LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017"

Transkriptio

1 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

2 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Saamelaisalueen osaamistarpeet Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista osista Opintojen eteneminen ja ajoitus Opintojen järjestäminen Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp), toteutus- ja arviointisuunnitelmat Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 30 osp Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Visuaalinen myyntityö 30 osp Talouspalvelut 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Tutkinnon yhteiset osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat, 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, VIVO Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, MALO Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, YTY Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, SKO Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Arviointi Lähtökohdat Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Toimielimen hyväksymä suunnitelma tutkinnon osien arvioinnista ja tutkintoon sisältyvistä näytöistä... 50

3 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA 1 Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto (Määräys 59/011/2014) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Liiketalouden perustutkinnon osaamisala on asiakaspalvelu ja myynti. 1.1 Saamelaisalueen osaamistarpeet Liiketalouden alan työ on palvelutyötä, jossa korostuvat palvelualttius, yhteistyö ja vuorovaikutus. Yritykset ja organisaatiot ja niiden asiakkaat odottavat, jopa vaativat, työntekijöiltä joustavuutta, aloitteellisuutta, erilaisten ongelmien ratkaisutaitoja, luovuutta, monialaista ammattitaitoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä tehokkuutta ja täsmällisyyttä. Alan ammateissa vaaditaan liiketaloudellista ajattelukykyä ja tuloksellisuutta. Kansainvälistyvä toimintaympäristömme edellyttää myös kielitaitoa sekä valmiutta työskennellä joustavasti yllättävissäkin tilanteissa. Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttötaitoja edellytetään alalla yleisesti. Alan ammattilaisilta odotetaan lisäksi taitoa ilmaista itseään sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti. Yrittäjyys on toiminnassa keskeinen piirre niin yrityksen tai organisaation sisäisenä toimintatapana kuin itsenäisenä yrittäjänä toimiminen. Yrityksissä tai organisaatioissa toimitaan nykyään usein hankkeissa, työryhmissä ja erilaisissa verkostoissa. Työntekijä joutuu näin ollen toimimaan samanaikaisesti useassa työtehtävässä, mikä edellyttää osaamisen joustavaa ja luovaa käyttöä sekä stressinsietokykyä. Liiketalouden ja kaupan alan kehitys on nopeaa ja vaikeasti ennakoitavissa. Kansainvälinen toiminta ja matkailu, sekä alueemme erityisasema Venäjän naapurina korostuu kansainvälisessä toiminnassa. Venäjän siirtyminen markkinatalouteen tarjoaa monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia myös alueemme pienille yrityksille. EU-jäsenyys asettaa meille haasteita, mutta se antaa myös mahdollisuuksia esim. hanketoimintaan. Kansainvälistyvässä yhteisössä ammattitaitoon kuuluu muun muassa hyvä kulttuurien tuntemus ja monipuolinen kielitaito sekä kyky työskennellä eri kansallisuutta edustavien ihmisten kanssa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on myös liiketalouden alalla lisätä erityisesti saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää koulutusta lähinnä saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita varten, edistää alueen työllisyyttä, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria sekä tehdä systemaattista ja pitkäjänteistä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja

4 yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeiset yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvät lainsäädäntöä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä koskevat periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa tilanteissa selviytymisessä. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri Perustutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista osista Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi (180 osp) muodostuminen SAKK:ssa: AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osp. Pakollinen tutkinnon osa 30 osp Asiakaspalvelu, 30 osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi 105 osp Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Visuaalinen myyntityö 30 osp

5 5 Talouspalvelut 30 osp Lisäksi kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 osp Sakk:n tarjoama tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tai Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp / Yrityksessä toimiminen 15 osp Tai Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista osp Tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnosta* Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5 15 osp * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Opiskelija voi opiskella yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia koko tutkinnon (135 osp) lisäksi. YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 35 OSP Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp pakolliset (8 osp) valinnaiset (3 osp) Äidinkieli (suomi/saame) Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet, englanti 5 osp 1 osp 2 osp 1 osp 1 osp 1 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp pakolliset (6 osp) valinnaiset (3 osp) Matematiikka 3 osp 1 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 1 osp 2 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp pakolliset (5 osp) valinnaiset (3 osp) Yhteiskuntataidot 1 osp 1 osp Työelämätaidot 1 osp 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp

6 6 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp 1 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Ympäristöosaaminen valinnaiset (7 osp) 4 osp 3 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa tarjottavat vapaasti valittavat tutkinnon osat vahvistetaan ennen lukuvuoden alkamista. Voi olla myös: Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Perustutkinnon muodostuminen SAKK:ssa ja joustavat opintopolut Perustutkinto on suunniteltu toteutettavaksi peruskoulun jälkeisenä tutkintona noin kolmessa vuodessa. Opintojen eteneminen on kuvattu lukusuunnitelmaan. Opiskelijalle pyritään järjestämän mahdollisuus suorittaa tutkinto lyhyemmässä ajassa, jos hänellä on alan tai muutoin hankittua osaamista. Joustavuutta opinnoissa voi olla myös valinnaisen tutkinnon osan suorittamien SAKK:n järjestämästä toisesta perus- tai ammattitutkinnosta tai esim. suorittamalla osan opinnoista työssäoppimalla tai suorittamalla opintoja ns. ammattilukio-opiskelijana. Opiskelija voi opiskella myös yrittäjyyttä tai valita kansainvälisyyttä painottavia opintoja esim. suorittamalla työssäoppimisjaksoja tai opintoja ulkomailla. SAKK painottaa kansainvälisissä jaksoissa osaamisen hankkimista Pohjoiskalotin alueella. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saamen kielten opintoihin, joita järjestetään mm. virtuaalikoulutuksena. Yksilölliset opintopolut kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS).

7 7 1.4 Opintojen eteneminen ja ajoitus LUKUSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi jaksotus jaksotus jaksotus L S L S L S L S L S S S/L S S/L S Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp osp Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu, 30 osp Asiakaspalvelutaidot Tieto- ja toimistotekniikkataidot Toiminta työyhteisössä Saamen kieli ja kulttuuri 3 3 Asiakaspalvelu työssäoppimalla Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Kauppa työpaikkana 6 6 Kaupan työtehtävät Kaupan palvelu ja myynti työssäoppimalla Visuaalinen myyntityö, 30 osp Visuaalisuus kilpailukeinona Visuaalisen suunnitelman toteuttaminen 6 6 Visuaalinen myyntityö työssäoppimalla Talouspalvelut, 30 osp Kirjanpidon perusteet 6 6 Taloushallinnon työtehtävät 6 6 Liiketoiminta Talouspalvelut työssäoppimalla Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja tot., 15 osp Markkinontiviestinnän projekti Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus työssäoppimalla Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurillinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Ympäristöosaaminen

8 8 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 10 Ryhmässä- ja työyhteisössä toimiminen 1 Ryhmässä- ja työyhteisössä toimiminen työssäoppimalla 6 Ensiapu I 1 Ikärajapassi 1 Yritysvierailuja, tapahtuman järjestäminen, työelämäyhteistyö Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat YHTEENSÄ Opintojen järjestäminen Pedagogisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmistus. Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina ja opintojen tarjonta ja valinta SAKK:n ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto SAKK toimii yhteistyössä saamelaisalueen lukioiden kanssa tarjoten mahdollisuutta suorittaa ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto ns. ammattilukiona. Opiskelijan kanssa käytävissä HOPSkeskusteluissa voidaan tutkia mahdollisuutta suorittaa useampi kuin yksi tutkinto opintojensa aikana. Saamen kielen ja kulttuurin sisältyminen opintoihin Jokaiseen perustutkintoon sisältyy johtokunnan päätöksellä vähintään 3 osp:n laajuiset saamen kielen ja kulttuurin opinnot. Opinnot sisällytetään pääsääntöisesti ammatillisiin tutkinnon osiin. Jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan liitetään kuvaus siitä, miten saamelaiskulttuuri näkyy ja toteutuu opinnoissa. Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan toteutus- ja arviointisuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimisympäristöt, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa tulee ottaa opettamisen ja arvioinnin lähtökohdaksi ja päämääräksi oppijan osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen. Opettaja esittelee toteutus- ja arviointisuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat voivat esittää omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoilla oleva osaaminen. Yksittäisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelupolku kuvataan hänen HOPS:aan. Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys on omaksuttu merkonomikoulutuksen toimintamalliksi. Koulutus järjestetään tutkinnon osittain työelämän toimintakokonaisuuksina. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt järjestetään lähes poikkeuksetta

9 työpaikoilla. Työelämä osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen antamalla jatkuvaa palautetta mm. työssäoppimisen-/näyttöjen arviointipalaverien yhteydessä. Työpaikoille tehdään opintomatkoja ja työelämän edustajat vierailevat oppilaitoksella. Työpaikkaohjaajien, näyttöjen arvioijien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen panostetaan. Oppilaitoksessa järjestetään Työpaikkaohjaajakoulutusta (5 osp) virtuaaliopintoina. Opinto-ohjaus Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. SAKK:n perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta. Opinto-ohjausta annetaan jokaiselle opiskelijalle opinto-ohjauksen opintojaksot suunnitelman mukaisesti sekä sen lisäksi tarpeellinen määrä ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Erityisopetus SAKK:ssa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tekemällä. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen tuotantolaitoksessa tai vastaavin järjestelyin. 2 Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp), toteutus- ja arviointisuunnitelmat 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 30 osp 9 TUTKINNON OSA Asiakaspalvelu 30 osp Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huolehtii työympäristöstä valmistautuu palvelutilanteisiin palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä

10 10 selvittää toiminnan kannattavuutta. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Valmistautuminen Työympäristöstä huolehtiminen Palvelutilanteen hoitaminen Jälkitoimien hoitaminen Toimistotehtävien hoitaminen Toiminnan kannattavuuden selvittäminen Kielitaidon hallinta suomenkielisillä, kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä, kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta muunkielisillä, kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa, kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tutkinnon osan toteutus (ja osa-alueet tarvittaessa) Osa-alueet Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Tutkinnon osan arviointimenetelmät: - oppimisen arviointi - osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi)

11 11 Asiakaspalve lu 30 osp sisältäen: Asiakaspalve lutaidot 7 osp Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: Opetus koostuu tietopuolisesta lähiopetuksesta, ryhmä- ja yksilötyöskentelystä, erilaisista oppimistehtävistä ja toiminnallisista kokonaisuuksista sekä portfoliosta. Opetukseen kuuluu opintokäyntejä sekä projektiluontoista työskentelyä. Opetuksen tukena käytetään oppikirjoja ja muuta ajankohtaista lähdemateriaalia. Osa opetuksesta toteutetaan monimuotoisina verkkoopintoina ja osa työssäoppimalla. Opitaan: - harjoittelemalla markkinointiajattelua ja erilaisten kilpailukeinojen käyttöä asiakaspalvelussa - harjoittelemalla tuotetietoutta - harjoittelemalla erilaisia asiakaspalvelun ja myyntitapahtuman vaiheita - harjoittelemalla tuottojen ja kustannusten muodostumista - opettelemalla kysyntäympäristöjä ja kilpailukenttiä - harjoittelemalla kohtaamaan erilaisia asiakkaita ja hoitamaan ongelmatilanteita - opettelemalla segmentointiprosessin eri vaiheita - harjoittelemalla ruotsiksi ja englanniksi erilaisia asiakaspalvelu- ja neuvottelutilanteita - harjoittelemalla ruotsiksi ja englanniksi erilaisia työyhteisön suullisia viestintätilanteita, kuten itsensä ja työtehtävien esittely, yritysesittelyt sekä omasta maasta ja kulttuurista kertominen - tekemällä ruotsiksi ja englanniksi keskeisiä kaupan asiakirjoja ja liikeviestinnässä käytettäviä asiakirjoja Oppimisen arviointi: (ei vaikuta tutkinnon osan arvosanaan): Opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ja opiskelija arvioi oman osaamisensa tason. Opiskelijan oppimista arvioidaan asenteen ja aktiivisuuden sekä tuntityöskentelyn perusteella. Opiskelija saa oppimisestaan jatkuvasti suullista ja kirjallista palautetta ja hän itsearvioi omaa oppimistaan. Myös vertais- ja ryhmäarviointia käytetään oppimisen arvioinnissa. Oppimisen arvioinnin välineenä voidaan käyttää oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kokeita. Saamen kieli ja kulttuuri 3 osp arvioidaan haastattelemalla ja/tai kirjallisilla kokeilla. Osaamisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan 1. ja 2. lukuvuotena. Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimi sjakso. Ammattiosaa misen näyttö suoritetaan keväällä 1. lukuvuotena. Tieto- ja toimistotekni ikkataidot 7 osp - perehtymällä tietotekniikan merkitykseen yhteiskunnassa ja toimistotyössä - opettelemalla atk-laitteiston sekä sen eri osien, kuten työasemien, verkkojen ja palvelimen toimintaa ja merkitystä käyttäjän näkökulmasta - opettelemalla atk-välineiden vastuullista käyttämistä, kuten tietoturva - opettelemalla Windows-käyttöjärjestelmää ja sen työvälineohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka (A-ajokorttitasoisesti) - harjoittelemalla sähköpostin käyttöä Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä

12 12 Toiminta työyhteisössä 5 osp - harjoittelemalla näppäilytaitoa ja 10- sormijärjestelmän harjoituksia kirjasta - harjoittelemalla numeroiden ja merkkien kirjoitussäännöt - harjoittelemalla asiakirjan perusrakenteen sekä raporttien kirjoittamis- ja esittämisprosessin - harjoittelemalla esityksen suunnittelua, havainnollistamista ja esittämistä - harjoittelemalla kaupan alan tekstilajien ominaispiirteitä ja kielenhallintaa - harjoittelemalla tietojen hakua, lähteiden käyttöä, ja tekijänoikeuksia - harjoittelemalla standardin mukaiset osoitteelliset ja osoitteettomat asiakirjat - perehtymällä toimistotyön perusteisiin - opettelemalla toimiston työvälineitä, kuten esimerkiksi dokumenttikamera, toimistolaskin, kopiokone, skanneri, tulostimet, videoneuvottelu, neuvottelupuhelin, Smart, muut etäopetus- ja etäkokousvälineet - perehtymällä toimistotyön tietoturvakysymyksiin - perehtymällä postin käsittelyyn - perehtymällä postipalveluihin - perehtymällä arkistointiin; asiakirjojen järjestämiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen - perehtymällä oikeuden peruskäsitteisiin ja - rakenteisiin - harjoittelemalla sopimusten tekemistä ja tarvittavien asiakirjojen laatimista - perehtymällä kuluttajansuojaan ja immateriaalioikeuksiin - perehtymällä työlainsäädäntöön - harjoittelemalla työsuhteen aloittamiseen liittyviä toimenpiteitä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia, työaikoja, vuosilomia, työsuhteen lopettamista ja yt-menettelyä - opettelemalla työpaikkailmoituksen, - hakemuksen ja cv:n tekemistä - harjoittelemalla työhaastattelutilanteita - perehtymällä työelämän pelisääntöihin - perehtymällä työilmapiiriin - perehtymällä työnohjaukseen ja työyhteisön ohjaukseen - perehtymällä työsuojeluun - perehtymällä työelämän muutoksiin - perehtymällä työpsykologiaan - tutustumalla erilaisiin organisaatiomalleihin ja organisaatiokäyttäytymiseen laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu arviointi Arvioidaan mm. haastattelemalla, oppimistehtävillä, kokeilla. Työvälineohjelmien osaaminen Asiakaspalveluenglannin osaaminen Asiakaspalveluruotsin osaaminen Oikeuden perusteiden ja työoikeuden osaaminen

13 13 Saamen kieli ja kulttuuri 3 osp Asiakaspalve lu työssäoppima lla 8 osp - harjoittelemalla yhdessä toimimista, tiimiyhteistyötä ja sisäistä yrittäjyyttä - perehtymällä monikulttuuriseen työyhteisöön - harjoittelemalla saameksi erilaisia ääntämis-, keskustelu- ja lukuharjoituksia ja tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia sekä opettelemalla liiketalouden palvelutilanteisiin liittyvää sanastoa ja ydinkielioppia Vahvistetaan asiakaspalveluosaamista työssäoppimalla. Saamelaiskulttuurin toteutuminen Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Asiakaspalvelu-tutkinnonosassa opiskelijat oppivat saamen kieltä ja kulttuuria 3 osp. Opiskelija ymmärtää saamen kielen ja kulttuurin merkityksen toimintaympäristössään. Opiskelija osaa liiketalouden ja kaupan palvelutilanteisiin liittyviä fraaseja ja ydinsanastoa, ymmärtää alaansa liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja osaa keskustella saameksi yksinkertaisimmissa liiketalouden ja kaupan palvelutilanteissa. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja /opettaneet opettajat. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - ottaa selville yrityksen tarjoamat palvelut ja myytävät tuotteet - valmistautuu palvelutilanteisiin - täydentää tuotehyllyjä tarvittaessa ja huolehtii työympäristöstä - huolehtii, että työssä tarvittavat välineet ja laitteet ovat kunnossa, tarkistaa esim. laskukoneen nauhan, kassan vaihtorahat, tulostimessa paperit yms. - hoitaa liikkeen somistusta ja tuotteiden esillepanoa sovitusti - palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa - hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä - selvittää toiminnan kannattavuutta - suunnittelee ja organisoi oman työnsä Työympäristönä voi olla esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto. Mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytöllä työssäoppimispaikassa, sitä täydennetään

14 14 muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla oppilaitoksella. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Kaupan palvelu ja myynti 30 osp TUTKINNON OSA Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistautuu palvelutilanteisiin hoitaa tuotevastuualueensa palvelee asiakasta ja myy o hoitaa maksutapahtuman o hoitaa jälkitoimet seuraa myynnin kehitystä. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Ammattialan yritystoiminnan arviointi Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Valmistautuminen Tuotevastuualueen hoito Asiakaspalvelu ja myynti Myynnin kehityksen seuranta Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tutkinnon osan toteutus (ja osa-alueet tarvittaessa) Osa-alueet Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Tutkinnon osan arviointimenetelmät: - oppimisen arviointi - osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ajoitus

15 15 Kaupan palvelu ja myynti 30 osp sisältäen: Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: Opetus koostuu tietopuolisesta lähiopetuksesta, ryhmä- ja yksilötyöskentelystä, erilaisista työelämälähtöisistä oppimistehtävistä ja toiminnallisista kokonaisuuksista. Opetukseen kuuluu opintokäyntejä sekä projekti- ja portfoliotyöskentelyä. Opetuksen tukena käytetään oppikirjoja ja muuta ajankohtaista lähdemateriaalia. Osa opetuksesta toteutetaan monimuotoisina verkkoopintoina ja osa työssäoppimalla. Oppimisen arviointi: (ei vaikuta tutkinnon osan arvosanaan): Opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ja opiskelija arvioi oman osaamisensa tason. Tutkinnon osa toteutetaan 2. lukuvuotena. Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimi sjakso, 9 osp. Kauppa työpaikkana 6 osp Kaupan työtehtävät 15 osp Opitaan - opettelemalla kaupan kilpailukeinot ja kilpailukyvyn sekä asiakasryhmät - opettelemalla kaupan toimintaprosessit ja palvelu- ja myyntikonseptit sekä myyntiprosessin vaihteet - harjoittelemalla kaupan päivärytmin toimintaprosessina kuten tavaran tilaus, vastaanotto, varastointi, myyntikunnostus, hinnoittelu, esillepano ja kassatyöskentely (käyttökuntoon laittaminen, käyttäminen sekä lopetustyöt) - harjoittelemalla palvelu- ja myyntikonseptit sekä myyntiprosessin vaiheet - harjoittelemalla asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden käsittelyä ja ongelmatilanteissa toimimista - perehtymällä kaupan ympäristöohjeistuksiin - suorittamalla hygieniapassi - harjoittelemalla siisteyttä ja estetiikkaa - harjoittelemalla miten kaupassa työskennellään; miten asiakasta palvellaan, miten palveluja/tuotteita myydään - sisäistämällä kaupan liikeideat ja arvoketjut - perehtymällä kauppaan työurana - perehtymällä kaupan osaamisvaateisiin ja kaupan esimiestyöhön - laatimalla kauppaliikkeen markkinointisuunnitelman - opettelemalla kaupan englantia, kuten kaupan asiakaspalvelutilanteita, tuotetuntemusta ja tuoteesittelyjä, maksutapahtumia ja takuutekstejä - opettelemalla kaupan ruotsia, kuten asiakkaan palvelua kaupan asiakaspalvelutilanteissa - opettelemalla kaupan matematiikkaa, kuten kaupan myyntitilanteen keskeisiä laskutoimituksia, laskutusta sekä kaupan myynnin raportteja ja kannattavuuden keskeisiä tunnuslukuja - opettelemalla tuotetietoutta - opettelemalla kauppa- ja markkinointioikeutta, kuten myyntitilanteeseen vaikuttavia asiakkaan ja Opiskelijan oppimista arvioidaan yksilö- ja ryhmätyönä suoritettavien harjoitusten perusteella. Oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Myös vertais- ja ryhmäarviointia käytetään oppimisen arvioinnissa. Oppimisen arvioinnin välineenä voidaan käyttää oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kokeita. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Opiskelija toimii kaupan arvoketjussa ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaa misen näyttö suoritetaan keväällä 2. lukuvuotena.

16 16 Kaupan palvelu ja myynti työssäoppima lla 9 osp myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä säädöksiä ja sopimuksia - opettelemalla sisäistä yrittäjyyttä ja ideoimalla ryhmässä oman ammattialan liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa sekä markkinointia ja markkinointiviestintää (esim. 24h-leiri) Harjoitellaan ja opitaan kaupan palvelu- ja myyntitilanteita ja käytänteitä työssäoppimalla. Muu arviointi Kauppa- ja markkinointioikeuden osaaminen Palveluruotsin osaaminen Palveluenglannin osaaminen Markkinointisuunnitelman tekeminen Saamelaiskulttuurin toteutuminen Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Opiskelija ymmärtää saamen kielen ja kulttuurin merkityksen toimintaympäristössään ja häntä kannustetaan käyttämään oppimaansa saamen kielen taitoa työssäoppimispaikoilla myynti- ja palvelutilanteissa. Yritysvierailuja saamelaisiin yrityksiin (Esim. Sámi Duodji, Siidan myymälä), jolloin opitaan kulttuurisensitiivisyyttä, miten on soveliasta käyttää saamelaisia tuotteita. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja /opettaneet opettajat. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelija osaa toimia kaupan arvoketjussa käytännön työtehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Opiskelija osaa valmistautua palvelutilanteisiin, hoitaa vastuualueensa ja palvella asiakasta ja myydä työpaikan tuotteita sekä seurata toiminnan tuloksellisuutta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Visuaalinen myyntityö 30 osp TUTKINNON OSA Visuaalinen myyntityö 30 osp Ammattitaitovaatimukset:

17 17 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä tuottaa asiakasinformaatiota. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Oman työn arviointi ja kehittäminen Työhyvinvoinnista huolehtiminen Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työvälineiden ja menetelmien käyttö materiaalien hallinta 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen Esillepanon tai kampanjan ylläpito ja seuranta Asiakasinformaation tuottaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tutkinnon osan toteutus (ja osa-alueet tarvittaessa) Osa-alueet Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Tutkinnon osan arviointimenetelmät: - oppimisen arviointi - osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ajoitus Visuaalinen myyntityö 30 osp sisältäen: Visuaalisuus kilpailukeino na 12 osp Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: Opetus koostuu monipuolisia oppimismenetelmiä sisältävästä lähiopetuksesta, erilaisista työelämälähtöisistä oppimistehtävistä ja projektityöskentelystä. Osa oppmisesta tapahtuu työssäoppimalla. Opitaan - suunnittelemalla ja valmistelemalla tuoteesittelytilanteita - harjoittelemalla valitun alan tuotetietoutta ja pakkaus-, materiaali- sekä tavararyhmähallintaa - harjoittelemalla tuoteryhmäalueen toimenpide- ja kampanjasuunnitelmia huomioiden lähtökohdat, kohderyhmät ja teemat - harjoittelemalla kampanja- ja visuaalisen suunnitelman laatimista - opettelemalla seuraamaan ja ylläpitämään myymäläilmettä - opettelemalla tuottamaan visuaalista asiakasinformaatiota Oppimisen arviointi: (ei vaikuta tutkinnon osan arvosanaan): (ammattiosaamisen näyttö Opintojakson muu alussa arviointi) opiskelijalle selvitetään tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ja opiskelija arvioi oman osaamisensa tason. Opiskelijan oppimista arvioidaan yksilö- ja ryhmätyönä suoritettavien harjoitusten perusteella. Oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Tutkinnon osa toteutetaan 3. lukuvuotena. Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimi sjakso, 12 osp. Ammattiosaa misen näyttö suoritetaan syksyllä 3. lukuvuotena.

18 18 Visuaalisen suunnitelman toteuttaminen 6 osp Visuaalisen myyntityö työssäoppima lla 12 osp - käyttämällä visuaalisen myyntityön työvälineitä ja materiaaleja uusintakäyttö huomioiden - opettelemalla hyödyntämään myymälän kalusteiden ominaisuuksia ja erilaisia tiloja - harjoittelemalla käyttämään materiaaleja tarkoituksenmukaisesti - perehtymällä ympäristökysymyksiin - harjoittelemalla sommittelua ja myymälän esillepanoa sekä graafisen materiaalin käyttöä esillepanossa - harjoittelemalla mainostekstausta ja tietoteknisiä ohjelmia mm. hintalappujen ja julisteiden tekemiseen - käyttämällä visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia - opettelemalla toimimaan verkkoympäristössä - opettelemalla toteuttamaan valitun tuoteryhmäalueen esillepano tai kampanja (tuoteesittely) - opettelemalla tuottamaan visuaalista asiakasinformaatiota toteuttamalla asiakastyytyväisyyskysely Vahvistetaan visuaalisen myyntityön osaamista työssäoppimalla. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Myös vertais- ja ryhmäarviointia käytetään oppimisen arvioinnissa. Oppimisen arvioinnin välineenä voidaan käyttää oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kokeita. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla esillepanon tai kampanjan. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Muu arviointi Asiakastyytyväisyyskysel y Saamelaiskulttuurin toteutuminen Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Opiskelija ymmärtää saamen kielen ja kulttuurin merkityksen toimintaympäristössään ja häntä kannustetaan käyttämään oppimaansa saamen kielen taitoa työssäoppimispaikoilla myyntityössä. Yto-opintojen kulttuurien tuntemus opintojen aikana toteutetaan visuaalisen myyntityön töitä (esim. seinäjulisteet, lomakkeet, ilmoitukset tms.) saamen kielellä. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja /opettaneet opettajat. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuoteryhmäalueellaan. Hän seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä sekä tuottaa asiakasinformaatiota.

19 19 Yhteisten tutkinnon osien integrointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Yto-opintojen kulttuurien tuntemus opintojen aikana voidaan toteuttaa visuaalisen myyntityön töitä (esim. seinäjulisteet, lomakkeet, ilmoitukset, viranomaispalvelut) myös saamen kielellä Talouspalvelut 30 osp TUTKINNON OSA Talouspalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Opiskelija tai tutkinnon suorittaja palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän: hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: o kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat o laskee tavanomaisen maksettavan palkan o laskuttaa o hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia o hoitaa ostoreskontraa. Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja välineiden käyttö 3. Työn perustana oleva tiedon hallinta Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tutkinnon osan toteutus (ja osa-alueet tarvittaessa) Osa-alueet Toteutustapa (miten opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) Tutkinnon osan arviointimenetelmät: - oppimisen arviointi - osaamisen arviointi (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi)

20 20 Talouspalvel ut 30 osp sisältäen: Kirjanpidon perusteet 6 osp Taloushallinn on työtehtävät 6 osp Perustiedot ja -taidot opiskellaan seuraavissa oppimisympäristöissä: Opetus tapahtuu pääasiassa lähiopetuksessa tvtvälineitä hyödyntäen. Opetukseen liittyy myös jatkuvaa mediaseurantaa. Osa oppimisesta tapahtuu työssäoppimalla. Opitaan - harjoittelemalla tositteiden käsittelyä ja liiketapahtumien kirjaamisia taloushallinnon ohjelmalla säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen huomioiden kestävä kehitys - perehtymällä arvonlisäveron käsittelyn perusteisiin - perehtymällä tuloslaskelman ja taseen muodostamiseen taloushallinnon ohjelmaa apuna käyttäen - harjoittelemalla keskeisiä prosentti- ja korkolaskuja (viivästyskorko, alennus- ja hävikkivaraukset) sekä tuotteen hinnoitteluun liittyviä laskelmia arvonlisävero huomioiden - harjoittelemalla laskutusta sekä myynti- ja ostolaskutusprosessia (myynti- ja ostoreskontra) - opettelemalla palkanlaskennan perusteet - harjoittelemalla palkanlaskentaa taloushallinnon sovellusohjelmalla noudattaen ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita, kuten palkkahallinnon normisto (esim. työaikalainsäädäntö, verohallinnon päätökset, TES) - harjoittelemalla vuosi-ilmoituksen laatimista ja palkkatilitysten tekemistä sekä tietojen säilyttämistä - harjoittelemalla budjetointia - harjoittelemalla taloushallinnon keskeistä sanastoa ja ymmärtämistä - opettelemalla tekemään tarjouksia, hinnoittelemaan, neuvottelemaan maksuehdoista ja hoitamaan reklamaatioita - harjoittelemalla yritysviestintää, kuten neuvottelua ja neuvottelun asiakirjoja, asiakassuhteen ylläpitoa, tiedotteiden ja ohjeiden kielenkäyttöä ja yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa - harjoittelemalla luontevaa ja vakuuttavaa esiintymistä myyjän ja asiakkaan välisissä viestintätilanteissa - harjoittelemalla reklamaatioiden ja muiden haastavien viestintätilanteiden hoitamista - harjoittelemalla taloushallinnon keskeisten kielenkäyttötilanteiden ja sanaston hallintaa, kuten laskutus, palkanlaskenta, tase ja tuloslaskelma, reskontra ja perintä sekä verotuksen käsitteistö englannin kielellä Oppimisen arviointi: (ei vaikuta tutkinnon osan arvosanaan): Opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ja opiskelija arvioi oman osaamisensa tason. Opiskelijan oppimista arvioidaan yksilö- ja ryhmätyönä suoritettavien harjoitusten perusteella. Oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan. Myös vertais- ja ryhmäarviointia käytetään oppimisen arvioinnissa. Oppimisen arvioinnin välineenä voidaan käyttää oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kokeita. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ja kielitaitonsa hoitamalla yhtä talouspalvelujen osaaluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon osa toteutetaan 3. lukuvuotena. Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimi sjakso, 9 osp. Ammattiosaa misen näyttö suoritetaan keväällä 3. lukuvuotena.

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 2 1 Liiketalouden perustutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi n tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto 2015 Merkonomi Oph määräys 59/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Liiketalouden ja kaupan alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet...

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot