POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa"

Transkriptio

1 POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan sihteeri

2 1. KOULUN TYÖN PERUSTA ARVOPERUSTA KOULUN TOIMINTA-AJATUS KOULUN KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN OPPIMISKÄSITYS OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TOIMINTAKULTTUURI TYÖTAVAT OPPILAIDEN OSALLISUUS OPETUKSEN RAKENNE JA OPETUSJÄRJESTELYT TUNTIJAKO KIELIOHJELMA KOULUN PAINOTUKSET OPPILAAKSIOTTO MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN OHJAUSTOIMINTA OPINTO-OHJAUS OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUN TUKI TUKIOPETUS ERITYISOPETUS OSA-AIKAINEN ERITYSOPETUS ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN JA SIIRRETTYJEN OPPILAIDEN OPETUS VALMISTAVA OPETUS HYVINVOINNIN TUKIPALVELUT OPPILASHUOLTO MUUT TUKIPALVELUT KERHOTOIMINTA KOULURUOKAILU KOULUMATKAT KOULUNKÄYNTIAVUSTAJATOIMINTA YHTEISTYÖ OPETUKSEN JA OPISKELUN TUKENA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ KOULUTUKSEN NIVELVAIHEISIIN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ LÄHIYHTEISÖJEN JA MUIDEN HALLINTOKUNTIEN KANSSA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ ARVIOINTI OPPILAAN ARVIOINTI KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN OPPIAINEIDEN JA AINERYHMIEN/KURSSIEN TAVOITTEET SISÄLLÖT, TYÖTAVAT JA ARVIOINTI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ SUOMI TOISENA KIELENÄ KIELET TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI A-KIELENÄ

3 RUOTSI VALINNAISENA A-KIELENÄ RUOTSI B-KIELENÄ (B1) VIERAAT KIELET ENGLANTI A-KIELENÄ ENGLANTI VALINNAISENA A-KIELENÄ SAKSA A-KIELENÄ SAKSA VALINNAISENA A-KIELENÄ SAKSA VALINNAISENA KIELENÄ (B2) RANSKA VALINNAISENA A-KIELENÄ RANSKA VALINNAISENA KIELENÄ (B2) MATEMATIIKKA MATEMATIIKKA BIOLOGIA JA MAANTIETO BIOLOGIA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA FYSIIKKA KEMIA TERVEYSTIETO USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO ORTODOKSINEN USKONTO MUUT USKONNOT ELÄMÄNKATSOMUSTIETO HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI YHTEINEN MUSIIKKI VALINNAINEN MUSIIKKI KUVATAIDE YHTEINEN KUVATAIDE VALINNAINEN KUVATAIDE KÄSITYÖ YHTEINEN TEKNINEN TYÖ VALINNAINEN TEKNINEN TYÖ YHTEINEN TEKSTIILITYÖ VALINNAINEN TEKSTIILITYÖ LIIKUNTA YHTEINEN LIIKUNTA VALINNAINEN LIIKUNTA KOTITALOUS YHTEINEN KOTITALOUS VALINNAINEN KOTITALOUS OPINTO-OHJAUS VALINNAISAINEET TIETOTEKNIIKKA LIITTEET LIITE SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETUSSUUNNITELMA LIITE VIERAIDEN KIELTEN TAITOTASOKUVAUKSET

4 LIITE TODISTUSPOHJAT LIITE TIETOSTATEGIA LIITE SOVELTUVUUSKOEKOULUJEN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA

5 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. ARVOPERUSTA Helsingin kouluissa - jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen - toimitaan demokraattisesti niin, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa vastuullisena yhteisön jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin - edistetään tasa-arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään yhdessä huolta ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista - arvostetaan suomalaista kulttuuria ja jokaisen omaa kulttuuritaustaa sekä edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta - ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia - sitoudutaan kestävään kehitykseen ja kasvetaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta Pohjois-Haagan yhteiskoulussa korostetaan lisäksi liikuntaan, terveyteen ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä arvoja, joiden avulla saadaan lisävoimia sekä työtehtäviin että henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Arvot antavat raamit muulle opetussuunnitelmalle. Ne heijastuvat opetukseen ja kaikkeen koulun toimintaan. Arvot vaativat jokaiselta työyhteisön jäseneltä oppilaalta, opettajalta ja muun henkilökunnan edustajalta omistautumista ja sitoutumista. Pohjois-Haagan yhteiskoulun arvojen tarkoitus on olla luomassa kaikille liikunnallista elämänasennetta. Koulun rakentama arvopohja on myös perustana hyvälle elämälle sekä menestykselle jatko-opiskeluissa ja työelämässä KOULUN TOIMINTA-AJATUS Pohjois-Haagan yhteiskoulun toiminta-ajatus on elämäni kunnossa. Tarjoamme nuorelle mahdollisuuden yksilölliseen voimavarojen kehittämiseen tukemalla hänen kehitystään ja valmistamme häntä kohtaamaan muuttuvan yhteiskunnan tiedolliset ja taidolliset vaatimukset KOULUN KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Koulutyössä toteutamme yhteisiä arvoja. Pyrimme siihen, että oppilas kokee jokaisen koulupäivänsä elämykseksi ja päämääriensä tavoittelemisen tuellamme mielekkääksi. Koulumme tavoitteena on myös, että oppilas suorittaa peruskoulun oppimäärän yltäen parhaimpaansa ja saa valmiudet jatkaa opintojaan mahdollisimman pitkälle sekä pystyy yhdistämään opiskelun ja liikuntaharrastuksen, tarvittaessa huippu-urheilunkin siten, että em. osa-alueet tasapainottavat toisiaan. Tavoitteena on, että oppilas - oppii hoitamaan asioitaan aktiivisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa - kasvaa tekemään järkeviä valintoja ja kantamaan niistä vastuun - omaksuu liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan 4

6 - saa tukea kasvussaan läpi murrosiän yhteistyössä kodin ja erilaisten turvaverkkojen kanssa - noudattaa hyviä tapoja ja yhteiskunnan normeja - omaksuu kestävän kehityksen elämäntavakseen 5

7 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1. OPPIMISKÄSITYS Helsingin kouluissa opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on tavoitteellista opiskelua opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Uuden oppiminen edellyttää tietojen ja taitojen liittämistä aikaisemmin opittuun. Omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä tiedon rakentaminen yhdessä toisten kanssa ovat oppimisen keskeisiä osa-alueita. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja siihen vaikuttavat olennaisesti elämykset ja tunteet. Oppimisen ilo, kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä oppilaan myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Oppimisen taitoja kehittämällä luodaan pohja koko elämän kestävälle oppimiselle OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TOIMINTAKULTTUURI Helsingin peruskouluissa oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja pedagogisista rakenteista. Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. Koulun aikuisten ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ovat olennainen osa koulun toimintakulttuuria. Tärkeää on se, miten aikuinen kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehittymiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen sekä edistää oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia. Oppimisympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti. Opetuksessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, erityisesti Helsingin monipuolisia mahdollisuuksia. Vastuu oppimisympäristön kehittämisestä on koulun henkilöstöllä. Oppilaat ovat mukana oppimisympäristön suunnittelussa ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa turvallista ja hyvää oppimisympäristöä ja sen kehittämistä. Pohjois-Haagan yhteiskoulussa pyritään antamaan, ottamaan ja kantamaan vastuuta. Näin syntyy luottamusta, mikä näkyy hyvänä ja reiluna henkenä. Oppilaat otetaan huomion yksilöinä oman osaamisensa ja omien tarpeittensa suhteen. Tämä toteutuu sekä yleislinjalla että liikunta- ja matematiikkalinjalla. Oppilaille annetaan tarvittaessa erityisopetusta ja muuta tukea opiskelussa. Toisaalta oppilaat saavat mahdollisuuden kehittää taitojaan niillä alueilla, jotka ovat heidän vahvuutensa. Pohjois-Haagan yhteiskoulun sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntapainotuksen toteutumiselle. Koulun omien tilojen lisäksi käytössä on mm. Pirkkolan urheilupuiston monipuolinen tarjonta. 6

8 Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta, kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen TYÖTAVAT Helsingissä koulun työtapojen kautta toteutetaan ja vahvistetaan koulun arvoja ja perustehtävää. Tärkeitä ovat oppimaan oppimisen taidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Opettaja valitsee työtavat siten, että ne tukevat monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, oppilaan kehittymistä oppijana sekä antavat mahdollisuuksia kasvuun yhteisön jäsenenä. Opetuksessa käytetään eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia työtapoja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon yksilölliset kehityserot, oppilaiden taustat ja erilaiset tavat oppia. Oppilaalla on mahdollisuus elämykselliseen ja ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan sekä leikkiin. Työtavat tukevat jokaisen oppilaan osallisuutta oman elämän ja ympäristön vastuulliseen rakentamiseen. Työtapojen valinnalla tuetaan työskentelylle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Työskentelylle asetetut tavoitteet määritellään oppilaan arvioinnin kohdassa. Pohjois-Haagan yhteiskoulun opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan ja elämyksiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne - virittävät halun oppia - ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen - aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti - edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista - kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioinnin taitoja - tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista - edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista - kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan arviointia varten - auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen - kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa 7

9 - tukevat opiskelijaa tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana - antavat oppilaalle onnistumisen elämyksiä - hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisuuksien mukaan Oppilaiden erilaiset oppimistyylit, tyttöjen ja poikien väliset erot sekä yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon OPPILAIDEN OSALLISUUS Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa lapset ja nuoret asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja saada aikaan muutosta elinympäristössään. kuntatoiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. kunta kehittää oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Pohjois-Haagan yhteiskoulussa toimii oppilaskunta, joka tarjoaa oppilaille väylän aktiivisen osallistumiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen. Oppilailla on edustus koulun johtokunnassa. Koulu järjestää tarpeen mukaan projekteja, joissa oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. Nämä projektit määritellään tarkemmin koulun toimintasuunnitelmassa. Tukioppilastoiminta tarjoaa vuosittain osalle oppilaista mahdollisuuden osallistua nuorempien oppilaiden ryhmäyttämiseen ja näin osaltaan madaltaa kynnystä uuteen kouluun siirryttäessä. 8

10 3. OPETUKSEN RAKENNE JA OPETUSJÄRJESTELYT 3.1. TUNTIJAKO Helsingissä noudatetaan yhtenäistä tuntijakoa, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen (1435 / 2001) ja kunnan linjaukseen. Valtioneuvosto on päättänyt oppiainekohtaisista vähimmäistuntimääristä perusopetuksen sisällä. Helsingissä on lisäksi määritelty toisen ja kuudennen luokan jälkeiset vähimmäistuntikertymät. Vuosiluokittainen tuntijako päätetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa valtioneuvoston asetuksen ja Helsingin peruskoulujen yhteisen tuntijaon pohjalta. Oppilaan vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät ovat vuosiluokilla 7-9 vähintään 30 vuosiviikkotuntia Taito- ja taideaineiden välyksen kokonaistuntikertymästä (12 vvt) on sijoitettu yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 7-9. Tunti tulee käyttää opetussuunnitelman perusteissa määriteltävien aihekokonaisuuksien, erityisesti viestintä- ja ilmaisukasvatuksen toteuttamiseen oppiaineiden välisenä yhteistyönä. Pohjois-Haagan yhteiskoulussa noudatetaan kahta tuntijakoa, joista toinen on yleis- ja liikuntalinjalaisille ja toinen matematiikka- ja liikunta-matematiikkalinjalaisille. Yleis- ja liikuntalinja YHTEISET OPPIAINEET luokka-aste yht. Äidinkieli ja kirj. AI Biologia BI Maantieto GE Historia HI Yhteiskuntaoppi YH 3 3 Uskonto/ET UE/UO/ET Matematiikka MA Fysiikka FY Kemia KE Ruotsi A-kielenä RUA Ruotsi B-kielenä RUB Englanti A-kielenä ENA Saksa A-kielenä SAA Musiikki MU Kuvataide KU Kotitalous KO Käsityö (TN/TS) TN/TS Liikunta LIT/LIP Terveystieto TT Opo OPO YHTEENSÄ

11 VALINNAISAINEET luokka-aste yht. Liikunta LIV ) Ruotsi valinnainen A-kieli * RUV ) Englanti valinnainen A-kieli * ENV Saksa valinnainen A-kieli * SAV Ranska valinnainen A-kieli * RAV Ranska valinnainen kieli B2 RAC Saksa valinnainen kieli B2 SAC Tietotekniikka TIV Liikunta LIY ) Musiikki MUV Kuvataide KUV Käsityö, tn TNV Käsityö, ts TSV Kotitalous KOV Tukioppilaskurssi * TOP 1 1 4) Koulukohtainen kurssi KOU * Aineen oppimäärä saa ylittää oppilaan 90 kurssin kokonaismäärän 1) pakollinen valinnaisaine liikuntalinjan oppilaille 2) pakollinen niille oppilaille, joilla ei ole A- tai B-kielenä ruotsia 3) ei voi valita, jos on LIV 4) tukioppilaiksi valituille Matematiikka- ja liikunta-matematiikkalinja YHTEISET OPPIAINEET luokka-aste yht. Äidinkieli ja kirj. AI Biologia BI Maantieto GE Historia HI Yhteiskuntaoppi YH 3 3 Uskonto/ET UE/UO/ET Matematiikka MA Fysiikka FY Kemia KE Ruotsi A-kielenä RUA

12 Ruotsi B-kielenä RUB Englanti A-kielenä ENA Saksa A-kielenä SAA Musiikki MU Kuvataide KU Kotitalous KO Käsityö (TN/TS) TN/TS Liikunta LIT/LIP Terveystieto TT Opo OPO YHTEENSÄ VALINNAISAINEET luokka-aste yht. Liikunta LIV ) Matematiikka MAV 3 3 2) Ruotsi valinnainen A-kieli * RUV ) Englanti valinnainen A-kieli * ENV Saksa valinnainen A-kieli * SAV Ranska valinnainen A-kieli * RAV Ranska valinnainen kieli B2 RAC Saksa valinnainen kieli B2 SAC Tietotekniikka TIV Liikunta LIY ) Musiikki MUV Kuvataide KUV Käsityö, tn TNV Käsityö, ts TSV Kotitalous KOV Tukioppilaskurssi * TOP 1 1 5) Koulukohtainen kurssi KOU * Aineen oppimäärä saa ylittää oppilaan 90 kurssin kokonaismäärän 1) pakollinen valinnaisaine liikunta- ja yhdistelmälinjan oppilaille 2) pakollinen valinnaisaine matematiikka- ja yhdistelmälinjan oppilaille 3) pakollinen niille oppilaille, joilla ei ole A- tai B-kielenä ruotsia 4) ei voi valita, jos on LIV 5) tukioppilaiksi valituille 11

13 3.2. KIELIOHJELMA Pohjois-Haagan yhteiskoulun kieliohjelma on seuraava: A-kielet: englanti, ruotsi, saksa valinnaiset A-kielet: englanti, ruotsi, saksa B-kielet: englanti, ruotsi valinnaiset kielet (B2): ranska, saksa 3.3. KOULUN PAINOTUKSET Pohjois-Haagan yhteiskoulussa painotetaan liikuntaa ja matematiikkaa. Liikunta- ja matematiikkaluokista käytetään nimitystä liikunta- ja matematiikkalinja. Liikuntalinjalle soveltuvuuskokeilla hyväksytyille oppilaille tarjotaan mahdollisuus omien taitojen ja fyysisen kunnon jatkuvaan kehittämiseen ja monipuoliseen liikunnan harrastamiseen sekä mahdollisimman moniin lajeihin tutustumiseen. Toisaalta heille varataan mahdollisuus valmennuksen avulla kehittää osaamistaan valitsemissaan painopistelajeissa. Matematiikkalinjalle soveltuvuuskokeilla hyväksytyt oppilaat saavat matematiikassa laajat ja syvälliset tiedot ja taidot. Liikunta-matematiikkalinjalle soveltuvuuskokeilla hyväksyttyjen oppilaiden opintosuunnitelmaan kuuluvat kaikki sekä liikunta- että matematiikkalinjan oppisisällöt sellaisenaan. Mahdolliset muut kuin oppiaineisiin liittyvät painoalueet määritellään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä OPPILAAKSIOTTO Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilaaksiotto perusopetuksen 7. vuosiluokalle on seuraava: Ensisijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos - oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelua - koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias. Toissijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein. Toissijaisessa perusopetuslain 28 :n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksiotossa noudatetaan alla lueteltuja periaatteita. Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli ko. kriteerin perusteella kouluun olisi tulossa enemmän oppilaita kuin koulussa on tilaa. 12

14 Harvinaisten kolmannelta vuosiluokalta alkavien A-kielten ja B-englannin opetuksen perusteella kouluun hakeutuvalla oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun. Oppilaaksiotto eräissä tapauksissa Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilaaksioton yhteiset toissijaiset valintaperusteet haettaessa koulun yleislinjalle ovat seuraavat: Jos koulussa on tilaa ensisijaisen ja toissijaisen yleisen periaatteen oppilaaksioton jälkeen, noudatetaan yhteisiä toissijaisia oppilaaksioton valintaperusteita seuraavassa järjestyksessä: - oppilaalla on sisaruksia Pohjois-Haagan yhteiskoulun perusopetuksen luokilla - oppilas on Pohjois-Haagan ala-asteella, vaikka ei asu Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueella - oppilaalla on terveys-, maahanmuuttaja- tai lastensuojeluviranomaisen lausunto Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Oppilaalla, jonka asuinpaikka vaihtuu Helsingin kaupungin sisällä, on oikeus käydä kaikki koulun vuosiasteet koulussa, johon hän ennen asuinpaikkansa vaihtumista kuului. Soveltuvuuskokeilla tapahtuva oppilaaksiotto Liikunta-, matematiikka- ja liikunta-matematiikkalinjat: Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteella noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan oppiaineina liikuntaa ja matematiikkaa. Oppilaat, jotka hakeutuvat painotettuun opetukseen, valitaan perusopetuslain 28 2 mom. mukaisesti oppilaiden taipumuksia edellä mainittuun painotettuun opetukseen osoittavalla soveltuvuuskokeella. Samaa painotusta tarjoavat koulut käyttävät samaa valintakoetta. Tiettyyn painotukseen hakeva oppilas otetaan huomioon kaikkien kyseistä painotusta tarjoavien koulujen oppilaaksiotossa huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä. Liikuntalinja Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteen liikuntalinjalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeella. Koe on sama kaikilla liikuntaa painottavilla soveltuvuuskoekouluilla. Matematiikkalinja Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteen matematiikkalinjalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeella. Erillinen opetusviraston osoittama työryhmä laatii vuosittain soveltuvuuskokeen, joka on kaikilla matematiikkaa painottavilla soveltuvuuskoekouluilla sama. Liikunta-matematiikkalinja Pohjois-Haagan yhteiskoulun yläasteen liikunta-matematiikkalinjalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeella. Tälle linjalle pyrkivät oppilaat osallistuvat sekä liikunnan että matematiikan soveltuvuuskokeeseen. Ulkokuntalaisten oppilaiden oppilaaksiotto Toissijaisessa oppilaaksiotossa voidaan ottaa ulkokuntalaisia oppilaita, mikäli koulussa on tilaa. Ko. oppilaat otetaan soveltuvuuskokeella. 13

15 Ulkokuntalaisilla oppilailla ei ole oikeutta Helsingin kaupungin tai Pohjois-Haagan yhteiskoulun myöntämään koulumatka tai kuljetusetuuteen. Oppilaan oma kunta voi päättää mahdollisista koulukuljetusetuuksista. Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös Oppilaalla, jolla on erityisopetuspäätös, on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Jos lähikoulu ei pysty järjestämään lapsen tarvitsemia tukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla. Oppilaaksiotto erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen perusteella. Pohjois-Haagan yhteiskoulussa opiskelua koskevat erityisopetuspäätökset tekee koulun omassa johtosäännössä määritellyllä tavalla joko rehtori tai koulun johtokunta MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET Pohjois-Haagan yhteiskoulussa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Jaksojen ajankohdat päätetään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Suurin osa opetuksesta on kurssimuotoista, mutta taito- ja taideaineissa, kielissä ja valinnaisaineissa on myös hajautettua opetusta. Kurssimuotoisuuden vuoksi työjärjestys vaihtuu joka jaksossa. 14

16 4. OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 4.1. OHJAUSTOIMINTA Jokainen oppilas tarvitsee ohjausta oppimisessa, opinnoissa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa. Oppilaanohjaus muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon, joka toteutetaan opettajien ja muiden ohjaukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyönä. Ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen, opinto-ohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan edellytyksiä hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen. Ohjauksella tuetaan oppilaan kasvua oman toiminnan säätelyyn, vahvistetaan osallisuutta sekä kannustetaan vastuunottoon ja rakentavaan toimintaan yhteisössä. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan, harjaantumaan opiskelun taidoissaan, arvioimaan omaa toimintaansa sekä löytämään keinoja selviytyä oppimisessaan. tarvitsee ohjausta opintojensa eri vaiheissa ja erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa. Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Ohjauksen onnistuminen edellyttää yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Yksilöllinen ohjaus on erityisen tärkeätä erityistä tukea tarvitseville sekä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyville oppilaille. Oppilaalle mahdollisesti laadittava oppimissuunnitelma on yksi ohjauksen väline. Pohjois-Haagan yhteiskoulussa ohjaukseen osallistuu koko kouluyhteisö. Rehtori, luokanvalvojat, opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö huolehtivat oppilaan psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ohjauksesta. Aineenopettajien tehtävä on vastata oman aineensa opiskelun ohjauksesta. He tuovat myös opetuksessaan esille omaan oppiaineeseensa liittyvää koulutus- ja työelämätietoutta ja ohjaavat esim. tätä kautta osaltaan oppilasta jatko-opintojen suunnittelussa. Opintoihin liittyvissä valinnoissa ohjausta antaa pääosin opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaajan työnkuvaan kuuluu myös ohjaus jatko-opintoihin ja uranvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat toimivat läheisessä yhteistyössä luokanvalvojien, aineenopettajien, oppilashuoltoryhmän, rehtorin ja oppilaitoksen ulkopuolisten ohjaukseen ja koulunkäyntiin liittyvien tahojen kanssa. Lisäksi he tiedottavat oppilaille ja huoltajille erilaisista valintatilanteisiin liittyvistä asioista esimerkiksi oppitunneilla, ohjauskeskusteluissa ja vanhempainilloissa OPINTO-OHJAUS Perusopetuksen aikana oppilaalle annetaan henkilökohtaista ohjausta valintamahdollisuuksista sekä valintojen merkityksestä jatko-opintoihin, oppilaan tulevaisuuteen ja työelämään sijoittumiseen. Ohjauksella tuetaan oppilaan itsetuntemuksen lisääntymistä sekä tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaitojen kehittymistä. Ohjauksen tehtävä on myös tarjota oppilaalle mahdollisuus keskustella oman koulutus- ja urapolun suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Ohjausta annetaan sekä luokkaopetuksena että henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Tämän ohella on mahdollisuus myös verkossa tapahtuvaan ohjaustoimintaan. Tiedonhankinnassa sekä opiskelun välineenä oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia tietotekniikan mahdollistamia palveluja. 15

17 Erityistä tukea tarvitseville oppilaille tehdään tarvittaessa siirtymäsuunnitelma, jossa voi olla esimerkiksi tutustumista oppilaitokseen, opiskeluun toisella asteella ja alan työtehtäviin työpaikoilla. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulun erityisopettajan, kotikielen ja suomen kielen opettajien tai tarvittavan koulun ulkopuolisen tahon kanssa. Työelämään tutustumisesta kerrotaan luvussa seitsemän OPPIMISSUUNNITELMA Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva suunnitelma, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Oppimissuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja kehittämisen alueet sekä aikaisempi oppimishistoria. Oppimissuunnitelma on pedagoginen asiakirja, joka tukee myös opettajaa työn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Mikäli oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, sen tekevät oppilasta opettavat opettajat. Suunnitelman tekoon osallistuvat tarvittaessa erityisopettajat, opinto-ohjaaja ja oppilashuoltohenkilöstö sekä mahdollisesti aiemman koulun edustaja tai muu suunnitelman laatimisen kannalta keskeinen yhteistyötaho. osallistuu oman oppimissuunnitelman tekemiseen ikäkautensa edellytysten mukaan. Oppilaan huoltajat osallistuvat oppimissuunnitelman laatimiseen mahdollisuuksien mukaan. Jos vuosiluokallisesti etenevässä opetusryhmässä oleva oppilas opiskelee oman opinto-ohjelman mukaan, hänelle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan opinto-ohjelma, ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat opetusjärjestelyt ja se, miten opiskelun etenemistä seurataan. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oleville oppilaille tehdään tarvittaessa oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan opiskelun tavoitteet, Sisällöt, opetusmenetelmät sekä arvioinnin perusteet. Oppimissuunnitelma laaditaan aina, ennen kuin harkitaan erityisopetukseen siirtämistä. Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan oppimissuunnitelma on osa henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa eli HOJKS:ia. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan opinto-ohjelma, opiskelun tavoitteet, Sisällöt sekä oppilaan erityistarpeiden edellyttämät opetusmenetelmät. Siinä kuvataan myös tukitoimet ja oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt sekä mahdollinen oppimäärien yksilöllistäminen ja arvioinnin perusteet. Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma. Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai oppilaitokseen oppimissuunnitelma siirtyy oppilaan mukana huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelma voidaan laatia paitsi erityistä tukea tarvitseville oppilaille myös esim. itsenäisesti opiskelevalle tai muusta syystä luokkaopetuksesta poikkeavalla tavalla opiskelevalle oppilaalle. Oppimissuunnitelman laatimisesta päättää oppilashuoltoryhmä yhdessä aineenopettajien kanssa. 16

18 5. OPISKELUN TUKI 5.1. TUKIOPETUS Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta menestymään opinnoissaan ja selviytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti oppilasta opettava opettaja, joka myös tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Tukiopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille annetaan tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetus on opetuksen eriyttämisen muoto, jota voidaan käyttää niin yleisopetuksessa, erityisopetuksessa kuin valmistavassa opetuksessakin. Sille on ominaista tehtävien yksilöllisyys sekä ajan varaaminen oppilaan yksilölliseen tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan ohjaamiseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella ERITYISOPETUS Erityisopetus on kokonaisuus, johon kuuluvat sekä osa-aikainen erityisopetus että erityisoppilaiden opetus. Erityisopetus tukee oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaista oppimista sekä mahdollistaa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen. Oppimisympäristön ja joustavien opetusjärjestelyjen suunnittelun lähtökohtina ovat oppilaan ainutkertaisuuden kunnioitus sekä yksilölliset oppimisedellytykset. Keskeistä erityisopetuksessa on varhainen tukeminen. Erityisopetusta saavien oppilaiden oppilaanohjauksessa korostuu yksilöllisyys. Yhteistyö ja hyvä tiedonkulku kodin, koulun ja muiden asiantuntijoiden kesken on edellytys hyvälle oppimiselle OSA-AIKAINEN ERITYSOPETUS Tehtävät ja tavoitteet Pohjois-Haagan yhteiskoulussa saavat osa-aikaista erityisopetusta ensisijaisesti ne oppilaat, joilla on oppimis- ja/tai sopeutumisvaikeuksia. Opetusta pyritään kuitenkin antamaan resurssien mukaan kaikille erityistukea vaativille oppilaille. Oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia saattaa esiintyä myös lahjakkailla oppilailla. Erityisopetus pyrkii tukemaan myös maahanmuuttajaoppilaita heidän koulunkäyntinsä ongelmakohdissa. Oppimisvaikeudet liittyvät usein lukivaikeuteen, mutta ne voivat olla myös erillisiä kielten ja matematiikan oppimisongelmia. Sopeutumisvaikeudet ilmenevät puolestaan koulupelokkuutena, arkuutena, tuntihäirintänä, keskittymiskyvyn puutteena, lyhytjänteisyytenä, tehtävien laiminlyönteinä tai koulupinnauksena. Myös sosiaalinen sopeutuminen kouluun ja luokkayhteisöön voi olla ongelmallista. Erityisopetus ei ole vain ainekohtaista opiskelua vaan yhä useammin oppimista vaikeuttavien tekijöiden purkamista, yksilöllisten oppimistyylien löytämistä, oppimaan oppimisen harjoittelua ja pitkäjänteisyyden kasvattamista sekä itsetunnon, itseluottamuksen, 17

19 aloitekyvyn ja koulumotivaation vahvistamista ja ylläpitämistä. Erityisopetuksen tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilaita yksilöllisten edellytysten mukaisesti saavuttamaan sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla oppivelvollisuus tulee suoritetuksi mahdollisimman hyvin oppilaan kehitystä myönteisesti tukevalla tavalla. Erityisopetuksen järjestäminen Pienryhmäopetus Ainekohtainen pienryhmäopetus pyritään aloittamaan yhteisneuvottelulla, johon osallistuvat oppilas, aineenopettaja ja erityisopettaja. Neuvottelussa sovitaan opetuksen tavoitteista, sisällöstä ja arvioinnista. Pienryhmäopiskelu perustuu joustavuuteen. Opetusjärjestelyihin liittyviä suunnitelmia voidaan muuttaa tarpeen mukaan: jos oppilas esimerkiksi edistyy pienryhmäopiskelussa siinä määrin, että kykenee ja haluaa osallistua luokkaopetukseen aiemmin, hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Pienryhmäopetuksessa otetaan huomioon luki- ja muut mahdolliset erityisvaikeudet. Samanaikaisopetus Erityisopettaja voi toimia apua tarvitsevien oppilaiden tukihenkilönä myös luokkaopetuksessa. Samanaikaisopetus voi olla osana pienryhmäopiskelua, jolloin oppilas opiskelee osan kyseisen aineen oppitunneista pienryhmäopetuksessa ja osan luokkaopetuksessa. Toimivan samanaikaisopetuksen perustana on jatkuva yhteistyö oppilaan, aineenopettajan ja erityisopettajan kesken. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat ( HOJKS ) Eri aineiden oppimääriä voidaan mukauttaa tarvittaessa oppilaiden oppimisedellytyksiä vastaaviksi silloin, kun oppilas ei pysty saavuttamaan oppiaineen yleisiä tavoitteita. Virallisen päätöksen HOJK:sta tekee PHYK:n rehtori. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä tehdään huoltajan suostumuksella ja mahdollisen asiantuntijalausunnon perusteella. Lisäksi vaaditaan koulun selvitys tukitoimista ja henkilökohtaisesta oppimissuunnitelmasta erityisopetusta edeltävältä ajalta. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa osa-aikaisessa erityisopetuksessa ja aina ennen erityisopetukseen siirtämistä. Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja tavoitteita koskeva suunnitelma. Se sisältää opinto-ohjelman, oppilaan vahvuudet ja kehittämisalueet sekä aikaisemman oppimishistorian sekä oppimisympäristön ja toimimisen koulun arjessa. Mikäli jonkin oppiaineen oppimääriä on yksilöllistetty, sen tulee näkyä oppimissuunnitelmassa. HOJKS tarkistetaan säännöllisesti ja se voidaan purkaa, mikäli tutkimusten perusteella oppilas esimerkiksi pystyy suoriutumaan yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Arviointi Erityisopettaja osallistuu oppilaan arviointiin yhdessä aineenopettajan kanssa. Arvioinnissa kiinnitetään huomio ensisijaisesti oppilaan edistymiseen ja mahdollisuuteen siirtyä yleisopetukseen. Luokkaopetuksesta poikkeavat työtavat ja yksilölliset tavoitteet sekä oppilaasta mahdollisesti tehty asiantuntijan lausunto vaikuttavat pienryhmässä opiskelleen oppilaan arviointiin. 18

20 5.4. ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN JA SIIRRETTYJEN OPPILAIDEN OPETUS Jos oppilaan erityistuen tarve on suuri, oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen. Erityisopetus voidaan järjestää integroidusti yleisopetuksessa tai erityisluokassa. Erityisluokka on luokka, jossa on 6-10 erityisoppilasta ja jonka opettajana on erityisluokanopettaja. Erityisopetuspäätökset tehdään keskitetysti opetusvirastossa. Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan koulussa erityisopetuspäätöksen ja pedagogisen selvityksen pohjalta, jotka toimitetaan opetusvirastosta koululle erityisopetuspäätöksen jälkeen. Suunnitelma kirjataan koulujen käytössä olevalle yhteiselle lomakkeelle. Rehtori tekee päätöksen henkilökohtaiseksi opetuksen järjestämistä koskevaksi suunnitelmaksi. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla lääninhallitukseen. Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai oppilaitokseen suunnitelma siirtyy huoltajan luvalla vastaanottavaan kouluun. Suunnitelman tiedot ovat lähtökohta uusien opetusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineen opiskelusta vapauttaminen Oppimääriä voidaan yksilöllistää yhdessä tai useammassa aineessa. Oppimäärän yksilöllistämisestä päätetään erityisopetuspäätöksen yhteydessä, ja yhdenkin oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisopetuspäätöstä. Erityisoppilaan oppiaineiden vapauttamisesta päätetään erityisopetuspäätöksen yhteydessä. Päätöstä tulee edeltää oppimäärän yksilöllistäminen VALMISTAVA OPETUS Valmistava opetus on tarkoitettu ensisijaisesti vasta maahan saapuneille oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Valmistavaan opetukseen voidaan ohjata myös Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia oppilaita sekä esiopetusikäisiä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Opetusvirasto ohjaa maahanmuuttajataustaiset oppilaat valmistavaan opetukseen, jos heillä ei koulun arvion mukaan ole riittäviä kielellisiä valmiuksia opiskella perusopetuksessa. Oppilaaksiotossa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tekemää päätöstä (Oppilaaksiotto eräissä tapauksissa/valmistava opetus). Opetuksessa noudatetaan kunnallista opetussuunnitelmaa ja esiopetusikäisten osalta kunnallista esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma (ks. Oppimissuunnitelma). Opetuksen alettua oppilaat integroidaan perusopetukseen niissä oppiaineissa, joissa puutteellinen kielitaito ei ratkaisevasti haittaa opiskelua. Valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat ovat oikeutettuja erityisopetuksen, oppilashuollon ja oppilaanohjauksen palveluihin. Vuoden valmistavan opetuksen jälkeen oppilas kirjataan perusopetuksen oppilaaksi, vaikka hän jatkaisi opiskelua valmistavassa opetuksessa toisen vuoden. Kun oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma vähintään ensimmäisen lukuvuoden ajaksi (ks. Oppimissuunnitelma). Valmistavan opetuksen opettaja huolehtii siitä, että tieto oppilaan edistymisestä, valmiuksista ja tarvittavista tukitoimista siirtyy perusopetuksen opettajille. 19

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot