Hyv.ltk Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010"

Transkriptio

1 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk Liite 3 Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus Yleistä 1.1. tilaaja-tuottaja -toimintamalli hyvinvointipalveluissa 1.2. hyvinvointilautakunnan kokonaiskatsaus ja talousarvion 2010 toteutuminen 2. Palvelualueittainen tarkastelu: Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna, arvio tavoitteiden toteutumisesta (BSC / asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous), talouden toteutuminen ja toteutunut palvelutilaus 1-12/2010 (ostot omalta tuotannolta ja ostot ulkoa) 2.1. sosiaalipalvelut 2.2. vanhuspalvelut 2.3. terveyspalvelut 2.4. päivähoitopalvelut 2.5. opetuspalvelut 2.6. kirjastopalvelut 2.7. vapaa-aikapalvelut 2.8. kulttuuripalvelut 3. Hyvinvointilautakunnan ja jaostojen tuloslaskelmat 1-12/2010 sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoa ostot erikoissairaanhoito tuet ja avustukset sisäiset ostot palvelutuotannosta tuoteryhmävertailut (sote) Oheismateriaalina palvelusopimuksen mukaiset palvelutuotannon raportit: palvelutuotannon tuloslaskelmat 1-12/2010 toteutuneet suoritemäärät 1-12/2010

3 1. Yleistä Kiimingin kunnassa on siirrytty tilaaja-tuottaja järjestelmään alkaen. Järjestelmässä organisaatio on jaettu tilaajaorganisaatioon ja tuottajaorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopimuksilla toimintaa ohjataan. Kullekin palvelualueelle on laadittu palvelusopimukset, jotka on hyväksytty palvelujohtokunnassa ja hyvinvointilautakunnassa. Lisäksi on laadittu erilliset palvelusopimukset sivistyspalveluiden osalta kunnan oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien palveluntuottajien kanssa (kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut). Palvelusopimuksissa on määritelty mm. tuotettavat palvelut, niiden hinta, määrä ja laatu sopimuskaudelle Sosiaali- ja terveyspalveluiden oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien palveluntuottajien kanssa on tehty erilliset sopimukset. Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi toimintasääntöuudistuksen. Toimintasäännön muutoksen myötä talousvaliokunta, strategiavaliokunta, sosiaali- ja terveysjaosto, sivistysjaosto, kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto lakkautettiin vuoden 2010 lopussa ja tilalle perustettiin talous- ja strategiavaliokunta sekä yksilöasioiden jaosto Tilaaja-tuottaja- toimintamalli hyvinvointipalveluissa Kiimingin kunnan hyvinvointipalvelut ovat toimineet alkaen yhdessä prosessissa, joka rakentuu kahdeksasta palvelualueesta: terveys-, sosiaali-, vanhus-, päivähoito-, opetus-, vapaa-aika-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointipalveluissa perusajatuksena on asiakkaan näkökulma elämänkaari- mallia toteuttamalla. Uudella toimintamallilla on pyritty yhä parempaan palveluiden laatuun, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Viranhaltijoiden työssä on korostunut hyvä yhteistyö ja hyvinvointipalveluiden laajennettu johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Säännöllinen palaverikäytäntö on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi tilaajan ja tuottajan yhteistyön kehittämisessä.

4 Hyvinvointipalveluiden tilaajaorganisaatio muodostuu viranhaltijoiden osalta tilaajajohtajasta (sivistystoimenjohtaja) ja tilaaja-asiantuntijasta (sosiaali- ja terveysjohtaja). Tilaajajohtaja toimii esittelijänä hyvinvointilautakunnassa ja sivistysjaostossa, tilaaja-asiantuntija sosiaalijaostossa. Hyvinvointipalveluiden palvelutuotantoa johtaa omat palvelujohtajansa sekä sivistyspalvelutuotantoalueella että sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoalueella. Kaikilla palvelualueilla on omat palvelupäällikkönsä. Tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot ovat omaksuneet hyvin roolinsa, keskinäinen yhteistyö ja luottamus on parantunut entisestään. Tilaaja on määritellyt asiakkuuteen, prosesseihin ja rakenteisiin, henkilöstöön sekä talouteen sovellettavat kriittiset t, arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetason vuodelle Palvelutuotannon tavoitteena on pystyä vastaamaan näihin kriteereihin ja täyttämään tavoitetason niiltä osin, kuin se koskettaa omaa palvelutuotantoa. Palvelusopimuksissa on määritelty talousarviokirjaa täsmällisemmin niistä arviointikohteista ja mittareista, joista palvelutuotanto raportoi sovitusti tilaajalautakunnalle Hyvinvointilautakunnan kokonaiskatsaus ja talousarvion 2010 toteutuminen Kuluneen tilikauden toimintaa on leimannut talouden tasapainottamisen haasteet. Hyvinvointipalveluiden osalta kunnan talouden haasteisiin on haluttu vastata yhteistyön ja kehittämisen näkökulmasta huomioiden uuden Oulun toimintojen yhteensovittamisen tarpeet. On pyritty löytämään uusia tapoja ja rakenteita palveluiden tuottamiseen. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on valmisteltu ja saatettu päätöksentekoon tavoitteiden mukaisesti vuoden 2010 aikana. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvitys valmistui keväällä 2010 ja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kokonaisselvitykset syksyllä Kaikki palvelurakenneselvitykset hyväksyttiin valtuustossa selvitystyöryhmän toimenpide-esitysten mukaisesti. Kehitysvammahuollon asumispalveluyksikön ja ensihoidon kilpailutus toteutettiin syksyllä Talouden tasapainottamisohjelman lisäksi vuoden aikana toiminnassa on merkittävästi näkynyt uuden Oulun valmisteluun, hyvinvoinnin monialaisuuteen ja eri palvelualueiden rakenneselvityksiin liittyvät tehtävät. Hankkeiden koordinaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota. Selvitysten mukainen toimintojen keskittäminen, laadun parantaminen, tarveselvitykset sekä tuotteiden ja BSC- mittareiden kehittäminen on ollut myös keskeistä. Laadun arviointi on edennyt erinomaisesti varhaiskasvatus-, opetus- ja vanhuspalveluissa. Hyvinvointilautakunnan tilikauden toteuma on 100,69 % ( ). Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessin tulos ilman poistoja tilaajan kokonaisuutena on toteutunut 99,71 %, sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen prosessin 101,61 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksutuotot ovat toteutuneet noin 13,84 % arvioitua pienempänä ja toimintakulut 0,49 % arvioitua pienempänä. Tilaajan toimintakulut sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat toteutuneet 99,71 %, mikä on kokonaisuutena lähes 0,49 % alle tavoitetason. Toimintatuotot jäävät tavoitteesta noin 13,84 %. Erikoissairaanhoito on toteutunut ajalla ,09 %, alle arvioidun. Erikoissairaanhoidon laskutus 1-12/2010 oli Perusterveydenhuollon vuodeosaston menot alittuivat arvioidusta. Toteuma 81,48 % , alle arvioidun. Oman tuotannon ostot toteutuvat euromäärissä palvelusopimuksen mukaisena opetus- kirjastovapaa-aikapalveluissa. Ylitystä oli vanhuspalveluissa 1,4%, terveyspalveluiden 5,2% ( ), päivähoitopalveluiden 4,4% (oma tuotanto yhteensä 4,4 % , lasten kotihoidon tuet ylitys 19%, ), sosiaalipalveluiden 9,3 % palvelualueella (tuet ja avustukset 31,8% ). Päivähoidon lisäksi merkittävin ulkoa osto sivistyspalveluissa tapahtuu kulttuuripalveluissa, mikä on sidottu kuntien väliseen osakassopimukseen ja tehtyyn palvelusopimukseen. Yleisten kulttuuripalveluiden ylitys johtuu kustannuspaikkarakenteen muutoksesta.

5 Henkilöstön lomautukset oli laskettu mukaan palvelutuotannon palvelutarjouksiin ja sittemmin myös lautakunnan talousarvioon Lomautusten peruminen tuli huomioida kompensoimalla saatu ylimääräinen valtionosuus palvelutuotannolle, eikä se vaikuttanut tilaajalautakunnan ja palvelutuotannon keskinäisiin palvelusopimuksiin. 2. Palvelualueittainen tarkastelu 2.1. Sosiaalipalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Tilaajan kokonaisuudessa asumispalvelumenot (yli ja alle 65v) ovat kasvaneet n. 30 % v aktiivisen laitoshoidosta avohoitoon siirtämisen johdosta. Muutos heijastuu terveyspalveluissa vuodeosastohoitoon ja psykiatriseen laitoshoitoon. Alle 65-vuotiaiden asumispalvelun tarkempi erittely on käynnistänyt mielenterveyspalveluihin uuden toimintatavan etsimisen. Matkojen yhdistämistoiminta, jonka piti alkaa kesällä ja viimeistään 1.9. Oulun MPK:n kanssa, ei ole päässyt alkamaan Oulun sisäisistä viiveistä johtuen. Sosiaalipäivystys on seudullisena yhteistyönä kilpailutettu, Haukipudas hoiti kilpailutuksen. Uutena toimijana aloittaa Nuorten Ystävät. Koska kysyntää lapsiperheapuun sosiaalipalvelusta on ollut vähän, palveluseteliä on laajennettu synnytyksen jälkeiseen kotiapuun ja laajenee v kaikille alle kouluikäisten lasten perheille. Syrjäytymisvaarassa olevien tukitoimia on tehostettu. Kaikki alle 25-vuotiaat ovat aktivoinnin piirissä. Aktivointitoimien piirissä on 90 % yli 500pv työmarkkinatukea saaneista (ns. sakkolistalaiset). Se on hieman laskenut II-osavuosikatsauksesta (95%). Tavoite 80 % on kuitenkin saavutettu. Pitkäaikaistyöttömien palveluohjaus on tehostunut, kun tehtävään saatiin määräaikainen työntekijä. Toimet on toteutettu yhteistyössä Työpajan kanssa. Toimeentulotukimenoissa ja työmarkkinatuen menoissa (ns. sakkomaksut) on tapahtunut merkittävää pienentymistä (n ) edelliseen vuoteen verrattuna. Nuorten osalta yhteistyö on tiivistynyt TsekPoint-toiminnan ansiosta. Lapsiperheiden kotipalvelu on loppunut lähes kokonaan, koska kysyntää ei ole. Uutta toimintatapaa entisen rinnalle kehitetään palvelusetelin laajennuksella v Vammaispalvelulain perusteella on vahvistettu uudet toimintaperiaatteet. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Hyvä ja asiakaslähtöinen palvelu Hyvinvointiturvallisuus toiminnan järjestelyissä Asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöinen palvelu Palveluiden saatavuus Asiakaskysely Käsittelyaika lakien ja asetusten mukainen: Toimeentulotuki Tehdään 2010 Toimeentulotuki: - kiireellinen 2 arkipv, - muut 7 arkipv Toteutettu 11/2010 Toteutunut 100 %. Lastensuojelu Lastensuojeluilmoituk set: - jatkotoimista päätös 7 arkipv Toteutunut 95 %. Toteutunut 90 %.

6 Vammaispalvelu Vammaispalvelu: -päätös 3 kk 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Lapsiperheiden hyvinvointi Avohuollollinen lastensuojelu Valtakunnallinen vertailu Avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0-17-vuotiaiden määrä, % vastaavanikäisest ä väestöstä Avohuollon tukitoimien piirissä 5.48% vastaavan ikäisestä väestöstä Valtakunnallinen vertailu ei vielä saatavilla. Huostaanotettujen määrä Huostaanotettujen /kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä % vastaavanikäisest ä väestöstä Alle 0,7 % alle 18-v. määrästä Toteutunut, (0,23 % alle 18-v. määrästä). Syrjäytymisvaaran väheneminen Nuorten alle 25-v. työttömyys Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Kaikki aktivoinnin piirissä, 100 % Toimeentulotuen piirissä olleista on 100% aktivoinnin piirissä Pitkäaikaistyöttömyys Yli 500 pv työttömänä olleiden määrä ja muutos vuositasolla Aktivoinnin piirissä 80 % Yli 500pv työmarkkinatukea saaneista (= ns. sakkolistalla olevat) 90% aktivoinnin piirissä 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Työhyvinvointi Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Henkilöstö kysely (asteikko 1-5) Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti vuosittain Tasolla 4 Käyty 100 % loppuvuodesta 2009, seuraavat sovittu helmikuulle 2011 Toteutunut 3,83 Koulutuspäivien määrä/hlö 3-10 pv/hlö 3,17 pv/hlö 4. TALOUS

7 Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen: - kokonaismenojen hallittu kasvu - vaikuttavuus Toimeentulotukimeno jen kasvu Pitkäaikaisesti toimeentulotuella olevien määrä Bruttomenot, /kotitalous Yli vuoden toimeentulotukea saavat %/ asukkaista P-P verrokkikuntien tasolla Kehitys laskeva Bruttomenot 1302 /kotitalous, vertailutieto ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla

8 Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut 107%. Ylitystä on sosiaalityön avustuksissa, ylityksestä suurin osa selittyy maksuun langenneista takautuvista menoeristä. Myös vammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat merkittävästi ylittyneet arvioidusta. Toimeentulotuen menot ovat sen sijaan merkittävästi arvioitua pienemmät. Perhetyön lastensuojelulliset kotikäynnit ovat toteutuneet 89 % arvioidusta tuotemäärästä. Lapsiperhekotipalvelun käynnit ovat jääneet merkittävästi tavoitteesta kysynnän puuttuessa, toteuma 18 %. Kehitysvammahuollossa oman toiminnan tilapäishoidon väheneminen johtuu asiakaskunnan tarpeiden muutoksesta. Sosiaalipalveluiden oman toiminnan toimintakate on alijäämäinen. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamistoimenpiteet on päätetty valtuuston hyväksymässä muodossa. Alkuvuonna päätetty yhteistyö Oulun Matkapalvelukeskuksen kanssa on viivästynyt. Kuljetuspalvelujen määrärahan ylitys on , koska talousarviossa arvioitu kustannussäästö syntyvän MPK yhteistyön kautta jäi toteutumatta. Merkittävimpiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat olleet: - Laitoshoidon purkaminen: Kehitysvammaisten siirto laitoksesta avohuoltoon on paitsi tuonut säästöä (n ) myös elämänlaadun paranemista. - Kehitysvammaisten uusi ryhmäkoti on kilpailutettu ja yhteistyö käynnistyy Caritas-säätiön kanssa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

9 2.2. Vanhuspalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Tilaajan kokonaisuudessa vanhustyö on toteutunut arvioidusti. Vuodeosastomenot ovat vähentyneet, eikä Kuntoutussairaalassa ole pitkäaikaishoidossa ketään. Laitoshoito ja palveluasuminen, jotka ovat olleet yli 75-vuotiaiden kohderyhmässä valtakunnan prosentuaalisiin tavoitteisiin nähden liian suuria, ovat hieman vähentyneet: laitoshoito 0,3% ja palveluasuminen 0,7%. Kotona asuvien osuus nousi prosentin (1%) lähemmäs tavoitetasoa. Yöhoidon kustannustason nousu oli vain kaksi prosenttia (2%) (kilpailutus). Lautakunnan vahvistamat asumispalvelujen maksuperusteiden muutokset, laitoshoidossa hoitotuen saaminen ja vanhusten yleinen maksukyvyn paraneminen ovat nostaneet tuotannon maksutuottoja (n. 4 %), mikä näkyy tuloksessa. Vanhustenhuollon kokonaisuus on tavoitetasolla. Senioritalon käyttöönotto on toteutunut tavoiteaikaa myöhemmin, mikä näkyy osittain tuotemäärissä. Ryhmämuotoisen asiakastoiminta on toteutunut. Sen avulla on yksilökontaktien vähentäminen mahdollista ja seurauksena asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin kasvu. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut Hyvä ja asiakaskeskeinen hoito Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Hoidon porrastuksen Effica, Rava, Jokainen vanhus Ok toteutuminen Väestö-tiedot, oikealla hoitopaikalla kriteerien mukaan SAS-ryhmän arvio Asiakas-/omaistyytyv äisyys HyväHenki -kysely Tavoite vähintään 3,5 Jaarankartanon asukkaiden omaisille, keskiarvo 4,16 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Ennalta ehkäisy Ennalta ehkäisevien kotikäyntien määrä Avohoidon ensisijaisuus Palveluasumisen määrä Palvelutarpeen arviointiin pääsy Kuntouttavan päivätoiminnan määrä Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden lkm Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien lkm Omaishoidon tukea saavien määrä Palveluasunnoissa asuvien määrä Effica, Väestötiedot Käynnit kaikille vuotta täyttäville ei-palvelujen piirissä oleville Effica, väestötiedot Effica-tilasto Väestötiedot Asiakaslaskenta, Effica Väestötiedot Väestötiedot, asiakaslaskenta, Effica Väestötiedot, asiakaslaskenta, Effica Väestötiedot Asiakaslaskenta, EfficaVäestötiedot Kaikki 75 vuotta täyttäneet 7 vrk:n sisällä 2 tav. ryhmää/vuosi 2 veteraanien ryhm. Yli 75-vuotiaista % kotona Säännöllisen kotihoidon piirissä:13 14 % 75v. täyttäneistä, 5-6 % 75 vuotta täyttäneistä 5-6 % yli 75-v. asuu palveluasunnoissa Tehty kaikille halukkaille, osa ryhmämuotoisena Ok 4 ryhmät tot. 87,90% 10% 6,7% 7,9%

10 Laitoshoidon määrä Laitoshoidossa olevien määrä Väestötiedot Asiakaslaskenta, EfficaVäestötiedot 3 % yli 75-v laitoshoidossa 4.2%

11 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Työhyvinvointi Hyvä-Henki -kysely 3-4 4,08 Kehityskeskustelut 100% 100% Ammattitaito Pätevän henkilöstön Vastaa suosituksia Ok määrä Täydennyskoulutuksen Tieto ei vielä määrä saatavissa. Koulutuspäivien määrän lakisääteinen seuranta 3-10 koulutuspäivää/vuosi, työn vaativuuden mukaan 4. TALOUS Tehokkaasti järjestetyt palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Vanhustenhuollon Alle verrokkikuntien Ei tiedossa. oman tuotannon keskiarvon hinta Kilpailutetut ostopalvelut Vanhustenhuollon kustannukset / yli65v verrokkikunnissa (Oulu,Kempele,H-pu das) Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oman toiminnan palvelutilauksen toteuma on koko vuoden osalta n. 101,5 %. Tilapäisen kotihoidon toteuma, seniorineuvola- ja vastaanottokäynnit ovat vähentyneet sekä kesäsulusta että viivästyneen senioritalon valmistumisesta johtuen. Palveluja on pystytty tarjoamaan kysyntää vastaavasti. Kotona selviytyvien määrä on kuitenkin hivenen lisääntynyt. Intervallihoito on ylittynyt tavoitetasosta ja laitoshoito on vähentynyt. Kotona selviytymisen tukeminen etenee hiljalleen valtakunnallisten suositusten suuntaan. Asumispalvelujen toteumassa on ensimmäisen kerran erotettu alle 65-vuotiaat omaksi ryhmäkseen, mikä näkyy nyt vanhustyössä menojen laskuna. Siihen ryhmään kuuluivat aiemmin myös mielenterveyssyistä asumispalveluun sijoitetut. Talousarviossa hyväksytyn tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin käyttöönotto on alkanut. Hyväksyttyjä toimijoita on kolme. Vanhuspalveluiden oman toiminnan toimintakate on ylijäämäinen johtuen asiakasmaksutulojen kasvusta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

12 2.3. Terveyspalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Terveyspalvelujen kokonaisuus toteutuu hyvin. Oman tuotannon ostot ylittyivät 7 %. Erikoissairaanhoidon käyttö oli 10,563m ja varatusta jäi n euroa muun toiminnan katteeksi. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa ei ole lainkaan pitkäaikaispaikoilla kiiminkiläisiä. Siirtymää on ollut laitoshoidosta vanhusten asumispalveluihin. Samoin on siirtymää psykiatrisen laitoshoidon osalta mielenterveyden asumispalveluihin. Hoitotakuuajat toteutuvat suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Pidennettyjen aukioloaikojen asiakasmäärä on toteutunut kysynnän mukaisesti. Tukeva-hankkeen osana toteutettiin TsekPoint- neuvontapisteen pilotointi, joka onnistui hyvin. Toimintatapa hyväksyttiin seudulla juurrutettaviksi valittujen hankkeiden joukkoon. Pilotoinnissa kehitetty toimintamalli on vakiintunut monialaisen yhteistyön työtavaksi. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Asiakkaan kokema hyvinvointi Palvelujen hyvä laatu Asiakaskysely Tavoite Hyvä (4) Hyvinvointiturvallisuus Oikea-aikainen hoito Hoidon tarpeen arvio kiireellisissä tapauksissa (hoitotakuuajat) 3 arkipäivää. Suun terveydenhuollossa 4. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminna ssa 3.5. Toteutui 1-2 päivässä. Hoidon järjestäminen kiireettömissä tapauksissa 3 kk. Suun terveydenhuolto 6 kk. Toteutui 20 päivän sisällä. Ei toteutunut, jono keskimäärin 6 kk 6 pv. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kansantautien ennaltaehkäisy Tautikohtainen ryhmäohjanta Toteutui tilatut 4 ryhmää. Ennaltaehkäisyn rakenteiden vahvistaminen Ryhmätoiminta lisääntyy (yli 4 ryhmää/vuosi) Joustava palvelutuotanto avohoidon vastaanotolla Hoidon saatavuus ja oikea-aikaisuus Yhteydensaanti Pidennetyt aukioloajat Lääkärin vastaanotto-aikojen saaminen omaan terveyskeskukseen Välittömän puhelinyhteyden saannin onnistuminen Asiakas saa yhteyden saman päivän aikana. Toteutui. Kysyntää vastaava Toteutui, Asiakkaiden määrä tarjonta. 294 asiakasta. Päivystyskäyntien Alle 15 %. Toteutui, 14 %. (Osyp) osuus lääkäreiden vastaanotto-käynn eistä

13

14 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön Vähintään 3-4. hyvinvointi Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Kehityskeskustelut Toteutui, 3,8. Kehityskeskustelut toteutuneet 100 %. Optimaalinen henkilöstörakenne - henkilöstöresurssit Henkilöstön osaaminen - täydennyskoulutus Henkilöstön määrä Koulutuspäivien määrä Henkilöstön määrä vastaa suosituksia koulutuspäivää/vuosi, työn vaativuuden mukaan. Ei vastaa suosituksia ehkäisevissä palveluissa; hammaslääkärin 1,7, terveydenhoitajan 1,8 ja lääkärin yhden työpanoksen vajaus. Toteutui 4,2 koulutuspäivää/työnt ekijä. 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen: - terveydenhuollon kokonaisnettomenojen hallittu kasvu - perusterveyden-huollon kustannukset - erikoissairaanhoidon kustannusten hallittu kasvu Terveydenhuollon Kustannukset Tietoa ei saatavissa. brutto- ja nettomenot /asukas Perusterveyden-huoll on nettomenot Erikoissairaan-hoidon nettokustannukset Kustannukset /asukas Kustannukset /asukas Alle Oulun, Haukiputaan ja Kempeleen tason Alle Oulun, Haukiputaan ja Kempeleen tason Alle Oulun, Haukiputaan ja Kempeleen tason Tietoa ei saatavissa. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus oman tuotannon terveyspalvelujen kokonaisuudessa on toteutunut 5 % yli tavoitetason. Puheterapian ja mielenterveystyön asiakaskäynneissä on alitusta henkilöstövajeesta johtuen, mutta toisaalta mielenterveystyössä ryhmäpalveluita on tuotettu tilattua enemmän, koska palveluille on tarvetta sairaanhoitopiirin lakkautettua kyseisen toiminnan. Terveysneuvonnan ryhmäneuvoloita on toteutunut suunniteltua vähemmän, koska tuotettu määrä riittikin ko. ikäryhmän perheille. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä on toteutunut ennakoitua enemmän johtuen lisääntyneestä kysynnästä ja alkuvuoden pandemiarokotustoiminnasta. Suun terveydenhuollossa arvioidut tuotemäärät ovat ylittyneet, mutta siitä huolimatta palvelutuotanto ei ole ajoittain pystynyt vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen hoitotakuun rajoissa. Alihankintana toteutetut ostopalvelut ylittyivät Ostopalvelumenoja ovat nostaneet mm. yhteispäivystyksen ja laboratorion hintojen nousu sekä kuntalaisten palvelutarpeiden kasvu mm. erikoislääkäripalveluiden osalta. Terveyspalveluiden oman tuotannon tuloslaskelman tilikauden tulos on palvelutuotannon osalta alijäämäinen.

15 Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

16 2.4. Päivähoitopalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna: Päivähoitopalveluiden palvelurakennemuutos toteutui elokuun alusta suunnitellusti. Palveluja keskitettiin suurempiin yksiköihin. Välikylän päiväkoti, jossa on 108 paikkaa, aloitti ja viidestä tilapäisestä päiväkodista luovuttiin. Suljettujen yksiköiden myötä niistä poistui yhteensä 115 paikkaa. Tuokkosen päiväkodin remontti on aloitettu ja osa lapsista on sijoitettu remontin ajaksi muihin päiväkoteihin. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvitys valmistui 5/2010. Uudet yksityiset päiväkodit Satumetsä ja Loikkeliini aloittivat toimintansa syksyllä Päiväkotihoidossa hoitopäivät toteutuivat 10 % yli arvioidun yli 3-vuotiaiden osalta, mutta jäivät noin 7 % alle tavoitetason pienten alle 3-vuotiaiden osalta. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukimenot lisääntyivät n. 19 %. Ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten osalta ns. jatketun aukiolon kysyntä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi arvioituun verrattuna. Ryhmäperhepäiväkodit pystyivät vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Päivähoidon kysyntä ja tarjonta on kokonaisuudessaan tasapainossa, mutta suurimman kausivaihtelun (alkuvuoden ja kevään) aikana on palkattu lisähenkilöstöä. Päiväkodit, yksityiset päiväkodit mukaan lukien ovat täynnä. Päiväkotipaikkojen kysyntä on suurempaa kuin perhepäivähoidon. Perhepäivähoitopaikka pystytään järjestämään kaikille sitä haluaville. Erityistukea tarvitsevien hoitopaikat on saatu järjestymään sijoittamalla tukea tarvitsevia myös ostopalvelupäiväkotiin. Yksityisiin päiväkoteihin annetaan kiertävän erityslastentarhanopettajan palvelut. Päivähoitopalvelut on mukana Kuntaliiton käynnistämässä päivähoidon laadun kehittämishankkeessa, jossa kehitettiin toimipaikoittain varhaiskasvatuksen työmenetelmiä. Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin ja sen tulokset ovat Bsc-taulukossa. Yksityisten yksiköiden asiakastyytyväisyystulokset (asteikko 1-5): Ahomansikka 3,9, Mansikkamaa 4,2 ja ostopäivähoito Honkimaa 4,29. Tipitiin arviointi on sanallinen, eikä siten yhteismitallinen. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) 1. ASIAKAS Laadukas ja asiakaslähtöinen päivähoito Asiakkaiden kokema Asiakastyytyväisyys; palvelun laatu tavoite 4. Asiakastyytyväisyysky sely (asteikko 1-5) Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalv elut 4,02 Tyytyväisyys lapsen hoitopaikkaan 4,48 Varhaiskasvatus-suu nnitelmien laadinta ja seuranta Laadittujen varhaiskasvatussuunnitelmien määrä Suunnitelmat laadittu 100 % Tavoite toteutunut, mikäli asiakkuus kestänyt yli 3 kk Päivähoitopalvelujen saatavuus Päivähoitopaikkojen määrä eri hoitomuodoissa vastaa kysyntää Päivähoitopaikka säädettyjen aikarajojen puitteissa ja toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu vähint. 90 %. Perhepäivähoitajien määrä hoitomuodon kysynnän mukainen. Toteutunut Tavoite toteutunut.

17 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toimiva palveluverkko Toteutunut Strategian mukainen palvelurakenne omassa tuotannossa (kunnall. päiväkoti ja perhepäivähoito) Päivähoitoyksikköje n määrä ja tuotanto-rakenne vastaa kysyntää Päivähoitopaikka säädettyjen aikarajojen puitteissa ja toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu vähint. 80 %. Strategian mukainen eri palvelumuotojen (ostopalvelu, yksityinen päivähoito, tukimuodot), monipuolisuus ja alueellinen tasapaino Palveluyksiköiden rakenne ja määrä eri hoitomuodoissa vastaa kysyntää: - yksityisten osuus/ kokonais-määrästä/ alue Perhepäivähoitajien määrä hoitomuodon kysynnän mukainen. Tavoite toteutunut. Ydinpalvelun ja tukipalvelun yhteistyön toimivuus Toimivat palaverikäytännöt Palaverikäytäntöjen suunnitelmallisuus Säännöllisesti ja suunnitellusti toteutuneet Säännölliset palaverit on pidetty. 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Optimaalinen Henkilöstön määrä henkilöstörakenne vastaa suosituksia Täydennyskoulutuks en määrä Tehtävien ja muutoksen vaatima osaaminen Työhyvinvointi: - esimiestaidot - alaistaidot - yhteistyötaidot Suositukset henkilöstön määrästä Koulutuspäivien määrän lakisääteinen seuranta Osaamiskartoitus Henkilöstökysely (asteikko 1-5) 3-10 koulutuspäivää/vuosi, työn vaativuuden mukaan Osaamiskartoitus käynnistetään Taso 4 Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Toteutunut vakinaisen henkilöstön ja pitkäaikaisten sjaisten osalta Toteuma tarkentuu henkilöstötilinpäätöks essä. Työn vaativuustarkastelut ovat toteutuneet. Tulos: Henkilöstö: taso 4,08 Strategiat ja toiminnan suunnittelu 3,93 Johtajuus 3,73 Kumppanuudet ja resurssit 3,28 Tulokset on käsitelty päivähoidon johtoryhmässä, tiimipalavereissa ja laadun arviointiryhmässä. Tulos osittain tarkastellaan tulevissa kehityskeskusteluiss a

18 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Päivähoidon Nettokustannukse Vertailutietoa ei nettokustannukset t/ 0-5v saada Lastenhoidon tukien nettokustannukset Päivähoidon tilat tehokkaassa käytössä Seudullinen vertailu (Oulu, Haukipudas ja Kempele) Täyttöaste Alle seudun verrokkikuntien keskiarvon Seudun keskitasolla. (seudun tietoja ei saatavilla) Täyttöaste 110 % Yksityinen pvkotihoito: Ka Kiiminki 6,83 ja kotihoidon 391 Toteutui 112,22 % Esiopetuksen hinta Käyttöaste Kustannus/6 v Käyttöaste > 85 % Alle valtakunnan keskiarvon Toteutui 85% päiväkodeissa ja 99 % ryhmäperhepäiväko deissa (pl.heinäkuu). Tieto ei ole saatavissa Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Hoitopaikat vähenivät rakennemuutoksessa elokuun 2010 alusta noin 115 paikalla. Oman tuotannon kokonaisoston määrä on ylittynyt arvioidusta 5%. (n hoitopäivää), mikä tarkoittaa n. 25 lapsen hoidon verran. Iltahoidon tarve kaksinkertaistui. Palvelut kyettiin tuottamaan palkkaamalla ryhmiin ja perhepäivähoitoon määräajaksi lisähenkilöstöä. Yksityinen päivähoito ja ostopäivähoito toteutuvat kuntastrategialinjausten mukaisena: kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloitti. Yksityisen hoidon tuella tuotetun päivähoidon osuus kokonaisuudesta on noin 26 %. Yksityiselle siirtyi kalliimmissa maksuluokissa olevia, mikä vähensi tuloja arvioidusta n Ostopalvelupäivähoidon sopimusta on jatkettu kesäkuun loppuun 2011, jolloin Honkimaan päiväkoti muuttuu oman tuotannon päiväkodiksi. Tuloslaskelman mukaan oman tuotannon päivähoitopalveluissa on n alijäämä. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Rakennemuutoksen toteuttaminen edellytti, ettei Vapakujan päiväkotia voitu vielä sulkea. Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

19 2.5. Opetuspalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Opetuspalveluiden keskeisenä haasteena on laadukkaan perusopetuksen toteuttaminen yhä kiristyvässä kuntataloudessa. Mittavista talouden tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kehittämiseen panostettiin vahvasti. Valtuuston linjaamat talouden tasapainottamistoimet valmisteltiin ja toimeenpantiin aikataulun mukaisesti. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 6/2010 ja perusopetuksen uusi tuntijako otettiin käyttöön alkaen. Oppimisen tuen strategian mukaisesti keskitetty erityisopetus on hajautettu lähikouluille ja Jaaranharjun erityiskoulu lakkautettu alkaen. Koulujen hallinnot on yhdistetty Huttukylän ja Ylikylän kouluilla ( ). Syyslukukauden alusta uudet koulukuljetusreitit ovat toteutettu tehdyn kilpailutuksen mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Toinen koulukuraattori on aloittanut elokuun alusta. Hankkeiden avulla kehitetään koulujen kerhotoimintaa ja oppilaanohjauksen osa-alueita. Oma palvelutuotanto on toteutunut lähes arvioidun mukaisesti. Perusopetuksen laadun arvioinnin kehittämishankkeessa on tehty koko kunnan perusopetusta koskeva itsearviointi keväällä ja koulujen itsearvioinnit syksyllä. Tulosten perusteella yksiköt kehittävät toimintaansa. Kehittämistoimien seuranta toteutetaan keväällä Arviointisuunnitelman mukaisen asiakaskyselyn perusteella ydintehtävässä on onnistuttu hyvin. Arviointisuunnitelman mukainen raportti on esitetty hyvinvointilautakunnalle ja kokonaisuudessaan Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC- mallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Laadukas ja asiakaslähtöinen perusopetus ja lukiokoulutus Hyvinvoinnin tuki Oppimistulokset Valtakunnallisten Keskiarvo vähintään kokeiden tulokset Oulun läänin arviointisuunnitelm keskitasoa an mukaisesti (englanti/ruotsi) Turvallisuus ja koulukiusaaminen Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Keskiarvo vähintään valtakunnan keskitasoa (matematiikka) Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Englanti, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 68,4, Oulun läänin ka 62,1). Ruotsi, 9 lk: tavoite yli-tettiin (Kiimingin ka. 69,0, Oulun läänin ka. 58,9). Matematiikka 6 lk: tavoite täytettiin (Kiimingin ka. 7+, valtakunnallinen ka. 7+) Matematiikka 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 7+, valtakunnallinen ka. 7-) Arviointisuunnitelman mukaisten kyselyiden vastausprosentit jäivät alhaisiksi: oppilaat 59,6 %, vanhemmat 18,7 % Ennaltaehkäisevän toiminnan määrä Turvallisuussuunnit elman toimivuus Turvallisuussuunnitel ma käydään läpi kaikissa yksiköissä joka syksy Turvallisuussuunnittelua on käsitelty rehtori-kokouksessa. Kaikilla perusopetuksen kouluilla on koulujen turvallisuus-suunnitelmat käsitelty henkilöstökokouksissa ja suunnitelmia on päivitetty tarpeen mukaan. Uudet opettajat on perehdytetty

20 Arviointikyselyn tulokset (asteikko 1-5) Oppimisen tuen strategian jalkaantuminen Vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,6 Oppimisen tuen strategian tavoitteiden toteutuminen vuoden 2010 osalta ja osassa kouluista on tehty poistumisharjoituksia. Turvallisuuteen liittyvien kysymysten vastausten keskiarvojen keskiarvo oli sekä oppilaiden että vanhempien osalta 4,06. Strategian tavoitteet on huomioitu lukuvuoden valmistelussa. Erityisopetuksen koordinaattori on nimetty. Jaaranharjun erityiskoulu on lakkautettu alkaen ja oppilaat ovat siirtyneet lähikouluille. Avustajatarpeet määritellään ja resurssit suunnataan koordinoidusti. Seurantajärjestelmät Sijoittuminen jatko-opintoihin Opintojen keskeyttäminen Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet/ edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet Lukio-opinnot keskeyttäneet lukioopiskelijat 100 % peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksissa Ensimmäisen vuoden aikana opintonsa keskeyttäneitä < 5 % 98,9 % sijoittui suoraan yhteisvalinnassa tai myöhemmin samana kesänä toiselle asteelle. Sijoittumattomat 2 oppilasta ovat aloittaneet lisäopetuksen. Tietoa ei ole saatavissa. Enintään 5 % keskeyttää opinnot Kiimingin lukiossa Vuoden 2010 aikana 8 % opiskelijoista keskeytti opinnot. Suurin osa keskeyttäjistä siirtyi iltalukioon tai muuhun lukioon. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toimiva palveluverkko Toteutuneet suunnitellusti. Strategian mukainen kouluverkko Kouluverkko- ja esiopetusselvi-tyks en mukainen eteneminen kouluverkkojär-jest elyissä Vuodelle 2010 suunnitellut investoinnit toteutuvat Kiiminkijoen koulun ja päiväkodin investoinnin tarveselvitys ja hankesuunnitelma on tehty.

21 Toiminnan järjestelyt Palveluiden saatavuus Palveluyksiköiden määrä ja koko Alakoulujen keskikoko kasvaa > 5 % ja kouluverkko tiivistyy strategian mukaisesti Palvelurakenneselvitys (KV 24.5.) Jaaranharjun erityiskoulu on lakkautettu ja Huttukylän ja Ylikylän koulut on liitetty hallinnollisesti yhteen. Hallinnollisesti itsenäisten alakoulujen keskikoko on kasvanut 37 %. Organisaatiomalli Kouluverkko- ja esiopetusselvitykse n mukainen eteneminen johtamisjärjestelyis sä Johtamisjärjestelmän muutos: Huttukylä-Ylikylä Jokiranta-Jaaranharju Huttukylän ja Ylikylän koulujen ja Jokirannan ja Jaaranharjun koulujen hallinnot on yhdistetty Jaaranharjun koulu on lakkautettu oppimisen tuen strategian mukaisesti alkaen. Hankkeiden ja projektien vaikuttavuus Hankerahoitus euroa/oppilas Hankkeiden myönteiset vaikutukset ydintehtävään Vähintään vuoden 2009 taso Ulkopuolinen rahoitus tukee kasvatus- ja oppimisprosessien kehittämistä Hankerahoitusta on saatu oppimisen tukeen , kerhotoimintaan , oppilaanohjauksen kehittämiseen ja laadunarviointiin Hankkeet kohdentuvat suoraan koulujen kehittämistoimintaan. Yhteistyö Toimivat palaverikäytännöt - hyv. palv. - si-va - rehtorikokoukset Yhteistyö palvelualueiden välillä tiivistyy Säännölliset kokoontumiset Hyv. jory, Si-Va jory kokoontuu säännöllisesti n. 3 viikon välein Päivähoito osaksi siv.palveluita ja eri hankkeiden yhteistyö säännöllistä 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Ammattitaito Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä Kehityskeskustelut Osaaminen ja täydennyskoulutus Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Erityisvahvuudet koulun kehittämisessä Väh. 98 % opettajista ja 100 % koulunkäyntiavustajist a ja kerho-ohjaajista täyttää vaaditut kelpoisuus-ehdot Kehityskeskustelut käydään kaikissa yksiköissä vuosittain (100 %) Osaamisen kehittämissuunnitelm an jalkauttaminen ja toteuttaminen 99 % opettajista täyttää kelpoisuusehdot lukuvuonna Kaikki vakinaiset koulunkäyntiavustajat/ker ho-ohjaajat ovat kelpoisia. Perusopetuksen kou-luissa 69 % henkilö-kunnasta osallistui henkilökohtaiseen tai ryhmäkehityskeskusteluu n. Lukiossa ei käyty 2010 kehityskeskusteluja (rehtorin vaihdos). Osaamisen kehittämis-suunnitelmaa ja

22 Täydennyskoulutus (VESO:t toteutuu) koulut-tautumissuunnitel maa on tehty aluerehtoreiden johdolla. Kouluttautumissuunnitelm a valmistuu alkuvuodesta Työhyvinvointi: - esimiestaidot - alaistaidot - yhteistyötaidot Sairauspoissaolot Henkilöstökysely Alle kunnan keskitason Kyselyiden vastausprosentti väh. 90 % Yhteiset VESO:t ja Lisäksi koulujen omat VESO:t Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sairauspoissaolot olivat vuonna ,5 pv/hlö, kun koko kunnan vastaava luku oli 10,6. Vuoden 2010 lukuja ei vielä ole tiedossa. Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Koko kunnan henki-löstölle tehdyn työhyvin-vointikyselyn vastaus-prosentti jäi sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden osalta alhaiseksi (48 %). Kehityskeskustelujen lisäksi tuloksia on analysoitu laadun-arviointihankkees sa ja tarvittavista toimenpi- teistä on sovittuyksikkökohtaisesti. 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Opetustuntien Viikkotuntimäärä/op määrä pilas Lukuvuoden laskennall. taso -3,5 % (sis. myös rakenteell. ratkaisujen vaikutukset) Perusopetuksen opetustuntimäärää on pienennetty syksystä 2010 alkaen n. -2,3 % (tunnit/oppilas syksyllä 2010 n. 1,68 h; syksyllä ,72). Oppilasta/opetus-ry hmä Opetusryhmien keskikoko Eron pienentäminen Oulun läänin kaupunkimaisten kuntien keskikokoon nähden Ero pieneni lukuvuo-desta luku-vuoteen sekä perusopetuksessa (1,3 1,2) että lukiossa (1 0,5). Lukuvuoden vertailutiedot saadaan syksyllä 2011.

23 Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen (jatk.) Koulukuljetus Taloudellisuus Opetuksen osuus kokonaiskustannuk sista Kuljetusoppilaiden määrä/kus-tannus/k ulje-tusmuoto Käyttökustannukset suhteutettuna kuntakohtaiseen yksikköhintaan - perusopetus - lukio-opetus Lääninhallituksen tilasto Turvalliset ja kustannustehokkaat koulukuljetuspalvelut Käyttökustannusten ja kuntakohtaisen yksikköhinnan eron pienentäminen. Säilytetään vähintään 2009 taso Koulukuljetusten uudet periaatteet on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa Koulukuljetukset on kilpailutettu. Kuljetusreitit on uudistettu aiempaa huomattavasti tehokkaammiksi. Kuljetukset toimivat reitityksen mukaisesti. Perusopetuksen käyttökustannusten ja kuntakohtaisen yksikköhinnan ero pieneni vuodesta 2008 vuoteen e/opp. Ero vuonna 2009 oli 415 e/opp. Lukion vastaava ero pieneni 26 e/opp. Ero vuonna 2009 oli 736 e/opp. Talouden tasapai-nottamistoimien (opetustuntimäärän pienentäminen) vuoksi tavoitetta ei saavutettu. Perusopetuksessa opetuksen osuus kokonaiskustannuksista oli vuonna ,8 % ( ,0 %). Lukion vastaavat luvut olivat 67,4 % (67,6 %). Vuoden 2010 vertailu-tilasto valmistuu syksyllä Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Opetuspalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Oman palvelutuotannon tilikauden tulos on 189 ylijäämäinen. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

24

25 2.6. Kirjastopalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna: Kiimingin kirjastopalvelut on mukana Outi-kirjastojen yhteistyössä ja kirjaston toiminta on jatkunut vilkkaana edellisvuosien tapaan. Oma palvelutuotanto on toteutunut lähes arvioidun mukaisesti ja valtuuston linjaamat talouden tasapainottamistoimet on valmisteltu ja toimeenpantu aikataulun mukaisesti. Kirjastoselvitys on laadittu tilaajajohtajan nimeämän työryhmän toimesta ja loppuraportti toimenpide-esityksineen on hyväksytty valtuustossa. Jäälin kirjaston laajennusosa otettiin käyttöön keväällä 2010, mikä on parantanut kirjastopalvelun toimintaedellytyksiä Jäälin osalta. Kirjastopalveluiden osalta tilaajalla ei ole enää ulkoa ostoja, koska kirjastoautopalvelu on lakkautettu alkaen talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Kirjastopalveluissa kokonaislainaus laski 3,2 %, kokonaislainaus oli kappaletta. Kävijämäärissä oli laskua molempien kirjastojen osalta (-2,3-10,7 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lainaus- ja kävijämäärien laskua selittää pääkirjaston karsittu aukioloaika heinäkuussa ja Jäälin kirjaston sulkeminen Talouden tasapainottamistoimenpiteenä myös kirjastoaineiston uutuushankintojen määrää on jouduttu karsimaan, mikä osaltaan selittäneen kokonaislainauksen lievää laskua. Asiakkuuksien säilyttämiseksi kirjastoaineiston hankintaprosessia pyrittiin tehostamaan. Koulujen, päiväkotien ja kirjaston välistä yhteistyötä on edelleen tiivistetty. Kirjastopalvelut ovat tukeneet kouluja opetussuunnitelman mukaisessa koulukirjaston käytössä. Tapahtumia ja näyttelyjä on järjestetty sekä lapsille että aikuisille. Rajapintaa kirjastopalvelujen ja kulttuuripalvelujen tarjoamien tilaisuuksien välillä on tarkistettu ja yhteistyötä tiivistetty. Kirjaston asiakastyytyväisyydestä järjestetyn kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on hyvä. Heikoin arvosana annettiin aikakauslehti- ja sanomalehtikokoelmille ja parhaana koettiin kirjastojen sijainti, aukioloaikojen sopivuus sekä henkilökunnan palvelualttius. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Laadukas ja asiakaslähtöinen kirjastopalvelu Kokoelmat Asiakastyytyväisyys Kirjastopalvelujen saavutettavuus Yhteistyö Kokoelmien määrä ja laatu Asiakaskysely kaikissa yksiköissä säännöllisesti vuoden välein Asiakaskäynnit: fyysiset käynnit ja www käynnit: -kokonais-lainaus/ as.luku - fyysiset käynnit /toimipiste - verkkokäynnit /toimipiste Tapahtumat ja tilaisuudet: - tapahtumaa/kk - osallistujia/ tapahtuma Kirjaa/asukas-luk u Kyselyn tuloksen tavoitetaso vähintään keskiarvon mukainen Vähint. ed. vuoden taso Vähint. ed. vuoden taso Kasvua ed. vuoteen > 5 % Koulujen ja päiväkotien käyntien määrää lisätään > 2% Pääkirjasto 3,79 (ka. 3,0) Jäälin kirjasto 3,86 (ka.3,0) Lainat/as -3,8 % 26 (27) Pk fyys.käynnit 10,7 % Jäälin kirjasto fyys. käynnit 2,3 % Verkkokäynnit arvio + 5% 7 tapahtumaa/kk 38 osallistujaa/ tapahtuma Koulujen ja päiväkotien käyntejä lisätty + 10 % > 7,40-2,7 % 7,1 (7,3)

26 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toiminnan järjestelyt Palveluiden saatavuus Palveluyksiköiden määrä ja koko Kirjastoselvityksen laatiminen Henkilöstön tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Tiri-Alakylän kirjastoautopalvelu lakkaa Prosessikuvaus Kyselyn tulokset huomioidaan seuraavan vuoden toiminnassa Kirjastoselvitys tehty ja hyväksytty hyvinvointilautakunn assa ja Kv Tiri-Alakylän kirjastoautopalvelu päättynyt Prosessituotteet on laadittu vuodelle 2011: kirjaston peruspalvelut, kokoelmapalvelut, tietoyhteiskuntapalv elut Tiimirakenteiden mukaiset ryhmäkehityskeskus telut otetaan käyttöön HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Kehityskeskustelut ja Kyselyjen Käydään kaikissa Toteutunut 100% työhyvinvointi vastaukset yksiköissä vähintään kerran vuodessa (100 %) Kirjastoammatillinen koulutus Koulutus lukumäärä/henkilö -työvuosi 2 pv/henkilötyövuosi 2 pv/htv toteutunut Työhyvinvointi: - esimiestaidot - alaistaidot - yhteistyötaidot Henkilöstökyselyn tulokset Kyselyiden vastausprosentti vähint. 95 %. Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Henkilöstökyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi (Sivistyspalvelut yhteensä 39 %).

27 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Kirjaston Kokonaislainaus Säilytetään vuoden - 3 % (alitettu käyttöaste/henkilökun /henkilötyövuodet 2009 taso vuoden 2009 taso.) nan määrä (Kirjaston palk.) Aukioloajat/ henkilötyövuodet (Kirjaston palk.) Minimoidaan talouden tasapainottamisen vaikutukset pääkirjaston aukioloaikoihin. Minimoitu talouden tasapainottamisen vaikutukset pääkirjaston aukioloaikoihin Kirjaston käyttöaste/henkilökun nan määrä (jatk.) Lainan hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Arvio 1,79 (lääni 2,44 ) Käynnin hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Arvio 4,57 (lääni 4,85 ) Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kirjastopalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Oman palvelutuotannon tilikauden tulos on ylijäämäinen. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Merkittävimpiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat olleet: kirjastoautopalvelun lakkauttaminen alkaen kirjastoaineistojen karsiminen karsitut aukioloajat palvelualueiden välinen yhteistyö ja prosessien tehostaminen kirjastoselvitys Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

28 2.7. Vapaa-aikapalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Vapaa-aikapalveluiden toiminta on jatkunut vilkkaana edellisvuosien tapaan. Oma palvelutuotanto on toteutunut tilikaudella tilaajaan nähden arvioidun mukaisesti ja vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelma osoittaa noin alijäämää. Keskeinen selittäjä oman tuotannon alijäämälle ovat kerho-ohjaajien nimikkeiden muutos nuoriso-ohjaajiksi (palkkojen nousu), leiritoiminnan osalta kuljetuskustannusten ja retkien lisääntynyt määrä. Valtuuston linjaamat talouden tasapainottamistoimet on valmisteltu ja toimeenpantu aikataulun mukaisesti. Jäälin urheilualueen suunnittelun ohjausryhmän työ on saatu loppusuoralle ja hankesuunnitelma on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa ja hallituksessa Vapaa-aikapalveluiden liikuntatoimessa on järjestetty tapahtumia ja kilpailuja, joihin on osallistunut henkilöä (v. 2009: 973 hlöä). Kesällä järjestettiin uimakoulut Jatulissa. Nuorisopalveluissa on tehty paikallista ja seudullista yhteistyötä tapahtumien järjestelyissä sekä järjestetty omia tapahtumia, leirejä ja retkiä lapsille ja nuorille. Uutuutena Sykkeen nuorisotilaan tehtiin bänditila, joka toimii musiikin harjoittelutilana. Kesäleirit järjestettiin yhteistyössä Oulun seudun setlementti ry:n kanssa. Nuorten tietoja neuvontapalvelupisteet ovat toimineet nuorisotaloilla. Nuoriso- ja erityisnuorisotyö on vahvasti mukana eri hankkeissa. Seudullista Kuka kulttuuri kasvattaa hanketta on jatkettu ja hyviä käytänteitä on kehitetty edelleen mm. MoSpa- hankkeen kautta. Nuorisotaloilla on järjestetty erilaisia teemapäiviä. Nuorisovaltuusto kokoontui kerran kuukaudessa, samoin kuin Laivankankaan nuorisotalon talotoimikunta. Kiimingin kuntaan on luotu uuden nuorisolain mukainen monialaisen viranomaisyhteistyön toimintamalli, jonka osana erityisnuorisotyö on ollut mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä kuntaan TsekPoint -nuorten neuvontapisteen toimintaa ja toimintamallia. Tähän on luonut hyvän pohjan jo pitkään rakennettu monialainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vapaa-aikapalvelut Ohjattu vapaa-aikatoiminta Nuorisotilakäynnit /kk Kävijämääriin 5 % nousu vuoteen 2009 nähden ja uusia asiakkaita Kävijämäärä kasvanut > 5 % (heinäkuun kiinni) Syke 715 Laivakangas 506 Toimintaan osallistuneiden asiakkaiden ja ohjaajien määrä Asiakasta/ tapahtuma Ohjaaja/tapah-tu ma Kävijämäärä/ vuosi Asiakkaiden määrä tapahtumaa kohden ja koko vuoden kävijämäärä nousee huomattavasti, enemmän kuin 5 % ( 211/2/3 599) Nuorisotilatoiminta Laivakankaan koululla Asiakastyytyväisy yskysely Asiakastyytyväisyys kasvaa edelleen vuoden 2009 tasosta Kysely valmistuu 6/2011 Leirit ja retket Määrä/vuosi Toiminnan monipuolistaminen Ostopalveluleirit 8 -> 9

29 Palvelujen saatavuus Tilojen käytön tehostaminen: - iltakäytön seuranta kuukausittain Todellisen käyttöasteen selvittäminen ja vuorojen käyttö lv Seuranta aloitettu keväällä 2010 (salit kesän kiinni), seuranta vihkoon kuittauksella Salivuorot päätetty mennessä Salivuorot valmiina , päätös Tiedottaminen Asiakastyytyväisyysk ysely Tilavuokrien pilotointi Tiedotuslehti vakiintuu säännöllisesti jaettavaksi Asiakaskysely Käyttäjäkokemusten kerääminen Vapaa-aikapalvelut tutuksi kuntalaisille Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeita Kysely valmistuu 4/2011 Lehti ilmestyi maaliskuussa, kuntatiedote, nettisivut ja omat sivut sosiaalisessa mediassa Kysely valmistuu 6/2011 Kilpailutoiminta Kilpailujen määrä/vuosi 5 % nousu vuoteen 2009 nähden Tavoite toteutui Osallistujamäärä/ kilpailu 1534/19 = os./kilp. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toimivapalveluverkko ja toiminnan järjestelyt Vapaa-aikapalveluide n tarvekartoitukset Toimipaikkojen tarkoituksenmukaisu us Liikuntapaikkaselv ityksen 2009 toteutus Vuodelle 2010 asetetut toimenpide-esitykset toteutuvat Liikuntapaikkaselvity ksen mukaiset toimenpiteet tehty. Jäälin urh.alueen suunnitelmat valmistuivat 12/2010 Hankkeiden ja projektien vaikuttavuus Hankerahoitus euroa/asukas Vähintään vuoden 2009 taso Ei kunnan omaa rahoitusta saaneita hankkeita. Mukana seudullisissa hankkeissa ( KuKa, Päihteetön Tulevaisuus, Etsivä Työ, Tukeva ) Yhteistyö Yhteistyö vapaa-aikapalveluide n palvelualueella Järjestöjen tuottamat palvelut, määrä/vuosi 3. sektorin toiminnan määrä laajempaa kuin 2009 Toiminta pysynyt entisellä tasolla (6) 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Kehityskeskustelut ja Kyselyjen Käydään vähintään Käyty 5/5 100% työhyvinvointi vastaukset kerran vuodessa (100 %)

30 Ammatillinen koulutus Koulutus lukumäärä/ henkilötyövuosi 2 pv/henkilötyövuosi Toteutunut 2 pv/ henkilötyövuosi Työhyvinvointi Tiimirakenteet, niiden toiminta ja johtamisjärjestelmät Henkilöstökyselyn tulokset Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Kyselyiden vastausprosentti vähint. 95 % Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Tiimitoiminnan vakiinnuttaminen, ajankäytön hallinta Vapaa-aikapalveluid en osuus sisältyy sivistystoimen osuuteen, vastausprosentti ei saatavissa erikseen. Tiimi kokoontunut kaksi kertaa kuukaudessa 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Nettokustannukset Lääninhallituksen Vähintään läänin Tilastot eivät ole tilastot keskitasoa vielä käytössä. Ydinpalvelujen taloudellinen tehokkuus Tilojen ja liikuntapaikkojen käyttö: käyttöaste käyttäjämäärä Palvelusopimukse n mukainen palvelutuotannon raportointi Käyttöaste tuntia/vrk Käyttäjämäärä/vk/t ila Talouden tasapainottamisohjelm a toteutuu Tilankäyttö optimoidaan Kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisena Talouden tasapainottamisohjel man mukaiset toimenpiteet toteutettu. Tilojen käyttöä tehostettu keskittämällä toimintoja tiettyihin liikuntasaleihin liikuntapaikkaselvity ksen mukaisesti. Käyttäjämäärien seurantaa jatkettu. Salit käytössä 5 h/arkisin ja 10 /vkl Käyttäjämäärät ka. 150 henk./vko Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut arvioidusti. Vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on palvelutuotannon osalta alijäämäinen. Tilaajalautakunnan osalta palvelutilaus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

31

32 2.8. Kulttuuripalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Hyvinvointilautakunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Kiiminkijoen Opisto Oy:ltä. Palveluiden järjestämistä ja rahoitusta sitoo Kiimingin kunnan ja Kiiminkijoen opiston allekirjoittama osakassopimus. Palvelusopimuksella hyvinvointilautakunta on voinut aiempaa paremmin ohjata tilattavien palvelujen määrää ja laatua. Palvelusopimuksella on lisäksi sovittu, että Kiiminkijoen opiston käyttämistä Kiimingin kunnan tiloista peritään tilavuokraa samoin ehdoin kuin tilapalvelut laskuttavat kunnan omia hallintokuntia. Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus toteutuma ASIAKAS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta Toteutunut tuntimäärä/kalenterivuosi Monipuolinen kurssivalikoima kuntalaisille Kans.opetus > opetustuntia/vuosi Taiteen po. >2 500 opetustuntia/vuosi Opiskelijamäärä/kalenterivuosi Netto-opiskelijat Kurssilaisten määrä/lukuvuosi Brutto-opiskelijat Opiskelijapalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely >3,5 4,24 (1-5 asteikko) Hyvä tiedottaminen/ julkisuuskuva Tiedottamisen jatkuva kehittäminen Medianäkyvyys Kotisivujen ajantasaisuus Ajan tasalla Hyvä palvelu Asiakaspalautteet Asiakaskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2009 tasolla 4,12 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Toiminnan jatkuva kehittäminen Kehittämistoiminta ja kysyntään vastaaminen Kehittämisseminaarit Toimintatilastot ja kurssitarjonnan muutoskyky tarvelähtöiseksi. Vähintään 1/vuosi Pidetty Luodaan toimiva ohjaus- ja seurantajärjestelmä Kysyntä ~ tarjonta 3. HENKILÖSTÖ Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Koulutus ja kokemus Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä > 85 % päteviä - Ok Kehityskeskustelut Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Käyty touko- ja elokuussa Koulutusta vähintään 1,5 pv/vuosi/hlö Toteutunut 4. TALOUS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Kustannustehokkuus Vertailu lähikuntien opistojen kanssa euroa/opetustunti Kustannukset alle vertailukuntien opistojen

33 euroa/brutto-opiskelijat tason Kunnan osuus 12,96 /t Kunnan osuus /op

34 Kiiminkijoen opisto Kansalaisopisto-opetus 2010/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2010 Kursseja Tunteja Opiskelijoita 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET Pääluokka yhteensä KIELET YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET TIETOTEKNIIKKA LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS Kaikki yhteensä Syksy TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET Pääluokka yhteensä KIELET YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET TIETOTEKNIIKKA LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS Kaikki yhteensä Kalenterivuosi yhteensä Kiimingin kunnan osuus Valtionosuus euroa euroa

35

36 Kiiminkijoen opisto Taiteen perusopetus 2010/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2010 Kursseja Tunteja Opiskelijoita 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI Kaikki yhteensä Syksy MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI Kaikki yhteensä Kalenterivuosi yhteensä Kunnan osuus Valtionosuus euroa (sis euroa laskennallista taiteen perusopetusvaltionosuutta) euroa

37 Yleiset kulttuuripalvelut ja O. Jauhiaisen museopalvelut toteuma ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) 2010 Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa Kävijämäärä hlöä/museo-tapaht uma hlöä/ muu oleva kulttuuritarjonta tapahtuma Tapahtumaa/vuosi 25 (sisältää kaikki tapahtumat) 64 Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta Hyvä palvelu Tapahtumia lapsille Tapahtumia vanhuksille Asiakaskysely Tapahtumaa/vuosi Laaditaan asiakaskysely 10 lapsille 5 vanhuksille Asiakastyytyväisyys 2009 tasoa korkeampi 15 4 Kävijäkysely tehty: + toiminta + palvelut + tapahtumat - su aukiolo Hyvä tiedottaminen Tiedottamisen jatkuva kehittäminen Medianäkyvyys Näkyvyyden lisääntyminen Osallistuminen matkamessuille (Hki ja Oulu). Museolla oma ryhmä Facebookkissa, WWW- sivujen päivitys tehty 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 2010 Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen Seudullinen yhteistyö Tapahtumat väh. 1 tapahtuma, jossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä Näyttely Oulun Taitelijaseuran kautta Yhteistyössä tuotetut tapahtumat ja tilaisuudet Lähtötilanteen kartoittaminen 3 kpl / mm. Cappas -teatterin esiintymiset Teatterikuopalla Edustus kulttitiimissä ja muissa seudullisissa kokouksissa Osallistuminen seudullisiin kulttuuritoimijoiden kokouksiin Osallistuttu mm. kulttitiimin kokouksiin. Oulu 15- hankeen ohj. ryhmä. 3. HENKILÖSTÖ 2010ettouminen Koulutettu, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Museovalvojan sijaistaminen Arviointikysely Toimivan järjestelmän luominen Järjestelmä on luotu. Kehittämistoiminta Kehityskeskustelut Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Kehityskeskustelut on käyty 100%. 4. TALOUS 2010 Talous ja toiminta tasapainossa Talous Puolivuotis-seurant a Talousarviossa pysyminen Tilaaja - OK (kustannuspaikka-rake nteen muutos) Kustannus-tehokku us Kunnan rahoitusosuus Lähtötietojen kartoittaminen OJ-museo , Yleiset kulttuuripalvelut

38 Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Tilaajalautakunnan osalta palvelutilaus on toteutunut lähes arvioidusti. Kustannuspaikkarakenteen muutoksesta johtuen (sisäiset vuokrat sisään yleisten kulttuuripalveluiden hoitoon) aiheuttivat prosentuaalisesti merkittävän ylityksen kulttuuritoimenhoidon -tilikohtaan. Konservatorion ennakkolaskutus oli arvioitua pienempi; tasauslasku tulee keväällä Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

39 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Tuloslaskelma

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Ulkoa ostot/sote

41 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla Tutkimushavaintoja Case Hämeenlinnasta Talousmodulin havaintoja Hämeenlinnasta 1. Väestö- ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen 12.6.2014 Hannele Savioja Valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen 20 suurimman kaupungin työ: kuntien, ministeriöiden, THL:n, VATT,

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot