GLASTON OYJ ABP PERUSESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLASTON OYJ ABP PERUSESITE"

Transkriptio

1 GLASTON OYJ ABP PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Glaston Oyj Abp, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Glaston Oyj Abp:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella GLA1V. Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Perusesite on julkistettu. Uusien osakkeiden tai Glaston Oyj Abp:n osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liikkeeseenlaskua koskeva esite voi 12 kuukauden ajan tämän Perusesitteen julkistamisesta lähtien koostua Perusesitteestä sekä kutakin liikkeeseenlaskua koskevasta, erikseen hyväksyttävästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Tämä Perusesite sisältää tietoja Glaston Oyj Abp:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kukin arvopaperiliite sisältää tiedot kulloinkin tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista arvopapereista.

2 PERUSESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA Tämä Perusesite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /495), Suomen valtionvarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (liite I), sekä Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Perusesitteen mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 89/212/2009. Perusesitteessä termit Yhtiö, Glaston tai Glaston-konserni tarkoittavat Glaston Oyj Abp:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Glaston Oyj Abp:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Glaston Oyj Abp:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Perusesitteen sisältämiin tietoihin sekä Glastonin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Glaston ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Perusesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Perusesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Perusesitteen päivämääränä tai että Glastonin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Perusesitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Perusesitteessä kuitenkin ilmenee ennen mahdollisen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Perusesitettä täydennetään Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Perusesitteen sisältämät tiedot eivät ole Glastonin vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Glastoniin tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Lainsäädäntö voi rajoittaa tämän Perusesitteen sekä tähän Perusesitteeseen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän jakelua sekä Yhtiön osakkeiden, merkintäoikeuksien ja osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden tarjoamista ja myyntiä. Henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän Perusesitteen tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, kehotetaan ottamaan selvää kyseisistä rajoituksista. Tämä Perusesite sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevaa tarjousta tai kehotusta hankkia Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita missään valtiossa, jossa kyseinen tarjous taikka kehotus on lainvastaista. TALOUDELLISEN JA MUUN TIEDON ESITTÄMINEN Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1606/2002/EY säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Glaston Oyj Abp:n erillistilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolakia, kirjanpitoasetusta sekä muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja ohjeita noudattaen. Yhtiön keskeisiä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita on käsitelty kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Tämä Perusesite sisältää Glaston-konsernin tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastetun emoyhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta sekä Glastonin tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset ja emoyhtiön tilinpäätökset on sisällytetty tähän Perusesitteeseen viittauksin, ja ne ovat saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta Glaston-konsernin tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Kaikki muut kuin päättynyttä tilikautta koskevat tässä Perusesitteessä esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tässä Perusesitteessä viitataan valuuttoihin seuraavasti: euro ja EUR viittaavat Euroopan talous- ja rahaliittoon kuuluvien Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden rahayksikköön ja Yhdysvaltain dollari ja USD viittaavat Yhdysvaltain rahayksikköön. Yhtiön tilinpäätösten rahayksikkö on euro. Lukemisen helpottamiseksi tietyt muissa valuutoissa esitetyt rahamäärät on tässä Perusesitteessä esitetty myös euroina. Tätä ei tule ymmärtää siten, että kyseiset rahamäärät muissa valuutoissa edustaisivat mainittua euromäärää tai että ne voitaisiin vaihtaa euroiksi käytetyllä tai muulla valuuttakurssilla. Ellei toisin mainita, rahamäärät on muunnettu euromääräisiksi siten, että Yhtiön tase-erissä on käytetty raportointikauden päättymispäivänä voimassa ollutta valuuttakurssia ja tuloslaskelmaerissä raportointikauden keskikurssia. Tämän Perusesitteen sisältämät tilinpäätöstiedot sekä tietyt muut taulukkomuodossa esitetyt tiedot on saatettu pyöristää lähimpään kokonais- tai desimaalilukuun. Siten tietyissä tapauksissa taulukon sisältämien lukujen summa ei välttämättä vastaa täysin sarakkeelle laskettua kokonaissummaa. Lisäksi tietyt prosenttimäärät, kuten prosenttimääräiset kausivaihtelut, on laskettu taustatiedoista ennen pyöristämistä, joten ne eivät välttämättä täysin vastaa niitä prosenttilukuja, jotka saataisiin tulokseksi, jos kyseiset laskutoimitukset suoritettaisiin pyöristämisen jälkeen saaduilla luvuilla.

3 SISÄLLYSLUETTELO PERUSESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA...2 HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE...2 TALOUDELLISEN JA MUUN TIEDON ESITTÄMINEN...2 RISKITEKIJÄT...6 YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...6 Maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuminen...6 Lisääntynyt kilpailu kohdemarkkinoilla...6 Operatiiviseen toimintaan ja investointeihin liittyvien kustannusten nousu...7 Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys...7 Riippuvuus viranomaisista...7 Mahdolliset lainsäädännön muutokset...7 YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...8 Yhtiön liiketoiminnan kansainvälisyys...8 Sopimuskumppaniriski...8 Alihankkijaverkoston hallinnointi...8 Riippuvuus suurimmista asiakkaista...8 Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä...8 Tuotteet ja tuotekehitys...9 Teknologian vanhentuminen...9 Tietojärjestelmät ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto...9 Ympäristökysymykset...9 Organisaation rakennemuutosten hallinta...10 Suurimmat osakkeenomistajat...10 Riski maineen vahingoittumisesta...10 Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät riskit...10 Tilauskanta...11 Tuotteiden ja palveluiden määrittely ja hinnoittelu...11 Taloudelliset raportointi- ja seurantajärjestelmät...11 Tulevat yritysjärjestelyt...11 Hyvä hallintotapa...11 Vahinkoriskit...12 RAHOITUSRISKIT...12 Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät riskit...12 Korkoriskit...13 Luotto- ja vastapuoliriskit...13 Maksuvalmiusriskit...13 Rahoitusasema ja käyttöpääoman saatavuus...13 YHTIÖN OSAKKEISIIN JA VAIHTOVELKAKIRJALAINOIHIN LIITTYVÄT RISKIT...14 Osakkeiden markkinahinta...14 Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien mahdolliset merkintäetuoikeuksien rajoitukset...14 Tulevat osingot...14 Yhtiön Vaihtovelkakirjalainaan liittyvät riskit...14 ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT...15 ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS...15 Sivu _v15 3

4 ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT...15 PERUSESITTEEN SAATAVILLA OLO...15 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...15 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA...16 YLEISTÄ...16 HISTORIA...16 JURIDINEN RAKENNE...17 LIIKETOIMINNAN KUVAUS...18 Yleistä...18 Strategia ja kilpailuvahvuudet...19 PÄÄMARKKINAT...20 Liiketoiminta-alueet...20 Maantieteelliset markkina-alueet...22 TOIMIALAKUVAUS...23 INVESTOINNIT, YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT...24 MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET...24 HENKILÖSTÖ...25 TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS...25 RIIPPUVUUS IMMATERIAALIOIKEUKSISTA SEKÄ TUOTANTO-, TOIMITUS- JA RAHOITUSSOPIMUKSISTA26 KIINTEISTÖT JA MUUT AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET...26 YMPÄRISTÖASIAT...27 OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT...27 VAKUUTUKSET...27 LÄHIPIIRILIIKETOIMET...28 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA...29 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT...34 LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...37 TOIMIALAYMPÄRISTÖ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ...37 Yleinen taloudellinen tilanne...37 Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys...37 Henkilöstökulut...38 VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...38 Tulevaisuuden näkymät vuodelle Olennaiset tapahtumat tilikauden 2008 jälkeen...38 KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET...40 LIIKETOIMINNAN TULOS päättynyt kuuden kuukauden jakso verrattuna päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon päättynyt tilikausi verrattuna päättyneeseen tilikauteen päättynyt tilikausi verrattuna päättyneeseen tilikauteen...50 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA...51 MAKSUVALMIUS JA PÄÄOMALÄHTEET...52 Rahavirrat...52 Pääomalähteet ja velkaantuneisuus _v15 4

5 HALLINTO...56 YLEISTÄ...56 GLASTONIN HALLINTO...57 Hallitus...57 Hallituksen työskentely...59 Johtoryhmä...60 HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN OMISTUKSET...61 HALLITUKSEN JA JOHDON PALKKIOT JA ETUUDET...62 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA...65 TIETOJA OSAKKEISTA...65 Yleistä...65 Osakemarkkinatietoja...65 Osingot ja osinkopolitiikka...65 Valtuutukset...66 Vaihtovelkakirjalaina...66 OMISTUSRAKENNE...67 YHTEENVETO YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA...67 Merkintäetuoikeudet...67 Yhtiökokous...67 Äänioikeus...68 Osinko ja muun vapaan oman pääoman jakaminen...68 Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous, lunastusvelvollisuus ja -oikeus sekä lunastusvelvollisuus Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan...69 SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT...71 YLEISTÄ...71 KAUPANKÄYNTI JA SELVITYS HELSINGIN PÖRSSISSÄ...71 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ...72 Yleistä...72 Rekisteröintimenettely...72 Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti...73 SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO...73 TILINTARKASTAJAT...74 VIITTAUKSINA ESITETYT TIEDOT...74 NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT...74 LIITTEET Glaston Oyj Abp:n tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kuuden Liite 1 kuukauden jaksolta Glaston Oyj Abp:n konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Liite 2 päättyneeltä tilikaudelta Tilintarkastajan lausunto Perusesitteeseen sisältyvistä tulosennusteista Liite _v15 5

6 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti perehtyä seuraaviin riskitekijöihin muiden tässä Perusesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jokainen esitetyistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen sekä arvopapereiden arvoon. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Tiettyjä muita Yhtiön liiketoimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen sijoituksen tekemistä, on selvitetty muun muassa kohdissa "Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta" sekä "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät". Tässä Perusesitteessä esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuminen Glaston on kansainvälisesti toimiva yritys, minkä vuoksi maailmantalouden kehityksellä on suuri vaikutus sen liiketoimintaan ja liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Vuoden 2008 lopulla pahentunut maailmanlaajuinen talouskriisi heikensi merkittävästi Yhtiön lasinjalostuskoneiden markkinoita vuoden 2008 jälkipuoliskolla, kun uusien koneiden tilaukset vähenivät ja tilauskanta heikentyi selvästi. Loppuvuonna 2008 myös laajemmat One-Stop- Partner -hankkeet ( OSP-hankkeet ) pysähtyivät. Sen sijaan Yhtiön huolto- ja palveluliiketoiminnan sekä ohjelmistojen kysyntä jatkui vuonna 2008 tyydyttävänä. Erityisesti Machines-liiketoiminta-alueen tuloskehitys oli vuonna 2008 heikko johtuen lähinnä esikäsittelykoneiden epäoptimaalisesta tuotevalikoimasta sekä haastavasta markkinatilanteesta. Riskinä on, että tämä kannattavuuden heikkeneminen jatkuu edelleen myös lähitulevaisuudessa. Koska suurimmat tappiot ovat aiheutuneet Machines-liiketoiminnasta, riskinä on, että näiden tappioiden kasvu vaikuttaa myös Yhtiön kokonaiskannattavuuteen. Pohjois-Amerikassa alkanut ja loppuvuodesta 2008 myös muualle levinnyt markkinoiden voimakas taantuminen näkyi Yhtiön liiketuloksessa ja aiheutti henkilöstövähennyksiä sekä toiminnan uudelleenorganisointia. Talouskasvun hidastuminen on edelleen yksi Yhtiön keskeisimmistä lähiajan riskeistä, ja vuonna 2009 maailmanlaajuisen talouskasvun ennustetaan jäävän negatiiviseksi. Vaikka Yhtiön uuskonemyynti on herkempi maailmanlaajuisille suhdannevaihteluille kuin huolto- ja palvelutarjonta, haastava taloudellinen ympäristö saattaa vähentää kysyntää kaikilla Yhtiön liiketoiminta-alueilla, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisääntynyt kilpailu kohdemarkkinoilla Yhtiön strategisena riskinä on etenkin teknologian kehitykseen liittyvän kilpailevan konetekniikan tulo markkinoille, mikä edellyttäisi Yhtiöltä mittavia tuotekehitysinvestointeja. Myös konsernin markkinaosuuksien menettäminen erityisesti voimakkaimmin kehittyvillä markkinoilla, joihin lukeutuvat ainakin Aasia ja Lähi-itä, on strateginen riski. Kilpailu Yhtiön toimialalla on kovinta Kiinassa, jossa merkittävä osa toimijoista on paikallisia, voimakkaasti hintakilpailuun lähteneitä valmistajia. Yhtiö on arvioinut kiinalaisten kilpailijoiden olevan merkittävä taloudellinen riskitekijä, mihin se pyrkii vastaamaan tuotekehityksellä ja uusilla T&K-investoinneilla. Kiinassa hinta on perinteisesti ohjannut keskeisesti kuluttajien ostopäätöstä, mikä voi osaltaan vaikeuttaa Yhtiön markkina-aseman vahvistamista alueella. Kiinan vientimarkkinoiden hidastuminen vuosina 2008 ja 2009 on johtanut siihen, että Yhtiön kilpailijat toimivat aiempaa enemmän kotimarkkinoillaan, minkä odotetaan entisestään kiristävän hintakilpailua Kiinassa. Karkaisu- ja laminointikoneissa suurimmat kilpailijat tulevat Italiasta, Yhdysvalloista, Kiinasta, Taiwanista ja Euroopasta. Etenkin Aasiassa kilpailu lasinkarkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden tuotannossa on viime aikoina kiristynyt entisestään, ja markkina-asemansa vahvistamiseksi Glaston aloitti kahden turvalasikoneperheen tuotannon Kiinassa. Kiinalaisten kilpailijoiden määrä eurooppalaisilla ja pohjoisamerikkalaisilla markkinoilla on edelleen kasvamassa kyseisellä liiketoiminta-alueella, mikä voi tulevaisuudessa tiukentaa etenkin hintakilpailua _v15 6

7 Esikäsittelykoneissa merkittävimmät kilpailijat tulevat Italiasta, muualta Keski-Euroopasta sekä Kiinasta. Erityisesti hintakilpailu on jatkunut tällä liiketoiminta-alueella tiukkana myös vuoden 2009 aikana etenkin Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä (EMEA-alue), ja tilanteen uskotaan säilyvän samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Software Solutions -liiketoiminta-alueella Yhtiöllä on toistaiseksi vain yksi tasavertainen kilpailija, mutta tilanne voi lähivuosina muuttua, mikäli paikalliset tai tiettyyn konemerkkiin sidotut kilpailijat onnistuvat laajentamaan liiketoimintaansa. Huoltopalveluliiketoiminnassa merkittävimmät kilpailijat ovat toistaiseksi olleet Yhtiön omat asiakkaat, jotka huoltavat koneensa itse. Huolto- ja palvelukysyntään vaikuttavat jossain määrin myös pienet paikalliset toimijat. Kilpailun ja kilpailijoiden lisääntymisellä Yhtiön eri toiminta-alueilla ja tämän vaikutuksella etenkin Yhtiön tuotteiden hintoihin voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Operatiiviseen toimintaan ja investointeihin liittyvien kustannusten nousu Yhtiö käynnisti syyskuussa 2008 tehostamisohjelman kannattavuutensa parantamiseksi painottamalla kustannusten välitöntä leikkaamista, tuotannon sopeuttamista kysyntään ja rahavirtojen parantamista. Toimintaympäristön epävarmuuden ja heikentyneen markkinatilanteen vuoksi Yhtiö arvioi saavuttavansa alun perin vuodelle 2010 asetetut taloudelliset tavoitteensa vasta vuonna Mikäli Yhtiön tehostamisohjelmalla ei saavuteta riittäviä tuloksia tai mikäli Yhtiön työntekijöitä edustava elin ei ole valmis toteuttamaan riittäviä kustannussäästöjä, riskinä on Yhtiön operatiivisen toiminnan rahoituspohjan heikkeneminen, mikä voi puolestaan vaikuttaa kielteisesti Yhtiön kilpailukykyyn. Lisäksi osassa Yhtiön vieraan pääoman ehtoisia rahoitussopimuksia on Yhtiön taloudellisiin tunnuslukuihin sidottuja kovenanttiehtoja. Mikäli kovenanttiehdot eivät täyty, tulee lainanantajien kanssa aloittaa neuvottelut, mikä voi puolestaan johtaa rahoituskustannusten nousuun. Tämäkin voi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön toimintaan ja kilpailukykyyn. Yhtiön tehostamisohjelmasta huolimatta pitkän aikavälin operatiiviset kustannukset voivat nousta, mikäli jo suunnitellut säästötoimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi. Yhtiön investointitarpeiden ja kustannustason merkittävällä kasvulla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys Yhtiön merkittävimpiä liiketoiminnallisia riskejä on raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys. Riski liittyen raaka-aineiden heikkoon saatavuuteen on suuri etenkin Suomessa. Raaka-aineisiin liittyvät riskit kuitenkin pienentyivät vuonna 2008, kun raaka-aineiden hintataso tasaantui. Raaka-aineiden hintakehitys voi kuitenkin tulevaisuudessa muodostua epäsuotuisaksi, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riippuvuus viranomaisista Yhtiö on toiminnassaan riippuvainen viranomaisista niissä maissa, joissa se toimii. Viranomaismenettelyt voivat myös huomattavasti vaihdella Yhtiön eri toiminta-alueilla. Etenkin Yhtiön tuotekehitys edellyttää tiivistä yhteyttä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimivaltaan kuuluu Yhtiön liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Epäedulliset viranomaismenettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti kehityshankkeiden etenemiseen ja tätä kautta Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Mahdolliset lainsäädännön muutokset Yhtiön toimintaa sääntelevät niiden maiden lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, joissa Yhtiö kulloinkin toimii. Lisäksi Yhtiön toimintaan saattaa vaikuttaa alueellinen tai ylikansallinen sääntely, kuten EU-lainsäädäntö. Suuri osa lasiteollisuutta koskevista viranomaismääräyksistä johtuu energia- ja ympäristöalan säännöksistä, joita valmistellaan pitkälti osana EU:n yhteisölainsäädäntöä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Yhtiö täyttää tämän Perusesitteen päivämääränä lainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimukset. Lainsäädäntö ja muu sääntely voi kuitenkin muuttua, eikä Yhtiö voi taata, että se ilman olennaisia toimenpiteitä täyttäisi muuttuneen lainsäädännön tai sääntelyn aiheuttamat vaatimukset. Esimerkiksi muutokset ympäristönsuojelua, työvoimaa ja verotusta _v15 7

8 koskevilla oikeudenaloilla voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön toimintaan. Toimintojen sopeuttaminen tällaisiin muutoksiin voi aiheuttaa Yhtiölle vaikeasti ennakoitavia kustannuksia, millä puolestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiön liiketoiminnan kansainvälisyys Yhtiöllä on liiketoimintaa jo melkein kaikissa maanosissa: se toimii jo laajalti Euroopassa, Pohjois- ja Etelä- Amerikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Kansainväliseen liiketoimintaan liittyy riskejä esimerkiksi erilaisista liiketoimintakulttuureista, erilaisista verotus- ja maksukäytännöistä, erilaisista toimintaa koskevista lainsäädännöistä, hallinnollisista vaikeuksista sekä osaavan työvoiman rekrytoimisesta ja saatavuudesta johtuen. Kansainvälinen toiminta edellyttää myös sitä, että Yhtiö kykenee hallitsemaan kielelliset ja kulttuuriset eroavaisuudet ja osaa huomioida ne mahdollisissa pyrkimyksissään yhtenäistää maailmanlaajuista liiketoimintaansa. Millä tahansa yllä mainituista riskeistä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Sopimuskumppaniriski Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat olennaisena osana sopimuskumppanit, joihin lukeutuvat ne yritykset ja toimijat, joiden kanssa Yhtiöllä on liiketoimintaa, sekä Yhtiön alihankkijat, toimittajat ja asiakkaat. Lukuisat sopimuskumppanit tuovat mukanaan riskin siitä, että niiden kanssa tehdyt sopimustekstit ovat tulkinnanvaraisia tai että jollain osapuolella ei ole riittävää ymmärrystä sopimusten sisällöstä tai tarkoituksesta. Tämä voi johtaa Yhtiölle koituviin ennakoimattomiin vastuuseuraamuksiin ja taloudellisiin lisärasitteisiin. Lisäksi riskinä on, että Yhtiön jakelijoina ja/tai agentteina toimivat tahot ryhtyvät tarjoamaan samanlaisia huoltoja ylläpitopalveluita kuin Yhtiö itse tarjoaa ja ryhtyvät siten sen kilpailijoiksi palveluliiketoiminnan alalla, mikä saattaa heikentää tämän liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Sopimuskumppaneihin liittyvillä riskeillä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Alihankkijaverkoston hallinnointi Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan ulkopuolisia alihankkijoita. Alihankkijaverkoston hallinnointi on erityisen merkittävää onnistuneen liiketoiminnan kannalta, ja alihankkijaverkoston hallinnoinnin epäonnistuminen kuuluu siten Yhtiön merkittävimpiin toiminnallisiin riskeihin. Alihankkijoilta tilattavien ulkopuolisten palvelujen saatavuus, ehdot, hinta, laatu sekä mahdollisuus siirtää näiden palveluiden kustannusten nousut asiakkaille ovat Yhtiön liiketoiminnalle oleellisia. Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa ja hallinnoinnissa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön alihankintaan liittyvät kapasiteettiongelmat ovat vähentyneet vuoden 2009 aikana. Riippuvuus suurimmista asiakkaista Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennusteollisuudelle, kaluste- ja laiteteollisuudelle ja ajoneuvoteollisuudelle lasituotteita toimittavat lasinjalostajat sekä aurinkoenergiasegmentti. Yhtiön asiakasrakenne on melko hajautunut, minkä vuoksi sen riippuvuus yhdestä tai muutamasta asiakkaasta ei ole kovin suuri. Yhtiön mahdollinen kykenemättömyys vastata useampien suurimpien asiakkaidensa tarpeisiin, epäonnistuminen suurten asiakasprojektien hallinnoinnissa sekä muutokset useamman avainasiakkaan liiketoimintaympäristössä saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä Yhtiön menestys riippuu olennaisesti Yhtiön johdon ja työntekijöiden ammattitaidosta sekä Yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä. Yhtiö katsoo, että Yhtiön johtoon ja muihin asiantuntijoihin kohdistuvat odotukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Vaikka Yhtiö on onnistunut avainhenkilöidensä palkkauksessa ja sitouttamisessa, ei ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu tulevaisuudessakin rekrytoimaan tarpeeksi uutta henkilöstöä tai sitouttamaan nykyisen johdon jäsenet tai muut avainhenkilöt. Yhtiön johdon tai muiden avainhenkilöiden menettäminen ja uuden, ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa epä _v15 8

9 onnistuminen saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotteet ja tuotekehitys Yhtiöllä on monipuolinen tuote- ja palvelutarjonta, joka on tällä hetkellä yksi lasinjalostusmarkkinoiden laajimmista. Yhtiö on myös pyrkinyt panostamaan tuote- ja palvelukehitykseen sekä T&K-investointeihin. Tästä huolimatta on olemassa riski siitä, että lähiajan tuote- ja palvelukehitys hidastuu eikä Yhtiö kykene vastaamaan markkinoiden ja asiakkaidensa kasvaviin odotuksiin. On myös mahdollista, että Yhtiö ei tutki tuotemääriä ja tuotteiden kannattavuutta tarpeeksi osatakseen kohdistaa tuotekehitystään optimaalisesti. Yhtiön sijoitukset T&K-toimintaan voivat ylipäänsä osoittautua riittämättömiksi tai Yhtiön pitkäkestoisen liiketoiminnan kannalta keskeisten tuotteiden myynti voi osoittautua odotettua huomattavasti hankalammaksi, jos Yhtiöltä puuttuu myynnissä vaadittava tietotaito. Tämä voi johtaa Yhtiön tuote- tai palvelutarjonnan supistumiseen, Yhtiön kansainvälisen markkinaosuuden pienentymiseen sekä muihin kielteisiin taloudellisiin seuraamuksiin, millä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Teknologian vanhentuminen Yhtiö on johdon käsityksen mukaan erityisesti lasinjalostusteknologian ja lasinjalostuskoneisiin liittyvien huoltopalvelujen edelläkävijä. Yhtiö pyrkii jatkuvasti olemaan teknologian kehityksen kärjessä tuotteidensa ja palveluidensa osalta. Tästä huolimatta on mahdollista, että Yhtiön teknologian kehitys ei ole tarpeeksi nopeaa, vaan Yhtiön kalliiden investointien kohteena ollut teknologia vanhentuu ennen kuin Yhtiö on ehtinyt kehittää uutta modernimpaa teknologiaa. Teknologian vanhentumisella voi olla Yhtiön liiketoiminnan kannalta erityisen vakavat seuraukset esimerkiksi silloin, jos aurinkoenergiateollisuudessa siirrytään käyttämään lasin sijasta muuta raaka-ainetta. Samoin pitkän aikavälin uhkana voi olla, että laserteknologialla korvataan lasin leikkaus ja poraus tai että rulla-arinauunien käytöstä luovuttaisiin kokonaan. Teknologian vanhentumiseen liittyvillä tekijöillä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tietojärjestelmät ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Yhtiö kehittää parhaillaan tietojärjestelmiään, ja uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön Suomessa pilottiyhtiössä vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana. Arvokasta tietoa voi kadota, mikäli tietojärjestelmien päivittämisessä esiintyy ongelmia tai se epäonnistuu. On olemassa lisäksi riski siitä, että tietojärjestelmät eivät pysty välittämään päätöksentekijöille kaikkea tarpeellista tietoa, mikä voi puolestaan johtaa epätoivottuihin lopputuloksiin. Tietojärjestelmien kehittämisessä suurimpana riskinä on SAP-järjestelmän käyttöönoton epäonnistuminen tai merkittävä viivästyminen muualla kuin Suomessa, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa keskeytyksiä laskutukseen, varaosien myyntiin tai laitetoimituksiin. Lisäksi on olemassa jatkuva riski siitä, että Yhtiön kannalta kriittistä ja luottamuksellista tietoa päätyy ennakoimattomien tietovuotojen seurauksena vääriin käsiin. Tällä voi olla haitallisia seurauksia etenkin Yhtiön tuotekehityksellisen kilpailuaseman kannalta. Yhtiön toimitiloissa voi myös sattua odottamaton tapaturma, jonka seurauksena Yhtiön arkistot, palvelimet tai muut kriittistä ja liiketoiminnan kannalta olennaista tietoa sisältävät kohteet kuten koneita ja koneiden osien kokoamista koskevat ohjeet tuhoutuvat. Yllä mainituilla tapahtumilla voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristökysymykset Kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaminen ja ympäristöä koskevan sääntelyn lisääntyminen tuovat lisähaasteita Yhtiön tuotekehitykselle ja turvallisuusmääräysten noudattamiselle. Yhtiö pyrkii ennakoivin ja säännöllisin huoltotoimin pidentämään koneiden ja niiden osien käyttöikää ja modernisoimaan niitä uusilla teknisillä ominaisuuksilla. Vaikka Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota koneiden materiaalien kierrätettävyyteen etenkin kuluvien ja usein vaihdettavien komponenttien osalta ja pyrkii siten minimoimaan tuotantojätteen määrän, sen liiketoiminta voi toisinaan synnyttää ongelmajätettä. Mikäli Yhtiön toiminnasta aiheutuu ympäristövahinkoja, Yhtiö voi joutua tällaisista vahingoista korvausvastuuseen, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan _v15 9

10 Organisaation rakennemuutosten hallinta Vuoden 2009 alkupuoliskolla Yhtiö päätti muuttaa rakennettaan kannattavuutensa parantamiseksi. Rakennemuutos kohdistui erityisesti koneliiketoimintaan. Liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment yhdistettiin liiketoiminta-alueeksi Machines (Koneet), minkä lisäksi tuotantorakennetta kevennettiin. Osana tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyä Yhtiön tehdas Cinnaminsonissa USA:ssa suljetaan vuoden 2009 aikana ja siellä valmistettujen karkaisukoneiden tuotanto päätettiin siirtää Suomeen ja Kiinaan. Organisaatioiden rakennemuutokset ovat usein vaikeasti hallittavia, ja edellyttävät Yhtiöltä hyvin harkittua ja toteutettua integrointisuunnitelmaa. Integrointisuunnitelmassa tulee huomioida erityisesti henkilöstönhallinta, jolla pyritään vähentämään järjestelyistä todennäköisesti aiheutuvaa muutosvastarintaa. Suurimpana riskinä on, että muutoksista kerrotaan niiden vaikutuspiirissä oleville henkilöille epäselvästi tai liian myöhään, mikä voi heijastua kielteisesti Yhtiön ilmapiiriin ja alentaa henkilöstön työmotivaatiota. Heikko muutostenhallinta voi pahimmillaan johtaa jopa irtisanoutumisiin ja arvokkaan tietotaidon katoamiseen, millä voi olla kielteisiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan. Myös liian hidas tai laadultaan heikko organisaatiorakenteen muuttaminen voivat vaikuttaa kielteisesti Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiön mahdollisella kykenemättömyydellä vastata organisaatiomuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Suurimmat osakkeenomistajat Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, GWS Trade Oy ja Oy G.W. Sohlberg Ab omistivat yhteensä 33,11 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä siten, että edellinen omisti 16,95 ja jälkimmäinen 16,16 prosenttia. GWS Trade Oy ja Oy G.W. Sohlberg Ab eivät ole toisistaan riippumattomia itsenäisiä toimijoita, vaan kuuluvat samaan konserniin, joten GWS-konsernin kokonaisomistus Yhtiössä oli 33,11 prosenttia. Mikäli suurimmat omistajat myisivät huomattavan osan omistamistaan Yhtiön osakkeista tai olisivat markkinoiden käsityksen mukaan aikeissa myydä huomattavan osan omistamistaan Yhtiön osakkeista, tällä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön osakkeen kurssikehitykseen. Riski maineen vahingoittumisesta Yhtiön kyky hankkia ja säilyttää asiakkaita sekä pitää palveluksessaan henkilöstöä saattaa kärsiä, jos Yhtiön maine vahingoittuu. Maineeseen vaikuttavia seikkoja voivat olla muun muassa Yhtiön tuotannon ja palveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät seikat sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattaminen. Mikäli Yhtiön maine vahingoittuu esimerkiksi edellä mainittujen seikkojen johdosta, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät riskit Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti Yhtiön johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja ehdollisten velkojen ja varojen määriin sekä raportointikauden tuottoihin ja kuluihin. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista. Lisäksi konsernin johto käyttää harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa, ja mikäli on mahdollista valita kahden vaihtoehtoisen kirjaustavan välillä, myös kirjaustavan valinnassa. Merkittävimmät johdon arviot ja samalla arvioihin perustuvat epävarmuustekijät liittyvät omaisuuserien arvonalentumistestauksiin, joissa laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen yritysten nettovarat arvostetaan käypään arvoon. Yrityshankintojen yhteydessä konserniin tulleiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvioiduilla käyvillä arvoilla ja arvioiduilla taloudellisilla vaikutusajoilla voi etenkin suuren yrityskaupan ollessa kyseessä olla merkittävä vaikutus Yhtiön tulokseen ja taseeseen. Johdon oletukset vaikuttavat myös etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen sekä muiden pitkäaikaisten etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien laskemiseen. Myös vaihto-omaisuuden sekä myyntisaamisten arvostus edellyttää jossain määrin johdon arviointia. Laskennallisten verojen kirjaaminen ja arvostaminen edellyttää johdon arviointia etenkin silloin, kun kyse on konserniyritysten tappioiden perusteella kirjatusta laskennallisesta verosaamisesta tai muusta väliaikaisesta erosta johtuvasta laskennallisesta verosaamisesta. Mikäli toteumat poikkeavat johdon arvioista yllä mainittujen tekijöiden osalta, tällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan _v15 10

11 Tilauskanta Yhtiön tilauskertymä ja tilauskanta olivat odotettua heikommat alkuvuodesta 2009, minkä vuoksi Yhtiön vuoden 2009 ensimmäisen kuuden kuukauden liiketulos muodostui tappiolliseksi. Markkinoiden voimakas taantuminen aiheutti vuonna 2008 tilausten määrän merkittävän vähentymisen ja taloustilanteen jatkuva heikkeneminen voi edelleen pienentää tilauskantaa. Asiakkaiden rahoitusvaikeuksien vuoksi tilaukset voivat siirtyä, ja jo vahvistettuja tilauksia voi peruuntua. On siten mahdollista, että Yhtiön tilauskanta edelleen heikkenee lähitulevaisuudessa, millä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotteiden ja palveluiden määrittely ja hinnoittelu Yhtiön tuotantoon kuuluu useita monimutkaisia lasinjalostuskoneita, jotka koostuvat tuhansista erilaisista rakenneosista. Myös monitulkintaiset palvelusopimukset voivat synnyttää eriäviä tulkintoja palvelun sisällöstä sekä sopimuksiin liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien jakautumisesta palvelusuhteen osapuolten välillä. Epäselvyyksien välttämiseksi on näin ollen erityisen tärkeää, että Yhtiö määrittelee ja hinnoittelee tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Epätarkat määrittelyt ja hinnoitteluperusteet voivat johtaa ristiriitaisiin sopimustulkintoihin asiakkaiden ja Yhtiön välillä, mikä voi puolestaan aiheuttaa Yhtiölle ylimääräistä vaivannäköä ja heikentää sen kykyä keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Merkittävä osa Yhtiön tarjoamista tuotteista ja palveluista on kiinteähintaisia. Näiden tuotteiden ja palveluiden kannattavuus edellyttää sitä, että Yhtiö on ennen sopimuksen solmimista asiakkaan kanssa onnistunut arvioimaan oikein tuotteen tai palvelun edellyttämän työmäärän ja sopimusriskit. On mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu tuotteiden tai palveluiden edellyttämän työmäärän ja/tai kustannusten arvioinnissa. Etenkin jos kyse on uudesta teknologiasta tai räätälöidyistä tuotteista ja palveluista, ei myöskään ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee aina tuottamaan sopimuksen mukaisen tuotteen tai palvelun. Edellä mainituilla tekijöillä voi olla huomattava vaikutus tuotteiden ja palveluiden kannattavuuteen ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Taloudelliset raportointi- ja seurantajärjestelmät Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään raportointi- ja seurantajärjestelmiään sekä varmistamaan taloushallinnon resurssien riittävyyden. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy edes uusien tietojärjestelmien käyttöönoton jälkeen nykyisillä taloushallinnon resursseilla tuottamaan riittävän ajantasaisesti oikeaa ja luotettavaa tietoa Yhtiön tuloksen kehityksestä. Yhtiö joutuu kehittämään raportoinnin rakennetta edelleen liiketoimintojen monipuolistuessa ja seurantatarpeiden lisääntyessä. Etenkin Yhtiön tekemissä taloudellisissa ennusteissa voi olla odottamattomia epätarkkuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi yksittäisten henkilöiden väärinymmärryksistä tai Yhtiön käytössä oleviin tietojärjestelmiin liittyvistä häiriöistä. Epätarkoilla raportointi- ja seurantajärjestelmillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tulevat yritysjärjestelyt Yhtiön strategiana on ollut kasvaa sekä orgaanisesti että harkittujen yritysostojen kautta. Yritysostot voivat huolellisesta valmistelusta huolimatta kuitenkin epäonnistua huonoksi osoittautuvan ostokohteen valinnan, kohteen virheellisen arvonmäärityksen, kohteen toimintojen puutteellisen integroinnin tai kohteen omien asiakkaiden tekemien valitusten vuoksi, jotka eivät ostohetkellä ole olleet Yhtiön tiedossa. Yritysostojen epäonnistumisella voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Hyvä hallintotapa Yhtiö pyrkii kaikessa toiminnassaan noudattamaan Suomessa annettua hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia, määräyksiä ja periaatteita. On kuitenkin olemassa riski siitä, että Yhtiö ei jatkuvasti yllä vaadittujen, hyvän hallintotavan mukaisten standardien tasolle, jota pörssilistatuilta yhtiöiltä vaaditaan. Tämä voi johtaa siihen, että valvontaviranomaiset tai sijoittajat ryhtyvät toimenpiteisiin Yhtiötä vastaan. Riskinä on myös se, että Yhtiön sisäiset kontrollit osoittautuvat riittämättömiksi tai toimimattomiksi, mikä voi osaltaan vaikuttaa kielteisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan _v15 11

12 Vahinkoriskit Yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin. Vahinkoriskejä vastaan suojautumisessa käytetään ennakoivien riskienkäsittelytoimenpiteiden lisäksi kaikki konsernin yhtiöt kattavia maailmanlaajuisia vakuutusohjelmia. Näiden ohjelmien kattavuus tarkistetaan säännöllisesti osana riskien kokonaishallintaa. Yhtiö pyrkii suunnittelemaan ja valmistamaan kaikki asiakkaille toimitettavat laitteet vallitsevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti sekä tekemään tuotteille säädösten ja ohjeiden mukaiset laatutestaukset. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei Yhtiön tuotteista voisi löytyä vikoja. Voi myös olla, että todellinen työturvallisuustaso ei ole maailmanlaajuisesti yhtä korkea kaikissa Yhtiön toimipisteissä ilman, että Yhtiö on alentuneesta turvallisuustasosta välittömästi tietoinen. Jos Yhtiötä vastaan nostettaisiin korvausvaatimus ja se hyväksyttäisiin ja se ylittäisi Yhtiön vakuutussuojan tai ei olisi vakuutussuojan piirissä, tämä voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan. Myös Yhtiön muille vakuutuksille on saatettu asettaa rajoja ja rajoituksia, eikä vakuutus välttämättä kata tiettyjä riskejä. Riittämättömällä vakuutusturvalla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Omaisuuserien arvonalentumisriski Mikäli kansainvälinen talouskriisi pitkittyy ja toimialan elpyminen viivästyy, on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahavirrat eivät tehostamistoimenpiteistä syntyvistä säästöistä huolimatta riitä kattamaan omaisuuserien, etenkin liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, mikä toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Glastonin liikearvo oli 66,2 miljoonaa euroa, eli 63 prosenttia omasta pääomasta. Vuoden 2008 lopussa liikearvo oli 66,2 miljoonaa euroa eli 53 prosenttia omasta pääomasta. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeistä. Yhtiön rahoitusriskejä hallitaan Yhtiön hallituksen hyväksymän rahoitustoimintaohjeen mukaisesti. Toimintaohjetta ylläpitää Yhtiön rahoitustoiminto yhdessä konsernin talousjohtajan kanssa. Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty emoyhteisöön, joka vastaa konsernin pankkisuhteista, pitkäaikaisen rahoituksen järjestelyistä, varojen sijoituksesta sekä konsernin sisäisestä rahoituksen kohdistamisesta eri konserniyritysten likviditeettitarpeiden mukaisesti. Yhtiön rahoitusriskien hallintaa on kuvattu tarkemmin jäljempänä kappaleessa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Rahoitusriskien hallinta. Huolellisesta rahoitusriskien hallinnasta huolimatta mikä tahansa alla mainituista rahoitusriskeistä voi toteutua ja tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät riskit Koska Yhtiöllä on kansainvälisiä liiketoimintoja, valuuttakurssien vaihtelut aiheuttavat sille taloudellisia transaktio- ja translaatioriskejä. Valuuttariskit voivat vaikuttaa konsernin tulokseen ja sen taloudelliseen asemaan. Transaktioriskit johtuvat Yhtiön myynti- ja ostotoiminnoista syntyvistä valuuttamääräisistä rahavirroista ja translaatioriskit syntyvät konsernin muiden kuin euromääräisten tytäryritysten tase-erien muuntamisesta konsernin esittämisvaluutaksi. Konsernin merkittävin valuuttakurssiriski johtuu euron ja Yhdysvaltain dollarin välisestä kurssivaihtelusta. Koska dollarin suhteellinen osuus konsernin liiketoiminnassa käytettävästä valuutasta on merkittävästi laskenut useiden asiakkaiden hyväksyttyä euron käyttöönoton sopimusvaluuttana, tämä valuuttariski on hieman pienentynyt edellisvuosista. Euron ja dollarin yhteenlaskettu osuus konsernin laskutuksesta oli vuonna 2008 yhteensä yli 90 prosenttia. Valuuttariskejä syntyy myös muista Yhtiön käyttämistä laskutusvaluutoista kuten Brasilian realista ja Iso-Britannian punnasta, mutta niiden osuus kokonaislaskutuksesta ei ole merkittävä. Konsernilla ei ole merkittäviä valuuttamääräisiä lainoja. Muiden kuin euromääräisten nostettujen luottojen määrä oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Valuuttariskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan _v15 12

13 Korkoriskit Yleisen korkotason muutosten vaikutukset korollisten velkojen arvoon ja korkokustannuksiin aiheuttavat Yhtiölle korkoriskin vaikuttaessaan konsernin tulokseen. Markkinakorot ovat rahoituskriisin seurauksena heilahdelleet voimakkaasti, kun korkotaso laski voimakkaasti vuoden 2008 lopussa. Korkotason heilahtelut vaikuttavat Yhtiön lainojen korkokuluihin, ja olennainen korkotason nousu voi vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden investointihalukkuuteen ja maksukykyyn. Siitä huolimatta, että Yhtiö toimii aktiivisesti korkoriskin hallitsemiseksi, korkotason selkeällä nousulla saattaa varsinkin pitkällä aikavälillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Luotto- ja vastapuoliriskit Luotto- ja vastapuoliriskit syntyvät Yhtiön asiakkaille myönnettyyn maksuaikaan liittyvistä epävarmuustekijöistä. Konserni altistuu luotto- ja vastapuoliriskille, kun sille syntyy saamisia markkinoilla toimivalta toiselta osapuolelta. Mikäli vastapuolten maksukyky heikkenee saamissuhteen synnyttyä, se voi vaikuttaa kielteisesti konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikka Yhtiö on varmistanut myyntisaamisiaan vakuuksilla ja konsernin asiakaskunta on hajautunut usealle eri maantieteelliselle alueelle ja asiakassegmentille, mikä siten osaltaan pienentää konsernin luottoriskikeskittymiä, merkittävät epäsuotuisat muutokset rakentamisen suhdanteissa saattavat kuitenkin kasvattaa konsernin luottoriskiä. Huolimatta Yhtiön luotto- ja vastapuoliriskien hallintamekanismeista nykyisessä taloudellisessa suhdanteessa merkittävien luottoriskien mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Yhtiö on lisäksi voinut myöntää asiakkailleen liian pitkiä maksuaikoja, mikä edelleen kasvattaa Yhtiön luottoriskiä. Yhden tai useamman asiakkaan maksuvaikeuksilla voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Maksuvalmiusriskit Maksuvalmiusriski syntyy siitä, että konsernin neuvottelemat rahoitussopimukset eivät riitä rahoittamaan Yhtiön kaikkea liiketoimintaa tai että uuden rahoituksen hankkiminen näihin tarpeisiin aiheuttaisi rahoituskustannusten selkeän nousun. Vuoden 2008 lopulla pahentunut maailmanlaajuinen talouskriisi vaikuttaa neuvoteltavan rahoituksen ehtoihin, kun pankkien lainanantohalukkuus on vähentynyt pankkisektorin jo kokemien arvonalentumistappioiden ja luottotappio-odotusten kasvun myötä. Lähtökohtaisesti velkarahoitusta on yhä rajoitetusti saatavilla ja yritysten luottomarginaalit ovat yhä korkealla tasolla. Konsernin rahoitus on pääosin hoidettu käyttäen hyväksi komittoituja valmiusluottolimiittisopimuksia sekä pitkäaikaisia kiinteäkorkoisia lainoja. Lisäksi Yhtiö pyrkii hallitsemaan maksuvalmiusriskiä tehokkaalla ennakkomaksujen käytöllä, jolla pyritään pienentämään toimintaan sitoutuvaa käyttöpääomaa. Olemassa olevista lainasopimuksista ja maksuvalmiusriskin hallinnasta huolimatta maksuvalmiusriski voi toteutua, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Rahoitusasema ja käyttöpääoman saatavuus Yhtiön merkittävimmät liiketaloudelliset riskit liittyvät sen rahoitusasemaan ja käyttöpääoman saatavuuden turvaamiseen. Yhtiö on pyrkinyt tehostamaan pääomahallintaansa ja turvaamaan rahoitusasemansa myymällä toimintaan kuulumattomia kiinteistöjään sekä toteuttamalla erinäisiä pääomamarkkinajärjestelyjä. Vuonna 2008 Yhtiön rahoitusasema säilyi kohtuullisena, mutta velkaantumisaste nousi huomattavasti. Yhtiö tarvitsi käyttöpääomaa erityisesti vaihto-omaisuuden kasvun, ennakkomaksujen pienenemisen ja ostovelkojen pienenemisen vuoksi. Yhtiön omavaraisuusaste oli 41,9 prosenttia ja (2007) Yhtiön omavaraisuusaste oli 45,8 (55,5) prosenttia. Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa 2009 oli 17,6 miljoonaa euroa. Tammijoulukuussa 2008 rahoituksen rahavirta oli 37,8 (1,5) miljoonaa euroa, joka sisältää tilikaudella maksettuja osinkoja 7,8 (7,1) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat ,4 miljoonaa euroa ja tilikauden 2008 päättyessä ne olivat 11,5 (11,4) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat vastaavina ajanjaksoina 63,9 miljoonaa euroa ja 57,9 (9,9) miljoonaa euroa, ja nettovelkaantuneisuusaste oli vastaavasti 60,6 prosenttia ja 46,8 (7,1) prosenttia. Rahoituksen rakennetta muutettiin vuonna 2008 nostamalla TyEL-lainaa 16,4 miljoonaa euroa. Maksuvalmiuden varmistamiseksi konsernilla on 65 miljoonan euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti, josta oli käytössä 29 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa valmiusluottolimiitistä oli käytössä 20 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Yhtiön rahoitusasema on edelleen säilynyt kohtuullisena, vaikka nettovelkaantuneisuusaste jatkoikin kasvuaan. Velkaantuneisuuden kasvu kuitenkin taittui toisen vuo _v15 13

14 sineljänneksen aikana. Konsernin rahoitusasemaan vaikuttivat kaudella maksettujen osinkojen lisäksi pääosin käyttöpääoman sekä liiketoiminnan rahavirran muutokset. Käyttöpääomaa saatiin pienennettyä osana käynnistettyä tervehdyttämisohjelmaa, mutta liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli katsauskaudella negatiivinen samoin kuin investointien rahavirta. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vaihtovelkakirjalainan ( Vaihtovelkakirjalaina ) liikkeeseen laskemisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, ja Vaihtovelkakirjalainaa merkittiin yhteensä eurolla. Vaihtovelkakirjalainan eräpäivä on , ellei sitä tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin. Vaihtovelkakirjalainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida sen pääomarakennetta ja mahdollistaa uusia investointeja. Mikäli Yhtiö ei kykene turvaamaan rahoitusasemaansa ja käyttöpääoman saatavuutta, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön osakkeisiin ja vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät riskit Osakkeiden markkinahinta Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella esimerkiksi Yhtiön toiminnan tuloksen tai liiketoiminnan muutoksista johtuen. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla voi myös esiintyä hintoihin ja volyymiin liittyvää epävakautta, joka ei ole liittynyt yksittäisten yritysten toiminnan menestyksellisyyteen tai tulevaisuuden näkymiin. Pörssikurssien lasku talouskriisin seurauksena on johtanut siihen, että monen pörssiyhtiön osakkeiden markkina-arvo on laskenut merkittävästi verrattuna ennen talouskriisiä vallinneeseen tilanteeseen. Osakesijoittajat ovat kokeneet tappioita sijoitustoiminnassaan ja monet sijoittajat ovat pienentäneet osakepainotustaan sijoitussalkussaan, joskin viime kuukausien hieman valoisampi markkinatilanne on muuttanut tilannetta parempaan suuntaan. Osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopapereiden hintojen lasku saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön osakkeiden kysyntään ja likviditeettiin. Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien mahdolliset merkintäetuoikeuksien rajoitukset Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajilla on osakeomistuksensa suhteessa etuoikeus merkitä annissa uusia osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja, ellei kyseistä antia koskevassa Yhtiön päätöksessä toisin mainita. Osakeyhtiölain mukaan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa vain, jos päätös hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista annetuista äänistä ja kaikista yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Ne Glastonin osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joilla on virallinen osoite muualla kuin Suomessa, eivät välttämättä voi käyttää osakkeisiinsa liittyviä merkintäetuoikeuksia tai muita ensisijaisuusoikeuksia, ellei osakkeilla ole kyseisen maan arvopaperilakien mukaista voimassa olevaa rekisteröintiä tai ellei niihin sovellu jokin rekisteröintivaatimuksia koskeva poikkeus. Tulevat osingot Glaston ei voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen laskemille osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu Yhtiön hallituksen harkinnasta ja viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä rahavaroista, arvioiduista rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja mahdollisista Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovista lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. Yhtiön Vaihtovelkakirjalainaan liittyvät riskit Yhtiö on hakenut Vaihtovelkakirjalainansa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että velkakirjat olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena viimeistään Listaamisen jälkeen velkakirjojen markkinahinta voi vaihdella huomattavasti eikä markkinahinta välttämättä vastaa sijoittajien velkakirjoista maksamaa hintaa. Velkakirjojen markkinahinnan heilahteluihin voi vaikuttaa Yhtiön oman tuloksen ja liiketoiminnan ohella myös rahoitusmarkkinoiden yleinen kehitys. On myös epävarmaa, muodostuuko velkakirjoille aktiiviset jälkimarkkinat. Vaihtovelkakirjalainasta on tämän Perusesitteen päivämäärään mennessä merkitty ja maksettu yhteensä euroa Yhtiön hallituksen hyväksymien merkintöjen mukaisesti _v15 14

15 ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka: Hämeenkyrö Osoite: Vehmaistenkatu 5 (PL 25), Tampere ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS Yhtiö on laatinut tämän Perusesitteen ja vastaa sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT Mikäli Perusesitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiön parhaan tietämyksen mukaan Perusesitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Perusesitteessä asianmukaisesti, ja sikäli kun Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisissä ulkopuolisissa lähteissä esitettyjen tietojen perusteella varmistamaan, esitetyistä tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. PERUSESITTEEN SAATAVILLA OLO Tämä Perusesite on saatavilla alkaen Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta sekä alkaen painettuna Yhtiöstä osoitteista Vehmaistenkatu 5, Tampere ja Mikonkatu 9, Helsinki ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Perusesitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa Riskitekijät, Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta sekä Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tämän Perusesitteen päivämääränä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin uskoa, odottaa, ennakoida, aikoa, suunnitella tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Glastonin todellinen tulos, toiminnan taso, saavutukset tai sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Kohdassa Riskitekijät esitetään esimerkkejä näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Tällaisia ovat muun muassa yleiset taloudelliset ja liiketaloudelliset suhdanteet, markkinoiden kilpailutilanteen muutokset, kyky hankkia rahoitusta suotuisilla tai Glastonin odotuksia vastaavilla ehdoilla, toiminta- ja rahoituskustannuksissa tapahtuvien muutosten vaikutus, mukaan lukien korkomuutokset, sekä lainsäädännössä tai yleisessä taloudellisessa kehityksessä tapahtuvat muutokset. Edellä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä ja aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaoletukset osoittautuisivat vääriksi, Glastonin liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Perusesitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi _v15 15

16 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA Yleistä Yhtiö on Suomen tasavallan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiö rekisteröitiin nimellä Kyro Oyj Abp Suomen patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella Yhtiö rekisteröi viralliseksi nimekseen Glaston Oyj Abp ja englanninkieliseksi rinnakkaistoiminimekseen Glaston Corporation. Yhtiön kotipaikka on Hämeenkyrö ja sen rekisteröity postiosoite on PL 25, Tampere. Yhtiön puhelinnumero on ja Yhtiön rekisteröity katuosoite on Vehmaistenkatu 5, Tampere. Yhtiöllä on päätoimipaikat sekä Tampereella että Helsingissä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 pykälän mukaan Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiön kautta harjoittaa metalli- ja lasinjalostusteollisuutta ja tietotekniikkaa tai niihin liittyvää toimintaa, vastata ja ylläpitää rahoitus-, talous- ja hallintopalveluja, omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita, vuokrata kiinteistöjä ja huoneistoja sekä toimia konsernin emoyhtiönä. Glaston-konsernin liikevaihto oli 270,4 miljoonaa euroa, liiketulos -6,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -9,2 miljoonaa euroa päättyneeltä tilikaudelta. Konsernin palveluksessa oli yhteensä henkilöä, joista 29 prosenttia työskenteli Suomessa ja 47 prosenttia muualla Euroopassa painottuen vahvasti Saksaan ja Italiaan. Yhtiön osakkeet on liitetty maaliskuussa 2001 arvo-osuusjärjestelmään, mistä lukien niillä on voitu käydä kauppaa Helsingin Pörssissä. Historia Entiset vähittäiskauppiaat Lars Johan Hammarén ja Gustaf Oscar Sumelius perustivat yhdessä yhtiömiehensä August Nybergin kanssa Yhtiön vuonna 1870 nimellä Hammarén & C:o. Nimi muutettiin vuonna 1909 Hammarén & Co Aktiebolagiksi. Yhtiö aloitti liiketoimintansa perustamalla paperitehtaan Kyröskoskelle vuonna 1878, minkä jälkeen se laajensi toimintaansa saha- ja sähköteollisuuteen sekä aloitti myöhemmin myös sanomalehtipaperin ja kartongin valmistuksen. Vuonna 1941 Yhtiön nimi muutettiin Oy Kyro Ab:ksi. Vuonna 1981 Yhtiö osti lasinjalostukseen keskittyneen Tamglass Oy:n ja neljä vuotta myöhemmin Yhtiö osti automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan, myös telekommunikaatioalalla toimivan Tecnomenin. Tamglass aloitti turvalasikonetuotannon Yhdysvalloissa 1980-luvun alussa luvulla Yhtiö luopui tappiollisesta metsäteollisuustoimialastaan, joka oli kärsinyt erityisen voimakkaasti suhdanne- ja valuuttakurssivaihteluista koko 1990-luvun. Kyro-konsernin emoyhtiö listattiin Helsingin Pörssiin vuonna Vuonna 2000 Tecnomen päätettiin listata Helsingin Pörssiin omana yhtiönään ja Tecnomen ja jakaantunut Kyro listattiin Helsingin Pörssiin erikseen. Vuonna 2002 koneliiketoimintaa täydennettiin ostamalla tasokarkaisukonevalmistaja Uniglass Engineering Oy. Vuonna 2003 Kyro osti italialaisen Z. Bavellonin ja siihen kuuluvan jakeluyhtiön Glasto Holding B.V.:n sekä enemmistöosuuden erityislasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Yhtiö on jatkanut aktiivisesti liiketoimintojensa kansainvälistämistä koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2005 lopussa konserni myi vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa. Vuonna 2007 Yhtiö muutti nimensä Kyrosta nykyisin käytössä olevaksi Glaston Oyj Abp:ksi sekä selkeytti yhtiörakennettaan. Uusiksi liiketoiminta-alueiksi muodostuivat Heat Treatment ja Pre-processing sekä vuoden 2007 heinäkuussa tehdyn yritysoston seurauksena kolmanneksi liiketoiminta-alueeksi muodostui Software Solutions. Vuoden 2008 aikana Yhtiö keskittyi kehittämään muun muassa huolto- ja palveluliiketoimintaansa sekä lanseerasi uuden One-Stop-Partner -konseptin. Lisäksi Yhtiö laajensi toimintaansa Pohjois-Aasiaan ja aloitti tehostamisohjelman, jolla pyritään parantamaan etenkin Pre-processing -liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Vuoden 2009 alkupuoliskolla Yhtiön tytäryhtiön Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot myytiin INTERPANE Glass Oy:lle ja Yhtiö uudisti liiketoiminta-aluejakoaan. Yhtiö tiedotti muuttavansa organisaatiorakennettaan kannattavuutensa parantamiseksi. Rakennemuutoksen seurauksena liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat Treatment yhdistettiin uudeksi liiketoiminta _v15 16

17 alueeksi Machines (Koneet), joka sisältää Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävät karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, Bavelloni-tuotemerkillä myytävät lasin esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistuksen. Huolto- ja palveluliiketoiminta erotettiin koneliiketoiminnasta omaksi Services-segmentikseen, johon kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, varaosa- ja työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. Yhtiön liiketoiminta-alueiden muutos ei vaikuttanut Software Solutions -segmenttiin, joka tarjoaa lasiteollisuudelle Albat+Wirsam -tuotemerkillä myytäviä toiminnanohjausjärjestelmiä, ohjelmistoja ikkuna- ja ovilasivalmistajille sekä ohjelmistoja lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille. Liiketoimintaalueiden yhdistäminen muutti Yhtiön raportoitavia segmenttejä ja vuoden 2009 toinen osavuosikatsaus on täten raportoitu ensimmäisen kerran uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti. Juridinen rakenne Glaston-konserni muodostuu emoyhtiö Glaston Oyj Abp:sta ja sen tytäryhtiöistä. Glaston-konsernissa oli kolme suoraa tytäryhtiötä, Uniglass Engineering Oy, Glaston Services Ltd. Oy ja Albat+Wirsam Software AG, joiden alle kuului edelleen yhteensä yli 30 epäsuoraa tytäryhtiötä. Glaston-konserniin kuuluva Glaston Hong Kong Ltd. omistaa kiinalaisesta Sanhe AAA Tools Co., Ltd:stä 70 prosenttia. Sanhe AAA Tools Co. oli vuonna 2008 yhdistelty pääomaosuusmenetelmää käyttäen yhteisyrityksenä eikä tytäryrityksenä sen vuoksi, että Glaston-konsernilla ei katsottu 70 prosentin omistusosuudesta huolimatta olevan määräysvaltaa yrityksessä. Vuoden 2009 alusta lähtien Sanhe AAA Tools Co. on kuitenkin yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryrityksenä tosiasiallisen määräysvallan siirryttyä Glastonille. INTERPANE Glass Oy:stä tuli Glastonkonsernin yhteisyritys Lisäksi Glaston-konserniin kuuluu 48,8 prosentin vähemmistöosuus saksalaisessa osakkuusyrityksessä Bitec GmbH Büro für Informationstechnik. Glaston palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti yhteensä 23 huoltotoimipisteessä ja 30 myyntiyhtiössä. Glaston-konsernilla on tuotantoa neljässä eri maassa kolmella mantereella. Glaston-konsernin emoyhtiö Glaston Oyj Abp on yhtiömuodoltaan julkinen osakeyhtiö. Konsernin suomalaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt ovat juridiselta muodoltaan osakeyhtiöitä samoin kuin konsernin yksi yhteisyritys ja osakkuusyritys. Glaston Oyj Abp:n toimivat tytäryhtiöt, yhteisyritys ja osakkuusyritys esitetään alla olevassa taulukossa. Konserniyritykset Kaupunki Sijaintivaltio Emoyhtiö Glaston Oyj Abp Hämeenkyrö Suomi Konsernin omistusosuus, % Emoyhteisön omistusosuus, % Tytäryhtiöt Uniglass Engineering Oy Tampere Suomi Glaston Services Ltd. Oy Tampere Suomi Glaston Finland Oy Tampere Suomi 100 Glaston Estonia Oü Tallinna Viro 100 Tamglass Lasinjalostus Oy Tampere Suomi 100 Glaston America, Inc. Pittsburgh, PA Yhdysvallat 100 Glaston USA, Inc. Cinnaminson, NJ Yhdysvallat 100 Glaston North America, Inc. Greensboro, NC Yhdysvallat 100 Glaston UK Ltd. Nottinghamshire Iso-Britannia 100 Bavelloni UK Ltd. (* Rugby Iso-Britannia 100 Glaston France S.A.S.U. Chassieu Ranska 100 Glaston Spain S.L. Barcelona Espanja 100 Glaston Germany GmbH Nürnberg Saksa 100 Glaston Japan, Inc. Osaka Japani 100 Glaston Singapore Pte. Ltd. Singapore Singapore 100 Glaston Brazil Ltda São Paulo Brasilia 100 Glaston Tianjin Co. Ltd. Tianjin Kiina 100 Glaston (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai Kiina _v15 17

18 Konserniyritykset Kaupunki Sijaintivaltio Konsernin omistusosuus, % Glaston China Co. Ltd. Tianjin Kiina 100 Glaston Management (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Kiina 100 LLC Glaston Moskova Venäjä 100 Glaston Australia Pty. Ltd. Queensland Australia 100 Glaston Mexico S.A. de C.V. Jalisco Meksiko 100 Z. Bavelloni South America Ltda São Paulo Brasilia 100 Glasto Holding B.V. Sittard Alankomaat 100 Glaston Netherlands B.V. Hoensbroek Alankomaat 100 Glaston Hong Kong Ltd. Hong Kong Kiina 100 Bavelloni Tools (Tianjin) Co., Ltd. Tianjin Kiina 70,0 Sanhe AAA Tools Co., Ltd. Sanhe Kiina 70,0 Glaston Italy S.p.A. Bregnano Italia 100 DiaPol S.r.l. Bregnano Italia 100 Emoyhteisön omistusosuus, % Albat+Wirsam Software AG Linden Saksa Cantor Software GmbH Linden Saksa 100 Glaston Belgium GmbH Eupen Belgia 100 Albat+Wirsam Polska Sp.z.o.o. Krakova Puola 100 Albat+Wirsam North America Inc. Ontario Kanada 100 Yhteisyritys INTERPANE Glass Oy Tampere Suomi 50,0 Osakkuusyritys Bitec GmbH Büro für Informationstechnik Chemnitz Saksa 48,8 (* Yhdistymisprosessi on käynnissä. Yritys tullaan fuusioimaan Glaston UK Ltd.:iin Liiketoiminnan kuvaus Yleistä Yhtiö on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka pyrkii tarjoamaan turvallisia ja energiatehokkaita, asuin- ja työympäristössä hyödynnettäviä lasiratkaisuja. Tuottamalla uusia, edistyksellisiä ja energiaa säästäviä lasiratkaisuja Glaston sitoutuu rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Yhtiön liiketoiminta koostuu vuoden 2009 keväällä uudistetun liiketoimintamallin mukaisesti kolmesta liiketoiminta-alueesta. Entiset Pre-processing ja Heat Treatment -liiketoiminta-alueet on yhdistetty Machines-liiketoimintayksiköksi, huolto- ja palveluliiketoiminta on erotettu koneliiketoiminnasta omaksi Services-segmentikseen ja Software Solutions -segmentti on pidetty ennallaan. Machines-segmenttiin sisältyvällä esikäsittelyn osa-alueella tarjotaan lasin leikkaukseen, lasin poraukseen, lasin reunan käsittelyyn ja lasin hiontaan soveltuvia koneita. Liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat rakennusteollisuudelle, laite- ja kalusteteollisuudelle sekä autoteollisuudelle lasituotteita toimittavat lasinjalostajat. Lämpökäsittely-osa-alueen merkittävin tuoteryhmä ovat tasokarkaisukoneet, minkä lisäksi tuotetarjontaan kuuluu koneita, joilla lasi jalostetaan turvalasiksi lämmön avulla ja koneita, joilla lasia voidaan taivuttaa, taivutuskarkaista ja laminoida. Heat Treatment -alueen merkittävimmät asiakasryhmät ovat arkkitehtuuriteollisuus, aurinkoenergiasegmentti, ajoneuvoteollisuus sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle tuotteita toimittavat lasinjalostajat. Koko Machines-segmentin liikevaihto vuonna 2008 oli 181,1 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä _v15 18

19 oli 5,3 miljoonaa euroa, mikä oli 2,9 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Liiketoiminta-alueen liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -4,2 miljoonaa euroa. Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, varaosa- ja työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. Jatkuvien sopimusten tavoitteena on maksimoida koneiden toimintavarmuus ja minimoida ennakoimattomat tuotantokatkokset. Ennakoivaan ja säännölliseen kunnossapitoon pohjautuvien jatkuvien sopimusten piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvoi edelleen vuonna Yksikön muita palveluja ovat koneiden päivitykset sekä konsultointi- ja koulutuspalvelut. Liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkaille ennakoivia ja korjaavia kunnossapitopalveluita myös jatkuvien sopimusten ulkopuolella. Lisäksi Yhtiö siirtää, modernisoi ja asentaa asiakkaan lasinjalostuskoneen tarvittaessa uuteen toimipisteeseen tai asiakkaan myydessä koneen toiselle toimijalle. Yhtiön palvelutuotteisiin kuuluvat myös koneiden etävalvonta ja -diagnostiikka. Yhtiön huolto- ja palveluliiketoiminnan verkosto on sen oman toimialansa laajin ja kattaa Yhtiön kaikki konetyypit ja päämarkkina-alueet. Yhtiö näkee maailmanlaajuisesti 23 toimipistettä sisältävän palveluverkostonsa yhtenä merkittävimmistä kilpailutekijöistään. Services-segmentin liikevaihto vuonna 2008 oli 63,4 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4,7 miljoonaa euroa, mikä oli 7,4 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Liiketoiminta-alueen liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa. Software Solutions -liiketoiminta-alue toimittaa ohjelmistoja sekä toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmiä lasialalle. Liiketoiminta-alueen tuotetarjonta kattaa toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille. Yhtiön tavoitteena on nostaa lasi- ja ikkunateollisuuden automaatiotasoa ohjelmistojen avulla sekä sitä kautta parantaa asiakkaiden kannattavuutta. Software Solutions -liiketoiminta-alueen tyypillisiä asiakkaita ovat lasinjalostajat ja ikkunanvalmistajat, jotka valmistavat asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Software Solutions -liiketoimintaalueen liikevaihto vuonna 2008 oli 28,2 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa, mikä oli 13,3 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Liiketoiminta-alueen liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 3,2 miljoonaa euroa. Strategia ja kilpailuvahvuudet Yhtiö pyrkii kaikessa liiketoiminnassaan luotettavuuteen sekä laadukkaaseen tuotantoon ja palveluun. Yhtiö näkee, että markkinajohtajuutta ei voida saavuttaa vain suurimman markkinaosuuden avulla vaan siihen kuuluu myös laajimman ja teknologisesti edistyksellisimmän tuotevalikoiman sekä ensiluokkaisen asiakaspalvelun tarjoaminen. Glastonin strategia perustuu seuraaviin ydinkohtiin: Aurinkoenergiamarkkinat tukevat arkkitehtuurilasisegmenttiä Glastonin kannattavan kasvun perustana Glastonin tavoitteena on toimia arkkitehtuurilasiteollisuuden arvoketjun integraattorina hyödyntämällä Yhtiön nykyistä vahvaa markkina-asemaa. Arkkitehtuurilasisegmenttiä tukevat voimakkaasti kehittyvät aurinkoenergialasimarkkinat. Glastonin tavoitteena on saavuttaa merkittävä markkina-asema aurinkoenergialasisegmentissä hyvän markkinatuntemuksensa sekä toimialalle suunnattujen teknologisesti edistyksellisten tuotteiden avulla. Glaston on edelläkävijä kokonaistoimittajana Kokonaisratkaisujen toimittajana Glaston on Yhtiön johdon käsityksen mukaan edelläkävijä kilpailijakentässään. One-Stop-Partner -konseptin avulla Glaston pyrkii palvelemaan asiakkaitaan siten että heidän toimintansa on mahdollisimman tehokasta ja kilpailukykynsä kasvaa. OSP-konseptia vahvistavat selkeästi Software Solutions - liiketoiminta-alueen ohjelmistotuotteet sekä kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut. Glaston rakentaa vahvaa markkina-asemaa Kiinassa ja muualla Aasiassa Kiinan lasikysyntä vastaa noin kolmannesta koko toimialan kysynnästä maailmanlaajuisesti, ja Kiinan markkinoiden kasvuodotukset ovat lasimarkkinoiden suurimmat. Glaston erottuu Kiinassa vahvalla teknologisella osaamisella, korkealla laadulla, luotettavuudella sekä brändillä. Korkean teknologian lasinjalostuskoneiden kysyntää Kiinassa edistää etenkin sääntelyn kiristyminen. Huoltopalveluliiketoiminnan kehittäminen luo perustan Glastonin kasvulle ja markkinajohtajuudelle Glaston keskittyy huolto- ja palveluliiketoiminnassaan kannattavaan kasvuun, asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen entisestään sekä palvelumyynnin kehittämiseen. Lisäksi palvelujen tuotteistamista jatketaan _v15 19

20 Glaston vahvistaa tarjontaansa harkituin yritysostoin Orgaanisen kasvun lisäksi Glaston tekee tarvittaessa harkittuja yritysostoja vahvistaakseen tai täydentääkseen joko teknologista osaamistaan, tuotetarjontaansa tai maantieteellistä markkina-asemaansa. Yritysostojen tulee olla strategiaan sopivia ja Yhtiön arvoa kasvattavia, tarjota selkeitä ja merkittäviä synergioita, ja tukea Yhtiön taloudellisia tavoitteita. Ostettavan yrityksen johdon täytyy myös pystyä johtamaan liiketoimintaa osana kansainvälistä konsernia. Päämarkkinat Liiketoiminta-alueet Yhtiö palvelee lasinjalostajia toimittamalla lasin käsittelyyn ja prosessointiin tarkoitettuja koneita, työkaluja, ohjelmistoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluita. Vaikka käsitellyn lasin kysyntä on globaalisti melko tasaista, koneiden kysyntä vaihtelee sekä maantieteellisesti että liiketoiminta-alueiden välillä. Suurin osa lasinjalostusmarkkinoilla toimivan Yhtiön liikevaihdosta syntyy uudelta, keväällä 2009 perustetulta Machines-liiketoiminta-alueelta. Lisäksi Yhtiö toimii lasiteollisuudessa käytettävien ohjelmistojen, tuotannonsuunnittelu- ja raportointijärjestelmien parissa. Yhtiöllä on myös huoltotoimintaa. Yhtiö arvioi, että turvalasin ja energialasin käyttö rakentamisessa lisääntyy, mikä puolestaan kasvattaa Yhtiön valmistamien koneiden kysyntää. Yhtiön arvion mukaan maailmanlaajuisesti noin 70 prosenttia raakalasista käytetään rakennusteollisuudessa, mutta ainoastaan 30 prosenttia rakentamisessa käytetystä lasista on turvalasia. Turvalasin käyttöä arkkitehtuurilasisegmentissä kasvattavat kuitenkin yhä vaativammat lasisovellukset sekä energialasin käytön yleistyminen. Yhtiön arkkitehtuurilasisegmentti, jonka osuus Yhtiön liiketoiminnasta kasvoi selvästi vuoden 2008 aikana, saa tukea voimakkaasti kehittyviltä aurinkoenergialasimarkkinoilta. Alla olevissa taulukoissa on esitetty Yhtiön segmenttikohtaisia taloudellisia tietoja ennen kevään 2009 organisaatiouudistusta vallinneen vanhan toimialajaon mukaan sekä organisaatiouudistuksen jälkeisen uuden toimialajaon mukaan. VANHA SEGMENTTIJAKO Vanhan toimialajaon osalta esitetyt tiedot koskevat vuosia ja kyseisistä luvuista vain vuotta 2008 koskevat tiedot ovat tilintarkastettuja, koska vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätöksiä on jälkikäteen oikaistu siten kuin jäljempänä kohdassa Eräitä taloudellisia tietoja on esitetty. Lukuja tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava, että Software Solutions -segmentin vuoden 2007 luvut koskevat vain vuoden loppupuoliskoa, koska kyseinen liiketoiminta-alue muodostettiin vasta vuoden 2007 kesällä ostetusta saksalaisesta A+W Software Groupista. Luvut on esitetty miljoonissa euroissa. Liikevaihto Pre-processing 89,1 94,1 89,7 Heat Treatment 131,2 162,3 152,9 Software Solutions - 14,7 28,2 Emoyhtiö ja eliminoinnit -1,5-1,3-0,3 Yhteensä 218,9 269,8 270,4 Liikevoitto / -tappio ilman kertaluontoisia eriä Pre-processing -0,1 1,6-3,0 Heat Treatment 13,5 19,6 13,0 Software Solutions - 2,6 3,7 Emoyhtiö ja eliminoinnit -3,0-7,0-7,5 Yhteensä 10,5 16,8 6,2 Kertaluonteiset erät -5,2-4,6-12,3 Liikevoitto / -tappio 5,3 12,2-6,1 Rahoituserät 0,3 0,0-2,0 Tuloverot -1,6-5,2-1,1 Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 4,8 3,8 - Kauden tulos 8,7 10,8-9, _v15 20

TECHNOPOLIS OYJ PERUSESITE

TECHNOPOLIS OYJ PERUSESITE 6.5.2010 TECHNOPOLIS OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 15.5.2015 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 19.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot