M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry"

Transkriptio

1 METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

2 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA... 4 Neuvottelu- ja sopimustoiminta... 4 JUKO:n sopimusalat... 5 YTN-alat... 5 Luottamusmiestoiminta... 6 Jäsenpalvelut... 6 KOULUTUSPOLITIIKKA... 7 METSÄPOLITIIKKA... 7 OPISKELIJATOIMINTA... 8 VIESTINTÄ... 9 URAPALVELUT... 9 TUTKIMUSTOIMINTA... 9 MUU TOIMINTA Jäsenkontaktit Palkitsemiset TULEVAN ARVIOINTIA TALOUS Yleistä Tukirahasto Sijoitukset Toiminta ja sen rahoitus Henkilöstötilinpäätöstietoja LIITON PERIMÄT JÄSENMAKSUT JÄSENET TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET HALLINTO JA LIITON EDUSTAJAT Hallitus vuonna Valtuusto Toimikunnat TOIMIHENKILÖT... 20

3 METSÄNHOITAJALIITTO RY 3 (24) LIITON EDUSTUKSET Akava Akava-edustukset muualla Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Vakava ry Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Suomen Metsäyhdistys ry Suomen Metsämuseosäätiö Suomen Metsäsäätiö Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitoksen neuvottelukunta Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä -ohjausryhmä Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Metsäsertifiointi ry Liite Liiton antamat lausunnot, kannanotot ja lehdistötiedotteet vuonna

4 METSÄNHOITAJALIITTO RY 4 (24) YLEISKATSAUS Vuosi 2014 oli Metsänhoitajaliiton 87. toimintavuosi. Metsänhoitajaliiton toiminta perustui syysvaltuuston vahvistamaan toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Kansainvälinen ja etenkin euroalueen heikko talouskehitys leimasi Suomen taloutta toimintavuonna. Suomen bruttokansantuote supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin, nyt 0,1 %. Yksityisten investointien volyymi väheni 6,5 %, viennin volyymi väheni 0,4 % ja tuonnin volyymi laski 1,4 %. Metsäteollisuuden arvonlisäys väheni 2,2 %. Palkkatulot kasvoivat 0,6 % ja inflaatio oli 1,1 %. Korkotaso pysyi edelleen matalana ja työttömyys kasvoi. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi edellisestä vuodesta ollen nyt 3,4 % BKT:sta ja ylitti EU:n vakaus ja kasvusopimuksen 3 prosentin kynnysarvon. Julkinen velka on nyt 121 mrd eli 59,3 % BKT:sta lähestyen 60 prosentin kynnysarvoa. Metsäsektorin kehittämiseen liittyviä toimia jatkettiin lainsäädäntöä kuin organisaatioita uudistaen. Eduskunta hyväksyi lakiuudistuksen Suomen metsäkeskuksesta, metsänhoitoyhdistyslain sekä lain Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Metsähallituslain uudistaminen keskeytettiin ja Metsähallituksen organisaatiouudistuksen valmistelu aloitettiin uudestaan. Suomen metsäkeskuksen OTSO Metsäpalvelujen yhtiöittämisen tavoiteaikataulua siirrettiin vuodella eteenpäin vuodenvaihteeseen 2015/2016. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön Tietohallintokeskus TI- KEn osien yhdistämistä vuoden 2015 alusta aloittavaksi Luonnonvarakeskukseksi jatkettiin. Valtioneuvosto hyväksyi Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategia 2025 valmistelua jatkettiin. Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat syksyllä neuvottelutuloksen vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeratkaisun perusteista. Akava ei hyväksynyt neuvottelutulosta. Keskusjärjestöt jatkoivat neuvotteluja työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyvistä työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän kehittämistarpeista. Metsänhoitajaliiton uusi valtuusto aloitti nelivuotisen toimikautensa toimintavuoden alussa. TYÖMARKKINATOIMINTA Neuvottelu- ja sopimustoiminta Neuvottelut syksyllä 2013 solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) pohjalta uudistettaviksi työ- ja virkaehtosopimuksiksi saatiin pääosin päätökseen jo vuonna Ainoastaan metsäteollisuudesta jatkettiin toimintavuonna YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välillä neuvotteluja tykaan pohjautuvasta työehtosopimuksesta, mutta ilman tulosta. Toimintavuonna jatkettiin alakohtaisten tekstien uudistamista kustannusvaikutuksen puitteissa ja mm. vuosilomalain muutoksesta johtuen sekä jatkettiin työskentelyä sopimuskauden aikaisissa alakohtaisissa työryhmissä. Tykan mukainen palkankorotus oli 20 ensimmäisenä sopimusvuonna 2014 ja seuraavana sopimusvuonna keskimäärin 0,4 %. Metsänhoitajaliitto osallistui Akava-yhteisön sisäisen työnjaon mukaisesti sopimus- ja neuvottelutoimintaan akavalaisia edustavissa neuvottelujärjestöissä, jotka ovat Julkisalan

5 METSÄNHOITAJALIITTO RY 5 (24) koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja akavalaista yksityissektoria edustava neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskevat kaksi työehtosopimusta yhdistettiin yhdeksi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, METO Metsäalan Asiantuntijat ry:n ja Metsänhoitajaliitto ry:n työehtosopimukseksi. Järjestöt jatkoivat yhdessä työnantajan kanssa Suomen metsäkeskuksen palkkaustyöryhmässä organisaation muuttuneiden toimenkuvien vaativuuksien arviointia uusien mallitoimenkuvien pohjalta. Sopimusala- ja talokohtaisia kysymyksiä käsiteltiin pääosin sopimusalakohtaisissa neuvottelukunnissa, Vakavan sektoriryhmissä sekä liiton asiamiesten ja luottamusmiesten tai luottamusvaltuutettujen kesken. Metsänhoitajaliitto järjesti lisäksi luottamusmiesten yhteisiä tapaamisia Suomen metsäkeskuksen ja Tapion, Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen luottamusmiesten sekä metsäteollisuuden luottamusvaltuutettujen kanssa. Osa tilaisuuksista järjestettiin yhdessä muiden järjestöjen ja työnantajan kanssa. JUKO:n sopimusalat JUKO:n sopimusaloilla jatkettiin tykan mukaisten työryhmien työskentelyä. Valtion virastoja ja laitoksia koskevalla Vaikuttavuus ja tuloksellisuus -ohjelmaa (VATU) ja ministeriöiden uudelleen järjestelyä koskevaa Keskushallinto-hanketta (KEHU) jatkettiin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) aloittamiseen tähtääviä valmistelutyötä jatkettiin ja Metsänhoitajaliitto ja tulevassa Lukessa työskentelevät liiton jäsenet osallistuivat työhön Jukon edustajina Luken jukolaisessa taustaryhmässä ja Luken eri työryhmissä. Metsänhoitajaliitto osallistui JUKO:n valtion ja yliopiston neuvottelukunnan, jukolaisten taustaryhmien ja paikallisten työryhmien toimintaan toimihenkilöiden ja/tai jukolaisina luottamusmiehinä toimivien jäsentensä ja muiden henkilöstöedustajien kanssa yhteistyössä. Metsänhoitajaliitto jatkoi sektorikohtaista akavalaista järjestöyhteistyötä työmarkkinatiedottamisessa. Valtion sektorilla työskenteleville lähetettävä tiedote Keppi ja Porkkana, kuten myös kuntasektorilla työskentelevien tiedote Kuntatiimi sekä yliopistosektorilla työskenteleviä jäseniä palveleva Yliote-tiedote ilmestyivät kukin neljä kertaa vuoden aikana. Tiedotteet lähetettiin kaikille Metsänhoitajaliiton jäsenille kyseisellä sektorilla. YTN-alat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry vastaa akavalaisen yksityissektorin neuvottelutoiminnasta. Pääosalla liiton kannalta merkittävistä yksityissektorin aloista oli solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) mukaiset sopimukset. Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt jäivät 2013 alansa ainoana henkilöstöryhmänä pois tykan mukaisista sopimuksista. Ylempien toimihenkilöiden palkkapöytäkirja päättyi paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa Sopimuksen saamiseksi YTN aloitti keväällä 2014 metsäteollisuudessa kenttäkierroksen, johon myös liiton järjestöpäällikkö osallistui. YTN kävi puheenjohtajiensa johdolla sopimusneuvotteluja keväällä ja kesällä Metsäteollisuus ry:n kanssa, mutta työnantaja katkaisi neuvottelut loppukesällä 2014, ja metsäteollisuudessa työskentelevät ylemmät toimihenkilöt siirtyivät sopimuksettomaan tilaan. Kolme suurta metsäteollisuusyritystä maksoi kui-

6 METSÄNHOITAJALIITTO RY 6 (24) tenkin myös ylemmille toimihenkilöille tykan mukaisen 20 euron korotuksen vuonna Yksityissektorilla työskenteleville jäsenille lähetettiin toimintakertomusvuoden aikana kolme YTN Nyt -yhteyshenkilötiedotetta, ja lisäksi liitosta oltiin tarvittaessa sähköpostilla yhteydessä työpaikka- tai alakohtaisesti. Luottamusmiestoiminta Metsänhoitajaliiton jäsenistä 42 toimi luottamusmiehinä tai -valtuutettuina tai heidän varajäseninään. Metsäkeskuksia ja Tapiota koskevassa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa liitto on sopijaosapuoli yhdessä METO:n ja Jytyn kanssa, ja liiton luottamusmiehet edustavat oman liittonsa jäseniä. Liiton muut luottamusmiehinä toimivat jäsenet edustavat tehtävässään JUKO:n tai YTN:n luottamusmiehinä tai -valtuutettuina kaikkia sopimusalansa akavalaisia. Organisaatiomuutoksiin, tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut lisääntyivät, mikä näkyi luottamusmiesten ja -valtuutettujen sekä jäsenten yhteydenottojen ja neuvontatilanteiden määrän kasvuna. Liitto ohjeisti ja tuki luottamusmiehiä heidän neuvottelutoiminnassaan ja jäsenten työsuhdeongelmien ratkaisemisessa. Liitto tarjosi luottamusmiehille ja -valtuutetuille koulutusta JUKO:n, YTN:n ja Vakavan kursseilla sekä yhdessä Jytyn ja Meton kanssa Suomen metsäkeskuksen ja Tapion luottamusmiehille. Liittojen yhteistyö mahdollistaa koulutustoiminnan tehokkaan järjestämisen sopimusalojen luottamusmiehille ja -valtuutetuille. Liitto järjesti vuonna 2014 luottamusmiehille yhteisiä tapaamisia kaksi Suomen metsäkeskuksessa ja Tapiossa ja yhden Metsäntutkimuslaitoksessa ja Metsähallituksessa sekä yhden metsäteollisuuden luottamusvaltuutetuille. Lisäksi järjestettiin jäsenten informaatiotilaisuuksia Tapiossa ja Metsäntutkimuslaitoksessa. Metsäkeskusten ja Tapion luottamusmiestapaamisia järjestettiin yhdessä METO:n ja JYTY:n sekä työnantajan edustajien kanssa. Näissä tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia työmarkkinoiden edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan kysymyksiä, organisaatiomuutoksia sekä organisaatiomuutosten ja lainsäädäntöhankkeiden tilanteita. Tilaisuudet suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä pääluottamusmiesten ja neuvottelijoiden kanssa. Liitto osallistui yhdessä luottamusmiesten kanssa työpaikkakohtaisiin ajankohtaista organisaatiouudistusta ja työmarkkinatilannetta käsitteleviin jäsentilaisuuksiin. Liitto piti yhteyttä sellaisiin konsulttialan sekä metsäteollisuuden luottamusvaltuutettuihin, jotka ovat liiton jäseniä. Metsäteollisuuden luottamusvaltuutetut tapasivat myös YTN:n metsätaustaryhmien kokousten yhteydessä, joihin myös järjestöpäällikkö osallistui. Kokouksissa oli mahdollista tavata myös muiden liittojen luottamusvaltuutettuja ja vaihtaa kokemuksia alan ajankohtaisista kysymyksistä. Jäsenpalvelut Asiamiehet antoivat yksittäisille jäsenille tai jäsenryhmille niitä koskevat neuvontapalveluja, joiden tarve on suuri taloudellisesta tilanteesta ja organisaatiomuutoksista johtuen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Palveluja esiteltiin liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja Metsänhoitaja-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Jäsenistön työmarkkinaongelmien ratkaisua tukevat lakimiespalvelut ostettiin edelleen Asianajotoimisto Kasanen & Vuoriselta. Palkansaajajäsenet ovat liiton ja vakuutusyhtiö OP-Pohjolan välisen Suomen ja kaikki Pohjoismaat kattavan oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen piirissä.

7 METSÄNHOITAJALIITTO RY 7 (24) Liiton vuosittain tekemän työmarkkinatutkimuksen tuloksia käytettiin jäsenille annettavan palkkaneuvonnan tukena ja aineistona Palkkanosturi-palvelussa sekä pohjana määriteltäessä opintojen aikaisen työssäkäynnin tai yksityissektorilla työskentelevien vastavalmistuneiden palkkasuosituksia. Työurapalvelut ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä edistämään opiskelijoiden ja valmistuneiden työmarkkinoille pääsyä ja kiinnittymistä. Palveluja tarjotaan sekä osana liiton opiskelijoille suunnattua toimintaa että jo valmistuneille. Työurapalvelujen tarve on kasvava työelämän muutosten ja heikon taloustilanteen vallitessa. Työelämätietoisuuden ja -valmiuksien lisääminen on tärkeä osa opiskelijatoimintaa sekä asiamiesten antamaa palvelua. Aihepiirin koulutusta jäsenille tuotetaan ja tarjotaan yhteistyössä muiden liittojen kanssa sekä liiton ostopalveluna. KOULUTUSPOLITIIKKA Metsänhoitajaliiton koulutuspoliittisen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa metsäalan koulutukseen ja tutkimukseen siten, että opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu säilyy ja resurssit turvataan, koulutus vastaa sekä osaamissisällöltään että tutkintomäärien puolesta työmarkkinoiden tulevia tarpeita. Toiminnan pääpaino on yliopistolliseen opetukseen vaikuttamisessa, mutta liitto osallistuu myös metsäalan toisen asteen ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen. Koulutuspolitiikassa leimaa-antavaa oli koulutusverkoston ja -rakenteiden kehittäminen, ammattikorkeakoulu-uudistuksen läpivienti ja korkeakoulujen yhteishakujärjestelmän valmistelu sekä koulutukseen kohdistuvien leikkausten vaikutukset. Metsäalan koulutuksessa biotalouden merkityksen kasvu leimaa myös metsäalan koulutuksen suunnittelua uudistettaessa yliopistoissa niin kandidaatti- kuin maisteritutkintojen sisältöjä ja rakenteita. Toimintavuoden aikana käynnistyi myös metsäalan täydennyskoulutuksesta selvitys Metsämiesten säätiön rahoituksella. Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat keskeisiä teemoja myös Kansallisen metsästrategia 2025:n ja Biotalousstrategian valmistelussa. Koulutustarpeiden ennakointityötä ollaan kehittämässä seuraavan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmistelussa. Metsänhoitajaliitto osallistuu koulutuksen ja tulevan osaamisen suunnitteluun laajalla rintamalla Akavassa, Kansallisen metsäohjelman koulutusryhmässä, OKM:n metsätalouden koulutustoimikunnassa, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnassa ja tiedekunnan metsälaitoksen neuvottelukunnassa.. Metsänhoitajaliiton tavoitteita ovat metsäalan koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu, alan koulutussisältöjen ja koulutuksen määrällisen mitoituksen ennakointi, valmistuvien laadullisesti tarkoituksenmukainen työllistyminen, koulutuksen läpäisemisen parantaminen, alan koulutuksen vetovoiman lisääminen, työuran aikaisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen riittävistä resursseista huolehtiminen. METSÄPOLITIIKKA Liitto korostaa metsäpoliittisessa toiminnassaan erityisesti kestävyyden eri ulottuvuuksien tasapainoista huomioon ottamista, tutkimukseen pohjautuvan tiedon ja asiantuntemuksen sekä kustannustehokkaiden toimintamenetelmien ja viestinnän merkitystä ja yhteiskunnan ja alan kehityksen ennakointia sekä siihen perustuvien muutosten käynnistämis-

8 METSÄNHOITAJALIITTO RY 8 (24) tä. Liiton metsäpoliittisessa toiminnassa tärkeä työskentelytapa on säännöllinen yhteistyö metsäsektorin sidosryhmien kanssa ja yhteydet alan viranomaisiin sekä poliittisiin päättäjiin. Toimintavuonna keskeisiä metsäpolitiikan vaikuttamiskohteita olivat metsäorganisaatioiden uudistaminen ja metsälainsäädännön valmisteluhankkeet, sektoritutkimuksen uudistaminen ja Kansallisen metsästrategia 2025:n valmistelu. Metsänhoitajaliitto osallistui jäsenenä Metsäneuvostoon, Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmään, maa- ja metsätalousministeriön Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukuntaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman neuvottelukuntaan, Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen YT-ryhmään. Liitto tekee eurooppalaisten metsäalan järjestöjen kanssa yhteistyötä Union of European Foresters -järjestön (UEF) jäsenenä sekä suorissa kahdenvälisissä kontakteissa lähinnä pohjoismaisella tasolla. UEF:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Bulgariassa. Metsänhoitajaliitto osallistui Suomen Metsäyhdistys ry:n hallitustyöskentelyyn sekä PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallitukseen ja metsäsertifioinnin standardityöryhmän työskentelyyn. Uudet metsäsertifioinnin standardit saatiin valmiiksi toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto oli edustettuna alueyhdistystensä kautta alueellisissa metsäneuvostoissa. OPISKELIJATOIMINTA Opiskelijat ovat tärkeä jäsenryhmä Metsänhoitajaliiton jatkuvuuden kannalta. Vuosi 2014 oli Metsänhoitajaliiton kampuskohtaisten opiskelija-asiamiesten neljäs toimintavuosi. Opiskelija-asiamiesten päätehtävänä on toimia liiton opiskelijatoiminnan edustajina ja organisoida liiton opiskelijatoimintaa kampuksilla sekä välittää tietoa liiton ja opiskelijoiden välillä. Lisäksi opiskelijatoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä toteutukseen osallistui liiton opiskelijatoimikunta MOTO. Toimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa ja kokousten välillä keskusteli aktiivisesti toimikunnan suljetussa Facebookryhmässä. Vuonna 2014 liiton opiskelijatoiminta oli aktiivista ja liitto oli mukana kahdeksantoista opiskelijatapahtuman/ -koulutuksen järjestämisessä. Lisäksi opiskelijoille markkinoitiin liiton koulutuskalenterin työnhakukoulutuksia. Metsäpäivien yhteydessä järjestettiin nyt neljättä kertaa Urafoorumi, jossa työnantajat esittelevät tarjoamiaan työmahdollisuuksia ja halukkailla oli mahdollisuus saada konsultin neuvoja CV-klinikalla. Urafoorumiin osallistui opiskelijoita, vastavalmistuneita ja työnantajien edustajia ja Metsäylioppilaat ry oli mukana Urafoorumin järjestelyissä. Tilaisuuden jälkeen oli kutsuillallinen vastavalmistuneille. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin opiskelijoiden metsäpoliittista tutustumismatkaa Brysseliin ja haettiin rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä, Metsäsäätiöltä, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta sekä Suomen Metsätieteelliseltä seuralta. Liitto tuki taloudellisesti ainejärjestöjä maksamalla niille liiton opiskelijajäsenmäärään perustuvaa avustusta sekä teki tiivistä yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa opiskelijatapahtumien järjestämisessä.

9 METSÄNHOITAJALIITTO RY 9 (24) VIESTINTÄ Liiton viestinnän pääpaino oli jäsenviestinnässä ja pääasialliset viestintäkanavat ovat Metsänhoitaja-lehti, verkkosivut, sähköinen jäsenkirje sekä Facebook. Ajankohtaisen ja nopeasti päivittyvän tiedon välittämisen kanavana toimivat liiton verkkosivut, Facebook sekä jäsenkirje. Vuonna 2014 verkkosivuja päivitettiin aktiivisesti ja Metsänhoitajaliiton Facebook-sivulla jaettiin ajankohtaista tietoa liiton tapahtumista, jäseneduista sekä työelämästä. Lisäksi avattiin Metsänhoitajaliiton urapalvelut -Facebook-sivu, jossa jaettiin jäsenistölle sopivia työpaikkoja. Jäsenkirje lähetettiin jäsenille sähköpostilla kerran kuukaudessa. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Metsänhoitaja-lehti on liiton viestinnän perinteisin kanava, jolla tavoitetaan jäsenkunnan lisäksi myös alan tärkeimmät sidosryhmät. Kertomusvuonna julkaistiin Metsänhoitajan 64. vuosikerta. Toimintavuonna 2014 viestintäyhteistyötä jatkettiin 4L-liittojen (Agronomiliitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL, Metsänhoitajaliitto, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL) kanssa erityisesti ideoimalla ja teettämällä yhteisiä artikkeleita liittojen lehtiin. Lisäksi liitot käynnistivät uuden yhteistyömuodon STT:n kautta tapahtuvassa tiedotejakelussa, tekivät yhteistyötä mm. tutkimusviestinnässä ja julkaisivat kaksi yhteistä tutkimustulosten pohjalta laadittua lehdistötiedotetta. Näiden lisäksi Metsänhoitajaliitto julkaisi toimintavuoden aikana 5 lehdistötiedotetta. URAPALVELUT Urapalveluiden merkitys ammattijärjestöjen palvelukonseptissa kasvaa. Vuonna 2014 koulutusyhteistyötä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton LAL:n kanssa jatkettiin. Koulutukset koostettiin koulutuskalenteriksi, joka julkaistiin Metsänhoitaja-lehdessä, verkkosivulla ja jäsenkirjeessä. Koulutuskalenteri tarjosi jäsenille 18 koulutustapahtumaa kuudella eri paikkakunnalla. Vuoden 2014 uusi teema oli kolmiosainen esimieskoulutus. Myös mentorointia jatkettiin yhteistyössä Agronomiliiton ja Luonnontieteiden Akateemisten L iiton kanssa. Ohjelmassa oli vuoden aikana runsaasti osallistujia ja Metsänhoitajaliitosta mukana oli 10 uutta mentoriparia. Joensuusta tulleille mentoripareille osa ohjelmasta toteutettiin kokeiluluonteisesti Joensuussa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin kaksi uutta jäsenpalvelua, joista toinen auttaa jäseniä löytämään avoinna olevia työpaikkoja verkosta ja toinen tarjoaa tukea työnhakudokumenttien työstämiseen. Työpaikkailmoituksia Metsänhoitajaliiton jäsenille etsii Duunitori ja ne jaetaan jäsenille Metsänhoitajaliiton urapalvelut -Facebook-sivun kautta. Työnhakudokumenttien kommentointia tekevät ostopalveluna suomeksi Satu Roos Underose Ky:stä sekä englanniksi Kevin Gardner. TUTKIMUSTOIMINTA Jäsenistölle suunnatut kyselyt tuottavat edunvalvonnassa tarvittavaa tietoa jäsenkunnan työmarkkina-asemasta ja työelämästä. Vuonna 2014 Metsänhoitajaliitto toteutti yhteistyössä 4L-liittojen kanssa työikäisille ja vastavalmistuneille jäsenilleen suunnatun työmarkkinatutkimuksen, jossa selvitettiin jäsenten sijoittumista työmarkkinoille, palkkausta sekä muita edunvalvonnallisia kysymyksiä.

10 METSÄNHOITAJALIITTO RY 10 (24) Työmarkkinatutkimuksen käytännön toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi Taloustutkimus Oy, yhteyshenkilönään Markus Mervola. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen omalla verkkopohjaisella työkalulla. Tutkimusten tuloksia julkaistiin Metsänhoitaja-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Lisäksi tutkimusten tuloksia esiteltiin liiton tilaisuuksissa mm. opiskelijoille. Lisäksi Metsänhoitajaliitto toteutti opiskelijoiden kesätyökyselyn, jossa selvitettiin opiskelijoiden kesätyön saantia sekä palkkausta. Selvityksen toteutti liiton opiskelija-asiamies Satulotta Ansiomäki verkkopohjaisella Surveypal-työkalulla. MUU TOIMINTA Jäsenkontaktit Toimintavuoden aikana jäsenillä oli 1180 edunvalvontaan liittyvää, 570 jäsentietoihinsa liittyvää ja 1058 muuta jäsenkontaktia liiton toimiston kanssa, yhteensä siis 2745 jäsenkontaktia. Kontaktiksi on laskettu 1 jäsen päivässä, vaikka saman jäsenen kanssa olisi ollut useitakin kontakteja saman päivän mittaan. Kontakteiksi ei ole laskettu liiton omaan hallintoon, työryhmiin tai luottamusmiehiin liittyvää yhteydenpitoa. Palkitsemiset Metsänhoitajaliiton ja Nordean yhteinen tunnustuspalkinto Vuoden metsäteko myönnettiin 19. kerran. Palkinto luovutettiin Hotelli Arthurissa Openmetsälle. Metsänhoitajaliiton tunnustuspalkinto Vuoden metsänhoitaja jaettiin vuonna 2014 kymmenennen kerran. Palkinnon saaja oli Jyrki Kangas. Palkinto luovutettiin Metsänhoitajaliiton Urafoorumi-tilaisuudessa Metsäpäivillä

11 METSÄNHOITAJALIITTO RY 11 (24) TULEVAN ARVIOINTIA Suomen taloustilanteen ja työllisyyden kehittymiseen lähivuosina liittyy edelleen suurta epävarmuutta jo pitkään jatkuneen taantuman ja talouskehityksen heikoista näkymistä johtuen. Useiden talousennusteiden mukaan Suomessa voi olla edessä pitkäkestoinen, jopa useamman eduskuntakauden mittainen talouden hitaan kasvun aika. Pitkittyneen matalasuhdanteen lisäksi Suomen taloudessa on käynnissä merkittäviä rakennemuutoksia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Suomen kansantalouden suuresta vientiriippuvuudesta ja viennin rakenteesta johtuen kotimaisin toimenpitein voidaan vaikuttaa vain rajallisesti myönteisen kehityskäänteen aikaansaamiseen kansantaloudessa, ja maailman talouden elpyminen vaikuttaa Suomen kansantalouteen viiveellä. Päättyvällä eduskuntakaudella tehdyt ja suunnitellut rakenteelliset uudistukset sekä kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen päätökset vaikuttavat talouden kehitykseen lähivuosina. Pyrkimys julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen, kestävyysvajeen pienentämiseen, kansantalouden rakenteelliset ongelmat sekä heikot talouskasvun näkymät rajoittavat lähivuosina taloudellista liikkumatilaa. Voimassa oleva työllisyys- ja kasvusopimus sekä eläkeuudistus luovat osaltaan ennustettavuutta ja vakautta lähivuosien työmarkkinoille sekä parantavat suomalaista kustannuskilpailukykyä. Kasvava työttömyys ja kotitalouksien ostovoiman lasku heikentää kotimaista kulutusta ja talouden elpymistä. Korkotaso ja inflaatio säilynee edelleen matalana. Ikärakenteesta johtuva työvoiman suuri poistuma jatkuu, mikä yhdessä lievästi nousevaksi ennustetun työttömyyden kanssa heikentää edelleen huoltosuhdetta. TALOUS Yleistä Metsänhoitajaliiton tavoitteena on vakaa liiton talous, joka mahdollistaa liiton tarkoituksenmukaisen toiminnan ja palvelukyvyn pitkäjänteisen kehittämisen. Talouden keskeinen perusta on jäsenmaksutulo, jonka osuus liiton tuloista oli 97 %. Liiton taloudellinen asema ja maksuvalmius heikkenivät toimintavuonna ja tilikauden alijäämä oli ,53 euroa. Tulokseen vaikuttivat vuokratulojen poisjäänti, liiton toimitilojen uudelleen järjestely sekä jäsenmaksutulon jääminen budjetoidusta. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli ,89 euroa. Liiton jäsenmaksuja korotettiin kaikissa työttömyyskassamaksun sisältävissä luokissa 16 eurolla, mutta kassamaksu nousi 17,50 eurolla. Jäsenmaksu työssä olevilla oli 1 % veronalaisesta palkasta, kuitenkin korkeintaan 472 /v. Liiton jäsenmäärä laski 6 henkilöllä. Jäsenkunnan rakenteessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Liiton varallisuus muodostuu liiton omistamista toimistohuoneistoista osoitteessa Kruunuvuorenkatu 5 F sekä Autotalon toimistohuoneistosta osoitteessa Salomonkatu 17 B. Autotalon huoneiston vuokrasuhde päättyi vuoden 2013 lopussa eikä tilaan onnistuttu saamaan uutta vuokralaista ilman remonttia. Autotalon huoneisto päätettiin kunnostaa liiton toimistoksi ja laittaa myyntiin Kruunuvuorenkatu 5 -toimistohuoneisto, jossa esiintyi

12 METSÄNHOITAJALIITTO RY 12 (24) sisäilman epäpuhtausongelma. Liiton toimisto muutti Autotaloon elokuun lopussa. Lisäksi liiton varoja on sijoitettuna pörssiosakkeisiin. Liitto otti toimintavuonna euron lainan 10 vuoden maksuajalla työeläkevakuutusyhtiö Elosta Autotalon toimistohuoneistonsa remontointiin sekä euron luottolimiitin OP Pankista maksuvalmiutensa varmistamiseksi. Autotalon toimistohuoneiston osakkeet ovat molempien lainojen vakuutena. Liiton taloushallinnon palveluista vastaavana sopimuskumppanina jatkoi 2013 aloittanut Ay-Tilipalvelu Oy. Tilikauden tulos oli ,53 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää sen siirtämistä omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tukirahasto Tukirahastona on liiton työtaistelurahasto. Tukirahaston määrä oman pääoman erässä on ,85 euroa. Rahasto muodostuu Kiinteistö Oy Kontion osakkeista. Sijoitukset Liitto omistaa Kiinteistö Oy Autotalon osakkeet nrot , autopaikkaosakkeet nrot , varaston osakkeet nrot , yhteisarvoltaan kirjanpitoarvona ,52 euroa, ja Kiinteistö Oy Kontion osakkeet nrot , joiden kirjanpitoarvo on ,67 euroa. Liiton omistamien arvopapereiden kirjanpitoarvo oli ,83 euroa, ja markkina-arvo ,74 euroa. Sijoitussalkku koostuu seuraavista osakkeista: Elisa Oyj (284 kpl), Stora Enso R (1898 kpl), Kesko B (50 kpl) ja Nordea FDR (5962 kpl). Osinkotuotot olivat 3187,71 euroa. Liitto ei käynyt kauppaa osakkeilla toimintavuonna. Liiton pankkitilit ovat Sampo Pankissa, Nordeassa ja Helsingin Osuuspankissa. Korkotuotot olivat 199,15 euroa. Toiminta ja sen rahoitus Liiton toiminnan rahoittaminen perustuu pääosin jäsenmaksutuottoihin, jotka toimintakertomusvuonna olivat ,42 euroa. Jäsenmaksutuotot jäivät budjetoidusta 2 % eli euroa, mutta kasvoivat 5,1 % edellisestä vuodesta. Toiminnan kuluista suurin osa, ,03 euroa, muodostui toimiston henkilöstökuluista, jäsenmaksuista järjestöille ,98, muista järjestötoiminnan kuluista ,07, hallintoelinten kuluista ,17, jäsenetuuksista ,29, julkaisu- ja tiedotustoiminnasta ,16 ja edunvalvontakuluista ,01. Järjestöjen jäsenmaksut muodostivat varainhankinnan huomattavimman menoerän. Ostopalveluina hankittiin työoikeudellista neuvontapalvelua Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:lta, jäsenten yksityisoikeudellista neuvontaa Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:ltä, tutkimuspalveluja Real Stats Oy:ltä, Taloustutkimus Oy:ltä, jäsen- ja jäsenmaksurekisterin ylläpitoon liittyviä it-palveluita Koodata Oy:ltä, CGI Suomi Oy:ltä ja YAP Oy:ltä. Koodata Oy huolehti myös toimiston it-tuesta sekä atk-laitteiden ja -ohjelmien toimittami-

13 METSÄNHOITAJALIITTO RY 13 (24) sesta. Liiton tietoliikennepalveluja ostettiin Aina Group Oyj:ltä, Surveypalilta, Soneralta ja STT-Lehtikuvalta sekä kotisivuihin liittyviä palveluita Avoine Oy:ltä, Koodata Oy:ltä ja Innofactor Oy:ltä. Jäsenlehti painatettiin PunaMusta Oy:ssä ja taitettiin TotalLayoutissa. Työpaikkojen välityspalvelu ostettiin Skyhood Oy:ltä ja CV-klinikka Underose Ky:ltä. Toimiston siivouksesta huolehti TotalClean Oy ja vartioinnista Securitas Oy. Liiton valvontatilintarkastajana toimi edelleen KPMG Oy Ab. Henkilöstötilinpäätöstietoja Työsuhde- ja koulutustiedot Toimihenkilöt osallistuivat osaamistaan kehittävään koulutukseen ja tilaisuuksiin vuonna 2014 seuraavasti: - Tapio Hankala 4,5 pv: työttömyyskassakoulutus 0,5 pv, kielikoulutus ruotsi ja englanti 3 pv, työoikeuden koulutus 1 pv. - Jukka Sippola 7,5 pv: JET-tutkintoon liittyvä koulutus 6 pv, työttömyyskassakoulutus 0,5 pv, ruotsinkielen koulutus 1 pv. - Johanna Hristov 6 pv: 0,5 pv lehtien arvonlisämuutokset, 0,5 pv järjestäytymiskoulutus, 0,5 pv STT työkalu, 1 pv toimiva yhdistys, 0,5 pv näin sitoutat lukijan, 3 x 0,5 pv esimieskoulutus, 0,5 pv hyvä pääkirjoitus, 0,5 pv tehoa editointiin ja 0,5 pv Pinterest ja Instagram. - Päivi Toivonen 0,5 pv: työttömyyskassakoulutus. - Satulotta Ansiomäki 0 pv. - Olli Piiparinen 0 pv. Metsänhoitajaliitossa käydään tulos- ja kehityskeskustelut toiminnanjohtajan ja jokaisen toimihenkilön kesken kaksi kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelman vahvistamisen jälkeen käytävässä keskustelussa sovitaan tulevan vuoden henkilökohtaisista työtavoitteista ja ammattiosaamisen kehittämistoimenpiteistä sekä todetaan kuluneen vuoden suunnitelman toteutumisaste. Keskustelun perusteella vahvistetaan seuraavan vuoden tulosja kehittymistavoitteet, jonka allekirjoittavat toiminnanjohtaja, toimihenkilö ja hallituksen puheenjohtaja. Työterveydenhuoltopalvelut ja tyky-toiminta Henkilökunnan terveydenhuoltopalveluista vastasi Diacor Oy. Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 2937,45 euroa. Työterveyshuollon sopimukseen sisältyvät yleislääkäritasoinen avosairaanhoito, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysikaalinen hoito ja erikoislääkärikäynnit työterveyslääkärin lähetteellä. Toimiston henkilökunta osallistui keväällä Vakavan henkilöstöpäivään, kesällä Metsänhoitajaliiton ja Agronomiliiton virkistyspäivään ja vietti marraskuussa pikkujoulua yhdessä Agronomiliiton, Luonnontieteiden akateemisten liiton sekä Ympäristöalan keskusliiton henkilökunnan kanssa. Liitto tuki myös henkilökunnan omaehtoista vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuriharrastusta 220 euron arvoisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Sairauslomat, ylityöt ja muut poissaolot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n VUOSIKERTOMUS 2002 Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus Keväällä 2002 jäsenemme valitsivat uuden valtuuston. Valtuustoryhmät pohtivat kesällä TEKin jäsenpalvelujen

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Biotalous RATKAISEE GLOBAALEJA ONGELMIA PROFIILI. VAALIEHDOKKAAT Eduskuntavaalit 19.4.2015. Olli Laitinen uskoo metsäalan tulevaisuuteen

Biotalous RATKAISEE GLOBAALEJA ONGELMIA PROFIILI. VAALIEHDOKKAAT Eduskuntavaalit 19.4.2015. Olli Laitinen uskoo metsäalan tulevaisuuteen Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 6 Biotalous RATKAISEE GLOBAALEJA ONGELMIA 14 METSÄISET EDUSKUNTA- VAALIEHDOKKAAT Eduskuntavaalit 19.4.2015 18 JÄSENISTÖN PALKAT Työmarkkinatutkimuksen 28 tuloksia

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Sisältö Jäsenyys kannattaa... 3 Jäsenmaksu - hyvä investointi... 4 Kuinka paljon jäsen säästää... 4 Mitä

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. Vuosikertomus 2012 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi Sisällys Kiristyvien verojen vuosi...

Lisätiedot