Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu."

Transkriptio

1 SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8 SAKSA (SAB3) (B3-SAKSA)...10 RANSKA (RAB3) (B3-RANSKA)...10 ESPANJA (EAB3) (B3-ESPANJA)...12 MATEMATIIKKA (MAB) (LYHYT OPPIMÄÄRÄ)...13 MATEMATIIKKA (MAA) (PITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...14 BIOLOGIA (BI)...16 MAANTIEDE (GE)...17 FYSIIKKA (FY)...18 KEMIA (KE)...20 USKONTO (UE)...20 USKONTO (UO) (ORTODOKSINEN USKONTO)...21 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)...22 FILOSOFIA (FI)...23 PSYKOLOGIA (PS)...25 HISTORIA (HI)...26 YHTEISKUNTAOPPI (YH)...28 MUSIIKKI (MU)...30 KUVATAIDE (KU)...32 TIETOTEKNIIKKA (AT)...33 OPINTO-OHJAUS (OP)...34 LIIKUNTA (LI)...36 URHEILUVALMENNUS (VU)...39 TERVEYSTIETO (TE)...41 LIIKENNEKASVATUS...42 KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA...42 Kurssien arvostelu Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. Oppiaineiden oppimäärät ja arvosanat lasketaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella, koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien vaikutuksesta ks. opetussuunnitelma.

2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) 1. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus pakollinen tekstien tulkintaa, tuottamista ja tekstikäsityksen syventämistä. Erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia. Tekstien referointi ja kommentointi. Aineistoesseen kirjoittaminen. 2. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä pakollinen samaa aihetta tai teemaa käsittelevien tekstien vertailu. Prosessikirjoitus. 3. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa pakollinen kirjallisuuden lajeihin tutustuminen. Novelli- ja runoanalyysi. Teatterikäynti. 4. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen pakollinen argumentaatio ja mielipidetekstin kirjoittaminen. Mainosanalyysi. Elokuvissakäynti. 5. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti pakollinen tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan eri näkökulmista. 6. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti pakollinen tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja sen merkitykseen suomalaiselle identiteetille. 7. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen valtak. syv. harjoitellaan keskeisiä yksilö- ja ryhmäviestinnän taitoja. 8. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen valtak. syv. ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen valmentautuminen. Kaunokirjallisuuden ja asiatekstien keskeisten käsitteiden kertaaminen sekä erittelyn ja tulkinnan syventäminen. 9. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri valtak. syv. ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen valmentautuminen. Nykykirjallisuuteen tutustuminen. 10. ÄI10 Kielenhuollon kurssi koulukoht.sov. kieliopin peruskäsitteiden kertausta ja kielenhuollon sekä oikeinkirjoituksen harjoituksia 11. ÄI11 Kirjallisuusdiplomikurssi koulukoht. sov. 2

3 luetaan 20 kaunokirjallista teosta, joista esim. kirjoitetaan kirjallisuusessee tai keskustellaan opettajan johdolla. Suoritetaan 1,5 2,5 vuodessa. Voidaan toteuttaa myös kokonaan verkko-opiskeluna. 13. ÄI13 Luovan kirjoittamisen kurssi koulukoht. sov. (Ei tarjota lukuvuonna ) perehtymistä fiktiivisen tekstin (novellin, runon, draaman) tuottamiseen, tekstien pohjana voidaan käyttää myös musiikkia ja kuvia. 15. ÄI15 Lehtityön kurssi koulukoht.sov. Sisältö: Kurssille voi tulla 4-10 opiskelijan pienryhmä, joka toimii läpi vuoden koodeihin ja jaksoihin sitomattomasti. Kurssilla voi olla tutustumiskäyntejä mediaan, ammatillista mentorointia sekä pieniä palavereja läpi vuoden. Tuotamme kurssilla Salpausselän lukion osuuden neljästi vuodessa ilmestyvään Lahden lukioiden yhteiseen verkkolehteen. Työskentelemme työpareina tai pienryhminä opettajan ohjauksessa. Toteutamme haastatteluja, vierailuja tapahtumissa tai muuta ryhmän ideoiden ja toiveiden perusteella. Työskentely on luovaa ja määrätietoista, varsin vapaamuotoista mutta vaatii sitoutumista julkaisuajankohtiin. Kurssi kestää koko lukuvuoden ja kurssisuorituksen saa 5.jakson lopussa tunnollisesti suoritetusta kurssista. SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) Kurssit järjestetään Kannaksen lukiossa. 1. S21 Perusteet hallintaan pakollinen opiskelijan kielitaidon kartoitus, opiskelijan tausta ja kokemukset, kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen, lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka, parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot, suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet, aineistopohjainen kirjoitelma 2. S22 Kieli käyttöön pakollinen kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio, erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä, eri asiointitilanteita, hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia, kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseen rakentaminen, peruslauseenjäsenet, erityisesti objekti, suomen kielelle ominaiset lausetyypit, sananmuodostuskeinot 3. S23 Kielellä vaikutetaan pakollinen mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia, asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia, perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti, ryhmäkeskustelutehtäviä, kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana, nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, vertailumuotoja ja rektioseikkoja 4. S24 Syvemmät tekstitaidot pakollinen erilaisia mediatekstejä; niiden tulkintaa ja hyödyntämistä, tekstin tuottamista erilaisista aineistoista, luovaa kirjoittamista, referointia 3

4 5. S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi pakollinen kirjallisuuden keskeisiä lajeja, suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä ainakin yksi kokonaisteos, opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti, yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely 6. S26 Kohti toimivaa kaksikielisyyttä pakollinen vaativien kielen rakenteiden kertaamista, kirjakielen hallinnan syventämistä, esimerkiksi välimerkkien käyttöä, sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta, rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia, suomalainen kaunokirjallinen teos 7. S27 Puhekieli tarkasteluun valtak. syv. Suomen puhekielen kielioppia, suomen puhekielen erityispiirteitä, yleispuhekieli, murre, slangi, puhekielen erityispiirteitä, itsenäinen työ: työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön haastattelu, nauhoitus, litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle, kirjallinen raportointi 8. S28 Erilaisten tekstien kirjoittamista valtak. syv. kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys, kirjoittamista materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu, pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia, ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet, jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa, kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan 9. S29 Tekstien maailmassa valtak. syv. erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien lukemista, vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos, kirjailija- tai teosesittely, kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista, käännösharjoitus ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI) 1. ENA1. Nuori ja hänen maailmansa pakollinen Aihepiirit: jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen, ihmissuhteet Rakenteet: aktiivin aikamuodot, futuuri, konditionaalit, liitekysymykset 2. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut Rakenteet: sanajärjestys, muodollinen subjekti it ja there, persoonapronominit, passiivi 4

5 3. ENA3 Opiskelu ja työ pakollinen Aihepiirit: opiskelu ja työelämä Rakenteet: vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit, adverbit 4. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Aihepiirit: oma maa ja kohdemaiden yhteiskunnat Rakenteet: Infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, epäsuora kerronta, epäsuorat kysymykset, konjunktiot ja muut sidesanat 5. ENA5 Kulttuuri pakollinen Aihepiirit: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen Rakenteet: substantiivit, artikkelit, genetiivi, välimerkit 6. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Aihepiirit: eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä Rakenteet: indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat, ajan ja paikan prepositiot, lauseenvastikkeet 7. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys valtak. syv. Aihepiiri: luonto- ja ympäristönsuojelu Rakenteet: apuverbien erityistapauksia, prepositioilmauksia, verbi+prep., substantiivi+prep., adjektiivi+prep. 8. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin valtak. syv. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Rakenteet: fraasiverbit ja erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta 9. ENA9 Perusta vahvaksi koulukoht. sov. Johdantokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joille englanti on tuottanut peruskoulussa vaikeuksia tai jotka tuntevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten kurssien opiskelua. Kurssin voi käydä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. 10. ENA 10 Kohti ylioppilaskirjoituksia 1 koulukoht. sov. 5

6 ENA 10 tarjotaan abiturienteille. Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin sekä auttaa heitä hallitsemaan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia ja rakenteita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla. RANSKA (RAA) (A1-RANSKA) 1. RAA1 Nuori ja hänen maailmansa pakollinen Aihepiirit: jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen, ihmissuhteet 2. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut 3. RAA3 Opiskelu ja työ pakollinen Aihepiirit: opiskelu ja työelämä 4. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Aihepiirit: oma maa ja kohdemaiden yhteiskunnat 5. RAA5 Kulttuuri pakollinen Aihepiirit: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen 6. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Aihepiirit: eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä Mahdollinen aihepiiri: Lahden talousalueen yritystoiminta 7. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys valtak. syv. EI TARJOTA LUKUVUONNA Aihepiiri: ympäristönsuojelu Lahden alueella 8. RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin valtak. syv. EI TARJOTA LUKUVUONNA Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. ja erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta 6

7 9. RAA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. JÄRJESTETÄÄN LYSEOLLA YHDESSÄ LYHYEN RANSKAN KANSSA Aihepiirit: Syvennetään päättökokeen kannalta keskeisiä valmiuksia 10. RAA10 Ranskan opintomatka koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA Suoritusjärjestys: A-kielessä yhden, B3-kielessä kahden kurssin jälkeen Ranskalaiseen kulttuuriin tutustuminen ja ranskan kielen käyttäminen autenttisessa ympäristössä. Omakustanteinen matka, jonka kohde ja ajankohta sovitaan lukuvuoden alussa. Matkaa ennen pidettävissä palavereissa suunnitellaan ohjelma, tutustumiskohteet ja tehtävät. Matkan aikana osallistutaan aktiivisesti ohjelmaan, tehdään sovitut tehtävät ja harjoitetaan maksimaalisesti ranskan kieltä. Matkan jälkeen raportti ja päätöspalaveri. RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ) 1. RUB1 Koulu ja vapaa-aika pakollinen aihepiirit: opiskelu ja nuorten harrastukset Rakenteet: päälauseen sanajärjestys, substantiivien taivutus, adjektiivien perusmuodot, verbien taivutus ja aikamuodot, persoona- ja refleksiivipronominit, prepositioita 2. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa pakollinen aihepiirit: nuorten elämä, opiskelu, työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika Rakenteet: sivulauseen sanajärjestys ja alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet, epäsuora kysymyslause, substantiivien määräysmuodot, adjektiivien vertailu, lukusanat, tavallisimmat prepositiot 3. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa pakollinen aihepiirit: kotimaa, suomenruotsalaisuus, Suomen vertailu muihin Pohjoismaihin, Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa Rakenteet: Relatiivilause ja relatiivipronominit, konjunktiot, erisnimen suku, substantiiviattribuutti, interrogatiivipronominit, indefiniittipronominit, demonstratiivipronominit, prepositiot paikan- ja ajanilmauksissa 4. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen pakollinen aihepiirit: elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt Rakenteet: Epäsäännölliset verbit ja niiden johdannaiset, apuverbit, infinitiivi, käskymuoto, konditionaali ja konjunktiivi, adverbit 5. RUB5 Elinympäristömme pakollinen aihepiirit: luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet 7

8 Rakenteet: Omistusmuodon ilmaiseminen, adjektiivi substantiivina, s-passiivi, s- päätteiset verbit, partisiipin preesens, partisiipin perfekti, vara- ja bli-passiivi, prepositioilmaukset 6. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin valtak. syv. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Suoritusjärjestys pakollisten kurssien jälkeen. ja erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta 7. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen valtak. syv. aihepiirit: maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen ja vastuu, yhteiskunnalliset asiat, päätöksentekoon osallistuminen Rakenteet: Kieliopin kertausta Suoritusjärjestys pakollisten kurssien jälkeen, myös ennen kurssia RUB8 Perusta vahvaksi Koulukoht. sov. Johdantokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joille ruotsi on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia tai jotka tuntevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten kurssien opiskelua. Kurssin voi käydä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. 9. RUB9 Kohti ylioppilaskirjoituksia Koulukoht. sov. Abiturienttien kertauskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aikovat kirjoittaa ruotsin ylioppilaskirjoituksissa. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä tutustutaan ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, tiivistelmä, luetunymmärtäminen). 10. RUB10 Finland före 1800-talet Koulukoht. sov. Toteutetaan yhdessä HI5-kurssin kanssa verkkokurssina. Ruotsin vallan aika Suomen historiassa. Puolet kurssista käsitellään ruotsiksi. tai numeroarvostelu. Opiskelija voi lukea kurssin joko ruotsin tai historian suorituksiinsa. SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA) 1. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset valtak. syv. aihepiirit: nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut Rakenteet: kertausta: preesens, perfekti, sanajärjestys, sijamuodot, persoona- ja possessiivipronominit, kieltosanat, modaaliverbit, uusi asia: refleksiiviverbit 8

9 2. SAB22 Meillä ja muualla valtak. syv. aihepiirit: oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet Rakenteet: kertausta: akkusatiivi (ja prep.), datiivi (ja prep.) - uusi asia: akk. ja dat. kanssa järjestyvät prepositiot, genetiivi, ajan määreet, maat ja kansallisuudet, heikot maskuliinit, imperfekti, futuuri 3. SAB23 Ennen ja nyt valtak. syv. aihepiirit: terveys ja hyvinvointi Rakenteet: adjektiivin taivutus, pluskvamperfekti, järjestysluvut 4. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat valtak. syv. aihepiirit: koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmat Rakenteet: konditionaali, infinitiivin käyttö, rektioverbejä, substantivoidut adjektiivit 5. SAB25 Kulttuuri valtak. syv aihepiirit: esim. kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva tai urheilu Rakenteet: pronominadiadverbi, dieser, jeder, welcher, kaksoisinfinitiivi, relatiivipronominit, adjektiivi ja prepositio, pronominaaliadverbi 6. SAB26 Yhteinen maapallomme valtak. syv aihepiirit: oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toiminta sekä maapallon tila ja tulevaisuus Rakenteet: konjunktiot, konjunktiivin pluskvamperfekti, passiivi, partisiipit 7. SAB27 Tiede ja tekniikka valtak. syv aihepiirit: eri tieteenalat, tekniikka ja viestinnän eri muodot Rakenteet: kertausta 8. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys valtak. syv aihepiirit: luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa Rakenteet: kertausta 9. SAB29 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla. 9

10 Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja valmentaudutaan yokirjoituksiin. Tehdään kirjoitus- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja luetaan tekstejä eri aihepiireistä. SAKSA (SAB3) (B3-SAKSA) 1. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua valtak. syv. perustiedot kielten opiskelusta ja oppikirjan käytöstä, puheviestintä, itsestä kertominen ja toiselta kysyminen Rakenteet: verbin preesenstaivutus, apuverbejä, eriävät yhdysverbit, lukusanoja, kysymys- ja kieltolauseita, epämääräinen ja määräinen artikkeli, päälauseen sanajärjestys, akkusatiivi 2. SAB32 Näin asiat hoituvat valtak. syv. ihmissuhteet: suku, ystävät, elämään liittyvät rutiinit: ostoksilla käynti, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalvelut, puheen ymmärtäminen ja puhuminen Rakenteet: substantiivin monikko, datiivi, omistuspronominit, man-rakenne, apuverbit, perfekti, sivulauseen sanajärjestys sekä kerrataan päälauseen sanajärjestys ja akkusatiivi Saksa B3- kielenä yhdistyy kurssien 1 ja 2 jälkeen saksa B2- kieleen, ja jatkuu kurssista SAB21 alkaen. RANSKA (RAB3) (B3-RANSKA) 1. RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua valtak. syv. perustiedot kielten opiskelusta ja oppikirjan käytöstä, puheviestintä, itsestä kertominen ja toiselta kysyminen Rakenteet: artikkelit, monikko, subjektipronominit, omistuspronominit, painolliset pronominit, lukusanat , kellonaika, kysymys, kielto, I luokan verbit, lähifutuuri, prepositioita, il y a-rakenne 2. RAB32 Näin asiat hoituvat valtak. syv. ihmissuhteet: suku, ystävät; elämään liittyvät rutiinit: ostoksilla käynti, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalvelut Rakenteet: päiväys, järjestysluvut, II ja III luokan verbit, refleksiiviverbi, adjektiivin paikka, komparatiivi, suora ja epäsuora objektipronomini, partitiivi 3. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset valtak. syv. nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-aika ja harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut, kirjoittaminen lyhyiden, kurssin aihepiireihin liittyvien viestinnällisten tehtävien avulla Rakenteet: relatiivipronominit, en ja y-sanat, tout-pronominin käyttö, pronominit passé composé-muotojen yhteydessä, adverbi, superlatiivi, imperfekti, imperatiivi, passé composén ja imperfektin käyttö, plus-que-parfait, refleksiiviverbien passé composé 10

11 4. RAB34 Meillä ja muualla valtak. syv. oma maa ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet, kirjoittaminen yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla Rakenteet: gerundi, konditionaali ja si-lause, futuuri ja si-lause, relatiivipronomini dont; quelque chose à/ de-rien à/de, qu est-ce qui-kysymys, l un des meilleurs-rakenne, uusia epäsäännöllisiä verbejä 5. RAB35 Ennen ja nyt valtak. syv. elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta esimerkiksi terveys ja hyvinvointi, kirjoittamisen harjoittelu viestinnällisten tehtävien avulla Rakenteet: subjunktiivi, partiisipin preesens, inversiokysymys, relatiivipronomini lequel ja prepositio, depuis-sana, prepositio à omistusmuodoissa, uusia epäsäännöllisiä verbejä 6. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat valtak. syv. koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmat Rakenteet: passiivi, epäsuora kysymyslause, refleksiiviverbien käytöstä, lainasanat, il, ce, cela/ça subjektina, uusia epäsäännöllisiä verbejä, adjektiivien merkityseroista 7. RAB37Kulttuuri valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA LYSEOLLA esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva tai urheilu, kirjallisesti tai suullisesti esimerkiksi jonkin kulttuurin osa-alueen esittely, jonka voi tehdä myös itsenäisenä projektityönä, kielitaidon kaikkien osa-alueiden harjoittaminen Rakenteet: historiallinen preesens, passé simple, indefiniittipronominit, II konditionaali 8. RAB38 Yhteinen maapallomme valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA LYSEOLLA esimerkiksi omaan maahan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit Rakenteet: itsenäiset omistuspronominit, lauseenvastikkeet, verbillä kaksi merkitystä, ce qui, ce que, ce dont 9. RAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA LYSEOLLA rakenteiden ja sanaston kertaaminen, kuullunymmärtämisen, tekstin ymmärtämisen ja ainekirjoituksen harjoittelu 10. RAB310 Ranskan opintomatka koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA kirjalliset ja/tai suulliset ennakkotehtävät, matka kohdekieliseen maahan, matkan aikana suoritettavat kulttuuri- ja sanastotehtävät, loppuraportti Suoritusjärjestys: toisen kurssin jälkeen 11

12 ESPANJA (EAB3) (B3-ESPANJA) 1. EAB31Hyvää päivää, hauska tutustua valtak. syv. perustiedot kielten opiskelusta ja oppikirjan käytöstä, puheviestintä, itsestä kertominen ja toiselta kysyminen 2. EAB32 Näin asiat hoituvat valtak. syv. ihmissuhteet: suku, ystävät, elämään liittyvät rutiinit: ostoksilla käynti, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalvelut, puheen ymmärtäminen ja puhuminen 3. EAB33Vapaa-aika ja harrastukset valtak. syv. nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-aika ja harrastukset ja niitten yhteydessä käytettävät palvelut, kirjoittaminen lyhyiden, kurssin aihepiireihin liittyvien viestinnällisten tehtävien avulla 4. EAB34 Meillä ja muualla valtak. syv. oma maa ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet, kirjoittaminen yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla 5. EAB35 Ennen ja nyt valtak. syv. elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi terveys ja hyvinvointi, kirjoittamisen harjoittelu viestinnällisten tehtävien avulla 6. EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat valtak. syv. koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmat, 7. EAB37 Kulttuuri Valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA KANNAKSEN LUKIOSSA Kurssilla perehdytään politiikka-, yhteiskunta- ja ympäristönsuojeluaiheisiin teksteihin. Tutustumme muutamiin Etelä-Amerikan maihin ja niiden kulttuuriin. Käymme myös läpi hieman kevyempää ja jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa sanastoa: aiheina kotityöt ja vaateostoksilla käynti. Harjoittelemme uusia verbimuotoja: futuuria ja konditionaalia. 8. EAB38 Yhteinen maapallomme Valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA KANNAKSEN LUKIOSSA 12

13 liikunta ja terveys, sekä työelämään liittyvää sanastoa. Harjoitellaan CV:n kirjoittamista ja työpaikkahaastatteluja. Uusina kielioppiasioina: subjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti ehtolauseissa, relatiivipronominit, epäsuora kerronta. Harjoitellaan ilmaisemaan perusteltuja mielipiteitä. 9. EAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia Koulukoht. sov. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA KANNAKSEN LUKIOSSA rakenteiden ja sanaston kertaaminen, kuullunymmärtämisen, tekstin ymmärtämisen ja ainekirjoituksen harjoittelu 10. EAB310 Espanjan opintomatka Koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA kirjalliset ja/tai suulliset ennakkotehtävät, matka kohdekieliseen maahan, matkan aikana suoritettavat kulttuuri- ja sanastotehtävät, loppuraportti Suoritusjärjestys: B3-kielessä kolmannen kurssin jälkeen MATEMATIIKKA (MAB) (LYHYT OPPIMÄÄRÄ) 1. MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt pakollinen suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen Muita mahdollisia sisältöjä: prosenttilaskentaa, polynomien peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssit 2. MAB2 Geometria pakollinen kuvioiden yhdenmuotoisuus, mittakaava, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa Muita mahdollisia sisältöjä: yksikkömuunnoksia, taitojen soveltaminen käytännön ongelmissa 3. MAB3 Matemaattisia malleja I pakollinen lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen sekä mallien kuvaajat, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla Muita mahdollisia sisältöjä: suoran kulmakerroin ja yhtälö, epäyhtälö, yhtälöpari 13

14 4. MAB4 Matemaattinen analyysi pakollinen polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, paraabeli, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen, graafisia ja numeerisia menetelmiä Muita mahdollisia sisältöjä: tangentin kulmakerroin, kuvaajien tulkintaa, soveltavia tehtäviä 5. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys pakollinen jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, diagrammit, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä Muita mahdollisia sisältöjä: tilastollisen aineiston kokoaminen, käsitteleminen ja tulkitseminen, binomitodennäköisyys, laskimen käyttö 6. MAB6 Matemaattisia malleja II pakollinen kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa Muita mahdollisia sisältöjä: yhtälöryhmät, soveltavat tehtävät 7. MAB7 Talousmatematiikka valtak. syv. indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla Muita mahdollisia sisältöjä: prosenttikäsitteen syventäminen 8. MAB8 Matemaattisia malleja III valtak. syv. trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo, kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla Muita mahdollisia sisältöjä: sini- ja kosinilause 9. MAB9 Kohti ylioppilaskirjoituksia 1 koulukoht. sov. lausekkeet ja yhtälöt, geometria, lineaarinen ja eksponentiaalinen malli, derivaatta, prosenttilaskenta MATEMATIIKKA (MAA) (PITKÄ OPPIMÄÄRÄ) 1. MAA1 Funktiot ja yhtälöt pakollinen potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio Muita mahdollisia sisältöjä: lukujoukot, prosentti, lineaarisen yhtälön ratkaisu, verranto 14

15 2. MAA2 Polynomifunktiot pakollinen polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 3. MAA3 Geometria pakollinen kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, mittakaava, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Muita mahdollisia sisältöjä: geometrinen todistaminen 4. MAA4 Analyyttinen geometria pakollinen pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän, ja paraabelin yhtälö, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöpari ja sen sovelluksia, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta Muita mahdollisia sisältöjä: kahden muuttujan epäyhtälön ja epäyhtälöryhmän ratkaisu, optimointi 5. MAA5 Vektorit pakollinen vektorien perusominaisuudet, kantavektorit, vektorien yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, vektorien välinen kulma, suorat ja tasot avaruudessa Muita mahdollisia sisältöjä: geometriset ja fysikaaliset sovellukset 6. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot pakollinen diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma 7. MAA7 Derivaatta pakollinen rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen Muita mahdollisia sisältöjä: rationaalifunktioiden määrittely- ja arvojoukot, suoran kulmakertoimen ja nopeuden yhteys derivaattaan, korkeamman asteen derivaatat 8. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot pakollinen juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio ja sen derivaatta, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatta 9. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot pakollinen suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, 15

16 trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, geometrinen jono ja summa Muita mahdollisia sisältöjä: yksinkertaisia trigonometrisia laskukaavoja, matemaattinen induktio 10. MAA10 Integraalilaskenta pakollinen integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen Muita mahdollisia sisältöjä: tiheysfunktio ja kertymäfunktio, 11. MAA11 Lukuteoria ja logiikka valtak. syv. Edellyttää kurssien MAA1 ja MAA2 sisältöjen hallintaa. lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi Muita mahdollisia sisältöjä: lukujärjestelmät 12. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä valtak. syv. Edellyttää kurssin MAA7 sisältöjen hallintaa. absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala 13. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi valtak. syv. Edellyttää kaikkien pakollisten kurssien sisältöjen hallintaa. funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit Muita mahdollisia sisältöjä: murtofunktioiden asymptootit, kuvaajia, yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä 14. MAA14 Kohti ylioppilaskirjoituksia 1 koulukoht. sov. yhtälönratkaisu, derivaatta, integraalilaskenta ja sen sovellukset, geometria 16. MAA16 Talousmatematiikka koulukoht. sov. Ei tarjota lukuvuonna , opiskelijat voivat valita lyhyen matematiikan vastaavan kurssin MAB7. Kurssi on yhteinen matematiikan lyhyen oppimäärän samannimisen kurssin (MAB7) kanssa. indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla prosenttikäsitteen syventäminen Arviointi: Numeroarviointi BIOLOGIA (BI) 1. BI1 Eliömaailma pakollinen 16

17 Evoluutio. Eliökunnan luokittelu. Ekologia.. 2. BI2 Solu ja perinnöllisyys pakollinen Solujen rakenne ja toiminnot. Lisääntyminen. Perinnöllisyystiede.. 3. Ympäristöekologia valtak. syv. Ihmisen vaikutukset aineiden kiertoon. Biodiversiteetin uhat. Suomalaisia ekosysteemejä. Kestävä kehitys.. 4. BI4 Ihmisen biologia valtak. syv. Ihmisen ruuansulatus, verenkierto, hengitys, kuonaneritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho, hormonit, hermosto, aistit, lisääntyminen ja puolustusmekanismit.. 5. BI5 Bioteknologia valtak. syv. Geenitekniikan perusteet. Biotekniikka jalostuksessa ja lääketieteessä. Mikrobit ja biotekniikka. Bioteknologian riskit, etiikka ja lainsäädäntö.. 6. Kohti ylioppilaskirjoituksia kouluk. sov. Kurssilla tarkastellaan lukion biologian oppimäärän keskeisiä aihekokonaisuuksia ja niiden keskinäisiä kytkentöjä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ainereaaliin osallistujille.. MAANTIEDE (GE) 1. GE1 Sininen planeetta pakollinen Planeetta Maa. Ilmakehän rakenne ja ilman liikkeet. Veden kiertokulku. Meren virtaukset. Sää ja ilmasto. Maanpinnan endo- ja eksogeeniset tapahtumat. Maapallon biomit.. 2. GE2 Yhteinen maailma pakollinen Kulttuurimaantieteen olemus. Väestömaantiede. Luonnonvarojen maantiede. Kaupunkimaantiede. Teollisuuden, liikenteen ja maailmankaupan maantiede. Maisemamaantiede. Suunnittelumaantiede. 17

18 . 3. GE3 Riskien maailma valtak. syv. Luontoon ja sen toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet. Ihmisen aikaansaamat ympäristöuhkat. Väestönkasvuun liittyvät uhkat. Sosiaaliset uhkat. Teknologiset uhkat.. 4. GE4 Aluetutkimus valtak. syv. Tutkimusaineistot ja niiden hankinta. Paikkatietojärjestelmä tiedon analysoinnissa. Tutkimustulosten esittämisen keinot. Opiskelijan tekemä oma aluetutkimus.. FYSIIKKA (FY) 1. FY1 Fysiikka luonnontieteenä pakollinen fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys Syventävät kurssit Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla, tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten menetelmien avulla, rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen, tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla, tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin, tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan, tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla, tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin. Suositeltava syventävien kurssien suoritusjärjestys on sama kuin kurssien numerojärjestys. 2. FY2 Lämpö valtak. syv. kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat 3. FY3 Aallot valtak. syv. harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, 18

19 taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit, ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen 4. FY4 Liikkeen lait valtak. syv. liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia 5. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio valtak. syv. momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö 6. FY6 Sähkö valtak. syv. sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi 7. FY7 Sähkömagnetismi valtak. syv. magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus 8. FY8 Aine ja säteily valtak. syv. sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu 9. FY9 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. pakollisen ja syventävien kurssien sisältöihin liittyviä tehtäviä ja yotehtäviä 10. FY10 Fysiikan työkurssi koulukoht. sov. Tarjotaan Kannaksen lukiossa lukuvuonna fysiikan eri kursseihin liittyviä kokeellisia ryhmätöitä 19

20 KEMIA (KE) 1. KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia pakollinen orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpi-yhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia, orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus, erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus ja niihin liittyviä peruslaskuja, orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita arkielämän lähtökohdista 2. KE2 Kemian mikromaailma valtak. syv. alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä, elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit, hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava, kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet, atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne, isometria 3. KE3 Reaktiot ja energia valtak. syv. kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia, stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa, reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 4. KE4 Metallit ja materiaalit valtak. syv. sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi sekä niihin liittyviä laskuja, hapettumis-pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet, bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit 5. KE5 Reaktiot ja tasapaino valtak. syv. reaktiotasapaino, happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja liukoisuustasapaino, tasapainoon liittyvät graafiset esitykset ja laskut 6. KE6 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. Mahdollinen keskittyminen tiettyihin osa-alueisiin sovitaan kurssiin osallistuvien opiskelijoiden kanssa. 7. KE7 Työkurssi koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA Kemian keskeisiin työ- ja tutkimusmenetelmiin tutustuminen käytännön laboratoriotöiden avulla USKONTO (UE) 1. UE1 Uskonnon luonne ja merkitys pakollinen uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon ydinkysymykset, uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa, Raamattu pyhänä kirjallisuutena, yleispiirteet 20

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.13 FILOSOFIA Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti,

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k.

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k. www.kesalukio.fi KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k.,

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2015 www.kesalukio.fi Kesälukiot 2 015 YLEISKESÄLUKIOT Oppiainekurssit 10 Helsingin kesälukio I 1. 12.6. Helsinki MAAabi/MABabi, AIabi, ENAabi, RUBabi, RABabi, YHabi, PSabi,

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT www.kesalukio.fi SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Lukiolaisille, lukioon siirtyville

Lisätiedot