MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN HELSINGISSÄ. -Asumisopas maahanmuuttajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN HELSINGISSÄ. -Asumisopas maahanmuuttajalle"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN HELSINGISSÄ -Asumisopas maahanmuuttajalle TIIVISTELMÄ Mikola Terhi Opinäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK)

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ(ABSTRCT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/HELSINGIN YKSIKKÖ Mikola Terhi, Maahanmuuttajien asuminen Helsingissä Helsinki s. 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, sosionomi(amk). Lähtökohtana oli Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniatyön, Selviydy Suomessa!- projektissa tekemäni työharjoittelun aikana todettu tarve kirjallisen asumisoppaan tuottamisesta maahanmuuttajille ja avuksi heidän kanssaan toimiville tahoille. Asunnon vuokraukseen, hoitoon ja kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin tuli päivittäin yhteydenottoja, eikä helppolukuista asumisopasta ollut saatavilla ja sen tarve oli ilmeinen. Asumisoppaan kirjallisen materiaalin kerääminen ja rajaaminen alkoi työharjoittelujakson aikana syksyllä 2001 ja jatkui alkukevääseen 2002, jolloin opas oli valmiina painoon. Opasta jaettiin mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan Maahanmuuttoyksiköihin, Helsingin kaupungin Kiinteistöyhtiön kehittämisosastolle ja eri aluesosiaalitoimistoille. Oppaan painokustannuksista vastasi Selviydy Suomessa!-projekti. Opas on herättänyt paljon kiinnostusta ja se on saanut positiivista palautetta selkeydestään ja helppolukuisuudestaan. Oppaasta on tulossa somaliankielinen versio ja vuoden 2003 puolella arabian- sekä englanninkieliset versiot. Työn kirjallisessa osuudessa käyn läpi keskeisiä maahanmuuttajien asumiseen Helsingissä liittyviä ongelmakohtia sekä muita ratkaisuja niiden vähentämiseksi. Asiasanat: Maahanmuuttajat, asuminen, asuntopolitiikka, produktiot

3 ABSTRACT Terhi Mikola Helsinki pages, 5 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree programme in social welfare, health and education. Bachelor of Social Sciences. The purpose of this thesis was develop a housing handbook for immigrants in Helsinki, Finland. This handbook was made in connection with a project called `Survive in Finland!`, a part of the diaconal work at Helsinki Deaconess Institute. The mission of the project is to work with and support lonely immigrant men. The need for this handbook came to the notice of `Survive in Finland` because they were being asked daily for helping dealing with housing problems. The guide was created in a very logical and easy to read format. It contains information, housing vocabulary, and solutions to common problems. The theoretical part of the thesis deals with the system and methods of Helsinki City for dealing with immigrants and working with their problems. The handbook has been distributed to many institutions and organisations that deal with immigrants and multicultural issues in the Helsinki area. The handbook in now being translated into Somali and Arabic and will possibly be translated in 2003 into English. The handbook can be found at Helsinki Deaconess Intitute`s websit: Keywords: immigrants, housing, housing policy, production

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 ULKOMAIDEN KANSALAISET HELSINGISSÄ 7 3 MAAHANMUUTTAJIEN ASUMISONGELMAT Helsingin kaupungin vuokra-asuntopolitiikka Yksinäiset miehet ja isot perheet Syrjintä ja muukalaisviha 4 RATKAISUJA ASUMISEN ONGELMIIN Asumisneuvojatyö Alueellinen sosiaalityö Erityissosiaalitoimiston akuuttiperiaate 5 TUOTOKSENA ASUMISOPAS Asumisoppaan lähtökohta ja yhteistyötahot Asumisoppaan sisältö Asumisopas maahanmuuttajalle 18 6 ASUMISOPPAAN KÄYTTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI 19 LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyöprosessissa tarkastelen maahanmuuttajien tuomia uusia haasteita asuntoasioissa Helsingissä. Opinnäytetyön varsinainen tuotos on Asumisopas maahanmuuttajalle. Selviydy Suomessa!-projekti on yksi Helsingin Diakonissalaitoksen monista diakoniatyön projekteista. Selviydy Suomessa!-projektin kohderyhmänä on maahanmuuttajamiehet ja tavoitteena on parantaa sosiaalisia suhteita, auttaa asunto- työ ja ihmissuhdeongelmissa sekä tarjota säännöllistä mieskerho -toimintaa. Projektissa tekemäni työharjoittelun aikana syksyllä 2001 esiin nousivat maahanmuuttaja asiakkaiden erilaiset asumiseen liittyvät ongelmat, kuten asunnon vaihtoon, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Totesimme, ettei meillä ollut tarjottavana selkeää kirjallista materiaalia asumisen sujuvuuden parantamiseksi. Tarve asumisoppaalle oli siis ilmeinen. Selviydy Suomessa!-projekti tekee tiivistä yhteistyötä monien maahanmuuttajatahojen kanssa, joten opas jaetaan maahanmuuttajien lisäksi myös heidän kanssaan toimiville tahoille. Oppaan kustannuksista sekä jakamisesta maahanmuuttajien kanssa toimiville yhteistyötahoille vastaa Selviydy Suomessa!- projekti. Oppaan tarkoituksena on selventää maahanmuuttajille asumiseen liittyvää sanastoa ja antaa selkeitä ohjeita asunnon vuokrauksesta, vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asunnon huollosta. Erityisesti kaivataan asunnon vaihtamiseen, vuokralaisen oikeuksiin javelvollisuuksiin sekä kunnossapitoon liittyvää kirjallista materiaalia sekä konkreettista tukea viranomaistahoilta. Helsingin asuntotilanteesta kärsivät eniten, myös kantaväestön keskuudessa, yksinäiset miehet ja isot perheet. Pienistä asunnoista on huutava pula eikä isoille perheille ei valitettavasti pystytä osoittamaan tarpeeksi suuria asuntoja.

6 6 Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta niihin saatava konkreettinen apu on ollut heikkoa. Pelkkä kirjallinen tai suullinen tieto ei aina maahanmuuttajalle riitä. Siksi kädestä pitäen - opastus olisi tärkeää. Valitettavasti tällä hetkellä esim. sosiaalitoimen aika on hyvin rajallista käytännön avun antamiseksi. Maahanmuuttajan vieressä kulkeminen ja konkreettinen neuvonta kuitenkin tuottavat tuloksia, varsinkin asuntoasioissa. Selkeää auttamismallia on vaikea saada syntymään, koska jokaisen asiakkaan ongelmat ovat erilaisia. Päätehtävä on asumisen sujuvuuden parantaminen ja monipuolisen yhteistyön tekeminen eri verkostojen kesken. Yhteistyöllä asumisasioitakin voidaan hoitaa pitkälle ja tällä turvataan myös asumisen sujuvuus.

7 7 2 ULKOMAIDEN KANSALAISET HELSINGISSÄ Helsingin asukasluku on , joista ulkomaiden kansalaisia on (Tilastokeskus ). Helsingissä asui vuonna 1997 jo 145 eri kansalaisuutta edustavaa ihmistä. Kaikista Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista kolmannes asuu Helsingissä. (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, 1999, 20). Maahanmuuttajia asui eniten itäisissä kaupunginosissa, joiden asukkaista jo 7.5 % oli ulkomaalaisia.(jaakkola 1999, 130). Päivittäisessä kanssakäymisessä se näkyy erityisesti asuinalueiden arjessa. Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Uudenmaan alueelle muuttaneiden ulkomaan kansalaisten määrä on kymmenessä vuodessa lähes nelinkertaistunut. (liite1). Luku on todella suuri, kun verrataan esimerkiksi koko Varsinais-Suomen alueella asuvia ulkomaan kansalaisia, joita tilastotietojen mukaan on vuonna 2000 ollut (liite 2). Maahanmuuttajien määrän nopea kasvu on tuonut uusia haasteita Helsingin kaupungille ja myös kantaväestöön kuuluville asukkaille astui voimaan laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista. Laki olisi varmasti ollut tarpeen jo vuosia aikaisemmin, koska maahanmuuttajia alkoi saapua Suomeen enenevässä määrin jo 1990-luvun alussa. Kotoutumisella tarkoitetaan, että maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään tasavertaisina jäseninä. Kotoutumisen painopiste on maahanmuuton alkuvaiheessa, jolloin maahanmuuttajaa tuetaan tehostetuilla kotouttamistoimenpiteillä. (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotoutumisohjelma1999, 25).

8 8 Kotoutumissuunnitelma laaditaan tukemaan maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankinnassa. Suunnitelma laaditaan yhdessä maahanmuuttajan, kunnanja työvoimaviranomaisen kanssa. Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista tukemalla suomen kielen opiskelua, koulutusta, työllistymistä ja osallistumista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan. (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotoutumisohjelma1999,15). Asuinympäristöön kotoutumisen edistämisen kannalta kaupungin vuokraasunnot tarjotaan maahanmuuttajille tasaisesti ympäri kaupunkia. Asukastoiminnan lisäämisellä pyritään edistämään maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta (Helsingin kaupunki, Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1999,15). Maahanmuuttopolitiikan hallinnosta vastaavat useat ministeriöt sekä Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO). Yhteistyöverkostoina toimivat maakunnat, läänit sekä kansalaisjärjestöjen, kunnallishallinnon ja kirkon sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen edustajat. Lisäksi poliisi sekä rajaviranomaiset hoitavat osaltaan maahanmuuttopolitiikkaa. Neljä eri ministeriötä koordinoi maahanmuuttoa Suomeen. Ulkoasianministeriön alla ovat mm. oleskelu- ja työluvat, Työministeriö hoitaa vastaavasti pakolaiset, siirtolaiset ja turvapaikanhakijat, työvoimaja elinkeinokeskukset sekä vastaanottokeskukset. Ulkomaalaisvirasto toimii Sisäasiainministeriön alaisena ja sen tehtävä on huolehtia oleskeluja työluvista, käännytyksistä, karkotuksista sekä turvapaikka-asioista. Poliisi ja rajaviranomaiset hoitavat mm. käännytysten ja karkotusten täytäntöönpanot. Lisäksi Opetusministeriölle kuuluu maahanmuuttajien koulutus ja kulttuuripalvelut.

9 9 3 MAAHANMUUTTAJIEN ASUMISONGELMAT 3.1 Helsingin kaupungin vuokra-asuntopolitiikka Kerrostaloasuminen on vierasta. Valtaosa meidän yksikkömme pakolaisasukkaista tulevat omakotitaloista ja perheen keskuudesta. Yksin asuminen on vierasta. Pakolaisille kuten paluumuuttajillekin asuminen vuokraasunnossa on hyvin erilaista kuin kotimaassa. Laitteet ja kalusteet eivät ole yleensä kuuluneet vuokraan. (Maahanmuuttoyksikön työntekijä, haastattelu Maahanmuuttajien asumisen ongelmat ovat erilaisten inhimillisten ja materiaalisten resurssien puute, tahaton ja tahallinen syrjintä, akkulturaatiostressi eli vieraaseen kulttuuriin sopeutumisesta aiheutuva stressi sekä kulttuurietäisyys. (Pärtty-Äyräväinen, 2000,8). Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä työskentelevän Kirsi Pärtty- Äyräväisen selvityksessä kävi ilmi kiinteistönhoitajien ja asukkaiden näkemyksiä siitä, mitä pidettiin ongelmien syinä. Asukkaiden mielestä kielitaidon puute aiheutti eniten ongelmia, kun taas kiinteistöhoitajien mielestä selkeä opastamisen puute on syy ongelmiin. Maahanmuuttajia sijoittuu Helsingissä keskimääräistä enemmän alueille, joissa asuu kantaväestön syrjäytyneitä. Tämä aiheuttaa usein maahanmuuttajiin kohdistuvaa tahallista ja tahatonta syrjintää. Naapuriavun puute koetaan maahanmuuttajien keskuudessa isoksi ongelmaksi ja keskinäiset riita-asiat kärjistävät tilannetta. Talon muiden asukkaiden rasistinen tai syrjivä asenne maahanmuuttajaa kohtaan ei edistä yhteiskuntaan integroitumista. Yksityisillä asuntomarkkinoilla maahanmuuttajia ei useinkaan valita vuokralaisiksi ja he ovat kaupungin tarjoaman asunnon varassa. Maahanmuuttajilla kaupungin asunnon saantiin liittyvät ongelmat eivät juuri eroa valtaväestöstä, koska kaupungin vuokra-asunnon saamiseen ulkomaalaistausta ei vaikuta millään tavalla. Maahanmuuttajat ovat Suomessa pysyvästi asuessaan asuinpaikan ja asumismuodon valinnan suhteen samassa asemassa kuin muukin väestö. (Komiteamietintö 1997:5, 196).

10 10 Kun maahanmuuttaja on saanut oleskeluluvan A3 statuksella (liite3), on Helsingin kaupungin tehtävänä hankkia hänelle tai perheelle asunto. A4 statuksen saanut maahanmuuttaja ei ole oikeutettu saamaan kaupungin asuntoa. Helsinkiin muuttava maahanmuuttaja ei siis kuulu asunnonsaajien piiriin, jos hänelle on osoitettu asunto muusta kaupungista. Maahanmuuttajilla ei välttämättä ole tietoa siitä, että he eivät kuulu asunnonsaajiin, jos heillä on asunto osoitettuna toisessa kaupungissa. Yksityisiltä markkinoilta maahanmuuttajan on todella vaikea saada omaa kotia, koska vuokranantajat pelkäävät mahdollisia vuokranmaksuun, asunnon hoitoon ja korjausvastuuseen liittyviä riita-asioita. Pelko ja tietämättömyys sekä syrjintä voivat myös osaltaan liittyä siihen, ettei yksityiset vuokraa asuntoja maahanmuuttajille. Helsingin kaupungilla on velvollisuus tarjota jokaiselle asunnottomalle yöpaikka. Asuntolapaikka järjestetään Helsingissä Erityissosiaalitoimiston kautta. Myös Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoasioita hoitava Maahanmuuttoyksikkö tarjoaa tilapäisasuntoja juuri Suomeen muuttaneille. Maahanmuuttajat kokevat asuntolaan menon vaikeaksi, koska pelkäävät muiden asukkaiden reaktioita. He majailevat mielellään tuttavien tai sukulaisten luona. Tämä aiheuttaa usein myös ongelmia naapureiden tai isännöitsijän kanssa, koska asunnon haltija ei ole tehnyt ilmoitusta pitkään kodissa majailevasta ystävästä. Alivuokralaissopimuksen mukaan päävuokralaisen ottaman alivuokralaisen on oltava sukulainen.

11 Yksinäiset miehet ja isot perheet Yksinäisten miesten asumisongelmien takana on yleensä avioero, jossa asunto jää vaimolle ja lapsille. Helsingissä pienten asuntojen tarve olisi erittäin suuri ja huonoimmassa asemassa maahanmuuttajista ovat tällä hetkellä yksinäiset miehet. Asumisongelmia esiintyy lisäksi paljon yksinhuoltajaäideillä. Nämä ryhmät ovat listan kärjessä myös valtaväestön keskuudessa. Suurien perheiden ongelmana ovat liiat pienet asunnot. Helsingillä ole tarjota heille tarpeeksi isoja asuntoja ja niiden tuottaminen kaupungille on kallista. Vuonna 1999 asunnottomia maahanmuuttajia oli Tuula Reimanin tekemän tutkimuksen mukaan 181. Asunnottomien maahanmuuttajien määrää on vaikea kokonaisuudessaan tietää, koska tilastoista puuttuvat ystävien ja sukulaisten luona asuvat ihmiset. Kyse on tällä hetkellä, joka tapauksessa useimmasta sadasta asunnottomasta maahanmuuttajasta. 3.3 Syrjintä ja muukalaisviha Naapuriavun puuttumista maahanmuuttajat pitävät isona ongelmakohtana ja siksi tarvitaan suvaitsevaa ja rohkaisevaa tukea juuri suomalaiselta naapurilta. Tällöin useammat ongelmat naapureiden kanssa voitaisiin välttää. (ks.esim. Pärtty-Äyräväinen,Kirsi). Valitettavasti asumisongelmia synnyttää syrjintä ja muukalaisviha, jolloin ongelmat entisestään kärjistyvät. Asunnon vaihdon syy ei kuitenkaan saisi olla naapurien syrjintä, vaan maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden tulisi sopia riita- asia niin, ettei muuton syynä olisi naapurikina.tarvitaan selkeää ja tiukkaa puuttumista rasismiin ja muukalaisvihaan, maahanmuuttajan kotoutumisen edistämiseksi. Maahanmuuttajan pitäisi myös itse puuttua häneen tai perheeseen kohdistuvaa rasismiin ja muukalaisvihaan. Maahanmuuttajanaisen kertomus haastattelussa ( )

12 12 Maahanmuuttajaperheen äiti on kokenut tulleensa väärinkohdelluksi kantaväestöön nähden. Hän ei saanut avaimia asuinalueensa yhteiseen kerhotilaan. Avaimen haltija ei halunnut luovuttaa avainta, koska oli kuullut maahanmuuttajien jättävän roskia mm. vaippoja ja ruuantähteitä tilojen roska-astioihin haisemaan. Lisäksi naisen kotiovea on töhritty ihmisen ulosteilla, lastenvaunuihin on virtsattu ja lapsia kiusattu pihalla. Hän kokee olevansa voimaton, koska poliisi ei ole puuttunut asiaan, vaikka hän on tehnyt asiasta ilmoituksia. Vain harvat maahanmuuttajat ovat hakeneet apua kokemaansa syrjintään. Lievissä rasistiseen kohteluun liittyvissä tapauksissa 90% ei ole ottanut yhteyttä poliisiin. Maahanmuuttajien esille tulleet syrjintäkokemukset poliisin taholta saattavat osaltaan vaikuttaa haluttomuuteen ilmoittaa rasismista tai syrjinnästä poliisille. (Jasinskaja-Lahti&Liebkind, 1997,57). 4. RATKAISUJA ASUMISEN ONGELMIIN 4.1 Asumisneuvojan työ Helsingin ensimmäinen Asumisneuvoja -hanke käynnistyi Kontulan Kiinteistöt Oy:ssä virallisesti 1999, jolloin hallitus teki päätöksen rahoituksen hakemisesta EU:n URBAN- ohjelmalta ja Uudenmaan liitolta. Jo vuosien ajan ennen virallista päätöstä Kontulat Kiinteistöt Oy:ssä oli todettu tarpeelliseksi viranomaisten ja alueentyöntekijöiden sekä asukkaiden yhteistyön tiivistäminen. Toimintakertomuksen mukaan erityistä apua asuntoasioissa tarvitsivat neljä pääryhmää: maahanmuuttajat, mielenterveysongelmaiset, päihteidenkäyttäjät ja ikääntyvät. ( Asumisneuvojan toimintakertomus ,4 9.) Maahanmuuttajat tarvitsevat selkeää ja konkreettista asumisen opastusta, koska pulmat liittyvät usein huoneiston hoitoon tai vuokranmaksuasioihin. Asumisneuvojan arkityöhön liittyy olennaisesti ohjaus, neuvonta, terapeuttinen ja tukeva kuunteleminen, kotikäynnit, erilaiset virkamies- ja yhteistyökokoukset sekä asiakasyhteistyöpalaverit.

13 13 Tällä hetkellä maahanmuuttaja ei välttämättä edes tiedä kuinka hän toimii ja keneen voisi ottaa yhteyttä silloin, jos asumisongelmia tulee. Ongelmia aiheuttaa myös viranomaiskulttuuri ja -kieli, jonka ymmärtäminen on maahanmuuttajalle vaikeaa. Asumisneuvojan työ on tässä tapauksessa ratkaisevan tärkeää, että esim. häätö saataisiin estettyä. Häädön tai vuokrarästin ilmetessä ne viedään perille asukkaan luokse, jolloin kerrotaan valituksesta, häädöstä jne. Annetaan asukkaan kertoa oma versio tapahtuneesta, josta tiedotetaan tarpeen mukaan isännöitsijälle tai taloyhtiölle. Pyritään selvittämään nopeasti syyt ja vaikuttamaan päätöksiin. Juuri nopea toiminta tuottaa tulosta, koska asiat jäävät muuten usein hoitamatta ja yleensä siksi, ettei maahanmuuttaja tiedä keneen hän voi näissä tilanteissa ottaa yhteyttä. Kunnon asumisopastus kaikille maahanmuuttajille. Tukiverkostoja yksinäisille sekä kodinhoidollista tukea/apua monilapsisille perheille, varsinkin yksinhuoltajaäideille (Maahanmuuttoyksikön työntekijä, haastattelu ). Asumisneuvojan työlle asetettiin monenlaisia tavoitteita, kuten yhteistyö asukkaiden kanssa, asumiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy sekä vaikeuksiin joutuneen asukkaan opastaminen. Osaksi työnkuvaa nähtiin myös yhteistyö alueella toimivien hallintokuntien ja työntekijöiden kanssa. Työn tavoitteeksi tuli myös asumisviihtyvyyden lisääminen, häätöjen vähentäminen vuokravelkojen ja häiriköinnin vuoksi sekä yhteistyöverkoston luominen. Asumisen ongelmiin on käytössä paljon hyviä ratkaisuja, kuten sosiaalisen isännöinnin ja/ asumisneuvojien koulutus (kumpaakin nimitystä käytetään) sekä tiivis yhteistyö maahanmuuttajatahojen kanssa. Selkeästi tarvitaan myös kädestä-pitäen ohjausta, neuvontaa ja luettavaksi annettavaa tietopakettia talo- ja kiinteistöyhtiöiden säännöistä, asumiseen liittyvästä sanastosta, asunnon vaihdosta ja kunnossapidosta. Läntisellä alueella (Länsi-Helsinki) muutama taloyhtiön isännöitsijä on huomioinut maahanmuuttajat erityistukea tarvitsevina ja tekee yhteistyötä mm alueen sosiaalitoimiston kanssa. (Maahanmuuttoyksikön työntekijän haastattelu )

14 Alueellinen sosiaalityö Alueellinen sosiaalityö kattaa kaiken sosiaalipalvelutoimiston tuottaman sosiaalityön. Se voidaan jakaa seuraavasti: A) Aluesosiaalityö: Kohdennettu ensisijaisesti aikuisasiakkaille ja perheille. B) Eriytynyt sosiaalityö: Kohdennettu erityisryhmille tai kysymyksiin mm. Asunnottomien ja maahanmuuttajien palveluihin. C) Yhdennetty sosiaalityö: Kohdennettu lastensuojelu- ja toimeentulotukisekä päihdetyöhön. ( Aluesosiaalityö Helsingissä, 2000,42-43.) Maahanmuuttajan kohdalla eriytynyt sosiaalityö tuo parhaan mahdollisen tuen saada apua. Helsingissä sosiaalivirasto tarjoaa aluesosiaalityön palveluiksi: palveluohjausta, akuuttipalvelua ja muutostyötä. Palveluohjauksessa autetaan löytämään sopivat palvelut kaupungin tarjoamien palveluiden lisäksi esim. järjestöistä, seurakunnista ja yksityisistä palvelun tarjoajista. Akuuttipalvelua tarvitaan usein asuntoongelmissa, työhön, perheeseen tai toimeentuloon liittyvissä asioissa. Muutostyön tarkoituksena tukea ja motivoida asiakasta saavuttamaan ja toteuttamaan tavoitteensa. (Aluesosiaalityö Helsingissä,2000, ) 4.3 Erityissosiaalitoimiston akuuttiperiaate. Erityissosiaalitoimiston(ESTO) akuuttiperiaatteella tarkoitetaan pikaista puuttumista asumisesta johtuvien ongelmien selvittelyyn 24 tunnin sisällä. Asumisongelmia oli 10% ESTOn asiakkaista. Tämä luku tuntuu todella pieneltä määrältä, kun ajatellaan Helsingin kokonaistilannetta.

15 15 5. TUOTOKSENA ASUMISOPAS 5.1 Asumisoppaan lähtökohta ja yhteistyötahot Lähtökohtana oppaalle oli selkeä tarve tuottaa maahanmuuttajille luettavaa materiaalia koskien asumista. Lisäksi oppaasta kiinnostuivat mm. kiinteistö- ja huoltoyhtiöt ja sosiaalitoimi, SILLÄ maahanmuuttajien asumista voisi oppaan avulla paremmin tukea. Helsingissä järjestettiin Itäisen sosiaalikeskuksen tiloissa syyskuussa 2001 kansalaistaitokurssi kurdeille. Paikalla oli sosiaalitoimen lisäksi, asumisneuvoja sekä isännöitsijä, joille sai esittää asumiseen liittyviä kysymyksiä ja tulkki, jolloin luku- ja kirjoitustaidottomatkin pystyivät helposti seuraamaan käytävää keskustelua. Suurin osa kysymyksistä liittyi asunnon vaihtoon ja vaihdon syyt olivat lähinnä pienemmän asunnon vaihdosta isompaan. Maahanmuuttajat toivoivat selkeitä ohjeita asunnon vaihtoon. Kiinteistöyhtiö Koivu, joka toimii Vantaan alueella, piti Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa yhteistyöpäivän henkilökunnalleen Koulutustilaisuudessa käsiteltiin monikulttuurisuutta ja kulttuurieroja asumisessa. Tilaisuudessa kokemuksiaan maahanmuuttajien asumisongelmista ja kulttuurieroista sekä auttamiskeinoista kertoivat mm. Asumisneuvoja Anu Haapanen, Kontulan Kiinteistöt Oy:stä, ohjaaja Rafle Ahmed ja Kirsi Pärtty-Äyräväinen Maahanmuuttoyksiköstä sekä Kiinteistöyhtiö Koivun omat työntekijät. Päivän teemaksi nousi asumiseen liittyvän opastuksen puute ja sen mahdollinen lisääminen sekä keinot auttaa maahanmuuttajaa sopeutumaan suomalaiseen asumistapaan. Kiinteistöyhtiö Koivun huoltomies kertoo ( ): Maahanmuuttajaperheen jääkaappi ei toimi heidän mielestään kunnolla. Huoltomies kutsutaan paikalle, joka toteaa jääkaapin olevan niin kylmän, että osa ruuista on lähes jäässä. Huoltomies säätää kaapin sopivaan lämpötilaan. Muutaman päivän kuluttua huoltomies kutsutaan uudelleen paikalle, koska jääkaappi on edelleen liian kylmä. Kiireinen huoltomies kiiruhtaa paikalle ja huomaa pakastinosan olevan niin kylmällä, kun termostaatissa on varaa, tämän takia jääkaapin lämpötila ei pysy vakiona.

16 16 Säätöjen jälkeen huoltomies käskee perhettä lukemaan käyttöohjeet ja olemaan soittelematta moisten pikkuasioiden takia. Asumisoppaiden ja muun selkeä materiaalin tuottaminen juuri kiinteistöyhtiöiden käyttöön nousi yhdeksi tärkeäksi keinoksi Kiinteistöyhtiö Koivun yhteistyöpäivän aikana. Samoin kaivattiin selkeä kädestä pitäenohjausta, jota kuitenkin toivottiin kiinteistöhuollon pienten resurssien takia, annettavan jonkin muun kuin heidän toimestaan. Oppaan teon eri vaiheissa yhteistyötahona toimi erityisesti Kontulan kiinteistöt Oy:n Asumisohjaaja, Anu Haapanen, jonka käytännön tieto oli arvokkaana apuna oppaan kirjallisessa osuudessa. Lisäksi keskustelut Helsingin Maahanmuuttoyksikön työntekijöiden kanssa auttoivat valitsemaan oppaaseen oikeaa materiaalia. Asumisoppaan kieliasun tarkastuksesta ja taitosta vastasivat Markku Niskanen ja Hilkka Hyvärinen. 5.2 Asumisoppaan sisältö Asumisoppaan tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajaa selviämään asumisen pulmakohdista ja selkiyttää sanastoa ja käsitteistöä. Opas käsittelee asukkaan velvollisuuksien lisäksi myös taloyhtiön ja asukkaan korjausvastuualueita, huoneiston kunnossapitoa sekä antaa apua erilaisten käytännön asioiden hoidossa. Asumisopas on kieliasultaan selkeä ja helppolukuinen. Oppaassa käydään läpi vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet, asunnon vaihtoon - ja hoitoon sekä talon yhteisiin tiloihin (sauna, pesutupa, jätehuolto, varasto) liittyvät asiat. Selvitetään mitä tarkoittavat muuttoilmoitus, ilmoitus asukasluetteloon eli sisäänmuutto /poismuutto, talonkirjaote, vuokraoikeuden siirto, asumislupa-anomus ja järjestyssäännöt. Oppaassa selvitetään myös isännöitsijän tehtäviä, kotivakuutusta ja lain määräämiä asioita.

17 17 Vuokra-asunnossa huomatut viat on ilmoitettava viiden päivän kuluessa muutosta, muuten esim. rikottu ovi jää uuden asukkaan maksettavaksi. Tämä tieto ei välttämättä ole valtaväestönkään tiedossa, siksi myös tämän tyyppisen tiedon mainitseminen oppaassa on tärkeää. Asunnon vuokraukseen liittyvät ongelmat ovat usein vuokrasopimuksen solmimiseen tai purkamiseen liittyviä, koska sopimuksia ei ole tehty kirjallisena. Vuokra-asunnoissa huoneiston hoito ja korjausvastuuseen liittyvät asiat voivat olla maahanmuuttajalle huonosti tiedossa. Oppaan tarkoituksena on selventää näihin liittyvää sanastoa Selkeät ohjeet ja neuvot helpottavat isännöitsijöiden ja huoltomiesten työtä sekä lisäävät asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Asumisoppaassa käydään läpi myös Helsingin kaupungin vuokraasuntojen vaihtoon liittyvää problematiikka, koska maahanmuuttajien taholta asiasta tuli paljon kyselyitä. Ennen kuin kaupungin vuokra-asuntoa voi vaihtaa, on huoneistossa asuttava yksi vuosi ja lisäksi tulee saada puoltava isännöitsijänlausunto. Tarkastuksen tekee tekninen tarkastaja ja jos huoneistossa huomataan korjattavaa, rästissä on maksamattomia vuokria tai asukkaat ovat saaneet valituksia esim. häiritsevästä elämästä, ei puoltavaa isännöitsijänlausuntoa saa. Maahanmuuttajien asunnon vaihdot laahaavat maksamattomien vuokrien tai asuntojen huonon kunnon takia. Vaihdolle pitää myös olla hyväksyttävät perusteet. Tärkein vuokralaisen velvollisuus on säännöllinen vuokranmaksu, asunnon hyvä huolto ja hoito, järjestyssääntöjen noudattaminen sekä ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan asuntoon liittyvien vikojen ja huollettavien kohteiden ilmoittamista huoltoyhtiölle sekä vuokranantajalle. Vuokranmaksun viivästyminen/maksamatta jättäminen aiheuttavat ongelmia, koska luotetaan liikaa sosiaaliseen

18 18 tukeen eikä oteta itse vastuuta vuokranmaksusta. (Maahanmuuttoyksikön työntekijän haastattelu ). Huoneenvuokralaki turvaa vuokralaisen oikeudet. Vuokrasopimus on virallinen paperi ja irtisanomisajoista pitää vuokralainen kiinni. Jos asunto on terveydelle vaarallinen vuokrasopimuksen voi purkaa heti. (Nuorten asunto-opas ,24-27.) 5.3 Asumisopas maahanmuuttajille (liite5)

19 19 6 ASUMISOPPAAN KÄYTTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI Opas valmistui maaliskuussa 2002 ja on saanut paljon kiitosta miellyttävän ulkoasun, selkeän tekstin ja monipuolisen sekä kattavan asumissanaston puolesta. Opasta on lähetetty Espoon, Vantaan, Helsingin Maahanmuuttoyksiköihin, Helsingin kaupungin Kiinteistöyhtiön kehittämisosastolle, Maahanmuuttajien neuvontapisteeseen, eri aluesosiaalitoimistoihin, Kiinteistöalan koulutuskeskukseen ja eri oppilaitoksiin mm. Helsingin diakoniaopistoon ja Laurea-ammattikorkeakouluun, jossa sitä käytetään mm. oppimateriaalina. Helsingin Diakonissalaitoksen sisällä opasta käytetään esim. perhetyössä, kun asiakasta tuetaan asumisen alkuvaiheessa. Lisäksi Asumisopas tulee suomenkielisenä versiona Helsingin Diakonissalaitoksen internetsivuille. Parhaillaan Asumisopas on käännettävänä somalinkieliseksi ja ensivuonna käännetään ainakin arabiankielinen ja mahdollisesti englanti. Käyttökelpoisuutta on siis helppo arvioida edellä mainittujen tietojen perusteella. Asumisoppaalla on ollut ja tulee olemaan selkeä jatkumo. Oppaan käyttökelpoisuus työnhaun apuna ja oman ammattialan etsinnässä, tulee varmasti olemaan merkittävä. Oma ammatillisen kasvu on ollut selkeästi havaittavissa eri tahojen kanssa työskentelyn aikana ja asioiden monipuolinen tarkastelu on itselläni selvästi parantunut. Asumiseen liittyviä asioita tarkastellaan hyvinkin erilaisten näkemysten valossa ja näiden erilaisuuksien, osaltaan kriittinen tarkastelu on kehittänyt myös omaa ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Monenlaisten mielipiteiden, positiivisten sekä negatiivisten vastaanottaminen auttaa miettimään omaa työtä kriittisesti, mutta se auttaa omaa itseäni tarkastelemaan asioita myös toisessa valossa ja muiden näkökulmasta.

20 20 Lähteet Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Komiteamietintö (1997:5). Helsingin kaupungin kiinteistöviraston julkaisuja (2001). Asumisneuvojan toimintakertomus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston julkaisuja 2000/. Kirjapaino Tapo. Helsingin kaupunginkanslia (1999). Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma. Helsingin kaupunginkansian julkaisusarja A3/1999, Helsingin kaupungin hankintakeskus Jaakkola,Magdalena (1999). Maahanmuutto ja etniset asenteet. Edita: Helsinki. Jasinkaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela (1997:9). Maahanmuuttajien sopeutuminen pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, Paintmedia Oy: Helsinki Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta N:O 493/ Nuorisoasuntoliitto(2000). Nuorten asunto-opas , Otavan kirjapaino Oy:Keuruu. Pärtty-Äyräväinen,Kirsi (2001). Selvitys maahanmuuttajien asumisongelmista ja asumisen tukimuodoista ja niiden tarpeista Helsingissä. Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto/ yhteispalveluosasto/ Maahanmuuttoyksikkö. Seudullisen monikulttuurisuuden kehittämishankkeen loppuraportti(1999). Te-keskus, työvoimaosasto 2/99.

21 21 Shulman, Harry&Kanninen, Vesa(toim) (1997:12). Sovussa vai syrjässä? Ulkomaalaisten integroituminen Helsinkiin. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, Paintmedia Oy, Helsinki Tietokeskus(2001).Taskutilasto. Viitattu Tuloste tekijän hallussa. Tilastokeskus(2002). Tilastokeskuksen tilastoja. Viitattu Tuloste tekijän hallussa.

22 22 LIITE 1 Väestönmuutostietoja ja väestötietoja alueittain Väestötieto ulkomaiden kansalaisia vuosi henkilö http//www.statfin.stat.fi Lähde: Tilastokeskus 9/13/2002

Julkaisija: Nuoret, etsikää hyvä koti! omaan kotiin -opas

Julkaisija: Nuoret, etsikää hyvä koti! omaan kotiin -opas Julkaisija: Nuorisoasuntoliitto ry NAL Takaniitynkuja 11 00780 Helsinki Käyntiosoite: Kirkonkyläntie 30 www.nal.fi Pääsihteeri Minna Vierikko Oppaan tilaukset: viestinta(at)nal.fi Oppaan toimitus ja taitto:

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS MESTARIASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! MESTARIASUKASOPAS 1 Tervehdys asukkaamme, Järvenpään Mestariasunnot on kaupunkimme suurin kodintarjoaja.

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012 2015) TOSITARINOITA ASUMISESTA. pohdittavaksi nuorten kanssa

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012 2015) TOSITARINOITA ASUMISESTA. pohdittavaksi nuorten kanssa TOSITARINOITA ASUMISESTA pohdittavaksi nuorten kanssa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012 2015 Koonneet Inka Talvitie ja Niina Kaksonen Alkuasuntojen isännöitsijän Satu Sainion avustuksella

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä Koteja kaikille Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä JVA palkitsee pitkäaikaisia asukkaita ja asukasaktiiveja Toivomme, että tunnet asunnon kodiksesi ja viihdyt pitkään. Asukasetuun oikeuttavia pisteitä

Lisätiedot

NUORTEN ASUNTO- OPAS 2012/2013

NUORTEN ASUNTO- OPAS 2012/2013 NUORTEN ASUNTO- OPAS 2012/2013 KATTAVA ASUMISEN TIETOPAKETTI JULKAISIJA Nuorisoasuntoliitto ry Takaniitynkuja 11 00780 Helsinki www.nal.fi TUOTANTO, ULKOASU JA TAITTO Tuomas Rauhala Viestintätoimisto Tenho

Lisätiedot

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä Koteja kaikille Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä JVA palkitsee pitkäaikaisia asukkaita ja asukasaktiiveja Toivomme, että tunnet asunnon kodiksesi ja viihdyt pitkään. Asukasetuun oikeuttavia pisteitä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni ASUKASOPAS Tornion Krunni Oy 2004 Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni 1 SÄILYTÄ ASUNNOSSA LUKIJALLE Tornion Krunni Oy on isännöintiin ja rakennusten kiinteistönhoitoon erikoistunut

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asukaslehti 01/2013 Muista paloturvallisuus joulun pyhinä sivu 3 NikkarinSanomat_012013.indd 1 Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asumisen uutisia sivut 8-10 5.12.2013 11:16:48 PÄÄKIRJOITUS Asukkaat ovat

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

ITSENÄISTYMIS- KANSIO. Euroopan Unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen

ITSENÄISTYMIS- KANSIO. Euroopan Unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen ITSENÄISTYMIS- KANSIO Euroopan Unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen ITSENÄISTYMISKANSION SYNTYSANAT Pitelet käsissäsi ITSENÄISTYMISKANSIOTA. Kansio on toteutettu osana Suuntaviittoja

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy Oulaisten Amiraali Oy c/o Oulaisten Tilitoimisto Oy Kaarikatu 1 86300 Oulainen puh. 0207550043, 0207550045 Oulaisten Amiraali Oy Asukasopas Yhtiö Oulaisten Amiraali Oy on osakeyhtiö, jonka koko osakekannan

Lisätiedot