Pyrkiikö Helsingin kaupunki yhä suuremmaksi teolliseksi toimijaksi pohjoiseurooppalaisille energiamarkkinoille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyrkiikö Helsingin kaupunki yhä suuremmaksi teolliseksi toimijaksi pohjoiseurooppalaisille energiamarkkinoille?"

Transkriptio

1 Bo-Erik Ekström Internetartikkeli Pyrkiikö Helsingin kaupunki yhä suuremmaksi teolliseksi toimijaksi pohjoiseurooppalaisille energiamarkkinoille? Ovatko omistajan valta ja vastuu erkaantuneet? Esimerkkejä kysymyksistä, joihin Helsingin kaupungin omistajaedustajien pitäisi saada vastaus, ennen kuin he päättävät sijoittamisesta uuteen, viidenteen ydinvoimalaan. Bo-Erik Ekström, Helsingin kaupungin asukasomistaja

2 2(5) Kymmenen tärkeää kysymystä, joihin Helsingin kaupungin omistajaedustajien pitäisi saada vastaus, ennen kuin he päättävät sijoittamisesta uuteen, viidenteen ydinvoimalaan. Helsingin kaupunki päättää pian liittymisestä konsortioon, joka rahoittaa suunnitteilla olevan viidennen ydinvoimalan ja aikoo ostaa siltä sähköä. Käyn läpi kymmenen tärkeää kysymystä, joista omistajaedustajamme Helsingin kaupunginhallinnossa tulisi olla perillä voidakseen tehdä ennen kaikkea liiketaloudellisesti järkevän päätöksen. En ole pätevä arvioimaan, onko ydinvoimala tarkoituksenmukainen energianlähde, mitä poliittisia riskejä sijoitukseen voi sisältyä, ja onko Suomen sähköntuotantoa lainkaan tarpeen laajentaa, joten en puutu niihin kysymyksiin. 1. Pysyykö Helsingin kaupungin sähköntuotannon rakenne muuttumattomana? Helsingin kaupunki harjoittaa sähköliiketoimintaa liikelaitoksen muodossa, joka on sijoittanut 250 milj. euroa tytär- ja osakkuusyhtiöihin, joista Mankala omistaa suurimman osan kaupungin 10 % osuudesta Teollisuuden Voimassa ( TVO ). EU:ssa valmistellaan lakiehdotusta, joka edellyttäisi kaikkien suurten sähköyhtiöiden jakelutoimintojen yhtiöittämistä. Olemme voineet lukea lehdistä, että oma energiamarkkinavirastomme on jo kiinnostunut kaupungin sähkönjakelun hinnoittelusta, ja se on luultavasti antanut alkusysäyksen EU:n suunnittelemalle uudistusprosessille. Jos ei valtiomme niin EU puuttunee jo nykyisen suunnitteluhorisontin puitteissa (8 10 vuoden sisällä) myös liikelaitosten toiminnan verovapauteen, koska se antaa niille kilpailuedun osakeyhtiömuotoiseen sähköliiketoimintaan verrattuna. => Onko kaupungin sijoituslaskelmassa otettu huomioon, että Helsingin kaupunki saattaa joutua maksamaan veroa sijoituksen tuotosta? 2. Millaisia sopimuksia Helsingin kaupunki aikoo solmia TVO:n kanssa, jos voimalan omistusosuus toteutetaan Mankala Oy:n tai vastaavan yhtiön kautta? Mankalalla on osakassopimus, johon sisältyy mm. erilaiset riskitilanteet TVO:n toiminnassa (seisokki / räjähdysonnettomuus / terroriteko), joista kaikki osakkeenomistajat ovat vastuussa suhteessa omistusosuuteensa. => Ovatko omistajaedustajamme tutustuneet nykyiseen osakassopimukseen ja ovatko he saaneet tutustua mahdollisiin uusiin sopimuksiin? 3. Millaiset tuottovaatimukset Helsingin kaupunki asettaa riskipääomalle / omalle pääomalle, jonka se aikoo sijoittaa? Helsingin kaupungilla on Helsingin Energian omistajana 10 % tuottovaatimus siihen sijoittamalleen peruspääomalle ( 475 milj. euroa). Me omistajat emme vaadi mitään tuottoa kertyneistä voittovaroista tai vapaaehtoisista varauksista (noin 300 milj. euroa). Se tarkoittaa sitä, että koko oman pääoman (775 milj. euroa) todellinen veroton tuottovaatimus on noin 6,5 % eli noin puolet siitä, mitä yksityisten yhtiöiden omistajilla voidaan olettaa olevan ennen veroja. => Onko laskelma tehty yllä mainitun verottoman tuottovaatimuksen mukaan? Se saattaa siinä tapauksessa osoittautua liian alhaiseksi aiemmin mainitun verotusaseman muutoksen myötä. Tuottovaatimus on lisäksi selvästi alhaisempi kuin osakeyhtiömuotoihin tehtävillä sijoituksilla.

3 3(5) 4. Kuinka suuri Helsingin kaupungin sijoitusriski olisi? Olemme voineet lukea lehdistä, että TVO:n arvio kokonaissijoituksesta on 3,2 miljardia euroa, tai jos Helsingin kaupunki lähtee mukaan nykyisellä osuudellaan sen sijoitusriski on 320 milj. euroa. On esitetty, että sijoitus katettaisiin 20 %:sti omalla pääomalla ja 5 %:sti pääomalainalla. Tässä vaihtoehdossa Helsingin kaupunki sijoittaisi noin 80 milj. euroa omaa pääomaa ja ottaisi kannettavakseen ehdoista ja takaussitoumuksista johtuen noin 240 milj. euron sijoitusriskin TVO:n taseessa olevasta lainasta. => Mitä vakuuksia Helsinki konsernina antaa TVO:n ottamalle lainalle, onko vakuudet vahvistettu, ja kenellä on valtuudet antaa niitä missäkin hallintoasteessa? 5. Millä tavoin Helsingin kaupunki aikoo rahoittaa osuutensa ja millä ehdoin? Jos oletetaan, että oma pääoma sijoitetaan Mankalan kautta, omistajien antamat ja rahoittajien vaatimat vakuudet vaikuttavat lainattavien varojen hintaan ja siten myös TVO:n kiinteään hintaan, jolla se toimittaa sähköä jäsenilleen. En yllättyisi, jos pankit haluaisivat tietää, keitä yhtymän lopulliset jäsenet ovat. Lainan hinta riippuisi siitä, keitä jäsenet ovat, ja jäsenten liittymispäätös riippuisi lainojen hinnoista ja ehdoista. Asian käsittely voi tästä johtuen pitkittyä. Kun Helsinki päättää liittymisestään ( ), konsortion muut jäsenet eivät ole vielä tiedossa. => Onko rahoitus vahvistettu ja vastuukysymykset selvät? Kenellä on valtuudet tehdä päätös asiassa Helsingin kaupungin osalta? Ovatko omistajaedustajat tietoisia kokonaissijoituksen suuruudesta? 6. Kuinka suureksi Helsingin kaupungin tuleva sähkönkulutus on arvioitu? Helsingin Energialla on omaa sähköntuotantoa ja sähkösopimusten kautta ostettua kapasiteettia kaksinkertainen määrä Helsingin sähkönkulutukseen nähden eli lähes 200%:n omavaraisuusaste. Ylijäämä myydään pääasiassa vapailla sähkömarkkinoilla. Sen myötä Helsingin kaupunki on jo nyt merkittävä toimija ns. spot-markkinoilla. => Onko arvioitu, että Helsingin sähkönkulutus kaksinkertaistuu vuoteen 2010 mennessä, jonka vuoksi lisäkapasiteetti on tarpeen, vai pyrkiikö Helsingin kaupunki lisäämään osuuttaan teollisena toimijana pohjoiseurooppalaisilla sähkömarkkinoilla? 7. Mikä on Helsingin kaupungin käsitys sähkön markkinahinnan kehityksestä seuraavan 15 vuoden aikana? Sijoittaminen ns. spot-markkinoihin edellyttää sekä käsitystä markkinoiden hintakehityksestä että hallitustason päätöksen siitä, millä riskiprofiililla yhtiö saa toimia, ja se on sidoksissa yhtiön oman pääoman määrään. Tämän tyyppisiin markkinoihin sijoitettaessa laskelmiin tulee sisällyttää monia riskitekijöitä. Sijoitus on erittäin pitkäaikainen ( vuotta ), hintakehitys on vaikeasti arvioitavissa, tuloja alkaa virrata vasta kahdeksan vuoden kuluttua, mutta kuluja syntyy toiminnan alusta lähtien jne. => Ovatko omistajaedustajat tietoisia HE:n riskinhallintapolitiikasta? Minkä riskinhallinnan periaatteen mukaan sijoituslaskelma on tehty? Mikä on Helsingin kaupungin oma käsitys sähkön hintakehityksestä seuraavan vuoden aikana?

4 4(5) 8. Millä tavalla sijoitus hyödyttäisi Helsingin kaupungin asukkaita? Sähkömarkkinat on vapautettu säännöstelystä, joten sähköntoimittajan voi valita vapaasti kaikkialla maassa. Kaupungin nykyinen tapa toimia on, että TVO myy omistajilleen omistusosuutta vastaavan määrän sähköä ns. omakustannushintaan, ja marginaali (aiemmin mainitun sähkön markkinahinnan ja ennalta sovitun omakustannushinnan erotus) realisoituu omistajille. Kaupungin omistama Mankala on sekin omakustannushintainen yhtiö, joka myy sähköntuotantonsa HE:lle, ja siinä muodostuu siis tämän kaupan lopullinen marginaali. Helsingin Energialla on karkeasti jaoteltuna neljä erilaista loppuasiakasta: HE:n sähköntoimittajakseen valinneet helsinkiläiset, muualla asuvat HE:n sähköntoimittajakseen valinneet asiakkaat, Helsingin kaupunki itse sekä aiemmin mainitut ns. spot-markkinat. Helsingin kaupunki on ollut siinä uskossa, että liikelaitoksesta on tuloutettu Kilpailuviraston sallima maksimimäärä voittovaroja. Saimme hiljattain selville, että käsitys on kolmen vuoden takainen ja etteivät viranomaiset ole erityisen kiinnostuneita liikelaitosten ja kaupungin välisestä rahaliikenteestä vaan HE:n ja sen asiakkaiden välisestä kassavirrasta (kuten energiamarkkinavirastonkin tuore aloite osoittaa). => Miten tämä uusi tieto vaikuttaa tehtyihin laskelmiin? Jos me omistajina asetamme sijoitetuille varoillemme suuremman tulouttamisvaatimuksen, merkitsee se myös laaditun sijoituslaskelman tuottovaatimusten korottamista. Jos laskelma on pohjautunut aiemmin mainittuun tulouttamistasoon ( 6,5 % omasta pääomasta) ja omistajat nyt päättävät korottaa tulouttamisprosentin samalle tasolle kuin muilla konsortion jäsenillä luultavasti on, miten tämä vaikuttaisi sijoituksen kannattavuuteen? Aikovatko omistajaedustajat tutkia muita keinoja kanavoida sijoituksesta koituva hyöty Helsingin asukkaiden hyväksi kuten esimerkiksi matalampia sähkön hintoja kouluille, sairaaloille tai vanhuksille tai asukasalennuksia Helsingin vetovoiman lisäämiseksi suhteessa muihin kaupunkeihin? 9. Onko Helsingin kaupungin energialiiketoiminta organisoitu omistajien kannalta optimaalisella tavalla? Helsingin Energian päätösvalta jakautuu ydinvoima-asiassa omistajien suunnalta kuuden eri hallintoasteen kesken: 1. Niin kutsuttu tekninen lautakunta muodostuu yhdeksästä poliittisesta luottamushenkilöstä, ja se valmistelee sijoituksia ja pohjustaa seuraavan hallintoasteen päätöksentekoa. Sen jäsenistöön kuuluu myös HE:n toiminnasta kaupungin konsernin sisällä vastaava henkilö, tällä hetkellä ylipormestari Siitonen, sekä kaupunginhallituksen edustaja, Risto Meriläinen. Lautakunta on äänestänyt ydinvoimalaan sijoittamisesta kahdesti. Energiakysymyksiä käsitteleviin kokouksiin osallistuu myös Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen. 2. Kaupunginhallitus on tehnyt myönteisen päätöksen asiassa ja odottaa nyt kaupunginvaltuuston kantaa asiaan. 3. Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksen asiassa

5 5(5) Lisäksi kolme tärkeää tahoa osallistuu päätöksentekoon asiassa : 4. Mankalan hallitus, joka virallisesti tekee sijoituksen ja sopii mahdollisista uusista ehdoista TVO:n kanssa. Mankalan hallituksen puheenjohtaja on ylipormestari Siitonen ja varapuheenjohtaja on Martin Meinander. Mankalan toimitusjohtaja on Helsingin Energian toimitusjohtaja, Seppo Ruohonen, joka on kaupunginvaltuustolle annetun tiedon mukaan (Seurantaraportti 2/2002 tytäryhteisöt) myös Mankalan hallituksen jäsen. 5. Helsingin kaupungilla on Mankalan kautta yksi edustaja TVO:n hallituksessa, HE:n toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, joka on myös kaupungin edustaja konsortion talousvaliokunnassa. 6. TVO:lla on hallintoneuvosto, jossa Martin Meinander on mukana Helsingin kaupungin edustajana. Ovatko kolmessa ensin mainitussa hallintoasteessa mukana olevat omistajaedustajamme tietoisia siitä, millaiset näiden instanssien ulkopuolella tehdyt päätökset voivat vaikuttaa ydinvoimalasijoitukseen? Missä marssijärjestyksessä päätökset tehdään? Oliko kaupunginhallitus ja ovatko kaupunginvaltuutetut lopullista päätöstä tehdessään tietoisia siitä, mitkä kysymykset ovat vielä avoimia? 10 Miksi sijoituslaskelma on julistettu salaiseksi? Koko sijoituslaskelma on julistettu salaiseksi, ja siksi ulkopuolisten, puolueettomien asiantuntijoiden on mahdotonta ottaa kantaa siihen, vaikka omistajaedustajamme niin toivoisivatkin. Päätöksentekijämme joutuvat perustamaan päätöksensä sisäisesti saatuihin tietoihin. Useimmat yritykset turvautuvat tärkeitä päätöksiä tehdessään ulkopuolisiin neuvonantajiin, jotka jollain tavalla täydentävät yrityksen omia resursseja. Tällaiset toimijat käsittelevät päivittäin luottamuksellista ja salaista tietoa, ja se on aivan normaalia heidän työssään. Olettaisin, että muut yhtymän jäsenet ovat käyttäneet ulkopuolisia neuvonantajia näin mittavassa sijoitusasiassa, ja olisin hämmästynyt, jollei Helsingin kaupunki olisi toiminut samoin. Ovatko omistajaedustajat saaneet kuulla ulkopuolisten neuvonantajien näkemyksiä sijoituksesta? Yritystaloudellisessa tutkimuksessa on käytössä käsite aktiivinen omistaja. Aktiivisella omistajalla on osaamista, ja hän kantaa vastuun pääomasta, jonka luominen kestää kauan ja joka on pitkäikäistä. Aiottu ydinvoimalasijoitus on pitkäaikainen (40-50 vuotta) ja sen rakentaminen kestää kauan. Omistajavastuun kantavilla omistajaedustajillamme tulee olla laaja ja syvä tuntemus päätöksen seurauksista ja riskeistä Helsingille konsernina ja sen asukkaille. Omistaja, joka arkisesti ilmaistuna aktiivisesti käyttää omistajan valtaansa, on sellainen, jonka tietopohja on niin laaja, että hän hallituksen kokouksissa kykenee asettamaan yritysjohdolle oikeat kysymykset, ja joka osaa arvioida annettujen vastausten arvon. Omistajavastuuta ei pidä delegoida ilman selkeää mandaattia alaspäin organisaatiossa henkilöille, joilla ei ole tai joiden ei tule kantaa omistajavastuuta.

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

ja alijäämäisiä moititaan! Tämä järjestelmä nostaa myös Helsingin palveluiden yksikkökohtaisia kustannuksia muihin kuntiin vertailtaessa.

ja alijäämäisiä moititaan! Tämä järjestelmä nostaa myös Helsingin palveluiden yksikkökohtaisia kustannuksia muihin kuntiin vertailtaessa. Mitä! Että sinäkin... Mitä sitä yksi ihminen voi, kun hyvinvointivaltiolta halutaan riisua se hyvinvointi, niin että jäljelle jää pelkkä valtio! Voi paljonkin, jos vain sinä pidät pintasi. Niin, ja me

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Kunta ja yhtiöittäminen

Kunta ja yhtiöittäminen Kunta ja yhtiöittäminen Vesa Vesterinen Kunta ja yhtiöittäminen K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTA JA YHTIÖITTÄMINEN Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen

Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen Fennovoima-hankkeen vaikutus kuntien talouteen Sisällysluettelo 1. Analyysin lähtökohdat 2. Kassavirta-analyysin keskeiset tulokset 3. Mankala-yhtiömuotoon liittyvät riskit ja kunnan rooli 4. Muut ydinvoimalaan

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot