Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014"

Transkriptio

1 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti Liitteet... 13

2 Helsinki 2015

3 Laitoksen yleiskuva Toiminta vuonna 2014 Jo useamman vuoden ajan jatkunut heikko talouskehitys on heijastunut talouden seurantaa ja soveltavaa tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten toimintaan ja painotuksiin. Ennustetyötä on leimannut talouden suhdanne- ja rakenneongelmien erittely ja keskinäinen punninta sekä kilpailukyvyn eri ulottuvaisuuksien tarkastelu. Verotulojen hidas toipuminen ja julkisen velan kasvu ovat puolestaan korostaneet finanssipolitiikan arvioinnin merkitystä ja erityisesti finanssipolitiikan vaihtoehtojen esilletuontia. Toimintavuonna finanssipolitiikkaa on arvioitu tutkimuksessa, asiantuntijatyöryhmässä ja ennustetyön yhteydessä. Myös julkisessa keskustelussa ja talouspoltiikan valmistelussa näihin seikkoihin kohdistuu suuri kiinnostus, mikä puolestaan on näkynyt laitokseen kohdistuvana vahvana asiantuntijakysyntänä. Rahaliiton oloissa on korostunut työmarkkinoiden rooli talouteen kohdistuviin häiriöihin sopeuduttaessa. Palkkatasoon, palkkaneuvottelujen muutostuuliin, työsuhteiden eri muotoihin ja työmarkkinareformeihin liittyvät tutkimukset ovat tästä syystä entistä tärkeämpiä. Laitoksen tutkimustoiminnassa painottuu yksilöiden näkökulma työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan muutoksissa ja reformien vaikutuksia arvioitaessa. Koska ajankohtaiskeskustelu työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistuksista käydään usein ohuen tutkimustiedon pohjalta ja hyvinvointivaikutukset sivuuttaen, tämä näkökulma on tärkeä lisä päätöksenteon tietoperustaan. Toimintavuonna alkanut tutkimus julkisen palvelun motivaatiosta terveyssektorilla on esimerkki teemasta, joka laajentaa näkökulmaa julkisten palveluiden tuottavuuskeskustelussa huomioidessaan työhyvinvoinnin merkityksen. Toimintavuonna julkaistu tutkimus Suomalainen palkkataso EU-vertailussa tuotti tietoa suomalaisesta palkkatasosta kansainvälisessä vertailussa, palkkarakenteiden eroista maiden välillä sekä myös tietoa palkkaerojen ja palkoista sopimisen mallien yhteydestä. Laitos osallistui myös eurooppalaiseen yhteishakkeeseen, jossa tarkasteltiin maakohtaisia palkanmuodostuksen muutospaineita tiivistettäessä talouspolitiikan koordinointia EU-maiden kesken. Näitä muutoksia on tärkeätä analysoida, koska palkoista sopimisen mallit ovat viime vuosina olleet murroksessa muualla Euroopassa ja suomalainen palkanmuodostus ei ole irrallaan muiden maiden kehityksestä. Myös sukupuolten väliset palkkaerot olivat edelleen ajankohtainen tutkimusteema. Vuoden lopulla saatiin päätökseen hanke Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Siinä tarkasteltiin toisaalta työelämän keskeisten rakennemuutosten vaikutusta naisten ja miesten työmarkkinaasemaan ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Toiminnalle on leimaa-antavaa tiivis yhteistyö laitoksen ulkopuolisten tutkijoiden kanssa ja valtaosassa hankkeita tutkimusta tehdään juuri yhteistyöverkostoissa. Yhteistyökumppanit löytyvät yliopistoista, toisista tutkimuslaitoksista kotimaasta ja ulkomailta. Laitos on myös osa eurooppalaista TURI-verkostoa (Trade Union related Research Institutes). Laitos on tarjonnut harjoittelupaikan neljälle korkeakouluharjoittelijalle ja työtilat kahdelle väitöskirjaopiskelijalle. Laitoksen tutkijat julkaisivat toimintavuonna yhteensä 21 tutkimusta ja tämän ohella runsaasti suppeampia artikkeleita ja blogi-kirjoituksia. Erilaisten asiantuntijatehtävien kuten työryhmäjäsenyyksien sekä akteemisten lausuntojen ja muiden lausuntojen määrä säilyi korkeana. Pyydettyjä esitelmiä pidettiin niin ikään runsaasti erityyppisillä foorumeilla kuten konferensseissa ja taustayhteisöjen tilaisuuksissa. Laitos on järjestänyt myös räätälöityä koulutusta kolmelle ammattiliitolle. Eri suoritteet käyvät ilmi toimintakertomuksen liiteosasta, jossa on esitetty myös suoritteiden lukumäärät taulukkomuodossa. Toimintakertomus

4 Tiedon leviämiseen laajemmalle yleisölle panostettiin liittämällä laitoksen www-sivut ja Talous&Yhteiskunta -lehti sosiaaliseen mediaan. Toimintavuoden alusta lukien lehti on julkaistu laitoksen kotisivuilla samanaikaisesti painetun lehden ilmestymisen kanssa. Tämä toimintatapa yhdessä sosiaalisen median kanssa edesauttaa lehden tunnettuuden kasvua ja parempaa näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Toimintavuoden aikana tietopalvelu uudisti myös laitoksen intranet-sivut ja käynnisti uuden ilmeen mukaisen www-sivuston laatimisen. Tietoa laitoksen toiminnasta muun muassa taustayhteisölle välitetään myös neljä kertaa vuodessa laitoksen kotisivuilla ilmestyvän PTuutisten avulla. Tutkimusjohtaja Reija Lilja jäi vuorotteluvapaalle, minkä jälkeen Merja Kauhanen on toiminut vs. tutkimusjohtajana. Erikoistutkija Petri Böckermanin tultua nimitetyksi Turun yliopiston määräaikaiseksi professoriksi hänen työsuhteensa on jatkunut osa-aikaisena Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Vanhempi tutkija Markku Lehmus erosi laitoksen palveluksesta vuoden lopussa. Vuoden aikana tutkimuslaitoksen hallitus hyväksyi uuden työsuhdeohjesäännön, joka korvasi aiemman sosiaaliohjesäännön ja määritteli muun muassa laitoksessa sovellettavat etätyön käytännöt. Uudistustyö oli jatkoa aiemmalle laitoksen kannatusyhdistyksen sääntöjen ja laitoksen työjärjestyksen uudistamiselle. Ulkopuolista tutkimusrahoitusta oli yli kahdessakymmenessä hankkeessa ja projektituotot olivat euroa ja ne ylsivät likipitäen samaan määrään kuin edellisenä vuonna. Valtionapu säilyi ennallaan. Taustayhteisöiltä saatu perusrahoitus kasvoi eurolla vahvistaen merkittävästi pitkäjänteisen tutkimustoiminnan edellytyksiä. Rahoitustuotot sen sijaan supistuivat selvästi edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasoltaan. Myös kulut säilyivät edellisen vuoden tasollaan. Toimintakauden alijäämäksi muodostui noin euroa ja alijäämä jäi hieman talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Tutkimustoiminta Työmarkkinatutkimus Työmarkkinatutkimuksen tutkimusteemat liittyivät vuonna 2014 muun muassa työelämän muutosten vaikutuksiin naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen, suomalaisen palkkatason vertailuun muiden EU-maiden kanssa, sopimuspalkkoihin uudessa EU-maiden talouden ohjausjärjestelmässä, irtisanomissuojan vaikutukseen työllisyyteen, työn laatuun ja myöhempään työuraan osa- ja määräaikaisessa työssä sekä osa-aikatyöhön yksityisillä palvelualoilla. Toimintavuonna työmarkkinatutkijoina toimivat erikoistutkija Petri Böckerman, erikoistutkija Mari Kangasniemi sekä tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen. Loppuvuodesta määräaikaisena työmarkkinatutkijana aloitti Terhi Maczulskij. Tutkimusjohtaja Reija Lilja on tutkimusjohtajan tehtävänsä ohella osallistunut myös työmarkkinatutkimuksen alaan kuuluvaan projektiin toimien myös projektin vetäjänä. Erikoistutkija Pekka Sauramo on toimialatutkimuksen lohkoon kuuluvien tutkimushankkeidensa lisäksi tehnyt kahta työmarkkinatutkimuksen alaan kuuluvaa tutkimushanketta. Vuonna 2014 Palkansaajien tutkimuslaitoksen työmarkkinatutkijoiden kotimainen yhteistyö jatkui edelleen tiiviinä. Kotimaassa yhteistyötä tehtiin muun muassa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA), HECERin, Tampereen yliopiston sekä Tilastokeskuksen tutkijoiden kanssa. Ulkomaisista yhteistyöprojekteista päättyi tammikuussa 4-vuotinen NORFACE- tutkimushanke Muuttoliikkeen moninaisuus ja alueellinen eriytyminen Euroopassa ( Migrant diversity and regional disparity in Europe ), jota Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat tekevät yhteistyössä tutkijaryhmän kanssa, jossa on tutkijoita Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Saksasta ja Virosta. 4 Palkansaajien tutkimuslaitos

5 Palkkaerot ja tulopolitiikka Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen Vuonna 2014 jatkui Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus aiheesta Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Hankkeessa tarkasteltiin, kuinka työelämän rakennemuutokset ja taloudelliset suhdanteet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin Suomessa. Reija Lilja, Merja Kauhanen ja Eija Savaja yhdessä Antti Kauhasen (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) ja Pekka Laineen (Tilastokeskus) kanssa toimivat tutkimuksen tekijöinä. Hankkeessa Reija Lilja ja Eija Savaja yhdessä Pekka Laineen kanssa tutkivat, kuinka ammattirakenne on muuttunut yksityisellä sektorilla Suomessa vuosina ja kuinka tämä ammattirakenteen muutos on vaikuttanut sukupuolten välisiin ansioeroihin. Merja Kauhanen tutki naisten ja miesten työsuhteiden tyyppiin liittyvää segregaatiota ja sen vaikutuksia naisten ja miesten palkkaeroon ja urakehitykseen yksityisellä sektorilla (teollisuuden toimihenkilöt ja yksityisen sektorin palvelualojen palkansaajat). Hanke päättyi vuonna 2014 ja sen tuloksista kirjoitettu raportti ilmestyy vuoden 2015 maaliskuussa. Suomalainen palkkataso EU-vertailussa Toimintavuonna valmistui Mari Kangasniemen, Pekka Sauramon ja Ozan Yanarin toteuttama tutkimushanke, jossa arvioitiin palkansaajanäkökulmasta suomalaista palkkatasoa käyttämällä vertailukohtana tietoja eri EU-maissa työskentelevien palkansaajien palkoista. Hankkeen tutkimusraportti julkaistiin joulukuussa 2014 järjestetyssä seminaarissa. Hankkeen rahoittajana toimi Palkansaajasäätiö. Collectively agreed wages in the new European economic governance Vuonna 2014 Pekka Sauramo jatkoi EU-rahoitteista ja TURI-verkoston (Trade Union related Research Institutes) puitteissa toteutettavaa Collectively agreed wages in the new European economic governance hanketta (ns. CAWIE2-hankketta) Palkansaajien tutkimuslaitoksen edustajana. Projektin tavoitteena on arvioida, kuinka vuodesta 2010 lähtien EU:n puitteissa toteutettu uusi eurooppalainen talouden hallinta (new European economic governance) on näkynyt eri EU-maissa paineina palkkoja ja neuvottelujärjestelmiä kohtaan. Työhyvinvointi, työolot, terveys, työsuhteet Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä Vuonna 2014 jatkui viimeistä vuottaan Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä, jota Merja Kauhanen on tehnyt yhdessä Jouko Nätin (Tampereen yliopisto) ja Satu Ojalan (Tampereen yliopisto) kanssa. Hankkeessa selvitettiin (i) ovatko työn laatuun liittyvät erot kaventuneet tai kasvaneet erityyppisten osa- ja määräaikaisten töiden ja kokoaikaisten ja jatkuvien töiden välillä ja (ii) minkälaisia seurauksia työn osa- ja määräaikaisuudella on työntekijöiden myöhempien työurien kannalta. Tutkimuksen aineistona käytettiin suomalaisten työolotutkimusten aineistoja eri vuosikymmeniltä yhdistettynä rekisteriseurantatietoihin. Hankkeen tuloksia esiteltiin Työelämän tutkimuspäivillä työryhmässä Työn laatu erilaisissa työsuhteissa, jonka koordinaattoreina Merja Kauhanen, Jouko Nätti ja Satu Ojala myös toimivat. Toimintakertomus

6 Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla Merja Kauhanen aloitti vuoden 2014 elokuussa Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankeen Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa osaaika- (ja kokoaika)työn tekemisestä ja teettämisestä sekä sen seurauksista vähittäiskaupan alalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualoilla 2010-luvun Suomessa. Työntekijänäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa yhdistyvät työtuntien määrä, työntekijöiden syyt tehdä osa-aikaista työtä, työolot ja työn laatu sekä työurien näkökulma. Työnantajanäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miksi yritykset teettävät osa-aikatyötä, minkälaisissa tehtävissä ja minkälaista osa-aikatyötä teetetään sekä millaisia kustannuksia ja hyötyjä yritysten näkemysten mukaan osa-aikatyöstä aiheutuu. Tutkimusaineistoina hyödynnetään vähittäiskaupan, hotelli- ja ravintolaalan sekä kiinteistöpalvelualan työntekijöille ja työnantajille suunnattuja kyselytutkimuksia. Muuta tutkimusta Irtisanomissuojan vaikutus työllisyyteen Petri Böckerman yhdessä Roope Uusitalon (HECER) ja Per Skedingerin (Institutet för näringslivsforskning, IFN) kanssa jatkoi vuonna 2014 tutkimushanketta, jossa tutkitaan irtisanomissuojan työllisyysvaikutuksia Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus perustuu aineistoon, joka on muodostettu yhdistämällä Suomen ja Ruotsin työnantajajärjestöjen keräämät palkkarekisteriaineistot vuosilta Tutkimuksessa käytetään hyväksi Suomen ja Ruotsin välisiä eroja irtisanomissuojan vahvuudessa. Hankkeen rahoittajana toimii Työsuojelurahasto. Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen- julkaisun asiantuntija-artikkelit Työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta Merja Kauhanen kirjoitti asiantuntija-artikkelin Yksilön näkökulma: työmarkkina-aseman ja käyttäytymisen muutokset sekä Reija Lilja yhdessä Antti Kauhasen (ETLA) kanssa kirjoitti asiantuntija-artikkelin Naisten ja miesten muuttuva asema työmarkkinoilla Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuun Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Julkaisu ilmestyi vuoden 2014 kesäkuussa. Julkinen talous Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkisen talouden tutkimus painottuu Suomen verotuksen ja tulonsiirtojen empiiriseen analyysiin, tulonjakotutkimukseen sekä julkisten palveluiden laadukkaan toiminnan tutkimukseen. Alueiden sisällä on tehtävä strategisia valintoja laitoksen julkisen sektorin tutkimuksen rajallisten resurssien vuoksi, ja poimittavia tiettyjä yksittäisiä tutkimuskysymyksiä. Vuoden 2014 tutkimusaiheet liittyivät tulonsiirtojen, erityisesti sosiaalivakuutuksen ja julkisen palvelun motivaation tutkimukseen. Aiemmin tehdystä verotutkimuksesta saatiin julkaisuja ulos kansainvälisistä lehdistä. Tutkimuksen organisoinnissa keskeistä on yhteistutkimus, jota tehdään paitsi oman laitoksen sisällä myös yhteistyössä yliopistotutkijoiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 6 Palkansaajien tutkimuslaitos

7 Sosiaalivakuutus ja sen kannustimet Vuonna 2014 Petri Böckerman, Ohto Kanninen ja Ilpo Suoniemi saivat päätökseen Kelan rahoittaman hankkeen A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Tutkimuksessa selvitetään sairausvakuutusjärjestelmän päivärahan tason vaikutusta sairausjaksojen pituuteen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millä ehdoilla nykyjärjestelmä ja ennen kaikkea sen tulojen myötä pienevä korvaussuhde ovat optimaalisia, kun otetaan huomioon päivärahan käyttäytymisvaikutuksen aiheuttamat kustannukset. Tutkimuksessa käytetään menetelmällisesti hyväksi sairauspäivärahan laskukaavassa olevia kulmapisteitä, joiden avulla voidaan selvittää päivärahan tason vaikutus käyttäytymiseen. Hyvinvoinnin uudet ulottuvuudet Vuonna 2014 Ohto Kanninen aloitti osana laajaa kansainvälistä NORFACE tutkimusryhmää tutkimushankkeen Income, life satisfaction and emotional well-being: new evidence for the EU tulojen ja subjektiivisen hyvinvoinnin yhteydestä. Tutkimuksessa olivat mukana Helsingin yliopiston väitöskirjaopiskelija Mikko Forss ja Turun yliopiston väitöskirjaopiskelija Joonas Uotinen. Subjektiivista eli koettua hyvinvointia tutkitaan psykologisessa kirjallisuudessa erittelemällä siitä ainakin kolme eri ulottuvuutta: tyytyväisyys elämään, emotionaalinen hyvinvointi ja eudaimonia eli elämän merkityksellisyys. Tutkimuksessa tarkastellaan näiden hyvinvointia mittaavien muuttujien yhteyttä tuloihin, tuloeroihin, köyhyyteen ja terveyteen eurooppalaisella aineistolla. Tutkimus jatkuu vielä vuosina 2015 ja Tulonjaon, tuloriskien ja eriarvoisuuden tutkimus Tulonjakotutkimus jatkui vuonna 2014 yhteistyössä professori Matti Tuomalan (TaY) ryhmän tutkijoiden ja KELA:n kanssa. Tutkimusryhmä käyttää laajaa paneeliaineistoa vuosilta Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Verotus, köyhyys ja elinkaaritulojen eriarvoisuus. Tutkimusryhmän työ jatkuu vuosina 2015 ja Ilpo Suoniemi selvitti tulonjaon dynamiikkaa tuloliikkuvuuden ja tuloriskien osalta yksilön elinkaaren eri vaiheissa. Työhön on saatu rahoitusta myös Palkansaajasäätiöltä. Lisäksi Ilpo Suoniemi tutki, miten psykologisen taloustieteen prospektiteoria (Kahneman-Tversky) muuttaa tuloriskien arviointia perinteiseen Arrow-Pratt lähestymistapaan verrattuna. Tuotannontekijätuloista mitattuna tulojen vaihtelun aiheuttama riski on huomattavasti suurempi kuin käytettävissä olevien tulojen perusteella arvioitu. Erotukseen vaikuttaa tulonsiirtojen ja verojärjestelmän muodostama kokonaisuus, joka voidaan tulkita laajana sosiaalivakuutuksena. Suomessa tuloriskien suuruudesta ei ole ollut aiempaa tutkimustietoa. Lisäksi selvitettiin perherakenteen, sosioekonomisten taustatekijöiden ja köyhyysriskin välitöntä ja välillistä vaikutusta kuolleisuuteen. Julkisen palvelun motivaation tutkimus Heikki Taimio aloitti Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman tutkimusprojektin Terveydenhuollon työntekijöiden palvelumotivaatio ja sen yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Monitieteisessä projektissa ovat mukana Arttu Saarinen (TY), Jukka Pirttilä (TaY ja WI- DER), Saija Mauno (TaY) ja Mervi Ruokolainen (TaY). Julkisen talouden kestävyysvajeen hoitamisen yhtenä avaintekijänä on pidetty julkisten palveluiden tuottavuuden parantamista. Terveydenhuollon kaltaisella työvoimavaltaisella alalla työntekijöiden motivaation vahvistaminen voikin olla yksi keino työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. Aihe on kansainvälisestikin kiinnostava. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millainen palvelumotivaatio suomalaisilla terveydenhuollon työntekijöillä on ja mikä merkitys sillä on työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen kannalta. Siinä tarkasteltiin Toimintakertomus

8 tutkimushanke tutkija rahoittaja työmarkkinatutkimus Irtisanomissuojan vaikutus työllisyyteen Petri Böckerman Työsuojelurahasto Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja Merja Kauhanen Työsuojelurahasto määräaikaisessa työssä Tulospalkkaus ja työhyvinvointi Suomessa Petri Böckerman Palkansaajasäätiö Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen Merja Kauhanen Reija Lilja Eija Savaja Sosiaali- ja terveysministeriö Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla Merja Kauhanen Työsuojelurahasto/PAM CAWIE2-Collectively agreed wages in the Pekka Sauramo Euroopan komissio new European economic governance - alternative views and perspectives Suomalainen palkkataso EU-vertailussa Mari Kangasniemi Palkansaajasäätiö Pekka Sauramo Ozan Yanar Yksilön näkökulma: työmarkkinaaseman Merja Kauhanen Työ- ja elinkeinoministeriö ja käyttäytymisen muutokset - asiantuntija-artikkeli julkaisuun Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Naisten ja miesten muuttuva asema Reija Lilja Työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinoilla - asiantuntija-artikkeli julkaisuun Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen julkinen talous Terveydenhuollon työntekijöiden Heikki Taimio Kunnallisalan kehittämissäätiö palvelumotivaatio ja sen yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen Income, life satisfaction and emotional Ohto Kanninen NORFACE well-being: new evidence for the EU Verotus, köyhyys ja elinkaaritulojen Ilpo Suoniemi Suomen Akatemia eriarvoisuus Sairauspäivärahan korvaussuhteen Petri Böckerman Kela vaikutus sairauspoissaolohin Ohto Kanninen Ilpo Suoniemi Tulojen uudelleenjako yli elämänvaiheiden Ilpo Suoniemi Palkansaajasäätiö makro- ja toimialatutkimus Julkisen talouden eläkejärjestelmän pitkän Markku Lehmus Palkansaajasäätiö aikavälin vaihtoehdot Suomessa Toimialaennuste 2014 Ammattiliitto PRO Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto Teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, Markku Lehmus informaatiopalveluiden sekä liike-elämän Eero Lehto palveluiden näkymät Insinööriliitto Paperiliitto Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL Keskeisten suomalaisen monikansallisen yritysten viimeaikainen kehitys ja lähitulevaisuuden näkymät syksyllä 2014 Pekka Sauramo Ritva Oesch Rakennusliitto Suomen Ekonomiliitto Tekniikan Akateemiset Teollisuusalojen ammattiliitto 8 Palkansaajien tutkimuslaitos

9 tutkimushanke tutkija rahoittaja Väyläinvestointien tarve ja henkilöliikenteen kilpailuttaminen muut Talous & Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen vuonna 2014 Taloustieteellinen koulutus- ja informaatiopalvelu Talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto Sakari Lähdemäki Aila Mustonen Sakari Uimonen Heikki Taimio Pekka Sauramo Heikki Taimio Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Henri Keränen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL Rautatievirkamiesliitto Veturimiesten Liitto Palkansaajasäätiö Ammattiliitto Nousu Ammattiliitto Pro Vakuutusväen Liitto Palkansaajasäätiö myös, mitkä vastaajien ominaispiirteet ovat yhteydessä palvelumotivaatioon. Lisäksi tutkittiin tulospalkkauksen yhteyksiä palvelumotivaatioon. Palvelumotivaatio koostui neljästä osa-alueesta: viehätys julkiseen palveluun, sitoutuminen julkisiin arvoihin, työntekijän kokema myötätunto ja uhrautuminen. Tutkimuksen aineisto muodostui kolmelta eri terveydenhuollon ammattiryhmältä (lääkärit, sairaanhoitajat sekä lähi- ja perushoitajat) vuonna 2014 sähköisesti kerätystä kyselyaineistosta. Vastaajia oli yhteensä vajaat Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan keväällä Toimiala- ja makrotutkimus Tutkimus Väyläinvestointien tarve ja henkilöliikenteen kilpailuttaminen (yhdessä Mari Kangasniemen, Sakari Lähdemäen, Aila Mustosen, Markku Lehmuksen ja Sakari Uimosen kanssa) oli vuoden 2014 lopulla vielä kesken. Valmistumista hidastutti ennen kaikkea viivästymiset aineiston saamisessa. Alustava raportti hankkeesta valmistuu vuoden 2015 helmikuussa ja erilliset hankeraportit vuoden 2015 alkupuolella. Markku Lehmus sai valmiiksi finanssipolitiikan vaikutuksia koskevan tutkimuksen Finnish fiscal multipliers with a structural VAR model, joka julkaistiin PT:n työpapereissa numerolla 293. Ennuste ja talouskehityksen seuranta Viime kevään ja syksyn ennustetyöstä vastasi kuuden hengen ryhmä, johon kuuluivat Seija Ilmakunnas, Mari Kangasniemi, Markku Lehmus, Eero Lehto, Heikki Taimio ja Sakari Lähdemäki (keväällä Ohto Kanninen). Eero Lehto toimi ennusteryhmän vetäjänä ja vastasi Euroopan talouden, ulkomaankaupan ja tuotannon ennustamisesta. Seija Ilmakunnas ennusti kotitalouksien tulojen, ansiotason sekä yksi- Toimintakertomus

10 tyisen kulutuksen kehittymistä. Mari Kangasniemen vastuualue oli työmarkkinat. Sakari Lähdemäen ja Ohto Kanninen ennustivat investointeja. Heikki Taimio arvioi Euroopan ulkopuolista kansainvälistä taloutta, rahoitusmarkkinoita sekä inflaatiota. Markku Lehmus arvioi julkista taloutta. Markku Lehmus laati lisäksi ennusteita makromallilla. Toimintavuoden aikana julkaistiin kaksi ennustetta, ensin ja sitten Kevään ennusteessa arvioitiin erikseen Suomen finanssipolitiikkaa ja EKP:n rahapolitiikkaa. Syksyn ennusteessa taas arvioitiin Ukrainan kriisin talousvaikutuksia. Siihen sisältyi myös Henri Keräsen laatimat laskelmat ja erillisteksti malliperheiden toimeentulon kehittymisestä. Ennusteet raportoitiin laitoksen verkkosivuilla. Eero Lehto arvioi lisäksi ennusteen toteutumista laitoksen nettisivuilla kesä- ja joulukuussa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimialaennuste tehtiin vuonna 2014 lähes kaikille teollisuuden toimialoille sekä liike-elämän palvelutoimialoille. Toimialaraportissa analysoidaan kyseisten toimialojen kehitysedellytyksiä ja ennustetaan niiden toimintaa tulevien kolmen vuoden aikana. Ennuste tehtiin tuotannolle ja tuotannon hinnalle, työllisyydelle ja työtunneille, investoinneille, ansiotasolle sekä kannattavuudelle. Raportissa kiinnitettiin erityinen huomio Suomen hintakilpailukykyyn ja sen osatekijöihin. Toimialojen rakenteellista uudistumista tarkasteltiin myös laajasti. Toimialoista tarkasteltiin syvällisemmin puunjalostusteollisuutta ja öljynjalostusta. Toimialaennusteraporttiin sisältyi myös erillinen Sakari Lähdemäen laatima kirjoitus Kiinan taloudesta. Varsinaisen ennusteosuuden laativat Markku Lehmus ja Eero Lehto. Ritva Oesch ja Pekka Sauramo kirjoittivat erillisen raportin, jossa analysoidaan keskeisten suomalaisten monikansallisten yritysten viimeaikaista kehitystä. Toimialaennusteen rahoittivat Ammattiliitto Pro, Auto- ja kuljetusalan työntekijäin liitto, Paperiliitto, Rakennusliitto, Suomen Ekonomiliitto, Tekniikan Akateemisten liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto, Insinööriliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL sekä Veturimiesten liitto. Tietopalvelu Tietopalvelun vastuulla on laitoksen tietotekniikka ja ohjelmistot. Tietopalvelu vastasi laitoksen ulkoisten ja sisäisten www-sivujen päivityksestä ja teknisestä toteutuksesta sekä sivuille tulevien tiedotteiden taitosta ja niistä tiedottamisesta. Laitoksen www-sivut ja T&Y lehti liitettiin sosiaaliseen mediaan. Kesän jälkeen otettiin käyttöön uudistetut intranet-sivut. Laitoksen www-sivujen ilme uudistetaan. Lokakuun lopussa alkoi uudistetun ilmeen mukaisen www-sivuston rakentaminen. Ennustejärjestelmää päivitettiin ja ennustejulkaisu viimeisteltiin ja taitettiin. Tietopalvelu osallistui myös laitoksen taloustieteellisen koulutuksen aineiston keräämiseen ja kuvaamiseen. Tietopalvelu oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen sekä hankkeessa, joka käsittelee väyläinvestointien tarvetta ja henkilöliikenteen kilpailuttamista. Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti Vuonna 2014 laitoksen tiedotuksesta ovat vastanneet erikoistutkija Heikki Taimio, hallintosihteeri Jaana Toivainen ja ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen. Vuoden aikana ilmestyi 6 lehdistötiedotetta ja järjestettiin kaksi talousennusteen julkistamistilaisuutta, maaliskuussa ja syyskuussa. Suomalainen palkkataso EU-vertailussa julkaistiin joulukuun alussa pidetyssä iltapäiväseminaarissa. Laitoksen Internet-sivut ovat toimineet hyvin. Sivujen ylläpidosta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ovat vastanneet ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen ja erikoistutkija Heikki Taimio. Tutkijat ovat itse vastanneet omien sivujensa sisällöstä. Uusista julkaisuista ja tulevista seminaareista tiedotettiin 10 Palkansaajien tutkimuslaitos

11 laitoksen Internet-sivujen, rss-syötteiden, sähköpostilistan ja alkuvuodesta avatun laitoksen Twittertilin kautta. Laitoksen kotisivuilla on julkaistu neljännesvuosittain PT-uutisia. Talous & Yhteiskunta -lehden vastaavana päätoimittajana oli toimintavuonna johtaja Seija Ilmakunnas. Lehteä toimitti erikoistutkija Heikki Taimio, ja sen taitosta vastasi julkaisusihteeri Irmeli Honka. Kannen suunnittelusta vastasi graafikko Niilas Nordenswan ja kirjoittajien kuvaamisesta valokuvaaja Maarit Kytöharju. Lehti painettiin Kirjapaino Jaarlissa. Lehteen on pyritty saamaan ajankohtaisia artikkeleita, jotka sisältävät painavia ja perusteltuja kannanottoja. Kirjoitusten luettavuuden parantamiseksi on käytetty runsaasti kuvioita ja taulukoita.vuoden alusta lähtien kukin numero on julkaistu sekä kokonaisena pdf-versiona että artikkeli artikkelilta laitoksen kotisivuilla samaan aikaan painetun lehden kanssa. Myös lehden vanhoja numeroita on laitettu Internetiin samalla tavalla juttu jutulta. Internetissä on käynyt satoja ihmisiä lukemassa niin tuoreita kuin vanhojakin numeroita. Lehti on otettu vastaan hyvin myönteisesti. Talous & Yhteiskunta -lehti ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Levikki oli keskimäärin hieman alle kappaletta ja sivumäärä keskimäärin 65. Lehdessä julkaistiin 28 artikkelia, 4 kolumnia, 14 kirja-arvostelua ja 4 haastattelua. Kolmessa numerossa (1-3/2014) oli erityisteema: rakenneuudistukset, Suomi ja EU sekä työmarkkinat. Useat lehden artikkelit ja haastattelut ovat saaneet huomiota osakseen tiedotusvälineissä. Vuoden alussa perustettiin T&Y:n Facebook-sivut ja Twitter-tili. Facebook-sivuilla on julkaistu keskimäärin kerran viikossa uutisia lehdestä ja toimittajan kirjoittamia lyhyitä kommentteja ajankohtaisiin, lehteä lähellä oleviin aiheisiin. Tykkääjiä oli vuoden lopussa 240, ja suurin yksittäisen päivityksen lukijamäärä oli Twitterissä lehden toimittaja on osallistunut keskusteluun keskimäärin pari kertaa päivässä lähinnä jakamalla linkkejä kiinnostaviin julkaisuihin. Seuraajia oli vuoden lopussa noin 700. Toimintakertomus

12 12 Palkansaajien tutkimuslaitos

13 Liitteet Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen jäsenet Hallitus Tutkimusneuvottelukunta Tilintarkastajat Talous & Yhteiskunta -lehden toimitusneuvosto Laitoskokous Henkilökunta Seminaarit Julkaisut Muut kirjoitukset Luennot ja esitelmät Komiteat, toimikunnat, korkeakoulut ja lausunnot Liitetaulukot Palkansaajien tutkimuslaitoksen talous Suoritteet Toimintakertomus

14 Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen jäsenet Akava Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ammattiliitto Pro Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Ilmailualan Unioni IAU Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Metallityöväen Liitto Palkansaajajärjestö Pardia Palvelualojen ammattiliitto PAM Paperiliitto Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU Puu- ja erityisalojen liitto Rakennusliitto Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Suomen Merimies-Unioni SMU Sähköalojen Ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Vakuutusväen Liitto VvL Ylemmät Toimihenkilöt YTN Nordea Järjestöpankki Osuuskunta Tradeka-yhtymä OP-Keskus Osuuskunta Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys Hallitus Hallituksen kokoonpano Jäsen Mats Nyman, Akava, puheenjohtaja Olli Koski, SAK, varapuheenjohtaja Leila Kostiainen, STTK, varapuheenjohtaja Jorma Antila, Metallityöväen Liitto Eija Hietanen, SAK Kaisa Kotakorpi, Turun yliopisto Markku Lehmus, PT Antti Rinne, Ammattiliitto Pro ( ) Antti Veirto, PAM Mika Väisänen, OAJ/JUKO Varajäsen Päivi Soikkeli, Akava Helena Pentti, SAK Seppo Nevalainen, STTK Matti Harjuniemi, Rakennusliitto Päivi Niemi-Laine, JHL Matti Pohjola, Aalto yliopisto Petri Böckerman, PT Antti Aarnio, STTK Esa Kaitila, Paperiliitto Anja Uljas, SEFE/YTN 14 Palkansaajien tutkimuslaitos

15 Tutkimusneuvottelukunta Antti Aarnio Juha Antila Timo Eklund Mari Huuhtanen Esa Kaitila Tuula Kiander Petri Palmu Joonas Rahkola Kenneth Snellman Heikki Taulu Aila Tähtitanner Mika Väisänen Jukka Vänskä STTK SAK Metalliliitto Jyty Paperiliitto JHL Ammattiliitto Pro SAK Tehy Akava Insinööriliitto IL OAJ Suomen Lääkäriliitto Tilintarkastaja Tilintarkastusrengas Talous&Yhteiskunta -lehden toimitusneuvosto Jaakko Haikonen Tuomas Harpf Olli Koski Marjo Ollikainen Jaana Pohja Jari Vettenranta Seija Ilmakunnas Heikki Taimio STTK Palkansaajasäätiö SAK Akava SAK JHL päätoimittaja toimittaja Laitoskokous Markku Lehmus, puheenjohtaja Ohto Kanninen, sihteeri Toimintakertomus

16 Henkilökunta Seija Ilmakunnas johtaja, VTT, dosentti Reija Lilja tutkimusjohtaja, PhD, dosentti vuorotteluvapaalla Merja Kauhanen vs. tutkimusjohtaja, KTT, Tutkijat Petri Böckerman erikoistutkija, FT, dosentti, professori, osa-aikainen Mari Kangasniemi erikoistutkija, PhD, osa-aikainen , virkavapaalla Ohto Kanninen vanhempi tutkija, PhD osa-aikainen , Merja Kauhanen tutkimuskoordinaattori (työn taloustiede), KTT Markku Lehmus vanhempi tutkija, VTT, Eero Lehto tutkimuskoordinaattori (makro- ja toimialatutkimus) ennustepäällikkö, KTT Sakari Lähdemäki nuorempi tutkija, KTM, Terhi Maczulskij vanhempi tutkija, KTT, Pekka Sauramo erikoistutkija, VTT Ilpo Suoniemi tutkimuskoordinaattori (julkinen talous), VTM Heikki Taimio erikoistutkija, VTM Tutkimusharjoittelijat Ozan Yanar valtiotiet. kand., osa-aikainen , Henri Keränen valtiotiet. yo Anton Sobolev valtiotiet. yo Marjo Hintsala valtiot.kand Ville Tarvonen kauppatiet. yo Tietojenkäsittely ja tietopalvelu Aila Mustonen Eija Savaja ohjelmistoasiantuntija, FM tietohallintopäällikkö, KTM Toimisto Irmeli Honka Merja Lindholm Jaana Toivainen julkaisusihteeri taloussihteeri hallintosihteeri 16 Palkansaajien tutkimuslaitos

17 Seminaarit Avoimet seminaarit Hannu Piekkola (Vaasan yliopisto), Tuottavuuden kehitysnäkymät ja aineettomat investoinnit. Onko mittausongelmia? Tiina Soininen (Itä-Suomen yliopisto), Työn stabiliteetti sosiaalisesta näkökulmasta Pitkittäistarkastelu työsuhteiden keston muutoksista Suomessa , Niku Määttänen (Etla), Leskeneläkkeet, tulonjako ja hyvinvointi, Petri Böckerman (PT), Biomarkerit ja työmarkkinatulemat, Mauri Kotamäki (Valtiovarainministeriö), Työllistymisveroasteet Suomessa sovellutuksena suojaosuuksien työllisyysvaikutukset, Ohto Kanninen (PT) & Petri Böckerman (PT) & Ilpo Suoniemi (PT), Sairauspäivärahan korvaussuhteen vaikutus sairauspoissaoloihin, 2.4. Pasi Ikonen (Suomen Pankki), Velan vaikutus talouskasvuun synteesi, 9.4. Sampo Pehkonen (Tilastokeskus), Yrityskoon vaikutus palkkaan ja keskitetyt palkkaratkaisut, Heikki Loikkanen (Helsingin yliopisto), Maankäyttö ja taloudellinen kehitys, Mika Kortelainen (VATT), Koulujen vaikutus asuntojen hintoihin Helsingissä, Ulla Hämäläinen (Kela), Takuulla aktiivinen? Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuus, 7.5. Jarkko Harju (VATT), Ravintoloiden alv-alennusten kysyntä- ja työllisyysvaikutukset, Essi Eerola (VATT), ARA-vuokra-asuntojen vuokrataso Helsingissä, Lauri Holappa (HY), Will the Real Mr. Keynes Please Stand Up? Jälkikeynesiläisyyden ja uusklassisen keynesiläisyyden vertailua, Ozan Yanar (PT), Mari Kangasniemi (PT) ja Pekka Sauramo (PT), Suomalainen palkkataso EUvertailussa, 3.9. Elias Einiö (VATT), The Loss of Production Work: Evidence Based on Local Soviet Trade Shocks, Jani-Petri Laamanen (Tampereen yo), Bruttokansantuotteen ja subjektiivisen hyvinvoinnin yhteys: Tuloksia paneeliestimoinneista, Panu Poutvaara (Ifo Institute), Poismuutto hyvinvointivaltiosta: miten lähtijät valikoituvat, Juuso Vanhala (Suomen Pankki), Suomen työntekijävirrat, Tuomas Malinen (Helsingin yo), Tulonjaon epälineaarisuus ja maiden välinen riippuvuus, Markus Haavio (Suomen Pankki), Suomen talouskriisin taustoista, Olli Ropponen (VATT), Kaivosverotus Suomessa ja ulkomailla, Mika Haapanen (Jyväskylän yo), AMK-koulutuksen vaikutukset työmarkkinoilla, Hanna Pesola (VATT), Työttömyyspäivärahan vaikutus työmarkkinatulemiin, Roope Uusitalo (Jyväskylän yo & HECER) & Petri Böckerman (PT), Irtisanomissuojan vaikutukset, Mari Kangasniemi (PT & Tampereen yo), Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen toiminnan evaluointi Sambiassa: baseline-tutkimus, Toimintakertomus

18 Muut seminaarit Eurooppalainen palkkavertailu, Paasitorni Seminaari avaus: johtaja Seija Ilmakunnas (PT) Suomalainen palkkataso EU-vertailussa: erikoistutkija Pekka Sauramo (PT) ja projektiekonomisti Ozan Yanar (SAK) Current Trends in German and European Collective Bargaining: Dr. Torsten Schulten (Hans- Böckler-Stiftung) Paneelikeskustelu: vetäjänä erikoistutkija Mari Kangasniemi (PT), pääekonomisti Ralf Sund (STTK), ekonomisti Ilkka Kaukoranta (SAK) ja pääekonomisti Eugen Koev (Akava). Julkaisut Petri Böckerman Biomarkers and long-term labour market outcomes: the case of creatine. National Institute of Social and Economic Research, NIESR Discussion Paper No s., IZA (Institute for the Study of Labor), Discussion paper, No s. Centre for Economic Performance, Discussion Paper No s. (yhdessä Alex Brysonin, Jutta Viinikaisen, Christian Hakulisen, Laura Pulkki-Rabackin, Olli Raitakarin ja Jaakko Pehkosen kanssa). A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 292, 37 s. (yhdessä Ohto Kannisen ja Ilpo Suoniemen kanssa). The Negative Association of Obesity with Subjective Well-being: Is It All about Health? Journal of Happiness Studies, 15:4, s (yhdessä Edvard Johanssonin, Samuli Saarnen ja Suoma Saarnen kanssa). Using twins to resolve the twin problem of having a bad job and a low wage. Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita, No s. IZA (Institute for the Study of Labor), Discussion paper, No. 855, 29 s. (yhdessä Pekka Ilmakunnaksen ja Jari Vainiomäen kanssa). Seija Ilmakunnas Age Segregation and Hiring of Older Empoyees: Low Mobility Revisited, International Journal of Manpower, vol. 35 No 8 (yhdessä Pekka Ilmakunnaksen kanssa). Mari Kangasniemi Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Raportteja 29, 72 s. (yhdessä Pekka Sauramon ja Ozan Yanarin kanssa). Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 291, 22 s. (yhdessä Merja Kauhasen kanssa). Ohto Kanninen A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 292, 37 s. (yhdessä Petri Böckermanin ja Ilpo Suoniemen kanssa). Miten testata perustulon vaikutuksia? Kenttäkoekulttuurin lyhyt oppimäärä. Ajatushautomo Tänk, 65 s. (yhdessä Mikko Forssin kanssa). 18 Palkansaajien tutkimuslaitos

19 Merja Kauhanen Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work, Social Indicators Research, DOI /s (yhdessä Jouko Nätin kanssa). Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 291, 22 s. (yhdessä Mari Kangasniemen kanssa). Incidence and intensity of employer-funded training in Finland does the type of temporary or parttime work matter for the outcomes? Palkansaajien tutkimuslaitos työpapereita 295, (yhdessä Jouko Nätin ja Satu Ojalan kanssa). Kahden työn tekeminen Euroopassa: yleisyys, selittäjät ja taloudelliset seuraukset. Teoksessa M. Niemelä (toim.) Eurooppalaiset elinolot, s Helsinki: KELA (yhdessä Anita Haatajan kanssa). Yksilön näkökulma: työmarkkina-aseman ja käyttäytymisen muutokset, teoksessa L. Pentikäinen: Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Työ- ja yrittäjyys 30/2014. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, s Why people move? Reasons for being mobile, in Bertelmann Stiftung: Harnessing European Labour Mobility. Scenario analysis and policy recommendations, 19 s. Markku Lehmus Distributional and Employment Effects of Labour Tax Changes in Finland, Journal of Policy Modeling, 36, s Finnish fiscal multipliers with a structural VAR model. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 293, 32 s. Reija Lilja Naisten ja miesten muuttuva asema työmarkkinoilla, julkaisussa Leena Pentikäinen (toim.), Katsaus työn tulevaisuuteen. Työpolitiikan strateginen ohjelma, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 30/2014, s (yhdessä Antti Kauhasen kanssa). Taloustutkijan näkökulma perhe-eläkkeiden kehittämistarpeisiin, teoksessa Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.), Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin, Eläketurvakeskuksen raportteja, 4/2014, s Wage formation and gender wage gaps: Is there a role for job-task evaluation schemes? International Journal of Manpower, Volume 35, Number 3, s (yhdessä Rita Asplundin kanssa). Terhi Maczulski High education and public sector employment: Evidence from Finland using data on twins. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 296, 32 s. Pekka Sauramo Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Raportteja 29, 72 s. (yhdessä Mari Kangasniemen ja Ozan Yanarin kanssa). Toimintakertomus

20 Ilpo Suoniemi A Kink that Makes You Sick: The Incentive Effect of Sick Pay on Absence. Palkansaajien tutkimuslaitos, Working Papers 292, 37 s. (yhdessä Petri Böckermanin ja Ohto Kannisen kanssa). Provision, Commodity Demand, and Hours of Work: An Empirical Analysis. The Scandinavian Journal of Economics 116, s (yhdessä Jukka Pirttilän kanssa). The welfare effects of health-based food tax policy. Food Policy 49, s (yhdessä Tommi Härkäsen, Kaisa Kotakorven, Pirjo Pietisen, Jukka Pirttilän ja Heli Reinivuon kanssa). Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Raportteja 29, 72 s. (yhdessä Mari Kangasniemen ja Pekka Sauramon kanssa). Muut kirjoitukset Petri Böckerman Kutistuuko keskiluokka Suomessa? Talous & yhteiskunta 1/2014, s (yhdessä Jari Vainiomäen kanssa). Viekö ikä ällin? Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 7.2. Taantumien synkkä varjo. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 8.8. Sairauspäivärahojen suuruudella ja poissaoloilla selkeä yhteys. Sosiaalivakuutus, 3/2014, s (yhdessä Ohto Kannisen ja Ilpo Suoniemen kanssa). Seija Ilmakunnas Suuntaviivoja julkisen talouden tiekarttaan. Talous & Yhteiskunta 1/2014, s (yhdessä Eero Lehdon kanssa). EK yhteisen edun asialla kuuleko kenttä? Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla Ihan fifty-sixty. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 3.4. Varmoja lääkkeitä mihin? Kolumni Demokraatti-lehti EU eläkeuudistusten oppimestarina. Kolumni, Eläketurvakeskuksen www-sivuilla Kyllä EU opettaa. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla Mutkat suoriksi Ylen eläkeikäkyselyn uutisoinnissa. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla Kestävyysvaje on niin kuin se luetaan. Blogi-kirjoitus laitoksen www-sivuilla 5.9. Vaihteeksi tunnustusta työmarkkinajärjestöille. Kolumni Demokraatti-lehti Onko työvoimapula todellista? Kolumni Karenssisanomat-lehti 1/2014. Finanssikapitalismin kasvot ja näkymättömät jalat (kirja-arvostelu), Työväentutkimus vuosikirja Palkansaajien tutkimuslaitos

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2011. Toimintakertomus 2011 3

Toiminta vuonna 2011. Toimintakertomus 2011 3 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2011 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 10 Tietopalvelu...11 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Rita Asplund ä Antti Kauhanen ä Mika Maliranta Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Sarja

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 Haastaako talouskriisi kestävän kehityksen? Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaari tarjosi korkeatasoisia esityksiä talouskriisistä

Lisätiedot

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työnteon monet muodot, kommentti Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Sisällys Työ elämän kokonaisuudessa Työsuhteiden ajalliset muutokset Työn laatu osa- ja määräaikaistyössä

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys

Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys 2007 2012 Katri-Maria Järvinen, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Tiina Saari ja Pasi Pyöriä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH A REFEREE PRACTICE 1) R. Uusitalo (1999): Returns to education in Finland, Labour Economics 6, 569-580. 2) R. Uusitalo

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: iset-termit-tutuiksi/

Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu:  iset-termit-tutuiksi/ Taloudelliset termit tutuiksi (TTT) ja Taloustieteen sovellutuksia (TTS) Kurssin kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/taloudell iset-termit-tutuiksi/ Juha Tervala / TTT-ja TTS-intro 28.1.2016 1 TTT ja TTS

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma. Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma. Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma Sakari Karvonen SOTERKOn itsearviointi Ohjelman tausta ja tarkoitus Väestön eriarvoisuuden nopea kasvu Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko väestön hyvinvointiin,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Säästääkö EU itsensä hengiltä? Matti Tuomala

Säästääkö EU itsensä hengiltä? Matti Tuomala Säästääkö EU itsensä hengiltä? Matti Tuomala 20.04.2013 Euro-kriisin synnystä Euron ja USA:n kriisissä samoja piirteitä Erityisesti Saksan säästämisen ylijäämä virtasi muihin Euro-maihin kuten Espanjaan

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Seppo Honkapohja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton seminaari 4.9.2012 Sisältö Väestörakenteen muutos Suomessa Suomessa ikääntymisen kansantaloudelliset

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulma SISUun

Tutkimuksen näkökulma SISUun Tutkimuksen näkökulma SISUun Seija Ilmakunnas Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos Puheenvuoro Tilastokeskuksen seminaarissa 23.4.2013 Tässä esityksessä Mikrosimulointimallien merkityksestä sosiaaliturvan

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Pääjohtaja, dosentti OTT Tuomas Pöysti 27.5.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Uuden vaalikauden suurimpia haasteita on talouskasvun ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Mika Kortelainen, VATT Maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen työelämään Vantaan ammattiopisto Varia, 25.1.2017 Maahanmuuttajat Suomessa 1980-2012

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston vuosikertomus 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston vuosikertomus 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston vuosikertomus 2015 Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland Helsinki, toukokuu 2016 2 1 Talouspolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN KRIISIT, TIIVISTYVÄ KOORDINAATIO JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ. TELA Jaakko Kiander

EUROOPAN KRIISIT, TIIVISTYVÄ KOORDINAATIO JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ. TELA Jaakko Kiander EUROOPAN KRIISIT, TIIVISTYVÄ KOORDINAATIO JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ TELA 24.01.2014 Jaakko Kiander W-TAANTUMA JA SUOMEN JULKINEN TALOUS Finanssikriisi ja suuri taantuma 2008-2009 Suomessa jyrkkä viennin ja

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi

PROFESSORILUENTO. Professori Jaana Tähtinen. Turun kauppakorkeakoulu. Markkinointi PROFESSORILUENTO Professori Jaana Tähtinen Markkinointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Jaana Tähtinen pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta 2016

Lisätiedot

Palkkatyön prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus

Palkkatyön prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus Pasi Pyöriä & Satu Ojala Palkkatyön prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus 1984 2013 Sosiologipäivät 2016, Jyväskylän yliopisto Työsuojelurahaston projekti (2015 2017) Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä)

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssisuunnitelma YH 25/ Jakso V 4.4.-30.05.2014 Taloustieto Joensuun normaalikoulu Eeva Pekkala Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssin

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Kyselytutkimuksen tuloksia Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRITYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot , Helsinki

Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot , Helsinki Vasemmistoliiton ehdotus vähimmäispalkkatavoitteeksi: miksi ja miten? Ehdotuksen tausta- ja esittelykalvot 23.2.2016, Helsinki Vähimmäispalkka On näyttöä siitä, että palkkajakauman alapää vuotaa. Yhä suurempi

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Talouskasvu vakaan yhteiskuntakehityksen edellytys? -seminaari 11.3.2011 Pekka Ylä-Anttila ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja Toimintakertomus 2002 SISÄLTÖ 3 Toiminnan rahoitus 2002 4 Toimintalukuja 5 Johtaja ja johtokunta 7 Tutkimusryhmät 2002 8 Järjestettyjä seminaareja 9 Väitöksiä ja palkintoja 10 Tutkimuslaitoksen uusia julkaisuja

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot