Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriö Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Marraskuu 2000

2 Sisältö sivu EU-ministerivaliokunnan hyväksymä kertomus 1 Hallituksen rakennepoliittiset lähtökohdat 1 2 Keskeiset johtopäätökset 4 Liitteet L1 Kertomuksen tausta ja käsittely 6 L2 Viimeaikaisia hyödykemarkkinoiden kehittämistoimia 7 L2.1 Kilpailupolitiikan uudistaminen 7 L2.2 Telemarkkinoiden uudistaminen 8 L2.3 Kehitys energiamarkkinoilla 8 L2.4 Kuluttajien aseman vahvistaminen 11 L3 Viimeaikaisia pääomamarkkinoiden kehittämistoimia 14 L3.1 Arvopaperimarkkinoiden kehittäminen 14 L3.2 Rahoituspalveluyritysten toimintaympäristön kehittäminen 15 L3.3 Pk-yrityksien pääomahuolto 16 L4 Hyödykemarkkinoiden erityiskysymyksiä 19 L4.1 Rakentaminen ja tonttimaan saatavuus 19 L4.2 Media-alan keskittymiskehitys 23 L4.3 Tietoyhteiskunta 24 L4.4 Julkiset hankinnat 25 L5 Taustatietoja markkinoiden toiminnan kehityspiirteistä 28

3 1 Hallituksen rakennepoliittiset lähtökohdat Keväällä 1999 nimitetty pääministeri Paavo Lipposen johtama hallitus korostaa ohjelmassaan markkinoiden toimivuuden parantamista. Keskeisiä painopisteitä ovat kilpailuympäristöä ja markkinoille pääsyä tehostavat toimenpiteet sekä säädösten keventäminen. Tämä lisää elinkeinojen tuottavuutta ja antaa niille valmiuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Julkisia palveluja avataan kilpailulle heikentämättä palvelujen laatua ja saatavuutta. Elinkeinopolitiikan keskeisenä tavoitteena on aidon, valtion tukitoimenpiteistä riippumattoman yrittäjyyden edistäminen. Hallitus toteaa syyskuussa 2000 hyväksytyssä vakausohjelman tarkistuksessa, että talouspolitiikkaa on nyt suunnattava yhä selkeämmin vakaan kasvun edellytyksiä turvaavaan rakennepolitiikkaan. Linjauksen taustalla on useita tekijöitä: - Vaikka valtion velka on 1990-luvun laman jäljiltä edelleen korkealla tasolla ja väestön ikääntyminen merkitsee huomattavaa kustannus- ja veropainetta jatkossa, julkisen talouden akuutti kriisi on ohi. - Työttömyys on yhä korkealla tasolla ja se on muuttunut luonteeltaan rakenteelliseksi. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa johtaa laajamittaiseen yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen. Hallituksen talouspolitiikan päätavoite on työllisyyden parantaminen, mikä edellyttää talouden kasvuedellytysten turvaamista. - Maailmantalous on voimakkaassa murrosvaiheessa ja kansainvälinen kilpailu on kiristynyt; yhä pienempi osa Suomen taloudesta on suojassa ulkomaiselta kilpailulta. Talouskasvun jatkuminen edellyttää taloudelta uutta sopeutumiskykyä ja kykyä tuottaa uusia kilpailukykyisiä hyödykkeitä. - Suomen elektroniikkateollisuuden viimeaikainen menestys on peittänyt alleen muun teollisuuden varsin vaatimattoman kasvun. Talouden rakenne uhkaa siten muuttua kaksijakoiseksi ja monet tärkeät resurssit jäädä vajaakäyttöisiksi. - Toisaalta sisämarkkinoiden syventymisen ja euron myötä Suomelle on avautunut laajat kotimarkkinat euroalueella. Maallamme on nyt hyvät edellytykset korvata laman aikana koituneita taloudellisia menetyksiä, kunhan talouden toimintakyvystä huolehditaan. Kotimaisiin ja kansainvälisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää samanaikaisia uudistuksia hyödyke-, pääoma- ja työmarkkinoiden toiminnassa. Myös verotusta ja sosiaaliturvajärjestelmiä on uudistettava työllisyyttä ja omatoimisuutta kannustavaan suuntaan. Pitkään jatkuneen nopean kasvun oloissa tapahtunut inflaation kiihtyminen uhkaa heikentää Suomen suhteellista kilpailuasemaa ja työllisyyskehitystä. Inflaatiouhan torjuminen edellyttää maltillisia palkkaratkaisuja ja kiirehtii hinta- ja palkkapaineita hillitseviä markkinauudistuksia.

4 Suoritetut ja suunnitteilla olevat palkkaverojen alennukset ovat välttämättömiä rakenteelliseksi muuttuneen työttömyyden alentamiseksi. Myös veroalennuksien toteuttaminen puoltaa rakennepolitiikan tiivistämistä, sillä niihin liittyvää ylikuumenemisriskiä voidaan rajoittaa parantamalla markkinoiden toimintaa. * * * EU-tasolla hyväksytään vuosittain laajat suuntaviivat jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikalle. Hallitus toimitti kesällä 2000 ECOFIN-neuvoston hyväksymästä asiakirjasta eduskunnalle selvityksen. EU-tasolla laaditaan raportti annettujen suositusten toteuttamisesta. Suuntaviivoissa todetaan Suomen hyödykemarkkinoiden integraation eurooppalaisiin markkinoihin edenneen. Suomi on saattanut sisämarkkinasäännökset nopeasti voimaan lainsäädännössään, tele- ja sähkömarkkinoiden liberalisointi on edennyt ripeästi ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa on lisätty. Suomen hintatasoon ja tuottavuuskehitykseen liittyviä ongelmia voidaan vähentää, jos tiettyjen sektoreiden kilpailua voidaan lisätä. Asiakirjan mukaan Suomen tulisi erityisesti - lisätä kilpailua useilla alueilla, erityisesti jakelusektorilla, - harkita kilpailulainsäädännön uudistamista siten, että kansalliset kilpailuviranomaiset saisivat lisää valtuuksia komission kilpailupolitiikkaa koskevan uudistusehdotuksen mukaisesti, ja - avata lisää markkinoita julkisten palveluiden hankinnassa; tämä johtaisi matalampiin kustannuksiin ja parempaan laatuun. Pääomamarkkinoiden osalta asiakirja suosittaa, että Suomi - kiinnittäisi erityistä huomiota lokakuussa 1999 annetun riskipääomamarkkinoiden kehittämistä koskevan tiedonannon mainitsemiin esimerkkeihin hyvistä käytännöistä konkurssilainsäädännön ja työntekijöiden omistusta suosivien järjestelmien osalta, ja - jatkaisi institutionaalisten sijoittajien kannustamista investoimaan osakemarkkinoille. Hallitus toteaa, että sen talous- ja elinkeinopolitiikan yleislinja on sopusoinnussa talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen suositusten kanssa. * * * Hallituksen hyväksymässä edellisessä hyödyke- ja pääomamarkkinoita käsittelevässä kertomuksessa arvioitiin, että markkinoiden toimintaa kehittämällä voidaan maailmantalouden nopeaan rakennemuutokseen liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia vähentää sekä samalla parantaa edellytyksiä hyötyä muutoksesta. Talouden avautumisesta huolimatta Suomi ei sijoitu erityisen hyvin kansainvälisissä hintavertailuissa. Suomen kilpailutilanteen arviointia kuitenkin vaikeuttavat tilastojen puutteellisuus. Esimerkiksi tietoja eri markkinoiden keskittyneisyydestä on saatavilla vain hajanaisesti. Tilastotuotannon ja markkinoiden toimintaan keskittyvän tutkimuksen kehittäminen on viime vuonna hyväksytyn raportin mukaan keskeinen lähivuosien kehitystehtävä. Hallitus arvioi viime vuoden kertomuksessa, että Suomen markkinoiden pieni koko vaatii suuria EU-maita tehokkaampaa kilpailupolitiikkaa. Eräs syy tähän on, 2

5 että maailmanlaajuisilla markkinoilla kilpailukykyisen yrityskoon saavuttaminen johtaa helposti kotimaassa tilanteeseen, joka tekee ei-kilpailulliset menettelytavat mahdollisiksi. Yritystuet vääristävät kilpailua ja niiden vähentäminen on perusteltua myös julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta. Suomi jatkaa toimia kilpailun lisäämiseksi julkisen palvelutuotannon alueella silloin kun se on mahdollista. Viime syksynä hyväksytty kertomus korostaa, että julkisia palveluita tuotettaessa on tärkeää, että julkiset tuet eivät vääristä eri palvelutuottajien välistä kilpailua. Yksityisten ja julkisten palvelutuottajien kirjanpidon ja laskentatoimen tulee perustua samoihin periaatteisiin ja avoimuuteen, jotta kilpailun tasapuolisuus voidaan varmistaa. Pääomamarkkinoiden osalta raportti totesi, että pääomamarkkinoiden toimintaa on leimannut nopea kansainvälistyminen. Uusia yrityksiä on listautunut pörssiin ja myös yritysten vieraanpääomanehtoisen rahoituksen saatavuus on ollut hyvä. Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuria on kehitetty ja sijoitustuotteiden neutraalisuutta parannettu. Luottamus pääomamarkkinoiden vakaaseen toimintaan on hyvä. Pääomasijoitustoiminta on viime vuosien aikana lisääntynyt merkittävästi. * * * Hyödyke- ja pääomamarkkinoilla tapahtuva kehitys on merkinnyt huomattavaa muutosta kuluttajien ja kansalaisten jokapäiväiseen toimintaympäristöön. Markkinoiden avaaminen kilpailulle, kaupankäynnin kansainvälistyminen, uuden tekniikan käyttöönotto ja uudenlaisten palvelujen markkinointi vaikuttavat voimakkaasti kuluttajien asemaan. Muutos tulee lähivuosina todennäköisesti jatkumaan nopeana. Avautuvat markkinat ja toimintaympäristön muutokset ovat sekä Suomen kansantalouden kannalta että yksittäisten kuluttajien kannalta lähtökohtaisesti myönteisiä. Ne sisältävät kuitenkin myös kuluttajan kannalta riskejä ja huolenaiheita. Muutosten vaikutukset kuluttajiin riippuvat paitsi voimassa olevasta sääntelystä ja hallinnollisista järjestelyistä myös erityisesti kuluttajien tiedoista ja taidoista. Merkittävää kuluttajien kannalta on myös se, minkälaisilla oikeudellisilla keinoilla hän voi oikeuksiaan puolustaa. 3

6 2 Keskeiset johtopäätökset Vuoden 1999 marraskuussa hyväksytyn, Suomen toimenpiteitä hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi kuvaavan asiakirjan lähtökohdat ovat edelleen voimassa. Hallitus on raportin hyväksymisen jälkeen käynnistänyt useita markkinoiden kehittämishankkeita ja toteuttanut lakiuudistuksia. Toteutettuja uudistuksia, kehitystä eri markkinoilla ja jäljellä olevia haasteita kuvataan yksityiskohtaisemmin tämän kertomuksen liitteissä. Suomen hyödyke- ja pääomamarkkinoiden toiminnassa ja niiden kehittämisessä on keskeistä: 1. Markkinoiden toimintaan ja kilpailuolosuhteisiin liittyvää tutkimus- ja selvitystyötä sekä tilastotuotantoa on syytä tehostaa. Kilpailupolitiikan näkökulmasta on syytä varmistua, että alan talous- ja oikeustieteellistä koulutusta ja tutkimusta on riittävästi tarjolla. Kilpailupolitiikan kehittämistä pohditaan KTM:n yritysneuvottelukunnan asettamassa työryhmässä. 2. Suomen telemarkkinat ovat kansainvälisesti verraten hyvin vapaat. Kokonaisuutena arvioiden kilpailun vapauttaminen on johtanut telepalveluiden merkittävään hintatason laskuun, telepalveluiden laadun paranemiseen ja alan nopeaan tekniseen edistymiseen. Telemarkkinoiden kilpailun edistämistä jatketaan. Hallitus on antanut eduskunnalle telemarkkinalain muutosesityksen, jonka tarkoituksena on lisätä kilpailua paikallisteleliikenteessä. Esityksellä arvioidaan olevan huomattava vaikutus kotitalouksien ja pienyritysten internet-yhteyksien kustannuksiin. 3. Suomi on ollut sähkömarkkinoiden vapauttamisessa edelläkävijä ja sähkön vähittäismyyntihinnat ovat jo jonkin verran laskeneet. Sähkön hintakehitystä on jatkossa seurattava, erityisesti pienasiakkaiden osalta. Suomi voi edelläkävijänä tuottaa arvokasta informaatiota sähkömarkkinoiden vapauttamisessa hitaammin edenneiden maiden tueksi. 4. Suomen maakaasumarkkinat ovat tällä hetkellä yhden toimittajan varassa. Suurille kaasunhankkijoille on kuitenkin avattu jälkimarkkinat. Suomen mahdollinen liittyminen samaan kaasuverkkoon muiden EU-maiden tai Norjan kanssa parantaisi kaasun toimitusvarmuuden ohella alan markkinatilannetta. 5. Suomen öljynjalostus on yhden yrityksen hallinnassa. Suomen liikennepolttoaineiden verottomat hinnat ylittävät 5-10 prosentilla EU-maiden keskimääräisen tason. Alan kilpailutilannetta on seurattava huolella. 6. Kuluttajapolitiikka on muun muassa elektronisen kaupankäynnin, palvelutuotannon muutosten ja väestön ikääntymisen vuoksi uusien haasteiden edessä. Kuluttajien oikeussuojan ja uusien markkinoiden vaatiman luottamuksen vahvistaminen ovat keskeisiä toimintasuuntia. 7. Hallitus on jatkanut rahoitusmarkkinoiden kehittämistä niiden toiminnan tehostamiseksi, rahoitusmahdollisuuk- 4

7 sien monipuolistamiseksi sekä talouden vakauden parantamiseksi. Vuoden 2000 aikana toteutetut rahoitusmarkkinoiden uudistukset liittyvät säädösympäristön kehittämiseen sekä riskipääoman ja muun rahoituksen saatavuuden parantamiseen. 8. Arvopaperimarkkinoilla on arvoosuusrekisterit keskitetty arvopaperikeskukseen, sallittu kaupankäynti warranteilla, sijoituskohteiden arvostamissäännöksiä varallisuusverotuksessa on yhtenäistetty ja arvopaperipörssiä ylläpitävän yhtiön listautumiseen ollaan varautumassa. 9. Rahoituspalveluyritysten toimintaedellytyksiä ollaan kehittämässä finanssiryhmittymien, vakuutusyhtiöiden, yritysten tilivarojen vastaanottamisoikeuden sekä työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteiden osalta. 10. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan valvontaviranomaiset ovat solmineet valvontayhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka tarkoituksena on tehostaa erään suuren, yli rajojen toimivan finanssiryhmittymän valvontaa. Suomesta valvontayhteistyöhön osallistuvat Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston edustajat. 11. Rakentamisen hintakehitystä voidaan hillitä muun muassa turvaamalla kilpailun edellytykset rakennustuotannossa ja maapolitiikalla, joka tehostaa erityisesti kasvukeskuksissa tonttien saamista rakentamiskäyttöön. Kunnilla on tässä keskeinen asema. Rakennustarvikkeiden kaupan esteiden purkamiseksi alan eurooppalaisia standardeja on kiirehdittävä. Lisäksi tulee selvittää missä määrin alalla on vielä tarpeetonta säätelyä ja missä määrin rakennustarviketuotanto kärsii heikon kilpailun aiheuttamasta tehottomuudesta. Tarjouskilpailujen käyttöä on tehostettava. 12. Media-alan tekniseen kehitykseen liittynyttä keskittymiskehitystä on syytä seurata ja arvioida sen mahdollisia vaikutuksia. Keskittymiskehitys voi vaikuttaa alan kilpailutilanteeseen ja siten ilmoitus- ja vähittäismyyntihintoihin. 13. Tieto- ja viestintäverkot ovat Suomessa kaikkien väestöryhmien saatavilla ja merkittävää syrjäytymiskehitystä ei ole havaittavissa. Kehitystä kuitenkin seurataan jatkossakin erityisellä huolella. 14. Julkisia hankintoja tehostamalla voidaan paitsi vähentää kustannuksia, myös edistää kilpailukykyisen yritystoiminnan kehittymistä, erityisesti palvelualoilla. Tarjouskilpailujen kiinnostavuutta ulkomaisten yritysten näkökulmasta on parannettava. 5

8 Liite 1. Kertomuksen tausta ja käsittely Talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa rahapolitiikka on keskitetty Euroopan keskuspankille ja yhteisöllä on toimivalta julkistalouksien alijäämien valvonnassa. Vaikka muista talouspolitiikan alueista päätetään edelleen kansallisesti, yhteinen raha on lisännyt jäsenvaltioiden taloudellista keskinäisriippuvuutta ja vastaavasti talouspolitiikan yhteensovittamisen tarvetta. Osana tehostettua yhteensovittamista aloitettiin vuoden 1998 aikana Cardiffin huippukokouksen mukaan nimetty menettely, jossa jäsenvaltiot raportoivat joka syksy hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamisesta. Raportit luovat yhdessä kansallisten työllisyyttä koskevien toimintasuunnitelmien sekä vakaus- ja lähentymisohjelmien kanssa pohjan EU:n talouspoliittisen komitean (TPK) ja neuvoston komission avulla suorittamalle jäsenvaltioiden rakennepolitiikan tutkinnalle. TPK laatii vuosittain raportin valvonnan tuloksista. Tätä aineistoa käytetään kevätkaudella käsittelyyn tulevaa vuosittaista talouspolitiikan laajat suuntaviivat -asiakirjaa laadittaessa. Hallitus kuvaa työllisyyspoliittisia toimenpiteitänsä huhtikuussa hyväksytyssä kansallisessa toimintasuunnitelmassa ja vakausohjelman rakennepoliittisessa luvussa. Tässä raportissa keskitytään hyödyke- ja pääomamarkkinoihin hyväksynyt raportin sisällön ja johtopäätökset, mutta ei ole käsitellyt raportin johtopäätöksien perustaksi virkamiestyönä laadittuja liitteitä. Raportti liitteineen on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa ja sitä on käsitelty EUasioiden komiteassa ja sen alaisessa talouspolitiikan koordinaatiojaostossa. Asiakirja perustuu EU-ministerivaliokunnassa ja hyväksyttyihin vastaaviin kertomuksiin, keväällä 1999 nimitetyn hallituksen ohjelmaan, vuoden 2000 vakausohjelmaan tarkistukseen, marraskuussa 1996 eduskunnalle annettuun elinkeinopoliittiseen selontekoon sekä muihin talous- ja elinkeinopoliittisiin päätöksiin. Asiakirjaa laadittaessa on otettu huomioon talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa Suomelle annetut suositukset. Kertomus toimitetaan komissiolle ja talouspoliittisen komitean kautta muille EU:n jäsenvaltiolle sekä annetaan tiedoksi eduskunnalle. Asiakirja on saatavissa valtiovarainministeriön kotisivuilta suomeksi ja epävirallisena englanninkielisenä käännöksenä. Eri versioiden internet-osoitteet ovat ja Hallituksen EU-ministerivaliokunta on 6

9 Liite 2. Viimeaikaisia hyödykemarkkinoiden kehittämistoimia Hyödykemarkkinoiden tilaa ja niiden kehittämistoimia on tarkasteltu yksityiskohtaisesti viime vuoden raportissa. Tässä liitteessä käsitellään tarkemmin viimeaikaisia kilpailupolitiikan uudistamishankkeita sekä telemarkkinoiden kehitystä ja alan viimeisiä lakimuutoksia. Liitteessä käsitellään myös sähkömarkkinoiden kehityspiirteiden rinnalla uutena asiana laajemmin energiamarkkinoiden kehitystä maakaasun ja polttoaineiden osalta. Luvussa L2.4 esitetty kuvaus suomalaisesta kuluttajapolitiikasta liittyy sisämarkkinaneuvostossa esitettyyn toiveeseen tarkastella rakenneuudistusten vaikutuksia kuluttajan asemaan. L2.1 Kilpailupolitiikan uudistaminen Euroopan unioni on antanut talouspolitiikan laajat suuntaviivat -asiakirjassa Suomelle toistamiseen suosituksen harkita kilpailulainsäädännön uudistamista siten, että kansalliset kilpailuviranomaiset saisivat lisää valtuuksia komission kilpailupolitiikkaa koskevan uudistusehdotuksen mukaisesti. Komissio antoi syyskuussa 2000 asetusehdotuksen EY-kilpailusääntöjen soveltamiseen liittyvien menettelytapojen ja toimivaltasäännösten uudistamisesta. Ehdotuksen mukaan yritykset eivät voisi kauppakriteerin täyttyessä enää saada yksilöllisiä poikkeuslupia komissiolta; tämän arvioidaan keventävän raskasta poikkeuslupahallintoa. Lisäksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilla ja tuomioistuimilla olisi komission rinnalla oikeus soveltaa EY-kilpailusääntöjä (perustamissopimuksen artiklat). Tavoitteena on, että EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen hajautetaan kansallisille viranomaisille erityisesti niissä tapauksissa, joissa painopiste on kansallisella tasolla. Yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi komissio valvoisi jäsenmaiden yhteisölainsäädännön soveltamista. Samassa yhteydessä komissio on ehdottanut itselleen lisävaltuuksia kilpailuvalvontaan. Poikkeuslupamenettelyn poistamisella ja kilpailuvalvonnan osittaisella siirtämisellä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten hoidettavaksi komissio pyrkii parantamaan mahdollisuuksiaan keskittyä vakavien kilpailurikkomusten käsittelyyn. Muutokset yhteisölainsäädännössä edellyttäisivät Suomen kilpailulainsäädännön uudistamista tietyiltä osin. Tämä on tarkoitus toteuttaa uudistushankkeen edetessä EU-tasolla. Kauppa- ja teollisuusministeriön yritysneuvottelukunta on asettanut kesäkuussa 2000 työryhmän valmistelemaan kilpailupoliittista ohjelmaa. Työryhmä käsittelee kilpailupolitiikan tehostamisen kannalta keskeisiä teemoja, mm. keskittymiskehitystä, eri toimialojen kilpailutilannetta, markkinamäärittelyn ongelmia uuden talouden ja syvenevän integraation oloissa, julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edellytyksiä, sääntelyjärjestelmien kehittämistä sekä kilpailuilmiöihin liittyvän opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä. 7

10 L2.2 Telemarkkinoiden uudistaminen Suomen telemarkkinat ovat kansainvälisesti verraten hyvin vapaat. Kokonaisuutena arvioiden kilpailun vapauttaminen on johtanut sekä telepalveluiden merkittävään hintatason laskuun että myös telepalveluiden laadun paranemiseen. Telepalveluiden tekninen taso on Suomessa aivan kärkiluokkaa. Monet uudet telepalvelut on meillä otettu ensimmäisten maiden joukossa ja usein jopa ensimmäisenä käyttöön. Kilpailun ansiosta erityisesti kauko- ja ulkomaanpuheluiden reaalihinta on laskenut nopeasti. Kilpailu mm. kotitalouksien ja pk-yritysten internet-yhteyksien kannalta olennaisten paikallispuhelumaksujen osalta on jäänyt vähäisemmäksi ja vain harva kotitalous tai pieni yritys on käytännössä voinut valita paikallispuheluoperaattoriaan. Matkapuhelinliikenteen aiheuttama kilpailu on kuitenkin vaikuttanut paikallispuheluidenkin hintatasoon, joka laski erityisesti 1990-luvun puolivälissä matkapuhelinten yleistyessä. Paikallispuheluiden reaalihintojen lasku on kokonaisuutena jäänyt noin 30 prosenttiin viimeisen 15 vuoden aikana. Kaukopuheluliikenteessä vastaava lasku on ollut peräti 80 %. Viimeisten vuosien aikana useat isot teleyritykset ovat muuttuneet osakeyhtiöksi, jotka jakavat tuloksestaan osinkoa, mutta vastaavasti perivät aiempaa korkeampaa kuukausittaista perusmaksua. Tämän rakenteellisen muutoksen vuoksi paikallistelepalveluiden hinnat ovat nousseet lähes viisi prosenttia viime vuoden aikana. Toisaalta tämän seurauksena teleyrityksien arvo on myös moninkertaistunut. Komission tuoreen rakenneindikaattoriraportin mukaan paikallis- ja kaukopuhelut Suomessa ovat merkittävästi EU-maiden keskiarvoa edullisempia, mutta puhelut Yhdysvaltoihin kalliimpia. Kesäkuussa 2000 hallitus päätti telemarkkinalain muutosesityksestä, jolla arvioidaan olevan huomattava vaikutus paikallisteleliikenteen kilpailutilanteeseen sekä siten mm. kotitalouksien ja pienyritysten internet-yhteyksien kustannuksiin. Esityksen mukaan puhelinverkon tilaajayhteyttä hallitseva teleyritys velvoitetaan vuokraamaan yhteyden vapaata välityskykyä kilpailijoiden käyttöön hinnalla, joka voi olla korkeintaan puolet koko tilaajayhteyden hinnasta. Hinnoittelusäännöstä voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin poiketa. Muutoksella halutaan edistää laajakaistaisten tiedonsiirtopalveluiden leviämistä. Laajakaistaiset tiedonsiirtoyhteydet mahdollistavat mm. jatkuvasti avoinna olevan internet-yhteyden sekä televisiokuvan siirron. Matkapuhelinten levinneisyys on viimeiset neljä vuotta ollut Suomessa maailman korkein ja puhelinliittymien määrän suhde väkilukuun on kuluvan vuoden kesällä ylittänyt 70 %. Tähän liittyy maamme alhaiset matkapuheluiden hinnat. Kotitalouksien matkapuhelinpalveluiden hintataso on ollut selvästi OECD-maiden edullisin. Esimerkiksi Saksassa vastaavat hinnat ovat noin kaksinkertaiset. L2.3 Kehitys energiamarkkinoilla Suomen energiasektori on ollut perinteisesti varsin keskittynyt ja valtion osuus sektorilla on ollut keskeinen. Valtionyhtiöiden merkitys on kuitenkin viime vuosina vähentynyt ja sähkömarkkinoilla kilpailua on avattu 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tällä hetkellä myös kotitalouksilla on mahdollisuus ostaa sähkönsä vapaasti pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta ja asiakkailta peritään erikseen sähkön tuotanto- ja siirtohinnat. 8

11 Suomi kuitenkin yhä ostaa kaiken maakaasunsa Venäjältä ja maan koko öljynjalostusteollisuus on yhden yrityksen hallinnassa. Öljynjalostuksesta ja maakaasun tuonnista vastaa valtion 75 prosentin osuudella omistama Fortum Oyj., joka on myös keskeinen sähköntuottaja. Sähköliiketoimintojen eriyttämistä koskevien säädöksien kehittäminen on kauppa- ja teollisuusministeriössä valmisteilla. Kilpailtujen ja monopolisähköliiketoimintojen selkeämpää eriyttämistä pohtinut työryhmä esitti kesäkuussa 2000 valmistuneessa mietinnössään, että verkkoliiketoiminnat tulisi eriyttää erillisiin yhtiöihin tai liikelaitoksiin. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan markkinaviranomaiset (Energiamarkkinavirasto ja Kilpailuvirasto) arvioivat tarvittaessa milloin sähkönmyyjä on määräävässä markkina-asemassa. Sähkönmyyjällä on tällöin velvollisuus ilmoittaa julkisesti mihin hintaan se myy sähköä ja energiamarkkinavirasto (EMV) arvioi ilmoitetun hinnan kohtuullisuutta. Nämä hinnat ovat relevantteja niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät pysty kilpailuttamaan sähkönhankintaansa tai eivät halua siihen ryhtyä esim. sähkönostojen vähäisyyden vuoksi. Käytännössä julkiset myyntihinnat koskevat suurta osaa kotitalouksista ja osaa pienemmistä yrityksistä. EMV kerää ja julkaisee em. julkisia toimitusvelvollisuustariffeja. EMV:n keräämien tietojen mukaan sähköenergian ja siirron hinnat ovat alentuneet syyskuussa 1999 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta seuraavasti: - Sähköenergian hinta alentunut 1,4 5 % sähkönkäyttäjäryhmästä riippuen. - Sähkönjakelusiirron veroton hinta alentunut 0,4 1,2 % sähkönkäyttäjäryhmästä riippuen. - Sähköenergian ja siirron kokonaishinta alentunut 1 3 % sähkönkäyttäjäryhmästä riippuen. Sähkönkäyttäjät voivat hankkia sähkönsä paitsi toimitusvelvollisten tariffien perusteella myös kilpailuttamalla toimittajia. Tällöin sähkösopimus tehdään tyypillisesti 2 vuodeksi ja sopimusten hintataso on yleisesti ottaen julkisia tariffeja alempi; nämä sopimukset ovat yleisempiä suurten yritysten keskuudessa. Vuonna 1999 puolet myydystä sähköstä myytiin kilpailtujen sopimuksien tai tarjoushintojen perusteella. Kilpailtujen sopimusten hintatasoa ei ole tutkittu kevään 1999 jälkeen. Pienten sähkönkäyttäjien (enintään 3 x 63 A pääsulake) mahdollisuuksia kilpailuttaa sähkönhankintansa on merkittävästi parantanut vuodesta 1998 alkaen voimassa ollut niin sanottu tyyppikuormituskäyräjärjestelmä. Järjestelmässä arvioidaan sähkönkulutuksen aikavaihtelu asiakasryhmäkohtaisilla kuormitusprofiileilla, joten pienten sähkönkäyttäjien ei tarvitse hankkia muuten vaadittavaa, hinnaltaan kallista tunneittain rekisteröivää sähkömittaria voidakseen ostaa sähkönsä kilpailluilta markkinoilta. Suurin osa kotitalouksista ostaa edelleen sähkönsä paikalliselta sähkönmyyjältä niin sanotulla julkisella listahinnalla. Kuitenkin useat pienkäyttäjät ovat jo osallistuneet kilpailuttamiseen, sillä noin viidennes kotitaloussähköstä ostetaan joko ulkopuoliselta tai paikalliselta myyjältä tarjoushinnoin. Lukumääräisesti kaikista pienkäyttäjistä on vaihtanut myyjää vain noin pari prosenttia. Siten merkittävä osa kilpailutta- 9

12 neista pienasiakkaista on päätynyt hankkimaan sähkönsä edelleen paikalliselta myyjältä, mutta entistä halvemmalla sopimushinnalla. Sähkön hinnan alenemiseen on vaikuttanut markkinoiden avaamisen lisäksi myös Pohjoismaiden hyvä vesivoimatilanne, joka on alentanut sähkönhintoja pohjoismaisessa sähköpörssissä NordPool:ssa. Pohjoismaiden kesken käydään tällä hetkellä vapaata sähkökauppaa ja kotitaloudet voivat halutessaan ostaa sähkönsä vaikkapa Ruotsista. Markkinoiden vapautumisen vuoksi sähköpörssin hintataso heijastuu nyt sähkön loppukäyttäjien maksamiin hintoihin entistä paremmin; ennen markkinoiden avautumista esim. hyvän vesivuoden etu jäi kokonaisuudessaan tuotannonoptimointikauppaa käyville suurille sähköntuottajille. Sähkön jakelusiirron hintoihin on vaikuttanut EMV:n tammikuussa 1999 tekemä, erästä yksityistä yritystä koskeva, päätös. Päätöksessä linjattiin viraston näkemys kriteereistä, joilla kohtuullisuutta arvioidaan. Päätöksen jälkeen useat yhtiöt muuttivat hinnoitteluaan EMV:n linjauksen mukaiseksi, vaikka päätös saikin lainvoiman vasta syyskuussa 2000, kun sitä koskeva valitus raukesi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Onkin oletettavaa, että myös muut yhtiöt korjaavat hinnoitteluaan KHO:n vahvistaman EMV:n päätöksen mukaiseksi. Kuluttajan näkökulmasta on kiinnostavaa, että verkkotoiminnan eriyttäminen sähkön tuotannosta on mahdollistanut myös valinnat sähkön tuotantotavan suhteen. Kuluttajat voivat muun muassa ostaa niin sanottua vihreätä sähköä eli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Suomen luonnonsuojeluliitto myöntää tietyin ehdoin sähköntuottajille ekomerkkejä. Sähkön jälleenmyyjät ja käyttäjät maksavat ekosähköstä sen käytön perusteella noin viidenneksen korkeampaa hintaa, joka välittyy sähköntuottajalle. Sähkön siirtohinta ja verot huomioon ottaen hintalisä on alle 10 %. Niin sanottua vihreää sähköä kuluttajille tarjoaa Suomessa tällä hetkellä vajaa 30 tuottajaa, mutta sen markkinaosuus arvioidaan vielä hyvin pieneksi. Vuonna 1999 vahvistetulla muutoksella sähkömarkkinalakiin on lisätty sopimuksia koskevia säännöksiä, joiden tarkoituksena on suojata kuluttajaa ja joiden noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies. Eri markkinaosapuolet ovat laatineet yhdessä ehdot sähkön myyntiin ja verkkopalveluun, joiden toteutumisen seuraaminen kuuluu myös kuluttaja-asiamiehelle. Sähköyhtiöt ovat uudessa kilpailutilanteessa lisänneet kuluttajiin kohdistamaansa markkinointia. Ne pyrkivät paitsi säilyttämään vanhat asiakkaansa, myös hankkimaan verkkoalueen ulkopuolelta uusia. Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan eräisiin markkinoinnissa ilmeneviin epäkohtiin ja viemään sähköyhtiöitä markkinatuomioistuimeen. Ongelmia on ollut erityisesti kuluttajalle annettavassa hintainformaatiossa. Energiamarkkinaviraston tehtävänä on markkinoiden toiminnan lisäksi ohjata ja neuvoa kuluttajia sähkön kilpailuttamisessa. Energiamarkkinaviraston internetsivulla on yksityiskohtaista tietoa sähkön kilpailuttamisesta. Näillä verkkosivuilla energiamarkkinavirasto myös ylläpitää ja vertailee sähköyhtiöiden hintatietoja sekä vastaa sähkönkäyttäjien kysymyksiin. Verkkosivuilla on myös mahdollista tehdä hakuja ja etsiä halvimpia sähkön tuottajia tai etsiä tietoja tietyn yhtiön hinnoista. 10

13 Maakaasun sisämarkkinoita koskeva direktiivi saatettiin Suomessa voimaan elokuussa 2000 maakaasumarkkinalailla. Koska Suomi ostaa kaiken maakaasunsa Venäjältä ja koska Suomen kaasuverkosta ei ole yhteyttä minkään muun EU-maan verkkoon, maamme on oikeutettu poikkeukseen direktiivin voimaansaattamisessa. Suomi käyttää tätä mahdollisuutta; maakaasumarkkinalailla ei avata markkinoita tukkumarkkinoiden tasolla. Uusi laki avaa kuitenkin suurille kaasunhankkijoille jälkimarkkinat, joille voivat osallistua toimijat, joiden vuosihankinta on vähintään 5 milj. kuutiometriä kaasua. Jälkimarkkinakaupan on määrä käynnistyä maaliskuun alusta v Suomen koko öljynjalostus on yhden yrityksen hallinnassa. Tämän merkitystä vähentää kuitenkin se, että öljyjalosteiden tuonti ja vienti on vapaata. Suomessa v käytetyistä polttonesteistä 1/10 tuotiin EU-maista ja 2/10 EU-alueen ulkopuolelta valmiina jalosteina. Öljyn hinnannousun kielteisiä vaikutuksia Suomessa korostaa liikennepolttoaineiden korkeat vähittäismyyntihinnat. Lyijyttömän bensiinin veroton hinta ylittää noin 5 prosentilla ja dieselöljyn noin 10 prosentilla EU-maiden keskiarvon. L2.4 Kuluttajien aseman vahvistaminen Monet kansalaisten kannalta tärkeät toiminnot on avattu kilpailulle ja vapautettu sääntelystä. Markkinoiden avautuminen on merkinnyt sitä, että kansalaisista on julkisten palveluiden käyttäjinäkin tullut monin paikoin kuluttajia. Markkinataloudessa palveluiden saatavuus ja hinta määräytyvät kysynnän ja kilpailun perusteella. Laatu, saatavuus ja hinta voivat vaihdella kilpailutilanteen mukaan. Yritystoiminnan ja kaupankäynnin kansainvälistyminen on johtanut yhä enemmän yritystoiminnan eri osa-alueiden hajauttamiseen. Tuotteet suunnitellaan, osat valmistetaan ja lopullisesti kootaan eri paikoissa ja maissa. Tämä kehitys hämärtää käsitystä tuotteiden valmistajista ja alkuperästä. Uusi tekniikka mahdollistaa tuotteiden ostamisen internetin välityksellä periaatteessa mistä tahansa. Myös palveluiden tarjonta kehittyy yhdessä sähköisten viestinten kehityksen kanssa. Käyttöön otetaan nopealla tahdilla täysin uudenlaisia palveluita, palveluntarjoajien määrä lisääntyy ja palveluiden tuottaminen ei enää ole sidoksissa tiettyyn paikkaan. Internetin ja matkapuhelimen käyttö ovat kasvaneet Suomessa erittäin voimakkaasti. Myös väestön ikääntymien vaikuttaa kuluttajien toimintaympäristöön. Vanhusväestön kasvu luo kysyntää erilaisille palveluille. Kehitys johtaa uusien asiakasryhmien syntymiseen, jotka hakevat vaihtoehtoja ja tekevät omaehtoisia valintoja. Taloudellisen nousukauden myötä säästäminen ja sitä myöten erilaisten sijoituspalveluiden markkinointi on lisääntynyt huomattavasti. Kuluttajille tarjotaan uusia ja erilaisia sijoitussidonnaisia palveluja kuten vakuutuksia ja luottoja, mihin voittojen ohella saattaa sisältyä myös taloudellisten menetysten mahdollisuus. Kuluttajahallinnon tehostaminen. Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamiehen toimisto yhdistettiin vuoden 1999 alussa. Yhdistetyn viraston tehtävänä on kuluttajan taloudellisen, terveydellisen ja oi- 11

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden integraatio

Rahoitusmarkkinoiden integraatio Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tutkimuksia A:107 2004 H e i k k i K o s k e n k y l ä ( t o i m. ) Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tu t k i m u k s i a A : 1 0 7 2 0 0 4 H e i k k i K o s k e n k y

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö Lausunto 1 (14) 20.8.2014 Valtiovarainministeriö Arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteutumisen arviointi sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelu

Lisätiedot