TALVIVAARAN KAIVOKSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOKSEN"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOKSEN SISÄINEN PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty: Laatija: Inspaa Finland Oy Sanna Anttila

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PELASTUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA Pelastussuunnitelman laatiminen TALVIVAARAN KAIVOS Talvivaaran kaivoksen kohteet Urakoitsijat Kohteissa noudatettavat lait ja asetukset Ympäristöselvitys KOHTEEN YLEISTIEDOT Toiminnanharjoittaja Yleiskuvaus toiminnasta PELASTUSTOIMINTA Sisäinen pelastusorganisaatio Tehdasalue Rekkaliikenteen reitit Pelastustiet Kokoontumispaikat ja -alueet Palopostit Pelastuskalusto Tehdaspalokunnan koulutus Viestiverkko Tehdaspalokunnan yleinen toimintaohje ja -malli Evakuointi Väestönsuojat Alueen sähköistys Räjäytykset VAAROJEN ARVIOINTI JA RISKIEN HALLINTA KEMIKAALIT Kemikaaliluettelo Käyttöturvallisuustiedotteet Kemikaalien purkupaikat Rikkihapon purkupaikka HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT Paloilmoitinjärjestelmä Kaasunilmaisimet Toimenpideohjeet Ulkoiset hälyttimet Savunpoisto Automaattinen sammutusjärjestelmä Kohdesuojaus Alkusammutuskalusto TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEESSA Hätänumerot Sisäinen hälytysjärjestelmä Hätäilmoituksen tekeminen Tapaturma tai sairaskohtaus Tulipalo Alkusammutusvälineen käyttö Toiminta kuultaessa yleinen vaaramerkki...38

3 3 8.8 Toiminta kemikaalionnettomuustilanteessa Toiminta kaasuvaaratilanteessa Toiminta säteilyvaaratilanteessa Toiminta öljyvahinkotilanteessa Murto-, ryöstö- tai ilkivaltatilanne Muu turvallisuus TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen Tiedottamissuunnitelma YHTEYDET KUNNAN PELASTUSPALVELUTOIMINTAAN Pelastuslaitoksen yhteystiedot Alueen pelastuslaitoksen toimintavalmius Yhteiset harjoitukset pelastuslaitoksen kanssa Palotarkastukset HENKILÖKUNTA Koulutus Perehdyttäminen Ulkomaalaiset työntekijät RAKENNUKSET Kivivarasto Portti- ja paloasema Korjaamo Toimisto Laboratorio JÄLKIEN KORJAUS JA YMPÄRISTÖN PUHDISTUS ONNETTOMUUKSIEN VAIKUTUKSET KAIVOSPIIRIN ULKOPUOLELLE PELASTUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ AVOLOUHOKSEN PELASTUSSUUNNITELMA MALMINKÄSITTELYN PELASTUSSUUNNITELMA BIOLIUOTUKSEN JA VESIENKÄSITTELYN PELASTUSSUUNNITELMA METALLITEHTAAN PELASTUSSUUNNITELMA KUNNOSSAPITO-OSASTON PELASTUSSUUNNITELMA...67 LIITTEET...67 Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Toimintaohje varkaus- tai ryöstötilanteessa Sisäisen pelastussuunnitelman päivitykset Toiminta onnettomuustilanteessa Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet

4 4 1 PELASTUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA Talvivaaran kaivoksen sisäisen pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), asetukseen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) sekä pelastuslakiin (468/2003) ja Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003). Tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka Talvivaaran kaivos varautuu toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Suojelujärjestelyjen lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen vaarojen arviointi ja riskien hallinta. 1.1 Pelastussuunnitelman laatiminen Suunnitelma on laadittu ja päivitetään yhteistyössä urakoitsijoiden ja Talvivaaran oman henkilöstön kanssa. Yhteistyö toteutetaan siten, että tämä suunnitelma esitellään pääosiltaan työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Sähköinen versio pelastussuunnitelmasta toimitetaan urakoitsijoiden työsuojeluvaltuutetuille. Työsuojeluvaltuutetut esittelevät suunnitelman omalle henkilöstölleen kommentointia ja suunnitelman kehittämistä varten. Henkilökunta osallistuu työ- ja turvallisuusohjeiden tekoon laatimalla ohjeita omaa toimintaa varten. Ennen ohjeiden käyttöönottoa ne hyväksytetään osastopäälliköillä. Talvivaaran kaivoksen toiminta on pelastussuunnitelmien osalta jaoteltu osastoittain seuraavasti: Talvivaaran kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma Avolouhoksen pelastussuunnitelma Malminkäsittelyn pelastussuunnitelma Bioliuotuksen ja vesienkäsittelyn pelastussuunnitelma Metallitehtaan pelastussuunnitelma Kunnossapito-osaston pelastussuunnitelma Yllämainitut osastokohtaiset pelastussuunnitelmat ovat tämän suunnitelman liitteenä. Tämä sisäinen pelastussuunnitelma sisältää Talvivaaran kaivoksen kohteet sekä urakoitsijat, joiden henkilöstömäärä on alle 30 henkilöä tai joilla on alueella pienimuotoista toimintaa. Urakoitsijat, jotka ovat lain (390/2005) ja asetuksen (59/1999) mukaisia laajamittaisia toiminnanharjoittajia, laativat oman, kaivoksen toimintaan sopeutetun sisäisen pelastussuunnitelman henkilöstömäärästä riippumatta.

5 5 Tässä suunnitelmassa Talvivaaran kaivoksesta käytetään tarvittaessa nimitystä tilaaja ja alueella toimivista toiminnanharjoittajista nimitystä urakoitsija. Talvivaaran kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma sekä urakoitsijakohtaiset suunnitelmat ovat osana alueesta toteutettua turvallisuusselvitystä. Tämä Talvivaaran kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma on päivitettävä dokumentti. Suunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 2 TALVIVAARAN KAIVOS 2.1 Talvivaaran kaivoksen kohteet Tämä suunnitelma sisältää avolouhoksen, kartassa 1. olevat tehdasalueen kohteet ja koekasatoiminnan. Koekasatoiminta Talvivaaran kaivoksen alueella on erillinen alue, missä olemassa olevat riskit on huomioitu kohteen mukaisilla turvajärjestelyillä. Koekasatoiminta päättyy vuoden 2008 lopussa. Kuva tehdasalueesta ja omien kohteiden sijainti numeroineen lukuun ottamatta avolouhosta sekä koekasatoimintaa on seuraavalla sivulla olevassa kartassa, kartta nro 1. Karttaan on merkitty nuolella myös alueella oleva pienehkö kaasuvarasto.

6 6 Kaasuvaraston sijainti toimistorakennuksen, nro 870, kulmauksessa. Kartta 1. Talvivaaran metallitehtaan aluekartta 2.2 Urakoitsijat Kaikki urakoitsijat, joiden henkilöstömäärä on yli 30 henkilöä aliurakoitsijoineen, ovat laatineet tai laativat yrityskohtaisen, sisäisen pelastussuunnitelman. Myös kaikki sellaiset urakoitsijat, jotka toimivat lain (390/2005) ja asetuksen (59/1999) mukaisina laajamittaisina toiminnanharjoittajina, laativat oman, kaivoksen toimintaan sopeutetun sisäisen pelastussuunnitelman henkilöstömäärästä riippumatta. Urakoitsijakohtaiset pelastussuunnitelmat hyväksyy tilaajan turvallisuuspäällikkö. Suunnitelmia säilytetään urakoitsijoiden omissa toimitiloissa sekä tilaajan osalta turvallisuuspäällikön toimistossa sekä niissä tuotannon ja prosessin vaiheissa, missä ko. urakoitsijalla on toimintaa. Urakoitsijoiden pelastussuunnitelmat sisältävät oman henkilöstön toiminnan sekä aliurakoitsijat ja heidän henkilöstönsä toiminnan.

7 7 2.3 Kohteissa noudatettavat lait ja asetukset Koko Talvivaaran kaivospiirin alueella noudatetaan kaikkia voimassaolevia, ko. toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita ja niiden myöhempiä päivityksiä. 2.4 Ympäristöselvitys Talvivaaran kaivos on saanut hankkeelle ympäristöluvan Ympäristölupapäätös Nro 33/07/1, Dnro PSY-206-Y-47. Ympäristöluvassa on määräyksiä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä estämiseksi. Ympäristölupahakemukseen on tehty tarkkailusuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet: rakentamisvaiheen aikaisen tarkkailun; tuotannon käyttötarkkailun; päästötarkkailun; ja ympäristövaikutusten tarkkailun. Määräyksien toteutumista seurataan tarkkailusuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on jätetty hyväksyttäväksi Kainuun ympäristökeskukseen elokuussa Ympäristövaikutuksen arviointia seurataan YVA -arviointiprosessilla. Arviointiprosessi (YVA) koskien Talvivaaraa tehtiin kevään 2004 kuluessa, kun YVA-ohjelma kirjattiin arviointiprosessin ohjenuoraksi. YVA koskien Talvivaaraa saatiin valmiiksi 30. joulukuuta YVA:n keskeinen osa-alue oli erilaisten louhintamenetelmien vertailu perustuen niiden oletettuihin ympäristövaikutuksiin. Prosessien vertailun oleellinen sisältö on seuraava: metallien erotus malmista (bioliuotus verrattuna happoliuotukseen autoklaavissa); louhitun malmin murskaus- ja kuljetusmenetelmät; makean veden lähteet ja prosessiveden käsittelymenetelmät; ja raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetus. YVA-prosessia ovat johtaneet ja seuranneet tätä tarkoitusta varten perustetut projektija johtoryhmät. Kaivosprojektin suunnittelun edistymisestä ja sen ympäristövaikutuksista on säännöllisesti raportoitu paikallisessa mediassa sekä tiedotustilaisuuksissa, jotka on tarkoitettu paikallisille asukkaille. Kaivoksen sulkemissuunnitelma on myös valmistunut.

8 8 3 KOHTEEN YLEISTIEDOT Kaivos sijaitsee n. 40 km:n päässä Sotkamosta ja Kajaanista Rautavaaran suuntaan. Talvivaaran kaivoksen toiminnan päätavoite on kehittää ja hyödyntää Sotkamossa olevia monimetalliesiintymiä. Tuotanto aloitetaan loppuvuodesta 2008 ja vuosittainen nikkelin tuotantomäärä on noin tonnia. Kaivos tuottaa prosessin sivutuotteena vuosittain noin tonnia sinkkiä, tonnia kuparia ja tonnia kobolttia. Mainitut tuotteet myydään metallisulfideina. Talvivaara Mining Company Ltd Ahventie 4 B Espoo FINLAND Tel Fax Lahnasjärventie Tuhkakylä, Sotkamo FINLAND Tel Fax sähköposti: www-sivut: 3.1 Toiminnanharjoittaja Talvivaaran kaivos on osittain kansainvälisessä omistuksessa oleva suomalainen kaivostoimintaa harjoittava yritys, jolle on tyypillistä korkea turvallisuuskulttuuri. Toiminnanharjoittaja on toiminnassaan sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tavoitteena on olla edelläkävijä ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioissa. Korkeaan turvallisuuskulttuuriin on sitoutunut kaikki alueella toimivat yritykset ja niiden henkilöstö. Työpaikan turvallisuutta kehitetään 0-tapaturmaa-ajattelun mukaisesti. 3.2 Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta kaivosalueella jakaantuu avolouhostoimintaan, malminkäsittelyyn, bioliuotukseen ja vesienkäsittelyyn, metallien talteenottoon sekä tukitoimintoihin. Kaivoksella tuotetaan pääsääntöisesti nikkeliä, noin tonnia/vuosi. Koko kaivosalueen laajuus on noin 60 km2. Malmi louhitaan ja murskataan sopivaan raekokoon avolouhoksella josta se kuljetetaan ajoneuvoilla välivarastoon. Kuljettimien valmistuttua malmi kuljetetaan niillä välivarastoon. Sopivaan raekokoon murskattu malmi kuljetetaan kuljettimilla seuraavaan vaiheeseen, eli bioliuotukseen. Bioliuotuksessa bakteerien avulla malmista irrotetaan metallit. Seuraavassa vaiheessa raaka-aine menee malmin talteenottoon, jossa lopputuotteena on nikkeli sekä sivutuotteina muita metalleja. Tuotteet varastoidaan ja kuljetetaan junalla sähkörataa pitkin asiakkaalle. Tuotannon alkaessa henkilöstövahvuus kaivoksen alueella on noin 1000 henkilöä.

9 9 Työmaan erityispiirteitä ovat: urakoitsijoiden ja työntekijöiden suuri määrä paljon raskasta liikennettä alueella tehtävät päivittäiset räjäytystyöt työskentely pimeänä vuodenaikana, kylmässä ja pakkasessa kaivosympäristöstä johtuvat erityisvaatimukset kireät aikataulut alueen suuri pinta-ala ulkomaalaisten asennustyöntekijöiden osallistuminen erikoislaitteistojen asennustehtäviin korkeat rakennukset kemikaalien kuljetukset ja varastointi erityyppiset/samanaikaiset asennustyöt ja tuotannon käynnistäminen sähkökaapelit ja avolinjat nostot ja kaivuutyöt sähkölinjojen vaikutusalueilla kaivosajoneuvot poikkeavat liikennesäännöt suuret koneiden käyttöenergiat liikkuvat kuljettimet; - putoavat kivet/putoamisvaara kuljettimien päältä 4 PELASTUSTOIMINTA Onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä pelastus-, ensiapu- ja muista kiireellisistä tehtävistä vastaavat yrityksen pelastusorganisaation henkilöstö pelastustoiminnanjohtajan johtamana. Organisaatiossa on jokaisella oma tehtävänsä, jonka he hoitavat muun työnsä ohella. Henkilöstön tulee perehtyä huolellisesti yrityksen pelastussuunnitelmaan, omaan tehtäväkuvaukseen ja annettuihin pelastusohjeisiin ja toimia niiden mukaan sekä normaaliaikana että onnettomuuden sattuessa. Myös jokaisen yksityisen henkilön tulee toimia annettujen ohjeiden mukaan, ylläpitää ja edistää yrityksen turvallisuuskulttuurin muodostumista ja tarvittaessa ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa vahingon laajuutta. Organisaation johdon tulee omalta osaltaan mahdollistaa organisaation toiminta antamalla henkilöstölle riittävä toimintavapaus ja riittävät resurssit tehtävien suorittamiseen. 4.1 Sisäinen pelastusorganisaatio Turvallisuusasioissa johdon edustajana toimii toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa varamies sekä pelastustoiminnanjohtajana toimii organisaation työsuojelu- /turvallisuuspäällikkö. Johdon tehtävänä on delegoida asioita ja johtaa pelastustoimintaa. Talvivaaran kaivoksessa on työsuojelutoimikunta sekä työterveyshoitaja viitenä päivänä viikossa ja lääkäripalvelut ostopalveluna.

10 10 Kaivoksen johtoryhmän kokouksissa käsitellään kaikki turvallisuuteen liittyvät tapahtumat sekä myös aina läheltä piti -tilanteet. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: tehtävä nimi puhelinnumero toimitusjohtaja Pekka Perä kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari osastopäällikkö Arto Suokas osastopäällikkö Raimo Tolonen osastopäällikkö Janne Tuoma osastopäällikkö Leif Rosenback osastopäällikkö Timo Ikäheimonen ympäristöpäällikkö Heikki Kovalainen Esko Keltikangas turvallisuuspäällikkö Risto Manninen EHS-organisaatio on esitetty kaaviossa 1. ENVIRONMENTAL AND HEALTH AND SAFETY Environmental Manager Heikki Kovalainen Health and Safety Manager Risto Manninen Environmental Officer NN Safety Officer Henna-Riikka NN Puolakka Talvivaara Laboratory Services Healt Care Health Care Nurse x2 x 1 Mine rescue && environmental response team trained operators x 16 trained operators x 35 Security Service ISS Security Trained guardians Security Service ISS Security Trained quardians x7 x 11 24/7 x1 24/7 x 2 Independent Monitoring Consultant Jaakko Pöyry Ltd Kaavio 1. EHS-organisaatio

11 Tehdasalue Tehdasalue on numeroitu kartan 2. mukaisesti. Onnettomuustilanteessa ja hätäilmoitusta tehtäessä ilmoitetaan aina myös kohteen numero, missä onnettomuus on sattunut. Tehdasalue aidataan ja kulku alueelle on mahdollista ainoastaan vartioitujen porttien kautta. Jokainen tehdasalueella liikkuva henkilö ja ajoneuvo rekisteröityy kulunvalvontajärjestelmään.

12 Kartta 2. Tehdasalueen numerointi 12

13 Rekkaliikenteen reitit Alla olevassa kartassa on kuvattu tehdasalueen saapuva ja lähtevä rekkaliikenne. Kartta 3. Tehdasalueen rekkaliikenne

14 Pelastustiet Tehdasalueen pelastustiet on alla olevassa kartassa 4. Tehdasalueen ulkopuolella pelastusteinä käytetään alueille johtavia kulkuteitä. Onnettomuustilanteissa vartijat opastavat pelastushenkilöstön paikalle. Alueen johtopaikka sijaitsee paloaseman luokassa kohde nro 805. Kartta 4. Tehdasalueen pelastustiet

15 Kokoontumispaikat ja -alueet Alla olevassa kartassa on määritelty tehdasalueen kokoontumispaikat ja kokoontumisalueet. Kokoontumisalueet on merkitty punaisilla reunaviivoilla ja kokoontumispaikat on merkitty nuolella ja numeroitu numeroinnilla Kartta 5. Tehdasalueen kokoontumispaikat ja -alueet

16 Palopostit Alustavien palopostien sijainti tehdasalueella on merkitty karttaan 6. Kartta 6. Palopostien sijainti tehdasalueella

17 17 Alueen ulkoiset palopostit merkitään jälkivalaisevilla palopostikylteillä sitä mukaan kuin asennukset toteutetaan. 4.7 Pelastuskalusto Alueella on kohteen riskien mukainen pelastustoimen valmius sekä koulutetut omat palomiehet. Alueella on käytössä pakettiauto, jossa on alkusammutuskalusto, impulssisammuttimia 3 kpl, paineilmalaitteet sekä ensivastekalusto. Uudet portti- ja paloaseman tilat ovat käytössä, kohde on tehdasalueen kartoissa numerolla 805. Oman paloauton hankintaprosessi tehdaspalokunnalle on käynnistetty ja auto luovutetaan palokunnalle elokuussa Tämän hetkinen pelastuskalusto on lueteltu taulukossa 1.

18 18 Taulukko 1. Pelastuskalusto Talvivaaran kaivos Laatija pvm Pelastuskalusto S uojavaatteet ja -varus teet Sammutusasu 2-osainen housut korkea vyötärö (varastomalli) 50 Kypärän alushuppu 50 Palokypärä Heros Extreme, kiinteä valaisin 50 Palovyö 50 Palojalkine Jolly 9081 Ga Firegard 50 Palokäsine Falcon 50 Paineilmahengityslaite 9 peruslaite PSS 90 Paineilmahengityslaitteen kasvo-osan suojapussi 5 Paineilmalaite DRÄGER PSS 90 täydellisenä 3 Paloköysi kelalla 50 m 30 Roiskesuojapuku RinbaBasic Ferranyl 10 Kokonaamari SARI 10 ABEK-P3 suodatin edelliseen 30 Kalvovaahtoneste FFF-RF Sohlberg Laskeutumisreppu varusteineen täydellisenä 2 20 litraa Navaho Bod kokovaljas EN köysi Intervention 50 m Nauhalenkki 150 cm 2 Kemikaalisuojapuku Dräger WorkMaster Pro Et Himex ilmastoinnilla 5 Kylmäsuojapuku 5 Kemikaalisuojapuvun puhdistus ja kuivauslaitteisto Rosenbauer 1 tilattu S uojavarus teiden vara-os at Suojapussi komposiittisäiliölle Nomex III 5 Varapullo 45 teräs 6 l. Mica IL-80 ATEX 1 W käsivalaisin säilytys/latausteline 6 Ajoneuvot ja pelastus kalus tot Paloauto 1 tilattu toimitus elokuu 08 Pakettiauto 1 vesitykki 4000 l/min 1 tilattu toimitus elokuu 08 generaattori 8 KvolttiA 1 tilattu toimitus elokuu 08 valomasto 4 m, 4 x 1000 W 1 tilattu toimitus elokuu 08 vetotikkaat 13 m 1 tilattu toimitus elokuu 08 vesisäiliö 4500 l 1 tilattu toimitus elokuu 08 vaahtonestesäiliö 300 l, omalla sekoittajalla 1 tilattu toimitus elokuu 08 Letkukehikko mm.letkulle 40 Paloletku 51 mm 30 Paloletku 76 mm. 30 TFT.-midforce suihkuputki 15 PIG viemärin sulkumatto 92x92 5 Ajoneuvoteline Dräger laitteelle 5 TFT- petrojet vesitykki kiinteä asennus, täydellisenä 2 tilattu toimitus elokuu 08 TFt-Vector vesitykki maastojalustalla + Mastermatic aut.kärki 1 tilattu toimitus elokuu 08 TFT- petrojet vesitykki kiinteä asennus, täydellisenä 2 tilattu toimitus elokuu 08 ensivastekalusto K iinteis tön kiinteät s uojavarus teet Palopostikaappi malli teollisuus (sis. MS-sulkuventtiili) 15 Öljyvahing on rajaaminen SR3027 Öljynimeytyspuomi d=13 cm x 3m./4 säk. 5 Säkkiä S ava-s ulkutulpat halk mm. 3 halk mm. 2 halk mm. 2 Ohjain sulkutulpille 1 Täyttöletku 10 m 2 Paineenalennin edelliselle kalustolle 1 S ava F lat-f orm nostotyyny Ohjainyksikkö edelliseen Kevlar-vahvistettu SLK 6/ t 8 bar SLK 12/ t 9 bar SLK 40/ t 10 bar SLK 64/ t 11 bar Paineenalenninyksikkö 200/300 bar.edelliseen 1 Liitäntäletkut 10 m. 2 1 joystic ohjaus S ava vuodonpaikkaus s arjat Mini T3 täyd. 2 M1 täyd. 4 korkeapaine 10 bar Paineenalennin edelliselle kalustolle 4 Ohjain 4 Täyttöletku 10 m 4 E lro Gp kemikaalins iirtopumppu 1 tilattu toimitus elokuu 08 Kemikaaliletkut 20 m 2 tilattu toimitus elokuu m 1 tilattu toimitus elokuu 08 Kemiaalinkeräysallas 2000 l 1 tilattu toimitus elokuu 08 Hydraulis et pelas tus välineet Holmatro tilattu toimitus elokuu 08 saksit 927 kn 1 tilattu toimitus elokuu 08 levitin 258 kn 1 tilattu toimitus elokuu 08 ketjusarja 1 tilattu toimitus elokuu 08 tankolevitin 165 kn 2 tilattu toimitus elokuu 08 tankotuki 2 tilattu toimitus elokuu 08 polttomoottori, voimanlähde 1 Maadoituskaapeli 50 m.16 mm2 1 tilattu toimitus elokuu 08 Maadoituspiikki, klamppi,magneetti, 10 m.kaapeli 1 tilattu toimitus elokuu 08

19 Tehdaspalokunnan koulutus Koulutettua henkilöstöä on seuraavasti: turvallisuuspäällikkö, koulutuksena pelastusalan päällystötutkinto 40 SPEKIN sammutustyökurssin suorittanutta henkilöä (elokuu 2008), joista 4 savusukelluskelpoisia 2 yksikönjohtajan tasoista sammutusmiestä, jotka ovat savusukelluskelpoisia 2 ensivastekoulutuksen saanutta sammutusmiestä, jotka sisältyvät edelliseen määrään 10 sammutuskoulutuksen saaneita vartioita, joista savusukelluskelpoisia 8 kpl Taulukossa 2 on eritelty toteutuneet sekä suunnitteilla olevat koulutukset. Pelastustoimen valmius koko alueella on klo välisenä aikana on edellä mainitun henkilöstön varassa, yöllä valmiutta ylläpitää alueella olevat vartijat ja sammutuskoulutuksen saaneet operaattorit. Taulukko 2. Tehdaspalokunnan koulutus TALVIVAARA PROJEKTI OY TEHDASPALOKUNNAN HENKILÖSTÖ Peruskurssit tuntia TOTEUTETTU KOULUTUS kurssien määrä 50 Sammutustyökurssi /MTO:n operaattorit I-ryhmä 13 h maalis.08 1 Sammutustyökurssi ISS-vartijat 4 h maalis.08 1 SUUNNITELTU KOULUTUS 50 operaattorit ja muu henkilöstö 14 h elo Savusukelluskurssi/Kemikaalisukelluskurssi 3 h. touko Savusukelluskurssi/Kemikaalisukelluskurssi ISS-vartijat 5 h touko Sammutustyökurssi /MTO.n operaattorit II-ryhmä 13 h elo Savusukelluskurssi/Kemikaalisukelluskurssi syys h joulu.08 1 TAVOITE 2007 vuoden lopussa Yksikönjohtaja henkilöitä Sammutusmieskurssin suorittaneita Savusukelluskurssin suorittaneita 2 h 50 h 15 h Viikkokoulutus PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 4 Kaikille palokuntaan kuuluville IFEX impulssisammutinten käyttökoulutus huhti.08 Kaikille palokuntaan kuuluville sammutushenkilöille EA -koulutus 8 vammapotilaan kohtaaminen touko Korkean paikan työskentely, välineet, pelastaminen, pelastautuminen 10 h touko-kesä Talvivaaran tehdasalueen palovesijärjestelmä, selvitykset, kalusto 40 h kesä-heinä.08 4 Viestikoulutus 40 h kesä Kemikaalin torjunta 20 h kesä-heinä-elo.08 TALVIVAARA PROJEKTIN KEMIKAALIVASTAAVAT KOULUTTAVAT KAIKKIA KESÄN 08 AIKANA Erikoiskoulutus 8 KEMIKAALINTORJUNNASSA ERI OHJELMAN MUKAAN PERUSKOULUTUS JATKUU v AIKANA ERI SUUNNITELMAN MUKAAN, JOKA TOIMITETAAN VIRANOMAISILLE JOULUKUUN 08 LOPUSSA

20 Viestiverkko Talvivaaran kaivoksen alueelle on hankittu pelastustoimen ja vartioinnin käyttöön UHF- taajuinen viestiverkko. Verkon tukiasema on sijoitettu alueella Mustamäen päällä olevaan radiomastoon, ja laitteisto maston juuressa olevaan lukittuun laitetilaan. Tukiasema on suunnattu alueelle siten, että saavutetaan kaikissa tilanteissa riittävä radiopeitto (kuuluvuus). Järjestelmällä saadaan riittävä sisätilapeitto UHF- taajuudella, koska rakennukset ovat pääosin teräsrunkoisia ja alueella on runsaasti rakenteita, joissa VHF- taajuinen radioaalto ei läpäise riittävän hyvin. VIRVE-päätelaitteiston käyttö ei ole mahdollista, koska pääosa tuotantotiloista on EX-tiloja, eikä näihin tiloihin soveltuvaa VIRVE-päätelaitetta ole kaupallisessa levityksessä. Viestiverkon liittäminen VIRVE-verkkoon tehdään Talvivaaran tehdasalueen valvomoon sijoitetulla erillisellä laitteistolla, jolla analoginen koodi muutetaan digitaaliseksi. Valvomosta on kyseisen laitteiston välityksellä mahdollista kommunikoida VIRVE-verkkoon kuuluvien päätelaitteiden kanssa. Lyhyt kuvaus laitteistosta; Tukiasemat esim. Elektro Arola (Tait) UHF Voip ( Ethernet ) ohjattuna Duplex Sis Antenni + kaapeli+ liittimet Käyttölaite ed ( Sisäinen Voip. Ethernet Voip Server ohjelmisto Päätelaitteet VERTEX EX RADIO, 10 kpl Näistä laitteista saadaan liitäntä Virve Verkkoon Kaivokselle on luotu puheryhmä, jolloin pelastuslaitos pääsee Virvellä tällä puheryhmällä järjestelmään kiinni sekä Talvivaaran kaivoksen pelastuksen Virve päätelaitteisiin. Tehdaspalokunnan henkilöstön määrän ja koulutustason sekä suunniteltujen kalustohankintojen jatkuessa Talvivaaran kaivoksen turvallisuuspäällikkö tiedottaa muutoksista vaiheittain kirjallisesti pelastusviranomaisille heti kun ratkaisut on toteutettu, henkilöstö koulutettu ja voidaan perustellusti ottaa käyttöön.

21 Kaavio 2. Radiopuhelinjärjestelmän toimintaperiaate 21

22 Tehdaspalokunnan yleinen toimintaohje ja -malli POKA hälyttää Talvivaara kaivoksen tehdaspalokunnan tekstiviestihälytyksellä ennalta ilmoitettuihin sopimuspalokuntalaisten henkilökohtaisiin GSM- numeroihin. Yksikkö hälytetään kaikkiin hätäkeskuksen määrittämiin onnettomuustyyppeihin joita tapahtuu Talvivaaran kaivoksen alueella. Talvivaaran kaivoksen tehdaspalokunnan (TPK) henkilöstölle ei ole järjestetty varsinaista varallaoloa, vaan tilanteeseen hälytetään kaikkina vuorokauden aikoina kaikki palokuntalaiset riippumatta siitä ovatko työvuorossa, tai vapaalla. He osallistuvat pelastustoimintaan jotka työtehtävästään/tilanteestaan riippuen pystyvät. (lähtökohtana on se, etteivät työvuorossa olevat prosessin ajovastuuhenkilöt saa poistua työpaikaltaan ilman esimiehen tai osastopäällikön lupaa) Hälytetty TPK:n henkilöstö kokoontuu tehdasalueen paloasemalla tekstiviestihälytyksen jälkeen ja pukeutuu tehtävän mukaiseen suojavarustukseen. Yksikön johtaja TV P 11 antaa käskyn kohteeseen siirtymisestä sekä määrää alustavasti yksikön jäsenten tehtävät onnettomuudesta saatujen alkutietojen perusteella. (tehtävät määrätään paikalle saapuneen henkilöstön osaamistason ja tehtävän vaativuuden mukaan, eli ei kokemattomia 1:en tai 2 :sen tehtäviin ellei ole aivan pakko) TPK siirtyy onnettomuuskohteeseen palokunnan ajoneuvokalustolla (Toyota Hiace radiokutsu TV 3) ja myöhemmin kesällä paloautolla (Mercedes Benz radiokutsu TV 1). Siirtyminen kohteeseen tapahtuu hälytysajona, äänimerkki ja siniset vilkut pidetään päällä aina kun siirrytään kohteeseen ns, kiireellisenä tehtävänä. Mikäli tilanne edellyttää, palokuntalaiset voivat käyttää kohteeseen siirtymiseen myös muita ajoneuvoja, mutta niissä on käytettävä keltaista huomiovilkkua ja noudatettava äärimmäistä varovaisuutta lisävahinkojen estämiseksi. Hälytysajoon lähtö on ilmoitettava POKA:een käsiradiolla tai GSM -puhelimella. Kun on saavuttu kohteeseen, myös se on ilmoitettava POKA:an samalla tavoin.

23 23 Taulukko 3. Tehdaspalokunnan kuuluvien yhteystiedot TALVIVAARAN KAIVOS TEHDASPALOKUNNAN HÄLYTYSRYHMÄ Nimi puh. nro. tehtävä organisaatio Markku Seppänen ylivartija ISS-Security Rauno Juntunen ylivartija ISS-Security Kulkulupatoimisto Vartijat: h ISS-Security Teemu Niva vartija ISS- Security Marko Heikkinen vartija ISS-Security Marko Lipponen vartija ISS-Security Antti Malinen vartija ISS-Security Joni Lauronen vartija ISS-Security Niko Kähkönen vartija ISS-Security Jaakko Niva vartija ISS-Security Mika Kokkonen vartija ISS-Security Risto Manninen turvallisuus-/palopäällikkö Talvivaaran kaivos Eero Heikkinen yksikönjohtaja Talvivaaran kaivos Jukka Kauppinen yksikönjohtaja Talvivaaran kaivos Jarkko Arhokari prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Janne P. Heikkinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos prosessinh./vanhempi Talvivaaran kaivos Janne T. Heikkinen sammutusmies, tulityövart. prosessinh./vanhempi Talvivaaran kaivos Marko Hiljanen sammutusmies, tulityövart. Tomi Heikkinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos prosessinh./vanhempi Talvivaaran kaivos Tommi Huusko sammutusmies Jani Karppinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Miia Korhonen -Huusko prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Pekka Leikkainen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Anssi Moilanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mauri Moilanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Jarkko Saarikoski prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Eija Salomaa prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Helga Tikkanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Samuli Lappalainen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mika Partanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Markku Partanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Juha Korhonen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mika Pyykkönen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Jouko Lammela-Piri prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Mika Löhönen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Ismo Klemetti prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Risto Karvinen vuorotyönjohtaja Talvivaaran kaivos Pekka Vornanen vuorotyönjohtaja Talvivaaran kaivos Matti Niskanen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Jukka-Pekka Heikkinen prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos Antti Vaalama prosessinh./sammutusmies Talvivaaran kaivos

24 Evakuointi Evakuointi alueelta toteutetaan pelastusteitä pitkin, mikäli se onnettomuudesta riippuen on mahdollista. Alueelta poistettava henkilöstö kokoontuu ennakolta määrättyihin kokoontumispaikkoihin. Kokoontumispaikat on määritelty kohdassa 4.5. Rakennustöiden jatkuessa ja rakennusaikana pelastusteinä käytetään mahdollisuuksien mukaan alueella olevia virallisia pelastusteitä. Onnettomuuden sattuessa vartijat opastavat pelastusyksiköt kohteeseen. Pelastusyksiköillä tulee olla esteetön pääsy onnettomuuspaikalle. Reaaliaikaisen kulunvalvonnan ansiosta pelastushenkilöstö pystyy kartoittamaan alueella olevan henkilöstövahvuuden ja kohdistamaan pelastustoimet oikein. Pelastushelikopterin laskeutumispaikaksi on määritelty alueella sijaitseva paloasema sekä kaivosvarikon läheisyyteen tuleva laskeutumispaikka. Helikopterin laskeutumispaikka tehdasalueella Kartta 7. Helikopterin laskeutumispaikka

25 Väestönsuojat Väestönsuojat sijaitsevat toimistorakennuksen alakerrassa, kohde nro 870 sekä kaivoskonttorissa, kohde nro 280. Väestönsuojat on varustettu tarpeellisilla varusteilla Alueen sähköistys Alueella on otettu käyttöön päämuuntoaseman 760 ja primäärikasan sähköaseman 764 välinen 20 kv maakaapelointi sekä 20 kv ilmalinja välillä päämuuntoasema 760 pumppaamo 521 ( DP1 ) jatkuen aina Malmirannan tievarteen saakka 552 ( LKBS ) pumppaamon ohi. Kaivutöissä tulee noudattaa annettuja ohjeita sekä erityistä huolellisuutta ja huomioida vaarallisen alueen laajeneminen varsinkin primäärikasan sähköaseman ympäristössä. Varastopaikkojen perustaminen ilmalinjojen alle on ehdottomasti kielletty, tämä koskee myös ympäristöä 10 metrin etäisyydelle molemmin puolin linjaa. Linja kulkee Lahnasjärven uuden tielinjauksen varressa. Erityistä varovaisuutta tarvitaan tulevaisuudessa rakennettaessa hihnalinjaa 330 välivarastolta 340 hienomurskaamoon ja seulomoon. Linjan läheisyydessä tapahtuville nostoille tulee laatia aina nostosuunnitelma, jossa on linja mainittu ja huomioitu. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa myös 110 kv ( Vuolijoki - Talvivaara ) linjan läheisyydessä, varsinkin rakennettaessa propaanivarastoja. 110 kv linjalla sivusuuntaan 15 m etäisyydelle ei saa perustaa varastoalueita, eikä myöskään linjan alle. Propaanivaraston rakentamisessa tulee huolehtia että joka nostossa, joka tapahtuu linjan puolella, on nostosuunnitelma tehtynä ja linja huomioituna. Mikäli vahinko tapahtuu 110 kv linjalla ja sähkö tulee saada pois, tulee soittaa suoraan Fingrid Verkkokeskus Hämeenlinna Ratatyömaalla, eikä muuallakaan alueella, ei saa räjäytysten aikana olla linjan alla eikä 25 m sivusuunnassakaan, koska jos kivi käy lankaan ja lanka katkeaa, jännitteinen lanka voi tipahtaa päälle ja pylvään kaatuessa langat voivat tulla jopa 15 m sivusuuntaankin, sisäkulmassa huomattavasti enemmänkin. Oman sähköverkon ollessa kyseessä, mahdollisissa vahinkotapauksissa, vartijat ovat tavoitettavissa ja hälyttävät eteenpäin. Alueen sähköistyksestä ja siihen liittyvistä riskitekijöistä on informoitu alueella työskenteleviä urakoitsijoita.

26 Räjäytykset Alueella toteutettavat räjäytykset hoitaa Forcit Oy tai muut urakoitsijat. Forcit Oy on laatinut yrityskohtaisen sisäisen pelastussuunnitelman, jossa on erikoisesti huomioitu kaivoksen toiminnan riskitekijät ja niiden määrittämisen. Räjähteiden kuljetukset hoidetaan Forcit Oy:n omalla kalustolla. Räjähteiden varastointi on sallittu vain TUKES:in hyväksymissä varastopaikoissa, joissa on riittävät turvatoimet. Alueella tehdään räjäytystöitä päivittäin välisenä aikana. Räjäytystöiden turvallisuuden varmistamiseksi, on noudatettava VnP. 410/1986 mukaisia turvallisuusmääräyksiä ja lisäksi Talvivaaran kaivoksen antamia lisäohjeita. Räjäytyksien aikataulusta kertovia varoitustauluja on sijoitettu alueen teille ja räjäytyksistä varoitetaan lisäksi sireeneillä ja varoitusvaloilla. Vaara-alueelle johtaville teille on sijoitettu erilliset varoitustaulut, joissa ilmoitetaan seuraava räjäytysajankohta. Henkilöiden on siirryttävä kyseisten taulujen taakse ennen räjäytystä. Vaara alue räjäytyskohteen ympärillä on aina vähintään 500 m (r = 500) myös ilmatilassa, silloin kun suoritetaan peittämätöntä louhintaa. Vaara-alue on tarkistettava jokaisessa tapauksessa ennen räjäytystä, myös kaikki tauko-/varastokopit on tarkistettava vaara-alueelta aina ja ihmiset on poistettava sisätiloistakin, kenttää ei saa räjäyttää, mikäli vaara-alueella on ihmisiä. Marjastajia ym. liikkujia varoitetaan räjäytysten vaara-alueesta kaivosalueen metsäautoteille sijoitetuilla varoitustauluilla ja puomeilla. Asiattomien henkilöiden pääsy räjäytysalueille estetään vartijoiden toimesta kaikkina vuorokauden aikoina. Ohjeistus toiminnasta räjähtämättömien panoksien suhteen on määritelty Forcit Oy:n suunnitelmassa.

27 27 5 VAAROJEN ARVIOINTI JA RISKIEN HALLINTA Vaarojen arvioinnin ja riskienhallinnan tarkoituksena on estää ja minimoida erilaisista onnettomuus- ja vahinkoriskeistä organisaatiolle aiheutuvat menetykset ja turvata siten yrityksen henkilöstö, asiakkaat, toiminnan jatkuvuus ja taloudellinen tulos. Pelastussuunnittelun lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien arviointi ja riskien hallinta. Pelastussuunnitteluun kuuluu mm. onnettomuus- ja vahinkoriskien kartoittaminen, toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi sekä ohjeet toiminnasta, jos jokin riskitekijä toteutuu eli onnettomuus tapahtuu. Vaaratekijöitä arvioitaessa on otettu huomioon henkilöstöön, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat. Henkilöstöön liittyen ergonominen, fysikaalinen ja henkinen kuormittavuus. Ympäristöön kohdistuvat kemialliset ja biologiset riskit sekä omaisuuteen liittyvät rahalliset menetykset. Riskien hallinnasta vastaavat urakoitsijat linjaorganisaation mukaisesti ja tilaajan tuotanto-organisaation valvojat tilaajan linjaorganisaation sekä EHS- organisaation mukaisesti. Urakoitsijoiden osalta seurannat toteutetaan tilaajan ohjeiden sekä urakoitsijoiden hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti työmaakokouksissa. Tässä suunnitelmassa riskitekijöiden suuruuden arvioinnissa on käytetty BS8800- standardia alla esitetyn riskitaulukon perusteella. Riskien arviointi on suoritettu myös osastokohtaisissa suunnitelmissa. Taulukko 4. Riskitaulukko Todennäköisyys Epätodennäköinen Tapahtuma esiintyy harvoin ja epäsäännöllisesti Mahdollinen Tapahtuma esiintyy toistuvasti, mutta ei kuitenkaan säännöllisesti Todennäköinen Tapahtuma esiintyy usein ja säännöllisesti. Seuraukset Vähäiset Tapahtuma voi aiheuttaa ohimenevän sairauden tai haitan, joka ei edellytä avun hakemista. 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski Haitalliset Tapahtuma voi aiheuttaa suurempia, lyhytkestoisia seurauksia tai pitkäkestoisia vaikutuksiltaan lieviä haittoja. 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski Vakavat Tapahtuma voi aiheuttaa pysyviä ja palauttamattomia vahinkoja. 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski

28 28 Taulukko 5. Riskin suuruus ja toimenpiteet Riskin suuruus Tarvittavat toimenpiteet 1. Merkityksetön riski - Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita 2. Vähäinen riski - Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita - Tilannetta tulee seurata, että riski pysyy hallinnassa 3. Kohtalainen riski - On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi - Toimenpiteet tulee mitoittaa ja aikatauluttaa järkevästi - Jos riskiin liittyy erittäin vakavia seurauksia, on tarpeen selvittää tapahtuman todennäköisyys tarkemmin 4. Merkittävä riski - Riskin pienentäminen on välttämätöntä - Toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti - Riskialtis toiminta pitää saada loppumaan nopeasti eikä sitä saa aloittaa, ennen kuin riskiä on pienennetty 5. Sietämätön riski - Riskin poistaminen on välttämätöntä - Toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi - Riskialtis toiminta tulee keskeyttää eikä sitä saa aloittaa, ennen kuin riski on poistettu. Taulukko 6. Riskien hallinta Arvioitava alue, kohde ja työvaihe räjäytykset telinetyöskentely tikkaat nostotyöt ja nosturit -sinkoilevat kivet -putoamiset -telineen kaatuminen -tikkaiden kaatuminen Vaaratilanteen todennäköisyys/ seurausten vakavuus epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen avolouhokset -putoamiset epätodennäköinen/ vakava liukastumiset -nosturin kaatuminen -korityöskentely -nyrjähdykset epätodennäköinen/ haitallinen Vaarat ja vaaratilanteet Riskiluku Toimenpiteet riskin vähentämiseksi 2 -turvaetäisyys 500 m -tarkistetaan, ettei alueella ole henkilöitä -varoitetaan räjäytyksistä 2 -telineiden tarkistus -huolto -huolellinen pystytys 2 - saa käyttää vain tilapäiseen nousuun ja laskuun -tikastyöskentely on kielletty 2 -kunnossapitosuunnitelma -saa käyttää vain ohjeiden mukaan 3 -varoitetaan kyltein -eristetään nauhoin -aidoitetaan alueet 2 -käytetään turvajalkineita ja liukuesteitä -lumityöt tehdään asianmukaisesti sortumat -sortumien alle jääminen epätodennäköinen/ haitallinen 2 -varoitetaan vaarasta -tarvittaessa eristetään alue pimeys -työskentely epätodennäköinen/ 2 -valaistukset

29 29 teiden liukkaus mutu - tuntumalla -eksyminen -tieltä suistumiset haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen raskas liikenne -kolaroinnit epätodennäköinen/ haitallinen -riittävä sähköhuolto -varmistetaan kohteen sijainti 2 -riittävä hiekoitus -nopeusrajoitusten noudattaminen 2 -noudatetaan liikenteenohjausta ja ajo-opasteita -asianmukaiset kuljetukset -kolaroinnit työmaaliiken-ne ja sisäinen liikenne kemikaalikuljetukset -ympäristövahingot epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ vakava 2 -noudatetaan ajo-ohjeita -noudatetaan nopeusrajoituksia 3 -noudatetaan ajo-ohjeita -tiestöt pidetään kunnossa räjähteiden säilytys alkoholi, tupakka, huumeet murto, ilkivalta, ryöstö tulipalo atk-tietoturva sähköiskut kuljettimet roskat ja palavat jätteet henkilösuojainten käyttämättömyys palavien nesteiden säilytys -työtapaturmat -tulipalo -varkaus -tulipalo -tulipalo -työtapaturmat -tulipalo -räjähteiden asiaton haltuunotto -omaisuusvahingot -henkilöstövahingot -salassapidettävien tietojen vuotaminen -loukkantumiset -tulipalo -koneeseen tarttuminen -tulipalo -tahallinen mahdollinen/vähäi nen epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen 2 -noudatetaan ohjeita suojainten käytöstä -koulutus 3 -säiliöiden lukitukset -vartiointi -tulitöiden vartiointi 3 -alueen vartiointi -alueella tulenteko on kielletty 2 -tupakointi on kielletty kaikissa Ex-tiloissa -sanktiot - puhallustestit 3 -vartiointi 3 -päivitetyt suunnitelmat -pelastusvalmius -henkilöstön koulutus 3 -kehittyneet suojaukset -rajatut käyttäjäryhmät -kulunvalvonta 3 -koneiden kunnossapitosuunnitelmat -ylikuormituksen välttäminen -koulutuksen toteuttaminen -kulunvalvonta 3 -koulutukset ja perehdyttäminen -kunnossapitosuunnitelma 2 -siisteys -asianmukainen keräily ja

30 30 vahingonteko tulityöt -tulipalo epätodennäköinen/ vakava alueen sähköistys -kaivuu- ja nostotöissä tapahtuvat vahingot alueen opastus -opasteiden riittämättömyys marjastajat -henkilövahingot viirit ja vilkut - virheellinen pysäköinti suuri henkilöstö-määrä puuttuminen -aineelliset vahingot -tiedonkulun puute epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ haitallinen epätodennäköinen/ vakava epätodennäköinen/ haitallinen mahdollinen/ haitallinen säilytys 3 -ohjeiden noudattaminen -tulityölupien myöntäminen ja kontrollointi 3 -huolellisuus työskentelyssä sekä annettujen ohjeiden noudattaminen -nostosuunnitelmat 2 -huolehditaan opasteiden oikeellisuudesta ja riittävyydestä 2 -alueen aitaus -vartiointi 3 -tiedonkulun riittävyys -opastus käyttöön 2 -tiedottaminen pysäköintipaikoista -alueen vartiointi 3 -henkilöstön tiedottaminen ja perehdyttäminen 6 KEMIKAALIT 6.1 Kemikaaliluettelo Kaikista käytettävistä kemikaaleista on laadittu erillinen kemikaaliluettelo, taulukot 7 ja 8. Luetteloita päivitetään sitä mukaan kuin toiminta alueella etenee, muuttuu ja laajenee. Päivityksestä vastaa Talvivaaran kaivoksen kaksi kemikaalivastaavaa sekä laboratoriopäällikkö laboratorion kemikaalien osalta. Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla tiedossa kaikilla asianosaisilla ja toiminta kaikissa vaiheissa tulee olla sellaista, jolla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuudet.

31 31 Taulukko 7. Kemikaaliluettelo kemikaali luokitus varastointimäärät ja säiliökoko m 3 laitteistossa oleva määrät laitoksessa oleva kokonaismäärät propaani C 3 H 8 F+ R t (606 m 3 ) nikkelisulfidi, kobolttisulfidi (NiCoS Xi; N, R43 R50/53), (kiinteässä muodossa) Carc. Cat. 1; R49; R43; N; R50/ t/ 2539 m kuparisulfidi n.a t/ 895 m sinkkisulfidi n.a t/ 6002 m rikkihappo 93 % H 2 SO 4 C R t/ 9808 m natriumhydroksidi 50 % NaOH C R t/9983 m poltettu kalkki CaO X i R36/37/ t/5200 m t vety H 2 kaasumainen F+ R12 0,257 t/2850 Nm 3 (50 m 3 /57 bar(g)) happi O 2 kaasumainen O R8 0,515 t/360 Nm 3 (120 m 3 /2 bar(g)) 0,026 0,283 0,052 0,567 rikkivety H 2 S F+; T+; N R12, R26; R50 0,24 t/200 Nm ,24 raskas polttoöljy T R45, R66, R52/ kevyt polttoöljy X n ; N R / t/ 180 m rautasulfaatti FeSO 4.7H 2 O X n R22, R36/37/ hiilimonoksidi CO F+; T R12 R23 R48/23 R61 vetytuotannon välituote 0,02 välituote, ei varastoida flokkulantti Fennopol A R36 21 t/ 30 m 3-21 rikki S R36/37/ t/ 2493 m kalkkikivi, CaCO 3 kalsiumkarbonaatti Ei merkintää t/21600 m sammutettu kalkki Ca(OH) 2 Xi. 220 t/ 220 m typpi N 2 n.a. 60 t/ 100 m 3 0,25 61 rikkihiili CS 2 R11-36/38-48/ saostuksen mahdollinen välituote ei tiedossa ei varastoa argon - 1,5t/ 1,2 m 3 ei tiedossa 1,5 asetyleeni F+;R12 R5 R6 0,5t/ 0,33m 3 ei tiedossa 0,5 NaHS C; R ,2 0,2 Na 2 S 2 2

32 32 VESILAITOS, KEMIKAALIT väliaikaisesti käytössä olevat Lipeä NaOH 50 % kontti, 0,8 m 3 Lipeä NaOH n.10 % kontti, 0,2 m 3 PAX 18 Xi, R36/38 kontti, 0,8 m 3 + 0,1 m 3 tuotantoon tulevat Lipeä NaOH 10 % säiliö, 2 x 1 m 3 PAX 18 Xi, R36/38 28 t / 20 m 3 2,8 t 30,8 Vetyperoksidi H 2 O 2 O; C R5-8-20/22-35 kontti, 1 m 3 1,44 Polymeeri kontti, 0,1 m 3 Natriumhypokloriitti kontti, 0,2 m 3 Biosidi kontti, 0,5 m 3 Rikkihappo kontti, 0,5 m 3 Hapenpoisto kemikaali kontti, 1 m 3 Taulukko 8. Laboratorion kemikaalit TALVIVAARAN KAIVOS LABORATORIO VARASTOITAVAT KEMIKAALIMÄÄRÄT Salmelantie SOTKAMO Kemikaalin nimi MolekyylikaavaVarastointimäärä m3 Säiliökoko Varastointimäärä m3 t Huom. R-lausekkeet VaroitusmerkitCAS-numero S-lausekkeet Rikkivety H2S plo Ostetaan pulloina R12, R26, R50 F+,T+,N * S9,S16,S36,S38,S45,S61 Vety H2 valmistus teollisesti R12, F+ * S9,S16,S33 Propaani C3H8 Rikki S Asetoni C2H3N 0,01 Asetyleeni C2H2 2x12xplo 2 Ammoniumnitraatti H4N2O3 Ammoniumsulfaatti Natriumhydroksidi NaOH 0,005 Rikkihappo H2SO4 0,02 2,5 l Happi O2 plo Argon 2x 12 plo 2 Poltettu kalkki 0,001 Nikkelisulfidi NiS 0,0001 Sinkkisulfidi ZnS 0,0001 Kuparisulfidi CuS 0,0001 Kobolttisulfidi CoS 0,0001 Kalkki CaCO3 0,005 Typpihappo HNO3 0,03 2,5 l Suolahappo HCl 0,02 2,5 l Fluorivetyhappo HF 0,001 0,5 l Fotometriakemikaaleja 0,002 Standardien valmistukseen käytettäviä kemikaaleja 0,001 (Esimerkiksi Nitraatteja PLS:ssä olevista metalleista) 4,0144

33 Käyttöturvallisuustiedotteet Kaikista käytössä olevista kemikaaleista on olemassa käyttöturvallisuustiedotteet joko sähköisenä tai paperiversiona. Urakoitsijoilla on velvoite ylläpitää tiedotteet ajan tasalla oman toiminnan osalta. Kaikkien työkohteessa työskentelevien tulee saada tieto kohteessa käytettävistä kemikaaleista ja niiden aiheuttamista vaaratekijöistä. Talvivaaran kaivoksen osalta käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään kemikaalivastaavien toimistossa. Urakoitsijat säilyttävät omat kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet toimistoissa ja ne ovat tiedossa sekä pääurakoitsijoilla että heidän ohjeistamana aliurakoitsijoilla. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat tämän suunnitelman liitteenä, liitteessä Kemikaalien purkupaikat Kemikaalien purkupaikat tehdasalueella on määritelty kartassa 8. Y = kemikaalikontit, vesilaitos X = PAX Z = nestetyppi, N2 Kartta 8. Kemikaalien purkupaikat tehdasalueella

34 Rikkihapon purkupaikka Rikkihapon purkupaikalla, nro10, on seuraavanlainen ohjeistus: n AUTONPURKUPAIKKA NRO 10 RIKKIHAPPO Acipro Bright OHJEET: OTA AINA YHTEYS ENNEN PURKAMISTA MTo:n valvomoon PUH HÄLYTYSNUMERO 112 Hälytysohje Soita aina KERRO KUKA OLET 2. MITÄ ON TAPAHTUNUT Kerro mitä on tapahtunut tulipalo, onnettomuus, liikenne, öljyvahinko, kaasuvuoto, räjähdys tms. 3. MISSÄ ON TAPAHTUNUT Talvivaaran kaivos Purkupaikka nro KERRO ONKO JOKU VAARASSA tai loukkaantunut 5. ISS:N VARTIJAT OPASTAVAT KOHTEESEEN 6. VASTAA KYSYMYKSIIN lyhyesti ja tarkasti 7. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ennen kuin saat luvan PELASTA ILMOITA Hätäensiapu SAMMUTA OPASTA Autonpurkupaikka Rikkihappo Yleinen vaaramerkki tai kaasuvaara 1. Tutustu turvaohjeisiin, hätäsuihkujen toimintaan, sijaintiin sekä purkamisohjeisiin. 2. Varmista, että purat oikeaa tuotetta puhdistettuihin säiliöihin. YK numero 80 / Pyydä purkulupa aina MTo:n valvomosta,. Puh Varmista henkilökohtaisten suojavarusteiden kunto ja käytä niitä ohjeiden mukaisesti. Varmista auton pohjaventtiilien asento sekä lastausputken lukitus purkamisen jälkeen. 5. Kun lopetat, laita purkupaikka turvalliseen kuntoon. Vioista ja puutteista ilmoitus tehtaan valvomoon. Puh Täytä rahtikirjat huolellisesti ja selvästi, sekä ota tarvittavat näytteet tarvittaessa 7. Säiliöiden puhdistaminen purkupaikoilla on kielletty. 1. Annetaan nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama kuulutus. 2. Tai haistat kaasunhajua 3. Toimi näin: Siirry sisälle Pysäytä ilmastointi Sulje ovet ja ikkunat, sekä muut aukot Odota rauhallisesti ohjeita kaiuttimista ja avaa radio. Vältä puhelimen käyttöä Älä poistu alueelta ilman erillistä kehotusta. Poistu kaasuvaara-alueelta sivutuuleen Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi Autonpurkupaikka Rikkihappo 1. Ota aina yhteys MTo:n valvomoon Puh ja ilmoita purkutyöstäsi. Jos et saa vastausta, älä aloita purkamista. 2. Tutustu turvaohjeisiin ja hätäsuihkujen toimintaan ja sijaintiin. 3. Varmista, että purat oikeaa tuotetta puhdistettuihin säiliöihin. YK numero 268 / Pyydä opastus vartijoilta, mikäli et ole aikaisemmin käyttänyt tätä purkupaikkaa. Puh Varmista henkilökohtaisten suojavarusteiden kunto ja käytä niitä ohjeiden mukaisesti. 6. Kun lopetat, laita purkupaikka turvalliseen kuntoon. Vioista ja puutteista ilmoitus MTo:n valvomoon. Puh Täytä rahtikirjat huolellisesti ja selvästi. 8. Säiliöiden puhdistaminen on kielletty purkupaikoilla. Talvivaaran kaivos Turvallisuusohjeet Rikkihappo 1. Ominaisuus R35 Voimakkaasti syövyttävä R23 Myrkyllistä hengitettynä R34 Syövyttävää 2. Kuljetusturvatiedot Chemline Finland Oy Puh Puh Käyttöturvatiedotteet Rikkihappo Auton ohjaamossa Pumpaamossa Tehtaan valvomossa 4. Muut ohjeet Myrkytystietokeskus puh Tokeva ohje T 8 a Tokeva ohje T 2 h Talvivaaran kaivos Ensiapuohjeet S9 Säilytettävä paikassa jossa hyvä ilmanvaihto S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S30 Tuotteeseen ei saa lisätä vettä S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvosuojusta S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ( näytettävä tätä etikettiä tai käyttöturvatiedotetta)

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003 9 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suomen Tunturisuunnistus

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS 1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Rastivarsat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Ylöjärvi Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Siironpiha Laatimispäivämäärä: 18.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 23.1.2016 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEITA 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä

Rasti-Lukko ry. Pelastussuunnitelma. 2.9 Tapahtuman erityispiirteet Ei erityispiirteitä Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa, sekä määrittää turvallisuuden vastuut velvoitteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Ampumahiihdon SM-kilpailut. Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015

PELASTUSSUUNNITELMA. Ampumahiihdon SM-kilpailut. Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015 PELASTUSSUUNNITELMA Ampumahiihdon SM-kilpailut Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämä suunnitelma täydentää Raahen kaupungin hiihtomajan ulkoliikunta-alueen pelastussuunnitelmaa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot