M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry"

Transkriptio

1 METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

2 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA... 4 Neuvottelu- ja sopimustoiminta... 4 JUKO:n sopimusalat... 5 YTN-alat... 5 Luottamusmiestoiminta... 6 Jäsenpalvelut... 6 KOULUTUSPOLITIIKKA... 7 METSÄPOLITIIKKA... 7 OPISKELIJATOIMINTA... 8 VIESTINTÄ... 9 URAPALVELUT... 9 TUTKIMUSTOIMINTA... 9 MUU TOIMINTA Jäsenkontaktit Palkitsemiset TULEVAN ARVIOINTIA TALOUS Yleistä Tukirahasto Sijoitukset Toiminta ja sen rahoitus Henkilöstötilinpäätöstietoja LIITON PERIMÄT JÄSENMAKSUT JÄSENET TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET HALLINTO JA LIITON EDUSTAJAT Hallitus vuonna Valtuusto Toimikunnat TOIMIHENKILÖT... 20

3 METSÄNHOITAJALIITTO RY 3 (24) LIITON EDUSTUKSET Akava Akava-edustukset muualla Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Vakava ry Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Suomen Metsäyhdistys ry Suomen Metsämuseosäätiö Suomen Metsäsäätiö Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitoksen neuvottelukunta Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä -ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Metsäsertifiointi ry Liite Liiton antamat lausunnot, kannanotot ja lehdistötiedotteet vuonna

4 METSÄNHOITAJALIITTO RY 4 (24) YLEISKATSAUS Vuosi 2014 oli Metsänhoitajaliiton 87. toimintavuosi. Metsänhoitajaliiton toiminta perustui syysvaltuuston vahvistamaan toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Kansainvälinen ja etenkin euroalueen heikko talouskehitys leimasi Suomen taloutta toimintavuonna. Suomen bruttokansantuote supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin, nyt 0,1 %. Yksityisten investointien volyymi väheni 6,5 %, viennin volyymi väheni 0,4 % ja tuonnin volyymi laski 1,4 %. Metsäteollisuuden arvonlisäys väheni 2,2 %. Palkkatulot kasvoivat 0,6 % ja inflaatio oli 1,1 %. Korkotaso pysyi edelleen matalana ja työttömyys kasvoi. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi edellisestä vuodesta ollen nyt 3,4 % BKT:sta ja ylitti EU:n vakaus ja kasvusopimuksen 3 prosentin kynnysarvon. Julkinen velka on nyt 121 mrd eli 59,3 % BKT:sta lähestyen 60 prosentin kynnysarvoa. Metsäsektorin kehittämiseen liittyviä toimia jatkettiin lainsäädäntöä kuin organisaatioita uudistaen. Eduskunta hyväksyi lakiuudistuksen Suomen metsäkeskuksesta, metsänhoitoyhdistyslain sekä lain Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Metsähallituslain uudistaminen keskeytettiin ja Metsähallituksen organisaatiouudistuksen valmistelu aloitettiin uudestaan. Suomen metsäkeskuksen OTSO Metsäpalvelujen yhtiöittämisen tavoiteaikataulua siirrettiin vuodella eteenpäin vuodenvaihteeseen 2015/2016. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön Tietohallintokeskus TI- KEn osien yhdistämistä vuoden 2015 alusta aloittavaksi Luonnonvarakeskukseksi jatkettiin. Valtioneuvosto hyväksyi Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategia 2025 valmistelua jatkettiin. Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat syksyllä neuvottelutuloksen vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeratkaisun perusteista. Akava ei hyväksynyt neuvottelutulosta. Keskusjärjestöt jatkoivat neuvotteluja työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyvistä työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän kehittämistarpeista. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa toimintavuoden alussa. TYÖMARKKINATOIMINTA Neuvottelu- ja sopimustoiminta Neuvottelut syksyllä 2013 solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) pohjalta uudistettaviksi työ- ja virkaehtosopimuksiksi saatiin pääosin päätökseen jo vuonna Ainoastaan metsäteollisuudesta jatkettiin toimintavuonna YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välillä neuvotteluja tykaan pohjautuvasta työehtosopimuksesta, mutta ilman tulosta. Toimintavuonna jatkettiin alakohtaisten tekstien uudistamista kustannusvaikutuksen puitteissa ja mm. vuosilomalain muutoksesta johtuen sekä jatkettiin työskentelyä sopimuskauden aikaisissa alakohtaisissa työryhmissä. Tykan mukainen palkankorotus oli 20 ensimmäisenä sopimusvuonna 2014 ja seuraavana sopimusvuonna keskimäärin 0,4 %. Metsänhoitajaliitto osallistui Akava-yhteisön sisäisen työnjaon mukaisesti sopimus- ja neuvottelutoimintaan akavalaisia edustavissa neuvottelujärjestöissä, jotka ovat Julkisalan

5 METSÄNHOITAJALIITTO RY 5 (24) koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja akavalaista yksityissektoria edustava neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskevat kaksi työehtosopimusta yhdistettiin yhdeksi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, METO Metsäalan Asiantuntijat ry:n ja Metsänhoitajaliitto ry:n työehtosopimukseksi. Järjestöt jatkoivat yhdessä työnantajan kanssa Suomen metsäkeskuksen palkkaustyöryhmässä organisaation muuttuneiden toimenkuvien vaativuuksien arviointia uusien mallitoimenkuvien pohjalta. Sopimusala- ja talokohtaisia kysymyksiä käsiteltiin pääosin sopimusalakohtaisissa neuvottelukunnissa, Vakavan sektoriryhmissä sekä liiton asiamiesten ja luottamusmiesten tai luottamusvaltuutettujen kesken. Metsänhoitajaliitto järjesti lisäksi luottamusmiesten yhteisiä tapaamisia Suomen metsäkeskuksen ja Tapion, Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen luottamusmiesten sekä metsäteollisuuden luottamusvaltuutettujen kanssa. Osa tilaisuuksista järjestettiin yhdessä muiden järjestöjen ja työnantajan kanssa. JUKO:n sopimusalat JUKO:n sopimusaloilla jatkettiin tykan mukaisten työryhmien työskentelyä. Valtion virastoja ja laitoksia koskevalla Vaikuttavuus ja tuloksellisuus -ohjelmaa (VATU) ja ministeriöiden uudelleen järjestelyä koskevaa Keskushallinto-hanketta (KEHU) jatkettiin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) aloittamiseen tähtääviä valmistelutyötä jatkettiin ja Metsänhoitajaliitto ja tulevassa Lukessa työskentelevät liiton jäsenet osallistuivat työhön Jukon edustajina Luken jukolaisessa taustaryhmässä ja Luken eri työryhmissä. Metsänhoitajaliitto osallistui JUKO:n valtion ja yliopiston neuvottelukunnan, jukolaisten taustaryhmien ja paikallisten työryhmien toimintaan toimihenkilöiden ja/tai jukolaisina luottamusmiehinä toimivien jäsentensä ja muiden henkilöstöedustajien kanssa yhteistyössä. Metsänhoitajaliitto jatkoi sektorikohtaista akavalaista järjestöyhteistyötä työmarkkinatiedottamisessa. Valtion sektorilla työskenteleville lähetettävä tiedote Keppi ja Porkkana, kuten myös kuntasektorilla työskentelevien tiedote Kuntatiimi sekä yliopistosektorilla työskenteleviä jäseniä palveleva Yliote-tiedote ilmestyivät kukin neljä kertaa vuoden aikana. Tiedotteet lähetettiin kaikille Metsänhoitajaliiton jäsenille kyseisellä sektorilla. YTN-alat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry vastaa akavalaisen yksityissektorin neuvottelutoiminnasta. Pääosalla liiton kannalta merkittävistä yksityissektorin aloista oli solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) mukaiset sopimukset. Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt jäivät 2013 alansa ainoana henkilöstöryhmänä pois tykan mukaisista sopimuksista. Ylempien toimihenkilöiden palkkapöytäkirja päättyi paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa Sopimuksen saamiseksi YTN aloitti keväällä 2014 metsäteollisuudessa kenttäkierroksen, johon myös liiton järjestöpäällikkö osallistui. YTN kävi puheenjohtajiensa johdolla sopimusneuvotteluja keväällä ja kesällä Metsäteollisuus ry:n kanssa, mutta työnantaja katkaisi neuvottelut loppukesällä 2014, ja metsäteollisuudessa työskentelevät ylemmät toimihenkilöt siirtyivät sopimuksettomaan tilaan. Kolme suurta metsäteollisuusyritystä maksoi kui-

6 METSÄNHOITAJALIITTO RY 6 (24) tenkin myös ylemmille toimihenkilöille tykan mukaisen 20 euron korotuksen vuonna Yksityissektorilla työskenteleville jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuoden aikana kolme YTN Nyt -yhteyshenkilötiedotetta, ja lisäksi liitosta oltiin tarvittaessa sähköpostilla yhteydessä työpaikka- tai alakohtaisesti. Luottamusmiestoiminta Metsänhoitajaliiton jäsenistä 42 toimi luottamusmiehinä tai -valtuutettuina tai heidän varajäseninään. Metsäkeskuksia ja Tapiota koskevassa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa liitto on sopijaosapuoli yhdessä METO:n ja Jytyn kanssa, ja liiton luottamusmiehet edustavat oman liittonsa jäseniä. Liiton muut luottamusmiehinä toimivat jäsenet edustavat tehtävässään JUKO:n tai YTN:n luottamusmiehinä tai -valtuutettuina kaikkia sopimusalansa akavalaisia. Organisaatiomuutoksiin, tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut lisääntyivät, mikä näkyi luottamusmiesten ja -valtuutettujen sekä jäsenten yhteydenottojen ja neuvontatilanteiden määrän kasvuna. Liitto ohjeisti ja tuki luottamusmiehiä heidän neuvottelutoiminnassaan ja jäsenten työsuhdeongelmien ratkaisemisessa. Liitto tarjosi luottamusmiehille ja -valtuutetuille koulutusta JUKO:n, YTN:n ja Vakavan kursseilla sekä yhdessä Jytyn ja Meton kanssa Suomen metsäkeskuksen ja Tapion luottamusmiehille. Liittojen yhteistyö mahdollistaa koulutustoiminnan tehokkaan järjestämisen sopimusalojen luottamusmiehille ja -valtuutetuille. Liitto järjesti vuonna 2014 luottamusmiehille yhteisiä tapaamisia kaksi Suomen metsäkeskuksessa ja Tapiossa ja yhden Metsäntutkimuslaitoksessa ja Metsähallituksessa sekä yhden metsäteollisuuden luottamusvaltuutetuille. Lisäksi järjestettiin jäsenten informaatiotilaisuuksia Tapiossa ja Metsäntutkimuslaitoksessa. Metsäkeskusten ja Tapion luottamusmiestapaamisia järjestettiin yhdessä METO:n ja JYTY:n sekä työnantajan edustajien kanssa. Näissä tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia työmarkkinoiden edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan kysymyksiä, organisaatiomuutoksia sekä organisaatiomuutosten ja lainsäädäntöhankkeiden tilanteita. Tilaisuudet suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä pääluottamusmiesten ja neuvottelijoiden kanssa. Liitto osallistui yhdessä luottamusmiesten kanssa työpaikkakohtaisiin ajankohtaista organisaatiouudistusta ja työmarkkinatilannetta käsitteleviin jäsentilaisuuksiin. Liitto piti yhteyttä sellaisiin konsulttialan sekä metsäteollisuuden luottamusvaltuutettuihin, jotka ovat liiton jäseniä. Metsäteollisuuden luottamusvaltuutetut tapasivat myös YTN:n metsätaustaryhmien kokousten yhteydessä, joihin myös järjestöpäällikkö osallistui. Kokouksissa oli mahdollista tavata myös muiden liittojen luottamusvaltuutettuja ja vaihtaa kokemuksia alan ajankohtaisista kysymyksistä. Jäsenpalvelut Asiamiehet antoivat yksittäisille jäsenille tai jäsenryhmille niitä koskevat neuvontapalveluja, joiden tarve on suuri taloudellisesta tilanteesta ja organisaatiomuutoksista johtuen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Palveluja esiteltiin liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja Metsänhoitaja-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Jäsenistön työmarkkinaongelmien ratkaisua tukevat lakimiespalvelut ostettiin edelleen Asianajotoimisto Kasanen & Vuoriselta. Palkansaajajäsenet ovat liiton ja vakuutusyhtiö OP-Pohjolan välisen Suomen ja kaikki Pohjoismaat kattavan oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen piirissä.

7 METSÄNHOITAJALIITTO RY 7 (24) Liiton vuosittain tekemän työmarkkinatutkimuksen tuloksia käytettiin jäsenille annettavan palkkaneuvonnan tukena ja aineistona Palkkanosturi-palvelussa sekä pohjana määriteltäessä opintojen aikaisen työssäkäynnin tai yksityissektorilla työskentelevien vastavalmistuneiden palkkasuosituksia. Työurapalvelut ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä edistämään opiskelijoiden ja valmistuneiden työmarkkinoille pääsyä ja kiinnittymistä. Palveluja tarjotaan sekä osana liiton opiskelijoille suunnattua toimintaa että jo valmistuneille. Työurapalvelujen tarve on kasvava työelämän muutosten ja heikon taloustilanteen vallitessa. Työelämätietoisuuden ja -valmiuksien lisääminen on tärkeä osa opiskelijatoimintaa sekä asiamiesten antamaa palvelua. Aihepiirin koulutusta jäsenille tuotetaan ja tarjotaan yhteistyössä muiden liittojen kanssa sekä liiton ostopalveluna. KOULUTUSPOLITIIKKA Metsänhoitajaliiton koulutuspoliittisen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa metsäalan koulutukseen ja tutkimukseen siten, että opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu säilyy ja resurssit turvataan, koulutus vastaa sekä osaamissisällöltään että tutkintomäärien puolesta työmarkkinoiden tulevia tarpeita. Toiminnan pääpaino on yliopistolliseen opetukseen vaikuttamisessa, mutta liitto osallistuu myös metsäalan toisen asteen ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen. Koulutuspolitiikassa leimaa-antavaa oli koulutusverkoston ja -rakenteiden kehittäminen, ammattikorkeakoulu-uudistuksen läpivienti ja korkeakoulujen yhteishakujärjestelmän valmistelu sekä koulutukseen kohdistuvien leikkausten vaikutukset. Metsäalan koulutuksessa biotalouden merkityksen kasvu leimaa myös metsäalan koulutuksen suunnittelua uudistettaessa yliopistoissa niin kandidaatti- kuin maisteritutkintojen sisältöjä ja rakenteita. Toimintavuoden aikana käynnistyi myös metsäalan täydennyskoulutuksesta selvitys Metsämiesten säätiön rahoituksella. Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat keskeisiä teemoja myös Kansallisen metsästrategia 2025:n ja Biotalousstrategian valmistelussa. Koulutustarpeiden ennakointityötä ollaan kehittämässä seuraavan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmistelussa. Metsänhoitajaliitto osallistuu koulutuksen ja tulevan osaamisen suunnitteluun laajalla rintamalla Akavassa, Kansallisen metsäohjelman koulutusryhmässä, OKM:n metsätalouden koulutustoimikunnassa, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnassa ja tiedekunnan metsälaitoksen neuvottelukunnassa.. Metsänhoitajaliiton tavoitteita ovat metsäalan koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu, alan koulutussisältöjen ja koulutuksen määrällisen mitoituksen ennakointi, valmistuvien laadullisesti tarkoituksenmukainen työllistyminen, koulutuksen läpäisemisen parantaminen, alan koulutuksen vetovoiman lisääminen, työuran aikaisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen riittävistä resursseista huolehtiminen. METSÄPOLITIIKKA Liitto korostaa metsäpoliittisessa toiminnassaan erityisesti kestävyyden eri ulottuvuuksien tasapainoista huomioon ottamista, tutkimukseen pohjautuvan tiedon ja asiantuntemuksen sekä kustannustehokkaiden toimintamenetelmien ja viestinnän merkitystä ja yhteiskunnan ja alan kehityksen ennakointia sekä siihen perustuvien muutosten käynnistämis-

8 METSÄNHOITAJALIITTO RY 8 (24) tä. Liiton metsäpoliittisessa toiminnassa tärkeä työskentelytapa on säännöllinen yhteistyö metsäsektorin sidosryhmien kanssa ja yhteydet alan viranomaisiin sekä poliittisiin päättäjiin. Toimintavuonna keskeisiä metsäpolitiikan vaikuttamiskohteita olivat metsäorganisaatioiden uudistaminen ja metsälainsäädännön valmisteluhankkeet, sektoritutkimuksen uudistaminen ja Kansallisen metsästrategia 2025:n valmistelu. Metsänhoitajaliitto osallistui jäsenenä Metsäneuvostoon, Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmään, maa- ja metsätalousministeriön Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukuntaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman neuvottelukuntaan, Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen YT-ryhmään. Liitto tekee eurooppalaisten metsäalan järjestöjen kanssa yhteistyötä Union of European Foresters -järjestön (UEF) jäsenenä sekä suorissa kahdenvälisissä kontakteissa lähinnä pohjoismaisella tasolla. UEF:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Bulgariassa. Metsänhoitajaliitto osallistui Suomen Metsäyhdistys ry:n hallitustyöskentelyyn sekä PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallitukseen ja metsäsertifioinnin standardityöryhmän työskentelyyn. Uudet metsäsertifioinnin standardit saatiin valmiiksi toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto oli edustettuna alueyhdistystensä kautta alueellisissa metsäneuvostoissa. OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijat ovat tärkeä jäsenryhmä Metsänhoitajaliiton jatkuvuuden kannalta. Vuosi 2014 oli Metsänhoitajaliiton kampuskohtaisten opiskelija-asiamiesten neljäs toimintavuosi. Opiskelija-asiamiesten päätehtävänä on toimia liiton opiskelijatoiminnan edustajina ja organisoida liiton opiskelijatoimintaa kampuksilla sekä välittää tietoa liiton ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi opiskelijatoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä toteutukseen osallistui liiton opiskelijatoimikunta MOTO. Toimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa ja kokousten välillä keskusteli aktiivisesti toimikunnan suljetussa Facebookryhmässä. Vuonna 2014 liiton opiskelijatoiminta oli aktiivista ja liitto oli mukana kahdeksantoista opiskelijatapahtuman/ -koulutuksen järjestämisessä. Lisäksi opiskelijoille markkinoitiin liiton koulutuskalenterin työnhakukoulutuksia. Metsäpäivien yhteydessä järjestettiin nyt neljättä kertaa Urafoorumi, jossa työnantajat esittelevät tarjoamiaan työmahdollisuuksia ja halukkailla oli mahdollisuus saada konsultin neuvoja CV-klinikalla. Urafoorumiin osallistui opiskelijoita, vastavalmistuneita ja työnantajien edustajia ja Metsäylioppilaat ry oli mukana Urafoorumin järjestelyissä. Tilaisuuden jälkeen oli kutsuillallinen vastavalmistuneille. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin opiskelijoiden metsäpoliittista tutustumismatkaa Brysseliin ja haettiin rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä, Metsäsäätiöltä, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta sekä Suomen Metsätieteelliseltä seuralta. Liitto tuki taloudellisesti ainejärjestöjä maksamalla niille liiton opiskelijajäsenmäärään perustuvaa avustusta sekä teki tiivistä yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa opiskelijatapahtumien järjestämisessä.

9 METSÄNHOITAJALIITTO RY 9 (24) VIESTINTÄ Liiton viestinnän pääpaino oli jäsenviestinnässä ja pääasialliset viestintäkanavat ovat Metsänhoitaja-lehti, verkkosivut, sähköinen jäsenkirje sekä Facebook. Ajankohtaisen ja nopeasti päivittyvän tiedon välittämisen kanavana toimivat liiton verkkosivut, Facebook sekä jäsenkirje. Vuonna 2014 verkkosivuja päivitettiin aktiivisesti ja Metsänhoitajaliiton Facebook-sivulla jaettiin ajankohtaista tietoa liiton tapahtumista, jäseneduista sekä työelämästä. Lisäksi avattiin Metsänhoitajaliiton urapalvelut -Facebook-sivu, jossa jaettiin jäsenistölle sopivia työpaikkoja. Jäsenkirje lähetettiin jäsenille sähköpostilla kerran kuukaudessa. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Metsänhoitaja-lehti on liiton viestinnän perinteisin kanava, jolla tavoitetaan jäsenkunnan lisäksi myös alan tärkeimmät sidosryhmät. Kertomusvuonna julkaistiin Metsänhoitajan 64. vuosikerta. Toimintavuonna 2014 viestintäyhteistyötä jatkettiin 4L-liittojen (Agronomiliitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL, Metsänhoitajaliitto, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL) kanssa erityisesti ideoimalla ja teettämällä yhteisiä artikkeleita liittojen lehtiin. Lisäksi liitot käynnistivät uuden yhteistyömuodon STT:n kautta tapahtuvassa tiedotejakelussa, tekivät yhteistyötä mm. tutkimusviestinnässä ja julkaisivat kaksi yhteistä tutkimustulosten pohjalta laadittua lehdistötiedotetta. Näiden lisäksi Metsänhoitajaliitto julkaisi toimintavuoden aikana 5 lehdistötiedotetta. URAPALVELUT Urapalveluiden merkitys ammattijärjestöjen palvelukonseptissa kasvaa. Vuonna 2014 koulutusyhteistyötä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton LAL:n kanssa jatkettiin. Koulutukset koostettiin koulutuskalenteriksi, joka julkaistiin Metsänhoitaja-lehdessä, verkkosivulla ja jäsenkirjeessä. Koulutuskalenteri tarjosi jäsenille 18 koulutustapahtumaa kuudella eri paikkakunnalla. Vuoden 2014 uusi teema oli kolmiosainen esimieskoulutus. Myös mentorointia jatkettiin yhteistyössä Agronomiliiton ja Luonnontieteiden Akateemisten L iiton kanssa. Ohjelmassa oli vuoden aikana runsaasti osallistujia ja Metsänhoitajaliitosta mukana oli 10 uutta mentoriparia. Joensuusta tulleille mentoripareille osa ohjelmasta toteutettiin kokeiluluonteisesti Joensuussa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kaksi uutta jäsenpalvelua, joista toinen auttaa jäseniä löytämään avoinna olevia työpaikkoja verkosta ja toinen tarjoaa tukea työnhakudokumenttien työstämiseen. Työpaikkailmoituksia Metsänhoitajaliiton jäsenille etsii Duunitori ja ne jaetaan jäsenille Metsänhoitajaliiton urapalvelut -Facebook-sivun kautta. Työnhakudokumenttien kommentointia tekevät ostopalveluna suomeksi Satu Roos Underose Ky:stä sekä englanniksi Kevin Gardner. TUTKIMUSTOIMINTA Jäsenistölle suunnatut kyselyt tuottavat edunvalvonnassa tarvittavaa tietoa jäsenkunnan työmarkkina-asemasta ja työelämästä. Vuonna 2014 Metsänhoitajaliitto toteutti yhteistyössä 4L-liittojen kanssa työikäisille ja vastavalmistuneille jäsenilleen suunnatun työmarkkinatutkimuksen, jossa selvitettiin jäsenten sijoittumista työmarkkinoille, palkkausta sekä muita edunvalvonnallisia kysymyksiä.

10 METSÄNHOITAJALIITTO RY 10 (24) Työmarkkinatutkimuksen käytännön toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi Taloustutkimus Oy, yhteyshenkilönään Markus Mervola. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen omalla verkkopohjaisella työkalulla. Tutkimusten tuloksia julkaistiin Metsänhoitaja-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Lisäksi tutkimusten tuloksia esiteltiin liiton tilaisuuksissa mm. opiskelijoille. Lisäksi Metsänhoitajaliitto toteutti opiskelijoiden kesätyökyselyn, jossa selvitettiin opiskelijoiden kesätyön saantia sekä palkkausta. Selvityksen toteutti liiton opiskelija-asiamies Satulotta Ansiomäki verkkopohjaisella Surveypal-työkalulla. MUU TOIMINTA Jäsenkontaktit Toimintavuoden aikana jäsenillä oli 1180 edunvalvontaan liittyvää, 570 jäsentietoihinsa liittyvää ja 1058 muuta jäsenkontaktia liiton toimiston kanssa, yhteensä siis 2745 jäsenkontaktia. Kontaktiksi on laskettu 1 jäsen päivässä, vaikka saman jäsenen kanssa olisi ollut useitakin kontakteja saman päivän mittaan. Kontakteiksi ei ole laskettu liiton omaan hallintoon, työryhmiin tai luottamusmiehiin liittyvää yhteydenpitoa. Palkitsemiset Metsänhoitajaliiton ja Nordean yhteinen tunnustuspalkinto Vuoden metsäteko myönnettiin 19. kerran. Palkinto luovutettiin Hotelli Arthurissa Openmetsälle. Metsänhoitajaliiton tunnustuspalkinto Vuoden metsänhoitaja jaettiin vuonna 2014 kymmenennen kerran. Palkinnon saaja oli Jyrki Kangas. Palkinto luovutettiin Metsänhoitajaliiton Urafoorumi-tilaisuudessa Metsäpäivillä

11 METSÄNHOITAJALIITTO RY 11 (24) TULEVAN ARVIOINTIA Suomen taloustilanteen ja työllisyyden kehittymiseen lähivuosina liittyy edelleen suurta epävarmuutta jo pitkään jatkuneen taantuman ja talouskehityksen heikoista näkymistä johtuen. Useiden talousennusteiden mukaan Suomessa voi olla edessä pitkäkestoinen, jopa useamman eduskuntakauden mittainen talouden hitaan kasvun aika. Pitkittyneen matalasuhdanteen lisäksi Suomen taloudessa on käynnissä merkittäviä rakennemuutoksia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Suomen kansantalouden suuresta vientiriippuvuudesta ja viennin rakenteesta johtuen kotimaisin toimenpitein voidaan vaikuttaa vain rajallisesti myönteisen kehityskäänteen aikaansaamiseen kansantaloudessa, ja maailman talouden elpyminen vaikuttaa Suomen kansantalouteen viiveellä. Päättyvällä eduskuntakaudella tehdyt ja suunnitellut rakenteelliset uudistukset sekä kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen päätökset vaikuttavat talouden kehitykseen lähivuosina. Pyrkimys julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen, kestävyysvajeen pienentämiseen, kansantalouden rakenteelliset ongelmat sekä heikot talouskasvun näkymät rajoittavat lähivuosina taloudellista liikkumatilaa. Voimassa oleva työllisyys- ja kasvusopimus sekä eläkeuudistus luovat osaltaan ennustettavuutta ja vakautta lähivuosien työmarkkinoille sekä parantavat suomalaista kustannuskilpailukykyä. Kasvava työttömyys ja kotitalouksien ostovoiman lasku heikentää kotimaista kulutusta ja talouden elpymistä. Korkotaso ja inflaatio säilynee edelleen matalana. Ikärakenteesta johtuva työvoiman suuri poistuma jatkuu, mikä yhdessä lievästi nousevaksi ennustetun työttömyyden kanssa heikentää edelleen huoltosuhdetta. TALOUS Yleistä Metsänhoitajaliiton tavoitteena on vakaa liiton talous, joka mahdollistaa liiton tarkoituksenmukaisen toiminnan ja palvelukyvyn pitkäjänteisen kehittämisen. Talouden keskeinen perusta on jäsenmaksutulo, jonka osuus liiton tuloista oli 97 %. Liiton taloudellinen asema ja maksuvalmius heikkenivät toimintavuonna ja tilikauden alijäämä oli ,53 euroa. Tulokseen vaikuttivat vuokratulojen poisjäänti, liiton toimitilojen uudelleen järjestely sekä jäsenmaksutulon jääminen budjetoidusta. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli ,89 euroa. Liiton jäsenmaksuja korotettiin kaikissa työttömyyskassamaksun sisältävissä luokissa 16 eurolla, mutta kassamaksu nousi 17,50 eurolla. Jäsenmaksu työssä olevilla oli 1 % veronalaisesta palkasta, kuitenkin korkeintaan 472 /v. Liiton jäsenmäärä laski 6 henkilöllä. Jäsenkunnan rakenteessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Liiton varallisuus muodostuu liiton omistamista toimistohuoneistoista osoitteessa Kruunuvuorenkatu 5 F sekä Autotalon toimistohuoneistosta osoitteessa Salomonkatu 17 B. Autotalon huoneiston vuokrasuhde päättyi vuoden 2013 lopussa eikä tilaan onnistuttu saamaan uutta vuokralaista ilman remonttia. Autotalon huoneisto päätettiin kunnostaa liiton toimistoksi ja laittaa myyntiin Kruunuvuorenkatu 5 -toimistohuoneisto, jossa esiintyi

12 METSÄNHOITAJALIITTO RY 12 (24) sisäilman epäpuhtausongelma. Liiton toimisto muutti Autotaloon elokuun lopussa. Lisäksi liiton varoja on sijoitettuna pörssiosakkeisiin. Liitto otti toimintavuonna euron lainan 10 vuoden maksuajalla työeläkevakuutusyhtiö Elosta Autotalon toimistohuoneistonsa remontointiin sekä euron luottolimiitin OP Pankista maksuvalmiutensa varmistamiseksi. Autotalon toimistohuoneiston osakkeet ovat molempien lainojen vakuutena. Liiton taloushallinnon palveluista vastaavana sopimuskumppanina jatkoi 2013 aloittanut Ay-Tilipalvelu Oy. Tilikauden tulos oli ,53 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää sen siirtämistä omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tukirahasto Tukirahastona on liiton työtaistelurahasto. Tukirahaston määrä oman pääoman erässä on ,85 euroa. Rahasto muodostuu Kiinteistö Oy Kontion osakkeista. Sijoitukset Liitto omistaa Kiinteistö Oy Autotalon osakkeet nrot , autopaikkaosakkeet nrot , varaston osakkeet nrot , yhteisarvoltaan kirjanpitoarvona ,52 euroa, ja Kiinteistö Oy Kontion osakkeet nrot , joiden kirjanpitoarvo on ,67 euroa. Liiton omistamien arvopapereiden kirjanpitoarvo oli ,83 euroa, ja markkina-arvo ,74 euroa. Sijoitussalkku koostuu seuraavista osakkeista: Elisa Oyj (284 kpl), Stora Enso R (1898 kpl), Kesko B (50 kpl) ja Nordea FDR (5962 kpl). Osinkotuotot olivat 3187,71 euroa. Liitto ei käynyt kauppaa osakkeilla toimintavuonna. Liiton pankkitilit ovat Sampo Pankissa, Nordeassa ja Helsingin Osuuspankissa. Korkotuotot olivat 199,15 euroa. Toiminta ja sen rahoitus Liiton toiminnan rahoittaminen perustuu pääosin jäsenmaksutuottoihin, jotka toimintakertomusvuonna olivat ,42 euroa. Jäsenmaksutuotot jäivät budjetoidusta 2 % eli euroa, mutta kasvoivat 5,1 % edellisestä vuodesta. Toiminnan kuluista suurin osa, ,03 euroa, muodostui toimiston henkilöstökuluista, jäsenmaksuista järjestöille ,98, muista järjestötoiminnan kuluista ,07, hallintoelinten kuluista ,17, jäsenetuuksista ,29, julkaisu- ja tiedotustoiminnasta ,16 ja edunvalvontakuluista ,01. Järjestöjen jäsenmaksut muodostivat varainhankinnan huomattavimman menoerän. Ostopalveluina hankittiin työoikeudellista neuvontapalvelua Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:lta, jäsenten yksityisoikeudellista neuvontaa Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:ltä, tutkimuspalveluja Real Stats Oy:ltä, Taloustutkimus Oy:ltä, jäsen- ja jäsenmaksurekisterin ylläpitoon liittyviä it-palveluita Koodata Oy:ltä, CGI Suomi Oy:ltä ja YAP Oy:ltä. Koodata Oy huolehti myös toimiston it-tuesta sekä atk-laitteiden ja -ohjelmien toimittami-

13 METSÄNHOITAJALIITTO RY 13 (24) sesta. Liiton tietoliikennepalveluja ostettiin Aina Group Oyj:ltä, Surveypalilta, Soneralta ja STT-Lehtikuvalta sekä kotisivuihin liittyviä palveluita Avoine Oy:ltä, Koodata Oy:ltä ja Innofactor Oy:ltä. Jäsenlehti painatettiin PunaMusta Oy:ssä ja taitettiin TotalLayoutissa. Työpaikkojen välityspalvelu ostettiin Skyhood Oy:ltä ja CV-klinikka Underose Ky:ltä. Toimiston siivouksesta huolehti TotalClean Oy ja vartioinnista Securitas Oy. Liiton valvontatilintarkastajana toimi edelleen KPMG Oy Ab. Henkilöstötilinpäätöstietoja Työsuhde- ja koulutustiedot Toimihenkilöt osallistuivat osaamistaan kehittävään koulutukseen ja tilaisuuksiin vuonna 2014 seuraavasti: - Tapio Hankala 4,5 pv: työttömyyskassakoulutus 0,5 pv, kielikoulutus ruotsi ja englanti 3 pv, työoikeuden koulutus 1 pv. - Jukka Sippola 7,5 pv: JET-tutkintoon liittyvä koulutus 6 pv, työttömyyskassakoulutus 0,5 pv, ruotsinkielen koulutus 1 pv. - Johanna Hristov 6 pv: 0,5 pv lehtien arvonlisämuutokset, 0,5 pv järjestäytymiskoulutus, 0,5 pv STT työkalu, 1 pv toimiva yhdistys, 0,5 pv näin sitoutat lukijan, 3 x 0,5 pv esimieskoulutus, 0,5 pv hyvä pääkirjoitus, 0,5 pv tehoa editointiin ja 0,5 pv Pinterest ja Instagram. - Päivi Toivonen 0,5 pv: työttömyyskassakoulutus. - Satulotta Ansiomäki 0 pv. - Olli Piiparinen 0 pv. Metsänhoitajaliitossa käydään tulos- ja kehityskeskustelut toiminnanjohtajan ja jokaisen toimihenkilön kesken kaksi kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelman vahvistamisen jälkeen käytävässä keskustelussa sovitaan tulevan vuoden henkilökohtaisista työtavoitteista ja ammattiosaamisen kehittämistoimenpiteistä sekä todetaan kuluneen vuoden suunnitelman toteutumisaste. Keskustelun perusteella vahvistetaan seuraavan vuoden tulosja kehittymistavoitteet, jonka allekirjoittavat toiminnanjohtaja, toimihenkilö ja hallituksen puheenjohtaja. Työterveydenhuoltopalvelut ja tyky-toiminta Henkilökunnan terveydenhuoltopalveluista vastasi Diacor Oy. Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 2937,45 euroa. Työterveyshuollon sopimukseen sisältyvät yleislääkäritasoinen avosairaanhoito, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysikaalinen hoito ja erikoislääkärikäynnit työterveyslääkärin lähetteellä. Toimiston henkilökunta osallistui keväällä Vakavan henkilöstöpäivään, kesällä Metsänhoitajaliiton ja Agronomiliiton virkistyspäivään ja vietti marraskuussa pikkujoulua yhdessä Agronomiliiton, Luonnontieteiden akateemisten liiton sekä Ympäristöalan keskusliiton henkilökunnan kanssa. Liitto tuki myös henkilökunnan omaehtoista vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuriharrastusta 220 euron arvoisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Sairauslomat, ylityöt ja muut poissaolot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutetuilla työttömyyden nousu jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä TEKin arvion mukaan

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot