TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA"

Transkriptio

1 TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki

2 TUKESIN VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KESKEISET KÄSITTEET 2 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN VISIO TUKESin yhteisökuvan tavoiteprofiili Perusviestit ja viestinnälliset päämäärät Viestinnän perusperiaatteet 4 4. VIESTINNÄN STRATEGISET LINJAUKSET Sidosryhmäkohtaiset linjaukset Kohderyhmäkohtaisia painotuksia Suunnitteluprosessi Organisointi ja resurssit Henkilöstön osallistuminen Ympäristön luotaaminen, tulosten mittaaminen ja arviointi 9 3

4 1. JOHDANTO TUKESille laadittiin vuonna 1997 ensimmäinen viestintästrategia. TUKESin strategiseen suunnitteluprosessiin kuuluu erityisstrategioiden uudelleenarviointi määräajoin. Viestintästrategia päätettiin uusia vuonna 2001 ja työ toteutettiin kehittämishankkeena. Hankeryhmään kuuluivat Willy Toiviainen (pj), Veli-Pekka Nurmi, Timo Pulkki, Johanna Soppela, Osmo Säisä sekä Tarja Vänskä ( asti). TUKESin viestinnän tarpeet ovat muuttuneet. TUKESin kokemukset ja toiminta ovat laajentuneet ensimmäisen viestintästrategian jälkeen. Viestintätarpeista on myös saatu paljon uutta tietoa mm. asiakastyytyväisyystutkimuksista ja erilaisista kohderyhmäkyselyistä. Osana tätäkin strategiahanketta toteutettiin avainsidosryhmien haastattelututkimus, jossa selvitettiin niiden näkemystä TUKESin viestintäprofiilista sekä odotuksia TUKESin viestinnän tulevaisuudelle. Edelleen viestintästrategian uusimiselle antoivat aiheen TUKESin uudistettu visio, sen pohjalta johdetut strategiset painopisteet sekä sidosryhmäyhteistyön linjaus. Viestintästrategian tulee tukea tiiviisti TUKESin muuta toimintaa ja olla linjassa vision kanssa. Lisäksi koko valtionhallinnon viestinnän periaatteista on laadittu 2002 valtioneuvoston kanslian suositus ja myös sitä on hyödynnetty TUKESin strategiassa. Myös uusittu julkisuuslaki sekä sen mukaiset viranomaisen toiminnan julkisuusperiaatteet otettiin huomioon strategiaa laadittaessa. TUKESin visiossa viestintä määritellään oleelliseksi ja tärkeäksi osaksi TUKESin koko toiminnan onnistumista. Kansalaisten ja yritysten turvallisuustietoon -asenteisiin ja -käyttäytymiseen vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä, oikein kohdistettua ja oikean sisältöistä viestintää ja sen pohjaksi tutkittua tietoa. Valvontaa kohdistetaan enemmän järjestelmien toimivuuden varmistamineen ja ongelmien ehkäisyyn: ennakoiva toiminta ja viestintä tulee yhä tärkeämmäksi. Myös kansainvälinen yhteistyö erityisesti EU-alueella lisääntyy entisestään ja se vaatii hyviä viestintävalmiuksia. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä ehkäistään onnettomuuksia ja vaatimusten vastaisia toimintatapoja. Siten edistetään koko yhteiskunnan hyvinvointia. Aktiivinen viestintä tukee TUKESin kaikkea toimintaa ja vapauttaa resursseja muuhun. Viestintä on oleellinen osa jokaisen asiantuntijatyötä, myös valvontatoiminnassa. Jokainen TUKESin henkilökuntaan kuuluva on osaltaan tiedottaja. 1

5 2. KESKEISET KÄSITTEET Tässä strategiassa viestinnällä tarkoitetaan TUKESissa tapahtuvaa informaation vastaanottamista, tuottamista ja jakamista sekä osallistumista keskusteluun ja vuorova i- kutukseen eri osapuolten kanssa. Viestintä on vaikuttamista ja vuorovaikutusta. Se on oleellinen osa TUKESin koko toiminnan onnistumista ja väline tuloksen saavuttamiselle. Tiedottamisella tarkoitetaan yksisuuntaista, TUKESin omasta aloitteesta tapahtuvaa informaation välittämistä, esimerkiksi tiedottamista joukkoviestimille. Tiedottaminen on osa viestintää. Sisäinen viestintä tarkoittaa TUKESin organisaation sisällä tapahtuvaa informaation vastaanottamista, tuottamista ja jakamista sekä keskustelua ja vuorovaikutusta. Ulkoinen viestintä vastaavasti tarkoittaa viestintää TUKESin ulkopuolisten tahojen kanssa. Tässä strategiassa keskitytään ulkoiseen viestintään. Sisäistä viestintää käsitellään henkilöstöstrategiassa. 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN VISIO 3.1. TUKESin yhteisökuvan tavoiteprofiili TUKESin tavoiteprofiili on määritelty visiossa Määritelmän mukaan TUKES on viranomaisena ja osana (teknisen turvallisuuden) ohjausjärjestelmää yhteistyökykyinen, osaava toimialansa vaikuttaja sekä turvallisuusasioissa tiennäyttäjä ja aloitteentekijä. Tämä tarkoittaa, että: TUKES on aloitteellinen ja aktiivinen tiennäyttäjä kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja esiintuomisessa. TUKES on eurooppalaisten turvallisuus- ja luotettavuusverkostojen rakentaja, keskusteleva ja kuunteleva yhteistyökumppani. Asetamme yhteiskunnallista va i- kuttavuutta ja kumppanuutta koskevat tavoitteet yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhteistyömme on kaikkia osapuolia hyödyttävää, turvallisempaan ja teknisesti luotettavampaan yhteiskuntaan tähtäävää. Pidämme aktiivisesti yhteyttä eri sidosryhmiimme ja olemme aloitteellisia uusien kansallisten ja kansainvälisten yhteistyösuhteiden rakentamisessa. TUKESin henkilöstö on osaavaa ja uudistuvaa. Ydinosaamistamme on valvonnan, viestinnän, kehittämisen ja tutkimuksen yhdistäminen teknisen turvallisuusjärjestelmän valvonnassa ja tiedon jalostamisessa. 2

6 TUKES työyhteisönä on kannustava ja yhteistyökykyinen. Työssä viihtyvyyttä ja jaksamista lisää keskinäisen arvostuksen tunne, hyvätuulinen työilmapiiri ja tekemisen meininki. TUKES on pidetty ja haluttu työpaikka. Asiakkaat ja henkilöstö pitävät toimintatapojamme olennaiseen kohdistuneina, esimerkillisinä, palveluhenkisinä, avoimina ja tasapuolisina. Toimintatavoillemme leimallista on jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. Olemme verkottuneet kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja palvelujen tuottajien kanssa ja yhteistyömme hyödyttää molempia osapuolia. Teemme työtä mielellään hankkeina edistääksemme tavoitteiden ja resurssien tehokkaampaa kohdistamista. Toimintaamme tukevat edistykselliset ja käyttäjälähtöiset tietojärjestelmät, hyödynnämme sähköisiä verkkoja sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassamme. Palvelukykymme ja toimintamme vaikuttavuus vastaavat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Palvelujen käyttäjät - ministeriöt, valvonnan kohteet ja kansalaiset - ovat tyytyväisiä saamaansa palvelukykyyn ja palvelujen hinta-laatusuhteeseen Perusviestit ja viestinnälliset päämäärät Paraskin tekniikka on vain väline. Turvallinen ja teknisesti luotettava yhteiskunta saavutetaan turvallisella tekniikalla, toimintatavoilla ja henkilökohtaisella vastuunotolla. Olennaista on, että kansalaisten ja yritysten tiedot, tahto ja teot ovat turvallisuushakuisia, ja että osaaminen riittää turvallisten tuotteiden tai toimintojen aikaansaamiseen. TUKES pyrkii viestinnällään saavuttamaan visionsa mukaiset päämäärät: onnettomuuksien määrä vähenee, onnettomuusriskit ovat hallinnassa ja markkinoilla on vain vaatimukset täyttäviä tuotteita. Näin edistetään myös tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Turvallisuuden tulisi olla ihmisten ja yritysten jokapäiväistä toimintaa ohjaava arvo, yrityskulttuuri tukee turvallisuutta, oikeutta työskennellä turvallisesti ja henkilöstön huolehtimista omasta ja muiden turvallisuudesta. Turvallisuusarvo ohjaa kuluttajia valitsemaan ja ostamaan turvallisia tuotteita ja noudattamaan käyttöohjeita. TUKES tukee osaltaan turvallisuusarvon edistämistä ja vahvistamista. Neuvomme ja opastamme niin ammattilaisia kuin kuluttajiakin. Keskustelemme valvonnan kohteiden, elinkeinoelämän ja kansalaisten kanssa. Viestintämme on vaikuttavaa, korostamme turvallisen ja luo tettavan toiminnan merkitystä ja jokaisen vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta. Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on osa valvontaa ja käytössämme on nykyaikaiset viestinnän palvelut ja välineet. TUKES vaikuttaa viestinnälliseen profiiliinsa, maineeseensa ja sidosryhmien mielikuviin toimintansa kautta, ei mielikuvamainonnalla. TUKESin harjoittaman mainonnan on oltava aina perusteltua ja sisällettävä tiedonvälitystä tai sidosryhmien palvelua. 3

7 3.3. Viestinnän perusperiaatteet TUKESin toimintaa ja päätöksiä ohjaavat seuraavat arvot: tasapuolisuus avoimuus palveluhenkisyys jatkuvan parantamisen ja uudistumisen halu. TUKESin viestintä on luotettavaa ja avointa Viestintä perustuu tosiasioihin ja todettuihin faktoihin, esimerkiksi valvontahavaintoihin sekä säädöksissä TUKESille annettuihin valtuuksiin ja velvollisuuksiin. TUKES toimii avoimesti julkisuudessa, kertoen myös TUKESin kannalta negatiivisista asioista. nopeaa ja helposti saatavissa TUKESin asiantuntijat ovat nopeasti tavoitettavissa ja valmiita palvelemaan joukkoviestimiä sekä muita sidosryhmiä ripeästi. Erityisen nopeasti reagoidaan mahdollisissa kriittisissä tilanteissa. Tieto pyritään aina välittämään mahdollisimman vaivattomasti ja asiakkaan toivomassa muodossa. ymmärrettävää ja helppotajuista TUKES pyrkii jalostamaan välittämänsä tiedot mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. On tärkeää, että vastaanottaja ymmärtää viestien sisällön. Viestinnässä käytetään selkeää ja helppotajuista kieltä. Viestintää räätälöidään kohderyhmittäin sopivaan muotoon tasapuolista ja oikeudenmukaista Tiedotusmateriaali on tasapuolista ja puolueetonta. Viestintää toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä, alueellisesti tasapuolisesti, ottaen huomioon suuret ja pienet tiedotusvälineet, suuret ja pienet yritykset sekä eri kansalaisryhmät. Mahdollisissa yhteistyöhankkeissa rahoitusmuoto ei saa vaarantaa objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Yhteistyötä on tarjottava tasapuolisesti kaikille saman alan yrityksille, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita yhteistyöstä. TUKES ei sponsoroi kaupallisia toiminnanharjoittajia eikä osallistu kannatusilmoituksiin tai rahankeräyksiin. asianmukaista ja hyvän maun mukaista TUKESin viestintä ei loukkaa kansalaisryhmiä kulttuurisesti (etnisesti) tai sukupuolisesti tai uskonnollisesti (uskonnollinen vakaumus). Viestintää toteutetaan hyvän maun mukaisesti. Yritysten ja valvonnan kohteiden toimintaa käsittelevä TUKESin viestintä kohdistuu oleellisiin asioihin (esim. todelliset riskit) ja perustuu aina havaittuihin tosiseikkoihin, eikä viestintä saa perusteettomasti vahingoittaa yrityksen mainetta. 4

8 4. VIESTINNÄN STRATEGISET LINJAUKSET 4.1. Sidosryhmäkohtaiset linjaukset TUKES linjaa viestintäänsä avainsidosryhmiensä mukaan seuraavasti: Sidosryhmä Kansalaiset TUKESin viestinnän strategiset tavoitteet ja sisältö Kansalaiset riittävän tietoisia TUKESin toimialojen asioista sekä motivoituneita toimimaan oikein ja turvallisesti. Kansalaiset tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. => Avointa ja ajankohtaista tietoa vaatimusten vastaisista tuotteista ja teknisistä palveluista. Ohjeita ja neuvoja turvallisuusasioista. Vastinetta veromarkoille! Ministeriöt Ministeriöt tuntevat päätöksenteon taustaksi TUKESin toiminnan tulokset ja ongelma-alueet, toimintaympäristön muutossignaalit sekä kentän tunnot. => Tietoa valvonnan tuloksista ja tavoitteiden toteutumisesta. Tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä toimialoilla. Tietoa toimialojen kriiseistä (esim. onnettomuudet) Muut viranomaiset Etujärjestöt Lähiviranomaiset tuntevat TUKESin tehtävät, arvostavat TUKESin toimintaa ja kokevat sen hyväksi yhteistyökumppaniksi. => Tietoa säädösmuutoksista, toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot) TUKESin viestinnän koetaan tuovan hyötyä järjestöjen omalle toiminnalle. Viestintämme saa aikaan lumipalloefektin eli viestimistämme teemoista viestitään edelleen myös muissa organisaatioissa. Viestinnällä pyritään positiiviseen motivointiin turvallisuus- ja luotettavuusasioiden edistämiseksi. => Tietoa säädösmuutoksista, joilla vaikutusta toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan. Tietoa muutosten sisällöstä ja merkityksestä. Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot). Esimerkit turvallisuutta edistävistä ratkaisuista sekä onnettomuuksien syistä. Valmistajat, maahantuojat ja vähittäismyyjät (tuotevalvonta) Toiminnanharjoittajat (laitosvalvonta) Tutkimuslaitokset Yritykset tuntevat oikeat toimintatavat ja sisäistävät, että säädösten mukaan toimiminen on oman edun mukaista sekä kestävän ja pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. => Tietoa säädösmuutoksista, joilla vaikutusta toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan. Tietoa muutosten sisällöstä ja merkityksestä. Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot). Esimerkit turvallisuutta edistävistä ratkaisuista sekä onnettomuuksien syistä. Tutkimuslaitoksissa tunnetaan TUKESin toiminnan periaatteet ja osataan hyödyntää TUKESin tuottamaa aineistoa tutkimustyössä. Tutkijat ovat motivoituneita yhteistyöhön TUKESin kanssa. => Tietoa säädösten muutoksista, toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot) 5

9 Oppilaitokset Oppilaitoksissa on käytössä TUKESin tiedotusmateriaali ja erityisesti oppilaitosten käyttöön räätälöityä materiaalia, jota käytetään aktiivisesti opetustyössä. Oppilaat saavat perustiedot teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden asioista, jotta heillä on paremmat edellytykset toimia turvallisella tavalla. => Perusasiat eri toimialojen turvallisuustekijöistä. Opetuskäyttöön räätälöity materiaali. Joukkoviestimet Joukkoviestimet tuntevat TUKESin toiminnan pääpiirteissään ja hyödyntävät TUKESin asiantuntijoita ja tiedotusmateriaalia juttujen teossa. Joukkoviestimet luottavat TUKESin tiedotustoimintaan ja ovat tyytyväisiä sen palvelukykyyn. => Avoin, nopea ja selkeä tiedottaminen TUKESin toimialojen asioista. Henkilöstö Henkilöstö on hyvin motivoitunutta, informoitua, perehtynyttä ja ammattitaitoista viestintäasioissa. Jokainen TUKESlainen on myös tiedottaja omassa lähipiirissään. => Tietoa päätösten perusteluista ja taustoista. Tietoa työryhmien työstä, myös asioiden valmistelusta. Tietoa TUKESin muiden yksiköiden toiminnasta ja kaikista TUKESin ajankohtaisista asioista. Palautetta omasta työstä. Mahdollisuus osallistua viestinnän kehittämiseen ja toteutukseen Kohderyhmäkohtaisia painotuksia: Kohdan 4.1. taulukon lisäksi: Joukkoviestimiä (uutistoimistot, TV ja radio, lehdistö, verkkoviestimet) palvellaan aina nopeasti ja tasapuolisesti, ottaen huomioon kuitenkin eri joukkoviestinten tarpeet uutistuotannossa. Toimituksen edustajaa palvellaan viestintäasioissa ensisijaisena asiakkaana, jos TUKESin nopea apu jutun teossa (taustatiedot, aineiston keruu, haastattelu) on oleellista. Palvelun nopeus ei kuitenkaan saa vaarantaa annettujen tietojen luotettavuutta. TUKES arvostaa joukkoviestinten omien juttujen tekoa mm. avustamalla tiedon hankinnassa. Kuluttajaviestintää kohdennetaan niille ryhmille, joiden toiminta on riskialtteinta tai jotka erityisesti ovat tiedon ja opastuksen tarpeessa. Viestintää on jatkossa kohdennettava erityisesti nuorille (kouluille suunnattu turvallisuuskasvatusaineisto). Samoin pyritään ottamaan huomioon tulevien ammattilaisten opastus ja asennekasvatus (ammattiin opiskeleville suunnattu turvallisuuskasvatusaineisto). Elinkeinoelämän pk-sektorin yritysten turvallisuustilanteeseen pyritään vaikuttamaan laatimalla erityisesti niiden tarpeisiin tarkoitettua aineistoa ja suuntaamalla viestintää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.. Työntekijät ja työsuojeluhenkilöstö yrityksissä otetaan entistä paremmin huomioon TUKESin viestinnässä. Viestintää kohdennetaan työntekijöille sekä työsuojeluväelle mm. niiden etujärjestöjen kautta. 6

10 TUKES viestii asiakkailleen ja sidosryhmilleen henkilöstönsä kautta. On tärkeää, että henkilöstö tuntee TUKESin toimintastrategiat ja suunnat sekä TUKESin toimintaan vaikuttavat ajankohtaiset asiat ja toimintaympäristön muutokset. Jokainen TUKESin henkilökuntaan kuuluva on tiedottaja suhteessa omiin asiakkaisiinsa ja yhteistyökumppaneihinsa. Siksi sujuvaan tiedonkulkuun ja avoimeen sisäiseen viestintään on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. TUKESin viestinnän teemoja ja kohderyhmiä arvioidaan vuosittain tulossuunnittelun yhteydessä. Viestintää kohdennetaan mm. riskialttiille alueille/kohderyhmille sekä muiden ajankohtaisten teemojen mukaan Suunnitteluprosessi Viestintää suunnitellaan TUKESissa osana normaalia tulossuunnittelua. Suunnitteluprosessin osia ovat: Toiminnan strategiset painopisteet, jotka määritellään vuosittain tasapainotetun tuloskortin mukaisesti seuraavan seitsemän vuoden päähän (=kehittämislinjaus). Painopisteet määritellään TUKES-tasolla. TTS-suunnitelma, joka toteutetaan tasapainotetun tuloskortin mukaisesti tulevaa vuotta seuraavalle kolmelle vuodelle. TTS-suunnitelma tehdään TUKES- ja yksikkötasolla. Tulossuunnitelma, joka tehdään tasapainotetun tuloskortin mukaisesti seuraavalle vuodelle. Tulossuunnitelma tehdään TUKES-, yksikkö- ja ryhmätasolla. Viestintätoimenpiteitä suunnitellaan karkealla tasolla TTS-suunnitelmassa ja tarkalla tasolla vuosittaisessa tulossuunnitelmassa. Laitos- ja tuotevalvontayksikkö sisällyttävät viestinnän osaksi yksikkökohtaisia suunnitelmiaan. Tk- yksikön viestintäpäällikkö ja tiedottaja(t) osallistuvat yksikköjen suunnittelukokouksiin ja avustavat yksikköjä erityisesti vuosisuunnitelman laadinnassa. Tk-yksikön viestintäryhmä suunnittelee koko TUKESin yhteiset viestintätoimenpiteet osana TTS- ja tulossuunnitelmia. Viestinnän suunnittelussa pyritään ohjelmallisuuteen, eli teemakohtaisten viestintäohjelmien rakentamiseen, silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Ohjelmissa yhdistetään valvontaa, tutkimusta ja kehittämistä sekä viestintää toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa eri toiminnot ja niihin osallistuvat henkilöt tukevat toisiaan. Viestinnän osakokonaisuuksia hankkeistetaan hankekäsikirjan mukaisesti. Viestinnän painopisteiden määrittelyssä ja viestinnän suunnittelussa hyödynnetään tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, joita ovat mm. Asiakastutkimukset Turvallisuuskulttuuriselvitykset (kuluttajat ja yritykset) Kampanjatutkimukset Valvonta-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden tulokset 7

11 4.4. Organisointi ja resurssit TUKESin toiminnan johtaminen ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä. TUKESin yksiköt ja niiden johto vastaavat TTS- ja tulossuunnitelmissa määriteltyjen viestintätoimenpiteiden riittävästä resursoinnista ja toteutumisesta. Toteutusvastuut määritellään ja delegoidaan tarkemmin vuosittaisissa tulossuunnitelmissa. Tk-yksikön viestintäpäällikkö koordinoi viestinnän suunnittelua ja toteuttamista koko TUKESissa ja osallistuu yhdessä tiedottajien kanssa yksiköiden viestintätoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. TUKESin Tk-yksikön johtaja vastaa koko TUKESin viestinnän resursoinnista ja toimii viestintäpäällikön esimiehenä. Tk-yksikön viestintäpäällikkö vastaa koko TUKESin yhteisten viestintätoimenp i- teiden suunnittelusta ja toteutuksesta, tiedottamisesta joukkoviestimille, Internetsivuista sekä yleisestä sisäisestä tiedottamisesta yhdessä tiedottajien ja muun viestintäryhmän kanssa. Tiedonkulku ja viestinnän koordinointi varmistetaan johdon ja viestintähenkilöstön kiinteällä yhteydenpidolla esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä. Viestintähankkeet organisoidaan ja resursoidaan TUKESin hankemenettelyjen mukaisesti. TUKES käyttää tarpeen mukaan viestinnässä apuna osaavia ja luotettavia viestintäpalvelujen tarjoajia, kuten mainostoimistoja, viestintätoimistoja ja mediatoimistoja. TUKES ulkopuoliset palvelut tiedottaminen mainonta sisältö asiantuntija Mainostoimisto media yleisö koordinointi viestintähenkilöstö Mediatoimisto Viestintätoimisto lehdistö tv radio muut kansalaiset ammattilaiset yritykset ja järjestöt muut viranomaiset Kuva: TUKESin viestintämalli 8

12 4.5. Henkilöstön osallistuminen Koko TUKESin kaikki henkilöt ovat osaltaan tiedottajia suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Henkilökunta osallistuu viestintätoimenpiteiden toteutukseen sisällön tuottajina, asiantuntijoina, kouluttajina, neuvojina ja opastajina. Kaikissa asiakaskontakteissa ollaan kohteliaita, ystävällisiä ja avuliaita. Kaikkia asiakkaita palvellaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti pyrkien antamaan riittävä vastaus asiakkaan kysymykseen tai vähintään opastamaan lisätietojen äärelle. Puhelintiedusteluihin, soittopyyntöihin ja sähköpostitiedusteluihin vastataan viipymättä. Tiedotusvälineiden haastattelupyyntöihin ja tiedusteluihin vastataan aina välittömästi ja tietojen puuttuessa lisätiedot hankitaan viipymättä. Valtakunnallisten sekä muuten laajalevikkisten tiedotusvälineiden (uutistoimistot, suuret sanoma- ja aikakauslehdet, radio ja TV) yhteydenotoista ilmoitetaan viestintäpäällikölle tai tiedottajalle. Voidakseen toimia hyvin asiakaspalvelussa tarvitsevat TUKESin henkilöt jatkuvasti riittävästi taustatietoja sekä apuvälineitä omaan viestintäänsä. Henkilöstölle kerrotaan viipymättä oleelliset taustatiedot ja yleiset TUKESin toimintaa koskevat uutiset sisäisen tietoverkon, intranetin sekä tarvittaessa suoran sähköpostiviestityksen avulla. Lehdistötiedotteet ja muut tiedotteet lähetetään henkilöstölle ensimmäisenä. Asiakaspalvelua ja taustatietojen saamista tuetaan www-sivujen nopealla ylläpidolla. TUKESin koko henkilökunnalle järjestetään säännönmukaisesti viestintävalmennusta, johon kuuluvat mm. kirjallinen ilmaisu, esiintymistaidot sekä mediasuhteet Ympäristön luotaaminen, tulosten mittaaminen ja arviointi Viestinnän tuloksia seurataan säännönmukaisesti ja tulosten perusteella parannetaan viestintätoimenpiteiden toteutusta. Seurantakeinoihin kuuluvat mm. Asiakastutkimukset Turvallisuuskulttuuriselvitykset (kuluttajat ja yritykset) Kampanjatutkimukset Valvonta-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden tulokset Lehdistöseuranta (lehtileikkeet ja sähköisten joukkoviestinten seuranta) Internet-sivujen palautteet Toimintaympäristön luotaamisella tarkoitetaan ympäristöstä havaittavien muutossignaalien, sidosryhmien toiveiden ja odotusten sekä yhteiskunnassa käytävän keskustelun seurantaa ja huomioon ottamista viestinnän suunnittelussa. Luotaamista tehdään em. mittarien ja seurantamenetelmien avulla sekä mm. toimialakohtaisissa sidosryhmäfoorumeissa, työryhmissä ja verkostoissa. Viestinnän tuloksista raportoidaan osana toimintakertomusta. Hankekohtaiset tulokset raportoidaan ja arvioidaan osana hankemenettelyä. 9

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2015-2016 29.10.2014 Copyright Varpu Ylhäinen 2 Lions Clubs International

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Virkamies, vihapuhe ja vastayhteisöt

Virkamies, vihapuhe ja vastayhteisöt Virkamies, vihapuhe ja vastayhteisöt JAT, Viestintäpäivät Hyvinkäällä 16. 17.3.2017 Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, sisäministeriö Puheeni aiheet: 1. Mitä se vihapuhe on? 2. Viranomaisten viestintä on

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus

YKSOTE-kuormitus YKSOTE-kuormitus 2017-18 Työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvontaja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot