KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIERRÄTYSKESKUKSEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KIERRÄTYSTOIMINTA OSANA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 2 3. NYKYISEN TOIMINNAN KUVAUS Toiminnan tavoitteet Kierrätystoiminta Kierrätyskeskuksen henkilöstöresurssit Kierrätyskeskuksen taloudelliset resurssit Nykyisen toiminnan haasteet 7 4. ASIAKASPALAUTEKYSELY Asiakaspalautekyselyn tulokset Nykytoiminnan ja asiakaspalautekyselyn vertailu Kehittämistavoitteisiin vaikuttavia tekijöitä TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Toimintamallit TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Yhteiskuntatakuun laajentuminen ja kuntaliitosten huomioiminen LOPPUYHTEENVETO 24

3 1..1 Työryhmän kannanotto aloitteeseen koskien tontin kaavoittamisesta kierrätystoiminnan käyttöön Työryhmän kannanotto aloitteeseen koskien kierrätyskeskuksen laajentamista Työryhmän ehdotus kierrätyskeskuksen hallinnointia koskevaan aloitteeseen 26 LIITTEET 1 1. JOHDANTO Valtuutettu Hannele Ilomäki-Piirilä esitti oikeisto- ja keskiryhmien valtuustoryhmän puolesta allekirjoittamansa aloitteen (748/58/2008/ ), jonka olivat allekirjoittaneet myös valtuutettu Pertti Merilä Meidän Lohjan valtuustoryhmän puolesta, valtuutettu Matti Pajuoja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta ja valtuutettu Ismo Voutilainen Vihreiden valtuustoryhmän puolesta. Aloitteessa esitettiin, että kierrätyskeskuksen hallinnointi siirretään kaupunkisuunnittelukeskukselle. Aloitteeseen ovat antaneet lausuntonsa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta että tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta Annettujen lausuntojen pohjalta Lohjan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan :ssä 206 velvoittaa nuorisotoimen yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa laatimaan kierrätyskeskuksen kehittämissuunnitelman ja kehittämissuunnitelman perusteella ratkaisemaan, mikä on sopiva tapa ja vastuutaho kierrätyskeskuksen hallinnointiin, jotta sen toimintaa voitaisiin tehostaa nykyisestä tasostaan. Kierrätyskeskuksen kehittämissuunnitelmaa laatinut työryhmä on tämän kehittämissuunnitelman yhteydessä käsitellyt myös kaksi muuta kierrätyskeskusta

4 koskevaa aloitetta. Aloite 7/11 kierrätyskeskuksen alueen varaamiseksi pysyvästi kierrätyskeskuksen käyttöön 171/61/613/11 ja aloite 14/12 kierrätyskeskuksen laajentamiseksi 367/71/2005. Vuonna 2011 kierrätyskeskuksen kehittämissuunnitelman laatimista varten perustettiin työryhmä, jonka jäseniä olivat: Merja Hukkanen, Lohjan kaupunki nuorisotoimi, pj Raija Rönkä-Nieminen, Lohjan kaupunki kaupunkisuunnittelukeskus Risto Murto, Lohjan kaupunki ympäristöyksikkö Susanna Komulainen, Lohjan kaupunki ympäristöyksikkö Matti Hukkanen, Lohjan kaupunki nuorisotyöpaja/kierrätyskeskus Tarja Pinnioja-Saarinen, Rosk n Roll Oy Ab Marko Printz, Rosk n Roll Oy Ab Marge Toivonen, Lohjan Seudun Työttömät ry Marja-Liisa Talikka, Lohjan Marttayhdistys ry 2 2. KIERRÄTYSTOIMINTA OSANA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tähän päästään niin, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä. Kestävä kehitys pitää sisällään kolme tavoitetta: 1) ekologisen kestävyyden, jolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan varmistamista sekä ihmisten toiminnan sopeuttamista siihen niin, että luonnon kestokyky ei ylity saastutuksen tai luonnonvarojen liikakäytön takia, 2) sosiaalisen kestävyyden, jonka tarkoituksena on taata, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus perustarpeisiin, kuten ruokaan, peruskoulutukseen ja sananvapauteen ja

5 3) taloudellisen kestävyyden, joka tarkoittaa uusiutumattomien luonnonvarojen kohtuullista käyttöä ja jätteiden synnyn minimointia. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa tehokkaan kierrätyksen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön avulla. Kierrätystoiminnalla on tärkeä osa kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisessa. Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätys vähentää yleensä neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu. Kierrätettävä jäte voi olla esimerkiksi yhdyskunta- tai teollisuusjätettä. Kierrätystä varten jäte tulee lajitella materiaalin mukaan. Yhdyskuntajätteestä voidaan lajitella erikseen ja hyödyntää esimerkiksi lasi, paperi, metalli, pahvi ja kartonki, biojäte sekä energian tuotantoon soveltuva jäte kuten yleisimmät muovit ja tietyt tekstiilit. Kaupungeissa on usein kierrätyskeskuksia, joihin voi viedä itselleen tarpeettomia tavaroita. Jokainen voi kierrättää myös myymällä itselleen turhia tavaroita kirpputorilla, nettikirpputorien kautta ja muilla käytetyn tavaran tapahtumilla ja tempauksilla. (http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32099&contentlan=1&culture=fi-fi) 3 Uusi voimaan astunut jätelainsäädäntö asettaa kotitalouksissa syntyvän ja muun yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 50 painoprosenttia. Tavoitteen määräajaksi on asetettu Kaupungin rooli kierrätystoiminnassa Etusijaisjärjestyksen noudattamisen edistäminen (Jätelaki 11) Viranomaisen ja julkisoikeudellisen laitoksen ja yhteisön on omassa toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan käytettävä kestäviä, korjattavia, uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä palveluita, joissa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta jätettä. Jäteneuvonta (Jätelaki 93)

6 Kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta syntyvän yhdyskuntajätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Vaikka jätelain mukainen järjestäminen ja siihen liittyvät neuvontatehtävät on annettu alueelliselle jätehuoltoyhtiölle, niin se ei poista jätelain mukaisia valvontaviranomaiselle määrättyjä valvonta- ja neuvontatehtäviä. Nämä tehtävät vain täydentävät toisiaan. Kierrätyksen periaatteet tulee huomioida. Ensisijaisesti on ehkäistävä jätteen synty ja toissijaisesti on kierrätyksessä huomioitava kierrätyksen periaatteet: ensin tuotteen uudelleen käyttö samana tuotteena, sen korjaus tai sen purku raaka-aineeksi, sitten materiaalin käyttö materiaalina ja jos tämä ei ole mahdollista, niin sen käyttö energialähteenä. Vasta viimeisenä on materiaalin läjittäminen kaatopaikalle. Kaupungin ylläpitämä kierrätyskeskus on vain yksi osa käyttökelpoisen tavaran kierrätys-markkinoita. Sen rinnalla toimii Lohjan alueella yrityspohjaisesti useampia kirpputoriyrityk-siä, joista asiakas voi vuokrata paikan käyttökelpoisen tavaransa myymiselle. Lisäksi tavaraa toimitetaan kirpputoreille, joihin tavaraa voi jättää myytäväksi. Näitä ylläpitävät pääasiassa uskonnolliset yhdistykset. Lisäksi useat järjestöt toteuttavat aika ajoin kirpputo-ritapahtumia ja Lohcase ylläpitää kesälauantaisin Nahkurintorin kirpputoria. Kirpputoreilla kiertää vaatteiden lisäksi varsin monipuolisesti tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa. Useammalla kaupungin alueella sijaitsevalla ekopisteellä on nykyisin UFF:n vaatekeräyslaatikko. 4 Uusimpana kierrätyskanavana on markkinoilla tilaa vallannut nettikauppa. Nettikirppu-toreilla löytyy varsin monipuolisesti markkinat monelle eri tuoteryhmälle. Rosk`n Roll Oy:n sivustoilta löytyy tavaratori tarpeettomaksi jääneen tavaran myymiseksi. Tarpeettomaksi käyneen tavaran kierrättämiselle löytyy siis tänä päivänä useita eri kanavia. Kierrätystoiminta koostuu siis monenlaisista osatekijöistä ja toimenpiteistä, joissa sekä yksilöllä että yhteisöillä on merkittävä rooli niiden toteuttajana. 3. NYKYISEN TOIMINTAMALLIN KUVAUS

7 3.1 Toiminnan tavoitteet Lohjan kaupungin kierrätyskeskus on osa Lohjan kaupungin nuorisotoimeen kuuluvan nuorisotyöpajan kokonaisuutta. Toimintaa hallinnoi nuorisotoimi. Liitettynä nuorisotyöpajan toimintaan on kierrätyskeskuksella kaksi tärkeää tavoitetta: A) kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen kierrätystoimintaa järjestämällä sekä opastusta ja neuvontaa antamalla (liite 1, nuorisotyöpajan toimintamallikaavio) ja B) nuorisotyöpajaperiaatteiden mukaisen työtoiminnan järjestäminen pääasiassa alle 25 vuotiaille nuorille, heidän elämänhallintansa tukeminen, sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kestävän kehityksen periaatteen toteuttamisen tavoitteena on elinympäristön parantaminen tarpeettomaksi jäävää tavaraa kierrättämällä, pitkittää tavaran käyttöikää, hyödyntää käytetyn tavaran osia uusiotuotteena, varaosina tai materiaalina, vähentää siten kaatopaikalle vietävää jätettä ja lisätä ympäristötietoisuutta. Nämä tavoitteet ohjaavat kierrätyskeskuksen toimintaa. Nuorten työtoiminnassa nuori on pajajaksollaan nuorisotyöpajalla (siis myös kierrätyskeskuksessa) tutustumassa työelämään työharjoittelun, työelämä-valmennuksen, työkokeilun, työllistämisen tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Tätä kautta nuori saa mahdollisuuden miettiä tulevaisuuden suunnitelmiaan koulutuksen ja työnteon suhteen ja tukea itsenäistymiseen sekä oman elämän rakentamiseen. 5 Kokonaisuudessaan nuorisotyöpajatoiminta vastaa nuorisotyölain mukaiseen nuoren sosiaaliseen vahvistamiseen. Tulevaisuudessa nuorisotyöpajatoiminnalla tulee olemaan myös tärkeä merkitys nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. 3.2 Kierrätystoiminta

8 Käytännössä tavaran kierrättäminen toteutuu siten, että asiakkaat tuovat joko itse kierrätettävää tavaraa kierrätyskeskukseen tai kierrätyskeskus noutaa sen asiakkaalta. Kierrätyskeskukseen tullut tavara laitetaan joko sellaisenaan myyntiin tai esimerkiksi entisöidään (huonekalut) tai uusiokäytetään tuote valmistamalla materiaalista uusio-tuote. Huonosti kiertävä tavara annetaan pois ilmaisjakeluna. Kierrätyskeskuksen neuvontapalvelun kautta asiakas saa tietoa siitä, mihin tavaran voi toimittaa, mikäli kierrätyskeskuksella ei ole mahdollisuutta sitä vastaanottaa. Myyntiin kelpaamatonta tavaraa ei vastaanoteta, koska tällöin kierrätyskeskus joutuisi toimittamaan tavaran jäteasemalle ja jätteen kuljetus-, toimitus- ja käsittelymaksut nousisivat kohtuuttomiksi. Lisäksi kierrätyskeskus tarjoaa jäteneuvontaa ja esitemateriaaleja kierrättämisestä. Kierrätyskeskuksen yhteydessä on myös paperin sekä pahvin ja kartongin keräyspisteet. Erilaista askartelumateriaalia otetaan myös talteen ja toimitetaan hyötykäyttöön esimerkiksi päiväkoteihin ja nuorisotiloille. Kierrätyskeskuksen tavarajakeiden määrää on ollut mahdollista seurata tarkasti vuonna 2010 käyttöön otetun CPU-kassajärjestelmän kautta. Tavaramenekki on kuvattu seuraavassa kaaviossa: Vuosi Maksullinen tavara Maksuton tavara Tavaranvaihto yhteensä Vuosi 2012 kattaa välisen ajan Vuosi 2012 näyttäisi menevän suurin piirtein samoihin lukemiin kuin vuosi Tämän perusteella voidaan sanoa, että tavara kiertää erittäin hyvin ja kierrätystoiminta on suosittua. 6 Kierrätyskeskuksen kävijämäärät ovat parina viime vuotena pysyneet suurin piirtein

9 samalla tasolla eli vuonna 2010 se oli noin ja vuonna 2011 noin Kävijämäärät on laskettu arvioina kassatapahtumien pohjalta, joten todellisuudessa kävijämäärät ovat suurempia Kierrätyskeskuksen henkilöstöresurssit Kierrätyskeskuksen vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat vastaava vahtimestari ja nuoriso-ohjaaja. Heidän tehtävänään on vastata ulkoisten asiakkaiden palvelusta ja sisäisten asiakkaiden ohjaus- ja neuvontatyöstä. Esimies- ja työnjohtovastuu kuuluu nuorisotyöpajan esimiehelle. Sisäisiä asiakkaita ovat kaikki työelämävalmennuksessa tai harjoittelussa olevat, työllistetyt ja kuntouttavan työtoiminnan nuoret. Lisäksi sisäisiin asiakkaisiin katsotaan kuuluvan myös vastaavissa suhteissa olevat yli vuotiaat henkilöt. Pääosa sisäisistä asiakkaista koostuu kuitenkin alle 25 vuotiaista henkilöistä. Nuoria ohjattavia asiakkaita on kerrallaan kierrätyskeskuksessa keskimäärin 15 nuorta ja heitä ohjaa yksi pajaohjaaja. Nuoria ohjataan ja neuvotaan työntekoon perehdyttämisen ja päivittäisen ohjauksen kautta. Keskimäärin nuoret ovat kierrätyskeskuksessa noin 6 kuukautta erilaisissa työllistämistoimenpiteissä. Nuorten kohdalla toteutetaan ns. työelämäpolkua, jossa nuori etenee työharjoittelusta, työkokeiluun ja työllistämiseen omien työelämävalmiuksiensa kehittyessä. Keskimäärin kierrätyskeskuksessa on erilaisissa työllistämistoimenpiteissä 60 nuorta / vuosi. Nuorten lisäksi kierrätyskeskus työllistää myös aikuisia pitkäaikaistyöttömiä, velvoite-työllistettyjä ja yhdyskuntapalvelussa olevia henkilöitä. Kierrätyskeskuksen toimintaan on jo useita vuosia osallistunut myös vapaaehtoisia toimijoita, niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjäkin. Neljä yksittäistä henkilöä toimii lajittelu- ja varastotehtävissä viikoittain eri päivinä ja lauantaisin vapaaehtoiset tulevat järjestöistä (2 4 henkilöä). Tällä hetkellä vapaaehtoisjärjestöinä toimivat Kirkniemi -Teutari Martat, Lohjan Seudun Työttömät ry., Ojamo seura, Perttilä - seura, Virkkalan Tulentekijät, Nummentaustan asukasyhdistys, Moisio seura ja Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry. 7

10 3.4 Kierrätyskeskuksen taloudelliset resurssit Kierrätyskeskuksen toiminta rahoitetaan toiminnan tuloilla. Alla olevassa taulukossa on kuvattu vuosien tulot ja menot. Maksutuotot ovat myynnistä kertyneitä tuloja. Kierrätyskeskus TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA2012 Tuotot joista maksutuotot Kulut Netto Nykyisen toiminnan haasteet Nykyisellään kierrätyskeskuksen toiminta tavoittaa hyvin kuntalaiset. Suuriksi haasteiksi nousevatkin tilojen ahtaus (kierrätyskeskuksen nykyinen tila 603 m2 on käynyt ahtaaksi) ja ohjaavan henkilöstön riittämättömät henkilöstöresurssit. Näitä lisäämällä voitaisiin myös kohdentaa toimintaa muihin haasteisiin eli moni-puolisempaan kierrätys- ja neuvontatoimintaan sekä uusiomateriaalituotantoon. 4. ASIAKASPALAUTEKYSELY Kierrätyskeskuksen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa päätettiin suorittaa asiakaskysely (liite 2), jonka perusteella haluttiin saada tietoa asiakkaiden toiveista kierrätyskeskuksen toiminnan kehittämiseksi. 4.1 Asiakaspalautekyselyjen tulokset Asiakaskysely toteutettiin loppuvuodesta Asiakaskyselypisteitä oli kierrätyskeskuksessa ja kaupungintalolla. Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan kaupungin verkkosivujen kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 133 vastaajaa.

11 8 Vastaajien ikäjakauma oli seuraava: Alle 20 vuotiaita 3 % vuotiaita 7 % vuotiaita 13 % vuotiaita 20 % vuotiaita 24 % Yli 60 vuotiaita 33 % Yhteensä 100 % Kysyttäessä sitä, kuinka usein vastaaja asioi kierrätyskeskuksessa, oli jakauma seuraava: Useammin kuin kerran viikossa 13 % Kerran viikossa 14 % Kerran kahdessa viikossa 16 % Kerran kuussa 25 % Harvemmin 32 % Yhteensä 100 % Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme vaihtoehtoa kysyttäessä, mitä heidän mielestään tulisi lisätä kierrätyskeskuksen palvelutarjontaan. Osittain vaihtoehtoja oli valittu vähemmän kuin kolme ja osittain enemmän kuin kolme. Seuraavassa taulukossa on keskiarvo annetuista vastauksista / vastaajien määrä. Korjaus- ja kunnostuspalvelut Palvelu Vaihtoehdon valinneita vastaajia Huonekalut 99 Kodinkoneet 61 Polkupyörät 64 Ompelimo 64

12 Muu, mitä 10 Kohtaan muu, mitä oli vastattu mm. autot, lelut, apua kausikorjauksiin/huoltoon (talvirenkaat, pihatöitä, lumitaakat), rakennusmateriaalit, ovet, ikkunat, kodintavarat, matonkuteet, itsepalvelupesula, kodin kunnostustyöt. 9 Jätteiden kierrätys Tuote Vaihtoehdon valinneita vastaajia Paperinkeräys 15 Metallinkeräys 44 Pahvi/kartonkikeräys 11 Ekopiste 35 Ongelmajätteiden vastaanotto 71 Lasikeräys 27 Kierrätettävä puutavara 54 Askartelumateriaalin keräys 43 Käyttökelpoinen rakennusmateriaali 75 Muu, mikä 12 Kohtaan muu, mitä oli vastattu mm. kunnossa olevien matkapuhelinten ja niiden akkujen välitys tarvitseville, muovimateriaali, lumppu, elektroniikka. Muut palvelut Palvelu Vaihtoehdon valinneita vastaajia Peräkärryn vuokraus 75 Metallipiste 65 Jätehuollon neuvontapiste 42 Materiaalin uudelleen käytön neuvonta 53 Kompostoreiden valmistus 47 Muu, mitä 12

13 Kohtaan muu, mitä oli vastattu mm. kaatopaikkatavaran nouto kohtuuhintaan, rakentajan rompetori, jossa käyttökelpoiset rakennustarvikkeet voivat vaihtaa omistajaa, kahvio, apuvälinevuokrausta (mm. lehtipuhallin, oksasilppuri), materiaalien ja puolivalmisteiden keräys, lasten ja nuorten tavaroiden kierrätys ja vaihto, itsepalvelupesula. Uusiotuotteet Tuote Vaihtoehdon valinneita vastaajia Eri materiaaleista, mistä, millaisia 32 Matonkuteet 51 Öljy- ym. puhdistusrätit 26 Uusiotuotteiden neuvonta- ja opastuspalvelut 57 Uusiotuotenäyttelyt 49 Lehtikompostorit (puusta tai metallista) 50 Muuta, mitä 5 10 Kohdassa eri materiaaleista, mistä, millaisia oli vastattu mm. kaikista mahdollisista materiaaleista, puusta (linnunpöntöt, kukkalaatikot), metallista, kankaista ja metallista/koruja ja laukkuja, muovista (jota ei voi kierrättää). Kohtaan muu, mitä oli vastattu mm. pensas- ja köynnöstuet, eläinten kalusteet (häkit, hiekkalaatikot, terraariot), kompostorit yleensä. Nettisivuston kehittäminen Palvelu Vaihtoehdon valinneita vastaajia Kuvagalleria 35 Tietoja tapahtumista 55 Kestävän kehityksen vinkkipalsta 66 Tavarapörssi (tiedustelut, varaukset ym.) 89 Facebook-sivut 13

14 Muu, mitä 1 Kohtaan muu, mitä oli vastattu: kierrätyskeskukselle informatiiviset nettisivut, joilta selviävät aukioloajat, myynnissä olevat tavarat kuvien kera, ohjeet tavaroiden vastaanotosta ja tulevat tapahtumat. Viimeisenä kysyttiin vastaajan mielipidettä siitä, millainen on hänen mielestään tulevaisuuden kierrätyskeskus. Vastaajilta tuli paljon palautetta, joka on koottu liitteeseen (liite 3) Nykytoiminnan ja asiakaspalautekyselyn vertailu Vertailtaessa nykymallin palvelutarjontaa asiakaspalautekyselyyn voidaan todeta, että nykytarjonnassa on jo monia asiakaspalautekyselyssä esille nousseita palveluita: PALAUTEKYSELY NYKYTILA KEHITTÄMIS- TAVOITE Korjaus- ja kunnossapitopalvelut huonekalut toteutuu kodinkoneet ei toteudu kyllä polkupyörät toteutuu ompelimo toteutuu osittain kyllä autonhuoltopalvelut (pesut, renkaiden vaihdot) toteutuu kausikorjaukset (pihatyöt, lumityöt, puutarhatyöt) toteutuu pienet rakennuspalvelut /kodin kunnostustyöt toteutuu rakennusmateriaalin kierrätys toteutuu kodinkoneiden kunnostus ei toteudu kyllä Jätteiden kierrätys paperinkeräys toteutuu pahvi- ja kartonkikeräys toteutuu metallinkeräyspiste ei toteudu kyllä ekopiste ei toteudu ongelmajätteiden vastaanotto ei toteudu kyllä lasinkeräys ei toteudu kyllä kierrätettävä puutavara toteutuu askartelumateriaalin keräys toteutuu kyllä käyttökelpoinen rakennusmateriaali toteutuu matkapuhelinten ja akkujen välitys toteutuu osittain kyllä muovimateriaali ei toteudu kyllä

15 elektroniikka ei toteudu kyllä Muut palvelut peräkärryn vuokraus toteutuu metallipiste ei toteudu kyllä jätehuollon neuvontapiste toteutuu osittain kyllä materiaalin uudelleenkäytön neuvonta toteutuu kompostereiden valmistus toteutuu tilauksesta kaatopaikkatavaran nouto kohtuuhintaan toteutuu ikäihmisille rakentajan rompetori ei toteudu kyllä kahviopalvelut ei toteudu kyllä erilaisten välineiden vuokraus ei toteudu lasten ja nuorten tavaroiden kierrätys toteutuu itsepalvelupesula ei toteudu 12 PALAUTEKYSELY NYKYTILA KEHITTÄMIS- TAVOITE Uusiotuotteet puusta (esim. linnunpöntöt, kukkalaatikot) toteutuu kyllä metallista (esim. pensastuet, eläinten kalusteet; toteutuu osittain kyllä häkit, terraariot) kankaasta (laukut, vaatteet) toteutuu osittain kyllä muovi ei toteudu matonkuteet vain materiaalina kyllä öljy- ja puhdistusrätit toteutuu uusiotuotteiden opastus- ja neuvontapalvelut ei toteudu kyllä uusiotuotenäyttelyt pienimuotoisesti kyllä lehtikompostorit toteutuu tilauksesta korut/laukut ei toteudu kyllä Nettisivuston kehittäminen kuvagalleria ei toteudu kyllä tietoja tapahtumista toteutuu kyllä kestävän kehityksen vinkkipalsta ei toteudu kyllä tavarapörssi ei toteudu facebook sivut toteutuu 4.2 Kehittämistavoitteisiin vaikuttavia tekijöitä Jätteiden kierrätys:

16 Rakennusmateriaalia otettaisiin vastaan enemmänkin, mutta sitä tulee hyvin vähän kierrätyksen piiriin. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Kodinkoneiden kunnostusta ei voida suorittaa, koska se vaatisi ammattitaitoisen sähkömiehen palveluita. Toisaalta myös nykytrendin mukaan kodinkoneet on tehty sellaisiksi, että ne eivät ole korjattavissa samassa määrin kuin ennen vanhaan. Metallinkeräyslava oli aikoinaan Kierrätyskeskuksen pihalla, mutta siinä ilmeni ongelmia valvonnan suhteen. Lavalle kertyi muutakin kuin metallijätettä ja lavan penkomisesta syntyi asiakkaille myös vaaratilanteita, koska metallit saattoivat olla hyvin teräviä. Rosk n Rollin antaman vastauksen mukaan myöskään he eivät ole halukkaita metallilavaa kierrätyskeskukseen tuomaan, koska myös heidän mielestään asiakkaiden turvallisuutta ei voida taata lavaa pengottaessa. Heidän mielestään suositeltavampaa on, että vajaakuntoisten esineiden purkamisesta syntyvää metallia kerätään esim. ulkovarastoon hallittuun järjestykseen tarvitsijoille luovutettavaksi. 13 Puutavaralavan suhteen Rosk n Roll on samoilla linjoilla kuin metallilavankin suhteen. Ekopisteen osalta Rosk n Roll toteaa, että lähin ekopiste on Citymarketin pihalla, jossa vastaanotetaan paperia, pakkauslasia, pakkausmetallia ja kartonkia sekä UFF:n toimesta tekstiilejä. Pistettä saatetaan joutua siirtämään lähiaikoina Citymarketin laajennushankkeiden yhteydessä ainakin tilapäisesti, jolloin Rosk n Roll huomioi lähialueiden tarpeet. Sijoittelussa on myös kuultava pakkausalan tuottajajärjestöjä ja maa-alueiden omistajia. Uuden jätelain myötä pakkausjätteelle tulee täysi tuottajavastuu, jonka linjaukset ovat vielä auki. Rosk n Rollin konseptin mukaisesti ekopisteet on toteutettu syväkeräysastioin, joiden myöhempi siirtely tontilla ei ole helppoa eikä edullista. Tunnusomaista ekopisteelle on myös se, että pääsy sinne on mahdollista kaikkina vuorokauden ajankohtina. Kotitalouksien pakkausmuovijäte kuuluu tulevan tuottajavastuun alaisuuteen, jolloin Rosk n Roll voi kerätä pakkausmuovijätettä enintään tuottajien valtuuttamana urakoitsijana. Asetuksia uuden jätelain toteuttamiseksi odotetaan. Muovijätteen keräystä materiaalihyötykäyttöön ei Länsi-Uudellamaalla ole organisoitu. Nykyosaamisella asumisen muovijäte on sekalaisuudestaan ja likaisuudestaan johtuen

17 mahdotonta materiaalihyödyntää. Muovien energiahyötykäyttömahdollisuus on tulossa koko alueelle vuonna 2014, jolloin tuottajien niin salliessa, asumisen muovijäte kerätään sekajätteen joukossa käsiteltäväksi Vantaan jätevoimalassa. Sitä odotellessa ei muovijätettä voida varastoida kiinteistöillä hygieniahaittojen vuoksi. Vaarallisen jätteen vastaanottoa toimialueellaan Rosk n Roll voi laajentaa sijoittamalla kierrätyskeskuksen alueelle ns. ongelmajätekaapin. Samanlaisia on joidenkin huoltoasemien yhteydessä. Niiden sijoittamisista tehdään aina sopimukset, jolloin käyttöä valvotaan. Kaapit pidetään lukittuina kaikkina ajankohtina. Kaappien ulkopuolelle ei saa sallia jätettävän vaarallisia jätteitä. Vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelu kustannetaan Rosk n Rollin keräämillä ekomaksuvaroilla ja siksi se on tarkoitettu ainoastaan asukkaiden, ei yritysten, käyttöön. Tätä tulee myös voida valvoa. Sallitut määrät ovat pieniä, isommat erät olisi ohjattava Munkkaan jätekeskukseen. 14 Muut palvelut: Jätehuollon neuvontapiste on tällä hetkellä lähinnä erilaisin materiaalein toteutettua tiedottamista. Oppaiden päivitettävyyden kannalta nettiyhteys Rosk n Rollin sivuilla oleviin oppaisiin olisi vielä suositeltavampaa. Myös neuvontakäyntejä ja tempausosallistumisia voi tilata Rosk n Rollin neuvojilta. Rosk n Rollin kotisivuille voidaan tehdä linkkejä Kierrätyskeskuksen sivuille ja päinvastoin. Rakentajan rompetori vaatii lisätilaa, kuten myös kahvio. Joitakin vuosia sitten Kierrätyskeskuksen tiloissa oli pienimuotoinen kahvitarjoilupiste, mutta tilan puutteen vuoksi siitä jouduttiin luopumaan. Erilaisten välineiden vuokraus asiakkaille kuten lehtipuhaltimet ja oksasilppurit vaativat rahallisia investointeja sekä korjaus- ja huoltokustannuksia. Vuokrattavien tarvikkeiden hintojen pitäisi kattaa kustannukset, eikä ole varmaa pystyttäisiinkö laitteita vuokraamaan edullisemmin kuin esimerkiksi toimintaan erikoistuneet vuokrausfirmat jo tekevät. Myös monilla asukasyhdistyksillä on

18 nykyisin olemassa esimerkiksi lehtipuhaltimia ja oksasilppureita, heiltä vuokraamis-mahdollisuudetkin voivat tulla kysymykseen. Nettisivuston kehittäminen: Kuvagallerian päivittäminen ei nykyresursoinnilla onnistu. Myös kestävän kehityksen vinkkipalstan ylläpito edellyttää lisähenkilöä tehtävää hoitamaan. Tavarapörssin toteuttamisen tarpeellisuutta on syytä harkita, koska nykyisin netissä on jo useita vastaavanlaisia palvelutuottajia (Huutonet, Tori.fi jne.) TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Työryhmä on kierrätyskeskuksen kehittämiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia tehdessään ottanut huomioon toimintamallit, joissa A) toiminta jatkuu nykyisillä resursseilla, B) toimintaan resursoidaan jonkin verran uusia tilaratkaisuja ja henkilöstöresursseja ja C) toimintaan resursoidaan lisärakentamista ja henkilöstöresursseja. Toimenpide-ehdotuksia laadittaessa on otettu huomioon asiakaspalautekyselyn tulokset sekä yhteistyökumppani Rosk Rollin näkemykset asiakaspalautekyselyssä esiin tuotujen palveluiden toteuttamismahdollisuuksista heidän näkökulmastaan. 5.1 Toimintamallit

19 Taloudelliseksi tavoitteeksi voidaan asettaa, että kierrätyskeskuksen menot katetaan tuloilla. Kierrätyskeskuksen talousarvio tulee hyväksyä nettositovana ilman tuottotavoitetta nollatuloksellisena. Kierrätyskeskuksen tulee voida hyödyntää kehittämillään toiminnoilla saatavia lisätuloja esim. palkkaamalla useampia työttömiä nuoria toimintaan tai toimintaa ohjaavaa, avustavaa henkilöstöä. Toimintamalli kannustaa toiminnan kehittämiseen ja luo mahdollisuuksia lisätyöllistämiseen. A. Kehittämistavoitteet nykyisellä toimintamallilla / resursseilla Nykyisellä toimintamallilla ja resursseilla toiminnan kehittäminen on rajallista. Toiminnan kehittäminen on mahdollista seuraavilla tavoilla: ompelimon laajentaminen uusioverstaaksi, jossa toimintaan otetaan mukaan uusiotuotteiden valmistusta ja pienimuotoisten uusionäyttelyiden rakentamista Kierrätyskeskuksen tiloihin (toimintaa ollaan jo rakentamassa) uusioverstaan / -myymälän laajentaminen keskustan alueelle (suunnittelu- ja kehittämistyö käynnissä Luksian Stara hankkeen, Kovakin ja Monitoimikeskuksen kanssa) uusiotuotteiden opastus- ja neuvontapalvelut yhteistyössä Lohjan Martta-yhdistyksen kanssa 16 jätehuollon neuvontapisteen laajentaminen nykyisistä esitteistä jäteneuvojan säännöllisiin vierailuihin kierrätyskeskuksessa, yhteistyön kehittäminen Rosk n Rollin kanssa pienimuotoinen ongelmajätteen vastaanotto (lukittava / valvottava ongelmajätekaappi) myymälätilan selkiyttäminen opasteiden avulla Nykymallin tarkastelussa ilman lisäresursointeja voidaan esille nostaa seuraavia toimintaan vaikuttavia tekijöitä: Vahvuudet toiminta on tehokasta resurssit huomioiden kierrätettävän tavaran määrä runsas

20 sijainti hyvä tontti laaja, tarjoaa mahdollisuuksia kehittämiseen tukee vahvasti nuorisotyöpajan toimintatarkoitusta Mahdollisuudet tarjoaa vain hyvin rajallisesti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteistyön kehittäminen eri toimijatahojen kanssa luo lisämahdollisuuksia Heikkoudet liian pienet toiminta-, lajittelu- ja säilytystilat kehittämismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset vrs. resurssit (tilat, henkilöstön määrä) Uhat toiminta ei kehity ei vastaa nykytarpeita henkilöstön uupuminen piha-alueen turvallisuusriskit Kustannusarvio voidaan kattaa nykyisellä budjetilla B. Toimintaan resursoidaan jonkin verran uusia tilaratkaisuja ja henkilöstöresursseja 17 Toimintamallissa lähdetään ajatuksesta, että Kierrätyskeskuksen toimintaan resursoidaan tilaratkaisuja ja henkilöstöä. Piha-alueen turvallisuuteen tulee kiinnittää myös huomioita, sillä liikenne piha-alueella on lisääntynyt suuresti runsaiden asiakasmäärien vuoksi. Pihaliikenne muodostaa tällä hetkellä sekä henkilökunnalle että asiakkaille ison turvallisuusriskin Toimintamallin laajentaminen edellyttää

21 piha-alueella olevan vanhan kylmähallin remontointia puolilämpimäksi tilaksi ja käyttöönottoa kokonaan kierrätyskeskuksen tilatarpeisiin (edellyttää nykyisten vuokrasopimusten purkua ja uusien tilojen etsimistä tilassa säilytettäville tuotteille; mm. vaalitelineet, joulumarkkinoiden kojut) ulkokatosten rakentamista (huonekalupuolen vastaanotto-ovien eteen, ulkokatos ulkona säilytettävän tavaran vastaanottamiseen) piha-alueen päällysteen kunnostaminen ja ajoväylien sekä parkkialueiden suunnittelu- ja toteutustyöt kahden henkilötyövuoden lisäresursointia pajaohjaaja: nuoria tällä hetkellä liikaa / ohjaaja, mahdollistaisi myös sen, että nuoria voitaisiin ottaa enemmän palveluiden piiriin. varastomies: tavaroiden vastaanottamiseen, siirtämiseen ja ulkoisten asiakkaiden palveluun sekä nettisivujen ylläpitoon liittyvät tehtävät Edellä mainituilla resursoinneilla mahdollistuisivat seuraavat palvelut: nettisivujen kehittäminen kuten esimerkiksi Kestävän kehityksen -vinkkipalsta yhteistyössä Rosk n Rollin ja Marttayhdistyksen kanssa sekä jäteinfo yhteistyössä Rosk n Rollin kanssa, kuvagallerian ylläpito jäteneuvonnan laajentaminen asiakkaille avoimen nettipäätteen avulla puutavara, rakennusmateriaali ja metallipiste saavat tarvittavaa lisätilaa ja tuotteiden säilytys on hallittua ja asiakkaille helppoa (edellyttää henkilöä pisteen valvomiseen ja asiakkaiden palveluun) varastointitilaa kierrätykseen tuleville tuotteille (puolilämpimässä ja kylmätilassa säilyttämisen kestävät tuotteet), jotka tilojen puutteen vuoksi eivät mahdu myymälätilaan 18 piha-alueen turvallisuuden huomattava paraneminen Mallin B tarkastelussa voidaan esille nostaa seuraavia toimintaan vaikuttavia tekijöitä: Vahvuudet tarjoaa kuntalaisille nykyistä laajemman kokonaisuuden kestävän kehityksen toteuttamiseen Mahdollisuudet

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 Organisaatiokaavio Kunnan työllistämispalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Nastolan Kakstahti Nastolan Kierrätyskeskus Ympäristötiimi Lounaskahvila Tekninen työpaja Kiinteistöyksikkö

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Materiaalikierron yhteistyömalli

Materiaalikierron yhteistyömalli Materiaalikierron yhteistyömalli Mikä on materiaalikierron yhteistyömalli? Materiaalikierron yhteistyömallilla edistetään asukkailta ja yrityksistä jäävien ylimääräisten tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 42 HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 2.5.2011

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 42 HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 2.5.2011 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 42 HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGA A 2.5.2011 16 VT KIMMO HELISTÖN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KIERRÄTYS- PÄIVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAKSI WORLD

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

POHJANMAAN ILMASTOSTRATEGIA 2040 Tropiclandia 29.10.2014

POHJANMAAN ILMASTOSTRATEGIA 2040 Tropiclandia 29.10.2014 POHJANMAAN ILMASTOSTRATEGIA 2040 Tropiclandia 29.10.2014 Voiko ilmastonmuutosta hillitä jätteenkäsittelyn avulla? Helka Linna, toimitusjohtaja Jupiter-säätiö 1 Jupiter-säätiön tarkoitus työllistää nuoria,

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Kiertotalous KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöteollisuus ja -palveluyritysten

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Nuorisotyöpajan tarveselvitys

Nuorisotyöpajan tarveselvitys Nuorisotyöpajan tarveselvitys 1. Tarveselvityksen lähtökohdat Nuorisolain (1285/2016) 13 :n mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen,

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. Kari Herlevi, johtava asiantuntija, Sitra

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. Kari Herlevi, johtava asiantuntija, Sitra Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle Kari Herlevi, johtava asiantuntija, Sitra Mihin kiertotaloutta tarvitaan? Kiertotalous tähtää jätteettömään yhteiskuntajärjestelmään, jossa materiaalit pysyvät kierrossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 36 1.2.2016 Asianro 333/00.00.01/2012 6 Valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan ym. aloite työryhmän perustamiseksi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT Tehtävänä puhtaampi ympäristö ROUSKIKSEN JÄTENEUVONTA Jäteneuvonta opastaa asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuu 8.10.2014, Tampere NordicFood 2014 Pakkausten tuottajavastuu Juha-Heikki Tanskanen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 1 Esityksen sisältö Pakkausjätteen määrä ja vastuutahot Tuottajavastuun kehitys

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Asiakaskysely / Jätekukon toimialue

Asiakaskysely / Jätekukon toimialue Asiakaskysely / Jätekukon toimialue Asiakaskysely toteutettiin keväällä 2010 ja sen tavoitteena oli selvittää Jätekukon toimialueeseen kuuluvien kiinteistöjen jätehuollon palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot