 PAX 18 Xi, R36/38 28 t / 20 m 3 2,8 t 30,8 Vetyperoksidi H 2 O 2 O; C R5-8-20/22-35 kontti, 1 m 3 1,44 Polymeeri kontti, 0,1 m 3 Natriumhypokloriitti kontti, 0,2 m 3 Biosidi kontti, 0,5 m 3 Rikkihappo kontti, 0,5 m 3 Hapenpoisto kemikaali kontti, 1 m 3 Taulukko 8. Laboratorion kemikaalit TALVIVAARAN KAIVOS LABORATORIO VARASTOITAVAT KEMIKAALIMÄÄRÄT Salmelantie SOTKAMO Kemikaalin nimi MolekyylikaavaVarastointimäärä m3 Säiliökoko Varastointimäärä m3 t Huom. R-lausekkeet VaroitusmerkitCAS-numero S-lausekkeet Rikkivety H2S plo Ostetaan pulloina R12, R26, R50 F+,T+,N * S9,S16,S36,S38,S45,S61 Vety H2 valmistus teollisesti R12, F+ * S9,S16,S33 Propaani C3H8 Rikki S Asetoni C2H3N 0,01 Asetyleeni C2H2 2x12xplo 2 Ammoniumnitraatti H4N2O3 Ammoniumsulfaatti Natriumhydroksidi NaOH 0,005 Rikkihappo H2SO4 0,02 2,5 l Happi O2 plo Argon 2x 12 plo 2 Poltettu kalkki 0,001 Nikkelisulfidi NiS 0,0001 Sinkkisulfidi ZnS 0,0001 Kuparisulfidi CuS 0,0001 Kobolttisulfidi CoS 0,0001 Kalkki CaCO3 0,005 Typpihappo HNO3 0,03 2,5 l Suolahappo HCl 0,02 2,5 l Fluorivetyhappo HF 0,001 0,5 l Fotometriakemikaaleja 0,002 Standardien valmistukseen käytettäviä kemikaaleja 0,001 (Esimerkiksi Nitraatteja PLS:ssä olevista metalleista) 4,0144

33 Käyttöturvallisuustiedotteet Kaikista käytössä olevista kemikaaleista on olemassa käyttöturvallisuustiedotteet joko sähköisenä tai paperiversiona. Urakoitsijoilla on velvoite ylläpitää tiedotteet ajan tasalla oman toiminnan osalta. Kaikkien työkohteessa työskentelevien tulee saada tieto kohteessa käytettävistä kemikaaleista ja niiden aiheuttamista vaaratekijöistä. Talvivaaran kaivoksen osalta käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään kemikaalivastaavien toimistossa. Urakoitsijat säilyttävät omat kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet toimistoissa ja ne ovat tiedossa sekä pääurakoitsijoilla että heidän ohjeistamana aliurakoitsijoilla. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat tämän suunnitelman liitteenä, liitteessä Kemikaalien purkupaikat Kemikaalien purkupaikat tehdasalueella on määritelty kartassa 8. Y = kemikaalikontit, vesilaitos X = PAX Z = nestetyppi, N2 Kartta 8. Kemikaalien purkupaikat tehdasalueella

34 Rikkihapon purkupaikka Rikkihapon purkupaikalla, nro10, on seuraavanlainen ohjeistus: n AUTONPURKUPAIKKA NRO 10 RIKKIHAPPO Acipro Bright OHJEET: OTA AINA YHTEYS ENNEN PURKAMISTA MTo:n valvomoon PUH HÄLYTYSNUMERO 112 Hälytysohje Soita aina KERRO KUKA OLET 2. MITÄ ON TAPAHTUNUT Kerro mitä on tapahtunut tulipalo, onnettomuus, liikenne, öljyvahinko, kaasuvuoto, räjähdys tms. 3. MISSÄ ON TAPAHTUNUT Talvivaaran kaivos Purkupaikka nro KERRO ONKO JOKU VAARASSA tai loukkaantunut 5. ISS:N VARTIJAT OPASTAVAT KOHTEESEEN 6. VASTAA KYSYMYKSIIN lyhyesti ja tarkasti 7. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ennen kuin saat luvan PELASTA ILMOITA Hätäensiapu SAMMUTA OPASTA Autonpurkupaikka Rikkihappo Yleinen vaaramerkki tai kaasuvaara 1. Tutustu turvaohjeisiin, hätäsuihkujen toimintaan, sijaintiin sekä purkamisohjeisiin. 2. Varmista, että purat oikeaa tuotetta puhdistettuihin säiliöihin. YK numero 80 / Pyydä purkulupa aina MTo:n valvomosta,. Puh Varmista henkilökohtaisten suojavarusteiden kunto ja käytä niitä ohjeiden mukaisesti. Varmista auton pohjaventtiilien asento sekä lastausputken lukitus purkamisen jälkeen. 5. Kun lopetat, laita purkupaikka turvalliseen kuntoon. Vioista ja puutteista ilmoitus tehtaan valvomoon. Puh Täytä rahtikirjat huolellisesti ja selvästi, sekä ota tarvittavat näytteet tarvittaessa 7. Säiliöiden puhdistaminen purkupaikoilla on kielletty. 1. Annetaan nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama kuulutus. 2. Tai haistat kaasunhajua 3. Toimi näin: Siirry sisälle Pysäytä ilmastointi Sulje ovet ja ikkunat, sekä muut aukot Odota rauhallisesti ohjeita kaiuttimista ja avaa radio. Vältä puhelimen käyttöä Älä poistu alueelta ilman erillistä kehotusta. Poistu kaasuvaara-alueelta sivutuuleen Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi Autonpurkupaikka Rikkihappo 1. Ota aina yhteys MTo:n valvomoon Puh ja ilmoita purkutyöstäsi. Jos et saa vastausta, älä aloita purkamista. 2. Tutustu turvaohjeisiin ja hätäsuihkujen toimintaan ja sijaintiin. 3. Varmista, että purat oikeaa tuotetta puhdistettuihin säiliöihin. YK numero 268 / Pyydä opastus vartijoilta, mikäli et ole aikaisemmin käyttänyt tätä purkupaikkaa. Puh Varmista henkilökohtaisten suojavarusteiden kunto ja käytä niitä ohjeiden mukaisesti. 6. Kun lopetat, laita purkupaikka turvalliseen kuntoon. Vioista ja puutteista ilmoitus MTo:n valvomoon. Puh Täytä rahtikirjat huolellisesti ja selvästi. 8. Säiliöiden puhdistaminen on kielletty purkupaikoilla. Talvivaaran kaivos Turvallisuusohjeet Rikkihappo 1. Ominaisuus R35 Voimakkaasti syövyttävä R23 Myrkyllistä hengitettynä R34 Syövyttävää 2. Kuljetusturvatiedot Chemline Finland Oy Puh Puh Käyttöturvatiedotteet Rikkihappo Auton ohjaamossa Pumpaamossa Tehtaan valvomossa 4. Muut ohjeet Myrkytystietokeskus puh Tokeva ohje T 8 a Tokeva ohje T 2 h Talvivaaran kaivos Ensiapuohjeet S9 Säilytettävä paikassa jossa hyvä ilmanvaihto S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S30 Tuotteeseen ei saa lisätä vettä S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvosuojusta S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ( näytettävä tätä etikettiä tai käyttöturvatiedotetta)

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003 9 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suomen Tunturisuunnistus

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle PÄÄTÖS 1 (4) Omya Oy PL 168 94101 KEMI Lupahakemus 27.2.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle Tuotantolaitos sijaitsee Kemin kaupungin Veitsiluodon tehdasalueella.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot