Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu."

Transkriptio

1 SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8 SAKSA (SAB3) (B3-SAKSA)...10 RANSKA (RAB3) (B3-RANSKA)...10 ESPANJA (EAB3) (B3-ESPANJA)...12 MATEMATIIKKA (MAB) (LYHYT OPPIMÄÄRÄ)...13 MATEMATIIKKA (MAA) (PITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...14 BIOLOGIA (BI)...16 MAANTIEDE (GE)...17 FYSIIKKA (FY)...18 KEMIA (KE)...20 USKONTO (UE)...20 USKONTO (UO) (ORTODOKSINEN USKONTO)...21 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)...22 FILOSOFIA (FI)...23 PSYKOLOGIA (PS)...25 HISTORIA (HI)...26 YHTEISKUNTAOPPI (YH)...28 MUSIIKKI (MU)...30 KUVATAIDE (KU)...32 TIETOTEKNIIKKA (AT)...33 OPINTO-OHJAUS (OP)...34 LIIKUNTA (LI)...36 URHEILUVALMENNUS (VU)...39 TERVEYSTIETO (TE)...41 LIIKENNEKASVATUS...42 KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA...42 Kurssien arvostelu Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. Oppiaineiden oppimäärät ja arvosanat lasketaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella, koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien vaikutuksesta ks. opetussuunnitelma.

2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) 1. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus pakollinen tekstien tulkintaa, tuottamista ja tekstikäsityksen syventämistä. Erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia. Tekstien referointi ja kommentointi. Aineistoesseen kirjoittaminen. 2. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä pakollinen samaa aihetta tai teemaa käsittelevien tekstien vertailu. Prosessikirjoitus. 3. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa pakollinen kirjallisuuden lajeihin tutustuminen. Novelli- ja runoanalyysi. Teatterikäynti. 4. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen pakollinen argumentaatio ja mielipidetekstin kirjoittaminen. Mainosanalyysi. Elokuvissakäynti. 5. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti pakollinen tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan eri näkökulmista. 6. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti pakollinen tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja sen merkitykseen suomalaiselle identiteetille. 7. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen valtak. syv. harjoitellaan keskeisiä yksilö- ja ryhmäviestinnän taitoja. 8. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen valtak. syv. ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen valmentautuminen. Kaunokirjallisuuden ja asiatekstien keskeisten käsitteiden kertaaminen sekä erittelyn ja tulkinnan syventäminen. 9. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri valtak. syv. ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen valmentautuminen. Nykykirjallisuuteen tutustuminen. 10. ÄI10 Kielenhuollon kurssi koulukoht.sov. kieliopin peruskäsitteiden kertausta ja kielenhuollon sekä oikeinkirjoituksen harjoituksia 11. ÄI11 Kirjallisuusdiplomikurssi koulukoht. sov. 2

3 luetaan 20 kaunokirjallista teosta, joista esim. kirjoitetaan kirjallisuusessee tai keskustellaan opettajan johdolla. Suoritetaan 1,5 2,5 vuodessa. Voidaan toteuttaa myös kokonaan verkko-opiskeluna. 13. ÄI13 Luovan kirjoittamisen kurssi koulukoht. sov. (Ei tarjota lukuvuonna ) perehtymistä fiktiivisen tekstin (novellin, runon, draaman) tuottamiseen, tekstien pohjana voidaan käyttää myös musiikkia ja kuvia. 15. ÄI15 Lehtityön kurssi koulukoht.sov. Sisältö: Kurssille voi tulla 4-10 opiskelijan pienryhmä, joka toimii läpi vuoden koodeihin ja jaksoihin sitomattomasti. Kurssilla voi olla tutustumiskäyntejä mediaan, ammatillista mentorointia sekä pieniä palavereja läpi vuoden. Tuotamme kurssilla Salpausselän lukion osuuden neljästi vuodessa ilmestyvään Lahden lukioiden yhteiseen verkkolehteen. Työskentelemme työpareina tai pienryhminä opettajan ohjauksessa. Toteutamme haastatteluja, vierailuja tapahtumissa tai muuta ryhmän ideoiden ja toiveiden perusteella. Työskentely on luovaa ja määrätietoista, varsin vapaamuotoista mutta vaatii sitoutumista julkaisuajankohtiin. Kurssi kestää koko lukuvuoden ja kurssisuorituksen saa 5.jakson lopussa tunnollisesti suoritetusta kurssista. SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) Kurssit järjestetään Kannaksen lukiossa. 1. S21 Perusteet hallintaan pakollinen opiskelijan kielitaidon kartoitus, opiskelijan tausta ja kokemukset, kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen, lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka, parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot, suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet, aineistopohjainen kirjoitelma 2. S22 Kieli käyttöön pakollinen kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio, erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä, eri asiointitilanteita, hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia, kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseen rakentaminen, peruslauseenjäsenet, erityisesti objekti, suomen kielelle ominaiset lausetyypit, sananmuodostuskeinot 3. S23 Kielellä vaikutetaan pakollinen mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia, asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia, perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti, ryhmäkeskustelutehtäviä, kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana, nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, vertailumuotoja ja rektioseikkoja 4. S24 Syvemmät tekstitaidot pakollinen erilaisia mediatekstejä; niiden tulkintaa ja hyödyntämistä, tekstin tuottamista erilaisista aineistoista, luovaa kirjoittamista, referointia 3

4 5. S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi pakollinen kirjallisuuden keskeisiä lajeja, suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä ainakin yksi kokonaisteos, opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti, yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely 6. S26 Kohti toimivaa kaksikielisyyttä pakollinen vaativien kielen rakenteiden kertaamista, kirjakielen hallinnan syventämistä, esimerkiksi välimerkkien käyttöä, sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta, rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia, suomalainen kaunokirjallinen teos 7. S27 Puhekieli tarkasteluun valtak. syv. Suomen puhekielen kielioppia, suomen puhekielen erityispiirteitä, yleispuhekieli, murre, slangi, puhekielen erityispiirteitä, itsenäinen työ: työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön haastattelu, nauhoitus, litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle, kirjallinen raportointi 8. S28 Erilaisten tekstien kirjoittamista valtak. syv. kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys, kirjoittamista materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu, pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia, ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet, jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa, kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan 9. S29 Tekstien maailmassa valtak. syv. erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien lukemista, vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos, kirjailija- tai teosesittely, kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista, käännösharjoitus ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI) 1. ENA1. Nuori ja hänen maailmansa pakollinen Aihepiirit: jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen, ihmissuhteet Rakenteet: aktiivin aikamuodot, futuuri, konditionaalit, liitekysymykset 2. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut Rakenteet: sanajärjestys, muodollinen subjekti it ja there, persoonapronominit, passiivi 4

5 3. ENA3 Opiskelu ja työ pakollinen Aihepiirit: opiskelu ja työelämä Rakenteet: vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit, adverbit 4. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Aihepiirit: oma maa ja kohdemaiden yhteiskunnat Rakenteet: Infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, epäsuora kerronta, epäsuorat kysymykset, konjunktiot ja muut sidesanat 5. ENA5 Kulttuuri pakollinen Aihepiirit: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen Rakenteet: substantiivit, artikkelit, genetiivi, välimerkit 6. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Aihepiirit: eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä Rakenteet: indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat, ajan ja paikan prepositiot, lauseenvastikkeet 7. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys valtak. syv. Aihepiiri: luonto- ja ympäristönsuojelu Rakenteet: apuverbien erityistapauksia, prepositioilmauksia, verbi+prep., substantiivi+prep., adjektiivi+prep. 8. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin valtak. syv. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Rakenteet: fraasiverbit ja erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta 9. ENA9 Perusta vahvaksi koulukoht. sov. Johdantokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joille englanti on tuottanut peruskoulussa vaikeuksia tai jotka tuntevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten kurssien opiskelua. Kurssin voi käydä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. 10. ENA 10 Kohti ylioppilaskirjoituksia 1 koulukoht. sov. 5

6 ENA 10 tarjotaan abiturienteille. Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin sekä auttaa heitä hallitsemaan ylioppilaskokeen vaatimaa kielioppia ja rakenteita. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla. RANSKA (RAA) (A1-RANSKA) 1. RAA1 Nuori ja hänen maailmansa pakollinen Aihepiirit: jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen, ihmissuhteet 2. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käytettävät palvelut 3. RAA3 Opiskelu ja työ pakollinen Aihepiirit: opiskelu ja työelämä 4. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Aihepiirit: oma maa ja kohdemaiden yhteiskunnat 5. RAA5 Kulttuuri pakollinen Aihepiirit: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen 6. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Aihepiirit: eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä Mahdollinen aihepiiri: Lahden talousalueen yritystoiminta 7. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys valtak. syv. EI TARJOTA LUKUVUONNA Aihepiiri: ympäristönsuojelu Lahden alueella 8. RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin valtak. syv. EI TARJOTA LUKUVUONNA Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. ja erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta 6

7 9. RAA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. JÄRJESTETÄÄN LYSEOLLA YHDESSÄ LYHYEN RANSKAN KANSSA Aihepiirit: Syvennetään päättökokeen kannalta keskeisiä valmiuksia 10. RAA10 Ranskan opintomatka koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA Suoritusjärjestys: A-kielessä yhden, B3-kielessä kahden kurssin jälkeen Ranskalaiseen kulttuuriin tutustuminen ja ranskan kielen käyttäminen autenttisessa ympäristössä. Omakustanteinen matka, jonka kohde ja ajankohta sovitaan lukuvuoden alussa. Matkaa ennen pidettävissä palavereissa suunnitellaan ohjelma, tutustumiskohteet ja tehtävät. Matkan aikana osallistutaan aktiivisesti ohjelmaan, tehdään sovitut tehtävät ja harjoitetaan maksimaalisesti ranskan kieltä. Matkan jälkeen raportti ja päätöspalaveri. RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ) 1. RUB1 Koulu ja vapaa-aika pakollinen aihepiirit: opiskelu ja nuorten harrastukset Rakenteet: päälauseen sanajärjestys, substantiivien taivutus, adjektiivien perusmuodot, verbien taivutus ja aikamuodot, persoona- ja refleksiivipronominit, prepositioita 2. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa pakollinen aihepiirit: nuorten elämä, opiskelu, työ, harrastukset, palvelut ja vapaa-aika Rakenteet: sivulauseen sanajärjestys ja alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet, epäsuora kysymyslause, substantiivien määräysmuodot, adjektiivien vertailu, lukusanat, tavallisimmat prepositiot 3. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa pakollinen aihepiirit: kotimaa, suomenruotsalaisuus, Suomen vertailu muihin Pohjoismaihin, Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa Rakenteet: Relatiivilause ja relatiivipronominit, konjunktiot, erisnimen suku, substantiiviattribuutti, interrogatiivipronominit, indefiniittipronominit, demonstratiivipronominit, prepositiot paikan- ja ajanilmauksissa 4. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen pakollinen aihepiirit: elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt Rakenteet: Epäsäännölliset verbit ja niiden johdannaiset, apuverbit, infinitiivi, käskymuoto, konditionaali ja konjunktiivi, adverbit 5. RUB5 Elinympäristömme pakollinen aihepiirit: luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet 7

8 Rakenteet: Omistusmuodon ilmaiseminen, adjektiivi substantiivina, s-passiivi, s- päätteiset verbit, partisiipin preesens, partisiipin perfekti, vara- ja bli-passiivi, prepositioilmaukset 6. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin valtak. syv. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Suoritusjärjestys pakollisten kurssien jälkeen. ja erillinen todistus suullisen kielitaidon kokeesta 7. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen valtak. syv. aihepiirit: maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen ja vastuu, yhteiskunnalliset asiat, päätöksentekoon osallistuminen Rakenteet: Kieliopin kertausta Suoritusjärjestys pakollisten kurssien jälkeen, myös ennen kurssia RUB8 Perusta vahvaksi Koulukoht. sov. Johdantokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joille ruotsi on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia tai jotka tuntevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssin tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten kurssien opiskelua. Kurssin voi käydä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. 9. RUB9 Kohti ylioppilaskirjoituksia Koulukoht. sov. Abiturienttien kertauskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka aikovat kirjoittaa ruotsin ylioppilaskirjoituksissa. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa eri aloilta sekä tutustutaan ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin (kirjoitus, kuuntelu, rakennekokeet, tiivistelmä, luetunymmärtäminen). 10. RUB10 Finland före 1800-talet Koulukoht. sov. Toteutetaan yhdessä HI5-kurssin kanssa verkkokurssina. Ruotsin vallan aika Suomen historiassa. Puolet kurssista käsitellään ruotsiksi. tai numeroarvostelu. Opiskelija voi lukea kurssin joko ruotsin tai historian suorituksiinsa. SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA) 1. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset valtak. syv. aihepiirit: nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut Rakenteet: kertausta: preesens, perfekti, sanajärjestys, sijamuodot, persoona- ja possessiivipronominit, kieltosanat, modaaliverbit, uusi asia: refleksiiviverbit 8

9 2. SAB22 Meillä ja muualla valtak. syv. aihepiirit: oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet Rakenteet: kertausta: akkusatiivi (ja prep.), datiivi (ja prep.) - uusi asia: akk. ja dat. kanssa järjestyvät prepositiot, genetiivi, ajan määreet, maat ja kansallisuudet, heikot maskuliinit, imperfekti, futuuri 3. SAB23 Ennen ja nyt valtak. syv. aihepiirit: terveys ja hyvinvointi Rakenteet: adjektiivin taivutus, pluskvamperfekti, järjestysluvut 4. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat valtak. syv. aihepiirit: koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmat Rakenteet: konditionaali, infinitiivin käyttö, rektioverbejä, substantivoidut adjektiivit 5. SAB25 Kulttuuri valtak. syv aihepiirit: esim. kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva tai urheilu Rakenteet: pronominadiadverbi, dieser, jeder, welcher, kaksoisinfinitiivi, relatiivipronominit, adjektiivi ja prepositio, pronominaaliadverbi 6. SAB26 Yhteinen maapallomme valtak. syv aihepiirit: oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toiminta sekä maapallon tila ja tulevaisuus Rakenteet: konjunktiot, konjunktiivin pluskvamperfekti, passiivi, partisiipit 7. SAB27 Tiede ja tekniikka valtak. syv aihepiirit: eri tieteenalat, tekniikka ja viestinnän eri muodot Rakenteet: kertausta 8. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys valtak. syv aihepiirit: luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa Rakenteet: kertausta 9. SAB29 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla. 9

10 Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja valmentaudutaan yokirjoituksiin. Tehdään kirjoitus- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja luetaan tekstejä eri aihepiireistä. SAKSA (SAB3) (B3-SAKSA) 1. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua valtak. syv. perustiedot kielten opiskelusta ja oppikirjan käytöstä, puheviestintä, itsestä kertominen ja toiselta kysyminen Rakenteet: verbin preesenstaivutus, apuverbejä, eriävät yhdysverbit, lukusanoja, kysymys- ja kieltolauseita, epämääräinen ja määräinen artikkeli, päälauseen sanajärjestys, akkusatiivi 2. SAB32 Näin asiat hoituvat valtak. syv. ihmissuhteet: suku, ystävät, elämään liittyvät rutiinit: ostoksilla käynti, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalvelut, puheen ymmärtäminen ja puhuminen Rakenteet: substantiivin monikko, datiivi, omistuspronominit, man-rakenne, apuverbit, perfekti, sivulauseen sanajärjestys sekä kerrataan päälauseen sanajärjestys ja akkusatiivi Saksa B3- kielenä yhdistyy kurssien 1 ja 2 jälkeen saksa B2- kieleen, ja jatkuu kurssista SAB21 alkaen. RANSKA (RAB3) (B3-RANSKA) 1. RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua valtak. syv. perustiedot kielten opiskelusta ja oppikirjan käytöstä, puheviestintä, itsestä kertominen ja toiselta kysyminen Rakenteet: artikkelit, monikko, subjektipronominit, omistuspronominit, painolliset pronominit, lukusanat , kellonaika, kysymys, kielto, I luokan verbit, lähifutuuri, prepositioita, il y a-rakenne 2. RAB32 Näin asiat hoituvat valtak. syv. ihmissuhteet: suku, ystävät; elämään liittyvät rutiinit: ostoksilla käynti, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalvelut Rakenteet: päiväys, järjestysluvut, II ja III luokan verbit, refleksiiviverbi, adjektiivin paikka, komparatiivi, suora ja epäsuora objektipronomini, partitiivi 3. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset valtak. syv. nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-aika ja harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut, kirjoittaminen lyhyiden, kurssin aihepiireihin liittyvien viestinnällisten tehtävien avulla Rakenteet: relatiivipronominit, en ja y-sanat, tout-pronominin käyttö, pronominit passé composé-muotojen yhteydessä, adverbi, superlatiivi, imperfekti, imperatiivi, passé composén ja imperfektin käyttö, plus-que-parfait, refleksiiviverbien passé composé 10

11 4. RAB34 Meillä ja muualla valtak. syv. oma maa ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet, kirjoittaminen yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla Rakenteet: gerundi, konditionaali ja si-lause, futuuri ja si-lause, relatiivipronomini dont; quelque chose à/ de-rien à/de, qu est-ce qui-kysymys, l un des meilleurs-rakenne, uusia epäsäännöllisiä verbejä 5. RAB35 Ennen ja nyt valtak. syv. elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta esimerkiksi terveys ja hyvinvointi, kirjoittamisen harjoittelu viestinnällisten tehtävien avulla Rakenteet: subjunktiivi, partiisipin preesens, inversiokysymys, relatiivipronomini lequel ja prepositio, depuis-sana, prepositio à omistusmuodoissa, uusia epäsäännöllisiä verbejä 6. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat valtak. syv. koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmat Rakenteet: passiivi, epäsuora kysymyslause, refleksiiviverbien käytöstä, lainasanat, il, ce, cela/ça subjektina, uusia epäsäännöllisiä verbejä, adjektiivien merkityseroista 7. RAB37Kulttuuri valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA LYSEOLLA esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva tai urheilu, kirjallisesti tai suullisesti esimerkiksi jonkin kulttuurin osa-alueen esittely, jonka voi tehdä myös itsenäisenä projektityönä, kielitaidon kaikkien osa-alueiden harjoittaminen Rakenteet: historiallinen preesens, passé simple, indefiniittipronominit, II konditionaali 8. RAB38 Yhteinen maapallomme valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA LYSEOLLA esimerkiksi omaan maahan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit Rakenteet: itsenäiset omistuspronominit, lauseenvastikkeet, verbillä kaksi merkitystä, ce qui, ce que, ce dont 9. RAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA LYSEOLLA rakenteiden ja sanaston kertaaminen, kuullunymmärtämisen, tekstin ymmärtämisen ja ainekirjoituksen harjoittelu 10. RAB310 Ranskan opintomatka koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA kirjalliset ja/tai suulliset ennakkotehtävät, matka kohdekieliseen maahan, matkan aikana suoritettavat kulttuuri- ja sanastotehtävät, loppuraportti Suoritusjärjestys: toisen kurssin jälkeen 11

12 ESPANJA (EAB3) (B3-ESPANJA) 1. EAB31Hyvää päivää, hauska tutustua valtak. syv. perustiedot kielten opiskelusta ja oppikirjan käytöstä, puheviestintä, itsestä kertominen ja toiselta kysyminen 2. EAB32 Näin asiat hoituvat valtak. syv. ihmissuhteet: suku, ystävät, elämään liittyvät rutiinit: ostoksilla käynti, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalvelut, puheen ymmärtäminen ja puhuminen 3. EAB33Vapaa-aika ja harrastukset valtak. syv. nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-aika ja harrastukset ja niitten yhteydessä käytettävät palvelut, kirjoittaminen lyhyiden, kurssin aihepiireihin liittyvien viestinnällisten tehtävien avulla 4. EAB34 Meillä ja muualla valtak. syv. oma maa ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet, kirjoittaminen yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla 5. EAB35 Ennen ja nyt valtak. syv. elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi terveys ja hyvinvointi, kirjoittamisen harjoittelu viestinnällisten tehtävien avulla 6. EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat valtak. syv. koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmat, 7. EAB37 Kulttuuri Valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA KANNAKSEN LUKIOSSA Kurssilla perehdytään politiikka-, yhteiskunta- ja ympäristönsuojeluaiheisiin teksteihin. Tutustumme muutamiin Etelä-Amerikan maihin ja niiden kulttuuriin. Käymme myös läpi hieman kevyempää ja jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa sanastoa: aiheina kotityöt ja vaateostoksilla käynti. Harjoittelemme uusia verbimuotoja: futuuria ja konditionaalia. 8. EAB38 Yhteinen maapallomme Valtak. syv. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA KANNAKSEN LUKIOSSA 12

13 liikunta ja terveys, sekä työelämään liittyvää sanastoa. Harjoitellaan CV:n kirjoittamista ja työpaikkahaastatteluja. Uusina kielioppiasioina: subjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti ehtolauseissa, relatiivipronominit, epäsuora kerronta. Harjoitellaan ilmaisemaan perusteltuja mielipiteitä. 9. EAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia Koulukoht. sov. JÄRJESTETÄÄN LUKUVUONNA KANNAKSEN LUKIOSSA rakenteiden ja sanaston kertaaminen, kuullunymmärtämisen, tekstin ymmärtämisen ja ainekirjoituksen harjoittelu 10. EAB310 Espanjan opintomatka Koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA kirjalliset ja/tai suulliset ennakkotehtävät, matka kohdekieliseen maahan, matkan aikana suoritettavat kulttuuri- ja sanastotehtävät, loppuraportti Suoritusjärjestys: B3-kielessä kolmannen kurssin jälkeen MATEMATIIKKA (MAB) (LYHYT OPPIMÄÄRÄ) 1. MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt pakollinen suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen Muita mahdollisia sisältöjä: prosenttilaskentaa, polynomien peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssit 2. MAB2 Geometria pakollinen kuvioiden yhdenmuotoisuus, mittakaava, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa Muita mahdollisia sisältöjä: yksikkömuunnoksia, taitojen soveltaminen käytännön ongelmissa 3. MAB3 Matemaattisia malleja I pakollinen lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen sekä mallien kuvaajat, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla Muita mahdollisia sisältöjä: suoran kulmakerroin ja yhtälö, epäyhtälö, yhtälöpari 13

14 4. MAB4 Matemaattinen analyysi pakollinen polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, paraabeli, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen, graafisia ja numeerisia menetelmiä Muita mahdollisia sisältöjä: tangentin kulmakerroin, kuvaajien tulkintaa, soveltavia tehtäviä 5. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys pakollinen jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, diagrammit, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä Muita mahdollisia sisältöjä: tilastollisen aineiston kokoaminen, käsitteleminen ja tulkitseminen, binomitodennäköisyys, laskimen käyttö 6. MAB6 Matemaattisia malleja II pakollinen kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa Muita mahdollisia sisältöjä: yhtälöryhmät, soveltavat tehtävät 7. MAB7 Talousmatematiikka valtak. syv. indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla Muita mahdollisia sisältöjä: prosenttikäsitteen syventäminen 8. MAB8 Matemaattisia malleja III valtak. syv. trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo, kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla Muita mahdollisia sisältöjä: sini- ja kosinilause 9. MAB9 Kohti ylioppilaskirjoituksia 1 koulukoht. sov. lausekkeet ja yhtälöt, geometria, lineaarinen ja eksponentiaalinen malli, derivaatta, prosenttilaskenta MATEMATIIKKA (MAA) (PITKÄ OPPIMÄÄRÄ) 1. MAA1 Funktiot ja yhtälöt pakollinen potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio Muita mahdollisia sisältöjä: lukujoukot, prosentti, lineaarisen yhtälön ratkaisu, verranto 14

15 2. MAA2 Polynomifunktiot pakollinen polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 3. MAA3 Geometria pakollinen kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, mittakaava, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Muita mahdollisia sisältöjä: geometrinen todistaminen 4. MAA4 Analyyttinen geometria pakollinen pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän, ja paraabelin yhtälö, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöpari ja sen sovelluksia, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta Muita mahdollisia sisältöjä: kahden muuttujan epäyhtälön ja epäyhtälöryhmän ratkaisu, optimointi 5. MAA5 Vektorit pakollinen vektorien perusominaisuudet, kantavektorit, vektorien yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, vektorien välinen kulma, suorat ja tasot avaruudessa Muita mahdollisia sisältöjä: geometriset ja fysikaaliset sovellukset 6. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot pakollinen diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma 7. MAA7 Derivaatta pakollinen rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen Muita mahdollisia sisältöjä: rationaalifunktioiden määrittely- ja arvojoukot, suoran kulmakertoimen ja nopeuden yhteys derivaattaan, korkeamman asteen derivaatat 8. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot pakollinen juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio ja sen derivaatta, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatta 9. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot pakollinen suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, 15

16 trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, geometrinen jono ja summa Muita mahdollisia sisältöjä: yksinkertaisia trigonometrisia laskukaavoja, matemaattinen induktio 10. MAA10 Integraalilaskenta pakollinen integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen Muita mahdollisia sisältöjä: tiheysfunktio ja kertymäfunktio, 11. MAA11 Lukuteoria ja logiikka valtak. syv. Edellyttää kurssien MAA1 ja MAA2 sisältöjen hallintaa. lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi Muita mahdollisia sisältöjä: lukujärjestelmät 12. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä valtak. syv. Edellyttää kurssin MAA7 sisältöjen hallintaa. absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala 13. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi valtak. syv. Edellyttää kaikkien pakollisten kurssien sisältöjen hallintaa. funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit Muita mahdollisia sisältöjä: murtofunktioiden asymptootit, kuvaajia, yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä 14. MAA14 Kohti ylioppilaskirjoituksia 1 koulukoht. sov. yhtälönratkaisu, derivaatta, integraalilaskenta ja sen sovellukset, geometria 16. MAA16 Talousmatematiikka koulukoht. sov. Ei tarjota lukuvuonna , opiskelijat voivat valita lyhyen matematiikan vastaavan kurssin MAB7. Kurssi on yhteinen matematiikan lyhyen oppimäärän samannimisen kurssin (MAB7) kanssa. indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla prosenttikäsitteen syventäminen Arviointi: Numeroarviointi BIOLOGIA (BI) 1. BI1 Eliömaailma pakollinen 16

17 Evoluutio. Eliökunnan luokittelu. Ekologia.. 2. BI2 Solu ja perinnöllisyys pakollinen Solujen rakenne ja toiminnot. Lisääntyminen. Perinnöllisyystiede.. 3. Ympäristöekologia valtak. syv. Ihmisen vaikutukset aineiden kiertoon. Biodiversiteetin uhat. Suomalaisia ekosysteemejä. Kestävä kehitys.. 4. BI4 Ihmisen biologia valtak. syv. Ihmisen ruuansulatus, verenkierto, hengitys, kuonaneritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho, hormonit, hermosto, aistit, lisääntyminen ja puolustusmekanismit.. 5. BI5 Bioteknologia valtak. syv. Geenitekniikan perusteet. Biotekniikka jalostuksessa ja lääketieteessä. Mikrobit ja biotekniikka. Bioteknologian riskit, etiikka ja lainsäädäntö.. 6. Kohti ylioppilaskirjoituksia kouluk. sov. Kurssilla tarkastellaan lukion biologian oppimäärän keskeisiä aihekokonaisuuksia ja niiden keskinäisiä kytkentöjä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ainereaaliin osallistujille.. MAANTIEDE (GE) 1. GE1 Sininen planeetta pakollinen Planeetta Maa. Ilmakehän rakenne ja ilman liikkeet. Veden kiertokulku. Meren virtaukset. Sää ja ilmasto. Maanpinnan endo- ja eksogeeniset tapahtumat. Maapallon biomit.. 2. GE2 Yhteinen maailma pakollinen Kulttuurimaantieteen olemus. Väestömaantiede. Luonnonvarojen maantiede. Kaupunkimaantiede. Teollisuuden, liikenteen ja maailmankaupan maantiede. Maisemamaantiede. Suunnittelumaantiede. 17

18 . 3. GE3 Riskien maailma valtak. syv. Luontoon ja sen toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet. Ihmisen aikaansaamat ympäristöuhkat. Väestönkasvuun liittyvät uhkat. Sosiaaliset uhkat. Teknologiset uhkat.. 4. GE4 Aluetutkimus valtak. syv. Tutkimusaineistot ja niiden hankinta. Paikkatietojärjestelmä tiedon analysoinnissa. Tutkimustulosten esittämisen keinot. Opiskelijan tekemä oma aluetutkimus.. FYSIIKKA (FY) 1. FY1 Fysiikka luonnontieteenä pakollinen fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset, energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa, kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys Syventävät kurssit Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla, tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä matemaattisten ja graafisten menetelmien avulla, rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen, tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla, tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin, tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan, tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla, tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin. Suositeltava syventävien kurssien suoritusjärjestys on sama kuin kurssien numerojärjestys. 2. FY2 Lämpö valtak. syv. kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat 3. FY3 Aallot valtak. syv. harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, 18

19 taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit, ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen 4. FY4 Liikkeen lait valtak. syv. liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia 5. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio valtak. syv. momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö 6. FY6 Sähkö valtak. syv. sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi 7. FY7 Sähkömagnetismi valtak. syv. magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus 8. FY8 Aine ja säteily valtak. syv. sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu 9. FY9 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. pakollisen ja syventävien kurssien sisältöihin liittyviä tehtäviä ja yotehtäviä 10. FY10 Fysiikan työkurssi koulukoht. sov. Tarjotaan Kannaksen lukiossa lukuvuonna fysiikan eri kursseihin liittyviä kokeellisia ryhmätöitä 19

20 KEMIA (KE) 1. KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia pakollinen orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpi-yhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia, orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus, erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus ja niihin liittyviä peruslaskuja, orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita arkielämän lähtökohdista 2. KE2 Kemian mikromaailma valtak. syv. alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä, elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit, hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava, kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet, atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne, isometria 3. KE3 Reaktiot ja energia valtak. syv. kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia, stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa, reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 4. KE4 Metallit ja materiaalit valtak. syv. sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi sekä niihin liittyviä laskuja, hapettumis-pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet, bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit 5. KE5 Reaktiot ja tasapaino valtak. syv. reaktiotasapaino, happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja liukoisuustasapaino, tasapainoon liittyvät graafiset esitykset ja laskut 6. KE6 Kohti ylioppilaskirjoituksia koulukoht. sov. Mahdollinen keskittyminen tiettyihin osa-alueisiin sovitaan kurssiin osallistuvien opiskelijoiden kanssa. 7. KE7 Työkurssi koulukoht. sov. EI TARJOTA LUKUVUONNA Kemian keskeisiin työ- ja tutkimusmenetelmiin tutustuminen käytännön laboratoriotöiden avulla USKONTO (UE) 1. UE1 Uskonnon luonne ja merkitys pakollinen uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon ydinkysymykset, uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa, Raamattu pyhänä kirjallisuutena, yleispiirteet 20

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

3. Yhteisön etiikka (et3) Keskeiset sisällöt yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ihmisen elämän piirteinä

3. Yhteisön etiikka (et3) Keskeiset sisällöt yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ihmisen elämän piirteinä 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Se hyödyntää ihmis-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä pidetään luonnollisina,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot