TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA"

Transkriptio

1 TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki

2 TUKESIN VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KESKEISET KÄSITTEET 2 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN VISIO TUKESin yhteisökuvan tavoiteprofiili Perusviestit ja viestinnälliset päämäärät Viestinnän perusperiaatteet 4 4. VIESTINNÄN STRATEGISET LINJAUKSET Sidosryhmäkohtaiset linjaukset Kohderyhmäkohtaisia painotuksia Suunnitteluprosessi Organisointi ja resurssit Henkilöstön osallistuminen Ympäristön luotaaminen, tulosten mittaaminen ja arviointi 9 3

4 1. JOHDANTO TUKESille laadittiin vuonna 1997 ensimmäinen viestintästrategia. TUKESin strategiseen suunnitteluprosessiin kuuluu erityisstrategioiden uudelleenarviointi määräajoin. Viestintästrategia päätettiin uusia vuonna 2001 ja työ toteutettiin kehittämishankkeena. Hankeryhmään kuuluivat Willy Toiviainen (pj), Veli-Pekka Nurmi, Timo Pulkki, Johanna Soppela, Osmo Säisä sekä Tarja Vänskä ( asti). TUKESin viestinnän tarpeet ovat muuttuneet. TUKESin kokemukset ja toiminta ovat laajentuneet ensimmäisen viestintästrategian jälkeen. Viestintätarpeista on myös saatu paljon uutta tietoa mm. asiakastyytyväisyystutkimuksista ja erilaisista kohderyhmäkyselyistä. Osana tätäkin strategiahanketta toteutettiin avainsidosryhmien haastattelututkimus, jossa selvitettiin niiden näkemystä TUKESin viestintäprofiilista sekä odotuksia TUKESin viestinnän tulevaisuudelle. Edelleen viestintästrategian uusimiselle antoivat aiheen TUKESin uudistettu visio, sen pohjalta johdetut strategiset painopisteet sekä sidosryhmäyhteistyön linjaus. Viestintästrategian tulee tukea tiiviisti TUKESin muuta toimintaa ja olla linjassa vision kanssa. Lisäksi koko valtionhallinnon viestinnän periaatteista on laadittu 2002 valtioneuvoston kanslian suositus ja myös sitä on hyödynnetty TUKESin strategiassa. Myös uusittu julkisuuslaki sekä sen mukaiset viranomaisen toiminnan julkisuusperiaatteet otettiin huomioon strategiaa laadittaessa. TUKESin visiossa viestintä määritellään oleelliseksi ja tärkeäksi osaksi TUKESin koko toiminnan onnistumista. Kansalaisten ja yritysten turvallisuustietoon -asenteisiin ja -käyttäytymiseen vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä, oikein kohdistettua ja oikean sisältöistä viestintää ja sen pohjaksi tutkittua tietoa. Valvontaa kohdistetaan enemmän järjestelmien toimivuuden varmistamineen ja ongelmien ehkäisyyn: ennakoiva toiminta ja viestintä tulee yhä tärkeämmäksi. Myös kansainvälinen yhteistyö erityisesti EU-alueella lisääntyy entisestään ja se vaatii hyviä viestintävalmiuksia. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä ehkäistään onnettomuuksia ja vaatimusten vastaisia toimintatapoja. Siten edistetään koko yhteiskunnan hyvinvointia. Aktiivinen viestintä tukee TUKESin kaikkea toimintaa ja vapauttaa resursseja muuhun. Viestintä on oleellinen osa jokaisen asiantuntijatyötä, myös valvontatoiminnassa. Jokainen TUKESin henkilökuntaan kuuluva on osaltaan tiedottaja. 1

5 2. KESKEISET KÄSITTEET Tässä strategiassa viestinnällä tarkoitetaan TUKESissa tapahtuvaa informaation vastaanottamista, tuottamista ja jakamista sekä osallistumista keskusteluun ja vuorova i- kutukseen eri osapuolten kanssa. Viestintä on vaikuttamista ja vuorovaikutusta. Se on oleellinen osa TUKESin koko toiminnan onnistumista ja väline tuloksen saavuttamiselle. Tiedottamisella tarkoitetaan yksisuuntaista, TUKESin omasta aloitteesta tapahtuvaa informaation välittämistä, esimerkiksi tiedottamista joukkoviestimille. Tiedottaminen on osa viestintää. Sisäinen viestintä tarkoittaa TUKESin organisaation sisällä tapahtuvaa informaation vastaanottamista, tuottamista ja jakamista sekä keskustelua ja vuorovaikutusta. Ulkoinen viestintä vastaavasti tarkoittaa viestintää TUKESin ulkopuolisten tahojen kanssa. Tässä strategiassa keskitytään ulkoiseen viestintään. Sisäistä viestintää käsitellään henkilöstöstrategiassa. 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN VISIO 3.1. TUKESin yhteisökuvan tavoiteprofiili TUKESin tavoiteprofiili on määritelty visiossa Määritelmän mukaan TUKES on viranomaisena ja osana (teknisen turvallisuuden) ohjausjärjestelmää yhteistyökykyinen, osaava toimialansa vaikuttaja sekä turvallisuusasioissa tiennäyttäjä ja aloitteentekijä. Tämä tarkoittaa, että: TUKES on aloitteellinen ja aktiivinen tiennäyttäjä kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja esiintuomisessa. TUKES on eurooppalaisten turvallisuus- ja luotettavuusverkostojen rakentaja, keskusteleva ja kuunteleva yhteistyökumppani. Asetamme yhteiskunnallista va i- kuttavuutta ja kumppanuutta koskevat tavoitteet yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhteistyömme on kaikkia osapuolia hyödyttävää, turvallisempaan ja teknisesti luotettavampaan yhteiskuntaan tähtäävää. Pidämme aktiivisesti yhteyttä eri sidosryhmiimme ja olemme aloitteellisia uusien kansallisten ja kansainvälisten yhteistyösuhteiden rakentamisessa. TUKESin henkilöstö on osaavaa ja uudistuvaa. Ydinosaamistamme on valvonnan, viestinnän, kehittämisen ja tutkimuksen yhdistäminen teknisen turvallisuusjärjestelmän valvonnassa ja tiedon jalostamisessa. 2

6 TUKES työyhteisönä on kannustava ja yhteistyökykyinen. Työssä viihtyvyyttä ja jaksamista lisää keskinäisen arvostuksen tunne, hyvätuulinen työilmapiiri ja tekemisen meininki. TUKES on pidetty ja haluttu työpaikka. Asiakkaat ja henkilöstö pitävät toimintatapojamme olennaiseen kohdistuneina, esimerkillisinä, palveluhenkisinä, avoimina ja tasapuolisina. Toimintatavoillemme leimallista on jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. Olemme verkottuneet kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja palvelujen tuottajien kanssa ja yhteistyömme hyödyttää molempia osapuolia. Teemme työtä mielellään hankkeina edistääksemme tavoitteiden ja resurssien tehokkaampaa kohdistamista. Toimintaamme tukevat edistykselliset ja käyttäjälähtöiset tietojärjestelmät, hyödynnämme sähköisiä verkkoja sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassamme. Palvelukykymme ja toimintamme vaikuttavuus vastaavat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Palvelujen käyttäjät - ministeriöt, valvonnan kohteet ja kansalaiset - ovat tyytyväisiä saamaansa palvelukykyyn ja palvelujen hinta-laatusuhteeseen Perusviestit ja viestinnälliset päämäärät Paraskin tekniikka on vain väline. Turvallinen ja teknisesti luotettava yhteiskunta saavutetaan turvallisella tekniikalla, toimintatavoilla ja henkilökohtaisella vastuunotolla. Olennaista on, että kansalaisten ja yritysten tiedot, tahto ja teot ovat turvallisuushakuisia, ja että osaaminen riittää turvallisten tuotteiden tai toimintojen aikaansaamiseen. TUKES pyrkii viestinnällään saavuttamaan visionsa mukaiset päämäärät: onnettomuuksien määrä vähenee, onnettomuusriskit ovat hallinnassa ja markkinoilla on vain vaatimukset täyttäviä tuotteita. Näin edistetään myös tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Turvallisuuden tulisi olla ihmisten ja yritysten jokapäiväistä toimintaa ohjaava arvo, yrityskulttuuri tukee turvallisuutta, oikeutta työskennellä turvallisesti ja henkilöstön huolehtimista omasta ja muiden turvallisuudesta. Turvallisuusarvo ohjaa kuluttajia valitsemaan ja ostamaan turvallisia tuotteita ja noudattamaan käyttöohjeita. TUKES tukee osaltaan turvallisuusarvon edistämistä ja vahvistamista. Neuvomme ja opastamme niin ammattilaisia kuin kuluttajiakin. Keskustelemme valvonnan kohteiden, elinkeinoelämän ja kansalaisten kanssa. Viestintämme on vaikuttavaa, korostamme turvallisen ja luo tettavan toiminnan merkitystä ja jokaisen vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta. Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on osa valvontaa ja käytössämme on nykyaikaiset viestinnän palvelut ja välineet. TUKES vaikuttaa viestinnälliseen profiiliinsa, maineeseensa ja sidosryhmien mielikuviin toimintansa kautta, ei mielikuvamainonnalla. TUKESin harjoittaman mainonnan on oltava aina perusteltua ja sisällettävä tiedonvälitystä tai sidosryhmien palvelua. 3

7 3.3. Viestinnän perusperiaatteet TUKESin toimintaa ja päätöksiä ohjaavat seuraavat arvot: tasapuolisuus avoimuus palveluhenkisyys jatkuvan parantamisen ja uudistumisen halu. TUKESin viestintä on luotettavaa ja avointa Viestintä perustuu tosiasioihin ja todettuihin faktoihin, esimerkiksi valvontahavaintoihin sekä säädöksissä TUKESille annettuihin valtuuksiin ja velvollisuuksiin. TUKES toimii avoimesti julkisuudessa, kertoen myös TUKESin kannalta negatiivisista asioista. nopeaa ja helposti saatavissa TUKESin asiantuntijat ovat nopeasti tavoitettavissa ja valmiita palvelemaan joukkoviestimiä sekä muita sidosryhmiä ripeästi. Erityisen nopeasti reagoidaan mahdollisissa kriittisissä tilanteissa. Tieto pyritään aina välittämään mahdollisimman vaivattomasti ja asiakkaan toivomassa muodossa. ymmärrettävää ja helppotajuista TUKES pyrkii jalostamaan välittämänsä tiedot mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. On tärkeää, että vastaanottaja ymmärtää viestien sisällön. Viestinnässä käytetään selkeää ja helppotajuista kieltä. Viestintää räätälöidään kohderyhmittäin sopivaan muotoon tasapuolista ja oikeudenmukaista Tiedotusmateriaali on tasapuolista ja puolueetonta. Viestintää toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä, alueellisesti tasapuolisesti, ottaen huomioon suuret ja pienet tiedotusvälineet, suuret ja pienet yritykset sekä eri kansalaisryhmät. Mahdollisissa yhteistyöhankkeissa rahoitusmuoto ei saa vaarantaa objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Yhteistyötä on tarjottava tasapuolisesti kaikille saman alan yrityksille, joiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita yhteistyöstä. TUKES ei sponsoroi kaupallisia toiminnanharjoittajia eikä osallistu kannatusilmoituksiin tai rahankeräyksiin. asianmukaista ja hyvän maun mukaista TUKESin viestintä ei loukkaa kansalaisryhmiä kulttuurisesti (etnisesti) tai sukupuolisesti tai uskonnollisesti (uskonnollinen vakaumus). Viestintää toteutetaan hyvän maun mukaisesti. Yritysten ja valvonnan kohteiden toimintaa käsittelevä TUKESin viestintä kohdistuu oleellisiin asioihin (esim. todelliset riskit) ja perustuu aina havaittuihin tosiseikkoihin, eikä viestintä saa perusteettomasti vahingoittaa yrityksen mainetta. 4

8 4. VIESTINNÄN STRATEGISET LINJAUKSET 4.1. Sidosryhmäkohtaiset linjaukset TUKES linjaa viestintäänsä avainsidosryhmiensä mukaan seuraavasti: Sidosryhmä Kansalaiset TUKESin viestinnän strategiset tavoitteet ja sisältö Kansalaiset riittävän tietoisia TUKESin toimialojen asioista sekä motivoituneita toimimaan oikein ja turvallisesti. Kansalaiset tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. => Avointa ja ajankohtaista tietoa vaatimusten vastaisista tuotteista ja teknisistä palveluista. Ohjeita ja neuvoja turvallisuusasioista. Vastinetta veromarkoille! Ministeriöt Ministeriöt tuntevat päätöksenteon taustaksi TUKESin toiminnan tulokset ja ongelma-alueet, toimintaympäristön muutossignaalit sekä kentän tunnot. => Tietoa valvonnan tuloksista ja tavoitteiden toteutumisesta. Tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä toimialoilla. Tietoa toimialojen kriiseistä (esim. onnettomuudet) Muut viranomaiset Etujärjestöt Lähiviranomaiset tuntevat TUKESin tehtävät, arvostavat TUKESin toimintaa ja kokevat sen hyväksi yhteistyökumppaniksi. => Tietoa säädösmuutoksista, toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot) TUKESin viestinnän koetaan tuovan hyötyä järjestöjen omalle toiminnalle. Viestintämme saa aikaan lumipalloefektin eli viestimistämme teemoista viestitään edelleen myös muissa organisaatioissa. Viestinnällä pyritään positiiviseen motivointiin turvallisuus- ja luotettavuusasioiden edistämiseksi. => Tietoa säädösmuutoksista, joilla vaikutusta toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan. Tietoa muutosten sisällöstä ja merkityksestä. Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot). Esimerkit turvallisuutta edistävistä ratkaisuista sekä onnettomuuksien syistä. Valmistajat, maahantuojat ja vähittäismyyjät (tuotevalvonta) Toiminnanharjoittajat (laitosvalvonta) Tutkimuslaitokset Yritykset tuntevat oikeat toimintatavat ja sisäistävät, että säädösten mukaan toimiminen on oman edun mukaista sekä kestävän ja pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. => Tietoa säädösmuutoksista, joilla vaikutusta toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan. Tietoa muutosten sisällöstä ja merkityksestä. Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot). Esimerkit turvallisuutta edistävistä ratkaisuista sekä onnettomuuksien syistä. Tutkimuslaitoksissa tunnetaan TUKESin toiminnan periaatteet ja osataan hyödyntää TUKESin tuottamaa aineistoa tutkimustyössä. Tutkijat ovat motivoituneita yhteistyöhön TUKESin kanssa. => Tietoa säädösten muutoksista, toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä (tutkimukset, tilastot, onnettomuustiedot) 5

9 Oppilaitokset Oppilaitoksissa on käytössä TUKESin tiedotusmateriaali ja erityisesti oppilaitosten käyttöön räätälöityä materiaalia, jota käytetään aktiivisesti opetustyössä. Oppilaat saavat perustiedot teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden asioista, jotta heillä on paremmat edellytykset toimia turvallisella tavalla. => Perusasiat eri toimialojen turvallisuustekijöistä. Opetuskäyttöön räätälöity materiaali. Joukkoviestimet Joukkoviestimet tuntevat TUKESin toiminnan pääpiirteissään ja hyödyntävät TUKESin asiantuntijoita ja tiedotusmateriaalia juttujen teossa. Joukkoviestimet luottavat TUKESin tiedotustoimintaan ja ovat tyytyväisiä sen palvelukykyyn. => Avoin, nopea ja selkeä tiedottaminen TUKESin toimialojen asioista. Henkilöstö Henkilöstö on hyvin motivoitunutta, informoitua, perehtynyttä ja ammattitaitoista viestintäasioissa. Jokainen TUKESlainen on myös tiedottaja omassa lähipiirissään. => Tietoa päätösten perusteluista ja taustoista. Tietoa työryhmien työstä, myös asioiden valmistelusta. Tietoa TUKESin muiden yksiköiden toiminnasta ja kaikista TUKESin ajankohtaisista asioista. Palautetta omasta työstä. Mahdollisuus osallistua viestinnän kehittämiseen ja toteutukseen Kohderyhmäkohtaisia painotuksia: Kohdan 4.1. taulukon lisäksi: Joukkoviestimiä (uutistoimistot, TV ja radio, lehdistö, verkkoviestimet) palvellaan aina nopeasti ja tasapuolisesti, ottaen huomioon kuitenkin eri joukkoviestinten tarpeet uutistuotannossa. Toimituksen edustajaa palvellaan viestintäasioissa ensisijaisena asiakkaana, jos TUKESin nopea apu jutun teossa (taustatiedot, aineiston keruu, haastattelu) on oleellista. Palvelun nopeus ei kuitenkaan saa vaarantaa annettujen tietojen luotettavuutta. TUKES arvostaa joukkoviestinten omien juttujen tekoa mm. avustamalla tiedon hankinnassa. Kuluttajaviestintää kohdennetaan niille ryhmille, joiden toiminta on riskialtteinta tai jotka erityisesti ovat tiedon ja opastuksen tarpeessa. Viestintää on jatkossa kohdennettava erityisesti nuorille (kouluille suunnattu turvallisuuskasvatusaineisto). Samoin pyritään ottamaan huomioon tulevien ammattilaisten opastus ja asennekasvatus (ammattiin opiskeleville suunnattu turvallisuuskasvatusaineisto). Elinkeinoelämän pk-sektorin yritysten turvallisuustilanteeseen pyritään vaikuttamaan laatimalla erityisesti niiden tarpeisiin tarkoitettua aineistoa ja suuntaamalla viestintää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.. Työntekijät ja työsuojeluhenkilöstö yrityksissä otetaan entistä paremmin huomioon TUKESin viestinnässä. Viestintää kohdennetaan työntekijöille sekä työsuojeluväelle mm. niiden etujärjestöjen kautta. 6

10 TUKES viestii asiakkailleen ja sidosryhmilleen henkilöstönsä kautta. On tärkeää, että henkilöstö tuntee TUKESin toimintastrategiat ja suunnat sekä TUKESin toimintaan vaikuttavat ajankohtaiset asiat ja toimintaympäristön muutokset. Jokainen TUKESin henkilökuntaan kuuluva on tiedottaja suhteessa omiin asiakkaisiinsa ja yhteistyökumppaneihinsa. Siksi sujuvaan tiedonkulkuun ja avoimeen sisäiseen viestintään on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. TUKESin viestinnän teemoja ja kohderyhmiä arvioidaan vuosittain tulossuunnittelun yhteydessä. Viestintää kohdennetaan mm. riskialttiille alueille/kohderyhmille sekä muiden ajankohtaisten teemojen mukaan Suunnitteluprosessi Viestintää suunnitellaan TUKESissa osana normaalia tulossuunnittelua. Suunnitteluprosessin osia ovat: Toiminnan strategiset painopisteet, jotka määritellään vuosittain tasapainotetun tuloskortin mukaisesti seuraavan seitsemän vuoden päähän (=kehittämislinjaus). Painopisteet määritellään TUKES-tasolla. TTS-suunnitelma, joka toteutetaan tasapainotetun tuloskortin mukaisesti tulevaa vuotta seuraavalle kolmelle vuodelle. TTS-suunnitelma tehdään TUKES- ja yksikkötasolla. Tulossuunnitelma, joka tehdään tasapainotetun tuloskortin mukaisesti seuraavalle vuodelle. Tulossuunnitelma tehdään TUKES-, yksikkö- ja ryhmätasolla. Viestintätoimenpiteitä suunnitellaan karkealla tasolla TTS-suunnitelmassa ja tarkalla tasolla vuosittaisessa tulossuunnitelmassa. Laitos- ja tuotevalvontayksikkö sisällyttävät viestinnän osaksi yksikkökohtaisia suunnitelmiaan. Tk- yksikön viestintäpäällikkö ja tiedottaja(t) osallistuvat yksikköjen suunnittelukokouksiin ja avustavat yksikköjä erityisesti vuosisuunnitelman laadinnassa. Tk-yksikön viestintäryhmä suunnittelee koko TUKESin yhteiset viestintätoimenpiteet osana TTS- ja tulossuunnitelmia. Viestinnän suunnittelussa pyritään ohjelmallisuuteen, eli teemakohtaisten viestintäohjelmien rakentamiseen, silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Ohjelmissa yhdistetään valvontaa, tutkimusta ja kehittämistä sekä viestintää toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa eri toiminnot ja niihin osallistuvat henkilöt tukevat toisiaan. Viestinnän osakokonaisuuksia hankkeistetaan hankekäsikirjan mukaisesti. Viestinnän painopisteiden määrittelyssä ja viestinnän suunnittelussa hyödynnetään tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, joita ovat mm. Asiakastutkimukset Turvallisuuskulttuuriselvitykset (kuluttajat ja yritykset) Kampanjatutkimukset Valvonta-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden tulokset 7

11 4.4. Organisointi ja resurssit TUKESin toiminnan johtaminen ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä. TUKESin yksiköt ja niiden johto vastaavat TTS- ja tulossuunnitelmissa määriteltyjen viestintätoimenpiteiden riittävästä resursoinnista ja toteutumisesta. Toteutusvastuut määritellään ja delegoidaan tarkemmin vuosittaisissa tulossuunnitelmissa. Tk-yksikön viestintäpäällikkö koordinoi viestinnän suunnittelua ja toteuttamista koko TUKESissa ja osallistuu yhdessä tiedottajien kanssa yksiköiden viestintätoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. TUKESin Tk-yksikön johtaja vastaa koko TUKESin viestinnän resursoinnista ja toimii viestintäpäällikön esimiehenä. Tk-yksikön viestintäpäällikkö vastaa koko TUKESin yhteisten viestintätoimenp i- teiden suunnittelusta ja toteutuksesta, tiedottamisesta joukkoviestimille, Internetsivuista sekä yleisestä sisäisestä tiedottamisesta yhdessä tiedottajien ja muun viestintäryhmän kanssa. Tiedonkulku ja viestinnän koordinointi varmistetaan johdon ja viestintähenkilöstön kiinteällä yhteydenpidolla esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä. Viestintähankkeet organisoidaan ja resursoidaan TUKESin hankemenettelyjen mukaisesti. TUKES käyttää tarpeen mukaan viestinnässä apuna osaavia ja luotettavia viestintäpalvelujen tarjoajia, kuten mainostoimistoja, viestintätoimistoja ja mediatoimistoja. TUKES ulkopuoliset palvelut tiedottaminen mainonta sisältö asiantuntija Mainostoimisto media yleisö koordinointi viestintähenkilöstö Mediatoimisto Viestintätoimisto lehdistö tv radio muut kansalaiset ammattilaiset yritykset ja järjestöt muut viranomaiset Kuva: TUKESin viestintämalli 8

12 4.5. Henkilöstön osallistuminen Koko TUKESin kaikki henkilöt ovat osaltaan tiedottajia suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Henkilökunta osallistuu viestintätoimenpiteiden toteutukseen sisällön tuottajina, asiantuntijoina, kouluttajina, neuvojina ja opastajina. Kaikissa asiakaskontakteissa ollaan kohteliaita, ystävällisiä ja avuliaita. Kaikkia asiakkaita palvellaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti pyrkien antamaan riittävä vastaus asiakkaan kysymykseen tai vähintään opastamaan lisätietojen äärelle. Puhelintiedusteluihin, soittopyyntöihin ja sähköpostitiedusteluihin vastataan viipymättä. Tiedotusvälineiden haastattelupyyntöihin ja tiedusteluihin vastataan aina välittömästi ja tietojen puuttuessa lisätiedot hankitaan viipymättä. Valtakunnallisten sekä muuten laajalevikkisten tiedotusvälineiden (uutistoimistot, suuret sanoma- ja aikakauslehdet, radio ja TV) yhteydenotoista ilmoitetaan viestintäpäällikölle tai tiedottajalle. Voidakseen toimia hyvin asiakaspalvelussa tarvitsevat TUKESin henkilöt jatkuvasti riittävästi taustatietoja sekä apuvälineitä omaan viestintäänsä. Henkilöstölle kerrotaan viipymättä oleelliset taustatiedot ja yleiset TUKESin toimintaa koskevat uutiset sisäisen tietoverkon, intranetin sekä tarvittaessa suoran sähköpostiviestityksen avulla. Lehdistötiedotteet ja muut tiedotteet lähetetään henkilöstölle ensimmäisenä. Asiakaspalvelua ja taustatietojen saamista tuetaan www-sivujen nopealla ylläpidolla. TUKESin koko henkilökunnalle järjestetään säännönmukaisesti viestintävalmennusta, johon kuuluvat mm. kirjallinen ilmaisu, esiintymistaidot sekä mediasuhteet Ympäristön luotaaminen, tulosten mittaaminen ja arviointi Viestinnän tuloksia seurataan säännönmukaisesti ja tulosten perusteella parannetaan viestintätoimenpiteiden toteutusta. Seurantakeinoihin kuuluvat mm. Asiakastutkimukset Turvallisuuskulttuuriselvitykset (kuluttajat ja yritykset) Kampanjatutkimukset Valvonta-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden tulokset Lehdistöseuranta (lehtileikkeet ja sähköisten joukkoviestinten seuranta) Internet-sivujen palautteet Toimintaympäristön luotaamisella tarkoitetaan ympäristöstä havaittavien muutossignaalien, sidosryhmien toiveiden ja odotusten sekä yhteiskunnassa käytävän keskustelun seurantaa ja huomioon ottamista viestinnän suunnittelussa. Luotaamista tehdään em. mittarien ja seurantamenetelmien avulla sekä mm. toimialakohtaisissa sidosryhmäfoorumeissa, työryhmissä ja verkostoissa. Viestinnän tuloksista raportoidaan osana toimintakertomusta. Hankekohtaiset tulokset raportoidaan ja arvioidaan osana hankemenettelyä. 9

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot Milka Kortet, Energiateollisuus ry Mainetalkoot -hankkeen tausta Energia-alan julkikuvatutkimus syksyllä 2007 o Julkikuvan ja maineen kehittämisessä

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi)

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Valt. tri (viestintä), Certified Business Coach Pitkä kokemus viestinnän johtotehtävistä, konsultointiapua viestinnän suunnitteluun,

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot