TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA"

Transkriptio

1 TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki

2 TUKESIN VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KESKEISET KÄSITTEET 2 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN VISIO TUKESin yhteisökuvan tavoiteprofiili Perusviestit ja viestinnälliset päämäärät Viestinnän perusperiaatteet 4 4. VIESTINNÄN STRATEGISET LINJAUKSET Sidosryhmäkohtaiset linjaukset Kohderyhmäkohtaisia painotuksia Suunnitteluprosessi Organisointi ja resurssit Henkilöstön osallistuminen Ympäristön luotaaminen, tulosten mittaaminen ja arviointi 9 3

4 1. JOHDANTO TUKESille laadittiin vuonna 1997 ensimmäinen viestintästrategia. TUKESin strategiseen suunnitteluprosessiin kuuluu erityisstrategioiden uudelleenarviointi määräajoin. Viestintästrategia päätettiin uusia vuonna 2001 ja työ toteutettiin kehittämishankkeena. Hankeryhmään kuuluivat Willy Toiviainen (pj), Veli-Pekka Nurmi, Timo Pulkki, Johanna Soppela, Osmo Säisä sekä Tarja Vänskä ( asti). TUKESin viestinnän tarpeet ovat muuttuneet. TUKESin kokemukset ja toiminta ovat laajentuneet ensimmäisen viestintästrategian jälkeen. Viestintätarpeista on myös saatu paljon uutta tietoa mm. asiakastyytyväisyystutkimuksista ja erilaisista kohderyhmäkyselyistä. Osana tätäkin strategiahanketta toteutettiin avainsidosryhmien haastattelututkimus, jossa selvitettiin niiden näkemystä TUKESin viestintäprofiilista sekä odotuksia TUKESin viestinnän tulevaisuudelle. Edelleen viestintästrategian uusimiselle antoivat aiheen TUKESin uudistettu visio, sen pohjalta johdetut strategiset painopisteet sekä sidosryhmäyhteistyön linjaus. Viestintästrategian tulee tukea tiiviisti TUKESin muuta toimintaa ja olla linjassa vision kanssa. Lisäksi koko valtionhallinnon viestinnän periaatteista on laadittu 2002 valtioneuvoston kanslian suositus ja myös sitä on hyödynnetty TUKESin strategiassa. Myös uusittu julkisuuslaki sekä sen mukaiset viranomaisen toiminnan julkisuusperiaatteet otettiin huomioon strategiaa laadittaessa. TUKESin visiossa viestintä määritellään oleelliseksi ja tärkeäksi osaksi TUKESin koko toiminnan onnistumista. Kansalaisten ja yritysten turvallisuustietoon -asenteisiin ja -käyttäytymiseen vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä, oikein kohdistettua ja oikean sisältöistä viestintää ja sen pohjaksi tutkittua tietoa. Valvontaa kohdistetaan enemmän järjestelmien toimivuuden varmistamineen ja ongelmien ehkäisyyn: ennakoiva toiminta ja viestintä tulee yhä tärkeämmäksi. Myös kansainvälinen yhteistyö erityisesti EU-alueella lisääntyy entisestään ja se vaatii hyviä viestintävalmiuksia. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä ehkäistään onnettomuuksia ja vaatimusten vastaisia toimintatapoja. Siten edistetään koko yhteiskunnan hyvinvointia. Aktiivinen viestintä tukee TUKESin kaikkea toimintaa ja vapauttaa resursseja muuhun. Viestintä on oleellinen osa jokaisen asiantuntijatyötä, myös valvontatoiminnassa. Jokainen TUKESin henkilökuntaan kuuluva on osaltaan tiedottaja. 1

5 2. KESKEISET KÄSITTEET Tässä strategiassa viestinnällä tarkoitetaan TUKESissa tapahtuvaa informaation vastaanottamista, tuottamista ja jakamista sekä osallistumista keskusteluun ja vuorova i- kutukseen eri osapuolten kanssa. Viestintä on vaikuttamista ja vuorovaikutusta. Se on oleellinen osa TUKESin koko toiminnan onnistumista ja väline tuloksen saavuttamiselle. Tiedottamisella tarkoitetaan yksisuuntaista, TUKESin omasta aloitteesta tapahtuvaa informaation välittämistä, esimerkiksi tiedottamista joukkoviestimille. Tiedottaminen on osa viestintää. Sisäinen viestintä tarkoittaa TUKESin organisaation sisällä tapahtuvaa informaation vastaanottamista, tuottamista ja jakamista sekä keskustelua ja vuorovaikutusta. Ulkoinen viestintä vastaavasti tarkoittaa viestintää TUKESin ulkopuolisten tahojen kanssa. Tässä strategiassa keskitytään ulkoiseen viestintään. Sisäistä viestintää käsitellään henkilöstöstrategiassa. 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN VISIO 3.1. TUKESin yhteisökuvan tavoiteprofiili TUKESin tavoiteprofiili on määritelty visiossa Määritelmän mukaan TUKES on viranomaisena ja osana (teknisen turvallisuuden) ohjausjärjestelmää yhteistyökykyinen, osaava toimialansa vaikuttaja sekä turvallisuusasioissa tiennäyttäjä ja aloitteentekijä. Tämä tarkoittaa, että: TUKES on aloitteellinen ja aktiivinen tiennäyttäjä kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja esiintuomisessa. TUKES on eurooppalaisten turvallisuus- ja luotettavuusverkostojen rakentaja, keskusteleva ja kuunteleva yhteistyökumppani. Asetamme yhteiskunnallista va i- kuttavuutta ja kumppanuutta koskevat tavoitteet yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhteistyömme on kaikkia osapuolia hyödyttävää, turvallisempaan ja teknisesti luotettavampaan yhteiskuntaan tähtäävää. Pidämme aktiivisesti yhteyttä eri sidosryhmiimme ja olemme aloitteellisia uusien kansallisten ja kansainvälisten yhteistyösuhteiden rakentamisessa. TUKESin henkilöstö on osaavaa ja uudistuvaa. Ydinosaamistamme on valvonnan, viestinnän, kehittämisen ja tutkimuksen yhdistäminen teknisen turvallisuusjärjestelmän valvonnassa ja tiedon jalostamisessa. 2

6 TUKES työyhteisönä on kannustava ja yhteistyökykyinen. Työssä viihtyvyyttä ja jaksamista lisää keskinäisen arvostuksen tunne, hyvätuulinen työilmapiiri ja tekemisen meininki. TUKES on pidetty ja haluttu työpaikka. Asiakkaat ja henkilöstö pitävät toimintatapojamme olennaiseen kohdistuneina, esimerkillisinä, palveluhenkisinä, avoimina ja tasapuolisina. Toimintatavoillemme leimallista on jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. Olemme verkottuneet kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja palvelujen tuottajien kanssa ja yhteistyömme hyödyttää molempia osapuolia. Teemme työtä mielellään hankkeina edistääksemme tavoitteiden ja resurssien tehokkaampaa kohdistamista. Toimintaamme tukevat edistykselliset ja käyttäjälähtöiset tietojärjestelmät, hyödynnämme sähköisiä verkkoja sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassamme. Palvelukykymme ja toimintamme vaikuttavuus vastaavat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Palvelujen käyttäjät - ministeriöt, valvonnan kohteet ja kansalaiset - ovat tyytyväisiä saamaansa palvelukykyyn ja palvelujen hinta-laatusuhteeseen Perusviestit ja viestinnälliset päämäärät Paraskin tekniikka on vain väline. Turvallinen ja teknisesti luotettava yhteiskunta saavutetaan turvallisella tekniikalla, toimintatavoilla ja henkilökohtaisella vastuunotolla. Olennaista on, että kansalaisten ja yritysten tiedot, tahto ja teot ovat turvallisuushakuisia, ja että osaaminen riittää turvallisten tuotteiden tai toimintojen aikaansaamiseen. TUKES pyrkii viestinnällään saavuttamaan visionsa mukaiset päämäärät: onnettomuuksien määrä vähenee, onnettomuusriskit ovat hallinnassa ja markkinoilla on vain vaatimukset täyttäviä tuotteita. Näin edistetään myös tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Turvallisuuden tulisi olla ihmisten ja yritysten jokapäiväistä toimintaa ohjaava arvo, yrityskulttuuri tukee turvallisuutta, oikeutta työskennellä turvallisesti ja henkilöstön huolehtimista omasta ja muiden turvallisuudesta. Turvallisuusarvo ohjaa kuluttajia valitsemaan ja ostamaan turvallisia tuotteita ja noudattamaan käyttöohjeita. TUKES tukee osaltaan turvallisuusarvon edistämistä ja vahvistamista. Neuvomme ja opastamme niin ammattilaisia kuin kuluttajiakin. Keskustelemme valvonnan kohteiden, elinkeinoelämän ja kansalaisten kanssa. Viestintämme on vaikuttavaa, korostamme turvallisen ja luo tettavan toiminnan merkitystä ja jokaisen vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta. Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on osa valvontaa ja käytössämme on nykyaikaiset viestinnän palvelut ja välineet. TUKES vaikuttaa viestinnälliseen profiiliinsa, maineeseensa ja sidosryhmien mielikuviin toimintansa kautta, ei mielikuvamainonnalla. TUKESin harjoittaman mainonnan on oltava aina perusteltua ja sisällettävä tiedonvälitystä tai sidosryhmien palvelua. 3

7 3.3. Viestinnän perusperiaatteet TUKESin toimintaa ja päätöksiä ohjaavat seuraavat arvot: tasapuolisuus avoimuus palveluhenkisyys jatkuvan parantamisen ja uudistumisen halu. TUKESin viestintä on luotettavaa ja avointa Viestintä perustuu tosiasioihin ja todettuihin faktoihin, esimerkiksi valvontahavaintoihin sekä säädöksissä TUKESille annettuihin valtuuksiin ja velvollisuuksiin. TUKES toimii avoimesti julkisuudessa, kertoen myös TUKESin kannalta negatiivisista asioista. nopeaa ja helposti saatavissa TUKESin asiantuntijat ovat nopeasti tavoitettavissa ja valmiita palvelemaan joukkoviestimiä sekä muita sidosryhmiä ripeästi. Erityisen nopeasti reagoidaan mahdollisissa kriittisissä tilanteissa. Tieto pyritään aina välittämään mahdollisimman vaivattomasti ja asiakkaan toivomassa muodossa. ymmärrettävää ja helppotajuista TUKES pyrkii jalostamaan välittämänsä tiedot mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. On tärkeää, että vastaanottaja ymmärtää viestien sisällön. Viestinnässä käytetään selkeää ja helppotajuista kieltä. Viestintää räätälöidään kohderyhmittäin sopivaan muotoon tasapuolista ja oikeudenmukaista Tiedotusmateriaali on tasapuolista ja puolueetonta. Viestintää toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä, alueellisesti tasapuolisesti, ottaen huomioon suuret ja pienet tiedotusvälineet, suuret ja pienet yritykset sekä eri kansalaisryhmät. Mahdollisissa yhteistyöhankkeissa rahoitusmuoto ei saa vaarantaa objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Yhteistyötä on tarjottava tasapuolisesti kaikille saman alan yrityksille, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita yhteistyöstä. TUKES ei sponsoroi kaupallisia toiminnanharjoittajia eikä osallistu kannatusilmoituksiin tai rahankeräyksiin. asianmukaista ja hyvän maun mukaista TUKESin viestintä ei loukkaa kansalaisryhmiä kulttuurisesti (etnisesti) tai sukupuolisesti tai uskonnollisesti (uskonnollinen vakaumus). Viestintää toteutetaan hyvän maun mukaisesti. Yritysten ja valvonnan kohteiden toimintaa käsittelevä TUKESin viestintä kohdistuu oleellisiin asioihin (esim. todelliset riskit) ja perustuu aina havaittuihin tosiseikkoihin, eikä viestintä saa perusteettomasti vahingoittaa yrityksen mainetta. 4

8 4. VIESTINNÄN STRATEGISET LINJAUKSET 4.1. Sidosryhmäkohtaiset linjaukset TUKES linjaa viestintäänsä avainsidosryhmiensä mukaan seuraavasti: Sidosryhmä Kansalaiset TUKESin viestinnän strategiset tavoitteet ja sisältö Kansalaiset riittävän tietoisia TUKESin toimialojen asioista sekä motivoituneita toimimaan oikein ja turvallisesti. Kansalaiset tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. => Avointa ja ajankohtaista tietoa vaatimusten vastaisista tuotteista ja teknisistä palveluista. Ohjeita ja neuvoja turvallisuusasioista. Vastinetta veromarkoille! Ministeriöt Ministeriöt tuntevat päätöksenteon taustaksi TUKESin toiminnan tulokset ja ongelma-alueet, toimintaympäristön muutossignaalit sekä kentän tunnot. => Tietoa valvonnan tuloksista ja tavoitteiden toteutumisesta. Tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä toimialoilla. Tietoa toimialojen kriiseistä (esim. onnettomuudet) Muut viranomaiset Etujärjestöt Lähiviranomaiset tuntevat TUKESin tehtävät, arvostavat TUKESin toimintaa ja kokevat sen hyväksi yhteistyökumppaniksi. => Tietoa säädösmuutoksista, toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot) TUKESin viestinnän koetaan tuovan hyötyä järjestöjen omalle toiminnalle. Viestintämme saa aikaan lumipalloefektin eli viestimistämme teemoista viestitään edelleen myös muissa organisaatioissa. Viestinnällä pyritään positiiviseen motivointiin turvallisuus- ja luotettavuusasioiden edistämiseksi. => Tietoa säädösmuutoksista, joilla vaikutusta toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan. Tietoa muutosten sisällöstä ja merkityksestä. Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot). Esimerkit turvallisuutta edistävistä ratkaisuista sekä onnettomuuksien syistä. Valmistajat, maahantuojat ja vähittäismyyjät (tuotevalvonta) Toiminnanharjoittajat (laitosvalvonta) Tutkimuslaitokset Yritykset tuntevat oikeat toimintatavat ja sisäistävät, että säädösten mukaan toimiminen on oman edun mukaista sekä kestävän ja pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. => Tietoa säädösmuutoksista, joilla vaikutusta toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan. Tietoa muutosten sisällöstä ja merkityksestä. Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot). Esimerkit turvallisuutta edistävistä ratkaisuista sekä onnettomuuksien syistä. Tutkimuslaitoksissa tunnetaan TUKESin toiminnan periaatteet ja osataan hyödyntää TUKESin tuottamaa aineistoa tutkimustyössä. Tutkijat ovat motivoituneita yhteistyöhön TUKESin kanssa. => Tietoa säädösten muutoksista, toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot) 5

9 Oppilaitokset Oppilaitoksissa on käytössä TUKESin tiedotusmateriaali ja erityisesti oppilaitosten käyttöön räätälöityä materiaalia, jota käytetään aktiivisesti opetustyössä. Oppilaat saavat perustiedot teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden asioista, jotta heillä on paremmat edellytykset toimia turvallisella tavalla. => Perusasiat eri toimialojen turvallisuustekijöistä. Opetuskäyttöön räätälöity materiaali. Joukkoviestimet Joukkoviestimet tuntevat TUKESin toiminnan pääpiirteissään ja hyödyntävät TUKESin asiantuntijoita ja tiedotusmateriaalia juttujen teossa. Joukkoviestimet luottavat TUKESin tiedotustoimintaan ja ovat tyytyväisiä sen palvelukykyyn. => Avoin, nopea ja selkeä tiedottaminen TUKESin toimialojen asioista. Henkilöstö Henkilöstö on hyvin motivoitunutta, informoitua, perehtynyttä ja ammattitaitoista viestintäasioissa. Jokainen TUKESlainen on myös tiedottaja omassa lähipiirissään. => Tietoa päätösten perusteluista ja taustoista. Tietoa työryhmien työstä, myös asioiden valmistelusta. Tietoa TUKESin muiden yksiköiden toiminnasta ja kaikista TUKESin ajankohtaisista asioista. Palautetta omasta työstä. Mahdollisuus osallistua viestinnän kehittämiseen ja toteutukseen Kohderyhmäkohtaisia painotuksia: Kohdan 4.1. taulukon lisäksi: Joukkoviestimiä (uutistoimistot, TV ja radio, lehdistö, verkkoviestimet) palvellaan aina nopeasti ja tasapuolisesti, ottaen huomioon kuitenkin eri joukkoviestinten tarpeet uutistuotannossa. Toimituksen edustajaa palvellaan viestintäasioissa ensisijaisena asiakkaana, jos TUKESin nopea apu jutun teossa (taustatiedot, aineiston keruu, haastattelu) on oleellista. Palvelun nopeus ei kuitenkaan saa vaarantaa annettujen tietojen luotettavuutta. TUKES arvostaa joukkoviestinten omien juttujen tekoa mm. avustamalla tiedon hankinnassa. Kuluttajaviestintää kohdennetaan niille ryhmille, joiden toiminta on riskialtteinta tai jotka erityisesti ovat tiedon ja opastuksen tarpeessa. Viestintää on jatkossa kohdennettava erityisesti nuorille (kouluille suunnattu turvallisuuskasvatusaineisto). Samoin pyritään ottamaan huomioon tulevien ammattilaisten opastus ja asennekasvatus (ammattiin opiskeleville suunnattu turvallisuuskasvatusaineisto). Elinkeinoelämän pk-sektorin yritysten turvallisuustilanteeseen pyritään vaikuttamaan laatimalla erityisesti niiden tarpeisiin tarkoitettua aineistoa ja suuntaamalla viestintää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.. Työntekijät ja työsuojeluhenkilöstö yrityksissä otetaan entistä paremmin huomioon TUKESin viestinnässä. Viestintää kohdennetaan työntekijöille sekä työsuojeluväelle mm. niiden etujärjestöjen kautta. 6

10 TUKES viestii asiakkailleen ja sidosryhmilleen henkilöstönsä kautta. On tärkeää, että henkilöstö tuntee TUKESin toimintastrategiat ja suunnat sekä TUKESin toimintaan vaikuttavat ajankohtaiset asiat ja toimintaympäristön muutokset. Jokainen TUKESin henkilökuntaan kuuluva on tiedottaja suhteessa omiin asiakkaisiinsa ja yhteistyökumppaneihinsa. Siksi sujuvaan tiedonkulkuun ja avoimeen sisäiseen viestintään on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. TUKESin viestinnän teemoja ja kohderyhmiä arvioidaan vuosittain tulossuunnittelun yhteydessä. Viestintää kohdennetaan mm. riskialttiille alueille/kohderyhmille sekä muiden ajankohtaisten teemojen mukaan Suunnitteluprosessi Viestintää suunnitellaan TUKESissa osana normaalia tulossuunnittelua. Suunnitteluprosessin osia ovat: Toiminnan strategiset painopisteet, jotka määritellään vuosittain tasapainotetun tuloskortin mukaisesti seuraavan seitsemän vuoden päähän (=kehittämislinjaus). Painopisteet määritellään TUKES-tasolla. TTS-suunnitelma, joka toteutetaan tasapainotetun tuloskortin mukaisesti tulevaa vuotta seuraavalle kolmelle vuodelle. TTS-suunnitelma tehdään TUKES- ja yksikkötasolla. Tulossuunnitelma, joka tehdään tasapainotetun tuloskortin mukaisesti seuraavalle vuodelle. Tulossuunnitelma tehdään TUKES-, yksikkö- ja ryhmätasolla. Viestintätoimenpiteitä suunnitellaan karkealla tasolla TTS-suunnitelmassa ja tarkalla tasolla vuosittaisessa tulossuunnitelmassa. Laitos- ja tuotevalvontayksikkö sisällyttävät viestinnän osaksi yksikkökohtaisia suunnitelmiaan. Tk- yksikön viestintäpäällikkö ja tiedottaja(t) osallistuvat yksikköjen suunnittelukokouksiin ja avustavat yksikköjä erityisesti vuosisuunnitelman laadinnassa. Tk-yksikön viestintäryhmä suunnittelee koko TUKESin yhteiset viestintätoimenpiteet osana TTS- ja tulossuunnitelmia. Viestinnän suunnittelussa pyritään ohjelmallisuuteen, eli teemakohtaisten viestintäohjelmien rakentamiseen, silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Ohjelmissa yhdistetään valvontaa, tutkimusta ja kehittämistä sekä viestintää toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa eri toiminnot ja niihin osallistuvat henkilöt tukevat toisiaan. Viestinnän osakokonaisuuksia hankkeistetaan hankekäsikirjan mukaisesti. Viestinnän painopisteiden määrittelyssä ja viestinnän suunnittelussa hyödynnetään tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, joita ovat mm. Asiakastutkimukset Turvallisuuskulttuuriselvitykset (kuluttajat ja yritykset) Kampanjatutkimukset Valvonta-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden tulokset 7

11 4.4. Organisointi ja resurssit TUKESin toiminnan johtaminen ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä. TUKESin yksiköt ja niiden johto vastaavat TTS- ja tulossuunnitelmissa määriteltyjen viestintätoimenpiteiden riittävästä resursoinnista ja toteutumisesta. Toteutusvastuut määritellään ja delegoidaan tarkemmin vuosittaisissa tulossuunnitelmissa. Tk-yksikön viestintäpäällikkö koordinoi viestinnän suunnittelua ja toteuttamista koko TUKESissa ja osallistuu yhdessä tiedottajien kanssa yksiköiden viestintätoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. TUKESin Tk-yksikön johtaja vastaa koko TUKESin viestinnän resursoinnista ja toimii viestintäpäällikön esimiehenä. Tk-yksikön viestintäpäällikkö vastaa koko TUKESin yhteisten viestintätoimenp i- teiden suunnittelusta ja toteutuksesta, tiedottamisesta joukkoviestimille, Internetsivuista sekä yleisestä sisäisestä tiedottamisesta yhdessä tiedottajien ja muun viestintäryhmän kanssa. Tiedonkulku ja viestinnän koordinointi varmistetaan johdon ja viestintähenkilöstön kiinteällä yhteydenpidolla esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä. Viestintähankkeet organisoidaan ja resursoidaan TUKESin hankemenettelyjen mukaisesti. TUKES käyttää tarpeen mukaan viestinnässä apuna osaavia ja luotettavia viestintäpalvelujen tarjoajia, kuten mainostoimistoja, viestintätoimistoja ja mediatoimistoja. TUKES ulkopuoliset palvelut tiedottaminen mainonta sisältö asiantuntija Mainostoimisto media yleisö koordinointi viestintähenkilöstö Mediatoimisto Viestintätoimisto lehdistö tv radio muut kansalaiset ammattilaiset yritykset ja järjestöt muut viranomaiset Kuva: TUKESin viestintämalli 8

12 4.5. Henkilöstön osallistuminen Koko TUKESin kaikki henkilöt ovat osaltaan tiedottajia suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Henkilökunta osallistuu viestintätoimenpiteiden toteutukseen sisällön tuottajina, asiantuntijoina, kouluttajina, neuvojina ja opastajina. Kaikissa asiakaskontakteissa ollaan kohteliaita, ystävällisiä ja avuliaita. Kaikkia asiakkaita palvellaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti pyrkien antamaan riittävä vastaus asiakkaan kysymykseen tai vähintään opastamaan lisätietojen äärelle. Puhelintiedusteluihin, soittopyyntöihin ja sähköpostitiedusteluihin vastataan viipymättä. Tiedotusvälineiden haastattelupyyntöihin ja tiedusteluihin vastataan aina välittömästi ja tietojen puuttuessa lisätiedot hankitaan viipymättä. Valtakunnallisten sekä muuten laajalevikkisten tiedotusvälineiden (uutistoimistot, suuret sanoma- ja aikakauslehdet, radio ja TV) yhteydenotoista ilmoitetaan viestintäpäällikölle tai tiedottajalle. Voidakseen toimia hyvin asiakaspalvelussa tarvitsevat TUKESin henkilöt jatkuvasti riittävästi taustatietoja sekä apuvälineitä omaan viestintäänsä. Henkilöstölle kerrotaan viipymättä oleelliset taustatiedot ja yleiset TUKESin toimintaa koskevat uutiset sisäisen tietoverkon, intranetin sekä tarvittaessa suoran sähköpostiviestityksen avulla. Lehdistötiedotteet ja muut tiedotteet lähetetään henkilöstölle ensimmäisenä. Asiakaspalvelua ja taustatietojen saamista tuetaan www-sivujen nopealla ylläpidolla. TUKESin koko henkilökunnalle järjestetään säännönmukaisesti viestintävalmennusta, johon kuuluvat mm. kirjallinen ilmaisu, esiintymistaidot sekä mediasuhteet Ympäristön luotaaminen, tulosten mittaaminen ja arviointi Viestinnän tuloksia seurataan säännönmukaisesti ja tulosten perusteella parannetaan viestintätoimenpiteiden toteutusta. Seurantakeinoihin kuuluvat mm. Asiakastutkimukset Turvallisuuskulttuuriselvitykset (kuluttajat ja yritykset) Kampanjatutkimukset Valvonta-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden tulokset Lehdistöseuranta (lehtileikkeet ja sähköisten joukkoviestinten seuranta) Internet-sivujen palautteet Toimintaympäristön luotaamisella tarkoitetaan ympäristöstä havaittavien muutossignaalien, sidosryhmien toiveiden ja odotusten sekä yhteiskunnassa käytävän keskustelun seurantaa ja huomioon ottamista viestinnän suunnittelussa. Luotaamista tehdään em. mittarien ja seurantamenetelmien avulla sekä mm. toimialakohtaisissa sidosryhmäfoorumeissa, työryhmissä ja verkostoissa. Viestinnän tuloksista raportoidaan osana toimintakertomusta. Hankekohtaiset tulokset raportoidaan ja arvioidaan osana hankemenettelyä. 9

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö miten lisää PPP:tä FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Edustamme

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Teemat Esitys perustuu Rovaniemen kaupungin yhdistymisen arviointiin Stenvall, Tyvitalo, Syväjärvi, Suikkanen Kaupungin strateginen kehittäminen Rovaniemeläisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot