Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014"

Transkriptio

1 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti Liitteet... 13

2 Helsinki 2015

3 Laitoksen yleiskuva Toiminta vuonna 2014 Jo useamman vuoden ajan jatkunut heikko talouskehitys on heijastunut talouden seurantaa ja soveltavaa tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten toimintaan ja painotuksiin. Ennustetyötä on leimannut talouden suhdanne- ja rakenneongelmien erittely ja keskinäinen punninta sekä kilpailukyvyn eri ulottuvaisuuksien tarkastelu. Verotulojen hidas toipuminen ja julkisen velan kasvu ovat puolestaan korostaneet finanssipolitiikan arvioinnin merkitystä ja erityisesti finanssipolitiikan vaihtoehtojen esilletuontia. Toimintavuonna finanssipolitiikkaa on arvioitu tutkimuksessa, asiantuntijatyöryhmässä ja ennustetyön yhteydessä. Myös julkisessa keskustelussa ja talouspoltiikan valmistelussa näihin seikkoihin kohdistuu suuri kiinnostus, mikä puolestaan on näkynyt laitokseen kohdistuvana vahvana asiantuntijakysyntänä. Rahaliiton oloissa on korostunut työmarkkinoiden rooli talouteen kohdistuviin häiriöihin sopeuduttaessa. Palkkatasoon, palkkaneuvottelujen muutostuuliin, työsuhteiden eri muotoihin ja työmarkkinareformeihin liittyvät tutkimukset ovat tästä syystä entistä tärkeämpiä. Laitoksen tutkimustoiminnassa painottuu yksilöiden näkökulma työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan muutoksissa ja reformien vaikutuksia arvioitaessa. Koska ajankohtaiskeskustelu työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistuksista käydään usein ohuen tutkimustiedon pohjalta ja hyvinvointivaikutukset sivuuttaen, tämä näkökulma on tärkeä lisä päätöksenteon tietoperustaan. Toimintavuonna alkanut tutkimus julkisen palvelun motivaatiosta terveyssektorilla on esimerkki teemasta, joka laajentaa näkökulmaa julkisten palveluiden tuottavuuskeskustelussa huomioidessaan työhyvinvoinnin merkityksen. Toimintavuonna julkaistu tutkimus Suomalainen palkkataso EU-vertailussa tuotti tietoa suomalaisesta palkkatasosta kansainvälisessä vertailussa, palkkarakenteiden eroista maiden välillä sekä myös tietoa palkkaerojen ja palkoista sopimisen mallien yhteydestä. Laitos osallistui myös eurooppalaiseen yhteishakkeeseen, jossa tarkasteltiin maakohtaisia palkanmuodostuksen muutospaineita tiivistettäessä talouspolitiikan koordinointia EU-maiden kesken. Näitä muutoksia on tärkeätä analysoida, koska palkoista sopimisen mallit ovat viime vuosina olleet murroksessa muualla Euroopassa ja suomalainen palkanmuodostus ei ole irrallaan muiden maiden kehityksestä. Myös sukupuolten väliset palkkaerot olivat edelleen ajankohtainen tutkimusteema. Vuoden lopulla saatiin päätökseen hanke Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Siinä tarkasteltiin toisaalta työelämän keskeisten rakennemuutosten vaikutusta naisten ja miesten työmarkkinaasemaan ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Toiminnalle on leimaa-antavaa tiivis yhteistyö laitoksen ulkopuolisten tutkijoiden kanssa ja valtaosassa hankkeita tutkimusta tehdään juuri yhteistyöverkostoissa. Yhteistyökumppanit löytyvät yliopistoista, toisista tutkimuslaitoksista kotimaasta ja ulkomailta. Laitos on myös osa eurooppalaista TURI-verkostoa (Trade Union related Research Institutes). Laitos on tarjonnut harjoittelupaikan neljälle korkeakouluharjoittelijalle ja työtilat kahdelle väitöskirjaopiskelijalle. Laitoksen tutkijat julkaisivat toimintavuonna yhteensä 21 tutkimusta ja tämän ohella runsaasti suppeampia artikkeleita ja blogi-kirjoituksia. Erilaisten asiantuntijatehtävien kuten työryhmäjäsenyyksien sekä akteemisten lausuntojen ja muiden lausuntojen määrä säilyi korkeana. Pyydettyjä esitelmiä pidettiin niin ikään runsaasti erityyppisillä foorumeilla kuten konferensseissa ja taustayhteisöjen tilaisuuksissa. Laitos on järjestänyt myös räätälöityä koulutusta kolmelle ammattiliitolle. Eri suoritteet käyvät ilmi toimintakertomuksen liiteosasta, jossa on esitetty myös suoritteiden lukumäärät taulukkomuodossa. Toimintakertomus

4 Tiedon leviämiseen laajemmalle yleisölle panostettiin liittämällä laitoksen www-sivut ja Talous&Yhteiskunta -lehti sosiaaliseen mediaan. Toimintavuoden alusta lukien lehti on julkaistu laitoksen kotisivuilla samanaikaisesti painetun lehden ilmestymisen kanssa. Tämä toimintatapa yhdessä sosiaalisen median kanssa edesauttaa lehden tunnettuuden kasvua ja parempaa näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Toimintavuoden aikana tietopalvelu uudisti myös laitoksen intranet-sivut ja käynnisti uuden ilmeen mukaisen www-sivuston laatimisen. Tietoa laitoksen toiminnasta muun muassa taustayhteisölle välitetään myös neljä kertaa vuodessa laitoksen kotisivuilla ilmestyvän PTuutisten avulla. Tutkimusjohtaja Reija Lilja jäi vuorotteluvapaalle, minkä jälkeen Merja Kauhanen on toiminut vs. tutkimusjohtajana. Erikoistutkija Petri Böckermanin tultua nimitetyksi Turun yliopiston määräaikaiseksi professoriksi hänen työsuhteensa on jatkunut osa-aikaisena Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Vanhempi tutkija Markku Lehmus erosi laitoksen palveluksesta vuoden lopussa. Vuoden aikana tutkimuslaitoksen hallitus hyväksyi uuden työsuhdeohjesäännön, joka korvasi aiemman sosiaaliohjesäännön ja määritteli muun muassa laitoksessa sovellettavat etätyön käytännöt. Uudistustyö oli jatkoa aiemmalle laitoksen kannatusyhdistyksen sääntöjen ja laitoksen työjärjestyksen uudistamiselle. Ulkopuolista tutkimusrahoitusta oli yli kahdessakymmenessä hankkeessa ja projektituotot olivat euroa ja ne ylsivät likipitäen samaan määrään kuin edellisenä vuonna. Valtionapu säilyi ennallaan. Taustayhteisöiltä saatu perusrahoitus kasvoi eurolla vahvistaen merkittävästi pitkäjänteisen tutkimustoiminnan edellytyksiä. Rahoitustuotot sen sijaan supistuivat selvästi edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasoltaan. Myös kulut säilyivät edellisen vuoden tasollaan. Toimintakauden alijäämäksi muodostui noin euroa ja alijäämä jäi hieman talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Tutkimustoiminta Työmarkkinatutkimus Työmarkkinatutkimuksen tutkimusteemat liittyivät vuonna 2014 muun muassa työelämän muutosten vaikutuksiin naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen, suomalaisen palkkatason vertailuun muiden EU-maiden kanssa, sopimuspalkkoihin uudessa EU-maiden talouden ohjausjärjestelmässä, irtisanomissuojan vaikutukseen työllisyyteen, työn laatuun ja myöhempään työuraan osa- ja määräaikaisessa työssä sekä osa-aikatyöhön yksityisillä palvelualoilla. Toimintavuonna työmarkkinatutkijoina toimivat erikoistutkija Petri Böckerman, erikoistutkija Mari Kangasniemi sekä tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen. Loppuvuodesta määräaikaisena työmarkkinatutkijana aloitti Terhi Maczulskij. Tutkimusjohtaja Reija Lilja on tutkimusjohtajan tehtävänsä ohella osallistunut myös työmarkkinatutkimuksen alaan kuuluvaan projektiin toimien myös projektin vetäjänä. Erikoistutkija Pekka Sauramo on toimialatutkimuksen lohkoon kuuluvien tutkimushankkeidensa lisäksi tehnyt kahta työmarkkinatutkimuksen alaan kuuluvaa tutkimushanketta. Vuonna 2014 Palkansaajien tutkimuslaitoksen työmarkkinatutkijoiden kotimainen yhteistyö jatkui edelleen tiiviinä. Kotimaassa yhteistyötä tehtiin muun muassa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA), HECERin, Tampereen yliopiston sekä Tilastokeskuksen tutkijoiden kanssa. Ulkomaisista yhteistyöprojekteista päättyi tammikuussa 4-vuotinen NORFACE- tutkimushanke Muuttoliikkeen moninaisuus ja alueellinen eriytyminen Euroopassa ( Migrant diversity and regional disparity in Europe ), jota Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat tekevät yhteistyössä tutkijaryhmän kanssa, jossa on tutkijoita Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Saksasta ja Virosta. 4 Palkansaajien tutkimuslaitos

5 Palkkaerot ja tulopolitiikka Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen Vuonna 2014 jatkui Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus aiheesta Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Hankkeessa tarkasteltiin, kuinka työelämän rakennemuutokset ja taloudelliset suhdanteet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin Suomessa. Reija Lilja, Merja Kauhanen ja Eija Savaja yhdessä Antti Kauhasen (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) ja Pekka Laineen (Tilastokeskus) kanssa toimivat tutkimuksen tekijöinä. Hankkeessa Reija Lilja ja Eija Savaja yhdessä Pekka Laineen kanssa tutkivat, kuinka ammattirakenne on muuttunut yksityisellä sektorilla Suomessa vuosina ja kuinka tämä ammattirakenteen muutos on vaikuttanut sukupuolten välisiin ansioeroihin. Merja Kauhanen tutki naisten ja miesten työsuhteiden tyyppiin liittyvää segregaatiota ja sen vaikutuksia naisten ja miesten palkkaeroon ja urakehitykseen yksityisellä sektorilla (teollisuuden toimihenkilöt ja yksityisen sektorin palvelualojen palkansaajat). Hanke päättyi vuonna 2014 ja sen tuloksista kirjoitettu raportti ilmestyy vuoden 2015 maaliskuussa. Suomalainen palkkataso EU-vertailussa Toimintavuonna valmistui Mari Kangasniemen, Pekka Sauramon ja Ozan Yanarin toteuttama tutkimushanke, jossa arvioitiin palkansaajanäkökulmasta suomalaista palkkatasoa käyttämällä vertailukohtana tietoja eri EU-maissa työskentelevien palkansaajien palkoista. Hankkeen tutkimusraportti julkaistiin joulukuussa 2014 järjestetyssä seminaarissa. Hankkeen rahoittajana toimi Palkansaajasäätiö. Collectively agreed wages in the new European economic governance Vuonna 2014 Pekka Sauramo jatkoi EU-rahoitteista ja TURI-verkoston (Trade Union related Research Institutes) puitteissa toteutettavaa Collectively agreed wages in the new European economic governance hanketta (ns. CAWIE2-hankketta) Palkansaajien tutkimuslaitoksen edustajana. Projektin tavoitteena on arvioida, kuinka vuodesta 2010 lähtien EU:n puitteissa toteutettu uusi eurooppalainen talouden hallinta (new European economic governance) on näkynyt eri EU-maissa paineina palkkoja ja neuvottelujärjestelmiä kohtaan. Työhyvinvointi, työolot, terveys, työsuhteet Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä Vuonna 2014 jatkui viimeistä vuottaan Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä, jota Merja Kauhanen on tehnyt yhdessä Jouko Nätin (Tampereen yliopisto) ja Satu Ojalan (Tampereen yliopisto) kanssa. Hankkeessa selvitettiin (i) ovatko työn laatuun liittyvät erot kaventuneet tai kasvaneet erityyppisten osa- ja määräaikaisten töiden ja kokoaikaisten ja jatkuvien töiden välillä ja (ii) minkälaisia seurauksia työn osa- ja määräaikaisuudella on työntekijöiden myöhempien työurien kannalta. Tutkimuksen aineistona käytettiin suomalaisten työolotutkimusten aineistoja eri vuosikymmeniltä yhdistettynä rekisteriseurantatietoihin. Hankkeen tuloksia esiteltiin Työelämän tutkimuspäivillä työryhmässä Työn laatu erilaisissa työsuhteissa, jonka koordinaattoreina Merja Kauhanen, Jouko Nätti ja Satu Ojala myös toimivat. Toimintakertomus

6 Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla Merja Kauhanen aloitti vuoden 2014 elokuussa Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankeen Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa osaaika- (ja kokoaika)työn tekemisestä ja teettämisestä sekä sen seurauksista vähittäiskaupan alalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualoilla 2010-luvun Suomessa. Työntekijänäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa yhdistyvät työtuntien määrä, työntekijöiden syyt tehdä osa-aikaista työtä, työolot ja työn laatu sekä työurien näkökulma. Työnantajanäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miksi yritykset teettävät osa-aikatyötä, minkälaisissa tehtävissä ja minkälaista osa-aikatyötä teetetään sekä millaisia kustannuksia ja hyötyjä yritysten näkemysten mukaan osa-aikatyöstä aiheutuu. Tutkimusaineistoina hyödynnetään vähittäiskaupan, hotelli- ja ravintolaalan sekä kiinteistöpalvelualan työntekijöille ja työnantajille suunnattuja kyselytutkimuksia. Muuta tutkimusta Irtisanomissuojan vaikutus työllisyyteen Petri Böckerman yhdessä Roope Uusitalon (HECER) ja Per Skedingerin (Institutet för näringslivsforskning, IFN) kanssa jatkoi vuonna 2014 tutkimushanketta, jossa tutkitaan irtisanomissuojan työllisyysvaikutuksia Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus perustuu aineistoon, joka on muodostettu yhdistämällä Suomen ja Ruotsin työnantajajärjestöjen keräämät palkkarekisteriaineistot vuosilta Tutkimuksessa käytetään hyväksi Suomen ja Ruotsin välisiä eroja irtisanomissuojan vahvuudessa. Hankkeen rahoittajana toimii Työsuojelurahasto. Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen- julkaisun asiantuntija-artikkelit Työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta Merja Kauhanen kirjoitti asiantuntija-artikkelin Yksilön näkökulma: työmarkkina-aseman ja käyttäytymisen muutokset sekä Reija Lilja yhdessä Antti Kauhasen (ETLA) kanssa kirjoitti asiantuntija-artikkelin Naisten ja miesten muuttuva asema työmarkkinoilla Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuun Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Julkaisu ilmestyi vuoden 2014 kesäkuussa. Julkinen talous Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkisen talouden tutkimus painottuu Suomen verotuksen ja tulonsiirtojen empiiriseen analyysiin, tulonjakotutkimukseen sekä julkisten palveluiden laadukkaan toiminnan tutkimukseen. Alueiden sisällä on tehtävä strategisia valintoja laitoksen julkisen sektorin tutkimuksen rajallisten resurssien vuoksi, ja poimittavia tiettyjä yksittäisiä tutkimuskysymyksiä. Vuoden 2014 tutkimusaiheet liittyivät tulonsiirtojen, erityisesti sosiaalivakuutuksen ja julkisen palvelun motivaation tutkimukseen. Aiemmin tehdystä verotutkimuksesta saatiin julkaisuja ulos kansainvälisistä lehdistä. Tutkimuksen organisoinnissa keskeistä on yhteistutkimus, jota tehdään paitsi oman laitoksen sisällä myös yhteistyössä yliopistotutkijoiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 6 Palkansaajien tutkimuslaitos

7 Sosiaalivakuutus ja sen kannustimet Vuonna 2014 Petri Böckerman, Ohto Kanninen ja Ilpo Suoniemi saivat päätökseen Kelan rahoittaman hankkeen A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Tutkimuksessa selvitetään sairausvakuutusjärjestelmän päivärahan tason vaikutusta sairausjaksojen pituuteen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä ehdoilla nykyjärjestelmä ja ennen kaikkea sen tulojen myötä pienevä korvaussuhde ovat optimaalisia, kun otetaan huomioon päivärahan käyttäytymisvaikutuksen aiheuttamat kustannukset. Tutkimuksessa käytetään menetelmällisesti hyväksi sairauspäivärahan laskukaavassa olevia kulmapisteitä, joiden avulla voidaan selvittää päivärahan tason vaikutus käyttäytymiseen. Hyvinvoinnin uudet ulottuvuudet Vuonna 2014 Ohto Kanninen aloitti osana laajaa kansainvälistä NORFACE tutkimusryhmää tutkimushankkeen Income, life satisfaction and emotional well-being: new evidence for the EU tulojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin yhteydestä. Tutkimuksessa olivat mukana Helsingin yliopiston väitöskirjaopiskelija Mikko Forss ja Turun yliopiston väitöskirjaopiskelija Joonas Uotinen. Subjektiivista eli koettua hyvinvointia tutkitaan psykologisessa kirjallisuudessa erittelemällä siitä ainakin kolme eri ulottuvuutta: tyytyväisyys elämään, emotionaalinen hyvinvointi ja eudaimonia eli elämän merkityksellisyys. Tutkimuksessa tarkastellaan näiden hyvinvointia mittaavien muuttujien yhteyttä tuloihin, tuloeroihin, köyhyyteen ja terveyteen eurooppalaisella aineistolla. Tutkimus jatkuu vielä vuosina 2015 ja Tulonjaon, tuloriskien ja eriarvoisuuden tutkimus Tulonjakotutkimus jatkui vuonna 2014 yhteistyössä professori Matti Tuomalan (TaY) ryhmän tutkijoiden ja KELA:n kanssa. Tutkimusryhmä käyttää laajaa paneeliaineistoa vuosilta Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Verotus, köyhyys ja elinkaaritulojen eriarvoisuus. Tutkimusryhmän työ jatkuu vuosina 2015 ja Ilpo Suoniemi selvitti tulonjaon dynamiikkaa tuloliikkuvuuden ja tuloriskien osalta yksilön elinkaaren eri vaiheissa. Työhön on saatu rahoitusta myös Palkansaajasäätiöltä. Lisäksi Ilpo Suoniemi tutki, miten psykologisen taloustieteen prospektiteoria (Kahneman-Tversky) muuttaa tuloriskien arviointia perinteiseen Arrow-Pratt lähestymistapaan verrattuna. Tuotannontekijätuloista mitattuna tulojen vaihtelun aiheuttama riski on huomattavasti suurempi kuin käytettävissä olevien tulojen perusteella arvioitu. Erotukseen vaikuttaa tulonsiirtojen ja verojärjestelmän muodostama kokonaisuus, joka voidaan tulkita laajana sosiaalivakuutuksena. Suomessa tuloriskien suuruudesta ei ole ollut aiempaa tutkimustietoa. Lisäksi selvitettiin perherakenteen, sosioekonomisten taustatekijöiden ja köyhyysriskin välitöntä ja välillistä vaikutusta kuolleisuuteen. Julkisen palvelun motivaation tutkimus Heikki Taimio aloitti Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimusprojektin Terveydenhuollon työntekijöiden palvelumotivaatio ja sen yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Monitieteisessä projektissa ovat mukana Arttu Saarinen (TY), Jukka Pirttilä (TaY ja WI- DER), Saija Mauno (TaY) ja Mervi Ruokolainen (TaY). Julkisen talouden kestävyysvajeen hoitamisen yhtenä avaintekijänä on pidetty julkisten palveluiden tuottavuuden parantamista. Terveydenhuollon kaltaisella työvoimavaltaisella alalla työntekijöiden motivaation vahvistaminen voikin olla yksi keino työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. Aihe on kansainvälisestikin kiinnostava. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millainen palvelumotivaatio suomalaisilla terveydenhuollon työntekijöillä on ja mikä merkitys sillä on työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen kannalta. Siinä tarkasteltiin Toimintakertomus

8 tutkimushanke tutkija rahoittaja työmarkkinatutkimus Irtisanomissuojan vaikutus työllisyyteen Petri Böckerman Työsuojelurahasto Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja Merja Kauhanen Työsuojelurahasto määräaikaisessa työssä Tulospalkkaus ja työhyvinvointi Suomessa Petri Böckerman Palkansaajasäätiö Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen Merja Kauhanen Reija Lilja Eija Savaja Sosiaali- ja terveysministeriö Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla Merja Kauhanen Työsuojelurahasto/PAM CAWIE2-Collectively agreed wages in the Pekka Sauramo Euroopan komissio new European economic governance - alternative views and perspectives Suomalainen palkkataso EU-vertailussa Mari Kangasniemi Palkansaajasäätiö Pekka Sauramo Ozan Yanar Yksilön näkökulma: työmarkkinaaseman Merja Kauhanen Työ- ja elinkeinoministeriö ja käyttäytymisen muutokset - asiantuntija-artikkeli julkaisuun Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Naisten ja miesten muuttuva asema Reija Lilja Työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinoilla - asiantuntija-artikkeli julkaisuun Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen julkinen talous Terveydenhuollon työntekijöiden Heikki Taimio Kunnallisalan kehittämissäätiö palvelumotivaatio ja sen yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen Income, life satisfaction and emotional Ohto Kanninen NORFACE well-being: new evidence for the EU Verotus, köyhyys ja elinkaaritulojen Ilpo Suoniemi Suomen Akatemia eriarvoisuus Sairauspäivärahan korvaussuhteen Petri Böckerman Kela vaikutus sairauspoissaolohin Ohto Kanninen Ilpo Suoniemi Tulojen uudelleenjako yli elämänvaiheiden Ilpo Suoniemi Palkansaajasäätiö makro- ja toimialatutkimus Julkisen talouden eläkejärjestelmän pitkän Markku Lehmus Palkansaajasäätiö aikavälin vaihtoehdot Suomessa Toimialaennuste 2014 Ammattiliitto PRO Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto Teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, Markku Lehmus informaatiopalveluiden sekä liike-elämän Eero Lehto palveluiden näkymät Insinööriliitto Paperiliitto Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL Keskeisten suomalaisen monikansallisen yritysten viimeaikainen kehitys ja lähitulevaisuuden näkymät syksyllä 2014 Pekka Sauramo Ritva Oesch Rakennusliitto Suomen Ekonomiliitto Tekniikan Akateemiset Teollisuusalojen ammattiliitto 8 Palkansaajien tutkimuslaitos

9 tutkimushanke tutkija rahoittaja Väyläinvestointien tarve ja henkilöliikenteen kilpailuttaminen muut Talous & Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2014 Taloustieteellinen koulutus- ja informaatiopalvelu Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto Sakari Lähdemäki Aila Mustonen Sakari Uimonen Heikki Taimio Pekka Sauramo Heikki Taimio Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Henri Keränen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL Rautatievirkamiesliitto Veturimiesten Liitto Palkansaajasäätiö Ammattiliitto Nousu Ammattiliitto Pro Vakuutusväen Liitto Palkansaajasäätiö myös, mitkä vastaajien ominaispiirteet ovat yhteydessä palvelumotivaatioon. Lisäksi tutkittiin tulospalkkauksen yhteyksiä palvelumotivaatioon. Palvelumotivaatio koostui neljästä osa-alueesta: viehätys julkiseen palveluun, sitoutuminen julkisiin arvoihin, työntekijän kokema myötätunto ja uhrautuminen. Tutkimuksen aineisto muodostui kolmelta eri terveydenhuollon ammattiryhmältä (lääkärit, sairaanhoitajat sekä lähi- ja perushoitajat) vuonna 2014 sähköisesti kerätystä kyselyaineistosta. Vastaajia oli yhteensä vajaat Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan keväällä Toimiala- ja makrotutkimus Tutkimus Väyläinvestointien tarve ja henkilöliikenteen kilpailuttaminen (yhdessä Mari Kangasniemen, Sakari Lähdemäen, Aila Mustosen, Markku Lehmuksen ja Sakari Uimosen kanssa) oli vuoden 2014 lopulla vielä kesken. Valmistumista hidastutti ennen kaikkea viivästymiset aineiston saamisessa. Alustava raportti hankkeesta valmistuu vuoden 2015 helmikuussa ja erilliset hankeraportit vuoden 2015 alkupuolella. Markku Lehmus sai valmiiksi finanssipolitiikan vaikutuksia koskevan tutkimuksen Finnish fiscal multipliers with a structural VAR model, joka julkaistiin PT:n työpapereissa numerolla 293. Ennuste ja talouskehityksen seuranta Viime kevään ja syksyn ennustetyöstä vastasi kuuden hengen ryhmä, johon kuuluivat Seija Ilmakunnas, Mari Kangasniemi, Markku Lehmus, Eero Lehto, Heikki Taimio ja Sakari Lähdemäki (keväällä Ohto Kanninen). Eero Lehto toimi ennusteryhmän vetäjänä ja vastasi Euroopan talouden, ulkomaankaupan ja tuotannon ennustamisesta. Seija Ilmakunnas ennusti kotitalouksien tulojen, ansiotason sekä yksi- Toimintakertomus

10 tyisen kulutuksen kehittymistä. Mari Kangasniemen vastuualue oli työmarkkinat. Sakari Lähdemäen ja Ohto Kanninen ennustivat investointeja. Heikki Taimio arvioi Euroopan ulkopuolista kansainvälistä taloutta, rahoitusmarkkinoita sekä inflaatiota. Markku Lehmus arvioi julkista taloutta. Markku Lehmus laati lisäksi ennusteita makromallilla. Toimintavuoden aikana julkaistiin kaksi ennustetta, ensin ja sitten Kevään ennusteessa arvioitiin erikseen Suomen finanssipolitiikkaa ja EKP:n rahapolitiikkaa. Syksyn ennusteessa taas arvioitiin Ukrainan kriisin talousvaikutuksia. Siihen sisältyi myös Henri Keräsen laatimat laskelmat ja erillisteksti malliperheiden toimeentulon kehittymisestä. Ennusteet raportoitiin laitoksen verkkosivuilla. Eero Lehto arvioi lisäksi ennusteen toteutumista laitoksen nettisivuilla kesä- ja joulukuussa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimialaennuste tehtiin vuonna 2014 lähes kaikille teollisuuden toimialoille sekä liike-elämän palvelutoimialoille. Toimialaraportissa analysoidaan kyseisten toimialojen kehitysedellytyksiä ja ennustetaan niiden toimintaa tulevien kolmen vuoden aikana. Ennuste tehtiin tuotannolle ja tuotannon hinnalle, työllisyydelle ja työtunneille, investoinneille, ansiotasolle sekä kannattavuudelle. Raportissa kiinnitettiin erityinen huomio Suomen hintakilpailukykyyn ja sen osatekijöihin. Toimialojen rakenteellista uudistumista tarkasteltiin myös laajasti. Toimialoista tarkasteltiin syvällisemmin puunjalostusteollisuutta ja öljynjalostusta. Toimialaennusteraporttiin sisältyi myös erillinen Sakari Lähdemäen laatima kirjoitus Kiinan taloudesta. Varsinaisen ennusteosuuden laativat Markku Lehmus ja Eero Lehto. Ritva Oesch ja Pekka Sauramo kirjoittivat erillisen raportin, jossa analysoidaan keskeisten suomalaisten monikansallisten yritysten viimeaikaista kehitystä. Toimialaennusteen rahoittivat Ammattiliitto Pro, Auto- ja kuljetusalan työntekijäin liitto, Paperiliitto, Rakennusliitto, Suomen Ekonomiliitto, Tekniikan Akateemisten liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto, Insinööriliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL sekä Veturimiesten liitto. Tietopalvelu Tietopalvelun vastuulla on laitoksen tietotekniikka ja ohjelmistot. Tietopalvelu vastasi laitoksen ulkoisten ja sisäisten www-sivujen päivityksestä ja teknisestä toteutuksesta sekä sivuille tulevien tiedotteiden taitosta ja niistä tiedottamisesta. Laitoksen www-sivut ja T&Y lehti liitettiin sosiaaliseen mediaan. Kesän jälkeen otettiin käyttöön uudistetut intranet-sivut. Laitoksen www-sivujen ilme uudistetaan. Lokakuun lopussa alkoi uudistetun ilmeen mukaisen www-sivuston rakentaminen. Ennustejärjestelmää päivitettiin ja ennustejulkaisu viimeisteltiin ja taitettiin. Tietopalvelu osallistui myös laitoksen taloustieteellisen koulutuksen aineiston keräämiseen ja kuvaamiseen. Tietopalvelu oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen sekä hankkeessa, joka käsittelee väyläinvestointien tarvetta ja henkilöliikenteen kilpailuttamista. Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti Vuonna 2014 laitoksen tiedotuksesta ovat vastanneet erikoistutkija Heikki Taimio, hallintosihteeri Jaana Toivainen ja ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen. Vuoden aikana ilmestyi 6 lehdistötiedotetta ja järjestettiin kaksi talousennusteen julkistamistilaisuutta, maaliskuussa ja syyskuussa. Suomalainen palkkataso EU-vertailussa julkaistiin joulukuun alussa pidetyssä iltapäiväseminaarissa. Laitoksen Internet-sivut ovat toimineet hyvin. Sivujen ylläpidosta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ovat vastanneet ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen ja erikoistutkija Heikki Taimio. Tutkijat ovat itse vastanneet omien sivujensa sisällöstä. Uusista julkaisuista ja tulevista seminaareista tiedotettiin 10 Palkansaajien tutkimuslaitos

11 laitoksen Internet-sivujen, rss-syötteiden, sähköpostilistan ja alkuvuodesta avatun laitoksen Twittertilin kautta. Laitoksen kotisivuilla on julkaistu neljännesvuosittain PT-uutisia. Talous & Yhteiskunta -lehden vastaavana päätoimittajana oli toimintavuonna johtaja Seija Ilmakunnas. Lehteä toimitti erikoistutkija Heikki Taimio, ja sen taitosta vastasi julkaisusihteeri Irmeli Honka. Kannen suunnittelusta vastasi graafikko Niilas Nordenswan ja kirjoittajien kuvaamisesta valokuvaaja Maarit Kytöharju. Lehti painettiin Kirjapaino Jaarlissa. Lehteen on pyritty saamaan ajankohtaisia artikkeleita, jotka sisältävät painavia ja perusteltuja kannanottoja. Kirjoitusten luettavuuden parantamiseksi on käytetty runsaasti kuvioita ja taulukoita.vuoden alusta lähtien kukin numero on julkaistu sekä kokonaisena pdf-versiona että artikkeli artikkelilta laitoksen kotisivuilla samaan aikaan painetun lehden kanssa. Myös lehden vanhoja numeroita on laitettu Internetiin samalla tavalla juttu jutulta. Internetissä on käynyt satoja ihmisiä lukemassa niin tuoreita kuin vanhojakin numeroita. Lehti on otettu vastaan hyvin myönteisesti. Talous & Yhteiskunta -lehti ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Levikki oli keskimäärin hieman alle kappaletta ja sivumäärä keskimäärin 65. Lehdessä julkaistiin 28 artikkelia, 4 kolumnia, 14 kirja-arvostelua ja 4 haastattelua. Kolmessa numerossa (1-3/2014) oli erityisteema: rakenneuudistukset, Suomi ja EU sekä työmarkkinat. Useat lehden artikkelit ja haastattelut ovat saaneet huomiota osakseen tiedotusvälineissä. Vuoden alussa perustettiin T&Y:n Facebook-sivut ja Twitter-tili. Facebook-sivuilla on julkaistu keskimäärin kerran viikossa uutisia lehdestä ja toimittajan kirjoittamia lyhyitä kommentteja ajankohtaisiin, lehteä lähellä oleviin aiheisiin. Tykkääjiä oli vuoden lopussa 240, ja suurin yksittäisen päivityksen lukijamäärä oli Twitterissä lehden toimittaja on osallistunut keskusteluun keskimäärin pari kertaa päivässä lähinnä jakamalla linkkejä kiinnostaviin julkaisuihin. Seuraajia oli vuoden lopussa noin 700. Toimintakertomus

12 12 Palkansaajien tutkimuslaitos

13 Liitteet Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen jäsenet Hallitus Tutkimusneuvottelukunta Tilintarkastajat Talous & Yhteiskunta -lehden toimitusneuvosto Laitoskokous Henkilökunta Seminaarit Julkaisut Muut kirjoitukset Luennot ja esitelmät Komiteat, toimikunnat, korkeakoulut ja lausunnot Liitetaulukot Palkansaajien tutkimuslaitoksen talous Suoritteet Toimintakertomus

14 Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen jäsenet Akava Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ammattiliitto Pro Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Ilmailualan Unioni IAU Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Metallityöväen Liitto Palkansaajajärjestö Pardia Palvelualojen ammattiliitto PAM Paperiliitto Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU Puu- ja erityisalojen liitto Rakennusliitto Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Suomen Merimies-Unioni SMU Sähköalojen Ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Vakuutusväen Liitto VvL Ylemmät Toimihenkilöt YTN Nordea Järjestöpankki Osuuskunta Tradeka-yhtymä OP-Keskus Osuuskunta Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys Hallitus Hallituksen kokoonpano Jäsen Mats Nyman, Akava, puheenjohtaja Olli Koski, SAK, varapuheenjohtaja Leila Kostiainen, STTK, varapuheenjohtaja Jorma Antila, Metallityöväen Liitto Eija Hietanen, SAK Kaisa Kotakorpi, Turun yliopisto Markku Lehmus, PT Antti Rinne, Ammattiliitto Pro ( ) Antti Veirto, PAM Mika Väisänen, OAJ/JUKO Varajäsen Päivi Soikkeli, Akava Helena Pentti, SAK Seppo Nevalainen, STTK Matti Harjuniemi, Rakennusliitto Päivi Niemi-Laine, JHL Matti Pohjola, Aalto yliopisto Petri Böckerman, PT Antti Aarnio, STTK Esa Kaitila, Paperiliitto Anja Uljas, SEFE/YTN 14 Palkansaajien tutkimuslaitos

15 Tutkimusneuvottelukunta Antti Aarnio Juha Antila Timo Eklund Mari Huuhtanen Esa Kaitila Tuula Kiander Petri Palmu Joonas Rahkola Kenneth Snellman Heikki Taulu Aila Tähtitanner Mika Väisänen Jukka Vänskä STTK SAK Metalliliitto Jyty Paperiliitto JHL Ammattiliitto Pro SAK Tehy Akava Insinööriliitto IL OAJ Suomen Lääkäriliitto Tilintarkastaja Tilintarkastusrengas Talous&Yhteiskunta -lehden toimitusneuvosto Jaakko Haikonen Tuomas Harpf Olli Koski Marjo Ollikainen Jaana Pohja Jari Vettenranta Seija Ilmakunnas Heikki Taimio STTK Palkansaajasäätiö SAK Akava SAK JHL päätoimittaja toimittaja Laitoskokous Markku Lehmus, puheenjohtaja Ohto Kanninen, sihteeri Toimintakertomus

16 Henkilökunta Seija Ilmakunnas johtaja, VTT, dosentti Reija Lilja tutkimusjohtaja, PhD, dosentti vuorotteluvapaalla Merja Kauhanen vs. tutkimusjohtaja, KTT, Tutkijat Petri Böckerman erikoistutkija, FT, dosentti, professori, osa-aikainen Mari Kangasniemi erikoistutkija, PhD, osa-aikainen , virkavapaalla Ohto Kanninen vanhempi tutkija, PhD osa-aikainen , Merja Kauhanen tutkimuskoordinaattori (työn taloustiede), KTT Markku Lehmus vanhempi tutkija, VTT, Eero Lehto tutkimuskoordinaattori (makro- ja toimialatutkimus) ennustepäällikkö, KTT Sakari Lähdemäki nuorempi tutkija, KTM, Terhi Maczulskij vanhempi tutkija, KTT, Pekka Sauramo erikoistutkija, VTT Ilpo Suoniemi tutkimuskoordinaattori (julkinen talous), VTM Heikki Taimio erikoistutkija, VTM Tutkimusharjoittelijat Ozan Yanar valtiotiet. kand., osa-aikainen , Henri Keränen valtiotiet. yo Anton Sobolev valtiotiet. yo Marjo Hintsala valtiot.kand Ville Tarvonen kauppatiet. yo Tietojenkäsittely ja tietopalvelu Aila Mustonen Eija Savaja ohjelmistoasiantuntija, FM tietohallintopäällikkö, KTM Toimisto Irmeli Honka Merja Lindholm Jaana Toivainen julkaisusihteeri taloussihteeri hallintosihteeri 16 Palkansaajien tutkimuslaitos

17 Seminaarit Avoimet seminaarit Hannu Piekkola (Vaasan yliopisto), Tuottavuuden kehitysnäkymät ja aineettomat investoinnit. Onko mittausongelmia? Tiina Soininen (Itä-Suomen yliopisto), Työn stabiliteetti sosiaalisesta näkökulmasta Pitkittäistarkastelu työsuhteiden keston muutoksista Suomessa , Niku Määttänen (Etla), Leskeneläkkeet, tulonjako ja hyvinvointi, Petri Böckerman (PT), Biomarkerit ja työmarkkinatulemat, Mauri Kotamäki (Valtiovarainministeriö), Työllistymisveroasteet Suomessa sovellutuksena suojaosuuksien työllisyysvaikutukset, Ohto Kanninen (PT) & Petri Böckerman (PT) & Ilpo Suoniemi (PT), Sairauspäivärahan korvaussuhteen vaikutus sairauspoissaoloihin, 2.4. Pasi Ikonen (Suomen Pankki), Velan vaikutus talouskasvuun synteesi, 9.4. Sampo Pehkonen (Tilastokeskus), Yrityskoon vaikutus palkkaan ja keskitetyt palkkaratkaisut, Heikki Loikkanen (Helsingin yliopisto), Maankäyttö ja taloudellinen kehitys, Mika Kortelainen (VATT), Koulujen vaikutus asuntojen hintoihin Helsingissä, Ulla Hämäläinen (Kela), Takuulla aktiivinen? Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuus, 7.5. Jarkko Harju (VATT), Ravintoloiden alv-alennusten kysyntä- ja työllisyysvaikutukset, Essi Eerola (VATT), ARA-vuokra-asuntojen vuokrataso Helsingissä, Lauri Holappa (HY), Will the Real Mr. Keynes Please Stand Up? Jälkikeynesiläisyyden ja uusklassisen keynesiläisyyden vertailua, Ozan Yanar (PT), Mari Kangasniemi (PT) ja Pekka Sauramo (PT), Suomalainen palkkataso EUvertailussa, 3.9. Elias Einiö (VATT), The Loss of Production Work: Evidence Based on Local Soviet Trade Shocks, Jani-Petri Laamanen (Tampereen yo), Bruttokansantuotteen ja subjektiivisen hyvinvoinnin yhteys: Tuloksia paneeliestimoinneista, Panu Poutvaara (Ifo Institute), Poismuutto hyvinvointivaltiosta: miten lähtijät valikoituvat, Juuso Vanhala (Suomen Pankki), Suomen työntekijävirrat, Tuomas Malinen (Helsingin yo), Tulonjaon epälineaarisuus ja maiden välinen riippuvuus, Markus Haavio (Suomen Pankki), Suomen talouskriisin taustoista, Olli Ropponen (VATT), Kaivosverotus Suomessa ja ulkomailla, Mika Haapanen (Jyväskylän yo), AMK-koulutuksen vaikutukset työmarkkinoilla, Hanna Pesola (VATT), Työttömyyspäivärahan vaikutus työmarkkinatulemiin, Roope Uusitalo (Jyväskylän yo & HECER) & Petri Böckerman (PT), Irtisanomissuojan vaikutukset, Mari Kangasniemi (PT & Tampereen yo), Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen toiminnan evaluointi Sambiassa: baseline-tutkimus, Toimintakertomus

18 Muut seminaarit Eurooppalainen palkkavertailu, Paasitorni Seminaari avaus: johtaja Seija Ilmakunnas (PT) Suomalainen palkkataso EU-vertailussa: erikoistutkija Pekka Sauramo (PT) ja projektiekonomisti Ozan Yanar (SAK) Current Trends in German and European Collective Bargaining: Dr. Torsten Schulten (Hans- Böckler-Stiftung) Paneelikeskustelu: vetäjänä erikoistutkija Mari Kangasniemi (PT), pääekonomisti Ralf Sund (STTK), ekonomisti Ilkka Kaukoranta (SAK) ja pääekonomisti Eugen Koev (Akava). Julkaisut Petri Böckerman Biomarkers and long-term labour market outcomes: the case of creatine. National Institute of Social and Economic Research, NIESR Discussion Paper No s., IZA (Institute for the Study of Labor), Discussion paper, No s. Centre for Economic Performance, Discussion Paper No s. (yhdessä Alex Brysonin, Jutta Viinikaisen, Christian Hakulisen, Laura Pulkki-Rabackin, Olli Raitakarin ja Jaakko Pehkosen kanssa). A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 292, 37 s. (yhdessä Ohto Kannisen ja Ilpo Suoniemen kanssa). The Negative Association of Obesity with Subjective Well-being: Is It All about Health? Journal of Happiness Studies, 15:4, s (yhdessä Edvard Johanssonin, Samuli Saarnen ja Suoma Saarnen kanssa). Using twins to resolve the twin problem of having a bad job and a low wage. Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita, No s. IZA (Institute for the Study of Labor), Discussion paper, No. 855, 29 s. (yhdessä Pekka Ilmakunnaksen ja Jari Vainiomäen kanssa). Seija Ilmakunnas Age Segregation and Hiring of Older Empoyees: Low Mobility Revisited, International Journal of Manpower, vol. 35 No 8 (yhdessä Pekka Ilmakunnaksen kanssa). Mari Kangasniemi Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Raportteja 29, 72 s. (yhdessä Pekka Sauramon ja Ozan Yanarin kanssa). Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 291, 22 s. (yhdessä Merja Kauhasen kanssa). Ohto Kanninen A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 292, 37 s. (yhdessä Petri Böckermanin ja Ilpo Suoniemen kanssa). Miten testata perustulon vaikutuksia? Kenttäkoekulttuurin lyhyt oppimäärä. Ajatushautomo Tänk, 65 s. (yhdessä Mikko Forssin kanssa). 18 Palkansaajien tutkimuslaitos

19 Merja Kauhanen Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work, Social Indicators Research, DOI /s (yhdessä Jouko Nätin kanssa). Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 291, 22 s. (yhdessä Mari Kangasniemen kanssa). Incidence and intensity of employer-funded training in Finland does the type of temporary or parttime work matter for the outcomes? Palkansaajien tutkimuslaitos työpapereita 295, (yhdessä Jouko Nätin ja Satu Ojalan kanssa). Kahden työn tekeminen Euroopassa: yleisyys, selittäjät ja taloudelliset seuraukset. Teoksessa M. Niemelä (toim.) Eurooppalaiset elinolot, s Helsinki: KELA (yhdessä Anita Haatajan kanssa). Yksilön näkökulma: työmarkkina-aseman ja käyttäytymisen muutokset, teoksessa L. Pentikäinen: Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Työ- ja yrittäjyys 30/2014. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, s Why people move? Reasons for being mobile, in Bertelmann Stiftung: Harnessing European Labour Mobility. Scenario analysis and policy recommendations, 19 s. Markku Lehmus Distributional and Employment Effects of Labour Tax Changes in Finland, Journal of Policy Modeling, 36, s Finnish fiscal multipliers with a structural VAR model. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 293, 32 s. Reija Lilja Naisten ja miesten muuttuva asema työmarkkinoilla, julkaisussa Leena Pentikäinen (toim.), Katsaus työn tulevaisuuteen. Työpolitiikan strateginen ohjelma, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 30/2014, s (yhdessä Antti Kauhasen kanssa). Taloustutkijan näkökulma perhe-eläkkeiden kehittämistarpeisiin, teoksessa Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.), Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin, Eläketurvakeskuksen raportteja, 4/2014, s Wage formation and gender wage gaps: Is there a role for job-task evaluation schemes? International Journal of Manpower, Volume 35, Number 3, s (yhdessä Rita Asplundin kanssa). Terhi Maczulski High education and public sector employment: Evidence from Finland using data on twins. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 296, 32 s. Pekka Sauramo Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Raportteja 29, 72 s. (yhdessä Mari Kangasniemen ja Ozan Yanarin kanssa). Toimintakertomus

20 Ilpo Suoniemi A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 292, 37 s. (yhdessä Petri Böckermanin ja Ohto Kannisen kanssa). Provision, Commodity Demand, and Hours of Work: An Empirical Analysis. The Scandinavian Journal of Economics 116, s (yhdessä Jukka Pirttilän kanssa). The welfare effects of health-based food tax policy. Food Policy 49, s (yhdessä Tommi Härkäsen, Kaisa Kotakorven, Pirjo Pietisen, Jukka Pirttilän ja Heli Reinivuon kanssa). Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Raportteja 29, 72 s. (yhdessä Mari Kangasniemen ja Pekka Sauramon kanssa). Muut kirjoitukset Petri Böckerman Kutistuuko keskiluokka Suomessa? Talous & yhteiskunta 1/2014, s (yhdessä Jari Vainiomäen kanssa). Viekö ikä ällin? Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 7.2. Taantumien synkkä varjo. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 8.8. Sairauspäivärahojen suuruudella ja poissaoloilla selkeä yhteys. Sosiaalivakuutus, 3/2014, s (yhdessä Ohto Kannisen ja Ilpo Suoniemen kanssa). Seija Ilmakunnas Suuntaviivoja julkisen talouden tiekarttaan. Talous & Yhteiskunta 1/2014, s (yhdessä Eero Lehdon kanssa). EK yhteisen edun asialla kuuleko kenttä? Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla Ihan fifty-sixty. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 3.4. Varmoja lääkkeitä mihin? Kolumni Demokraatti-lehti EU eläkeuudistusten oppimestarina. Kolumni, Eläketurvakeskuksen www-sivuilla Kyllä EU opettaa. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla Mutkat suoriksi Ylen eläkeikäkyselyn uutisoinnissa. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla Kestävyysvaje on niin kuin se luetaan. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 5.9. Vaihteeksi tunnustusta työmarkkinajärjestöille. Kolumni Demokraatti-lehti Onko työvoimapula todellista? Kolumni Karenssisanomat-lehti 1/2014. Finanssikapitalismin kasvot ja näkymättömät jalat (kirja-arvostelu), Työväentutkimus vuosikirja Palkansaajien tutkimuslaitos

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2013

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2013 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2013 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 5 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu...11 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2011. Toimintakertomus 2011 3

Toiminta vuonna 2011. Toimintakertomus 2011 3 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2011 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 10 Tietopalvelu...11 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 12.12.2008 klo 9.30 Palkansaajien tutkimuslaitos Ohjausryhmän järjestäytyminen Esitys

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

suomalainen palkkarakenne

suomalainen palkkarakenne suomalainen palkkarakenne Muutokset syyt seuraukset Rita Asplund & Merja Kauhanen (toim.) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Palkansaajien tutkimuslaitos Taloustieto Oy ETLA B245 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

Adjunct professor, University of Jyväskylä School of Business and Economics (12/2017 -)

Adjunct professor, University of Jyväskylä School of Business and Economics (12/2017 -) Terhi Maczulskij Labour Institute for Economic Research, Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki, Finland Email: terhi.maczulskij@labour.fi or teanmacz@gmail.com, Cell: +358 50 3230180 or +35840 9402832

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Rita Asplund ä Antti Kauhanen ä Mika Maliranta Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Sarja

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 Haastaako talouskriisi kestävän kehityksen? Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari tarjosi korkeatasoisia esityksiä talouskriisistä

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3. - esityslista 1. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 2. Ohjausryhmän jäsenten henkilökohtaisten

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kari Hämäläinen Työllisyysoppia Ruotsin mallista seminaari, 11.3.2013 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Pääaineena kansantaloustiede Tutkielma: A Study on Gross Job Flows in Finland: The Importance of Employees Characteristics

Pääaineena kansantaloustiede Tutkielma: A Study on Gross Job Flows in Finland: The Importance of Employees Characteristics Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työnteon monet muodot, kommentti Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Sisällys Työ elämän kokonaisuudessa Työsuhteiden ajalliset muutokset Työn laatu osa- ja määräaikaistyössä

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH A REFEREE PRACTICE 1) R. Uusitalo (1999): Returns to education in Finland, Labour Economics 6, 569-580. 2) R. Uusitalo

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO(1968) PUBLICATIONS IN ENGLISH 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS R. Uusitalo & J. Verho (2010): The effect of unemployment benefits on re-employment rates:

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys

Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys 2007 2012 Katri-Maria Järvinen, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Tiina Saari ja Pasi Pyöriä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010 Autoalan Keskusliitto (Kaupan Liitto) Suomen Varustamot Suomen Varustamot Metallityöväen Liitto Auto- ja koneala 21 000 Suomen Konepäällystöliitto Suomen Laivanpäällystöliitto Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 19.09.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Euroalueen ja

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013. Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen

Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013. Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen Eläkekysymysten asiantuntijaryhmä 2012-2013 Info 31.10.2013 Jukka Pekkarinen Työn taustaa Toimeksiannon pohjana vuoden 2012 työurasopimus Vuoden 2005 uudistuksen arviointi Sopeutuminen elinajanodotteen

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: iset-termit-tutuiksi/

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu:  iset-termit-tutuiksi/ Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/taloudell iset-termit-tutuiksi/ Juha Tervala / TTT-ja TTS-intro 28.1.2016 1 TTT ja TTS

Lisätiedot

Tulonjaon ja pienituloisuuden kehityksestä Martti Hetemäki

Tulonjaon ja pienituloisuuden kehityksestä Martti Hetemäki Tulonjaon ja pienituloisuuden kehityksestä 26.9.2017 Martti Hetemäki Sisällys Tuloerojen kehitys Suomessa (dia 3) Verojen ja etuuksien tuloeroja tasaava vaikutus eri maissa (dia 4) Työssäkäyvien pienituloisuus

Lisätiedot

Pääaineena kansantaloustiede Tutkielma: A Study on Gross Job Flows in Finland: The Importance of Employees Characteristics

Pääaineena kansantaloustiede Tutkielma: A Study on Gross Job Flows in Finland: The Importance of Employees Characteristics Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 Email: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2007. Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Verotyöryhmän kokous 9.9.2009

Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2007. Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Verotyöryhmän kokous 9.9.2009 Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2007 Marja Riihelä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Verotyöryhmän kokous 9.9.2009 Suomessa eriarvoisuuden kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana oli poikkeuksellista

Lisätiedot

Huomioita korkeakoulutuksesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta

Huomioita korkeakoulutuksesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta Taloustieteellisen yhdistyksen lukukausimaksuseminaari, 15.5.2017 Huomioita korkeakoulutuksesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta Hannu Karhunen hannu.a.karhunen@jyu.fi Huomio 1: Korkeakoulutuksen tuotto

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulma SISUun

Tutkimuksen näkökulma SISUun Tutkimuksen näkökulma SISUun Seija Ilmakunnas Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos Puheenvuoro Tilastokeskuksen seminaarissa 23.4.2013 Tässä esityksessä Mikrosimulointimallien merkityksestä sosiaaliturvan

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 22.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma. Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma. Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi Ohjelman tausta ja tarkoitus Väestön eriarvoisuuden nopea kasvu Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko väestön hyvinvointiin,

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Kasvuedellytyksiä ja julkista taloutta tulee edelleen vahvistaa

Kasvuedellytyksiä ja julkista taloutta tulee edelleen vahvistaa Suomen Pankki Kasvuedellytyksiä ja julkista taloutta tulee edelleen vahvistaa Tiedotustilaisuus 1 Euroalueen rahapolitiikka jatkuu taloutta tukevana ja hintakehitystä kiihdyttävänä 2 Euroalueen kasvu-

Lisätiedot

Kauanko Pohjoismaiden malli kestää?

Kauanko Pohjoismaiden malli kestää? Kauanko Pohjoismaiden malli kestää? Seppo Honkapohja* Suomen Pankki * Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa Pohjoismaiden mallin menestys Suomen reaalinen bruttokansantuote

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Pekka Sauramo. Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 TUTKIMUSLAITOS PALKANSAAJIEN

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Pekka Sauramo. Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 TUTKIMUSLAITOS PALKANSAAJIEN Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 Pekka Sauramo Alustuksen tarkoituksena on Kommentoida suomalaisen kilpailukykykeskustelun tiettyjä piirteitä:

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 16.08.2017 kello 13 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus Muuttua ammatillinen koulutus ja opettajuus Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU Puheenjohtaja Mari Räkköläinen 29.3.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä etäyhteydet OTTU ry OTTU ry on tieteellinen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot