Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013"

Transkriptio

1 sivu 1/ Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Vuoden 2013 pääteemat Organisaatio Alayhdistystoiminta Kansainväliset asiat Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijakulttuuri Sosiaalipolitiikka Tuutorointi Viestintä Yhdenvertaisuus Ympäristö Yritysyhteistyö Kirjasto Turun ylioppilaslehti Kinokopla... 15

2 sivu 2/ Tässä toimintasuunnitelmassa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkintoopetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua. Tiedekuntajärjestöllä tarkoitetaan tiedekuntien ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.:tä. Vuoden 2013 pääteemat Kansainvälinen yliopisto kansainvälinen ylioppilaskunta Tavoitteena on kansainvälinen yliopisto, jonka tutkimus on maailman kärkeä, kv-opiskelijat integroituneena opiskelijayhteisöön ja yhteiskuntaan, ja jonka kotimaisilla opiskelijoilla on valmiudet vieraiden kulttuurien kohtaamiseen. Kansainvälisillä opiskelijoilla on tasa-arvoiset edellytykset toimia ylioppilaskunnassa ja heitä on mukana aktiivisessa toiminnassa. Teema on kokonaisvaltainen, jonka toteuttaminen koskettaa kaikkia vastuualueita. Opiskelijan tavoittaminen TYYn vuoden 2012 jäsenkyselyn perusteella TYYn suurimmat ongelmat syntyvät viestinnässä. Viestinnän kautta TYY perustelee toimintansa ja olemassaolonsa. Mikäli TYYssä tehtävistä päätöksistä ja toimenpiteistä ei viestitä läpäisevästi, on toiminta kyseenalaistettavissa. Vuonna 2013 viestinnän päätavoite on opiskelijan tavoittaminen. TYYn on näyttävä siellä, missä sen jäsenet ovat sekä tarjottava aktiivisemmin tietoa mielenkiintoisemmassa muodossa. TYYn tavoitteena on myös opiskelijoiden tuominen lähemmäs toisiaan ja poikkitieteellisen yhteenkuuluvuuden kasvattaminen. Yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi perustetaan puheenjohtajien neuvosto, joka koostuu aine- ja tiedekuntajärjestöjen puheenjohtajista. 1. Organisaatio Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012) Vuoden 2012 lopussa muodostettiin työryhmä, joka käsittelee TYYn henkilöstöpolitiikan linjoja: mm. rekrytointiperiaatteet, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaamisen, toimenkuvat, kannustinjärjestelmät sekä johtajuuden ja sen tukemisen. Työryhmä selvittää myös TYYn toimiston nykyistä työtaakan jakautumista. Prosessi etenee vahvassa yhteydessä päivitetyn strategian ja ylioppilaskuntien työehtosopimuksen valmistelun kanssa. TYYn henkilöstöpoliittinen ohjelma hyväksytään vuoden 2013 aikana. TYYn henkilöstön työnohjaus ja työskentelytapojen kehittäminen

3 sivu 3/ Vuoden 2013 aikana kaikki TYYn vakituiset työntekijät osallistuvat TYYn työterveyden tarjoajan kanssa yhteistyössä järjestettyihin työnohjauskeskusteluihin. Jokainen työntekijä käy keskustelemassa työterveyshoitajan kanssa 1-3 kertaa. Keskustelut tukevat henkilöstön henkistä hyvinvointia, työssä jaksamista sekä töiden suunnittelua. Ne ovat hyvä lisä TYYssä säännöllisesti pidettäville kehityskeskusteluille ja työhyvinvointi- sekä suunnittelupäiville. Tammikuussa TYYssä teetetään työhyvinvointikysely (edellinen vuodelta 2009). YO-talojen remontti (pääsektori-ay-yhteisprojekti) Jatketaan aktiivista yhteydenpitoa alayhdistysten ja Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa remonttia koskevista asioista. Kehitetään B-talon järjestötilojen käyttöä jäsenistöä palvelevalla tavalla ja korkeaa käyttöastetta tavoitellen. Tuetaan viestinnällisesti yhdistysten takaisinmuuttoa ja järjestötoiminnan uudelleenkäynnistämistä B-talossa. Alumnitoiminnan kehittäminen ja sektorikohtaiset alumnitapaamiset Jatketaan TYYn alumnitoiminnan kehittämistä. Alumnitoiminnan tavoitteena on vahvistaa TYYn yhteiskuntasuhteita sekä tarjota jäsenistölle uusia verkostoitumismahdollisuuksia ja kontakteja työelämään. Täydennetään alumnitietokantaa entisestään. Vuoden 2013 aikana järjestetään erikseen alumnitapaamiset sektoreittain 10 viimeisen vuoden sektoritoimijoille. Tapaamiset järjestetään keväällä ainakin pää-, kopo-, sopo-, kv- sekä järjestö- ja tiedostussektoreittain. Järjestetään vuosijuhlien läheisyyteen isompi alumnitapahtuma. Valiokuntien aseman selkiyttäminen Valiokuntien toimintaa kehitetään ylioppilaskunnan uuden strategian ja vuonna 2012 päivitettyjen valiokuntien toiminnan kuvausten pohjalta. Valiokuntien ja TYYn toimiston välistä yhteistyötä tiivistetään. Vakiintuneita hyviä käytänteitä valiokuntatoiminnasta jatketaan. Kannustetaan valiokuntia tekemään aloitteita edustajistolle. Edustajistovaalit 2013 (pääsektori-viestintä-yhteisprojekti) TYYn edustajistovaalit järjestetään vuoden 2013 syksyllä. Viestitään vaaleista ja edustajiston toiminnasta monipuolisesti ja jäsenistöä kiinnostavasti. Myös sähköistä äänestämistä mainostetaan näkyvästi. 2. Alayhdistystoiminta

4 sivu 4/ Toiminta-avustusprosessin kehittäminen Uusi hakulomake on otettu käyttöön. Jatketaan uuden hakulomakkeen päivitystä tarpeellisilta osin sekä päivitetään ohjeet jos lomake muuttuu oleellisesti. Panostetaan edelleen tiedon välittämiseen toiminta-avustuksen hakemisesta. Filiaaleissa toimivat alayhdistykset Huolehditaan, että filiaaleissa toimivilla alayhdistyksillä on riittävät tiedot toiminta-, projekti- ja erillisavustusten hakemista varten. Selkeytetään Rauman opiskelijasihteerin työnkuvaa ja pidetään yhteyttä Porin yliopistokeskuksen opiskelijasihteeriin. Puoluepoliittisten alayhdistysten tukimuotojen kehittäminen Tavataan puoluepoliittisten alayhdistysten edustajia ja pohditaan yhdistysten toimintamahdollisuuksia TYYn rahallisen tuen lakattua vuonna Suunnitellaan ja informoidaan puoluepoliittisia alayhdistyksiä TYYn tarjoamista vaihtoehtoisista tukimuodoista. Sektorikohtainen alayhdistysviestintä / pääteema (ay-viestintä -yhteisprojekti) Alayhdistystoimijoille suunnattua sektorikohtaista viestintää kehitetään pääteeman hengessä. Uudistetaan yhteystietojen keräämiskäytännöt vuoden alussa, jotta eri sektoreiden toimijat tavoitetaan tehokkaasti. 3. Kansainväliset asiat Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja kotikansainvälistymiseen (KV-AY -yhteisprojekti) Ohjeistetaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän sekä kansainvälisen toiminnan lisäämisessä. Annetaan alayhdistyksille neuvoja siihen, mitä ja miten kannattaa viestiä englanniksi. Tarjotaan alayhdistysten käyttöön englanninkielinen sanasto viestinnän yhtenäistämiseksi. Alayhdistyksiä rohkaistaan valitsemaan itselleen kansainvälisten asioiden vastaava, jonka yksi tehtävä on osallistua englanninkielisen viestinnän toteuttamiseen. Järjestetään alayhdistysten kvvastaaville koulutusta ja tapaamisia. Muistutetaan alayhdistyksiä mahdollisuudesta viestiä kvopiskelijoille Mid-Week Mailin ja muiden TYYn tiedotuskanavien kautta. Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen edustajistovaaleissa

5 sivu 5/ Tiedotetaan syksyn edustajistovaaleista englanniksi. Kannustetaan kv-opiskelijoita ryhtymään ehdokkaaksi ja äänestämään vaaleissa. Luodaan käytänteitä, joiden puitteissa edustajistossa toimiminen ja edustajiston toiminnan seuraaminen ovat mahdollisia myös englanniksi. KV-tuutoroinnin kehittäminen Tuutorointia uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota myös kv-tuutoroinnin kehittämiseen. Selvitetään mahdollisuuksia kv-tuutoroinnin ja tavallisen tuutoroinnin integroimiseen. Parannetaan aine- ja tiedekuntajärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa kv-tuutorointiin yhteistyössä yliopiston kanssa. KV-sektorin yhteistyö eri toimijoiden kanssa Luodaan suhteita kv-sektorin eri toimijoihin sekä käytäntöjä toimiston sisäiseen tiedonkulkuun ja yhteistyöhön kansainvälisissä asioissa, jotka koskevat useita sektoreita. Luodaan säännöllinen kokousrytmi ja vaihdetaan aktiivisesti tietoa seuraavien kolmen toimijapiirin sisällä: 1. Poikkisektoraalinen yhteistyö toimiston sisällä 2. TYYn sisäiset kv-sidostahot: mm. ISTU, ESN ja kansainvälisten asioiden valiokunta 3. STYLA-yhteistyö Turun muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa Koulutuspoliittinen edunvalvonta KV-maisteriohjelmissa (KV-KOPO yhteisprojekti) Selvitetään kv-maisteriohjelmissa toteutettavan koulutuspoliittisen edunvalvonnan mahdollisuuksia ja nykytilannetta. Luodaan hyviä käytänteitä ja tehdään läheistä yhteistyötä ISTU:n ja mahdollisten muiden järjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin valmisteleviin työryhmiin. Toteutetaan opas koulutuspoliittiseen edunvalvontaan kansainvälisille opiskelijoille. Poliittisen linjapaperin kansainvälisyysosion linjausten toimeenpano (KV-Viestintäyhteisprojekti) Edustajisto on lisännyt vuoden 2012 lopulla poliittiseen linjapaperiin kansainvälisyysosion, joka käsittelee ylioppilaskunnan englanninkielistä toimintaa ja viestintää. Vuoden 2013 aikana KVsektori toteuttaa linjapaperin kirjaukset, joihin sisältyy esimerkiksi tärkeimpien dokumenttien kääntäminen englanniksi, englanninkielisen viestinnän tehostaminen sekä englanninkielisten alayhdistysten toiminnan tukeminen.

6 sivu 6/ Kaupunkisuhteet Kunnallispoliittinen opiskelijakysely Toteutetaan yhteistyössä Ryhmä :n ja kaupungin kanssa opiskelijoiden kunnallispoliittinen kysely, jonka pohjalta tehdään uusi kunnallispoliittinen ohjelma. Muutetaan kyselyn toteuttamisen sykliä neljään vuoteen ja rytmitetään ohjelman päivitys yhteen valtuuston vaalikausien kanssa. TYY kunnallispoliittiseksi toimijaksi Ryhmä :n kautta tehtävän ja TYYn itsenäisen kaupunkivaikuttamisen välistä suhdetta selkiytetään. Ryhmä :n ja kaupungin johdon välisiin tapaamisiin tuodaan vahvemmin mukaan asiasisältöä ja niitä kehitetään rehtorinlounaiden kaltaiseksi keskusteluareenaksi. TYY vaikuttaa suoraan kaupungin virastoihin sekä valtuustoryhmiin kaupunkia koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. 5. Kehitysyhteistyö TYYn kehitysyhteistyösektorin rakenteellinen kehittäminen TYYn kehitysyhteistyösektori koostuu useista erikokoisista projekteista, mikä ei tue toiminnan vaikuttavuutta, näkyvyyttä eikä sille asetettuja tavoitteita. Tukikohteiden suuren määrän vuoksi niistä tiedottaminen on koettu hankalaksi, eikä jäsenistölle ole muodostunut selkeää kokonaiskuvaa kehitysyhteistyöstä ja sen tavoitteista. Koska TYYn kehitysyhteistyötoiminnan ensijainen tavoite on jäsenistöön kohdistuva tiedotus ja kehityskasvatus, tulee sektorin toimintaa arvioida ja järjestää uudelleen vuoden 2013 aikana. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedotuksen ja viestinnän tavoitteellisuuteen ja resursointiin sektorin sisällä. TYYn oma Meksiko-hanke TYYn kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiva Meksiko-ryhmä, Meksiko-hankekoordinaattori ja kansainvälisten asioiden asiantuntija ovat koordinoineet vuosina toteutettua metsähanketta. Ulkoasiainministeriölle laaditaan keväällä 2013 vuosiraportti päättyneestä hankkeesta. Raportti työstetään yhteistyössä TYYn meksikolaisen kumppanijärjestö AJAGIn kanssa. Vuonna 2013 ei toteuteta uutta Meksiko-hanketta. Hankkeen jatkoa arvioidaan ennen kevään 2013 Ulkoasiainministeriön hanketuen hakukierroksen päättymistä.

7 sivu 7/ TYYn viestintä- ja kehityskasvatushankeen suunnittelu vuodelle 2014 Vuonna 2013 suunnitellaan ja haetaan Ulkoasianministeriöstä tukea TYYn oman viestintä- ja kehityskasvatushankkeen toteuttamiseksi. Hanke suunnitellaan siten, että se tukee TYYn kehitysyhteistyösektoria kokonaisuutena ja toteuttaa sen tavoitteita. SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko TYY on mukana SYL:n koordinoimassa vuosina järjestettävässä viestintä- ja kehityskasvatushankkeessa, jonka tarkoituksena on toteuttaa valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikko. Paikallinen hankekoordinaattori ja kehitysyhteistyövaliokunta ovat vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä. Koordinaattori kokoaa ympärilleen vapaaehtoisryhmän, jonka avulla teemaviikko toteutetaan. Eri paikkakuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä koordinoi teemaviikon suunnittelua ja toteutusta valtakunnallisesti. 6. Koulutuspolitiikka Nopeat valmistumisajat pehmeillä keinoilla a. Uudet opiskelijat keskiöön (kopo-sopo-tuutorointi-yhteisprojekti) Ensimmäisen vuoden opiskelukäytänteet määrittävät pitkälle koko opintouraa. Vahvistetaan ensimmäisen vuoden ohjaukseen panostamista ja pienryhmäopetukseen resursointia. TYY pitää teemaa esillä myös alayhdistystensä keskuudessa, jotta aine- ja tiedekuntajärjestöt levittävät osaltaan hyviä opiskelun käytänteitä ja uusien opiskelijoiden vastaanottoa. b. Porkkanoilla läpivirtausta Valmistumisaikojen lyhentäminen säästää yliopiston resursseja, lisää rahoitusta ja saattaa opiskelijat nopeammin työelämään. Yritykset saada läpivirtausta tehostettua tiukennuksilla (opintoaikojen rajaus, opintotuen kaksiportaisuus) eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. TYY kartoittaa kannustavia järjestelmiä, jotka kasvattavat opiskelijoiden opintopistekertymää ja nopeuttavat valmistumista Turun yliopistolla. c. Tukea gradua vaille valmiille Monelle opinnäytetyön tekeminen osoittautuu merkittäväksi esteeksi ja hidasteeksi opinnoille. TYY levittää toimivia ohjauksen malleja ja vertaistuen käytänteitä yliopistolla.

8 sivu 8/ Tutkinnon inflatoituminen kuriin Tutkintomäärien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen tulosvastuussa valtiolle oleva yliopisto on tulevaisuudessa entistäkin suuremmassa vaarassa ajautua houkutukseen, jossa opiskelijoiden tutkintojen laadusta ollaan valmiita tinkimään läpäisyn parantamiseksi. TYY toteuttaa yhdessä aine- ja tiedekuntajärjestöjen kanssa laajan selvityksen jossa vertaillaan laskennallisia ja todellisia työtuntimääriä alakohtaisesti. TYY vie tutkinnon laatuun liittyvää näkökulmaa aktiivisesti eteenpäin yliopiston hallinnossa ja pyrkii siihen, että yliopisto rakentaa (kannustin)järjestelmät, joilla pystytään ennaltaehkäisemään tutkinnon inflatoitumista. TYY puuttuu selvityksen tuloksena mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin oppiainekohtaisesti. TYY herättelee tutkinnon laadun ja korkean vaatimustason näkökulmaan liittyvistä kysymyksistä keskustelua opiskelijoiden parissa. Opiskelijat akateemisen toiminnan järjestäjinä Universitas Turku -hanke jakaa euroa yliopistolta saatavaa hankerahaa opiskelijayhdistysten järjestämään akateemiseen toimintaan, kursseihin ja koulutuksiin. Hankkeelle luodaan toimivat käytänteet ja se markkinoidaan näkyvästi TYYn alayhdistyksille. Pilottivuoden jälkeen hankkeen jatko ja rahoituksen suuruus arvioidaan yhdessä yliopiston kanssa. Kollegiaaliselle valmistelulle ja päätöksenteolle painoarvoa TYY varmistaa että 2012 voimaan tullut valmisteluryhmämalli on käytössä kaikissa tiedekunnissa ja opiskelijoiden edustus ruohonjuuritason valmistelussa toteutuu. Yliopistokollegion painoarvoa kasvatetaan ja TYYn yhteydenpitoa yliopiston hallitukseen lisätään. Sähköisen tenttimisen käyttöaste kasvuun TYY kampanjoi sähköisen tenttimisen puolesta sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tietoisuuden kasvattamiseksi. TYY selvittää sähköisen tenttimisen käyttöönottoa myös filiaaleissa. 7. Liikunta Vähän liikkuvien aktivointi Järjestetään yhteistyössä muiden liikuntatoimijoiden kanssa opiskelijoiden lajikokeilupäivä, jossa tarjotaan mahdollisuuksia tutustua uusiin liikuntatapoihin. Liikuntatuutoroinnin toteutusta arvioidaan ja käytäntöjä kehitetään yhdessä yliopiston ja YTHS:n kanssa. Hallihankkeen edistäminen

9 sivu 9/ Edistetään liikuntahallihanketta aloitteellisella keskustelulla rahoittajatahojen, Turun yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa. Selvitetään opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) luoman liikuntapaikkarakentamisen tietopankin nykytila ja soveltuvuus hallihankkeen taustamateriaaliksi. Liikuntatiedotuksen kehittäminen / pääteema (liikunta-viestintä -yhteisprojekti) Kehitetään liikuntasektorin tiedotusta luomalla alkuvuonna sähköpostilista liikuntaalayhdistyksistä ja muiden alayhdistysten liikuntavastaavista sekä lähettämällä listalle ajankohtaista liikuntatietoa. Kannustetaan listalla olevia liittymään myös OLL:n sähköpostilistalle. Kehitetään TYYn nettisivujen liikunta-osiota. Liikunta-alayhdistysten yhteistyöjärjestö (liikunta-ay -yhteisprojekti) Kehitetään Turun yliopiston urheiluseurasta kaikkien TYYn liikunta-alayhdistysten yhteistyöjärjestö, joka voisi itsenäisesti koordinoida esim. lajiesittelypäiviä, opiskelijaurheilukisoihin osallistumista ja mahdollisesti turnauksia tai sarjoja TYYn sisällä. Kaupunkiin vaikuttaminen (liikunta-kaupunki-ympäristö-yhteisprojekti) Ollaan liikunta-asioissa aktiivisesti yhteydessä kaupungin virkamiehiin sekä luottamushenkilöihin. Vaikutetaan etenkin siihen, että hyötyliikuntamahdollisuudet kuten pyöräily ja kävely tehtäisiin keskustassa ja opiskelija-asuntoalueiden lähellä ja kampusalueella mahdollisimman miellyttäväksi tavaksi siirtyä paikasta toiseen. Pyritään siihen, että kaupungin omat liikuntaprojektit toteutettaisiin mahdollisimman edullisesti opiskelijoiden kannalta. Esimerkiksi ulkokuntosaleja tulisi saada kaikkien TYS:n kohteiden lähettyville. 8. Opiskelijakulttuuri Kulttuuriedunvalvonnan tehostaminen / pääteema Tehostetaan opiskelijoiden kulttuuritapahtumien viestintää. Tiivistetään yhteydenpitoa kaupungin museo- ja kulttuuritoimen kanssa, erityisesti opiskelija-alennusten hankkimiseksi. Kartoitetaan yhteistyötä asian tiimoilta myös muiden Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Opiskelijaperinteistä viestiminen englanniksi / pääteema Parannetaan TYY s Guide for International Student- julkaisun opiskelijakulttuurista kertovaa osiota ja laajentamaan sitä myös opiskelijaperinteet kattavaksi.

10 sivu 10/ Projektikoordinaattorien käyttäminen Lisätään projektikoordinaattorien käyttöä tapahtumien järjestämisessä. Koordinaattorit toimivat tiiviissä yhteistyössä hallitusvastaavan kanssa. Tapahtumien järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyökumppanien hankintaan. Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikko TYY on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä ohjelmaa syksyllä 2013 pidettävälle Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikolle. Teemoina ohjelmassa ovat paikallinen omaleimaisuus ja identiteetti, kulttuurien kohtaaminen sekä työn ja tiedon Turku. 9. Sosiaalipolitiikka Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy Parannetaan YTHS:n ja Turun terveys- ja sosiaalitoimen yhteistyötä kouluttamalla YTHS:n henkilökuntaa havaitsemaan ongelmia, joiden ratkaisu kuuluu sosiaalitoimen piiriin ja reagoimaan niihin. Edistetään YTHS:n mahdollisuuksia kirjoittaa lähetteitä sosiaalitoimen suuntaan. Hankkeen toteuttamiseksi on anottu yhteisöllisen terveyden edistämisen (YTE) hankerahaa syksyllä Varhainen puuttuminen konflikteihin ja korkeakoulukiusaamisen ehkäisy Vuonna 2012 teetetyn kiusaamiskyselyn tulosten pohjalta eritellään Turun yliopistossa ilmenevän korkeakoulukiusaamisen muotoja ja luodaan käytänteitä sen ehkäisemiseksi. Konfliktien ja ristiriitatilanteiden ratkaisutyössä käytetään hyväksi varhaisen tukemisen toimintamallia (VARTU). Selkeä työnjako työurakeskusteluun Selvennetään hallituksen työnjakoa työurakeskusteluun osallistumisessa. Luodaan työelämä-, työura- ja eläkekeskusteluihin osallistumisesta ja niihin liittyvien tavoitteiden edistämisestä selkeä sektori hallitukseen. TYYn työelämäpalveluiden kehittäminen (sopo-yritysyhteistyö-yhteisprojekti) Parannetaan ja ajanmukaistetaan TYYn palvelutasoa tuomalla työelämäasiat osaksi toimintaa. Työelämäyhteistyötä kehitetään TYYn yritysyhteistyökumppanien kanssa.

11 sivu 11/ Kartoitetaan olemassa olevat hyvät käytännöt opiskelijoiden työelämäpalveluista, rekrytointimessuista sekä muista vastaavista opiskelijoiden työllistymistä helpottavista toiminnoista. Lakipalveluiden kehittäminen Kehitetään TYYn nettisivujen Lakipalvelut-osaa kokoamalla sivuille helppolukuinen tietopaketti yleisesti askarruttavista oikeudellisista kysymyksistä työ- ja vuokrasuhteissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä TYYn neuvontalakimiehen ja oikeusaputoimikunnan kanssa. 10. Tuutorointi Tuutoroinnin kehittäminen (tuutorointi-sopo-kopo-kv-yhteisprojekti) Päivitetään TYYn tuutoreille pitämien koulutusten sisältöä ja tarkastellaan niiden kokonaisrakennetta. Yhteistyössä yliopiston kanssa selvitetään mahdollisuuksia tuutoreiden koulutuksen ja valinnan käytäntöjen parantamiseksi. 11. Viestintä Verkkoviestinnän kokonaisuudistus Aloitetaan uusien nettisivujen suunnittelu. Nettisivu-uudistus toteutetaan vuoden 2014 alussa. Suunnitellaan nettisivujen rakenne, sisältö sekä aloitetaan kilpailutus uusien sivujen toteuttajista. Osallistutaan edelleen yliopiston sähköisen työpöydän kehittämiseen ja pyritään lisäämään ylioppilaskunnan näkyvyyttä yliopiston sisäisessä verkossa. Kampusnäkyvyys Panostetaan TYYn näkyvyyteen kampuksella ja opiskelijoiden keskuudessa. Toteutetaan julistekampanjoita sekä kartoitetaan uusia näkymisen muotoja ympäri yliopistoaluetta. Näkyvyyteen sisällytetään tiiviisti ja mielenkiintoisesti TYYn tarkoitus sekä keskeisimmät toimijat ja teemat. Kampusnäkyvyyden kehittämistyötä tehdään yhdessä alayhdistysten kanssa, sillä alayhdistyksillä on konkreettinen näkemys ja tieto siitä, mistä ja miten tietyn tiedekunnan opiskelijat tavoitetaan. TYY-radio Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa sisältöä paikallisradioille. Selvitetään mahdollisuuksia perustaa oma nettiradio, johon alayhdistykset voisivat tuottaa sisältöä.

12 sivu 12/ TYYn esittelyvideo Kuvataan esittelyvideo TYYn toiminnasta. Videon kohderyhmänä ovat TYYn sidosryhmät, media sekä uudet ja tulevat opiskelijat. Videolla esitellään TYYn toimintaa tiiviisti ja mielenkiintoisesti, sekä palvelu- että edunvalvontanäkökulmasta. Kootut viestit kaikille TYYläisille Kootaan yhteistyössä yliopistoviestinnän kanssa noin 4 kertaa vuodessa lähetettävät tiedotteet kaikille TYYn jäsenille käyttäen yliopiston massasähköpostilistaa. Viesteissä kerrotaan kootusti TYYn senhetkisistä ja tulevista projekteista sekä tapahtumista. 12. Yhdenvertaisuus Vuonna 2012 päivitetyn yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita edistetään yhteistyössä TYYn saavutettavuustyöryhmän kanssa. 13. Ympäristö Polttava kysymys -kampanja Maan ystävät on kansalaisjärjestö, jonka kampanjan tavoitteena on saada Suomeen ilmastolaki, joka velvoittaisi vuosittaisiin kansallisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Jatketaan yhteistyötä Maan ystävien paikallisjaoston kanssa sekä otetaan mahdollisuuksien mukaan osaa valtakunnalliseen toimintaan. Kevyen liikenteen liikennejärjestelyiden ja pyöräilyedellytysten kehittäminen (kaupunki-ympäristö-yhteistyöprojekti) Varmistetaan, että Turun kaupungin ja yliopiston päättäjät tuntevat kevyen liikenteen epäkohdat ja vaaditaan kehittämään kevyen liikenteen järjestelyitä. Kehitystyön pohjana käytetään vuonna 2012 selvitettyjä kampusalueen ongelmakohtia. Turun yliopistosta ekokampus TYY vaikuttaa yliopistoon, jotta yliopistolle laaditaan eettinen hankintaohjeistus, joka noudattaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti sekä taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteita. Yliopiston tulee huomioida ympäristönäkökulmat läpileikkaavasti kaikessa toiminnassaan ja pitää niitä esillä sidosryhmätyössään. Selvitetään mahdollisuutta saada yliopisto Green Office -ohjelman piiriin.

13 sivu 13/ Yritysyhteistyö Jäsenpalveluiden parantaminen Täydennetään ja monipuolistetaan TYYn tarjoamia jäsenpalveluita yhteistyösopimuksin. Kiinnitetään huomiota hyödyllisiin ja aidosti tarpeellisiin palveluihin, joilla voitaisiin helpottaa opiskelijan arkea. 15. Kirjasto Kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen ja uudelleen markkinointi muuton jälkeen Kirjaston toiminta perinteisissä, kirjaston toimintaan suunnitelluissa tiloissa Ylioppilastalo B:ssä saatetaan käyntiin mahdollisimman pian siten, että tilojen käytettävyys on väistötiloja huomattavasti parempi. Tavoitteeseen päästään mm. useammalla tietokoneella sekä tilaa markkinoimalla opiskelu- ja kokouskäyttöön. Henkilökunnan kahden koneen (asiakaspalvelu ja työskentely) ohella myös asiakkaiden käytössä on kaksi konetta. Koneet päivitetään asianmukaiselle tasolle vuoden aikana. Lisäksi tilaa on hyvin myös useammalle pöydälle ja tuolille, jolloin tilaa voi hyödyntää tehokkaammin myös opiskelu- ja lukutilana. Tilaa voi kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella käyttää myös kokousten pitämiseen. On tärkeää viestiä asiakkaille selkeästi ja eri keinoin siirtymisestä takaisin varsinaisiin tiloihin, joiden sijainti valtaosalle asiakkaista on huomattavasti väistötiloja lähempänä. Erityishuomiota tulee kiinnittää Yo-talo B:n remontin vielä jatkuessa talon muissa tiloissa tilapäisen kulkureitin selkeään merkitsemiseen kirjastotiloihin. Tehtävä suunnitella edelleen muita keinoja kirjaston kehittämiseksi ja paremmin opiskelijoiden tietoisuuteen tuomiseksi annetaan joko kulttuurivaliokunnalle tai muulle pysyvälle työryhmälle. Korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen Kirjastoon tullaan palkkaamaan korkeakouluharjoittelija kolmen kuukauden ajaksi. Hän tulee perehtymään monipuolisesti kirjaston toimintaan. Tutuksi tulevat erilaiset kirjastoon liittyvät tehtävät mm. asiakaspalvelu, kirjojen luokittaminen sekä kirjojen hankintaprosessi. Harjoittelijan avulla pidennetään kirjaston aukioloaikoja. Harjoittelijan ohjaajana toimii kirjastonhoitaja. 16. Turun ylioppilaslehti

14 sivu 14/ Verkkolehden kehittäminen jatkuu Turun ylioppilaslehden verkkolehti (www.tylkkari.fi, on nykyisellään Mediajalostamo-nimisen yrityksen ylläpitämä ja toteuttama. Nykyiseen sopimukseen kuuluu webhotelli, Wordpress-julkaisujärjestelmän päivittäminen ja tekninen tuki. Lisäksi Turun ylioppilaslehti ilmestyy näköislehtenä Lehtiluukku-palvelun kautta. Vuoden 2013 aikana aloitetaan verkkosivujen uudistamisen selvitystyö. On paikallaan miettiä täysin uudestaan, palvelevatko nykyiset verkkosivut riittävän kattavasti kasvavaa verkkolukijakuntaa. Lisäksi vuonna 2012 aloitettua TYL-TV:n toimintaa kehitetään edelleen. Lehti tekee harkinnan mukaan myös verkkolehden sisällöntuotantoon liittyvien välineiden hankintoja. Verkon ja printin suhdetta mietitään vuonna Johtokunta arvioi myös, pitäisikö lehden verkkokehittämistä varten perustaa asiantuntijoista, lehden työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koostuva työryhmä. Tiedekuntanumerot Turun ylioppilaslehden sisältöjä pyritään kehittämään entistä enemmän eri tiedekuntataustaisten lukijoiden määrän kasvattamiseksi. Lehteen on tullut palautetta siitä, että esimerkiksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa lehteä ei koeta kiinnostavaksi. Jotta lehden artikkelit palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikkia Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijalukijoita, otetaan ainejärjestölehtien toimituskuntia mukaan lehden tekemiseen. Lisäksi lehden avustajakuntaa pyritään laajentamaan siten, että lehteä tekisivät kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Turun ylioppilaslehti ottaa vuonna 2013 käyttöön niin sanotut tiedekuntanumerot, joissa teemana ja fokuksena on kulloinkin vuorossa olevan tiedekunnan opiskelijoita erityisen lähellä olevat temaattiset juttukokonaisuudet. Johtokunta selvittää lisäksi, olisivatko aine- ja/tai alayhdistysten toimittamat Tylkkäri-liitteet mahdollista toteuttaa. Ilmoitusmyynnin pitkän aikavälin kehittäminen jatkuu Turun ylioppilaslehden ilmoitusmyynnin kehittäminen jatkuu samalla, kun verkkolehteä kehitetään. Mahdollisen uuden verkkolehtikonseptin yhteydessä on mietittävä samalla, miten uusi verkkolehti palvelisi verkkoilmoitusmyyntiä parhaiten. Riippuen siitä, millaiseen ratkaisuun lehden ilmoitusmyynnin osalta päädytään, ilmoitusmyynnin menekkiä ja alan kehitystä seurataan tarkasti. TYYn kalenterin sopimuskausi RC Kustannuksen kanssa päättyy vuoden 2013 vuoden lopussa. Tällöin on seuraava mahdollisuus miettiä niin sanottua "ilmoitusmyynnin pakettiratkaisua" kokonaisuutena ja arvioida, olisiko ko. ratkaisu lehden kannalta paras mahdollinen.

15 sivu 15/ Kinokopla Kinokopla jatkaa sääntömääräistä tehtäväänsä välittämällä audiovisuaalista kulttuuria sekä edistämällä alan tuntemusta ja audiovisuaalisen kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämistä. Toiminnan tarkoituksena on myös antaa vaihtoehtoja turkulaiseen kulttuuritarjontaan. Tarkemmasta toimintasuunnitelmasta vastaa elokuvatoimikunta eli Kinokoplan hallitus. TYYn elokuvatoimikunta muodostaa elokuvakerho Kinokoplan hallituksen. Elokuvatoimikunta tekee yhteistyötä muiden elokuvakulttuurin edistämiseksi työtä tekevien tahojen kanssa. Kinokopla jatkaa vakiintunutta toimintaansa: kevät- ja syyssarja Logomossa, MacGuffin klubit ja Taiteiden yön elokuvanäytös. Zoom-lehden painamista harkitaan kriittisesti.

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

TYYE syyskuu2013: LIITE 4: HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys 2013

TYYE syyskuu2013: LIITE 4: HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys sivu 2(33) Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Organisaatio... 5 Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012)... 5 TYYn henkilöstön työnohjaus

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 Sivu 1 / 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2015

Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2015 Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty edustajistossa 5/14, 8.11.2014 1. Hyvinvoiva opiskelija, hyvinvoiva yhteisö Ylioppilaskunta huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille. Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille. Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9.2007 KOULUTUSUUTISIA (TS Extra 27.1.2007) Korkeakouluja patistetaan

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 Sivu 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkija -hanke Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkijat -hankkeen taustaa Yleinen huoli tohtoreiden työllistymisestä Suuri osa tohtoreista työllistyy yliopiston ulkopuolisiin

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot