MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN HELSINGISSÄ. -Asumisopas maahanmuuttajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN HELSINGISSÄ. -Asumisopas maahanmuuttajalle"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN HELSINGISSÄ -Asumisopas maahanmuuttajalle TIIVISTELMÄ Mikola Terhi Opinäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK)

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ(ABSTRCT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/HELSINGIN YKSIKKÖ Mikola Terhi, Maahanmuuttajien asuminen Helsingissä Helsinki s. 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, sosionomi(amk). Lähtökohtana oli Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniatyön, Selviydy Suomessa!- projektissa tekemäni työharjoittelun aikana todettu tarve kirjallisen asumisoppaan tuottamisesta maahanmuuttajille ja avuksi heidän kanssaan toimiville tahoille. Asunnon vuokraukseen, hoitoon ja kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin tuli päivittäin yhteydenottoja, eikä helppolukuista asumisopasta ollut saatavilla ja sen tarve oli ilmeinen. Asumisoppaan kirjallisen materiaalin kerääminen ja rajaaminen alkoi työharjoittelujakson aikana syksyllä 2001 ja jatkui alkukevääseen 2002, jolloin opas oli valmiina painoon. Opasta jaettiin mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan Maahanmuuttoyksiköihin, Helsingin kaupungin Kiinteistöyhtiön kehittämisosastolle ja eri aluesosiaalitoimistoille. Oppaan painokustannuksista vastasi Selviydy Suomessa!-projekti. Opas on herättänyt paljon kiinnostusta ja se on saanut positiivista palautetta selkeydestään ja helppolukuisuudestaan. Oppaasta on tulossa somaliankielinen versio ja vuoden 2003 puolella arabian- sekä englanninkieliset versiot. Työn kirjallisessa osuudessa käyn läpi keskeisiä maahanmuuttajien asumiseen Helsingissä liittyviä ongelmakohtia sekä muita ratkaisuja niiden vähentämiseksi. Asiasanat: Maahanmuuttajat, asuminen, asuntopolitiikka, produktiot

3 ABSTRACT Terhi Mikola Helsinki pages, 5 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree programme in social welfare, health and education. Bachelor of Social Sciences. The purpose of this thesis was develop a housing handbook for immigrants in Helsinki, Finland. This handbook was made in connection with a project called `Survive in Finland!`, a part of the diaconal work at Helsinki Deaconess Institute. The mission of the project is to work with and support lonely immigrant men. The need for this handbook came to the notice of `Survive in Finland` because they were being asked daily for helping dealing with housing problems. The guide was created in a very logical and easy to read format. It contains information, housing vocabulary, and solutions to common problems. The theoretical part of the thesis deals with the system and methods of Helsinki City for dealing with immigrants and working with their problems. The handbook has been distributed to many institutions and organisations that deal with immigrants and multicultural issues in the Helsinki area. The handbook in now being translated into Somali and Arabic and will possibly be translated in 2003 into English. The handbook can be found at Helsinki Deaconess Intitute`s websit: Keywords: immigrants, housing, housing policy, production

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 ULKOMAIDEN KANSALAISET HELSINGISSÄ 7 3 MAAHANMUUTTAJIEN ASUMISONGELMAT Helsingin kaupungin vuokra-asuntopolitiikka Yksinäiset miehet ja isot perheet Syrjintä ja muukalaisviha 4 RATKAISUJA ASUMISEN ONGELMIIN Asumisneuvojatyö Alueellinen sosiaalityö Erityissosiaalitoimiston akuuttiperiaate 5 TUOTOKSENA ASUMISOPAS Asumisoppaan lähtökohta ja yhteistyötahot Asumisoppaan sisältö Asumisopas maahanmuuttajalle 18 6 ASUMISOPPAAN KÄYTTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI 19 LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyöprosessissa tarkastelen maahanmuuttajien tuomia uusia haasteita asuntoasioissa Helsingissä. Opinnäytetyön varsinainen tuotos on Asumisopas maahanmuuttajalle. Selviydy Suomessa!-projekti on yksi Helsingin Diakonissalaitoksen monista diakoniatyön projekteista. Selviydy Suomessa!-projektin kohderyhmänä on maahanmuuttajamiehet ja tavoitteena on parantaa sosiaalisia suhteita, auttaa asunto- työ ja ihmissuhdeongelmissa sekä tarjota säännöllistä mieskerho -toimintaa. Projektissa tekemäni työharjoittelun aikana syksyllä 2001 esiin nousivat maahanmuuttaja asiakkaiden erilaiset asumiseen liittyvät ongelmat, kuten asunnon vaihtoon, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Totesimme, ettei meillä ollut tarjottavana selkeää kirjallista materiaalia asumisen sujuvuuden parantamiseksi. Tarve asumisoppaalle oli siis ilmeinen. Selviydy Suomessa!-projekti tekee tiivistä yhteistyötä monien maahanmuuttajatahojen kanssa, joten opas jaetaan maahanmuuttajien lisäksi myös heidän kanssaan toimiville tahoille. Oppaan kustannuksista sekä jakamisesta maahanmuuttajien kanssa toimiville yhteistyötahoille vastaa Selviydy Suomessa!- projekti. Oppaan tarkoituksena on selventää maahanmuuttajille asumiseen liittyvää sanastoa ja antaa selkeitä ohjeita asunnon vuokrauksesta, vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asunnon huollosta. Erityisesti kaivataan asunnon vaihtamiseen, vuokralaisen oikeuksiin javelvollisuuksiin sekä kunnossapitoon liittyvää kirjallista materiaalia sekä konkreettista tukea viranomaistahoilta. Helsingin asuntotilanteesta kärsivät eniten, myös kantaväestön keskuudessa, yksinäiset miehet ja isot perheet. Pienistä asunnoista on huutava pula eikä isoille perheille ei valitettavasti pystytä osoittamaan tarpeeksi suuria asuntoja.

6 6 Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta niihin saatava konkreettinen apu on ollut heikkoa. Pelkkä kirjallinen tai suullinen tieto ei aina maahanmuuttajalle riitä. Siksi kädestä pitäen - opastus olisi tärkeää. Valitettavasti tällä hetkellä esim. sosiaalitoimen aika on hyvin rajallista käytännön avun antamiseksi. Maahanmuuttajan vieressä kulkeminen ja konkreettinen neuvonta kuitenkin tuottavat tuloksia, varsinkin asuntoasioissa. Selkeää auttamismallia on vaikea saada syntymään, koska jokaisen asiakkaan ongelmat ovat erilaisia. Päätehtävä on asumisen sujuvuuden parantaminen ja monipuolisen yhteistyön tekeminen eri verkostojen kesken. Yhteistyöllä asumisasioitakin voidaan hoitaa pitkälle ja tällä turvataan myös asumisen sujuvuus.

7 7 2 ULKOMAIDEN KANSALAISET HELSINGISSÄ Helsingin asukasluku on , joista ulkomaiden kansalaisia on (Tilastokeskus ). Helsingissä asui vuonna 1997 jo 145 eri kansalaisuutta edustavaa ihmistä. Kaikista Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista kolmannes asuu Helsingissä. (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, 1999, 20). Maahanmuuttajia asui eniten itäisissä kaupunginosissa, joiden asukkaista jo 7.5 % oli ulkomaalaisia.(jaakkola 1999, 130). Päivittäisessä kanssakäymisessä se näkyy erityisesti asuinalueiden arjessa. Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Uudenmaan alueelle muuttaneiden ulkomaan kansalaisten määrä on kymmenessä vuodessa lähes nelinkertaistunut. (liite1). Luku on todella suuri, kun verrataan esimerkiksi koko Varsinais-Suomen alueella asuvia ulkomaan kansalaisia, joita tilastotietojen mukaan on vuonna 2000 ollut (liite 2). Maahanmuuttajien määrän nopea kasvu on tuonut uusia haasteita Helsingin kaupungille ja myös kantaväestöön kuuluville asukkaille astui voimaan laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista. Laki olisi varmasti ollut tarpeen jo vuosia aikaisemmin, koska maahanmuuttajia alkoi saapua Suomeen enenevässä määrin jo 1990-luvun alussa. Kotoutumisella tarkoitetaan, että maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään tasavertaisina jäseninä. Kotoutumisen painopiste on maahanmuuton alkuvaiheessa, jolloin maahanmuuttajaa tuetaan tehostetuilla kotouttamistoimenpiteillä. (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotoutumisohjelma1999, 25).

8 8 Kotoutumissuunnitelma laaditaan tukemaan maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankinnassa. Suunnitelma laaditaan yhdessä maahanmuuttajan, kunnanja työvoimaviranomaisen kanssa. Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista tukemalla suomen kielen opiskelua, koulutusta, työllistymistä ja osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan. (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotoutumisohjelma1999,15). Asuinympäristöön kotoutumisen edistämisen kannalta kaupungin vuokraasunnot tarjotaan maahanmuuttajille tasaisesti ympäri kaupunkia. Asukastoiminnan lisäämisellä pyritään edistämään maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1999,15). Maahanmuuttopolitiikan hallinnosta vastaavat useat ministeriöt sekä Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO). Yhteistyöverkostoina toimivat maakunnat, läänit sekä kansalaisjärjestöjen, kunnallishallinnon ja kirkon sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen edustajat. Lisäksi poliisi sekä rajaviranomaiset hoitavat osaltaan maahanmuuttopolitiikkaa. Neljä eri ministeriötä koordinoi maahanmuuttoa Suomeen. Ulkoasianministeriön alla ovat mm. oleskelu- ja työluvat, Työministeriö hoitaa vastaavasti pakolaiset, siirtolaiset ja turvapaikanhakijat, työvoimaja elinkeinokeskukset sekä vastaanottokeskukset. Ulkomaalaisvirasto toimii Sisäasiainministeriön alaisena ja sen tehtävä on huolehtia oleskeluja työluvista, käännytyksistä, karkotuksista sekä turvapaikka-asioista. Poliisi ja rajaviranomaiset hoitavat mm. käännytysten ja karkotusten täytäntöönpanot. Lisäksi Opetusministeriölle kuuluu maahanmuuttajien koulutus ja kulttuuripalvelut.

9 9 3 MAAHANMUUTTAJIEN ASUMISONGELMAT 3.1 Helsingin kaupungin vuokra-asuntopolitiikka Kerrostaloasuminen on vierasta. Valtaosa meidän yksikkömme pakolaisasukkaista tulevat omakotitaloista ja perheen keskuudesta. Yksin asuminen on vierasta. Pakolaisille kuten paluumuuttajillekin asuminen vuokraasunnossa on hyvin erilaista kuin kotimaassa. Laitteet ja kalusteet eivät ole yleensä kuuluneet vuokraan. (Maahanmuuttoyksikön työntekijä, haastattelu Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ovat erilaisten inhimillisten ja materiaalisten resurssien puute, tahaton ja tahallinen syrjintä, akkulturaatiostressi eli vieraaseen kulttuuriin sopeutumisesta aiheutuva stressi sekä kulttuurietäisyys. (Pärtty-Äyräväinen, 2000,8). Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä työskentelevän Kirsi Pärtty- Äyräväisen selvityksessä kävi ilmi kiinteistönhoitajien ja asukkaiden näkemyksiä siitä, mitä pidettiin ongelmien syinä. Asukkaiden mielestä kielitaidon puute aiheutti eniten ongelmia, kun taas kiinteistöhoitajien mielestä selkeä opastamisen puute on syy ongelmiin. Maahanmuuttajia sijoittuu Helsingissä keskimääräistä enemmän alueille, joissa asuu kantaväestön syrjäytyneitä. Tämä aiheuttaa usein maahanmuuttajiin kohdistuvaa tahallista ja tahatonta syrjintää. Naapuriavun puute koetaan maahanmuuttajien keskuudessa isoksi ongelmaksi ja keskinäiset riita-asiat kärjistävät tilannetta. Talon muiden asukkaiden rasistinen tai syrjivä asenne maahanmuuttajaa kohtaan ei edistä yhteiskuntaan integroitumista. Yksityisillä asuntomarkkinoilla maahanmuuttajia ei useinkaan valita vuokralaisiksi ja he ovat kaupungin tarjoaman asunnon varassa. Maahanmuuttajilla kaupungin asunnon saantiin liittyvät ongelmat eivät juuri eroa valtaväestöstä, koska kaupungin vuokra-asunnon saamiseen ulkomaalaistausta ei vaikuta millään tavalla. Maahanmuuttajat ovat Suomessa pysyvästi asuessaan asuinpaikan ja asumismuodon valinnan suhteen samassa asemassa kuin muukin väestö. (Komiteamietintö 1997:5, 196).

10 10 Kun maahanmuuttaja on saanut oleskeluluvan A3 statuksella (liite3), on Helsingin kaupungin tehtävänä hankkia hänelle tai perheelle asunto. A4 statuksen saanut maahanmuuttaja ei ole oikeutettu saamaan kaupungin asuntoa. Helsinkiin muuttava maahanmuuttaja ei siis kuulu asunnonsaajien piiriin, jos hänelle on osoitettu asunto muusta kaupungista. Maahanmuuttajilla ei välttämättä ole tietoa siitä, että he eivät kuulu asunnonsaajiin, jos heillä on asunto osoitettuna toisessa kaupungissa. Yksityisiltä markkinoilta maahanmuuttajan on todella vaikea saada omaa kotia, koska vuokranantajat pelkäävät mahdollisia vuokranmaksuun, asunnon hoitoon ja korjausvastuuseen liittyviä riita-asioita. Pelko ja tietämättömyys sekä syrjintä voivat myös osaltaan liittyä siihen, ettei yksityiset vuokraa asuntoja maahanmuuttajille. Helsingin kaupungilla on velvollisuus tarjota jokaiselle asunnottomalle yöpaikka. Asuntolapaikka järjestetään Helsingissä Erityissosiaalitoimiston kautta. Myös Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoasioita hoitava Maahanmuuttoyksikkö tarjoaa tilapäisasuntoja juuri Suomeen muuttaneille. Maahanmuuttajat kokevat asuntolaan menon vaikeaksi, koska pelkäävät muiden asukkaiden reaktioita. He majailevat mielellään tuttavien tai sukulaisten luona. Tämä aiheuttaa usein myös ongelmia naapureiden tai isännöitsijän kanssa, koska asunnon haltija ei ole tehnyt ilmoitusta pitkään kodissa majailevasta ystävästä. Alivuokralaissopimuksen mukaan päävuokralaisen ottaman alivuokralaisen on oltava sukulainen.

11 Yksinäiset miehet ja isot perheet Yksinäisten miesten asumisongelmien takana on yleensä avioero, jossa asunto jää vaimolle ja lapsille. Helsingissä pienten asuntojen tarve olisi erittäin suuri ja huonoimmassa asemassa maahanmuuttajista ovat tällä hetkellä yksinäiset miehet. Asumisongelmia esiintyy lisäksi paljon yksinhuoltajaäideillä. Nämä ryhmät ovat listan kärjessä myös valtaväestön keskuudessa. Suurien perheiden ongelmana ovat liiat pienet asunnot. Helsingillä ole tarjota heille tarpeeksi isoja asuntoja ja niiden tuottaminen kaupungille on kallista. Vuonna 1999 asunnottomia maahanmuuttajia oli Tuula Reimanin tekemän tutkimuksen mukaan 181. Asunnottomien maahanmuuttajien määrää on vaikea kokonaisuudessaan tietää, koska tilastoista puuttuvat ystävien ja sukulaisten luona asuvat ihmiset. Kyse on tällä hetkellä, joka tapauksessa useimmasta sadasta asunnottomasta maahanmuuttajasta. 3.3 Syrjintä ja muukalaisviha Naapuriavun puuttumista maahanmuuttajat pitävät isona ongelmakohtana ja siksi tarvitaan suvaitsevaa ja rohkaisevaa tukea juuri suomalaiselta naapurilta. Tällöin useammat ongelmat naapureiden kanssa voitaisiin välttää. (ks.esim. Pärtty-Äyräväinen,Kirsi). Valitettavasti asumisongelmia synnyttää syrjintä ja muukalaisviha, jolloin ongelmat entisestään kärjistyvät. Asunnon vaihdon syy ei kuitenkaan saisi olla naapurien syrjintä, vaan maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden tulisi sopia riita- asia niin, ettei muuton syynä olisi naapurikina.tarvitaan selkeää ja tiukkaa puuttumista rasismiin ja muukalaisvihaan, maahanmuuttajan kotoutumisen edistämiseksi. Maahanmuuttajan pitäisi myös itse puuttua häneen tai perheeseen kohdistuvaa rasismiin ja muukalaisvihaan. Maahanmuuttajanaisen kertomus haastattelussa ( )

12 12 Maahanmuuttajaperheen äiti on kokenut tulleensa väärinkohdelluksi kantaväestöön nähden. Hän ei saanut avaimia asuinalueensa yhteiseen kerhotilaan. Avaimen haltija ei halunnut luovuttaa avainta, koska oli kuullut maahanmuuttajien jättävän roskia mm. vaippoja ja ruuantähteitä tilojen roska-astioihin haisemaan. Lisäksi naisen kotiovea on töhritty ihmisen ulosteilla, lastenvaunuihin on virtsattu ja lapsia kiusattu pihalla. Hän kokee olevansa voimaton, koska poliisi ei ole puuttunut asiaan, vaikka hän on tehnyt asiasta ilmoituksia. Vain harvat maahanmuuttajat ovat hakeneet apua kokemaansa syrjintään. Lievissä rasistiseen kohteluun liittyvissä tapauksissa 90% ei ole ottanut yhteyttä poliisiin. Maahanmuuttajien esille tulleet syrjintäkokemukset poliisin taholta saattavat osaltaan vaikuttaa haluttomuuteen ilmoittaa rasismista tai syrjinnästä poliisille. (Jasinskaja-Lahti&Liebkind, 1997,57). 4. RATKAISUJA ASUMISEN ONGELMIIN 4.1 Asumisneuvojan työ Helsingin ensimmäinen Asumisneuvoja -hanke käynnistyi Kontulan Kiinteistöt Oy:ssä virallisesti 1999, jolloin hallitus teki päätöksen rahoituksen hakemisesta EU:n URBAN- ohjelmalta ja Uudenmaan liitolta. Jo vuosien ajan ennen virallista päätöstä Kontulat Kiinteistöt Oy:ssä oli todettu tarpeelliseksi viranomaisten ja alueentyöntekijöiden sekä asukkaiden yhteistyön tiivistäminen. Toimintakertomuksen mukaan erityistä apua asuntoasioissa tarvitsivat neljä pääryhmää: maahanmuuttajat, mielenterveysongelmaiset, päihteidenkäyttäjät ja ikääntyvät. ( Asumisneuvojan toimintakertomus ,4 9.) Maahanmuuttajat tarvitsevat selkeää ja konkreettista asumisen opastusta, koska pulmat liittyvät usein huoneiston hoitoon tai vuokranmaksuasioihin. Asumisneuvojan arkityöhön liittyy olennaisesti ohjaus, neuvonta, terapeuttinen ja tukeva kuunteleminen, kotikäynnit, erilaiset virkamies- ja yhteistyökokoukset sekä asiakasyhteistyöpalaverit.

13 13 Tällä hetkellä maahanmuuttaja ei välttämättä edes tiedä kuinka hän toimii ja keneen voisi ottaa yhteyttä silloin, jos asumisongelmia tulee. Ongelmia aiheuttaa myös viranomaiskulttuuri ja -kieli, jonka ymmärtäminen on maahanmuuttajalle vaikeaa. Asumisneuvojan työ on tässä tapauksessa ratkaisevan tärkeää, että esim. häätö saataisiin estettyä. Häädön tai vuokrarästin ilmetessä ne viedään perille asukkaan luokse, jolloin kerrotaan valituksesta, häädöstä jne. Annetaan asukkaan kertoa oma versio tapahtuneesta, josta tiedotetaan tarpeen mukaan isännöitsijälle tai taloyhtiölle. Pyritään selvittämään nopeasti syyt ja vaikuttamaan päätöksiin. Juuri nopea toiminta tuottaa tulosta, koska asiat jäävät muuten usein hoitamatta ja yleensä siksi, ettei maahanmuuttaja tiedä keneen hän voi näissä tilanteissa ottaa yhteyttä. Kunnon asumisopastus kaikille maahanmuuttajille. Tukiverkostoja yksinäisille sekä kodinhoidollista tukea/apua monilapsisille perheille, varsinkin yksinhuoltajaäideille (Maahanmuuttoyksikön työntekijä, haastattelu ). Asumisneuvojan työlle asetettiin monenlaisia tavoitteita, kuten yhteistyö asukkaiden kanssa, asumiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy sekä vaikeuksiin joutuneen asukkaan opastaminen. Osaksi työnkuvaa nähtiin myös yhteistyö alueella toimivien hallintokuntien ja työntekijöiden kanssa. Työn tavoitteeksi tuli myös asumisviihtyvyyden lisääminen, häätöjen vähentäminen vuokravelkojen ja häiriköinnin vuoksi sekä yhteistyöverkoston luominen. Asumisen ongelmiin on käytössä paljon hyviä ratkaisuja, kuten sosiaalisen isännöinnin ja/ asumisneuvojien koulutus (kumpaakin nimitystä käytetään) sekä tiivis yhteistyö maahanmuuttajatahojen kanssa. Selkeästi tarvitaan myös kädestä-pitäen ohjausta, neuvontaa ja luettavaksi annettavaa tietopakettia talo- ja kiinteistöyhtiöiden säännöistä, asumiseen liittyvästä sanastosta, asunnon vaihdosta ja kunnossapidosta. Läntisellä alueella (Länsi-Helsinki) muutama taloyhtiön isännöitsijä on huomioinut maahanmuuttajat erityistukea tarvitsevina ja tekee yhteistyötä mm alueen sosiaalitoimiston kanssa. (Maahanmuuttoyksikön työntekijän haastattelu )

14 Alueellinen sosiaalityö Alueellinen sosiaalityö kattaa kaiken sosiaalipalvelutoimiston tuottaman sosiaalityön. Se voidaan jakaa seuraavasti: A) Aluesosiaalityö: Kohdennettu ensisijaisesti aikuisasiakkaille ja perheille. B) Eriytynyt sosiaalityö: Kohdennettu erityisryhmille tai kysymyksiin mm. Asunnottomien ja maahanmuuttajien palveluihin. C) Yhdennetty sosiaalityö: Kohdennettu lastensuojelu- ja toimeentulotukisekä päihdetyöhön. ( Aluesosiaalityö Helsingissä, 2000,42-43.) Maahanmuuttajan kohdalla eriytynyt sosiaalityö tuo parhaan mahdollisen tuen saada apua. Helsingissä sosiaalivirasto tarjoaa aluesosiaalityön palveluiksi: palveluohjausta, akuuttipalvelua ja muutostyötä. Palveluohjauksessa autetaan löytämään sopivat palvelut kaupungin tarjoamien palveluiden lisäksi esim. järjestöistä, seurakunnista ja yksityisistä palvelun tarjoajista. Akuuttipalvelua tarvitaan usein asuntoongelmissa, työhön, perheeseen tai toimeentuloon liittyvissä asioissa. Muutostyön tarkoituksena tukea ja motivoida asiakasta saavuttamaan ja toteuttamaan tavoitteensa. (Aluesosiaalityö Helsingissä,2000, ) 4.3 Erityissosiaalitoimiston akuuttiperiaate. Erityissosiaalitoimiston(ESTO) akuuttiperiaatteella tarkoitetaan pikaista puuttumista asumisesta johtuvien ongelmien selvittelyyn 24 tunnin sisällä. Asumisongelmia oli 10% ESTOn asiakkaista. Tämä luku tuntuu todella pieneltä määrältä, kun ajatellaan Helsingin kokonaistilannetta.

15 15 5. TUOTOKSENA ASUMISOPAS 5.1 Asumisoppaan lähtökohta ja yhteistyötahot Lähtökohtana oppaalle oli selkeä tarve tuottaa maahanmuuttajille luettavaa materiaalia koskien asumista. Lisäksi oppaasta kiinnostuivat mm. kiinteistö- ja huoltoyhtiöt ja sosiaalitoimi, SILLÄ maahanmuuttajien asumista voisi oppaan avulla paremmin tukea. Helsingissä järjestettiin Itäisen sosiaalikeskuksen tiloissa syyskuussa 2001 kansalaistaitokurssi kurdeille. Paikalla oli sosiaalitoimen lisäksi, asumisneuvoja sekä isännöitsijä, joille sai esittää asumiseen liittyviä kysymyksiä ja tulkki, jolloin luku- ja kirjoitustaidottomatkin pystyivät helposti seuraamaan käytävää keskustelua. Suurin osa kysymyksistä liittyi asunnon vaihtoon ja vaihdon syyt olivat lähinnä pienemmän asunnon vaihdosta isompaan. Maahanmuuttajat toivoivat selkeitä ohjeita asunnon vaihtoon. Kiinteistöyhtiö Koivu, joka toimii Vantaan alueella, piti Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa yhteistyöpäivän henkilökunnalleen Koulutustilaisuudessa käsiteltiin monikulttuurisuutta ja kulttuurieroja asumisessa. Tilaisuudessa kokemuksiaan maahanmuuttajien asumisongelmista ja kulttuurieroista sekä auttamiskeinoista kertoivat mm. Asumisneuvoja Anu Haapanen, Kontulan Kiinteistöt Oy:stä, ohjaaja Rafle Ahmed ja Kirsi Pärtty-Äyräväinen Maahanmuuttoyksiköstä sekä Kiinteistöyhtiö Koivun omat työntekijät. Päivän teemaksi nousi asumiseen liittyvän opastuksen puute ja sen mahdollinen lisääminen sekä keinot auttaa maahanmuuttajaa sopeutumaan suomalaiseen asumistapaan. Kiinteistöyhtiö Koivun huoltomies kertoo ( ): Maahanmuuttajaperheen jääkaappi ei toimi heidän mielestään kunnolla. Huoltomies kutsutaan paikalle, joka toteaa jääkaapin olevan niin kylmän, että osa ruuista on lähes jäässä. Huoltomies säätää kaapin sopivaan lämpötilaan. Muutaman päivän kuluttua huoltomies kutsutaan uudelleen paikalle, koska jääkaappi on edelleen liian kylmä. Kiireinen huoltomies kiiruhtaa paikalle ja huomaa pakastinosan olevan niin kylmällä, kun termostaatissa on varaa, tämän takia jääkaapin lämpötila ei pysy vakiona.

16 16 Säätöjen jälkeen huoltomies käskee perhettä lukemaan käyttöohjeet ja olemaan soittelematta moisten pikkuasioiden takia. Asumisoppaiden ja muun selkeä materiaalin tuottaminen juuri kiinteistöyhtiöiden käyttöön nousi yhdeksi tärkeäksi keinoksi Kiinteistöyhtiö Koivun yhteistyöpäivän aikana. Samoin kaivattiin selkeä kädestä pitäenohjausta, jota kuitenkin toivottiin kiinteistöhuollon pienten resurssien takia, annettavan jonkin muun kuin heidän toimestaan. Oppaan teon eri vaiheissa yhteistyötahona toimi erityisesti Kontulan kiinteistöt Oy:n Asumisohjaaja, Anu Haapanen, jonka käytännön tieto oli arvokkaana apuna oppaan kirjallisessa osuudessa. Lisäksi keskustelut Helsingin Maahanmuuttoyksikön työntekijöiden kanssa auttoivat valitsemaan oppaaseen oikeaa materiaalia. Asumisoppaan kieliasun tarkastuksesta ja taitosta vastasivat Markku Niskanen ja Hilkka Hyvärinen. 5.2 Asumisoppaan sisältö Asumisoppaan tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajaa selviämään asumisen pulmakohdista ja selkiyttää sanastoa ja käsitteistöä. Opas käsittelee asukkaan velvollisuuksien lisäksi myös taloyhtiön ja asukkaan korjausvastuualueita, huoneiston kunnossapitoa sekä antaa apua erilaisten käytännön asioiden hoidossa. Asumisopas on kieliasultaan selkeä ja helppolukuinen. Oppaassa käydään läpi vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet, asunnon vaihtoon - ja hoitoon sekä talon yhteisiin tiloihin (sauna, pesutupa, jätehuolto, varasto) liittyvät asiat. Selvitetään mitä tarkoittavat muuttoilmoitus, ilmoitus asukasluetteloon eli sisäänmuutto /poismuutto, talonkirjaote, vuokraoikeuden siirto, asumislupa-anomus ja järjestyssäännöt. Oppaassa selvitetään myös isännöitsijän tehtäviä, kotivakuutusta ja lain määräämiä asioita.

17 17 Vuokra-asunnossa huomatut viat on ilmoitettava viiden päivän kuluessa muutosta, muuten esim. rikottu ovi jää uuden asukkaan maksettavaksi. Tämä tieto ei välttämättä ole valtaväestönkään tiedossa, siksi myös tämän tyyppisen tiedon mainitseminen oppaassa on tärkeää. Asunnon vuokraukseen liittyvät ongelmat ovat usein vuokrasopimuksen solmimiseen tai purkamiseen liittyviä, koska sopimuksia ei ole tehty kirjallisena. Vuokra-asunnoissa huoneiston hoito ja korjausvastuuseen liittyvät asiat voivat olla maahanmuuttajalle huonosti tiedossa. Oppaan tarkoituksena on selventää näihin liittyvää sanastoa Selkeät ohjeet ja neuvot helpottavat isännöitsijöiden ja huoltomiesten työtä sekä lisäävät asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Asumisoppaassa käydään läpi myös Helsingin kaupungin vuokraasuntojen vaihtoon liittyvää problematiikka, koska maahanmuuttajien taholta asiasta tuli paljon kyselyitä. Ennen kuin kaupungin vuokra-asuntoa voi vaihtaa, on huoneistossa asuttava yksi vuosi ja lisäksi tulee saada puoltava isännöitsijänlausunto. Tarkastuksen tekee tekninen tarkastaja ja jos huoneistossa huomataan korjattavaa, rästissä on maksamattomia vuokria tai asukkaat ovat saaneet valituksia esim. häiritsevästä elämästä, ei puoltavaa isännöitsijänlausuntoa saa. Maahanmuuttajien asunnon vaihdot laahaavat maksamattomien vuokrien tai asuntojen huonon kunnon takia. Vaihdolle pitää myös olla hyväksyttävät perusteet. Tärkein vuokralaisen velvollisuus on säännöllinen vuokranmaksu, asunnon hyvä huolto ja hoito, järjestyssääntöjen noudattaminen sekä ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan asuntoon liittyvien vikojen ja huollettavien kohteiden ilmoittamista huoltoyhtiölle sekä vuokranantajalle. Vuokranmaksun viivästyminen/maksamatta jättäminen aiheuttavat ongelmia, koska luotetaan liikaa sosiaaliseen

18 18 tukeen eikä oteta itse vastuuta vuokranmaksusta. (Maahanmuuttoyksikön työntekijän haastattelu ). Huoneenvuokralaki turvaa vuokralaisen oikeudet. Vuokrasopimus on virallinen paperi ja irtisanomisajoista pitää vuokralainen kiinni. Jos asunto on terveydelle vaarallinen vuokrasopimuksen voi purkaa heti. (Nuorten asunto-opas ,24-27.) 5.3 Asumisopas maahanmuuttajille (liite5)

19 19 6 ASUMISOPPAAN KÄYTTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI Opas valmistui maaliskuussa 2002 ja on saanut paljon kiitosta miellyttävän ulkoasun, selkeän tekstin ja monipuolisen sekä kattavan asumissanaston puolesta. Opasta on lähetetty Espoon, Vantaan, Helsingin Maahanmuuttoyksiköihin, Helsingin kaupungin Kiinteistöyhtiön kehittämisosastolle, Maahanmuuttajien neuvontapisteeseen, eri aluesosiaalitoimistoihin, Kiinteistöalan koulutuskeskukseen ja eri oppilaitoksiin mm. Helsingin diakoniaopistoon ja Laurea-ammattikorkeakouluun, jossa sitä käytetään mm. oppimateriaalina. Helsingin Diakonissalaitoksen sisällä opasta käytetään esim. perhetyössä, kun asiakasta tuetaan asumisen alkuvaiheessa. Lisäksi Asumisopas tulee suomenkielisenä versiona Helsingin Diakonissalaitoksen internetsivuille. Parhaillaan Asumisopas on käännettävänä somalinkieliseksi ja ensivuonna käännetään ainakin arabiankielinen ja mahdollisesti englanti. Käyttökelpoisuutta on siis helppo arvioida edellä mainittujen tietojen perusteella. Asumisoppaalla on ollut ja tulee olemaan selkeä jatkumo. Oppaan käyttökelpoisuus työnhaun apuna ja oman ammattialan etsinnässä, tulee varmasti olemaan merkittävä. Oma ammatillisen kasvu on ollut selkeästi havaittavissa eri tahojen kanssa työskentelyn aikana ja asioiden monipuolinen tarkastelu on itselläni selvästi parantunut. Asumiseen liittyviä asioita tarkastellaan hyvinkin erilaisten näkemysten valossa ja näiden erilaisuuksien, osaltaan kriittinen tarkastelu on kehittänyt myös omaa ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Monenlaisten mielipiteiden, positiivisten sekä negatiivisten vastaanottaminen auttaa miettimään omaa työtä kriittisesti, mutta se auttaa omaa itseäni tarkastelemaan asioita myös toisessa valossa ja muiden näkökulmasta.

20 20 Lähteet Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Komiteamietintö (1997:5). Helsingin kaupungin kiinteistöviraston julkaisuja (2001). Asumisneuvojan toimintakertomus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston julkaisuja 2000/. Kirjapaino Tapo. Helsingin kaupunginkanslia (1999). Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma. Helsingin kaupunginkansian julkaisusarja A3/1999, Helsingin kaupungin hankintakeskus Jaakkola,Magdalena (1999). Maahanmuutto ja etniset asenteet. Edita: Helsinki. Jasinkaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela (1997:9). Maahanmuuttajien sopeutuminen pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, Paintmedia Oy: Helsinki Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta N:O 493/ Nuorisoasuntoliitto(2000). Nuorten asunto-opas , Otavan kirjapaino Oy:Keuruu. Pärtty-Äyräväinen,Kirsi (2001). Selvitys maahanmuuttajien asumisongelmista ja asumisen tukimuodoista ja niiden tarpeista Helsingissä. Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto/ yhteispalveluosasto/ Maahanmuuttoyksikkö. Seudullisen monikulttuurisuuden kehittämishankkeen loppuraportti(1999). Te-keskus, työvoimaosasto 2/99.

21 21 Shulman, Harry&Kanninen, Vesa(toim) (1997:12). Sovussa vai syrjässä? Ulkomaalaisten integroituminen Helsinkiin. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, Paintmedia Oy, Helsinki Tietokeskus(2001).Taskutilasto. Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Tilastokeskus(2002). Tilastokeskuksen tilastoja. Viitattu Tuloste tekijän hallussa.

22 22 LIITE 1 Väestönmuutostietoja ja väestötietoja alueittain Väestötieto ulkomaiden kansalaisia vuosi henkilö http//www.statfin.stat.fi Lähde: Tilastokeskus 9/13/2002

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa?

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Kalle Myllymäki 18.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1. Maahanmuuton tilanne Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tekemisen ja asumisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen

Lisätiedot

Eeva Tammisalo Asunnon hakemisen prosessi

Eeva Tammisalo Asunnon hakemisen prosessi Eeva Tammisalo Asunnon hakemisen prosessi 2.6.2016 Vuokra-asunnon hakemisen prosessi Asuntotarjontaan tutustuminen Asuntohakemus Hakemuksen liitteet Asuntotarjous Asuntonäyttö Vuokravakuus ja sopimuksen

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Väestö 2016 Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2015 aikana 7 921 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke

YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke Romanien asumisen yhdenvertaisuus Liisa Männistö 20.11.2012 YES-hanke pähkinänkuoressa Kansallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja 2007 Kumppaneina eri ministeriöt,

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten TILASTOKESKUS..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Ei puhelinta salainen

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi.

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi. Dia 1 Mistä vuokra-asunto? Vuokra-asuntoja voi hakea: kaupunkien ja kuntien kiinteistöyhtiöt yleishyödylliset vuokranantajat yksityiset vuokranantajat yritykset yhteisöt Asunnonhakulomakkeet löytyvät usein

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

ASUMISEN OPAS. Minna Riekki sosionomi (AMK) Tanja Tourunen sosionomi (AMK)

ASUMISEN OPAS. Minna Riekki sosionomi (AMK) Tanja Tourunen sosionomi (AMK) ASUMISEN OPAS Minna Riekki sosionomi (AMK) Tanja Tourunen sosionomi (AMK) Hei! Rovaniemellä 11.9.2003 Olemme kaksi sosionomi-opiskelijaa Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Teimme tämän oppaan opinnäytetyönämme.

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Yksiö ET= eteinen VH= vaatehuone ALK.= alkovi PH= pesuhuone K= keittiö OH= olohuone 3 Asunnon haku Mistä saa tietoa vapaista asunnoista?

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa 8.00 Lähtö keskustorilta 8.45 Aamupala 9.15 Seminaarin avaus 9.25 Katsaus VTS:n asukastoimintaan 10.00 Uudet tavat viestiä ja pitää yhteyttä Timo Albert Hintsa, tutkija, VTT Verkkomedia 12.00 Musiikkia,

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA, LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA PALVELUJA LYHYT HISTORIA

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA, LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA PALVELUJA LYHYT HISTORIA SUOMESTA TULI KOTINI Pakolaisina Suomeen 1990-luvulla tulleiden asumiskokemuksia suomalaisessa kerrostaloyhtiössä Y-säätiön asunnot Y-Päivä 2016 Circus Helsinki 21.1.2016 Tutkija, VTT Marja Katisko, DIAK-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien asumistarpeet ja toiveet pääkaupunkiseudulla: Tapausesimerkkinä somalialaiset

Maahanmuuttajien asumistarpeet ja toiveet pääkaupunkiseudulla: Tapausesimerkkinä somalialaiset Maahanmuuttajien asumistarpeet ja toiveet pääkaupunkiseudulla: Tapausesimerkkinä somalialaiset Hanna Virtanen 22.5.2007 Maantieteen laitos Asumisen muutoksen tutkijakoulu Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot