Liike- ja yhteisötunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liike- ja yhteisötunnus 175923-6"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu toiminnan aloittamisesta muutoksen hausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta. LUVAN HAKIJA Rexam Beverage Can Mäntsälä Oy Mattilantie NUMMINEN Liike- ja yhteisötunnus TOIMINNAN SIJAINTI Juomatölkkitehdas sijoittuu Mäntsälän kunnan Nummisen kylään Sähkömäki -nimiselle tilalle. Kiinteistön rekisteritunnus on Kiinteistön käyntiosoite on Mattilantie 60. Kysymyksessä on uusi toiminta. Kiinteistöllä ei ole muita toiminnanharjoittajia. Kiinteistön omistaa Rexam Oy. HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENNYKSET Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Hakemusta on täydennetty useaan kertaan hakemuksen käsittelyvaiheessa kuten muun muassa tarkkailuohjelmalla, kattilatiedoilla, vastineen yhteydessä , päivitetyllä kemikaalitaulukolla sekä isopropanolin käyttötiedoilla. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 6 a) ja c) mukaan (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta). LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 6 a) ja c) mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat, päätökset ja sopimukset Rakennuslupa , Mäntsälän kunnan maankäyttölautakunta Sopimus talousveden toimittamisesta ja teollisuusjäteveden vastaanottamisesta , Mäntsälän Vesi Kaavoitus Tehdas sijaitsee Mäntsälässä noin 5 km lounaaseen Mäntsälän asutuskeskuksesta, Nummisen kylässä kiinteistöllä Kiinteistö oli asti Philips Oy:n omistama. Kiinteistöllä oleva rakennus on toiminut valaisintehtaana joulukuuhun 2009 asti. Kiinteistö on merkitty vahvistetussa oikeusvaikutteisessa Numminen - Onkimaa osayleiskaavassa yritystoiminnan alueeksi (T). Kiinteistön luoteinen/pohjoinen rajanaapuri, jolla sijaitsee Philips Oy:n edelleen omistamia ja hallinnoimia rakennuksia, on myös kaavoitettu yritystoiminnan alueeksi. Muut ympäröivät raja-alueet ovat kaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M-2) ja ovat enimmäkseen metsää Liikenne ja melu Tehdasalue sijoittuu haja-asutusalueelle, jonka liikenne kulkee Mattilantietä pitkin. Mattilantie kulkee myös kiinteistön läpi luode-kaakko suunnassa siten, että Mattilantien läntiselle puolelle sijoittuu parkkialue ja itäiselle puolelle tehdasrakennus, rekkojen lastaus ja purkualueet sekä pienempi parkkialue. Mattilantieltä on tehdasalueelle yksi sisääntulo- ja yksi poistumisreitti. Ajoneuvojen käyttämät reitit laitoksen ulkopuolella jakautuvat arvion mukaan varsin tasan Mattilantieltä Pornaistentielle sekä Mattilantieltä Eteläiselle Pikatielle. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Aluekuvaus Kiinteistön pinta-ala on m 2. Kiinteistöllä sijaitsee 1970-luvulta peräisin oleva Philips Oy:n käytössä ollut tehdasrakennus, jonka kerrosala on m 2. Olemassa olevaan rakennukseen on suunnitteilla laajennuksia sekä erillinen muuntamorakennus. Kiinteistölle tulevan laajennusosan kerrosala on m 2. Lähimmät yksityiskäytössä olevat asuinrakennukset ovat 120 metrin päässä kiinteistön rajalta etelässä ja 170 metrin päässä kaakossa. Noin 130 metrin päässä etelässä sijaitsee Mattilan koulu. Mäntsälän kunta suunnittelee koulun lopettamista, mikäli uusi Nummisten kouluhanke hyväksytään. Nummisten koulu tulisi olemaan noin 4 km:n etäisyydellä Mattilasta.

3 3 Maaperä ja maaperän kunnostukset Kiinteistön entisen toiminnanharjoittajan teettämien maaperä- ja pohjavesitutkimusten mukaan alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, karkeista maalajeista sekä kalliosta. Entisen valaisintehtaan kiinteistöllä, josta noin puolet on nykyisen toiminnanharjoittajan omistuksessa, on käytetty paljon louhetta täyteaineena. Louhe on peräisin kiinteistöltä, minkä takia kallioperä on paikoitellen rikkonainen. Maa-aineksen paksuus vaihtelee kiinteistöllä 0-10 metrin välillä. Ympäröivät alueet ovat pääosin savea. Kiinteistöllä ei tiettävästi ennen vuotta 1974 ole ollut rakennuksia tai toimintaa. Vuosina kiinteistöllä on valmistettu valaisinpistokkeita. Toiminta oli suurimmaksi osaksi metallilevyn työstämistä ja maalaamista. Pistokkeet upotettiin rautafosfaattiliuokseen ennen maalausta. Liuosta säilytettiin rakennuksen keskiosassa olevassa maanalaisessa betonialtaassa. Maalaus ja liuoksen käyttö lopetettiin 1990-luvulla. Ennen vuotta 2006 laitosta lämmitettiin raskaalla polttoöljyllä. Polttoainetta varastoitiin kahdessa maanpäällisessä 200 m 3 :n säiliössä. Säiliöt oli asetettu betonialtaaseen rakennuksen ulkopuolelle läntiseen kulmaan pannuhuoneen eteen. Molemmat säiliöt sekä betoniallas poistettiin lokakuussa Doranova Oy on tehnyt kiinteistöllä maaperätutkimuksia entisen rautafosfaattiliuosaltaan sekä poistettujen öljysäiliöiden/betonialtaan alueella. Tutkimustulokset osoittivat kohonneita fosfaatti- ja rautapitoisuuksia liuosaltaan alla. Öljysäiliöiden alla todettiin pilaantuneisuutta noin 30 cm:n paksuudella pintamaassa. Alueelta poistettiin kaikkiaan öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata marras-joulukuussa 2011 noin 780 tonnia. Loppuraportti on toimitettu viranomaisille 10. helmikuuta Sen mukaan öljynsiirtoputkien alapuoliseen maaperään, lähelle tehdasrakennusta, on jäänyt pieniä määriä öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata, jonka öljyhiilivetypitoisuus 1160 mg/kg. Pohjavesi, vesistöt ja luontokohteet Kiinteistö ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Kiinteistöllä esiintyy pohjavettä noin 2 metrin syvyydessä sekä maa- että kallioperässä sen rakoilleessa pintaosassa. Pohjaveden pääasiallinen virtaussuunta alueella on kohti luodetta. Alueellista vaihtelua esiintyy kuitenkin suuresti ja on mahdollista, että tulevan tölkkitehtaan alueella pohjaveden virtaussuunta on kohti koillista. Lähin luokiteltu pohjavesialue on noin 2,5 km kiinteistöltä lounaaseen sijoittuva kolmannen luokan pohjavesialue. Kiinteistön alueen läheisyydessä on useita ojia. Yksi kulkee kiinteistön koilliskulmalla, toinen eteläisellä rajalla yhtyen Mattilantien vartta kulkevaan ojaan, joka kulkee etelän suuntaan. Mattilantien läntisellä puolella olevan parkkialueen halki kulkee myös oja. Kaikki ojat ovat melko kuivia lukuun ottamatta kevätkautta. Ojat todennäköisesti purkautuvat Mustijokeen tai Mäntsälänjokeen. Mäntsälänjoki ja Hirvihaaranjoki yhdistyvät Mustijoeksi noin 1,3 km luoteeseen kiinteistön rajalta.

4 Environ Corporation Finland Oy teki kiinteistöllä pohjavesi- ja pintavesitutkimuksia Tutkimukset osoittivat Mattilantien parkkipaikan puoleisessa ojassa olevan kloorihiilivetyjä sekä mineraaliöljyhiilivetyjä ja metalleja. Raportin mukaan pilaantuneisuus on luultavasti peräisin Philips Oy:n kiinteistöltä, jossa on jo aiemmin todettu samankaltaista pilaantuneisuutta. Haitta-aineet ovat raportin mukaan kulkeutuneet ojaan luultavasti sadevesiviemäreistä, jotka ohjaavat sadeveden Philipsin kiinteistöltä kyseiseen ojaan. Philipsin kiinteistöllä ja useilla sen viereisillä kiinteistöillä luoteeseen on tiettävästi käynnissä kunnostustoimenpiteitä. Philips tulee vastaamaan myös ojan kunnostuksesta. Lähin luonnonsuojelualue on Peltolan vanha metsä, joka sijaitsee yli 5 km koilliseen Sääksjärven kylässä. 4 LAITOKSEN TOIMINTA Tuotantoprosessi Rexam Oy:n Mäntsälän alumiinitölkkitehtaalla tullaan kahdella tuotantolinjalla valmistamaan alumiinitölkkejä (33 cl, 50 cl ja mahdollisesti myös 568 ml) panimo- ja virvoitusjuomateollisuudelle. Tölkit valmistetaan alumiinilevystä, joka puristetaan muotoonsa ja käsitellään pesuaineilla, lakalla ja painoväreillä. Suunniteltu kokonaiskapasiteetti kahdella linjalla on noin 4 miljoonaa tölkkiä päivässä ja 1,35 miljardia tölkkiä vuodessa. Ensimmäinen tuotantolinja on suunniteltu käynnistyväksi ja toinen Tehdas tulee toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa ja noin 355 päivää vuodessa eli yhteensä noin toimintatuntia vuodessa. Työtä tehdään viidessä vuorossa. Vuoden aikana on arviolta 20 seisokkipäivää. Lisäksi vuoden vaihteessa 2013 ja 2014 on tuotannon ylösajoon liittyen 11 seisokkipäivää, joita ei ole jatkossa. Tehtaan prosessissa muodostuvat jätevedet käsitellään tehtaan omassa jätevedenpuhdistamossa ennen kunnalliseen jätevesiviemäriin johtamista. Tölkkien painamisessa, lakkauksessa ja kuivauksessa syntyvät kaasut, jotka sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC,) käsitellään jälkipolttimessa ennen johtamista ulkoilmaan. Tölkit valmistetaan rullalla olevasta alumiinilevystä, joka toimitetaan tehtaalle puoliperävaunullisissa rekoissa. Yksi rekka toimittaa 2 rullaa kerrallaan rullien painosta johtuen. Alumiinirullat siirretään dieselkäyttöisellä trukilla varastoon ja niiden annetaan levätä ainakin 3 päivää ennen käyttöönottoa. Alumiinilevy syötetään ensin suoristajaan ja edelleen pystypuristimeen, jossa levystä puristetaan tölkkien kuppiosa. Kupit siirretään pystypuristimesta alipainekuljettimella vaakapuristimeen, jossa tölkit saavat lopullisen

5 muotonsa. Tölkkien yläreuna tasoitetaan leikkurilla oikean koon saavuttamiseksi, jonka jälkeen tölkit syötetään pesuriin. Pesurissa on 7 eri pesuvaihetta, joissa pesuaineen koostumus vaihtelee kunkin pesuvaiheen mukaisesti. Pesussa poistetaan alumiinilevyn pintaan leikkaus- ja puristusvaiheessa voiteluaineeksi (liukasteeksi) lisätty vesi-öljyseos. Puristimissa käytetään emulsiota jäähdytysnesteenä. Tätä nestettä puhdistetaan suodattimien avulla, jotta mahdollisimman paljon emulsiota voidaan kierrättää. Pesun jälkeen tölkit syötetään kuivausuuniin. Kuivauksen jälkeen tölkkien alareuna lakataan ja kovetetaan UV- säteilyllä. Sen jälkeen tölkit ohjataan painokoneelle. Tölkin ulkopintaan painetaan painokuvio ja päälle ruiskutetaan suojalakka. Tämän jälkeen tölkit kuivataan uunissa. Kuivauksen jälkeen tölkkien sisäpintaan ruiskutetaan suojalakka, joka kuivataan uunissa. Lopuksi tölkkien yläreunasta muodostetaan kaula, johon tölkin täyttävät asiakkaat saavat kiinnitettyä tölkin kannen. Kaulanmuodostuksen loppuvaiheessa on valovuotokoe ja erilaisia laatukameroita, joiden avulla voidaan havaita tölkeissä mahdollisesti olevat reiät tai muut pintaviat. Valovuotokokeen jälkeen tölkit siirretään alipainekuljettimella pakkaamoon, jossa ne ladotaan päällekkäin puulavoille. Jokaisen tölkkikerroksen väliin asetetaan paperiarkki. Lavan koosta riippuen, yhdellä lavalla on noin tölkkiä. Lavat siirretään trukilla varastoon, josta ne lastataan puoliperävaunurekkoihin toimitettavaksi juomatehtaalle. Tuotantokapasiteetti yhdellä linjalla on noin 2 miljoonaa tölkkiä vuorokaudessa ja noin 0,7 miljardia tölkkiä vuodessa. 5 RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT JA NIIDEN VARASTOINTI Pääraaka-aine eli alumiinilevy tuodaan tehtaalle ulkomailta. Maksimissaan alumiinilevyä kuluu noin 83 t/d eli t/a. Levyä varastoidaan 2-3 päivän tarpeisiin kerrallaan. Alumiini varastoidaan kiinteistölle rakennettavassa uudessa varastohallissa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimpien raaka- ja lisäaineiden suunniteltu kulutus: Raaka-aine/Lisäaine Käyttö Suunniteltu kulutus, t /a Suurin varasto, t Alumiinirunko Tölkin valmistus Lakat Tölkin lakkaus Väri Tölkin värjäys 95 9 Öljytuote Levyn voitelu 27 3 Öljytuote Emulsioöljy 64 8 Pesuaine Tölkin pesu Apuaine Tölkin pesu NaOH ( natriumhydroksidi) Deionisoivan veden 72 6 käsittely HCl (suolahappo) Deionisoivan veden 48 4 käsittely. KOH (kaliumhydroksidi) jäteveden neutralointi

6 Lisäksi painokoneiden telojen pesussa käytetään isopropanolia, jonka vuosikulutukseksi on arvioitu noin 5 tonnia. Isopropanoli varastoidaan tynnyreissä ja kertavarastointimäärä on noin 400 kg eli kaksi tynnyriä. Ilmapäästöjen kannalta merkittävimmät raaka-aineet ovat tölkkien pintakäsittelyssä käytettävät erilaiset lakat ja värit. Seuraavassa taulukossa on esitetty niiden suunniteltu kulutus ja niiden sisältämät tärkeimmät haihtuvat orgaaniset liuottimet. 6 Butanoli Vuosikulutus Dimetyyliaminoetanoli Ksyleeni Butoksietanoli Butoksietoksietanoli Etyylibentseeni t % % % % % % % % % Trietyyliamiini Melamiiniformalehydi polymeeri Sisälakka ,5 2,5-10 2, ,5 Ulkolakka ,1-0,25 0,5-1 0,1-0, Väri 95 2, ,5 UV-lakka 4 0,2-0,5 0,1-0,25 Nafta Pesureissa käytetään muun muassa rikkihappopohjaista pesuainetta (Ridoline 124) sekä fluorideja ja fluorivetyhappoa ja fosfori- ja typpihappoa sisältäviä (mm.ridoline 120 SNF) pesu- ja apuaineita. Deionisoivan veden elvytykseen käytetään väkevää suolahappoa sekä natriumhydoksidia (35-50 %). Jäteveden käsittelyä varten tehtaalla varastoidaan väkevää kaliumhydroksidia (95 %). Toiminnan alussa lakat varastoidaan IBC-konteissa ja ne siirretään kuljetusautosta trukilla varastoon. Myöhemmässä vaiheessa lakat tullaan varastoimaan massavarastossa (bulk storage), johon tulee kolme noin 40 m 3 :n kaksoisvaippaterässäiliötä. Säiliöiden täyttö tapahtuu huoneen ulkoseinällä olevista täyttöyhteistä. Säiliöauton liittäminen täyttöyhteeseen sulkee sadevesiviemärin sulkuventtiilin ja ohjaa kaikki täyttöalueen keräyskaivoon täytön aikana tulevat nesteet säiliöhuoneen suoja-altaaseen. Painovärit, jotka on pakattu noin 5-10 kg:n muovipurkkeihin, varastoidaan mustevarastossa. Varasto sijaitsee tuotantotilan keskellä. Lisäksi painovärejä varastoidaan lähellä käyttökohdetta (painokone). Kemikaalit varastoidaan kemikaalivarastossa IBC-konteissa tai tynnyreissä. Varasto on osastoitu niin, että hapot, emäkset, fluoridi ja neutraalit aineet ovat erillään toisistaan. Huone varustetaan imeytysaineilla ja suojaaltailla. Jokaiseen huoneessa olevaan suoja-altaaseen asennetaan yksinkertainen vuodonilmaisin, jossa on paikallinen valohälytin. Aineet pumpataan varastosta putkistoa pitkin tuotantoalueella oleviin pienempiin päiväsäiliöihin tai suoraan käyttökohteeseen. Kemikaaliputket sijoitetaan vielä suojaputkeen, joka kulkee omassa kourussaan tuotantoalueella. Isopropanoli varastoidaan vaarallisten aineiden varastossa, joka on samalla vaarallisten jätteiden varastoinnille tarkoitettu huone. Huoneeseen varastoidaan muun muassa jäteöljyjä, tyhjiä vaarallisia aineita sisältäneitä

7 kontteja, aerosoleja, öljyisiä jätteitä ja jätemaalipurkkeja. Huone varustetaan suoja-altaalla. 7 ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO ENERGIATEHOKKUUDESTA Sähkön kulutus Maakaasun kulutus Energiatehokkuus Sähkösopimus tullaan tekemään Mäntsälän Sähkön kanssa. Tehtaan kokonaissähkönkulutukseksi on hakemuksessa arvioitu 55,6 GWh/a. Kuivausuuneissa ja tarvittaessa myös lämmitykseen käytetään maakaasua. Kaasusopimus tullaan tekemään Mäntsälän Sähkön kanssa. Tehtaalla on kaksi vanhaa maakaasua käyttävää varalämmityskattilaa (varakattila 1 ja 2), joiden maksimitehot ovat vastaavasti 1MW ja 3,6 MW. Kattiloita käytetään vain tarpeen vaatiessa laitoksen lämmitykseen. Arvion mukaan laitos ei normaalitilanteessa tule tarvitsemaan lisälämmitystä, koska uunien ja jälkipolttimen yhteyteen asennetaan lämmön talteenottoyksiköt. Lämmön talteenotto tulee vähentämään maakaasun kulutusta. Maakaasun arvioitu yhteenlaskettu vuosikulutus tulee olemaan MWh. Tuotantolaitokseen tulee regeneratiivinen terminen polttolaitos eli RTO (Regenerative Thermal Oxidizer), johon asennetaan poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Lämpö otetaan talteen lämmönvaihtimella kuumavesijärjestelmään, jossa tulevan veden lämpötila on 70 o C ja lähtevän veden lämpötila 90 o C ja virtaama 21,9 kg/s. Lämmön talteenottojärjestelmällä on mahdollista ottaa talteen kw lämpöä. RTO:lla talteenotettua lämpöä käytetään sekä prosessin että laitoksen lämmitykseen. Laitoksessa käytetään valaistukseen LED High Bay/Low Bay valaisimia. Ilmakompressoreihin tulee ohjausjärjestelmä, jolla voidaan reaaliaikaisesti säätää kompressoria tarpeen mukaan. Alipainepumppujen nopeus on säädettävissä tarpeen mukaan. Alipainepumppujen ja kompressorien tuottama lämpö otetaan talteen ja käytetään prosessin ja laitoksen lämmitykseen. Prosessin jäähdytysvesi menee lämmönvaihtimien läpi jäähdytystornien sijaan. Tehtaan laatima arvio energiankäytön tehokkuudesta on liitetty hakemukseen (liite 12B). VEDEN HANKINTA JA VIEMÄRÖINTI Raakavesi otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Raakaveden arvioitu kokonaiskulutus tulee olemaan yhteensä vuodessa noin m 3 /a eli noin 300 m 3 /d. Noin 55 % käytetystä raakavedestä kuluu prosessissa, noin

8 35 % suljetuissa kierroissa (jäähdytysvesijärjestelmä, pesuveden puhdistus deionisoivalla vedellä) ja 10 % menee käyttö- ja saniteettivesiin. 8 YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Päästöt maaperään ja pohjavesiin Mäntsälän tehtaasta ei hakemuksen mukaan normaalitilanteessa tule päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Piha-alueet mukaan lukien kaikki alueet, joilla tulee olemaan liikennettä, on päällystetty asfaltilla. Vain osa tontin reuna-alueista jää päällystämättä. Kaikki piha-alueet on viemäröity sadevesiviemärein. Laitoksen sisätilojen lattiat pinnoitetaan veden ja kemikaalien pitäviksi. Kiinteistöllä aiemmin ennen kuin se siirtyi Rexam Oy:lle, tapahtuneista maaperän pilaantumisia ja puhdistustoimia on tarkemmin selvitetty hakemuksen liitteessä 17 C 2 ( Massanvaihdon loppuraportti ). Prosessivedet ja niiden käsittely Prosessissa muodostuu happamia jätevesiä lähinnä tölkkien pesusta sekä pesussa käytettävän deionisoivan veden vaihdosta. Noin 80 % Rexamin tuottamasta jätevedestä syntyy pesurien toiminnasta tölkkien pesuvaiheissa. Pesureita on kaksi, yksi kutakin tuotantolinjaa kohti. Pesurista tulee jätevettä noin 20 m³/h. Pesuprosessi on monivaiheinen ja eri pesuvaiheissa käytettävien pesuaineiden laatu ja koostumus vaihtelee. Käytettävät pesuaineet sisältävät muun muassa rikkihappoa, fluoridia, zirkoniumia ja fosfaatteja sekä pintajännitystä poistavia polymeerejä. Eri pesuvaiheissa ei normaalisti tapahdu ylivuotoja. Pieniä määriä pesuliuosta kulkeutuu tölkkien mukana vaiheesta toiseen. Kulkeutumisen takia pesuvettä puhdistetaan prosessissa deionisoivan veden eli elektrolyysin avulla, jolloin osa vedestä voidaan johtaa takaisin pesurin ensimmäiseen vaiheeseen. Pesureista syntyvä jätevesi on hapanta. Jätevesi kerätään säiliöön ja käsitellään tehtaan omassa jätevedenpuhdistamossa. Loput 20 % jätevedestä muodostuu deionisoivan veden regeneroinnin (elvytyksen) yhteydessä syntyvästä huuhteluvedestä sekä vedestä, joka erotellaan öljyisistä vesistä, joita kerätään puristimista ja pesureista. Deionisoidun veden regeneroinnista tulee vettä noin 0,5 m³/h. Hakemuksen mukaan Rexamin on tarkoitus hankkia sellainen deionisoivaa vettä valmistava puhdistuslaitteisto (elektrolyysi), jonka vedenkulutus on mahdollisimman pieni. Tehtaalle tulevassa laitteistossa elvytysvesi kiertää pesujärjestelmässä kunnes se on kyllästynyt. Vasta kylläinen elvytysvesi

9 vaihdetaan. Tämänkaltainen prosessi vähentää elvytyksen yhteydessä syntyvän jätevedenpuhdistukseen menevän huuhteluveden määrää. Happamat ja emäksiset elvytysvedet on tarkoitus vielä kierrättää niin, että ne voidaan neutraloida keskenään. Neutraloidut elvytysvedet johdetaan vähitellen tehtaan jätevedenpuhdistukseen menevään päävesivirtaan. Öljyinen vesi on > 90 % vettä ja < 10 % öljyä. Öljyistä vettä syntyy puristimista, joista se johdetaan omaan säiliöönsä, jossa öljy ja vesi erotellaan kemiallisesti toisistaan. Eroteltu öljy johdetaan jäteöljysäiliöön. Eroteltu vesi johdetaan hitaasti pesureiden jätevesivirtaan, joka johdetaan laitoksen jätevedenpuhdistamoon. Syntyvät jätevedet esikäsitellään laitoksen omassa jätevedenkäsittelylaitoksessa. Esikäsiteltyä prosessijätevettä syntyy arviolta yhteensä noin m 3 /a eli noin 400 m 3 /d. Esikäsiteltyä jätevettä tullaan johtamaan kunnalliseen viemäriin noin 20,5 m 3 /h. Teollisuusjätevesisopimuksessa on sovittu viemäriin johtamisen lisäksi jäteveden laadulle asetetut raja-arvot ja tarkkailuvelvoitteet. Teollisuusjätevesisopimusluonnos on toimitettu Kuvaus prosessivesien esikäsittelystä Prosessivedet pesureista sekä öljyiset vedet öljynerotuksen jälkeen olevasta öljyisten vesien säiliöstä (20 m 3 ) kootaan 40 m 3 :n talteenottosäiliöön. Ne yhdistetään deionisoivan veden elvytysvesien puskurisäiliön (20 m 3 ) vesiin ja neutraloidaan kalkilla (CA(OH)₂) fluoridin ja alumiinin saostamiseksi. Neutraloidut jätevedet flokataan polymeerin avulla ja ohjataan ensimmäiseen lamelliselkeyttimeen (lamella 1). Selkeytty vesi, josta öljyä, rasvaa, metalleja ja fluoridia on sitoutunut flokkiin, kulkee toiseen selkeyttimeen (lamella 2), jossa veteen lisätään bentoniittia COD:n ja BOD:n alentamiseksi. Polymeerin avulla jätevedestä flokkautuu edelleen öljyä, rasvaa, metalleja ja fluoridia. Selkeyttimeltä tuleva vesi ohjataan näytteenottoaltaaseen ja edelleen tarkkailun jälkeen kunnalliseen jätevesiviemäriin. Liete ohjataan 60 m 3 :n lietesäiliöön, josta dekantoitu vesi johdetaan pumppualtaaseen ja edelleen jätevesien talteenottosäiliöön. Liete menee kuivattavaksi suotokammioon. Prosessijäteveden koostumus ennen esikäsittelyä ja käsittelyn jälkeen, jätevedenesikäsittelylaitoksessa saavutettu reduktio sekä kunnalliseen jätevesiviemäriin kohdistuva ainekohtainen kuormitus on arvioitu seuraaviksi: 9 Ennen käsittelyä,ppm Käsittelyn jälkeen, ppm Reduktio, % Kuormitus, t/a Öljyt ja rasvat < 100 < ,75 COD < < Alumiini < 250 < ,87 Sulfaatti < < Fluoridi < 40 < ,49 Zirkonium < 20 < ,175 Fosfaatti < 20 < ,49

10 10 Ennen käsittelyä,ppm Käsittelyn jälkeen, ppm Reduktio, % Kuormitus, t/a ph 2, ? Kiintoaine < ,45 Saniteettivedet Prosessista kertyviä pesuvesiä varten on tehtaalla 80 m 3 :n varasäiliö. Mikäli näytteenottoparametrit eivät pysy viemäriin johdettavalle vedelle viemärilaitoksen asettamien laatuvaatimusten rajoissa, vesi ohjataan varasäiliöön, jolloin vesi voidaan toimittaa esimerkiksi ulkopuoliselle käsittelijälle. Saniteettivesiä syntyy arviolta noin m 3 /a eli 18 m 3 /d. Saniteettivedet johdetaan esikäsittelemättömänä kunnalliseen jätevesiviemäriin. Sade- ja sammutusvedet Laitoksen piha-alueista on noin m 2 päällystetty asfaltilla. Rakennuspinta-ala on m 2. Nurmikkoaluetta on noin m 2. Sadevesien laskennassa on käytetty mitoitusvirtaamana 0,015 dm³/s/m² ja imeytymiskertoimena nurmialueilla 0,3. Näiden lähtötietojen mukaan tehdasalueen laskennalliset sadevesivirtaamat ovat noin 590 l/s. Hulevedet tullaan ohjaamaan kiinteistön pohjoisen ja eteläisen rajan tuntumaan rakennettaviin avo-ojiin. Sammutusvesien pääseminen sadevesiviemäriin pyritään tulipalotilanteen sattuessa estämään kaivonkansilla. Kaivonkansia voidaan myös käyttää muissa vuoto- tai päästötilanteissa, jotka sattuvat piha-alueilla. Säiliöiden täyttöpisteiden läheisyyteen aiotaan laittaa myös öljypuomeja sekä absorboivaa ainetta. Laitoksen pohjoispuolella olevalle lastausalueelle asennetaan öljynerotin, jossa on hälytin. Mahdollisten sammutusvesien ja vuotojen pääseminen sadevesiviemärien kautta avo-ojaan saadaan hätätilanteessa estettyä sulkemalla sadevesiviemäreiden venttiilit. Laitoksen eteläisellä puolella on lisäksi sammutusvesille suunniteltu keräyskouru ja maanalainen 110 m 3 allas, jotka yhdessä vetävät noin 144 m 3. Hätätilanteen sattuessa paikalle pyydetään valtuutettu vaarallisen jätteen käsittely- ja kuljetusyritys pumppaamaan kouru ja allas tyhjäksi. Päästöt ilmaan ja päästöjen vähentäminen Mäntsälän tehtaan prosessissa syntyy erilaisia ilmanpäästöjä, joista haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sisältävät painatuksesta ja lakkauksesta sekä niiden jälkeisistä kuivauksista muodostuvat niin kutsutut kuumat ja kylmät päästöt käsitellään yhdessä polttamalla. VOC-pitoiset päästöt johdetaan maakaasua tukipolttoaineena käyttävään regeneratiiviseen termiseen hapettimeen eli RTO-jälkipolttimeen ennen johtamista ulkoilmaan. Jälkipoltin polttaa VOC-päästöt niin, että ulkoilmaan menevät päästöt pysyvät asetuksessa 435/2001 säädettyjen raja-arvojen alapuolella.

11 Muut päästöt johdetaan ilmakehään erilaisten suodattimien läpi. Arvioitu keskimääräinen VOC-yhdisteiden päästö ennen käsittelyä on 32,4 kg/h, josta 25,1 kg/h muodostuu sisäpintojen lakkauksesta; 0,6 kg/h painatuksesta ja 6,7 kg/h ulkopintojen lakkauksesta. Tehtaan arvio kokonaisvocpäästöksi polttokäsittelyn jälkeen on 9,88 t/a ja hiileksi muutettuna (TOC) 7,33 t/a. Laskelma perustuu 355 toimintapäivään eli toimintatuntiin vuodessa. RTO-jälkipolttimen käyttöaste on normaalitilanteessa 100 %. Kuumat VOC-pitoiset kaasut syntyvät väripainokoneen ja ulkopintalakkauksen jälkeisessä uunissa (PIN-uunit, 3 kpl) sekä sisäpintalakkauksen jälkeisessä uunissa (IBO-uuni, 3 kpl). Kuumat päästöt ovat kaasuja, jotka sisältävät suuria määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kuumien päästöjen lämpötila on noin C o. Kylmät päästöt ovat kaasuja, jotka sisältävät pienempiä määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kylmiä päästöjä syntyy UV-reunalakkaamossa, väripainokoneessa ja sisä- ja ulkopinnan lakkaamoissa sekä IBO-kuljettimilta. Kylmien päästöjen lämpötila on noin C o. Kuumien ja kylmien kaasujen lisäksi syntyy päästöjä tiettyjen koneiden ja laitteiden toiminnasta. Näihin lukeutuvat vaakapuristimet, pesurit sekä UVpohjan vanteen lakkaus, joiden päästöt johdetaan ilmakehään noin metrin korkuisesta katolla olevasta piipusta hiukkassuodattimien läpi. Nämä päästöt koostuvat lähinnä vesihöyrystä ja hiukkasista. UV-pohjan vanteen lakkauksessa voi myös syntyä pieniä määriä otsonia. Vaakapuristimesta voi myös syntyä öljysumua. VOC-päästöjä (isopropanoli) karkaa hajapäästöinä arvion mukaan 7 % vuodessa. Hajapäästöjä syntyy painokoneiden telojen pesussa, jossa isopropanolipyyhkeillä pestään telat ennen värien vaihtoa. Pieniä määriä muita VOC-hajapäästöjä voi myös syntyä kuljettimilta, kun tölkit siirtyvät painokoneelta kuivausuuniin. Hajapäästöt vapautuvat tuotantolaitoksen sisäilmaan, josta ne kulkeutuvat ulos ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Lisäksi maakaasulla toimivista varalämmityskattiloista syntyy CO 2 ja NOxpäästöjä, jotka johdetaan ilmakehään 10 metriä korkean savupiipun kautta ilman käsittelyä. Poistokaasujen käsittely - RTO:n toiminta Kuumat ja kylmät päästöt prosessista johdetaan poltettavaksi jälkipolttimeen, joka sijaitsee tehdasrakennuksen pohjoispuolella erillisessä rakennuksessa. Jälkipoltin on toiminnaltaan regeneratiivinen terminen hapetin eli RTO. Hapetin on kolmipetinen, jossa kaksi petiä on käytössä samalla, kun yhtä petiä huuhdellaan. Kolmannen pedin ansiosta virtaussuunnan vaihtuessa ei synny päästövuotoja, koska petiin jäänyt käsittelemätön kaasu huuhdellaan pedistä takaisin puhaltimelle ja edelleen aktiiviselle pedille. Energian kulutuksen minimoimiseksi, kylmät kaasut konsentroidaan ennen polttoa jatkuvatoimisessa konsentraattorissa (RC, rotary concentrator), jossa pyörivä konsentraattorikiekko adsorboi poistokaasusta liuottimia ad- 11

12 sorbenttiin ja luovuttaa ne konsentroituna desorptioilmaan. Konsentraattorille tulevan kylmän kaasun VOC-pitoisuuden on arvioitu olevan mg/nm 3. Konsentraattorin rikaste ohjataan kuumien poistokaasujen kanssa RTO:lle polttoon. Lämmönsiirtymisen hyötysuhteen maksimoimiseksi RTO-järjestelmässä petien lämmönsiirtomateriaalia lämmitetään ja jäähdytetään vuorotellen eli kaasuvirta esilämmitetään toisessa kulloinkin käytössä olevassa pedissä. Järjestelmässä polttokammiosta käsitelty kaasu johdetaan toiselle käytössä olevalle pedille, jossa se lämmittää lämmönsiirtomateriaalia ja pedin läpi johdettu kaasuvirtaus johdetaan lämmön talteenottojärjelmään ennen piippuun johtamista. RTO:n mitoitettu terminen hyötysuhde on 95 %, joka on mahdollista kasvattaa tarvittaessa 98 %:iin. Mikäli käsiteltävän liuottimen määrä kasvaa tulevaisuudessa, konsentraattorilla on mahdollista saavuttaa autoterminen poltto, jolloin maakaasua ei tarvita. RTO-polttojärjestelmän mitoitusperusteena on käytetty seuraavia arvoja: 12 Kaasu Kylmät kaasut rikastimelle (RC) Rikastimen rikaste RTO:lle Kuumat kaasut RTO:lle Kuumat kaasut ja rikaste RTO:lle Tulokaasu ennen RTO:ta Poistokaasu rikastimen jälkeen Virtaus, Pitoisuus Virtaus, Pitoisuus, Nm 3 /h VOC/TOC,mg/Nm 3 Nm 3 /h VOC/TOC,mg/Nm / / / / 375 Poistokaasu RTO:n jälkeen / / 20 Jälkipolttimesta syntyvän savukaasun koostumus on seuraava: CO, NOx, hiukkasia sekä pieniä määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. RTO:n puhdistusasteeksi on ilmoitettu 94,6 %. Laitetoimittajan tietojen mukaan olettaen, että käsittelyjärjestelmään tulevat todelliset virtaamat ovat yllä olevan taulukon mukaiset, RTO-jälkipolttimesta ilmakehään johdettavat päästöt on arvioitu suuruusluokiltaan seuraaviksi: Päästökomponentti Päästö, mg/nm 3 VOC, (TOC:nä mitattuna) < 20 CO < 50 NO x < 50 Jälkipolttimen poistokaasut johdetaan ilmaan 20 m korkean savupiipun kautta. RTO-jälkipolttimen ohiajotilanteet Hakemuksen mukaan ohiajotilanteet ovat harvinaisia muualta saatujen kokemuksen perusteella. Mikäli RTO:ssa ilmenisi häiriö konsentraattorissa tai

13 polttimessa, on osittainen tai kokonainen ohiajo mahdollista. Rexam on vastineessaan pyytänyt lupaviranomaisilta ohiajolupaa 8 tunnin kokonaiselle ohiajolle kerrallaan, kuitenkin niin, ettei 16 tuntia vuodessa ylitettäisi. Arvioitu kokonaispäästö VOC:lle kokonaisen ohiajon aikana (8 tuntia) on noin 305 kg eli 38 kg/h. Ohiajon aikana päästöt johdetaan ilmakehään 20 m pitkän savupiipun kautta. Mikäli häiriötä ei saada korjattua 8 tunnin aikana, ajetaan laitoksen toiminta kokonaan alas. Hakija esittää, että jokaisessa ohiajotilanteessa Rexam tekee valvovalle viranomaiselle välittömästi ilmoituksen, joka myös kirjataan viranomaisille menevään vuosiraporttiin. Ohiajotilanneraportissa ilmoitetaan ohiajon ajankohta ja kesto, häiriön syy ja tehdyt korjaavat toimenpiteet. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät ja käsittely Prosessista syntyvät suurimmat jätejakeet ovat jäteveden esikäsittelyssä syntyvä liete sekä alumiinijäte, joka toimitetaan alumiinirullien toimittajille takaisin kierrätettäväksi. Eri jätejakeiden arvioitua määrää ja käsittelytapaa on vaikea tarkasti ennakoida, mutta seuraavassa taulukossa on esitetty arviot toiminnasta kertyvistä suurimmista jätejakeista, -nimikkeistä ja määristä käyttäen Tanskassa olevan laitoksen vuonna 2010 kirjattuja jätteitä esimerkkinä. Taulukkoon on myös kerätty arvioidut käsittelytavat ja mahdolliset kuljettajat/vastaanottajat. Jätehuoltosopimukset tullaan tekemään sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on asianmukaiset luvat jätteen keräykseen ja käsittelyyn. 13 Jätelaji Jätenimike Määrä, Syntykohde Kuljettaja/ Käsittelytapa t/a vastaanottaja Jätevesiliete * 410 Jv-laitos Ekokem Oy Poltto Jäteöljy * 1,6 Tuotanto Ekokem Oy Polttoaineena (R1) Öljyiset jätteet * 6,5 Puristimien Ekokem Oy Polttoaineena (R1) jäähd., työpaja Jätehappo 06 01* 3,9 Pesurit, jv-laitos Ekokem Oy Neutralointi, poltto Lakka-, maali-, * 11,4 Maalaus, lakkaus Ekokem Oy Polttoaineena (R1) liuotinjätteet Alumiinijäte Alumiinin leikkaus Alumiinin Kierrätys (R4) tuottaja Puupakkausjäte ,3 Varasto - Kierrätys (R2) Energiajae ,4 Varasto, pakkaamo, - Polttoaineena (R1) toimisto Paperi, kartonki ,4 Pakkaamo, - Kierrätys (R2) toimisto Pahvi ,9 Pakkaamo, - Kierrätys (R2) toimisto Sekalainen romu ,1 Työpaja, varasto - Kierrätys (R4) Käytetyt Al-rullien kelat Al-rullien suoristaja Rullien toimittaja Kierrätys (R4)

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ 12.01. 20 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL 11 53101 Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot