Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013"

Transkriptio

1 sivu 1/ Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Vuoden 2013 pääteemat Organisaatio Alayhdistystoiminta Kansainväliset asiat Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijakulttuuri Sosiaalipolitiikka Tuutorointi Viestintä Yhdenvertaisuus Ympäristö Yritysyhteistyö Kirjasto Turun ylioppilaslehti Kinokopla... 15

2 sivu 2/ Tässä toimintasuunnitelmassa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkintoopetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua. Tiedekuntajärjestöllä tarkoitetaan tiedekuntien ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.:tä. Vuoden 2013 pääteemat Kansainvälinen yliopisto kansainvälinen ylioppilaskunta Tavoitteena on kansainvälinen yliopisto, jonka tutkimus on maailman kärkeä, kv-opiskelijat integroituneena opiskelijayhteisöön ja yhteiskuntaan, ja jonka kotimaisilla opiskelijoilla on valmiudet vieraiden kulttuurien kohtaamiseen. Kansainvälisillä opiskelijoilla on tasa-arvoiset edellytykset toimia ylioppilaskunnassa ja heitä on mukana aktiivisessa toiminnassa. Teema on kokonaisvaltainen, jonka toteuttaminen koskettaa kaikkia vastuualueita. Opiskelijan tavoittaminen TYYn vuoden 2012 jäsenkyselyn perusteella TYYn suurimmat ongelmat syntyvät viestinnässä. Viestinnän kautta TYY perustelee toimintansa ja olemassaolonsa. Mikäli TYYssä tehtävistä päätöksistä ja toimenpiteistä ei viestitä läpäisevästi, on toiminta kyseenalaistettavissa. Vuonna 2013 viestinnän päätavoite on opiskelijan tavoittaminen. TYYn on näyttävä siellä, missä sen jäsenet ovat sekä tarjottava aktiivisemmin tietoa mielenkiintoisemmassa muodossa. TYYn tavoitteena on myös opiskelijoiden tuominen lähemmäs toisiaan ja poikkitieteellisen yhteenkuuluvuuden kasvattaminen. Yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi perustetaan puheenjohtajien neuvosto, joka koostuu aine- ja tiedekuntajärjestöjen puheenjohtajista. 1. Organisaatio Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012) Vuoden 2012 lopussa muodostettiin työryhmä, joka käsittelee TYYn henkilöstöpolitiikan linjoja: mm. rekrytointiperiaatteet, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaamisen, toimenkuvat, kannustinjärjestelmät sekä johtajuuden ja sen tukemisen. Työryhmä selvittää myös TYYn toimiston nykyistä työtaakan jakautumista. Prosessi etenee vahvassa yhteydessä päivitetyn strategian ja ylioppilaskuntien työehtosopimuksen valmistelun kanssa. TYYn henkilöstöpoliittinen ohjelma hyväksytään vuoden 2013 aikana. TYYn henkilöstön työnohjaus ja työskentelytapojen kehittäminen

3 sivu 3/ Vuoden 2013 aikana kaikki TYYn vakituiset työntekijät osallistuvat TYYn työterveyden tarjoajan kanssa yhteistyössä järjestettyihin työnohjauskeskusteluihin. Jokainen työntekijä käy keskustelemassa työterveyshoitajan kanssa 1-3 kertaa. Keskustelut tukevat henkilöstön henkistä hyvinvointia, työssä jaksamista sekä töiden suunnittelua. Ne ovat hyvä lisä TYYssä säännöllisesti pidettäville kehityskeskusteluille ja työhyvinvointi- sekä suunnittelupäiville. Tammikuussa TYYssä teetetään työhyvinvointikysely (edellinen vuodelta 2009). YO-talojen remontti (pääsektori-ay-yhteisprojekti) Jatketaan aktiivista yhteydenpitoa alayhdistysten ja Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa remonttia koskevista asioista. Kehitetään B-talon järjestötilojen käyttöä jäsenistöä palvelevalla tavalla ja korkeaa käyttöastetta tavoitellen. Tuetaan viestinnällisesti yhdistysten takaisinmuuttoa ja järjestötoiminnan uudelleenkäynnistämistä B-talossa. Alumnitoiminnan kehittäminen ja sektorikohtaiset alumnitapaamiset Jatketaan TYYn alumnitoiminnan kehittämistä. Alumnitoiminnan tavoitteena on vahvistaa TYYn yhteiskuntasuhteita sekä tarjota jäsenistölle uusia verkostoitumismahdollisuuksia ja kontakteja työelämään. Täydennetään alumnitietokantaa entisestään. Vuoden 2013 aikana järjestetään erikseen alumnitapaamiset sektoreittain 10 viimeisen vuoden sektoritoimijoille. Tapaamiset järjestetään keväällä ainakin pää-, kopo-, sopo-, kv- sekä järjestö- ja tiedostussektoreittain. Järjestetään vuosijuhlien läheisyyteen isompi alumnitapahtuma. Valiokuntien aseman selkiyttäminen Valiokuntien toimintaa kehitetään ylioppilaskunnan uuden strategian ja vuonna 2012 päivitettyjen valiokuntien toiminnan kuvausten pohjalta. Valiokuntien ja TYYn toimiston välistä yhteistyötä tiivistetään. Vakiintuneita hyviä käytänteitä valiokuntatoiminnasta jatketaan. Kannustetaan valiokuntia tekemään aloitteita edustajistolle. Edustajistovaalit 2013 (pääsektori-viestintä-yhteisprojekti) TYYn edustajistovaalit järjestetään vuoden 2013 syksyllä. Viestitään vaaleista ja edustajiston toiminnasta monipuolisesti ja jäsenistöä kiinnostavasti. Myös sähköistä äänestämistä mainostetaan näkyvästi. 2. Alayhdistystoiminta

4 sivu 4/ Toiminta-avustusprosessin kehittäminen Uusi hakulomake on otettu käyttöön. Jatketaan uuden hakulomakkeen päivitystä tarpeellisilta osin sekä päivitetään ohjeet jos lomake muuttuu oleellisesti. Panostetaan edelleen tiedon välittämiseen toiminta-avustuksen hakemisesta. Filiaaleissa toimivat alayhdistykset Huolehditaan, että filiaaleissa toimivilla alayhdistyksillä on riittävät tiedot toiminta-, projekti- ja erillisavustusten hakemista varten. Selkeytetään Rauman opiskelijasihteerin työnkuvaa ja pidetään yhteyttä Porin yliopistokeskuksen opiskelijasihteeriin. Puoluepoliittisten alayhdistysten tukimuotojen kehittäminen Tavataan puoluepoliittisten alayhdistysten edustajia ja pohditaan yhdistysten toimintamahdollisuuksia TYYn rahallisen tuen lakattua vuonna Suunnitellaan ja informoidaan puoluepoliittisia alayhdistyksiä TYYn tarjoamista vaihtoehtoisista tukimuodoista. Sektorikohtainen alayhdistysviestintä / pääteema (ay-viestintä -yhteisprojekti) Alayhdistystoimijoille suunnattua sektorikohtaista viestintää kehitetään pääteeman hengessä. Uudistetaan yhteystietojen keräämiskäytännöt vuoden alussa, jotta eri sektoreiden toimijat tavoitetaan tehokkaasti. 3. Kansainväliset asiat Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja kotikansainvälistymiseen (KV-AY -yhteisprojekti) Ohjeistetaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän sekä kansainvälisen toiminnan lisäämisessä. Annetaan alayhdistyksille neuvoja siihen, mitä ja miten kannattaa viestiä englanniksi. Tarjotaan alayhdistysten käyttöön englanninkielinen sanasto viestinnän yhtenäistämiseksi. Alayhdistyksiä rohkaistaan valitsemaan itselleen kansainvälisten asioiden vastaava, jonka yksi tehtävä on osallistua englanninkielisen viestinnän toteuttamiseen. Järjestetään alayhdistysten kvvastaaville koulutusta ja tapaamisia. Muistutetaan alayhdistyksiä mahdollisuudesta viestiä kvopiskelijoille Mid-Week Mailin ja muiden TYYn tiedotuskanavien kautta. Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen edustajistovaaleissa

5 sivu 5/ Tiedotetaan syksyn edustajistovaaleista englanniksi. Kannustetaan kv-opiskelijoita ryhtymään ehdokkaaksi ja äänestämään vaaleissa. Luodaan käytänteitä, joiden puitteissa edustajistossa toimiminen ja edustajiston toiminnan seuraaminen ovat mahdollisia myös englanniksi. KV-tuutoroinnin kehittäminen Tuutorointia uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota myös kv-tuutoroinnin kehittämiseen. Selvitetään mahdollisuuksia kv-tuutoroinnin ja tavallisen tuutoroinnin integroimiseen. Parannetaan aine- ja tiedekuntajärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa kv-tuutorointiin yhteistyössä yliopiston kanssa. KV-sektorin yhteistyö eri toimijoiden kanssa Luodaan suhteita kv-sektorin eri toimijoihin sekä käytäntöjä toimiston sisäiseen tiedonkulkuun ja yhteistyöhön kansainvälisissä asioissa, jotka koskevat useita sektoreita. Luodaan säännöllinen kokousrytmi ja vaihdetaan aktiivisesti tietoa seuraavien kolmen toimijapiirin sisällä: 1. Poikkisektoraalinen yhteistyö toimiston sisällä 2. TYYn sisäiset kv-sidostahot: mm. ISTU, ESN ja kansainvälisten asioiden valiokunta 3. STYLA-yhteistyö Turun muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa Koulutuspoliittinen edunvalvonta KV-maisteriohjelmissa (KV-KOPO yhteisprojekti) Selvitetään kv-maisteriohjelmissa toteutettavan koulutuspoliittisen edunvalvonnan mahdollisuuksia ja nykytilannetta. Luodaan hyviä käytänteitä ja tehdään läheistä yhteistyötä ISTU:n ja mahdollisten muiden järjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin valmisteleviin työryhmiin. Toteutetaan opas koulutuspoliittiseen edunvalvontaan kansainvälisille opiskelijoille. Poliittisen linjapaperin kansainvälisyysosion linjausten toimeenpano (KV-Viestintäyhteisprojekti) Edustajisto on lisännyt vuoden 2012 lopulla poliittiseen linjapaperiin kansainvälisyysosion, joka käsittelee ylioppilaskunnan englanninkielistä toimintaa ja viestintää. Vuoden 2013 aikana KVsektori toteuttaa linjapaperin kirjaukset, joihin sisältyy esimerkiksi tärkeimpien dokumenttien kääntäminen englanniksi, englanninkielisen viestinnän tehostaminen sekä englanninkielisten alayhdistysten toiminnan tukeminen.

6 sivu 6/ Kaupunkisuhteet Kunnallispoliittinen opiskelijakysely Toteutetaan yhteistyössä Ryhmä :n ja kaupungin kanssa opiskelijoiden kunnallispoliittinen kysely, jonka pohjalta tehdään uusi kunnallispoliittinen ohjelma. Muutetaan kyselyn toteuttamisen sykliä neljään vuoteen ja rytmitetään ohjelman päivitys yhteen valtuuston vaalikausien kanssa. TYY kunnallispoliittiseksi toimijaksi Ryhmä :n kautta tehtävän ja TYYn itsenäisen kaupunkivaikuttamisen välistä suhdetta selkiytetään. Ryhmä :n ja kaupungin johdon välisiin tapaamisiin tuodaan vahvemmin mukaan asiasisältöä ja niitä kehitetään rehtorinlounaiden kaltaiseksi keskusteluareenaksi. TYY vaikuttaa suoraan kaupungin virastoihin sekä valtuustoryhmiin kaupunkia koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. 5. Kehitysyhteistyö TYYn kehitysyhteistyösektorin rakenteellinen kehittäminen TYYn kehitysyhteistyösektori koostuu useista erikokoisista projekteista, mikä ei tue toiminnan vaikuttavuutta, näkyvyyttä eikä sille asetettuja tavoitteita. Tukikohteiden suuren määrän vuoksi niistä tiedottaminen on koettu hankalaksi, eikä jäsenistölle ole muodostunut selkeää kokonaiskuvaa kehitysyhteistyöstä ja sen tavoitteista. Koska TYYn kehitysyhteistyötoiminnan ensijainen tavoite on jäsenistöön kohdistuva tiedotus ja kehityskasvatus, tulee sektorin toimintaa arvioida ja järjestää uudelleen vuoden 2013 aikana. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedotuksen ja viestinnän tavoitteellisuuteen ja resursointiin sektorin sisällä. TYYn oma Meksiko-hanke TYYn kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiva Meksiko-ryhmä, Meksiko-hankekoordinaattori ja kansainvälisten asioiden asiantuntija ovat koordinoineet vuosina toteutettua metsähanketta. Ulkoasiainministeriölle laaditaan keväällä 2013 vuosiraportti päättyneestä hankkeesta. Raportti työstetään yhteistyössä TYYn meksikolaisen kumppanijärjestö AJAGIn kanssa. Vuonna 2013 ei toteuteta uutta Meksiko-hanketta. Hankkeen jatkoa arvioidaan ennen kevään 2013 Ulkoasiainministeriön hanketuen hakukierroksen päättymistä.

7 sivu 7/ TYYn viestintä- ja kehityskasvatushankeen suunnittelu vuodelle 2014 Vuonna 2013 suunnitellaan ja haetaan Ulkoasianministeriöstä tukea TYYn oman viestintä- ja kehityskasvatushankkeen toteuttamiseksi. Hanke suunnitellaan siten, että se tukee TYYn kehitysyhteistyösektoria kokonaisuutena ja toteuttaa sen tavoitteita. SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko TYY on mukana SYL:n koordinoimassa vuosina järjestettävässä viestintä- ja kehityskasvatushankkeessa, jonka tarkoituksena on toteuttaa valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikko. Paikallinen hankekoordinaattori ja kehitysyhteistyövaliokunta ovat vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä. Koordinaattori kokoaa ympärilleen vapaaehtoisryhmän, jonka avulla teemaviikko toteutetaan. Eri paikkakuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä koordinoi teemaviikon suunnittelua ja toteutusta valtakunnallisesti. 6. Koulutuspolitiikka Nopeat valmistumisajat pehmeillä keinoilla a. Uudet opiskelijat keskiöön (kopo-sopo-tuutorointi-yhteisprojekti) Ensimmäisen vuoden opiskelukäytänteet määrittävät pitkälle koko opintouraa. Vahvistetaan ensimmäisen vuoden ohjaukseen panostamista ja pienryhmäopetukseen resursointia. TYY pitää teemaa esillä myös alayhdistystensä keskuudessa, jotta aine- ja tiedekuntajärjestöt levittävät osaltaan hyviä opiskelun käytänteitä ja uusien opiskelijoiden vastaanottoa. b. Porkkanoilla läpivirtausta Valmistumisaikojen lyhentäminen säästää yliopiston resursseja, lisää rahoitusta ja saattaa opiskelijat nopeammin työelämään. Yritykset saada läpivirtausta tehostettua tiukennuksilla (opintoaikojen rajaus, opintotuen kaksiportaisuus) eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. TYY kartoittaa kannustavia järjestelmiä, jotka kasvattavat opiskelijoiden opintopistekertymää ja nopeuttavat valmistumista Turun yliopistolla. c. Tukea gradua vaille valmiille Monelle opinnäytetyön tekeminen osoittautuu merkittäväksi esteeksi ja hidasteeksi opinnoille. TYY levittää toimivia ohjauksen malleja ja vertaistuen käytänteitä yliopistolla.

8 sivu 8/ Tutkinnon inflatoituminen kuriin Tutkintomäärien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen tulosvastuussa valtiolle oleva yliopisto on tulevaisuudessa entistäkin suuremmassa vaarassa ajautua houkutukseen, jossa opiskelijoiden tutkintojen laadusta ollaan valmiita tinkimään läpäisyn parantamiseksi. TYY toteuttaa yhdessä aine- ja tiedekuntajärjestöjen kanssa laajan selvityksen jossa vertaillaan laskennallisia ja todellisia työtuntimääriä alakohtaisesti. TYY vie tutkinnon laatuun liittyvää näkökulmaa aktiivisesti eteenpäin yliopiston hallinnossa ja pyrkii siihen, että yliopisto rakentaa (kannustin)järjestelmät, joilla pystytään ennaltaehkäisemään tutkinnon inflatoitumista. TYY puuttuu selvityksen tuloksena mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin oppiainekohtaisesti. TYY herättelee tutkinnon laadun ja korkean vaatimustason näkökulmaan liittyvistä kysymyksistä keskustelua opiskelijoiden parissa. Opiskelijat akateemisen toiminnan järjestäjinä Universitas Turku -hanke jakaa euroa yliopistolta saatavaa hankerahaa opiskelijayhdistysten järjestämään akateemiseen toimintaan, kursseihin ja koulutuksiin. Hankkeelle luodaan toimivat käytänteet ja se markkinoidaan näkyvästi TYYn alayhdistyksille. Pilottivuoden jälkeen hankkeen jatko ja rahoituksen suuruus arvioidaan yhdessä yliopiston kanssa. Kollegiaaliselle valmistelulle ja päätöksenteolle painoarvoa TYY varmistaa että 2012 voimaan tullut valmisteluryhmämalli on käytössä kaikissa tiedekunnissa ja opiskelijoiden edustus ruohonjuuritason valmistelussa toteutuu. Yliopistokollegion painoarvoa kasvatetaan ja TYYn yhteydenpitoa yliopiston hallitukseen lisätään. Sähköisen tenttimisen käyttöaste kasvuun TYY kampanjoi sähköisen tenttimisen puolesta sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tietoisuuden kasvattamiseksi. TYY selvittää sähköisen tenttimisen käyttöönottoa myös filiaaleissa. 7. Liikunta Vähän liikkuvien aktivointi Järjestetään yhteistyössä muiden liikuntatoimijoiden kanssa opiskelijoiden lajikokeilupäivä, jossa tarjotaan mahdollisuuksia tutustua uusiin liikuntatapoihin. Liikuntatuutoroinnin toteutusta arvioidaan ja käytäntöjä kehitetään yhdessä yliopiston ja YTHS:n kanssa. Hallihankkeen edistäminen

9 sivu 9/ Edistetään liikuntahallihanketta aloitteellisella keskustelulla rahoittajatahojen, Turun yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa. Selvitetään opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) luoman liikuntapaikkarakentamisen tietopankin nykytila ja soveltuvuus hallihankkeen taustamateriaaliksi. Liikuntatiedotuksen kehittäminen / pääteema (liikunta-viestintä -yhteisprojekti) Kehitetään liikuntasektorin tiedotusta luomalla alkuvuonna sähköpostilista liikuntaalayhdistyksistä ja muiden alayhdistysten liikuntavastaavista sekä lähettämällä listalle ajankohtaista liikuntatietoa. Kannustetaan listalla olevia liittymään myös OLL:n sähköpostilistalle. Kehitetään TYYn nettisivujen liikunta-osiota. Liikunta-alayhdistysten yhteistyöjärjestö (liikunta-ay -yhteisprojekti) Kehitetään Turun yliopiston urheiluseurasta kaikkien TYYn liikunta-alayhdistysten yhteistyöjärjestö, joka voisi itsenäisesti koordinoida esim. lajiesittelypäiviä, opiskelijaurheilukisoihin osallistumista ja mahdollisesti turnauksia tai sarjoja TYYn sisällä. Kaupunkiin vaikuttaminen (liikunta-kaupunki-ympäristö-yhteisprojekti) Ollaan liikunta-asioissa aktiivisesti yhteydessä kaupungin virkamiehiin sekä luottamushenkilöihin. Vaikutetaan etenkin siihen, että hyötyliikuntamahdollisuudet kuten pyöräily ja kävely tehtäisiin keskustassa ja opiskelija-asuntoalueiden lähellä ja kampusalueella mahdollisimman miellyttäväksi tavaksi siirtyä paikasta toiseen. Pyritään siihen, että kaupungin omat liikuntaprojektit toteutettaisiin mahdollisimman edullisesti opiskelijoiden kannalta. Esimerkiksi ulkokuntosaleja tulisi saada kaikkien TYS:n kohteiden lähettyville. 8. Opiskelijakulttuuri Kulttuuriedunvalvonnan tehostaminen / pääteema Tehostetaan opiskelijoiden kulttuuritapahtumien viestintää. Tiivistetään yhteydenpitoa kaupungin museo- ja kulttuuritoimen kanssa, erityisesti opiskelija-alennusten hankkimiseksi. Kartoitetaan yhteistyötä asian tiimoilta myös muiden Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Opiskelijaperinteistä viestiminen englanniksi / pääteema Parannetaan TYY s Guide for International Student- julkaisun opiskelijakulttuurista kertovaa osiota ja laajentamaan sitä myös opiskelijaperinteet kattavaksi.

10 sivu 10/ Projektikoordinaattorien käyttäminen Lisätään projektikoordinaattorien käyttöä tapahtumien järjestämisessä. Koordinaattorit toimivat tiiviissä yhteistyössä hallitusvastaavan kanssa. Tapahtumien järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyökumppanien hankintaan. Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikko TYY on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä ohjelmaa syksyllä 2013 pidettävälle Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikolle. Teemoina ohjelmassa ovat paikallinen omaleimaisuus ja identiteetti, kulttuurien kohtaaminen sekä työn ja tiedon Turku. 9. Sosiaalipolitiikka Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy Parannetaan YTHS:n ja Turun terveys- ja sosiaalitoimen yhteistyötä kouluttamalla YTHS:n henkilökuntaa havaitsemaan ongelmia, joiden ratkaisu kuuluu sosiaalitoimen piiriin ja reagoimaan niihin. Edistetään YTHS:n mahdollisuuksia kirjoittaa lähetteitä sosiaalitoimen suuntaan. Hankkeen toteuttamiseksi on anottu yhteisöllisen terveyden edistämisen (YTE) hankerahaa syksyllä Varhainen puuttuminen konflikteihin ja korkeakoulukiusaamisen ehkäisy Vuonna 2012 teetetyn kiusaamiskyselyn tulosten pohjalta eritellään Turun yliopistossa ilmenevän korkeakoulukiusaamisen muotoja ja luodaan käytänteitä sen ehkäisemiseksi. Konfliktien ja ristiriitatilanteiden ratkaisutyössä käytetään hyväksi varhaisen tukemisen toimintamallia (VARTU). Selkeä työnjako työurakeskusteluun Selvennetään hallituksen työnjakoa työurakeskusteluun osallistumisessa. Luodaan työelämä-, työura- ja eläkekeskusteluihin osallistumisesta ja niihin liittyvien tavoitteiden edistämisestä selkeä sektori hallitukseen. TYYn työelämäpalveluiden kehittäminen (sopo-yritysyhteistyö-yhteisprojekti) Parannetaan ja ajanmukaistetaan TYYn palvelutasoa tuomalla työelämäasiat osaksi toimintaa. Työelämäyhteistyötä kehitetään TYYn yritysyhteistyökumppanien kanssa.

11 sivu 11/ Kartoitetaan olemassa olevat hyvät käytännöt opiskelijoiden työelämäpalveluista, rekrytointimessuista sekä muista vastaavista opiskelijoiden työllistymistä helpottavista toiminnoista. Lakipalveluiden kehittäminen Kehitetään TYYn nettisivujen Lakipalvelut-osaa kokoamalla sivuille helppolukuinen tietopaketti yleisesti askarruttavista oikeudellisista kysymyksistä työ- ja vuokrasuhteissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä TYYn neuvontalakimiehen ja oikeusaputoimikunnan kanssa. 10. Tuutorointi Tuutoroinnin kehittäminen (tuutorointi-sopo-kopo-kv-yhteisprojekti) Päivitetään TYYn tuutoreille pitämien koulutusten sisältöä ja tarkastellaan niiden kokonaisrakennetta. Yhteistyössä yliopiston kanssa selvitetään mahdollisuuksia tuutoreiden koulutuksen ja valinnan käytäntöjen parantamiseksi. 11. Viestintä Verkkoviestinnän kokonaisuudistus Aloitetaan uusien nettisivujen suunnittelu. Nettisivu-uudistus toteutetaan vuoden 2014 alussa. Suunnitellaan nettisivujen rakenne, sisältö sekä aloitetaan kilpailutus uusien sivujen toteuttajista. Osallistutaan edelleen yliopiston sähköisen työpöydän kehittämiseen ja pyritään lisäämään ylioppilaskunnan näkyvyyttä yliopiston sisäisessä verkossa. Kampusnäkyvyys Panostetaan TYYn näkyvyyteen kampuksella ja opiskelijoiden keskuudessa. Toteutetaan julistekampanjoita sekä kartoitetaan uusia näkymisen muotoja ympäri yliopistoaluetta. Näkyvyyteen sisällytetään tiiviisti ja mielenkiintoisesti TYYn tarkoitus sekä keskeisimmät toimijat ja teemat. Kampusnäkyvyyden kehittämistyötä tehdään yhdessä alayhdistysten kanssa, sillä alayhdistyksillä on konkreettinen näkemys ja tieto siitä, mistä ja miten tietyn tiedekunnan opiskelijat tavoitetaan. TYY-radio Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa sisältöä paikallisradioille. Selvitetään mahdollisuuksia perustaa oma nettiradio, johon alayhdistykset voisivat tuottaa sisältöä.

12 sivu 12/ TYYn esittelyvideo Kuvataan esittelyvideo TYYn toiminnasta. Videon kohderyhmänä ovat TYYn sidosryhmät, media sekä uudet ja tulevat opiskelijat. Videolla esitellään TYYn toimintaa tiiviisti ja mielenkiintoisesti, sekä palvelu- että edunvalvontanäkökulmasta. Kootut viestit kaikille TYYläisille Kootaan yhteistyössä yliopistoviestinnän kanssa noin 4 kertaa vuodessa lähetettävät tiedotteet kaikille TYYn jäsenille käyttäen yliopiston massasähköpostilistaa. Viesteissä kerrotaan kootusti TYYn senhetkisistä ja tulevista projekteista sekä tapahtumista. 12. Yhdenvertaisuus Vuonna 2012 päivitetyn yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita edistetään yhteistyössä TYYn saavutettavuustyöryhmän kanssa. 13. Ympäristö Polttava kysymys -kampanja Maan ystävät on kansalaisjärjestö, jonka kampanjan tavoitteena on saada Suomeen ilmastolaki, joka velvoittaisi vuosittaisiin kansallisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Jatketaan yhteistyötä Maan ystävien paikallisjaoston kanssa sekä otetaan mahdollisuuksien mukaan osaa valtakunnalliseen toimintaan. Kevyen liikenteen liikennejärjestelyiden ja pyöräilyedellytysten kehittäminen (kaupunki-ympäristö-yhteistyöprojekti) Varmistetaan, että Turun kaupungin ja yliopiston päättäjät tuntevat kevyen liikenteen epäkohdat ja vaaditaan kehittämään kevyen liikenteen järjestelyitä. Kehitystyön pohjana käytetään vuonna 2012 selvitettyjä kampusalueen ongelmakohtia. Turun yliopistosta ekokampus TYY vaikuttaa yliopistoon, jotta yliopistolle laaditaan eettinen hankintaohjeistus, joka noudattaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti sekä taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteita. Yliopiston tulee huomioida ympäristönäkökulmat läpileikkaavasti kaikessa toiminnassaan ja pitää niitä esillä sidosryhmätyössään. Selvitetään mahdollisuutta saada yliopisto Green Office -ohjelman piiriin.

13 sivu 13/ Yritysyhteistyö Jäsenpalveluiden parantaminen Täydennetään ja monipuolistetaan TYYn tarjoamia jäsenpalveluita yhteistyösopimuksin. Kiinnitetään huomiota hyödyllisiin ja aidosti tarpeellisiin palveluihin, joilla voitaisiin helpottaa opiskelijan arkea. 15. Kirjasto Kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen ja uudelleen markkinointi muuton jälkeen Kirjaston toiminta perinteisissä, kirjaston toimintaan suunnitelluissa tiloissa Ylioppilastalo B:ssä saatetaan käyntiin mahdollisimman pian siten, että tilojen käytettävyys on väistötiloja huomattavasti parempi. Tavoitteeseen päästään mm. useammalla tietokoneella sekä tilaa markkinoimalla opiskelu- ja kokouskäyttöön. Henkilökunnan kahden koneen (asiakaspalvelu ja työskentely) ohella myös asiakkaiden käytössä on kaksi konetta. Koneet päivitetään asianmukaiselle tasolle vuoden aikana. Lisäksi tilaa on hyvin myös useammalle pöydälle ja tuolille, jolloin tilaa voi hyödyntää tehokkaammin myös opiskelu- ja lukutilana. Tilaa voi kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella käyttää myös kokousten pitämiseen. On tärkeää viestiä asiakkaille selkeästi ja eri keinoin siirtymisestä takaisin varsinaisiin tiloihin, joiden sijainti valtaosalle asiakkaista on huomattavasti väistötiloja lähempänä. Erityishuomiota tulee kiinnittää Yo-talo B:n remontin vielä jatkuessa talon muissa tiloissa tilapäisen kulkureitin selkeään merkitsemiseen kirjastotiloihin. Tehtävä suunnitella edelleen muita keinoja kirjaston kehittämiseksi ja paremmin opiskelijoiden tietoisuuteen tuomiseksi annetaan joko kulttuurivaliokunnalle tai muulle pysyvälle työryhmälle. Korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen Kirjastoon tullaan palkkaamaan korkeakouluharjoittelija kolmen kuukauden ajaksi. Hän tulee perehtymään monipuolisesti kirjaston toimintaan. Tutuksi tulevat erilaiset kirjastoon liittyvät tehtävät mm. asiakaspalvelu, kirjojen luokittaminen sekä kirjojen hankintaprosessi. Harjoittelijan avulla pidennetään kirjaston aukioloaikoja. Harjoittelijan ohjaajana toimii kirjastonhoitaja. 16. Turun ylioppilaslehti

14 sivu 14/ Verkkolehden kehittäminen jatkuu Turun ylioppilaslehden verkkolehti (www.tylkkari.fi, on nykyisellään Mediajalostamo-nimisen yrityksen ylläpitämä ja toteuttama. Nykyiseen sopimukseen kuuluu webhotelli, Wordpress-julkaisujärjestelmän päivittäminen ja tekninen tuki. Lisäksi Turun ylioppilaslehti ilmestyy näköislehtenä Lehtiluukku-palvelun kautta. Vuoden 2013 aikana aloitetaan verkkosivujen uudistamisen selvitystyö. On paikallaan miettiä täysin uudestaan, palvelevatko nykyiset verkkosivut riittävän kattavasti kasvavaa verkkolukijakuntaa. Lisäksi vuonna 2012 aloitettua TYL-TV:n toimintaa kehitetään edelleen. Lehti tekee harkinnan mukaan myös verkkolehden sisällöntuotantoon liittyvien välineiden hankintoja. Verkon ja printin suhdetta mietitään vuonna Johtokunta arvioi myös, pitäisikö lehden verkkokehittämistä varten perustaa asiantuntijoista, lehden työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koostuva työryhmä. Tiedekuntanumerot Turun ylioppilaslehden sisältöjä pyritään kehittämään entistä enemmän eri tiedekuntataustaisten lukijoiden määrän kasvattamiseksi. Lehteen on tullut palautetta siitä, että esimerkiksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa lehteä ei koeta kiinnostavaksi. Jotta lehden artikkelit palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikkia Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijalukijoita, otetaan ainejärjestölehtien toimituskuntia mukaan lehden tekemiseen. Lisäksi lehden avustajakuntaa pyritään laajentamaan siten, että lehteä tekisivät kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Turun ylioppilaslehti ottaa vuonna 2013 käyttöön niin sanotut tiedekuntanumerot, joissa teemana ja fokuksena on kulloinkin vuorossa olevan tiedekunnan opiskelijoita erityisen lähellä olevat temaattiset juttukokonaisuudet. Johtokunta selvittää lisäksi, olisivatko aine- ja/tai alayhdistysten toimittamat Tylkkäri-liitteet mahdollista toteuttaa. Ilmoitusmyynnin pitkän aikavälin kehittäminen jatkuu Turun ylioppilaslehden ilmoitusmyynnin kehittäminen jatkuu samalla, kun verkkolehteä kehitetään. Mahdollisen uuden verkkolehtikonseptin yhteydessä on mietittävä samalla, miten uusi verkkolehti palvelisi verkkoilmoitusmyyntiä parhaiten. Riippuen siitä, millaiseen ratkaisuun lehden ilmoitusmyynnin osalta päädytään, ilmoitusmyynnin menekkiä ja alan kehitystä seurataan tarkasti. TYYn kalenterin sopimuskausi RC Kustannuksen kanssa päättyy vuoden 2013 vuoden lopussa. Tällöin on seuraava mahdollisuus miettiä niin sanottua "ilmoitusmyynnin pakettiratkaisua" kokonaisuutena ja arvioida, olisiko ko. ratkaisu lehden kannalta paras mahdollinen.

15 sivu 15/ Kinokopla Kinokopla jatkaa sääntömääräistä tehtäväänsä välittämällä audiovisuaalista kulttuuria sekä edistämällä alan tuntemusta ja audiovisuaalisen kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämistä. Toiminnan tarkoituksena on myös antaa vaihtoehtoja turkulaiseen kulttuuritarjontaan. Tarkemmasta toimintasuunnitelmasta vastaa elokuvatoimikunta eli Kinokoplan hallitus. TYYn elokuvatoimikunta muodostaa elokuvakerho Kinokoplan hallituksen. Elokuvatoimikunta tekee yhteistyötä muiden elokuvakulttuurin edistämiseksi työtä tekevien tahojen kanssa. Kinokopla jatkaa vakiintunutta toimintaansa: kevät- ja syyssarja Logomossa, MacGuffin klubit ja Taiteiden yön elokuvanäytös. Zoom-lehden painamista harkitaan kriittisesti.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TYYE syyskuu2013: LIITE 4: HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys 2013

TYYE syyskuu2013: LIITE 4: HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys sivu 2(33) Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Organisaatio... 5 Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012)... 5 TYYn henkilöstön työnohjaus

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 40/2012 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt: - jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2012 liitteen mukaisesti. - nimetä

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 Sivu 1 / 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 29/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.9.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä verkkomainosmyyntisopimuksen RC kustannus Oy:n kanssa. - valita

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011)

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.11.2013 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit...

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

OpintoVartu Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. Mari Broberg

OpintoVartu Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. Mari Broberg OpintoVartu Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos Mari Broberg OpintoVartu opettajankoulutuslaitoksella yhteisesti sovittu tapa toimia, kun opiskelijan (perustutkinto-

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Jokaisella opiskelijalla on ääni... 2 2. Verkostot ja asiantuntemus tukevat

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015 Sporticus ry Toimintasuunnitelma 2015 Sporticus Hallitus 2015 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUUHENKILÖ - Kokousten järjestäminen - Valmistelu Puheenjohtaja: - Hallituksen hitsaaminen yhteen - Esityslistojen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 Sivu 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2015

Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2015 Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty edustajistossa 5/14, 8.11.2014 1. Hyvinvoiva opiskelija, hyvinvoiva yhteisö Ylioppilaskunta huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2009

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2009 sivu 1/17 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2009 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sisällysluettelo 1. Organisaatio... 2 2. Alayhdistystoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot