PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006

2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Lähtökohdat Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset Toimintaympäristö ja sen muutosnäkymät Liikennejärjestelmän kehittämisen visio ja tavoitteet Nykytila ja kehittämistarpeet Liikenneverkot ja infrastruktuuri Kävely ja pyöräily Joukkoliikenne Liikenneturvallisuus Tavaraliikenne ja logistiikka Liikenteen hallinta Liikennestrategian painopisteet Kehittämisohjelma Liikennejärjestelmän rahoitus Toimenpideohjelma Aiesopimus Yhteistyö ja seuranta Liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutukset...36 Tausta-aineistoa...39 Päijät-Hämeen liitto A160 * 2006 ISBN ISSN Julkaisun karttaotteet: Genimap Oy, Lupa L4356, Suomen ympäristökeskus Valokuvat: Reijo Helaakoski 2

3 1. Esipuhe Päijät-Hämeen maakunnan kokonaisvaltaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin vuoden 2004 lopulla. Suunnitelman aikatähtäin on vuodessa Suunnitelma on maakunnan laajuudella ensimmäinen, Lahden kaupunkiseudulle on liikennejärjestelmäsuunnitelma tehty 1990-luvun lopulla (LASE 2010). Työssä on luotu maakunnan liikennepolitiikkaa ja tarkasteltu liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Strategian laadintaprosessin aikana tavoitteena on ollut muodostaa yhteinen näkemys maakunnan liikennejärjestelmän tulevaisuudesta ja kehittämistavoitteista. Lähiajan kehittämistarpeet, niiden ajoitus, rahoitus ja toteutuksen edellyttämät toimenpiteet on määritelty toimenpideohjelmassa. Lähiajan toimista laaditaan erillinen aiesopimus, jossa osapuolet sitoutuvat resurssiensa puitteissa edistämään yhdessä sovittavia liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteet käsittävät yhteistyön kehittämistä, suunnittelua ja ylläpitoa ja toimenpiteiden toteuttamista. Liikennestrategian taustaksi on laadittu erilliset liikenneverkkoja, joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä, liikenneturvallisuutta, tavaraliikennettä ja logistiikkaa sekä liikenteen hallintaa koskevat osaselvitykset, joissa kunkin teeman kehittämistarpeita on selvitelty tarkemmin. Suunnittelutyön tilaajia ovat Päijät-Hämeen liitto, Hämeen tiepiiri, Ratahallintokeskus ja Etelä-Suomen lääninhallitus sekä kaikki maakunnan kaksitoista kuntaa. Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet: Timo Ihamäki Heinola (pj.) Esa Halme Päijät-Hämeen liitto Mauri Pukkila Hämeen tiepiiri Markku Pyy Ratahallintokeskus Seppo Nikkanen Etelä-Suomen lääninhallitus Kimmo Kuparinen Artjärvi Harri Hirvonen Asikkala Harri Suoknuuti Hartola Frans Mustalampi Hollola Osmo Knaapi Hämeenkoski Lauri Pouru Kärkölä Jorma Vaskelainen Lahti Risto Helander Nastola Raimo Ikäheimonen Orimattila Heikki Jaakkola Padasjoki Matti Nupponen Sysmä José Valanta Lahden seutuhallinto Tapani Kasso Lahden kauppakamari Helena Koivula KELA Heikki Kankaanpää Hämeen ympäristökeskus Tuomo Kojo Linja-autoliitto Pekka Söderling VR Osakeyhtiö Juhani Säleniemi Hämeen Taksiyrittäjät ry ( saakka) Jukka Ylimäki Hämeen Taksiyrittäjät ry ( alkaen) Kari Helokivi Päijät-Hämeen Yrittäjät Työtä on tiiviimmin ohjannut pienempi työryhmä, johon ovat kuuluneet: Erkki Rope Päijät-Hämeen liitto (pj ) Tenho Aarnikko Hämeen tiepiiri ( saakka) Juha Sammallahti Hämeen tiepiiri ( alkaen, pj 2006) Matti Hoikkanen Lahden kaupunki Antti Kailio Heinolan kaupunki Kimmo Kuparinen Artjärven kunta Timo Ahokanto Lahden seutuhallinto Arja Aalto Ratahallintokeskus Seppo Nikkanen Etelä-Suomen lääninhallitus Konsultteina työryhmässä ovat toimineet Linea Konsultit Oy:stä Reijo Helaakoski ja Annu Korhonen. Lisäksi liikennejärjestelmätyöhön ja sen osaselvitysten laatimiseen ovat osallistuneet Mikko Lautala ja Sakari Somerpalo Linea Konsultit Oy:stä sekä Christel Kautiala, Juhani Bäckström, Pekka Iikkanen ja Tuomas Miettinen Ramboll Finland Oy:stä. 3

4 2. Lähtökohdat 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset Valtakunnallista liikennepolitiikkaa linjataan parhaillaan Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla maan koko liikennejärjestelmän palvelutasoa ja tavoitetilaa koskeva strategiatyö Liikenne Liikkumisen ja kuljetusten tulevaisuuden strategioiden perustaksi tarvitaan jäsennelty näkemys liikennepolitiikan tavoitteista, keinoista ja resursseista. Liikenne työssä tarkastellaan ihmisten ja elinkeinoelämän muuttuvia liikennetarpeita kaupungeissa, maaseudulla, lyhyillä ja pitkillä matkoilla sekä kansainvälisessä liikenteessä. Tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden sisältö, edellytykset ja vaikuttavuus kuvataan siten, että ne ovat käytettävissä seuraavan hallitusohjelman valmistelussa ja liikennepolitiikan linjaamisessa. Liikenne työn rinnalla on laadittu runkoverkkosuunnitelmaa valtakunnallisesti merkittävistä teistä ja radoista. Suunnitelmassa määritellään ne tiet ja radat, jotka olisivat korkeimpien laatuvaatimusten mukaisia. Nämä Kuva 1. Valtakunnallisesti merkittävät maaliikenteen runkoverkot (Lähde: Työryhmän mietintö, LVM:n julkaisu 43/2006). tärkeimmät yhteysvälit halutaan kehittää mahdollisimman nopeiksi ja turvallisiksi, jotta ne palvelevat hyvin kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita. Runkoverkot asetetaan etusijalle mm. kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa sekä väyläsuunnittelussa ja rahoituksessa. Valtionhallinnossa on lisäksi tekeillä Arjen tietoyhteis- kunta -strategia, jossa hahmotetaan, miten viranomaiset voisivat edistää tekniikan avaamien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja toisaalta torjua sen tuomia uhkia. Strategiatyössä tarkastellaan muun muassa mahdollisuuksia soveltaa uutta tekniikkaa liikennepalveluissa, logistiikassa ja liikenneturvallisuuden parantamisessa. 4

5 Eduskunta päättää isoista investoinneista, päätöksenteon pitkäjänteistäminen tarpeen Suurista väyläinvestoinneista päättää eduskunta. Vuosittaiseen budjettirahoitukseen sidottu päätöksenteko kuitenkin hankaloittaa liikennejärjestelmän kehittämistä pitkällä tähtäimellä. LVM:n asettaman työryhmän toimesta onkin keväällä 2006 laadittu ehdotus liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistämisestä. Työryhmän mielestä liikenneinfrastruktuuria koskevista pitkän aikavälin linjauksista tulisi päättää nykyistä sitovammin ja poliittisesti laajemmalla pohjalla sekä yhtä hallituskautta pitemmällä aikajänteellä. Pitkäjänteisemmän päätöksenteon hyödyt tulevat muun muassa hankkeiden paremman ennakoitavuuden (mm. suunnitteluvalmius) ja joustavamman toteutuksen kautta. Kaupunkiseuduilla voidaan myös tehostaa eri väylienpitäjien liikenneverkkojen toteutuksen yhteensopivuutta. Askeleena oikeaan suuntaan on ollut ministerityöryhmän laatima mietintö liikenneväyläpolitiikan linjauksista vuosille Tien- ja radanpidon rahoitus niukkaa, painopisteinä nykyverkon kunnon ja liikenneturvallisuuden turvaaminen Tienpidon toimintalinjojen mukaisesti tienpidossa keskitytään nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden ja kunnon turvaamiseen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tieverkon kunnon heikkeneminen on saatu pysäytetyksi, mutta samalla on jouduttu supistamaan laajennus- ja uusinvestointeja. Pitkällä aikavälillä kunto pyritään nostamaan sellaiselle tasolle, että tienpitäjän ja tienkäyttäjien kustannukset olisivat optimissa. Nykyisellä perustienpidon rahoitustasolla tieverkon kunto pystytään säilyttämään nykyisellään, mutta valtioneuvoston liikenneturvallisuustavoitteesta jäädään tienpidon osalta jälkeen. Tavoitteena on erityisesti pääteiden vakavien onnettomuuksien vähentäminen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen taajamissa. Radanpidon tavoitteeksi on asetettu parantaa rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä kilpailukykyisenä, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona. Henkilöliikenteessä kilpailukyky edellyttää täsmällisyyttä ja nopeutta. Oikorata parantaa osaltaan rautateiden kilpailukykyä lisäten välityskykyä sekä lyhentäen matka-aikoja Helsingistä Lahteen, itäiseen Suomeen ja Venäjälle. Tavaraliikenteen kilpailukykyä parannetaan kuljetusreiteittäin muun muassa korottamalla akselipainoja 25 tonniin. Radanpidon kriittinen haaste lähivuosina on rataverkon tähän asti hyvin edenneen peruskorjausurakan läpivienti ja laajentaminen myös ratapihoille. Myös rataverkon vähäliikenteisimmän osan laajuudesta on tehtävä päätökset. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien ja asutuskeskusten kevyen liikenteen onnettomuuksien vähentäminen keskeisiä valtakunnallisia painopisteitä Uusi valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenteen turvallisuus ja sen pohjalta tehty valtioneuvoston periaatepäätös pitivät valtakunnalliset tavoitteet ennallaan: Vuonna 2010 liikennekuolemia saa olla enintään 250 ja vuonna 2025 enintään 100. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ohjelmallista kehitystyötä, yhteistä vastuuta ja tiiviimpää yhteistyötä liikennejärjestelmän parantamisessa unohtamatta tienkäyttäjän vastuuta. Erityisesti suunnitelmassa painotetaan kahden suurimman onnettomuustyypin pääteiden kohtaamisonnettomuuksien ja asutuskeskusten kevyen liikenteen onnettomuuksien vähentämistä. Muita toimintaympäristön muutosten ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuuden pohjalta keskeisiksi nostettuja painopisteitä ovat nopeuksien hillitseminen, päihdeonnettomuuksien vähentäminen, ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen sekä onnettomuuksien seurausten lieventäminen. Suunnitelmassa on kuntien toimiksi osoitettu erityisesti taajamien liikenteen rauhoittaminen ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen. Liikkumis- ja kuljetustarpeen vähentäminen tärkeää Liikenteen hallinnonalan strategioissa ja ohjelmissa käsitellään nykyisin entistä vahvemmin myös liikkumisen tarpeisiin ja kysyntään sekä kulkutapajakaumaan vaikuttamista eli ns. liikenteen ja liikkumisen hallintaa. Aiheeseen liittyvä niin kutsuttu neliporrasmalli tarkoittaa liikenneverkon suunnittelumetodiikkaa, jossa ennen uusia (väylä)investointeja selvitetään, voidaanko liikennejärjestelmän ongelmat ratkaista vaikuttamalla liikennetarpeeseen ja kulkutavan valintaan tai kehittämällä olemassa olevaa infrastruktuuria. Liikkumis- ja kuljetustarpeen vähentäminen sekä kestävien kulkutapojen käyttö on ensisijaisen tärkeää myös liikenteen ekotehokkuuden kannalta. Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on 20 % ja kansallisenkin ilmastostrategian mukaan myös liikenteen päästöjen tulee vähentyä selvästi, mikäli halutaan hidastaa ilmastonmuutosta. 5

6 Etelä-Suomen kaupunkialueiden verkosto tiivistyy Eteläisen Suomen seitsemän maakuntaa ovat laatineet yhteisen näkemyksen Etelä-Suomen aluerakenteesta vuonna Toiminnallisen aluerakennevision mukaan pääkaupunkiseutu sekä Lahden ja Hämeenlinnan alueet muodostavat Etelä-Suomen keskisen yhteistyöalueen, joka toimii koko maan keskuksena. Toiminnalliset kaupunki- ja taajamaverkostot ovat Etelä-Suomen menestystekijöitä. Suuret keskukset ovat verkottuneet paitsi keskenään, myös niitä ympäröivien pienkeskusten ja maaseudun kanssa. Liikenteen visio sisältää Etelä-Suomen liikenneverkon tärkeimmät sisäiset yhteydet sekä yhteydet muuhun Suomeen, lähialueille ja Venäjälle kuvan 2 mukaisesti. Maakuntien näkemys eteläisen Suomen runkoväyläverkosta poikkeaa hieman kuvassa 1 esitetystä valtakunnallisesta runkoverkkosuunnitelmasta. Verkoston solmupisteiden välillä liikenne ja vuorovaikutus kasvavat nopeimmin. Poikittaiset ja kehämäiset yhteydet ovat Etelä-Suomen keskusten kehittämisessä välttämättömiä. Maakunnassa tavoitteina ihmisten hyvinvointi ja Päijät-Hämeen kilpailukyky Päijät-Hämeessä on laadittu vuoteen 2030 ulottuva maakuntasuunnitelma, jonka tavoitteena on ollut ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tavoittelu, mutta myös maakunnan aseman ja keskusroolin kasvattaminen, tuottavuuden nosto sekä osaamisen tason nostaminen. Samaan aikaan on ollut työn alla myös Päijät-Hämeen maakuntakaavan laatiminen. Keskeinen ajatus kaavatyön taustalla on luoda edellytyksiä maakunnan aseman vahvistumiselle merkittäväksi suomalaiseksi toimijaksi, jonka asema lähenee valtakunnan osakeskusroolia ja jonka suhde erityisesti pääkaupunkiseutuun on hyvä ja toimiva. Liikenneyhteyksien nopeutuminen ja paraneminen on luonut hyvät edellytykset parantaa maakunnan asemaa suhteessa Itä-Suomeen ja vahvistaa maakunnan roolia länteen ja itään Etelä-Suomen liittouman aluerakennetyössä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden yleistavoitteiden lisäksi on maakuntakaavalla pyritty turvaamaan maaseudun pysyminen elinvoimaisena. Tärkeää on myös kuntien mahdollisuus toimia aktiivisena kehittäjänä niin maapolitiikan kuin elinkeinopolitiikan alallakin. Tämän reunaehtona on kuitenkin pidetty maakunnan arvokkaan, laadukkaan ja puhtaan ympäristön vaalimista ja ihmisten hyvää asuinympäristöä ja sen mahdollisuutta olla mahdollisimman toimiva ihmisen koko eliniän ajan. Maakuntakaavan liikennealueiden tarkoitus on tukea maakunnallista liikennepolitiikkaa, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa alueen saavutettavuutta sekä minimoida alueen sisäistä liikennettä ja turvata joukkoliikenteen toimintaedellytykset. Tavoitteena on tukea sellaista yhdyskuntarakennetta, joka ei perustu oman auton käyttöön vaan mahdollistaa palvelujen saavutettavuuden kävellen ja jalan. Kuva 2. Etelä-Suomen aluerakenne 2030 (Lähde: Etelä-Suomen maakuntien liittouma). 6

7 LASE 2010 toteutunut kohtuullisesti Taulukko 1. LASE suunnitelman tärkeimmät kehittämishankkeet ja niiden tilanne syksyllä Lahden kaupunkiseudulle vuonna 1999 valmistuneessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (LASE 2010) tavoitteena on ollut turvallinen ja vähän ympäristöä haittaava liikennejärjestelmä, joka luo hyvät edellytykset alueen elinkeinoelämän menestymiselle. Joukkoliikenteeseen liittyen on linjattu, että maankäyttöä ja joukkoliikennejärjestelmää kehitetään niin, että mahdollisimman suuri osa matkoista voidaan tehdä joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen matkavastusta vähennetään lisäksi joukkoliikennettä suosivilla liikennejärjestelyillä, huolehtimalla edullisista taksoista, kehittämällä joukkoliikennettä suosivia matkaketjuja sekä fyysisin ja telemaattisin toimenpitein. LASE 2010 suunnitelman keskeiset toimenpiteet ovat toteutuneet kohtuullisesti, mutta mm. kevyen liikenteen tavoiteverkko vain osaksi. Tässä koko maakuntaa koskevassa suunnitelmassa onkin kiinnitettävä enemmän huomiota strategian toteutumismahdollisuuksiin, mm. rahoitusresursseihin.strategian tulee samalla olla kuitenkin myös sopivasti tavoitteellinen ja eri osapuolien toimintaa ohjaava. Kuva 3. Yleiskuva maakuntakaavasta (Lähde: Päijät-Hämeen liitto). 7

8 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityössä määritelty maankäytön kehittämisalueet Lahden kaupunkiseudulla vuoden 2004 lopulla päätetty rakennemalli on Lahden seudun kuntien (Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila) yhteinen näkemys kaupunkiseudun maankäytön päälinjojen pitkän tähtäyksen periaatteista mm. maakuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen laatimista varten. Tavoitteena on vastata pääkaupunkiseudun kasvupaineisiin, muodostaa kehittyvä osa Helsinki - Lahti - Heinola kasvukäytävää sekä tarjota laadukas ja kilpailukykyinen elinympäristö. Rakennemallityön tavoitteena on ollut ratkaista kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämisen keskeisiä maankäyttökysymyksiä. Ratkaisuja on haettu myös muun muassa seudullisesti merkittävien toimintojen ja verkostojen periaatelinjauksiin kuten asuin- ja työpaikkojen sijoitusperiaatteisiin, palvelurakenteeseen ja liikenteeseen. Tavoitteena on ehjä ja toimiva kaupunkirakenne, mikä edellyttää vahvasti myös kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksien huomioon ottamista. Kaupunki- ja kuntakeskuksissa tiivistetään ja täydennetään yhdyskuntarakennetta. 1. Henna ja Luhtikylä: kehitetään teollisuusalueina 2. Orimattilan keskusta: laajennetaan asuin- ja teollisuusalueita 3. Lahden eteläpuoli: kaupunkiseudun merkittävin uusi asuin- ja työpaikka-alueiden kokonaisuus 4. Lahden itäpuoli: kehittyy tiiviin pientaloasumisen keskuksena 5. Nastolan eteläpuoli: kehittyy työpaikka- ja asuinalueena 6. Nastolan pohjoispuoli: kehittyy pientalovaltaisena asuinalueena 7. Kukonkoivu: kehittyy teollisuustoimintojen ja pientaloasumisen alueena 8. Kalliola-Kukkila: kehittyy asuinalueena 9. Vääksy: itäpuoliset alueet kehittyvät pientaloalueena 10. Vierumäki: kehittyy asumisen, teollisuuden ja liikuntapalvelujen alueena 11. Heinola: uudet asuin-, teollisuus- ja logistiikka-alueet keskittyvät vt 4:n varrelle 12. Jyränkö ja Rainio: kehittyvät pientaloalueina Kuva 4. Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040, kehittämisen painopistealueet (Hyväksytty Lahden kaupunkiseudun seutuvaltuustossa ). 8

9 2.2. Toimintaympäristö ja sen muutosnäkymät Maakunnan asema Etelä-Suomessa erinomainen, kasvu keskittyy kaupunkiseuduille Liikenneyhteyksillä on ollut suuri merkitys Päijät-Hämeen historiallisessa kehityksessä. Myös uusimmat isot liikennehankkeet, Helsinki Lahti Heinola-moottoritie ja Kerava Lahti-oikorata vaikuttavat maakunnan kehitykseen vahvistamalla maakunnan logistista asemaa valtakunnallisessa verkossa. Oikoradan tuoma aikaetäisyyden merkittävä lyheneminen Lahden ja Helsingin välillä on suuri muutos koko Etelä-Suomen liikkumisjärjestelmässä. Oletettavaa on, että Lahden seutu kiinnittyy vahvemmin Helsingin metropoli- ja työssäkäyntialueeseen. Samoin Lahden ja Heinolan seudut liittyvät toiminnallisesti entistä kiinteämmin toisiinsa. Pietarin alueen taloudellinen vahvistuminen ja Venäjälle suuntautuvien liikenneväylien parantaminen korostavat maakunnan asemaa myös kasvavan itäliikenteen merkittävänä yhteyspisteenä. Kasvu keskittyy maakunnan eteläosiin, erityisesti Lahden kaupunkiseudulle. Asumisväljyyden kasvu ja jatkuva muuttovoitto johtavat uudisrakentamiseen taajamien reuna-alueille. Uusien asuinalueiden palvelutarjonnasta huolehtiminen sekä uusien asumis- ja työpaikka-alueiden rakentaminen joukkoliikennetarjonnan piiriin on tärkeää, jotta henkilöautoriippuvuus ei lisäänny. Maakunnan reuna-alueilla asukasmäärä vähenee ja väestö ikääntyy. Toisaalta vapaa-ajan lisääntyessä ja eläkkeellä olevan väestönosan kasvaessa vapaa-ajan asunnoilla asutaan entistä pitempiä aikoja, mikä lisää vapaa-ajan asutuksen merkitystä juuri maaseutualueiden voimavarana. Päijät-Hämeen lähes kesäasunnosta valtaosa sijoittuu maakunnan pohjoisosaan Päijänteen, Vesijärven ja Ruotsalaisen rannoille. Maakunnan luontoarvot sekä vireä kulttuuri- ja liikuntatarjonta antaa myös matkailuelinkeinolle moninaiset toimintaedellytykset. Kuva 5. Päijät-Hämeen maakunta ja liikenneverkko. Kuva 6. Väestöntiheys Päijät-Hämeessä (Lähde: Tilastokeskus). 9

10 Kuntayhteistyö tiivistyy Päijät-Hämeessä Eri puolilla maata tapahtuva kuntien yhteistyön kehitys näkyy myös Päijät-Hämeessä. Lahden kaupunkiseutu (Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila) on mukana sisäasiainministeriön koordinoimassa valtakunnallisessa SEUTU-hankkeessa. Seutu-hankkeen tavoitteena on edistää kuntien välistä vapaaehtoista yhteistyötä. Yhteistyöllä ja toimintojen tehostamisella saavutetaan säästöjä ja jopa palvelutason parantumista, mutta toisaalta vaarana oleva palvelujen keskittyminen nostaa liikkumistarvetta. Valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen osana on kuntakentän kehitystä pohdittu myös Päijät-Hämeessä. Keskusteluissa on todettu, että pelkkä kuntien yhdistäminen ei tuo ratkaisua perusongelmaan eli rahoituskriisiin, vaan tärkeää on mm. palvelutuotannon järkeistäminen ja tuotantoprosessien tehostaminen. Maakunnassa nähdään, että toimivin palvelurakenne syntyy peruskuntamallin mukaisen kuntarakenteen toteuttamisella. Väestö ja työpaikat keskittyvät kaupunkiseuduille Edellä esitetyn menneeseen kehitykseen perustuvasta Tilastokeskuksen väestöennusteesta poiketen Lahden seudulla odotetaan Helsingin seudun kasvun ulottuvan vähitellen laajemmin myös tälle alueelle tie- ja ratayhteyksien paranemisen myötä. Oikoradan on arvioitu tuovan seudulle jopa uutta asukasta ja uutta työpaikkaa seuraavan vuoden kuluessa. Asukasmäärän kasvun tärkeimpinä edellytyksinä on pidetty asuinja työpaikka-alueiden kaavoitusta sekä hyvien perus- ja vapaa-ajanpalvelujen turvaamista. Toki myös työllisyyden ja elinkeinoelämän kehittäminen, seudun markkinointi ja imagon parantaminen sekä sujuvien liikenneyhteyksien varmistaminen on tärkeää. Yli puolet maakunnan noin työpaikasta sijaitsee Lahdessa. Lahden seudun työpaikoista lähes 30 prosenttia on yhteiskunnallisissa ja muissa palveluissa, saman verran on myös teollisuuden työpaikkoja. Alkutuotannon osuus koko maakunnassa on vain noin 2 prosenttia, mutta mm. Artjärvellä, Sysmässä ja Hämeenkoskella maa- ja metsätalous on merkittävässä roolissa. Työttömyysaste on maakunnassa pysytellyt maan keskiarvoa korkeampana. Päijät-Hämeen merkittävimmät sisäiset työssäkäyntivirrat tapahtuvat Lahden ympäristökuntien ja Lahden välillä. Esimerkiksi vuonna 2003 Hollolan työllisistä noin 45 prosenttia kävi töissä Lahdessa. Heinolan seudun sisäiset työssäkäyntivirrat olivat varsin pieniä. Alueen ulkopuolinen pendelöinti suuntautuu pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja sen ennustetaan kasvavan entistä ripeämmin oikoradan valmistuttua. Vuoden 2003 lopulla maakunnan työssäkäyvistä pääkaupunkiseudulla työskenteli henkeä, näistä valtaosa Lahden kaupunkiseudulta. Vuoden Päijät-Hämeen asukasluku on ollut viime vuosikymmenet lievässä nousussa ja kasvun ennustetaan myös jatkuvan. Tällä hetkellä maakunnassa asuu lähes asukasta, joista puolet Lahdessa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan maakunnan väestömäärä olisi vuonna 2030 lähes henkeä. Väkiluku kasvaa eteläisessä Päijät-Hämeessä, erityisesti Lahden kaupunkiseudulla. Päijät-Hämeen väestön ikärakenne on Suomen keskitasoa ja yleinen kehitys väestön ikääntyminen on Päijät-Hämeessä merkittävintä väkiluvultaan vähenevissä maakunnan pohjoisosan kunnissa sekä Artjärvellä. Vanhusväestön kasvu edellyttää liikenneympäristön selkeyttämistä sekä jalankulkuympäristön ja joukkoliikennepalvelujen esteettömyyden kehittämistä. Samoin yhteiskunnan kuljetuspalvelujen tarve lisääntyy. 10 Kuva 7. Merkittävimmät työssäkäyntivirrat (v. 2003) (Lähde: Tilastokeskus).

11 2010 lopulla pendelöijiä arvioidaan olevan Pääkaupunkiseudulta Lahden seudulle pendelöi nykyisin noin 750 henkeä. Etätyöstä on muodostunut monelle pitkää työmatkaa tekevälle osittaisratkaisu. Henkilöauton valta-asema kasvussa, ikääntyvien määrän kasvu tuo uusia tarpeita Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT ) mukaan päijäthämäläiset tekevät päivittäin keskimäärin 2,9 matkaa. Matkoista vähän yli puolet tehdään henkilöautolla, mutta liikutuista kilometreistä kolme neljännestä. Jalan tai pyörällä tehdään kolmannes matkoista ja joukkoliikenteellä noin 5 prosenttia. Kävelyn osuus matkoista on suurempi talvella kuin kesällä, päinvastoin kuin pyöräilyn. Noin kolmasosa matkoista liittyy työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun. Vajaa kolmannes on ostos- ja asiointimatkoja sekä reilu kolmannes vapaa-ajan matkoja. Muuttoliike muokkaa väestön sijoittumista alueella ja vaikuttaa pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Yhdyskuntarakenne puolestaan vaikuttaa liikkumiseen ja liikennetarpeisiin. Kasvualueilla liikennemäärät kasvavat ja liikenteen haittavaikutukset saattavat lisääntyä, kun taas taantuvilla alueilla väestöpohjan heikkeneminen merkitsee usein julkisten liikennepalvelujen heikkenemistä ja sen myötä liikkumismahdollisuuksien kaventumista. Yhdyskuntarakenteen hajautuessa ja palveluverkon harvetessa henkilöauton valta-asema kasvaa. Työikäisen väestön vapaa-ajan arvostus ja myös vapaaajan viettotavat voivat muuttua, vaikka varsinainen työaika ei lyhenisikään. Työaikajoustojen ja etätyön yleistyessä työmatkaliikenteen ruuhkahuiput voivat tasoittua. Ihmisten asenteet muuttuvat tutkitusti hitaasti, mutta on mahdollista, että esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta tai ympäristön tilaa ja kestävän kehityksen mukaista vastuullisuutta arvostavan ilmapiirin korostuminen vaikuttaa myös matka- ja kulkutapavalintoihin. Autojen hintojen halpeneminen sekä varallisuuden kasvu ovat lisänneet ja lisäävät edelleen autoistumista, vaikka polttoaineen hinta nouseekin. Vaikka ajaminen kallistuukin, on auto entistä useammin käytettävissä. Pitkällä tähtäimellä voi polttoaineen hinnassa tapahtua kuitenkin suuriakin muutoksia ja joka tapauksessa matkan kustannukset eri kulkutavoilla sekä liikkujan varallisuus ovat edelleen määrääviä liikkumista ja kulkutavan valintaa selittäviä tekijöitä. Taulukko 2. Eri kulkutavoilla tehtyjen matkojen ja matkasuoritteen osuudet (Lähde: HLT ). Kasvavan ja kenties nykyistä aktiivisemman senioriväestön liikkumistottumukset voivat muuttaa väestön liikkumiskäyttäytymistä nykyisestä selvästikin. Ikääntyvä väestö tarvitsee hyviä joukkoliikennevälineitä ja -palveluita sekä selkeää liikenneympäristöä. Lasten liikenneturvallisuus sekä liian vähäinen arkiliikunta ovat viime aikoina nousseet vahvasti esille. Erityisenä kehittämiskohteena ovat tällöin lasten päivittäisten liikkumisympäristöjen, asuinalueiden, koulureittien ja koulujen lähiympäristöjen turvallisuus. 11

12 3. Liikennejärjestelmän kehittämisen visio ja tavoitteet VISIO 2025 Päijät-Hämeen valtakunnallinen ja kansainvälinen kilpailukyky on vahva korkealaatuisten liikenneyhteyksien ja hyvän logistisen sijainnin ansiosta. Maakunnan hyvä saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö houkuttelevat asumaan ja yrittämään. Päijät-Hämeestä on toimivat, turvalliset ja monipuoliset liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle, muihin maakuntakeskuksiin ja Venäjälle. Asumisen, elinkeinoelämän ja vapaa-ajan päivittäisen liikkumisen ja kuljettamisen peruspalvelutaso on turvattu Päijät-Hämeessä niin taajamien välillä kuin haja-asutusalueille. Kaupungeissa ja taajamissa suositaan kestävän kehityksen mukaista liikkumista ja liikennejärjestelmää on kehitetty siten, että tarve henkilöautolla liikkumiseen ei ole kasvanut. Maaseudulla on huolehdittu joukkoliikenteen peruspalvelusta ja varmistettu henkilöautoilun edellytykset. 12

13 13

14 14

15 4. Nykytila ja kehittämistarpeet 4.1. Liikenneverkot ja infrastruktuuri Valtion panostuksia maakunnan liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen ohjaavat valtakunnan tasolla hyväksytyt painotukset, jotka voidaan tiivistää seuraaviin kehittämislinjauksiin: - tie- ja rataverkon päivittäisestä liikennöitävyydestä huolehtiminen ja kunnon heikkenemisen pysäyttäminen - liikenneturvallisuuden parantaminen - maakunnan pääliikenneyhteyksien turvaaminen - ympäristönäkökulmien huomioiminen Maakunnan keskeinen valtakunnallinen sijainti on johtanut pääteiden liikenteen jatkuvaan voimakkaaseen kasvuun. Esimerkiksi valtatien 4 liikenne Päijät-Hämeessä on kasvanut koko 2000-luvun keskimäärin 4 prosenttia vuodessa. Liikenteen kasvu ei ole tavoitteena Päijät-Hämeen liikennestrategiassa, mutta toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten on ennustettu kasvattavan jatkossakin liikennettä Päijät-Hämeen yleisillä teillä selvästi maan keskitasoa enemmän, prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Palvelutasoltaan ongelmallisimpia ovat valtatie 4 Lusista pohjoiseen, valtatie 12 koko maakunnan alueella sekä valtatie 24 Lahden ja Vääksyn välillä. Keväällä 2006 päätetyn maakuntakaavan mukaisesti Lahden eteläistä kehätietä suunnitellaan ns. Launeen linjausvaihtoehdon pohjalta. Valtatie 4 Lusista pohjoiseen on isoista tieinvestoinneista maakunnan kannalta kiireellisin. Se parannetaan standardiltaan yhtenäiseksi ja korkealuokkaiseksi tieksi, jolla on keskikaiteellisia ohituskaistajaksoja. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää myös paikallisia pääteiden turvallisuutta parantavia toimia, joita ovat mm. tievalaistuksen rakentaminen, liittymäjärjestelyt, nopeusrajoituksien tarkastaminen ja talvihoitoluokan tarkistaminen. Pääteillä on myös muutamia jaksoja, joille tarvitaan pohjavedensuojauksia ja melusuojauksia. Kantateillä 46 (Heinola Kouvola) ja 53 (Padasjoki Tuulos) päätoimenpiteinä ovat tien leventäminen ja suuntauksen parantaminen. Lahden keskusta on Päijät-Hämeen maakunnan käyntikortti. Lahden keskustan maankäytön, kaupunkikuvan, kaupallisen rakenteen sekä liikennejärjestelyjen kehittämiseksi on laadittu Keskustavisio, jossa keskeisenä liikennejärjestelmää kehittävänä toimenpiteenä on kaksisuuntaisen keskustan kehän muodostaminen: Kirkkokatu Kauppakatu Hämeenkatu Vesijärvenkatu Vuorikatu Rauhankatu. Sen sisäpuolella suositaan joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä sekä turvataan huoltoliikenne. Kehän tuntumassa ovat pysäköintilaitokset. Aleksanterinkadusta kehitetään kävelypainotteinen joukkoliikennekatu, jolloin katutilan luonne ja laatu muuttuvat merkittävästi nykyisestä. Kaupunkien ja kuntien pääkatuverkolle tarvitaan toimenpiteitä liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja kaupunkikuvan parantamiseksi. Lahden sisääntuloteillä, erityisesti Helsingintiellä, Uudenmaankadulla ja Ahtialantiellä sekä katukehällä Tapparakatu Saksalankatu Iso-Paavolankatu on useita sujuvuusongelmaisia jaksoja. Heinolassa, Nastolassa ja Hollolassa katuverkon väljä mitoitus nostaa ajonopeuksia. Heinolassa ydinkeskustan liikennejärjestelyt perustuvat Lahden tapaan keskustakehän kehittämiseen. Maankäytön kasvu Lahdessa nostaa kehittämiskohteiksi erityisesti Kariston alueen pääkadut sekä pääkatuyhteyden valtatien 4 itäpuolella välille Renkomäki Kymijärvi. 15

16 Taulukko 3. Päijät-Hämeen vilkasliikenteisimmät tieosuudet, keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2005 (Lähde: Tierekisteri). Kuva 8. Etelä-Suomen rataverkko (Lähde: Ratahallintokeskus). Kuva 9. Päijät-Hämeen yleisen tieverkon toiminnallinen luokitus ja liikennemäärät (keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVL 2005) (Lähde: Tierekisteri). 16

17 Toimivat tieyhteydet ovat maaseutualueiden kehityksen perusedellytys. Siellä jokapäiväinen liikenne tukeutuu seutu- ja yhdysteihin. Päijät-Hämeessä on eräitä seututeitä, joiden liikennemäärät ovat huomattavan suuret. Alempiasteisella päällystetyllä tieverkolla on kuntopuutteita koko maakunnan alueella; päällystevaurioita, uria ja epätasaisuuksia. Maakunnan yleisistä teistä noin kolmannes on sorapäällysteisiä. Tosin maakunnan liikennesuoritteesta sorateillä tehdään vain noin 2 prosenttia. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kaikkien alemman tieverkon kuntotavoitteen alittavien tiejaksojen korjaaminen. Talvihoidossa koetaan puutteita etenkin maaseudun kuljetusten ja työmatkaliikenteen reiteillä. Runkokelirikko haittaa maaja metsätalouden kuljetuksia. Alemman tieverkon hoidon ja ylläpidon tehostamisella voidaan siirtää suurempien parantamistoimien tarvetta. Liikennemääriltään merkittävimmät soratiet edellyttävät päällystämistä ja vilkkaimmat painorajoitetut sillat korjaamista. Alemman tieverkon kohteista tievalaistuksen tarve on selkein vilkkaalla maantiellä 167 Orimattila Lahti. Tämä vilkasliikenteinen seututie esitetään muutettavaksi kantatieksi. (Järvenpää). Nopein matka-aika Lahdesta Helsinkiin on nyt 48 minuuttia, taajamajunalla tasan tunti. Päijät-Hämeen toiminnallisen aseman paranemiseen vaikuttavat edelleen monet itäisen Suomen ratoihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Näistä rataosan Lahti Luumäki tasonnostohanke on käynnistymässä tuoden Pietarin metropolialueen ajallisesti selvästi lähemmäksi maakuntaa. Radan palvelutasoa parannetaan uusilla kohtaamis- ja ohitusraiteilla sekä turvalaitteilla. Vähäliikenteiset tavaraliikenteen radat, Lahti Heinola ja Lahti Loviisa, on nähty myös valtakunnallisesti tärkeinä rataverkon osina ja niiden tason säilyttäminen vaatii korvausinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pitkän aikavälin kehittämisessä tulee säilyttää mahdollisuus Lahti Heinola Mikkeli-ratayhteyteen, joka nopeuttaisi ja lyhentäisi merkittävästi liikennettä Savon suuntaan. Järvimatkailun kasvuedellytyksiä tuetaan laivaliikenteen, veneilyn, vesiretkeilyn ja markkinoinnin näkökulmasta. Lähivuosien hankkeena on Vääksyn kanavan sulkuporttien uusiminen. Lahti-Vesivehmaan lentoasemaa kehitetään kevytreittiliikennekentäksi. Päijät-Hämeen kansainväliset lentoliikenneyhteydet kulkevat Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja vesiliikenneyhteydet Helsingin, Loviisan, Kotkan ja Haminan satamien kautta. Taulukko 4. Esimerkkejä liikenneverkkoja parantavista toimenpiteistä neliporrasperiaatteen eri tasoilla. (Kyseessä on neliportainen liikenteen ongelmien ratkaisukeinojen priorisointimalli, jonka taustalla on tavoite tarkistaa muut ratkaisuvaihtoehdot ennen uuden liikenneinfrastruktuurin rakentamista.) Syyskuussa 2006 avattu oikorata Kerava Lahti lisäsi junatarjontaa, lyhensi merkittävästi matka-aikaa Lahdesta Helsinkiin ja paransi yhteyksiä myös Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Radalla käynnistyi myös taajamajunaliikenne uusina asemapaikkoinaan Mäntsälä ja Haarajoki 17

18 4.2. Kävely ja pyöräily Toimiva, turvallinen ja viihtyisä kevyen liikenteen verkosto on perusedellytys sille, että asukkaat voivat ja haluavat kävellä ja pyöräillä. Kävelyn ja pyöräilyn merkitys kulkumuotona määräytyy pitkälti kunnan yhdyskuntarakenteesta ja tulevaisuuden maankäytön kasvusuunnista. Jos yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehitys johtaa matkanpituuksien kasvuun, niin kävelyn ja pyöräilyn edellytysten heikkenemistä on hyvin vaikea kompensoida liikennesuunnittelun keinoin. Kävelyn ja pyöräilyn liikkumiskulttuurin edistämistavoitteet liittyvät sekä mahdollisuuteen selviytyä arkielämästä ilman jatkuvaa henkilöauton käyttöä että autoliikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseen ja omin voimin liikkumisen terveyshyötyihin. Omin voimin liikkumisen tärkeys on lisääntynyt, koska liian vähäisen liikunnan terveyshaitat ovat kasvava kansanterveydellinen ongelma. Nykypäivänä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseen liittyy keskeisesti myös esteettömän liikkumisympäristön luominen liikenne- ja kaupunkisuunnittelun keinoin. Ikääntyneiden määrän kasvaessa esteettömyyden tarve kasvaa. Esteetön liikkumisympäristö on perusedellytys sille, että myös vanhuksilla, vammaisilla ja muilla liikkumisesteisillä ihmisillä on mahdollisuus toimia itsenäisesti omassa elinympäristössään. Liikkumisesteisen henkilön kannalta turvallinen ja toimiva liikenneympäristö palvelee kaikkia liikkujia. Houkuttelevien ja turvallisten kävely- ja pyöräilyolosuhteiden luominen edellyttää jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien ja muiden kävely- ja pyöräilyreittien jatkuvaa ja riittävää hoitoa sekä kunnostamista ympäri vuoden. Tehokas talvihoito pidentää aktiivista pyöräilykautta ja lisää talviajan pyöräilyä. Erityisesti jalkakäytävien ja piha-alueiden liukkaudentorjuntaa tehostamalla voidaan vähentää jalankulkijoiden liukastumistapaturmia ja saavuttaa samalla säästöjä terveydenhuollon kustannuksissa. Miellyttävä ympäristö lisää kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Jalan ja pyörällä liikuttaessa ympäristö koetaan läheltä ja kokonaisvaltaisesti kaikkia aisteja hyväksi käyttäen. Vaarallinen tai turvattomaksi koettu liikenneympäristö rajoittaa merkittävästi erityisesti lasten liikkumista. Kevyen liikenteen käyttäjien kokema turvattomuus ja estevaikutus kytkeytyvät etenkin autoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämistapahtumaan. Nykyinen Päijät-Hämeen kevyen liikenteen verkosto on melko kattava. Erityisesti Hollola Lahti Nastola-välillä on hyvät kevyen liikenteen yhteydet sekä potentiaalia pyöräilyn lisäämiseen. Harjumainen maasto asettaa kuitenkin haasteita sujuvien ja miellyttävien pyöräilyreittien suunnitteluun. Muilta osin kevyen liikenteen verkko keskittyy pitkälti asutustaajamiin ja palvelee näin ensisijaisesti taajamien sisäisiä liikkumistarpeita. Kunta- ja aluekeskuksien väliltä kevyen liikenteen väylä usein puuttuu, mutta erillisen väylän rakentaminen pitkille yhteysväleillä nähdään vasta toissijaisena tavoitteena. Hämeen tiepiirin hankelistoilla, liikenneturvallisuussuunnitelmissa ja kuntien omissa suunnitelmissa on Päijät-Hämeen alueelle esitetty yli 150 kevyen liikenteen väylähanketta ja tien ylityksen turvaamishanketta. Tärkeimmät tarpeet sijoittuvat koulumatkareiteille, kaupunkikeskustoihin, isojen teiden varsille sekä maankäytön laajenemissuuntiin. Hankejoukon kokonaiskustannusarvio ylittää moninkertaisesti lähivuosien rahoitusmahdollisuudet. Kevyen liikenteen yhteyksien toteuttaminen muilla keinoilla kuin uutta väylää rakentamalla onkin merkittävä kehityskohde (esim. yksityisteiden käyttö kevyen liikenteen verkon osina). Taulukko 5. Esimerkkejä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kehittävistä toimenpiteistä neliporrasperiaatteen eri tasoilla. (Kyseessä on neliportainen liikenteen ongelmien ratkaisukeinojen priorisointimalli, jonka taustalla on tavoite tarkistaa muut ratkaisuvaihtoehdot ennen uuden liikenneinfrastruktuurin rakentamista.) 18

19 Kuva 10. Lahden kevyen liikenteen nykyverkko ja tavoiteverkko. Kuva 11. Päijät-Hämeen kevyen liikenteen nykyverkko ja tavoiteverkko. 19

20 4.3. Joukkoliikenne Valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteena on kestävän liikkumisen edistäminen, tarkoittaen kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä. Joukkoliikenteen kulkumuotoosuus on kuitenkin jatkuvasti laskenut ja uhkana on, että alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo vaarantuu ja yksityisautoilu lisääntyy entisestään. Joukkoliikenteen tulevaisuutta pohtimaan onkin nimetty valtakunnallinen joukkoliikennefoorumi ja samoin linja-autoliikenteen rahoituksen uudistustarpeita on selvitetty valtakunnan tasolla. Pääosa Päijät-Hämeen joukkoliikenteestä hoidetaan linjaautoilla, myös taksien osuus on merkittävä. Maakunnan joukkoliikennetarjonta vastaa melko hyvin vuonna 2004 laadittuja palvelutasotavoitteita. Tulevaisuuden haasteet ovat moninaiset kuitenkin myös Päijät-Hämeessä; liikennöintikustannusten ja lipunhintojen nousu, matkustajamäärien väheneminen etenkin maaseutuliikenteessä, toimintaympäristön muutokset (mm. ikääntyminen, autoistuminen, palveluverkon muutokset) sekä vaikeudet säilyttää tavoitteiden mukainen palvelutaso. Lahden seudulla ja vilkkaan työssäkäyntiliikenteen käytävissä joukkoliikenteen kilpailukyky voidaan vielä turvata, mutta maaseudun liikkumistarpeita turvaamaan tarvitaan uusia keinoja; kutsujoukkoliikenteen kehittämistä ja matkojenyhdistelytoimintaa. Päijät-Hämeen matkapalvelukeskuksen perustamiseen tähtäävä selvitys on valmistunut keväällä 2006 ja sen mukaisesti toiminta on tavoitteena käynnistää syksyllä Liikennejärjestelmän ja joukkoliikennesektorin eri toimijatahojen välisen yhteistyön kehittämisen tarve joukkoliikennepalvelujen turvaamiseksi on selvä. Lahden kaupunkiseudulla seutuyhteistyön tiivistyminen näkyy myös joukkoliikenteessä; seudun useita joukkoliikenteen yhteistyöhankkeita koordinoimaan on palkattu joukkoliikennelogistikko. Kuntien henkilöliikennekuljetusten kus- Kuva 12. Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Päijät- Hämeessä (Lähde: Päijät-Hämeen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2004). 20

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta RAPORTTEJA 85 2014 Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys Vt 4 (E75) välillä Heinola Jyväskylä Oulu Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot