Hyv.ltk Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010"

Transkriptio

1 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk Liite 3 Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus Yleistä 1.1. tilaaja-tuottaja -toimintamalli hyvinvointipalveluissa 1.2. hyvinvointilautakunnan kokonaiskatsaus ja talousarvion 2010 toteutuminen 2. Palvelualueittainen tarkastelu: Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna, arvio tavoitteiden toteutumisesta (BSC / asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous), talouden toteutuminen ja toteutunut palvelutilaus 1-12/2010 (ostot omalta tuotannolta ja ostot ulkoa) 2.1. sosiaalipalvelut 2.2. vanhuspalvelut 2.3. terveyspalvelut 2.4. päivähoitopalvelut 2.5. opetuspalvelut 2.6. kirjastopalvelut 2.7. vapaa-aikapalvelut 2.8. kulttuuripalvelut 3. Hyvinvointilautakunnan ja jaostojen tuloslaskelmat 1-12/2010 sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoa ostot erikoissairaanhoito tuet ja avustukset sisäiset ostot palvelutuotannosta tuoteryhmävertailut (sote) Oheismateriaalina palvelusopimuksen mukaiset palvelutuotannon raportit: palvelutuotannon tuloslaskelmat 1-12/2010 toteutuneet suoritemäärät 1-12/2010

3 1. Yleistä Kiimingin kunnassa on siirrytty tilaaja-tuottaja järjestelmään alkaen. Järjestelmässä organisaatio on jaettu tilaajaorganisaatioon ja tuottajaorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopimuksilla toimintaa ohjataan. Kullekin palvelualueelle on laadittu palvelusopimukset, jotka on hyväksytty palvelujohtokunnassa ja hyvinvointilautakunnassa. Lisäksi on laadittu erilliset palvelusopimukset sivistyspalveluiden osalta kunnan oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien palveluntuottajien kanssa (kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut). Palvelusopimuksissa on määritelty mm. tuotettavat palvelut, niiden hinta, määrä ja laatu sopimuskaudelle Sosiaali- ja terveyspalveluiden oman tuotannon ulkopuolelta ostettavien palveluntuottajien kanssa on tehty erilliset sopimukset. Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi toimintasääntöuudistuksen. Toimintasäännön muutoksen myötä talousvaliokunta, strategiavaliokunta, sosiaali- ja terveysjaosto, sivistysjaosto, kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto lakkautettiin vuoden 2010 lopussa ja tilalle perustettiin talous- ja strategiavaliokunta sekä yksilöasioiden jaosto Tilaaja-tuottaja- toimintamalli hyvinvointipalveluissa Kiimingin kunnan hyvinvointipalvelut ovat toimineet alkaen yhdessä prosessissa, joka rakentuu kahdeksasta palvelualueesta: terveys-, sosiaali-, vanhus-, päivähoito-, opetus-, vapaa-aika-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointipalveluissa perusajatuksena on asiakkaan näkökulma elämänkaari- mallia toteuttamalla. Uudella toimintamallilla on pyritty yhä parempaan palveluiden laatuun, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Viranhaltijoiden työssä on korostunut hyvä yhteistyö ja hyvinvointipalveluiden laajennettu johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Säännöllinen palaverikäytäntö on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi tilaajan ja tuottajan yhteistyön kehittämisessä.

4 Hyvinvointipalveluiden tilaajaorganisaatio muodostuu viranhaltijoiden osalta tilaajajohtajasta (sivistystoimenjohtaja) ja tilaaja-asiantuntijasta (sosiaali- ja terveysjohtaja). Tilaajajohtaja toimii esittelijänä hyvinvointilautakunnassa ja sivistysjaostossa, tilaaja-asiantuntija sosiaalijaostossa. Hyvinvointipalveluiden palvelutuotantoa johtaa omat palvelujohtajansa sekä sivistyspalvelutuotantoalueella että sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoalueella. Kaikilla palvelualueilla on omat palvelupäällikkönsä. Tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot ovat omaksuneet hyvin roolinsa, keskinäinen yhteistyö ja luottamus on parantunut entisestään. Tilaaja on määritellyt asiakkuuteen, prosesseihin ja rakenteisiin, henkilöstöön sekä talouteen sovellettavat kriittiset t, arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetason vuodelle Palvelutuotannon tavoitteena on pystyä vastaamaan näihin kriteereihin ja täyttämään tavoitetason niiltä osin, kuin se koskettaa omaa palvelutuotantoa. Palvelusopimuksissa on määritelty talousarviokirjaa täsmällisemmin niistä arviointikohteista ja mittareista, joista palvelutuotanto raportoi sovitusti tilaajalautakunnalle Hyvinvointilautakunnan kokonaiskatsaus ja talousarvion 2010 toteutuminen Kuluneen tilikauden toimintaa on leimannut talouden tasapainottamisen haasteet. Hyvinvointipalveluiden osalta kunnan talouden haasteisiin on haluttu vastata yhteistyön ja kehittämisen näkökulmasta huomioiden uuden Oulun toimintojen yhteensovittamisen tarpeet. On pyritty löytämään uusia tapoja ja rakenteita palveluiden tuottamiseen. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on valmisteltu ja saatettu päätöksentekoon tavoitteiden mukaisesti vuoden 2010 aikana. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvitys valmistui keväällä 2010 ja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kokonaisselvitykset syksyllä Kaikki palvelurakenneselvitykset hyväksyttiin valtuustossa selvitystyöryhmän toimenpide-esitysten mukaisesti. Kehitysvammahuollon asumispalveluyksikön ja ensihoidon kilpailutus toteutettiin syksyllä Talouden tasapainottamisohjelman lisäksi vuoden aikana toiminnassa on merkittävästi näkynyt uuden Oulun valmisteluun, hyvinvoinnin monialaisuuteen ja eri palvelualueiden rakenneselvityksiin liittyvät tehtävät. Hankkeiden koordinaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota. Selvitysten mukainen toimintojen keskittäminen, laadun parantaminen, tarveselvitykset sekä tuotteiden ja BSC- mittareiden kehittäminen on ollut myös keskeistä. Laadun arviointi on edennyt erinomaisesti varhaiskasvatus-, opetus- ja vanhuspalveluissa. Hyvinvointilautakunnan tilikauden toteuma on 100,69 % ( ). Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessin tulos ilman poistoja tilaajan kokonaisuutena on toteutunut 99,71 %, sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen prosessin 101,61 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksutuotot ovat toteutuneet noin 13,84 % arvioitua pienempänä ja toimintakulut 0,49 % arvioitua pienempänä. Tilaajan toimintakulut sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat toteutuneet 99,71 %, mikä on kokonaisuutena lähes 0,49 % alle tavoitetason. Toimintatuotot jäävät tavoitteesta noin 13,84 %. Erikoissairaanhoito on toteutunut ajalla ,09 %, alle arvioidun. Erikoissairaanhoidon laskutus 1-12/2010 oli Perusterveydenhuollon vuodeosaston menot alittuivat arvioidusta. Toteuma 81,48 % , alle arvioidun. Oman tuotannon ostot toteutuvat euromäärissä palvelusopimuksen mukaisena opetus- kirjastovapaa-aikapalveluissa. Ylitystä oli vanhuspalveluissa 1,4%, terveyspalveluiden 5,2% ( ), päivähoitopalveluiden 4,4% (oma tuotanto yhteensä 4,4 % , lasten kotihoidon tuet ylitys 19%, ), sosiaalipalveluiden 9,3 % palvelualueella (tuet ja avustukset 31,8% ). Päivähoidon lisäksi merkittävin ulkoa osto sivistyspalveluissa tapahtuu kulttuuripalveluissa, mikä on sidottu kuntien väliseen osakassopimukseen ja tehtyyn palvelusopimukseen. Yleisten kulttuuripalveluiden ylitys johtuu kustannuspaikkarakenteen muutoksesta.

5 Henkilöstön lomautukset oli laskettu mukaan palvelutuotannon palvelutarjouksiin ja sittemmin myös lautakunnan talousarvioon Lomautusten peruminen tuli huomioida kompensoimalla saatu ylimääräinen valtionosuus palvelutuotannolle, eikä se vaikuttanut tilaajalautakunnan ja palvelutuotannon keskinäisiin palvelusopimuksiin. 2. Palvelualueittainen tarkastelu 2.1. Sosiaalipalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Tilaajan kokonaisuudessa asumispalvelumenot (yli ja alle 65v) ovat kasvaneet n. 30 % v aktiivisen laitoshoidosta avohoitoon siirtämisen johdosta. Muutos heijastuu terveyspalveluissa vuodeosastohoitoon ja psykiatriseen laitoshoitoon. Alle 65-vuotiaiden asumispalvelun tarkempi erittely on käynnistänyt mielenterveyspalveluihin uuden toimintatavan etsimisen. Matkojen yhdistämistoiminta, jonka piti alkaa kesällä ja viimeistään 1.9. Oulun MPK:n kanssa, ei ole päässyt alkamaan Oulun sisäisistä viiveistä johtuen. Sosiaalipäivystys on seudullisena yhteistyönä kilpailutettu, Haukipudas hoiti kilpailutuksen. Uutena toimijana aloittaa Nuorten Ystävät. Koska kysyntää lapsiperheapuun sosiaalipalvelusta on ollut vähän, palveluseteliä on laajennettu synnytyksen jälkeiseen kotiapuun ja laajenee v kaikille alle kouluikäisten lasten perheille. Syrjäytymisvaarassa olevien tukitoimia on tehostettu. Kaikki alle 25-vuotiaat ovat aktivoinnin piirissä. Aktivointitoimien piirissä on 90 % yli 500pv työmarkkinatukea saaneista (ns. sakkolistalaiset). Se on hieman laskenut II-osavuosikatsauksesta (95%). Tavoite 80 % on kuitenkin saavutettu. Pitkäaikaistyöttömien palveluohjaus on tehostunut, kun tehtävään saatiin määräaikainen työntekijä. Toimet on toteutettu yhteistyössä Työpajan kanssa. Toimeentulotukimenoissa ja työmarkkinatuen menoissa (ns. sakkomaksut) on tapahtunut merkittävää pienentymistä (n ) edelliseen vuoteen verrattuna. Nuorten osalta yhteistyö on tiivistynyt TsekPoint-toiminnan ansiosta. Lapsiperheiden kotipalvelu on loppunut lähes kokonaan, koska kysyntää ei ole. Uutta toimintatapaa entisen rinnalle kehitetään palvelusetelin laajennuksella v Vammaispalvelulain perusteella on vahvistettu uudet toimintaperiaatteet. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Hyvä ja asiakaslähtöinen palvelu Hyvinvointiturvallisuus toiminnan järjestelyissä Asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöinen palvelu Palveluiden saatavuus Asiakaskysely Käsittelyaika lakien ja asetusten mukainen: Toimeentulotuki Tehdään 2010 Toimeentulotuki: - kiireellinen 2 arkipv, - muut 7 arkipv Toteutettu 11/2010 Toteutunut 100 %. Lastensuojelu Lastensuojeluilmoituk set: - jatkotoimista päätös 7 arkipv Toteutunut 95 %. Toteutunut 90 %.

6 Vammaispalvelu Vammaispalvelu: -päätös 3 kk 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Lapsiperheiden hyvinvointi Avohuollollinen lastensuojelu Valtakunnallinen vertailu Avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0-17-vuotiaiden määrä, % vastaavanikäisest ä väestöstä Avohuollon tukitoimien piirissä 5.48% vastaavan ikäisestä väestöstä Valtakunnallinen vertailu ei vielä saatavilla. Huostaanotettujen määrä Huostaanotettujen /kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä % vastaavanikäisest ä väestöstä Alle 0,7 % alle 18-v. määrästä Toteutunut, (0,23 % alle 18-v. määrästä). Syrjäytymisvaaran väheneminen Nuorten alle 25-v. työttömyys Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Kaikki aktivoinnin piirissä, 100 % Toimeentulotuen piirissä olleista on 100% aktivoinnin piirissä Pitkäaikaistyöttömyys Yli 500 pv työttömänä olleiden määrä ja muutos vuositasolla Aktivoinnin piirissä 80 % Yli 500pv työmarkkinatukea saaneista (= ns. sakkolistalla olevat) 90% aktivoinnin piirissä 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Työhyvinvointi Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Henkilöstö kysely (asteikko 1-5) Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti vuosittain Tasolla 4 Käyty 100 % loppuvuodesta 2009, seuraavat sovittu helmikuulle 2011 Toteutunut 3,83 Koulutuspäivien määrä/hlö 3-10 pv/hlö 3,17 pv/hlö 4. TALOUS

7 Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen: - kokonaismenojen hallittu kasvu - vaikuttavuus Toimeentulotukimeno jen kasvu Pitkäaikaisesti toimeentulotuella olevien määrä Bruttomenot, /kotitalous Yli vuoden toimeentulotukea saavat %/ asukkaista P-P verrokkikuntien tasolla Kehitys laskeva Bruttomenot 1302 /kotitalous, vertailutieto ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla

8 Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut 107%. Ylitystä on sosiaalityön avustuksissa, ylityksestä suurin osa selittyy maksuun langenneista takautuvista menoeristä. Myös vammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat merkittävästi ylittyneet arvioidusta. Toimeentulotuen menot ovat sen sijaan merkittävästi arvioitua pienemmät. Perhetyön lastensuojelulliset kotikäynnit ovat toteutuneet 89 % arvioidusta tuotemäärästä. Lapsiperhekotipalvelun käynnit ovat jääneet merkittävästi tavoitteesta kysynnän puuttuessa, toteuma 18 %. Kehitysvammahuollossa oman toiminnan tilapäishoidon väheneminen johtuu asiakaskunnan tarpeiden muutoksesta. Sosiaalipalveluiden oman toiminnan toimintakate on alijäämäinen. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamistoimenpiteet on päätetty valtuuston hyväksymässä muodossa. Alkuvuonna päätetty yhteistyö Oulun Matkapalvelukeskuksen kanssa on viivästynyt. Kuljetuspalvelujen määrärahan ylitys on , koska talousarviossa arvioitu kustannussäästö syntyvän MPK yhteistyön kautta jäi toteutumatta. Merkittävimpiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat olleet: - Laitoshoidon purkaminen: Kehitysvammaisten siirto laitoksesta avohuoltoon on paitsi tuonut säästöä (n ) myös elämänlaadun paranemista. - Kehitysvammaisten uusi ryhmäkoti on kilpailutettu ja yhteistyö käynnistyy Caritas-säätiön kanssa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

9 2.2. Vanhuspalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Tilaajan kokonaisuudessa vanhustyö on toteutunut arvioidusti. Vuodeosastomenot ovat vähentyneet, eikä Kuntoutussairaalassa ole pitkäaikaishoidossa ketään. Laitoshoito ja palveluasuminen, jotka ovat olleet yli 75-vuotiaiden kohderyhmässä valtakunnan prosentuaalisiin tavoitteisiin nähden liian suuria, ovat hieman vähentyneet: laitoshoito 0,3% ja palveluasuminen 0,7%. Kotona asuvien osuus nousi prosentin (1%) lähemmäs tavoitetasoa. Yöhoidon kustannustason nousu oli vain kaksi prosenttia (2%) (kilpailutus). Lautakunnan vahvistamat asumispalvelujen maksuperusteiden muutokset, laitoshoidossa hoitotuen saaminen ja vanhusten yleinen maksukyvyn paraneminen ovat nostaneet tuotannon maksutuottoja (n. 4 %), mikä näkyy tuloksessa. Vanhustenhuollon kokonaisuus on tavoitetasolla. Senioritalon käyttöönotto on toteutunut tavoiteaikaa myöhemmin, mikä näkyy osittain tuotemäärissä. Ryhmämuotoisen asiakastoiminta on toteutunut. Sen avulla on yksilökontaktien vähentäminen mahdollista ja seurauksena asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin kasvu. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut Hyvä ja asiakaskeskeinen hoito Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Hoidon porrastuksen Effica, Rava, Jokainen vanhus Ok toteutuminen Väestö-tiedot, oikealla hoitopaikalla kriteerien mukaan SAS-ryhmän arvio Asiakas-/omaistyytyv äisyys HyväHenki -kysely Tavoite vähintään 3,5 Jaarankartanon asukkaiden omaisille, keskiarvo 4,16 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Ennalta ehkäisy Ennalta ehkäisevien kotikäyntien määrä Avohoidon ensisijaisuus Palveluasumisen määrä Palvelutarpeen arviointiin pääsy Kuntouttavan päivätoiminnan määrä Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden lkm Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien lkm Omaishoidon tukea saavien määrä Palveluasunnoissa asuvien määrä Effica, Väestötiedot Käynnit kaikille vuotta täyttäville ei-palvelujen piirissä oleville Effica, väestötiedot Effica-tilasto Väestötiedot Asiakaslaskenta, Effica Väestötiedot Väestötiedot, asiakaslaskenta, Effica Väestötiedot, asiakaslaskenta, Effica Väestötiedot Asiakaslaskenta, EfficaVäestötiedot Kaikki 75 vuotta täyttäneet 7 vrk:n sisällä 2 tav. ryhmää/vuosi 2 veteraanien ryhm. Yli 75-vuotiaista % kotona Säännöllisen kotihoidon piirissä:13 14 % 75v. täyttäneistä, 5-6 % 75 vuotta täyttäneistä 5-6 % yli 75-v. asuu palveluasunnoissa Tehty kaikille halukkaille, osa ryhmämuotoisena Ok 4 ryhmät tot. 87,90% 10% 6,7% 7,9%

10 Laitoshoidon määrä Laitoshoidossa olevien määrä Väestötiedot Asiakaslaskenta, EfficaVäestötiedot 3 % yli 75-v laitoshoidossa 4.2%

11 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Työhyvinvointi Hyvä-Henki -kysely 3-4 4,08 Kehityskeskustelut 100% 100% Ammattitaito Pätevän henkilöstön Vastaa suosituksia Ok määrä Täydennyskoulutuksen Tieto ei vielä määrä saatavissa. Koulutuspäivien määrän lakisääteinen seuranta 3-10 koulutuspäivää/vuosi, työn vaativuuden mukaan 4. TALOUS Tehokkaasti järjestetyt palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2010 Toteuma Vanhustenhuollon Alle verrokkikuntien Ei tiedossa. oman tuotannon keskiarvon hinta Kilpailutetut ostopalvelut Vanhustenhuollon kustannukset / yli65v verrokkikunnissa (Oulu,Kempele,H-pu das) Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oman toiminnan palvelutilauksen toteuma on koko vuoden osalta n. 101,5 %. Tilapäisen kotihoidon toteuma, seniorineuvola- ja vastaanottokäynnit ovat vähentyneet sekä kesäsulusta että viivästyneen senioritalon valmistumisesta johtuen. Palveluja on pystytty tarjoamaan kysyntää vastaavasti. Kotona selviytyvien määrä on kuitenkin hivenen lisääntynyt. Intervallihoito on ylittynyt tavoitetasosta ja laitoshoito on vähentynyt. Kotona selviytymisen tukeminen etenee hiljalleen valtakunnallisten suositusten suuntaan. Asumispalvelujen toteumassa on ensimmäisen kerran erotettu alle 65-vuotiaat omaksi ryhmäkseen, mikä näkyy nyt vanhustyössä menojen laskuna. Siihen ryhmään kuuluivat aiemmin myös mielenterveyssyistä asumispalveluun sijoitetut. Talousarviossa hyväksytyn tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelin käyttöönotto on alkanut. Hyväksyttyjä toimijoita on kolme. Vanhuspalveluiden oman toiminnan toimintakate on ylijäämäinen johtuen asiakasmaksutulojen kasvusta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

12 2.3. Terveyspalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Terveyspalvelujen kokonaisuus toteutuu hyvin. Oman tuotannon ostot ylittyivät 7 %. Erikoissairaanhoidon käyttö oli 10,563m ja varatusta jäi n euroa muun toiminnan katteeksi. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa ei ole lainkaan pitkäaikaispaikoilla kiiminkiläisiä. Siirtymää on ollut laitoshoidosta vanhusten asumispalveluihin. Samoin on siirtymää psykiatrisen laitoshoidon osalta mielenterveyden asumispalveluihin. Hoitotakuuajat toteutuvat suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Pidennettyjen aukioloaikojen asiakasmäärä on toteutunut kysynnän mukaisesti. Tukeva-hankkeen osana toteutettiin TsekPoint- neuvontapisteen pilotointi, joka onnistui hyvin. Toimintatapa hyväksyttiin seudulla juurrutettaviksi valittujen hankkeiden joukkoon. Pilotoinnissa kehitetty toimintamalli on vakiintunut monialaisen yhteistyön työtavaksi. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Asiakkaan kokema hyvinvointi Palvelujen hyvä laatu Asiakaskysely Tavoite Hyvä (4) Hyvinvointiturvallisuus Oikea-aikainen hoito Hoidon tarpeen arvio kiireellisissä tapauksissa (hoitotakuuajat) 3 arkipäivää. Suun terveydenhuollossa 4. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminna ssa 3.5. Toteutui 1-2 päivässä. Hoidon järjestäminen kiireettömissä tapauksissa 3 kk. Suun terveydenhuolto 6 kk. Toteutui 20 päivän sisällä. Ei toteutunut, jono keskimäärin 6 kk 6 pv. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kansantautien ennaltaehkäisy Tautikohtainen ryhmäohjanta Toteutui tilatut 4 ryhmää. Ennaltaehkäisyn rakenteiden vahvistaminen Ryhmätoiminta lisääntyy (yli 4 ryhmää/vuosi) Joustava palvelutuotanto avohoidon vastaanotolla Hoidon saatavuus ja oikea-aikaisuus Yhteydensaanti Pidennetyt aukioloajat Lääkärin vastaanotto-aikojen saaminen omaan terveyskeskukseen Välittömän puhelinyhteyden saannin onnistuminen Asiakas saa yhteyden saman päivän aikana. Toteutui. Kysyntää vastaava Toteutui, Asiakkaiden määrä tarjonta. 294 asiakasta. Päivystyskäyntien Alle 15 %. Toteutui, 14 %. (Osyp) osuus lääkäreiden vastaanotto-käynn eistä

13

14 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön Vähintään 3-4. hyvinvointi Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Kehityskeskustelut Toteutui, 3,8. Kehityskeskustelut toteutuneet 100 %. Optimaalinen henkilöstörakenne - henkilöstöresurssit Henkilöstön osaaminen - täydennyskoulutus Henkilöstön määrä Koulutuspäivien määrä Henkilöstön määrä vastaa suosituksia koulutuspäivää/vuosi, työn vaativuuden mukaan. Ei vastaa suosituksia ehkäisevissä palveluissa; hammaslääkärin 1,7, terveydenhoitajan 1,8 ja lääkärin yhden työpanoksen vajaus. Toteutui 4,2 koulutuspäivää/työnt ekijä. 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen: - terveydenhuollon kokonaisnettomenojen hallittu kasvu - perusterveyden-huollon kustannukset - erikoissairaanhoidon kustannusten hallittu kasvu Terveydenhuollon Kustannukset Tietoa ei saatavissa. brutto- ja nettomenot /asukas Perusterveyden-huoll on nettomenot Erikoissairaan-hoidon nettokustannukset Kustannukset /asukas Kustannukset /asukas Alle Oulun, Haukiputaan ja Kempeleen tason Alle Oulun, Haukiputaan ja Kempeleen tason Alle Oulun, Haukiputaan ja Kempeleen tason Tietoa ei saatavissa. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus oman tuotannon terveyspalvelujen kokonaisuudessa on toteutunut 5 % yli tavoitetason. Puheterapian ja mielenterveystyön asiakaskäynneissä on alitusta henkilöstövajeesta johtuen, mutta toisaalta mielenterveystyössä ryhmäpalveluita on tuotettu tilattua enemmän, koska palveluille on tarvetta sairaanhoitopiirin lakkautettua kyseisen toiminnan. Terveysneuvonnan ryhmäneuvoloita on toteutunut suunniteltua vähemmän, koska tuotettu määrä riittikin ko. ikäryhmän perheille. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä on toteutunut ennakoitua enemmän johtuen lisääntyneestä kysynnästä ja alkuvuoden pandemiarokotustoiminnasta. Suun terveydenhuollossa arvioidut tuotemäärät ovat ylittyneet, mutta siitä huolimatta palvelutuotanto ei ole ajoittain pystynyt vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen hoitotakuun rajoissa. Alihankintana toteutetut ostopalvelut ylittyivät Ostopalvelumenoja ovat nostaneet mm. yhteispäivystyksen ja laboratorion hintojen nousu sekä kuntalaisten palvelutarpeiden kasvu mm. erikoislääkäripalveluiden osalta. Terveyspalveluiden oman tuotannon tuloslaskelman tilikauden tulos on palvelutuotannon osalta alijäämäinen.

15 Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

16 2.4. Päivähoitopalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna: Päivähoitopalveluiden palvelurakennemuutos toteutui elokuun alusta suunnitellusti. Palveluja keskitettiin suurempiin yksiköihin. Välikylän päiväkoti, jossa on 108 paikkaa, aloitti ja viidestä tilapäisestä päiväkodista luovuttiin. Suljettujen yksiköiden myötä niistä poistui yhteensä 115 paikkaa. Tuokkosen päiväkodin remontti on aloitettu ja osa lapsista on sijoitettu remontin ajaksi muihin päiväkoteihin. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvitys valmistui 5/2010. Uudet yksityiset päiväkodit Satumetsä ja Loikkeliini aloittivat toimintansa syksyllä Päiväkotihoidossa hoitopäivät toteutuivat 10 % yli arvioidun yli 3-vuotiaiden osalta, mutta jäivät noin 7 % alle tavoitetason pienten alle 3-vuotiaiden osalta. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukimenot lisääntyivät n. 19 %. Ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten osalta ns. jatketun aukiolon kysyntä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi arvioituun verrattuna. Ryhmäperhepäiväkodit pystyivät vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Päivähoidon kysyntä ja tarjonta on kokonaisuudessaan tasapainossa, mutta suurimman kausivaihtelun (alkuvuoden ja kevään) aikana on palkattu lisähenkilöstöä. Päiväkodit, yksityiset päiväkodit mukaan lukien ovat täynnä. Päiväkotipaikkojen kysyntä on suurempaa kuin perhepäivähoidon. Perhepäivähoitopaikka pystytään järjestämään kaikille sitä haluaville. Erityistukea tarvitsevien hoitopaikat on saatu järjestymään sijoittamalla tukea tarvitsevia myös ostopalvelupäiväkotiin. Yksityisiin päiväkoteihin annetaan kiertävän erityslastentarhanopettajan palvelut. Päivähoitopalvelut on mukana Kuntaliiton käynnistämässä päivähoidon laadun kehittämishankkeessa, jossa kehitettiin toimipaikoittain varhaiskasvatuksen työmenetelmiä. Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin ja sen tulokset ovat Bsc-taulukossa. Yksityisten yksiköiden asiakastyytyväisyystulokset (asteikko 1-5): Ahomansikka 3,9, Mansikkamaa 4,2 ja ostopäivähoito Honkimaa 4,29. Tipitiin arviointi on sanallinen, eikä siten yhteismitallinen. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti: Tavoitteiden toteutuminen (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) 1. ASIAKAS Laadukas ja asiakaslähtöinen päivähoito Asiakkaiden kokema Asiakastyytyväisyys; palvelun laatu tavoite 4. Asiakastyytyväisyysky sely (asteikko 1-5) Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalv elut 4,02 Tyytyväisyys lapsen hoitopaikkaan 4,48 Varhaiskasvatus-suu nnitelmien laadinta ja seuranta Laadittujen varhaiskasvatussuunnitelmien määrä Suunnitelmat laadittu 100 % Tavoite toteutunut, mikäli asiakkuus kestänyt yli 3 kk Päivähoitopalvelujen saatavuus Päivähoitopaikkojen määrä eri hoitomuodoissa vastaa kysyntää Päivähoitopaikka säädettyjen aikarajojen puitteissa ja toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu vähint. 90 %. Perhepäivähoitajien määrä hoitomuodon kysynnän mukainen. Toteutunut Tavoite toteutunut.

17 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toimiva palveluverkko Toteutunut Strategian mukainen palvelurakenne omassa tuotannossa (kunnall. päiväkoti ja perhepäivähoito) Päivähoitoyksikköje n määrä ja tuotanto-rakenne vastaa kysyntää Päivähoitopaikka säädettyjen aikarajojen puitteissa ja toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu vähint. 80 %. Strategian mukainen eri palvelumuotojen (ostopalvelu, yksityinen päivähoito, tukimuodot), monipuolisuus ja alueellinen tasapaino Palveluyksiköiden rakenne ja määrä eri hoitomuodoissa vastaa kysyntää: - yksityisten osuus/ kokonais-määrästä/ alue Perhepäivähoitajien määrä hoitomuodon kysynnän mukainen. Tavoite toteutunut. Ydinpalvelun ja tukipalvelun yhteistyön toimivuus Toimivat palaverikäytännöt Palaverikäytäntöjen suunnitelmallisuus Säännöllisesti ja suunnitellusti toteutuneet Säännölliset palaverit on pidetty. 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Optimaalinen Henkilöstön määrä henkilöstörakenne vastaa suosituksia Täydennyskoulutuks en määrä Tehtävien ja muutoksen vaatima osaaminen Työhyvinvointi: - esimiestaidot - alaistaidot - yhteistyötaidot Suositukset henkilöstön määrästä Koulutuspäivien määrän lakisääteinen seuranta Osaamiskartoitus Henkilöstökysely (asteikko 1-5) 3-10 koulutuspäivää/vuosi, työn vaativuuden mukaan Osaamiskartoitus käynnistetään Taso 4 Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Toteutunut vakinaisen henkilöstön ja pitkäaikaisten sjaisten osalta Toteuma tarkentuu henkilöstötilinpäätöks essä. Työn vaativuustarkastelut ovat toteutuneet. Tulos: Henkilöstö: taso 4,08 Strategiat ja toiminnan suunnittelu 3,93 Johtajuus 3,73 Kumppanuudet ja resurssit 3,28 Tulokset on käsitelty päivähoidon johtoryhmässä, tiimipalavereissa ja laadun arviointiryhmässä. Tulos osittain tarkastellaan tulevissa kehityskeskusteluiss a

18 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Päivähoidon Nettokustannukse Vertailutietoa ei nettokustannukset t/ 0-5v saada Lastenhoidon tukien nettokustannukset Päivähoidon tilat tehokkaassa käytössä Seudullinen vertailu (Oulu, Haukipudas ja Kempele) Täyttöaste Alle seudun verrokkikuntien keskiarvon Seudun keskitasolla. (seudun tietoja ei saatavilla) Täyttöaste 110 % Yksityinen pvkotihoito: Ka Kiiminki 6,83 ja kotihoidon 391 Toteutui 112,22 % Esiopetuksen hinta Käyttöaste Kustannus/6 v Käyttöaste > 85 % Alle valtakunnan keskiarvon Toteutui 85% päiväkodeissa ja 99 % ryhmäperhepäiväko deissa (pl.heinäkuu). Tieto ei ole saatavissa Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Hoitopaikat vähenivät rakennemuutoksessa elokuun 2010 alusta noin 115 paikalla. Oman tuotannon kokonaisoston määrä on ylittynyt arvioidusta 5%. (n hoitopäivää), mikä tarkoittaa n. 25 lapsen hoidon verran. Iltahoidon tarve kaksinkertaistui. Palvelut kyettiin tuottamaan palkkaamalla ryhmiin ja perhepäivähoitoon määräajaksi lisähenkilöstöä. Yksityinen päivähoito ja ostopäivähoito toteutuvat kuntastrategialinjausten mukaisena: kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloitti. Yksityisen hoidon tuella tuotetun päivähoidon osuus kokonaisuudesta on noin 26 %. Yksityiselle siirtyi kalliimmissa maksuluokissa olevia, mikä vähensi tuloja arvioidusta n Ostopalvelupäivähoidon sopimusta on jatkettu kesäkuun loppuun 2011, jolloin Honkimaan päiväkoti muuttuu oman tuotannon päiväkodiksi. Tuloslaskelman mukaan oman tuotannon päivähoitopalveluissa on n alijäämä. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Rakennemuutoksen toteuttaminen edellytti, ettei Vapakujan päiväkotia voitu vielä sulkea. Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

19 2.5. Opetuspalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Opetuspalveluiden keskeisenä haasteena on laadukkaan perusopetuksen toteuttaminen yhä kiristyvässä kuntataloudessa. Mittavista talouden tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kehittämiseen panostettiin vahvasti. Valtuuston linjaamat talouden tasapainottamistoimet valmisteltiin ja toimeenpantiin aikataulun mukaisesti. Päivähoidon, perusopetuksen ja lukion palvelurakenneselvitys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 6/2010 ja perusopetuksen uusi tuntijako otettiin käyttöön alkaen. Oppimisen tuen strategian mukaisesti keskitetty erityisopetus on hajautettu lähikouluille ja Jaaranharjun erityiskoulu lakkautettu alkaen. Koulujen hallinnot on yhdistetty Huttukylän ja Ylikylän kouluilla ( ). Syyslukukauden alusta uudet koulukuljetusreitit ovat toteutettu tehdyn kilpailutuksen mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Toinen koulukuraattori on aloittanut elokuun alusta. Hankkeiden avulla kehitetään koulujen kerhotoimintaa ja oppilaanohjauksen osa-alueita. Oma palvelutuotanto on toteutunut lähes arvioidun mukaisesti. Perusopetuksen laadun arvioinnin kehittämishankkeessa on tehty koko kunnan perusopetusta koskeva itsearviointi keväällä ja koulujen itsearvioinnit syksyllä. Tulosten perusteella yksiköt kehittävät toimintaansa. Kehittämistoimien seuranta toteutetaan keväällä Arviointisuunnitelman mukaisen asiakaskyselyn perusteella ydintehtävässä on onnistuttu hyvin. Arviointisuunnitelman mukainen raportti on esitetty hyvinvointilautakunnalle ja kokonaisuudessaan Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC- mallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Laadukas ja asiakaslähtöinen perusopetus ja lukiokoulutus Hyvinvoinnin tuki Oppimistulokset Valtakunnallisten Keskiarvo vähintään kokeiden tulokset Oulun läänin arviointisuunnitelm keskitasoa an mukaisesti (englanti/ruotsi) Turvallisuus ja koulukiusaaminen Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Keskiarvo vähintään valtakunnan keskitasoa (matematiikka) Kyselyiden vastausprosentti vähint. 90 % Englanti, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 68,4, Oulun läänin ka 62,1). Ruotsi, 9 lk: tavoite yli-tettiin (Kiimingin ka. 69,0, Oulun läänin ka. 58,9). Matematiikka 6 lk: tavoite täytettiin (Kiimingin ka. 7+, valtakunnallinen ka. 7+) Matematiikka 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 7+, valtakunnallinen ka. 7-) Arviointisuunnitelman mukaisten kyselyiden vastausprosentit jäivät alhaisiksi: oppilaat 59,6 %, vanhemmat 18,7 % Ennaltaehkäisevän toiminnan määrä Turvallisuussuunnit elman toimivuus Turvallisuussuunnitel ma käydään läpi kaikissa yksiköissä joka syksy Turvallisuussuunnittelua on käsitelty rehtori-kokouksessa. Kaikilla perusopetuksen kouluilla on koulujen turvallisuus-suunnitelmat käsitelty henkilöstökokouksissa ja suunnitelmia on päivitetty tarpeen mukaan. Uudet opettajat on perehdytetty

20 Arviointikyselyn tulokset (asteikko 1-5) Oppimisen tuen strategian jalkaantuminen Vastausten ka. kaikilla osa-alueilla väh. 3,6 Oppimisen tuen strategian tavoitteiden toteutuminen vuoden 2010 osalta ja osassa kouluista on tehty poistumisharjoituksia. Turvallisuuteen liittyvien kysymysten vastausten keskiarvojen keskiarvo oli sekä oppilaiden että vanhempien osalta 4,06. Strategian tavoitteet on huomioitu lukuvuoden valmistelussa. Erityisopetuksen koordinaattori on nimetty. Jaaranharjun erityiskoulu on lakkautettu alkaen ja oppilaat ovat siirtyneet lähikouluille. Avustajatarpeet määritellään ja resurssit suunnataan koordinoidusti. Seurantajärjestelmät Sijoittuminen jatko-opintoihin Opintojen keskeyttäminen Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet/ edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet Lukio-opinnot keskeyttäneet lukioopiskelijat 100 % peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksissa Ensimmäisen vuoden aikana opintonsa keskeyttäneitä < 5 % 98,9 % sijoittui suoraan yhteisvalinnassa tai myöhemmin samana kesänä toiselle asteelle. Sijoittumattomat 2 oppilasta ovat aloittaneet lisäopetuksen. Tietoa ei ole saatavissa. Enintään 5 % keskeyttää opinnot Kiimingin lukiossa Vuoden 2010 aikana 8 % opiskelijoista keskeytti opinnot. Suurin osa keskeyttäjistä siirtyi iltalukioon tai muuhun lukioon. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toimiva palveluverkko Toteutuneet suunnitellusti. Strategian mukainen kouluverkko Kouluverkko- ja esiopetusselvi-tyks en mukainen eteneminen kouluverkkojär-jest elyissä Vuodelle 2010 suunnitellut investoinnit toteutuvat Kiiminkijoen koulun ja päiväkodin investoinnin tarveselvitys ja hankesuunnitelma on tehty.

21 Toiminnan järjestelyt Palveluiden saatavuus Palveluyksiköiden määrä ja koko Alakoulujen keskikoko kasvaa > 5 % ja kouluverkko tiivistyy strategian mukaisesti Palvelurakenneselvitys (KV 24.5.) Jaaranharjun erityiskoulu on lakkautettu ja Huttukylän ja Ylikylän koulut on liitetty hallinnollisesti yhteen. Hallinnollisesti itsenäisten alakoulujen keskikoko on kasvanut 37 %. Organisaatiomalli Kouluverkko- ja esiopetusselvitykse n mukainen eteneminen johtamisjärjestelyis sä Johtamisjärjestelmän muutos: Huttukylä-Ylikylä Jokiranta-Jaaranharju Huttukylän ja Ylikylän koulujen ja Jokirannan ja Jaaranharjun koulujen hallinnot on yhdistetty Jaaranharjun koulu on lakkautettu oppimisen tuen strategian mukaisesti alkaen. Hankkeiden ja projektien vaikuttavuus Hankerahoitus euroa/oppilas Hankkeiden myönteiset vaikutukset ydintehtävään Vähintään vuoden 2009 taso Ulkopuolinen rahoitus tukee kasvatus- ja oppimisprosessien kehittämistä Hankerahoitusta on saatu oppimisen tukeen , kerhotoimintaan , oppilaanohjauksen kehittämiseen ja laadunarviointiin Hankkeet kohdentuvat suoraan koulujen kehittämistoimintaan. Yhteistyö Toimivat palaverikäytännöt - hyv. palv. - si-va - rehtorikokoukset Yhteistyö palvelualueiden välillä tiivistyy Säännölliset kokoontumiset Hyv. jory, Si-Va jory kokoontuu säännöllisesti n. 3 viikon välein Päivähoito osaksi siv.palveluita ja eri hankkeiden yhteistyö säännöllistä 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Ammattitaito Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä Kehityskeskustelut Osaaminen ja täydennyskoulutus Koulukohtaisten kyselyjen vastaukset Erityisvahvuudet koulun kehittämisessä Väh. 98 % opettajista ja 100 % koulunkäyntiavustajist a ja kerho-ohjaajista täyttää vaaditut kelpoisuus-ehdot Kehityskeskustelut käydään kaikissa yksiköissä vuosittain (100 %) Osaamisen kehittämissuunnitelm an jalkauttaminen ja toteuttaminen 99 % opettajista täyttää kelpoisuusehdot lukuvuonna Kaikki vakinaiset koulunkäyntiavustajat/ker ho-ohjaajat ovat kelpoisia. Perusopetuksen kou-luissa 69 % henkilö-kunnasta osallistui henkilökohtaiseen tai ryhmäkehityskeskusteluu n. Lukiossa ei käyty 2010 kehityskeskusteluja (rehtorin vaihdos). Osaamisen kehittämis-suunnitelmaa ja

22 Täydennyskoulutus (VESO:t toteutuu) koulut-tautumissuunnitel maa on tehty aluerehtoreiden johdolla. Kouluttautumissuunnitelm a valmistuu alkuvuodesta Työhyvinvointi: - esimiestaidot - alaistaidot - yhteistyötaidot Sairauspoissaolot Henkilöstökysely Alle kunnan keskitason Kyselyiden vastausprosentti väh. 90 % Yhteiset VESO:t ja Lisäksi koulujen omat VESO:t Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sairauspoissaolot olivat vuonna ,5 pv/hlö, kun koko kunnan vastaava luku oli 10,6. Vuoden 2010 lukuja ei vielä ole tiedossa. Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Koko kunnan henki-löstölle tehdyn työhyvin-vointikyselyn vastaus-prosentti jäi sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden osalta alhaiseksi (48 %). Kehityskeskustelujen lisäksi tuloksia on analysoitu laadun-arviointihankkees sa ja tarvittavista toimenpi- teistä on sovittuyksikkökohtaisesti. 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Opetustuntien Viikkotuntimäärä/op määrä pilas Lukuvuoden laskennall. taso -3,5 % (sis. myös rakenteell. ratkaisujen vaikutukset) Perusopetuksen opetustuntimäärää on pienennetty syksystä 2010 alkaen n. -2,3 % (tunnit/oppilas syksyllä 2010 n. 1,68 h; syksyllä ,72). Oppilasta/opetus-ry hmä Opetusryhmien keskikoko Eron pienentäminen Oulun läänin kaupunkimaisten kuntien keskikokoon nähden Ero pieneni lukuvuo-desta luku-vuoteen sekä perusopetuksessa (1,3 1,2) että lukiossa (1 0,5). Lukuvuoden vertailutiedot saadaan syksyllä 2011.

23 Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen (jatk.) Koulukuljetus Taloudellisuus Opetuksen osuus kokonaiskustannuk sista Kuljetusoppilaiden määrä/kus-tannus/k ulje-tusmuoto Käyttökustannukset suhteutettuna kuntakohtaiseen yksikköhintaan - perusopetus - lukio-opetus Lääninhallituksen tilasto Turvalliset ja kustannustehokkaat koulukuljetuspalvelut Käyttökustannusten ja kuntakohtaisen yksikköhinnan eron pienentäminen. Säilytetään vähintään 2009 taso Koulukuljetusten uudet periaatteet on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa Koulukuljetukset on kilpailutettu. Kuljetusreitit on uudistettu aiempaa huomattavasti tehokkaammiksi. Kuljetukset toimivat reitityksen mukaisesti. Perusopetuksen käyttökustannusten ja kuntakohtaisen yksikköhinnan ero pieneni vuodesta 2008 vuoteen e/opp. Ero vuonna 2009 oli 415 e/opp. Lukion vastaava ero pieneni 26 e/opp. Ero vuonna 2009 oli 736 e/opp. Talouden tasapai-nottamistoimien (opetustuntimäärän pienentäminen) vuoksi tavoitetta ei saavutettu. Perusopetuksessa opetuksen osuus kokonaiskustannuksista oli vuonna ,8 % ( ,0 %). Lukion vastaavat luvut olivat 67,4 % (67,6 %). Vuoden 2010 vertailu-tilasto valmistuu syksyllä Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Opetuspalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Oman palvelutuotannon tilikauden tulos on 189 ylijäämäinen. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

24

25 2.6. Kirjastopalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna: Kiimingin kirjastopalvelut on mukana Outi-kirjastojen yhteistyössä ja kirjaston toiminta on jatkunut vilkkaana edellisvuosien tapaan. Oma palvelutuotanto on toteutunut lähes arvioidun mukaisesti ja valtuuston linjaamat talouden tasapainottamistoimet on valmisteltu ja toimeenpantu aikataulun mukaisesti. Kirjastoselvitys on laadittu tilaajajohtajan nimeämän työryhmän toimesta ja loppuraportti toimenpide-esityksineen on hyväksytty valtuustossa. Jäälin kirjaston laajennusosa otettiin käyttöön keväällä 2010, mikä on parantanut kirjastopalvelun toimintaedellytyksiä Jäälin osalta. Kirjastopalveluiden osalta tilaajalla ei ole enää ulkoa ostoja, koska kirjastoautopalvelu on lakkautettu alkaen talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Kirjastopalveluissa kokonaislainaus laski 3,2 %, kokonaislainaus oli kappaletta. Kävijämäärissä oli laskua molempien kirjastojen osalta (-2,3-10,7 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lainaus- ja kävijämäärien laskua selittää pääkirjaston karsittu aukioloaika heinäkuussa ja Jäälin kirjaston sulkeminen Talouden tasapainottamistoimenpiteenä myös kirjastoaineiston uutuushankintojen määrää on jouduttu karsimaan, mikä osaltaan selittäneen kokonaislainauksen lievää laskua. Asiakkuuksien säilyttämiseksi kirjastoaineiston hankintaprosessia pyrittiin tehostamaan. Koulujen, päiväkotien ja kirjaston välistä yhteistyötä on edelleen tiivistetty. Kirjastopalvelut ovat tukeneet kouluja opetussuunnitelman mukaisessa koulukirjaston käytössä. Tapahtumia ja näyttelyjä on järjestetty sekä lapsille että aikuisille. Rajapintaa kirjastopalvelujen ja kulttuuripalvelujen tarjoamien tilaisuuksien välillä on tarkistettu ja yhteistyötä tiivistetty. Kirjaston asiakastyytyväisyydestä järjestetyn kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on hyvä. Heikoin arvosana annettiin aikakauslehti- ja sanomalehtikokoelmille ja parhaana koettiin kirjastojen sijainti, aukioloaikojen sopivuus sekä henkilökunnan palvelualttius. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Laadukas ja asiakaslähtöinen kirjastopalvelu Kokoelmat Asiakastyytyväisyys Kirjastopalvelujen saavutettavuus Yhteistyö Kokoelmien määrä ja laatu Asiakaskysely kaikissa yksiköissä säännöllisesti vuoden välein Asiakaskäynnit: fyysiset käynnit ja www käynnit: -kokonais-lainaus/ as.luku - fyysiset käynnit /toimipiste - verkkokäynnit /toimipiste Tapahtumat ja tilaisuudet: - tapahtumaa/kk - osallistujia/ tapahtuma Kirjaa/asukas-luk u Kyselyn tuloksen tavoitetaso vähintään keskiarvon mukainen Vähint. ed. vuoden taso Vähint. ed. vuoden taso Kasvua ed. vuoteen > 5 % Koulujen ja päiväkotien käyntien määrää lisätään > 2% Pääkirjasto 3,79 (ka. 3,0) Jäälin kirjasto 3,86 (ka.3,0) Lainat/as -3,8 % 26 (27) Pk fyys.käynnit 10,7 % Jäälin kirjasto fyys. käynnit 2,3 % Verkkokäynnit arvio + 5% 7 tapahtumaa/kk 38 osallistujaa/ tapahtuma Koulujen ja päiväkotien käyntejä lisätty + 10 % > 7,40-2,7 % 7,1 (7,3)

26 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toiminnan järjestelyt Palveluiden saatavuus Palveluyksiköiden määrä ja koko Kirjastoselvityksen laatiminen Henkilöstön tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Tiri-Alakylän kirjastoautopalvelu lakkaa Prosessikuvaus Kyselyn tulokset huomioidaan seuraavan vuoden toiminnassa Kirjastoselvitys tehty ja hyväksytty hyvinvointilautakunn assa ja Kv Tiri-Alakylän kirjastoautopalvelu päättynyt Prosessituotteet on laadittu vuodelle 2011: kirjaston peruspalvelut, kokoelmapalvelut, tietoyhteiskuntapalv elut Tiimirakenteiden mukaiset ryhmäkehityskeskus telut otetaan käyttöön HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Kehityskeskustelut ja Kyselyjen Käydään kaikissa Toteutunut 100% työhyvinvointi vastaukset yksiköissä vähintään kerran vuodessa (100 %) Kirjastoammatillinen koulutus Koulutus lukumäärä/henkilö -työvuosi 2 pv/henkilötyövuosi 2 pv/htv toteutunut Työhyvinvointi: - esimiestaidot - alaistaidot - yhteistyötaidot Henkilöstökyselyn tulokset Kyselyiden vastausprosentti vähint. 95 %. Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Henkilöstökyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi (Sivistyspalvelut yhteensä 39 %).

27 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Kirjaston Kokonaislainaus Säilytetään vuoden - 3 % (alitettu käyttöaste/henkilökun /henkilötyövuodet 2009 taso vuoden 2009 taso.) nan määrä (Kirjaston palk.) Aukioloajat/ henkilötyövuodet (Kirjaston palk.) Minimoidaan talouden tasapainottamisen vaikutukset pääkirjaston aukioloaikoihin. Minimoitu talouden tasapainottamisen vaikutukset pääkirjaston aukioloaikoihin Kirjaston käyttöaste/henkilökun nan määrä (jatk.) Lainan hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Arvio 1,79 (lääni 2,44 ) Käynnin hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Arvio 4,57 (lääni 4,85 ) Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kirjastopalveluiden palvelutilaus omalta tuotannolta on toteutunut arvioidusti. Oman palvelutuotannon tilikauden tulos on ylijäämäinen. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Merkittävimpiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat olleet: kirjastoautopalvelun lakkauttaminen alkaen kirjastoaineistojen karsiminen karsitut aukioloajat palvelualueiden välinen yhteistyö ja prosessien tehostaminen kirjastoselvitys Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

28 2.7. Vapaa-aikapalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna Vapaa-aikapalveluiden toiminta on jatkunut vilkkaana edellisvuosien tapaan. Oma palvelutuotanto on toteutunut tilikaudella tilaajaan nähden arvioidun mukaisesti ja vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelma osoittaa noin alijäämää. Keskeinen selittäjä oman tuotannon alijäämälle ovat kerho-ohjaajien nimikkeiden muutos nuoriso-ohjaajiksi (palkkojen nousu), leiritoiminnan osalta kuljetuskustannusten ja retkien lisääntynyt määrä. Valtuuston linjaamat talouden tasapainottamistoimet on valmisteltu ja toimeenpantu aikataulun mukaisesti. Jäälin urheilualueen suunnittelun ohjausryhmän työ on saatu loppusuoralle ja hankesuunnitelma on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa ja hallituksessa Vapaa-aikapalveluiden liikuntatoimessa on järjestetty tapahtumia ja kilpailuja, joihin on osallistunut henkilöä (v. 2009: 973 hlöä). Kesällä järjestettiin uimakoulut Jatulissa. Nuorisopalveluissa on tehty paikallista ja seudullista yhteistyötä tapahtumien järjestelyissä sekä järjestetty omia tapahtumia, leirejä ja retkiä lapsille ja nuorille. Uutuutena Sykkeen nuorisotilaan tehtiin bänditila, joka toimii musiikin harjoittelutilana. Kesäleirit järjestettiin yhteistyössä Oulun seudun setlementti ry:n kanssa. Nuorten tietoja neuvontapalvelupisteet ovat toimineet nuorisotaloilla. Nuoriso- ja erityisnuorisotyö on vahvasti mukana eri hankkeissa. Seudullista Kuka kulttuuri kasvattaa hanketta on jatkettu ja hyviä käytänteitä on kehitetty edelleen mm. MoSpa- hankkeen kautta. Nuorisotaloilla on järjestetty erilaisia teemapäiviä. Nuorisovaltuusto kokoontui kerran kuukaudessa, samoin kuin Laivankankaan nuorisotalon talotoimikunta. Kiimingin kuntaan on luotu uuden nuorisolain mukainen monialaisen viranomaisyhteistyön toimintamalli, jonka osana erityisnuorisotyö on ollut mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä kuntaan TsekPoint -nuorten neuvontapisteen toimintaa ja toimintamallia. Tähän on luonut hyvän pohjan jo pitkään rakennettu monialainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti toimittanut tilaajan tarvitsemat raportit ja arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC-mallin mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) 1. ASIAKAS Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vapaa-aikapalvelut Ohjattu vapaa-aikatoiminta Nuorisotilakäynnit /kk Kävijämääriin 5 % nousu vuoteen 2009 nähden ja uusia asiakkaita Kävijämäärä kasvanut > 5 % (heinäkuun kiinni) Syke 715 Laivakangas 506 Toimintaan osallistuneiden asiakkaiden ja ohjaajien määrä Asiakasta/ tapahtuma Ohjaaja/tapah-tu ma Kävijämäärä/ vuosi Asiakkaiden määrä tapahtumaa kohden ja koko vuoden kävijämäärä nousee huomattavasti, enemmän kuin 5 % ( 211/2/3 599) Nuorisotilatoiminta Laivakankaan koululla Asiakastyytyväisy yskysely Asiakastyytyväisyys kasvaa edelleen vuoden 2009 tasosta Kysely valmistuu 6/2011 Leirit ja retket Määrä/vuosi Toiminnan monipuolistaminen Ostopalveluleirit 8 -> 9

29 Palvelujen saatavuus Tilojen käytön tehostaminen: - iltakäytön seuranta kuukausittain Todellisen käyttöasteen selvittäminen ja vuorojen käyttö lv Seuranta aloitettu keväällä 2010 (salit kesän kiinni), seuranta vihkoon kuittauksella Salivuorot päätetty mennessä Salivuorot valmiina , päätös Tiedottaminen Asiakastyytyväisyysk ysely Tilavuokrien pilotointi Tiedotuslehti vakiintuu säännöllisesti jaettavaksi Asiakaskysely Käyttäjäkokemusten kerääminen Vapaa-aikapalvelut tutuksi kuntalaisille Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeita Kysely valmistuu 4/2011 Lehti ilmestyi maaliskuussa, kuntatiedote, nettisivut ja omat sivut sosiaalisessa mediassa Kysely valmistuu 6/2011 Kilpailutoiminta Kilpailujen määrä/vuosi 5 % nousu vuoteen 2009 nähden Tavoite toteutui Osallistujamäärä/ kilpailu 1534/19 = os./kilp. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Toimivapalveluverkko ja toiminnan järjestelyt Vapaa-aikapalveluide n tarvekartoitukset Toimipaikkojen tarkoituksenmukaisu us Liikuntapaikkaselv ityksen 2009 toteutus Vuodelle 2010 asetetut toimenpide-esitykset toteutuvat Liikuntapaikkaselvity ksen mukaiset toimenpiteet tehty. Jäälin urh.alueen suunnitelmat valmistuivat 12/2010 Hankkeiden ja projektien vaikuttavuus Hankerahoitus euroa/asukas Vähintään vuoden 2009 taso Ei kunnan omaa rahoitusta saaneita hankkeita. Mukana seudullisissa hankkeissa ( KuKa, Päihteetön Tulevaisuus, Etsivä Työ, Tukeva ) Yhteistyö Yhteistyö vapaa-aikapalveluide n palvelualueella Järjestöjen tuottamat palvelut, määrä/vuosi 3. sektorin toiminnan määrä laajempaa kuin 2009 Toiminta pysynyt entisellä tasolla (6) 3. HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Kehityskeskustelut ja Kyselyjen Käydään vähintään Käyty 5/5 100% työhyvinvointi vastaukset kerran vuodessa (100 %)

30 Ammatillinen koulutus Koulutus lukumäärä/ henkilötyövuosi 2 pv/henkilötyövuosi Toteutunut 2 pv/ henkilötyövuosi Työhyvinvointi Tiimirakenteet, niiden toiminta ja johtamisjärjestelmät Henkilöstökyselyn tulokset Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Kyselyiden vastausprosentti vähint. 95 % Tulokset jalkautetaan työyksiköihin kehityskeskustelujen kautta Tiimitoiminnan vakiinnuttaminen, ajankäytön hallinta Vapaa-aikapalveluid en osuus sisältyy sivistystoimen osuuteen, vastausprosentti ei saatavissa erikseen. Tiimi kokoontunut kaksi kertaa kuukaudessa 4. TALOUS Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Nettokustannukset Lääninhallituksen Vähintään läänin Tilastot eivät ole tilastot keskitasoa vielä käytössä. Ydinpalvelujen taloudellinen tehokkuus Tilojen ja liikuntapaikkojen käyttö: käyttöaste käyttäjämäärä Palvelusopimukse n mukainen palvelutuotannon raportointi Käyttöaste tuntia/vrk Käyttäjämäärä/vk/t ila Talouden tasapainottamisohjelm a toteutuu Tilankäyttö optimoidaan Kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisena Talouden tasapainottamisohjel man mukaiset toimenpiteet toteutettu. Tilojen käyttöä tehostettu keskittämällä toimintoja tiettyihin liikuntasaleihin liikuntapaikkaselvity ksen mukaisesti. Käyttäjämäärien seurantaa jatkettu. Salit käytössä 5 h/arkisin ja 10 /vkl Käyttäjämäärät ka. 150 henk./vko Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Palvelutilaus on toteutunut arvioidusti. Vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on palvelutuotannon osalta alijäämäinen. Tilaajalautakunnan osalta palvelutilaus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Keskeisenä asiana talouden tasapainottamisesta huolimatta on ollut tilaajan ja palvelutuotannon saumaton yhteistyö ja ydintoiminnan kehittämisen näkökulma. Toteutunut palvelutilaus:

31

32 2.8. Kulttuuripalvelut Tilaajalautakunta: Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja Hyvinvointilautakunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Kiiminkijoen Opisto Oy:ltä. Palveluiden järjestämistä ja rahoitusta sitoo Kiimingin kunnan ja Kiiminkijoen opiston allekirjoittama osakassopimus. Palvelusopimuksella hyvinvointilautakunta on voinut aiempaa paremmin ohjata tilattavien palvelujen määrää ja laatua. Palvelusopimuksella on lisäksi sovittu, että Kiiminkijoen opiston käyttämistä Kiimingin kunnan tiloista peritään tilavuokraa samoin ehdoin kuin tilapalvelut laskuttavat kunnan omia hallintokuntia. Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus toteutuma ASIAKAS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta Toteutunut tuntimäärä/kalenterivuosi Monipuolinen kurssivalikoima kuntalaisille Kans.opetus > opetustuntia/vuosi Taiteen po. >2 500 opetustuntia/vuosi Opiskelijamäärä/kalenterivuosi Netto-opiskelijat Kurssilaisten määrä/lukuvuosi Brutto-opiskelijat Opiskelijapalaute Laaditaan yhteismitallinen arviointikysely >3,5 4,24 (1-5 asteikko) Hyvä tiedottaminen/ julkisuuskuva Tiedottamisen jatkuva kehittäminen Medianäkyvyys Kotisivujen ajantasaisuus Ajan tasalla Hyvä palvelu Asiakaspalautteet Asiakaskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2009 tasolla 4,12 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Toiminnan jatkuva kehittäminen Kehittämistoiminta ja kysyntään vastaaminen Kehittämisseminaarit Toimintatilastot ja kurssitarjonnan muutoskyky tarvelähtöiseksi. Vähintään 1/vuosi Pidetty Luodaan toimiva ohjaus- ja seurantajärjestelmä Kysyntä ~ tarjonta 3. HENKILÖSTÖ Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Koulutus ja kokemus Henkilöstön määrä ja pätevien osuus ammattiryhmästä > 85 % päteviä - Ok Kehityskeskustelut Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Käyty touko- ja elokuussa Koulutusta vähintään 1,5 pv/vuosi/hlö Toteutunut 4. TALOUS Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso ja toteuma 2010 Kustannustehokkuus Vertailu lähikuntien opistojen kanssa euroa/opetustunti Kustannukset alle vertailukuntien opistojen

33 euroa/brutto-opiskelijat tason Kunnan osuus 12,96 /t Kunnan osuus /op

34 Kiiminkijoen opisto Kansalaisopisto-opetus 2010/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2010 Kursseja Tunteja Opiskelijoita 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET Pääluokka yhteensä KIELET YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET TIETOTEKNIIKKA LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS Kaikki yhteensä Syksy TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI SANATAIDE MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET Pääluokka yhteensä KIELET YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEET TIETOTEKNIIKKA LIIKUNTA, TERVEYS, URHEILUVALMENNUS Kaikki yhteensä Kalenterivuosi yhteensä Kiimingin kunnan osuus Valtionosuus euroa euroa

35

36 Kiiminkijoen opisto Taiteen perusopetus 2010/Kiiminki (arvio ja toteutuma) Kevät 2010 Kursseja Tunteja Opiskelijoita 1101 MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI Kaikki yhteensä Syksy MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT ESITTÄVÄ TANSSI Kaikki yhteensä Kalenterivuosi yhteensä Kunnan osuus Valtionosuus euroa (sis euroa laskennallista taiteen perusopetusvaltionosuutta) euroa

37 Yleiset kulttuuripalvelut ja O. Jauhiaisen museopalvelut toteuma ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) 2010 Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa Kävijämäärä hlöä/museo-tapaht uma hlöä/ muu oleva kulttuuritarjonta tapahtuma Tapahtumaa/vuosi 25 (sisältää kaikki tapahtumat) 64 Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta Hyvä palvelu Tapahtumia lapsille Tapahtumia vanhuksille Asiakaskysely Tapahtumaa/vuosi Laaditaan asiakaskysely 10 lapsille 5 vanhuksille Asiakastyytyväisyys 2009 tasoa korkeampi 15 4 Kävijäkysely tehty: + toiminta + palvelut + tapahtumat - su aukiolo Hyvä tiedottaminen Tiedottamisen jatkuva kehittäminen Medianäkyvyys Näkyvyyden lisääntyminen Osallistuminen matkamessuille (Hki ja Oulu). Museolla oma ryhmä Facebookkissa, WWW- sivujen päivitys tehty 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 2010 Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen Seudullinen yhteistyö Tapahtumat väh. 1 tapahtuma, jossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä Näyttely Oulun Taitelijaseuran kautta Yhteistyössä tuotetut tapahtumat ja tilaisuudet Lähtötilanteen kartoittaminen 3 kpl / mm. Cappas -teatterin esiintymiset Teatterikuopalla Edustus kulttitiimissä ja muissa seudullisissa kokouksissa Osallistuminen seudullisiin kulttuuritoimijoiden kokouksiin Osallistuttu mm. kulttitiimin kokouksiin. Oulu 15- hankeen ohj. ryhmä. 3. HENKILÖSTÖ 2010ettouminen Koulutettu, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Museovalvojan sijaistaminen Arviointikysely Toimivan järjestelmän luominen Järjestelmä on luotu. Kehittämistoiminta Kehityskeskustelut Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Kehityskeskustelut on käyty 100%. 4. TALOUS 2010 Talous ja toiminta tasapainossa Talous Puolivuotis-seurant a Talousarviossa pysyminen Tilaaja - OK (kustannuspaikka-rake nteen muutos) Kustannus-tehokku us Kunnan rahoitusosuus Lähtötietojen kartoittaminen OJ-museo , Yleiset kulttuuripalvelut

38 Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Tilaajalautakunnan osalta palvelutilaus on toteutunut lähes arvioidusti. Kustannuspaikkarakenteen muutoksesta johtuen (sisäiset vuokrat sisään yleisten kulttuuripalveluiden hoitoon) aiheuttivat prosentuaalisesti merkittävän ylityksen kulttuuritoimenhoidon -tilikohtaan. Konservatorion ennakkolaskutus oli arvioitua pienempi; tasauslasku tulee keväällä Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiat on toteutettu. Toteutunut palvelutilaus:

39 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Tuloslaskelma

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Ulkoa ostot/sote

41 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 . Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut

Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut Kiimingin kunnan laadunhallintasuunnitelma Varhaiskasvatus ja opetuspalve lut Hyvinvointipalvelujen laatuverkosto 27.1.2010 Kiiminki asukasluku 31.12.2009 12 925 hlöä väestönkasvu n.3% / vuosi VT 20 varrella,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan koulutointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Siv.ltk. 28.10.2008 Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys-

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta

Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 2/2008 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikapalveluiden osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2008 1. Yleistä 1. tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT 23.5.2011 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT Lasten ja nuorten ohjelma Turusta parempi kasvukaupunki Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla Tutkimushavaintoja Case Hämeenlinnasta Talousmodulin havaintoja Hämeenlinnasta 1. Väestö- ja

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma 1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö: KIIMINGIN KUNTA 1 Hyv.ltk 29.3.2011 34 Liite 12 PALVELUSOPIMUS 2011 Palvelun järjestäjä: Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Kiiminkijoen Opisto Oy Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa

Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaari 21.11.2011 Pirjo Tuosa pirjo.tuosa@jkl.fi Esityksen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot