Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013"

Transkriptio

1 sivu 1/ Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Vuoden 2013 pääteemat Organisaatio Alayhdistystoiminta Kansainväliset asiat Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijakulttuuri Sosiaalipolitiikka Tuutorointi Viestintä Yhdenvertaisuus Ympäristö Yritysyhteistyö Kirjasto Turun ylioppilaslehti Kinokopla... 15

2 sivu 2/ Tässä toimintasuunnitelmassa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkintoopetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua. Tiedekuntajärjestöllä tarkoitetaan tiedekuntien ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.:tä. Vuoden 2013 pääteemat Kansainvälinen yliopisto kansainvälinen ylioppilaskunta Tavoitteena on kansainvälinen yliopisto, jonka tutkimus on maailman kärkeä, kv-opiskelijat integroituneena opiskelijayhteisöön ja yhteiskuntaan, ja jonka kotimaisilla opiskelijoilla on valmiudet vieraiden kulttuurien kohtaamiseen. Kansainvälisillä opiskelijoilla on tasa-arvoiset edellytykset toimia ylioppilaskunnassa ja heitä on mukana aktiivisessa toiminnassa. Teema on kokonaisvaltainen, jonka toteuttaminen koskettaa kaikkia vastuualueita. Opiskelijan tavoittaminen TYYn vuoden 2012 jäsenkyselyn perusteella TYYn suurimmat ongelmat syntyvät viestinnässä. Viestinnän kautta TYY perustelee toimintansa ja olemassaolonsa. Mikäli TYYssä tehtävistä päätöksistä ja toimenpiteistä ei viestitä läpäisevästi, on toiminta kyseenalaistettavissa. Vuonna 2013 viestinnän päätavoite on opiskelijan tavoittaminen. TYYn on näyttävä siellä, missä sen jäsenet ovat sekä tarjottava aktiivisemmin tietoa mielenkiintoisemmassa muodossa. TYYn tavoitteena on myös opiskelijoiden tuominen lähemmäs toisiaan ja poikkitieteellisen yhteenkuuluvuuden kasvattaminen. Yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi perustetaan puheenjohtajien neuvosto, joka koostuu aine- ja tiedekuntajärjestöjen puheenjohtajista. 1. Organisaatio Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012) Vuoden 2012 lopussa muodostettiin työryhmä, joka käsittelee TYYn henkilöstöpolitiikan linjoja: mm. rekrytointiperiaatteet, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaamisen, toimenkuvat, kannustinjärjestelmät sekä johtajuuden ja sen tukemisen. Työryhmä selvittää myös TYYn toimiston nykyistä työtaakan jakautumista. Prosessi etenee vahvassa yhteydessä päivitetyn strategian ja ylioppilaskuntien työehtosopimuksen valmistelun kanssa. TYYn henkilöstöpoliittinen ohjelma hyväksytään vuoden 2013 aikana. TYYn henkilöstön työnohjaus ja työskentelytapojen kehittäminen

3 sivu 3/ Vuoden 2013 aikana kaikki TYYn vakituiset työntekijät osallistuvat TYYn työterveyden tarjoajan kanssa yhteistyössä järjestettyihin työnohjauskeskusteluihin. Jokainen työntekijä käy keskustelemassa työterveyshoitajan kanssa 1-3 kertaa. Keskustelut tukevat henkilöstön henkistä hyvinvointia, työssä jaksamista sekä töiden suunnittelua. Ne ovat hyvä lisä TYYssä säännöllisesti pidettäville kehityskeskusteluille ja työhyvinvointi- sekä suunnittelupäiville. Tammikuussa TYYssä teetetään työhyvinvointikysely (edellinen vuodelta 2009). YO-talojen remontti (pääsektori-ay-yhteisprojekti) Jatketaan aktiivista yhteydenpitoa alayhdistysten ja Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa remonttia koskevista asioista. Kehitetään B-talon järjestötilojen käyttöä jäsenistöä palvelevalla tavalla ja korkeaa käyttöastetta tavoitellen. Tuetaan viestinnällisesti yhdistysten takaisinmuuttoa ja järjestötoiminnan uudelleenkäynnistämistä B-talossa. Alumnitoiminnan kehittäminen ja sektorikohtaiset alumnitapaamiset Jatketaan TYYn alumnitoiminnan kehittämistä. Alumnitoiminnan tavoitteena on vahvistaa TYYn yhteiskuntasuhteita sekä tarjota jäsenistölle uusia verkostoitumismahdollisuuksia ja kontakteja työelämään. Täydennetään alumnitietokantaa entisestään. Vuoden 2013 aikana järjestetään erikseen alumnitapaamiset sektoreittain 10 viimeisen vuoden sektoritoimijoille. Tapaamiset järjestetään keväällä ainakin pää-, kopo-, sopo-, kv- sekä järjestö- ja tiedostussektoreittain. Järjestetään vuosijuhlien läheisyyteen isompi alumnitapahtuma. Valiokuntien aseman selkiyttäminen Valiokuntien toimintaa kehitetään ylioppilaskunnan uuden strategian ja vuonna 2012 päivitettyjen valiokuntien toiminnan kuvausten pohjalta. Valiokuntien ja TYYn toimiston välistä yhteistyötä tiivistetään. Vakiintuneita hyviä käytänteitä valiokuntatoiminnasta jatketaan. Kannustetaan valiokuntia tekemään aloitteita edustajistolle. Edustajistovaalit 2013 (pääsektori-viestintä-yhteisprojekti) TYYn edustajistovaalit järjestetään vuoden 2013 syksyllä. Viestitään vaaleista ja edustajiston toiminnasta monipuolisesti ja jäsenistöä kiinnostavasti. Myös sähköistä äänestämistä mainostetaan näkyvästi. 2. Alayhdistystoiminta

4 sivu 4/ Toiminta-avustusprosessin kehittäminen Uusi hakulomake on otettu käyttöön. Jatketaan uuden hakulomakkeen päivitystä tarpeellisilta osin sekä päivitetään ohjeet jos lomake muuttuu oleellisesti. Panostetaan edelleen tiedon välittämiseen toiminta-avustuksen hakemisesta. Filiaaleissa toimivat alayhdistykset Huolehditaan, että filiaaleissa toimivilla alayhdistyksillä on riittävät tiedot toiminta-, projekti- ja erillisavustusten hakemista varten. Selkeytetään Rauman opiskelijasihteerin työnkuvaa ja pidetään yhteyttä Porin yliopistokeskuksen opiskelijasihteeriin. Puoluepoliittisten alayhdistysten tukimuotojen kehittäminen Tavataan puoluepoliittisten alayhdistysten edustajia ja pohditaan yhdistysten toimintamahdollisuuksia TYYn rahallisen tuen lakattua vuonna Suunnitellaan ja informoidaan puoluepoliittisia alayhdistyksiä TYYn tarjoamista vaihtoehtoisista tukimuodoista. Sektorikohtainen alayhdistysviestintä / pääteema (ay-viestintä -yhteisprojekti) Alayhdistystoimijoille suunnattua sektorikohtaista viestintää kehitetään pääteeman hengessä. Uudistetaan yhteystietojen keräämiskäytännöt vuoden alussa, jotta eri sektoreiden toimijat tavoitetaan tehokkaasti. 3. Kansainväliset asiat Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja kotikansainvälistymiseen (KV-AY -yhteisprojekti) Ohjeistetaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän sekä kansainvälisen toiminnan lisäämisessä. Annetaan alayhdistyksille neuvoja siihen, mitä ja miten kannattaa viestiä englanniksi. Tarjotaan alayhdistysten käyttöön englanninkielinen sanasto viestinnän yhtenäistämiseksi. Alayhdistyksiä rohkaistaan valitsemaan itselleen kansainvälisten asioiden vastaava, jonka yksi tehtävä on osallistua englanninkielisen viestinnän toteuttamiseen. Järjestetään alayhdistysten kvvastaaville koulutusta ja tapaamisia. Muistutetaan alayhdistyksiä mahdollisuudesta viestiä kvopiskelijoille Mid-Week Mailin ja muiden TYYn tiedotuskanavien kautta. Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen edustajistovaaleissa

5 sivu 5/ Tiedotetaan syksyn edustajistovaaleista englanniksi. Kannustetaan kv-opiskelijoita ryhtymään ehdokkaaksi ja äänestämään vaaleissa. Luodaan käytänteitä, joiden puitteissa edustajistossa toimiminen ja edustajiston toiminnan seuraaminen ovat mahdollisia myös englanniksi. KV-tuutoroinnin kehittäminen Tuutorointia uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota myös kv-tuutoroinnin kehittämiseen. Selvitetään mahdollisuuksia kv-tuutoroinnin ja tavallisen tuutoroinnin integroimiseen. Parannetaan aine- ja tiedekuntajärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa kv-tuutorointiin yhteistyössä yliopiston kanssa. KV-sektorin yhteistyö eri toimijoiden kanssa Luodaan suhteita kv-sektorin eri toimijoihin sekä käytäntöjä toimiston sisäiseen tiedonkulkuun ja yhteistyöhön kansainvälisissä asioissa, jotka koskevat useita sektoreita. Luodaan säännöllinen kokousrytmi ja vaihdetaan aktiivisesti tietoa seuraavien kolmen toimijapiirin sisällä: 1. Poikkisektoraalinen yhteistyö toimiston sisällä 2. TYYn sisäiset kv-sidostahot: mm. ISTU, ESN ja kansainvälisten asioiden valiokunta 3. STYLA-yhteistyö Turun muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa Koulutuspoliittinen edunvalvonta KV-maisteriohjelmissa (KV-KOPO yhteisprojekti) Selvitetään kv-maisteriohjelmissa toteutettavan koulutuspoliittisen edunvalvonnan mahdollisuuksia ja nykytilannetta. Luodaan hyviä käytänteitä ja tehdään läheistä yhteistyötä ISTU:n ja mahdollisten muiden järjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiin valmisteleviin työryhmiin. Toteutetaan opas koulutuspoliittiseen edunvalvontaan kansainvälisille opiskelijoille. Poliittisen linjapaperin kansainvälisyysosion linjausten toimeenpano (KV-Viestintäyhteisprojekti) Edustajisto on lisännyt vuoden 2012 lopulla poliittiseen linjapaperiin kansainvälisyysosion, joka käsittelee ylioppilaskunnan englanninkielistä toimintaa ja viestintää. Vuoden 2013 aikana KVsektori toteuttaa linjapaperin kirjaukset, joihin sisältyy esimerkiksi tärkeimpien dokumenttien kääntäminen englanniksi, englanninkielisen viestinnän tehostaminen sekä englanninkielisten alayhdistysten toiminnan tukeminen.

6 sivu 6/ Kaupunkisuhteet Kunnallispoliittinen opiskelijakysely Toteutetaan yhteistyössä Ryhmä :n ja kaupungin kanssa opiskelijoiden kunnallispoliittinen kysely, jonka pohjalta tehdään uusi kunnallispoliittinen ohjelma. Muutetaan kyselyn toteuttamisen sykliä neljään vuoteen ja rytmitetään ohjelman päivitys yhteen valtuuston vaalikausien kanssa. TYY kunnallispoliittiseksi toimijaksi Ryhmä :n kautta tehtävän ja TYYn itsenäisen kaupunkivaikuttamisen välistä suhdetta selkiytetään. Ryhmä :n ja kaupungin johdon välisiin tapaamisiin tuodaan vahvemmin mukaan asiasisältöä ja niitä kehitetään rehtorinlounaiden kaltaiseksi keskusteluareenaksi. TYY vaikuttaa suoraan kaupungin virastoihin sekä valtuustoryhmiin kaupunkia koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. 5. Kehitysyhteistyö TYYn kehitysyhteistyösektorin rakenteellinen kehittäminen TYYn kehitysyhteistyösektori koostuu useista erikokoisista projekteista, mikä ei tue toiminnan vaikuttavuutta, näkyvyyttä eikä sille asetettuja tavoitteita. Tukikohteiden suuren määrän vuoksi niistä tiedottaminen on koettu hankalaksi, eikä jäsenistölle ole muodostunut selkeää kokonaiskuvaa kehitysyhteistyöstä ja sen tavoitteista. Koska TYYn kehitysyhteistyötoiminnan ensijainen tavoite on jäsenistöön kohdistuva tiedotus ja kehityskasvatus, tulee sektorin toimintaa arvioida ja järjestää uudelleen vuoden 2013 aikana. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedotuksen ja viestinnän tavoitteellisuuteen ja resursointiin sektorin sisällä. TYYn oma Meksiko-hanke TYYn kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiva Meksiko-ryhmä, Meksiko-hankekoordinaattori ja kansainvälisten asioiden asiantuntija ovat koordinoineet vuosina toteutettua metsähanketta. Ulkoasiainministeriölle laaditaan keväällä 2013 vuosiraportti päättyneestä hankkeesta. Raportti työstetään yhteistyössä TYYn meksikolaisen kumppanijärjestö AJAGIn kanssa. Vuonna 2013 ei toteuteta uutta Meksiko-hanketta. Hankkeen jatkoa arvioidaan ennen kevään 2013 Ulkoasiainministeriön hanketuen hakukierroksen päättymistä.

7 sivu 7/ TYYn viestintä- ja kehityskasvatushankeen suunnittelu vuodelle 2014 Vuonna 2013 suunnitellaan ja haetaan Ulkoasianministeriöstä tukea TYYn oman viestintä- ja kehityskasvatushankkeen toteuttamiseksi. Hanke suunnitellaan siten, että se tukee TYYn kehitysyhteistyösektoria kokonaisuutena ja toteuttaa sen tavoitteita. SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko TYY on mukana SYL:n koordinoimassa vuosina järjestettävässä viestintä- ja kehityskasvatushankkeessa, jonka tarkoituksena on toteuttaa valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikko. Paikallinen hankekoordinaattori ja kehitysyhteistyövaliokunta ovat vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä. Koordinaattori kokoaa ympärilleen vapaaehtoisryhmän, jonka avulla teemaviikko toteutetaan. Eri paikkakuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä koordinoi teemaviikon suunnittelua ja toteutusta valtakunnallisesti. 6. Koulutuspolitiikka Nopeat valmistumisajat pehmeillä keinoilla a. Uudet opiskelijat keskiöön (kopo-sopo-tuutorointi-yhteisprojekti) Ensimmäisen vuoden opiskelukäytänteet määrittävät pitkälle koko opintouraa. Vahvistetaan ensimmäisen vuoden ohjaukseen panostamista ja pienryhmäopetukseen resursointia. TYY pitää teemaa esillä myös alayhdistystensä keskuudessa, jotta aine- ja tiedekuntajärjestöt levittävät osaltaan hyviä opiskelun käytänteitä ja uusien opiskelijoiden vastaanottoa. b. Porkkanoilla läpivirtausta Valmistumisaikojen lyhentäminen säästää yliopiston resursseja, lisää rahoitusta ja saattaa opiskelijat nopeammin työelämään. Yritykset saada läpivirtausta tehostettua tiukennuksilla (opintoaikojen rajaus, opintotuen kaksiportaisuus) eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. TYY kartoittaa kannustavia järjestelmiä, jotka kasvattavat opiskelijoiden opintopistekertymää ja nopeuttavat valmistumista Turun yliopistolla. c. Tukea gradua vaille valmiille Monelle opinnäytetyön tekeminen osoittautuu merkittäväksi esteeksi ja hidasteeksi opinnoille. TYY levittää toimivia ohjauksen malleja ja vertaistuen käytänteitä yliopistolla.

8 sivu 8/ Tutkinnon inflatoituminen kuriin Tutkintomäärien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen tulosvastuussa valtiolle oleva yliopisto on tulevaisuudessa entistäkin suuremmassa vaarassa ajautua houkutukseen, jossa opiskelijoiden tutkintojen laadusta ollaan valmiita tinkimään läpäisyn parantamiseksi. TYY toteuttaa yhdessä aine- ja tiedekuntajärjestöjen kanssa laajan selvityksen jossa vertaillaan laskennallisia ja todellisia työtuntimääriä alakohtaisesti. TYY vie tutkinnon laatuun liittyvää näkökulmaa aktiivisesti eteenpäin yliopiston hallinnossa ja pyrkii siihen, että yliopisto rakentaa (kannustin)järjestelmät, joilla pystytään ennaltaehkäisemään tutkinnon inflatoitumista. TYY puuttuu selvityksen tuloksena mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin oppiainekohtaisesti. TYY herättelee tutkinnon laadun ja korkean vaatimustason näkökulmaan liittyvistä kysymyksistä keskustelua opiskelijoiden parissa. Opiskelijat akateemisen toiminnan järjestäjinä Universitas Turku -hanke jakaa euroa yliopistolta saatavaa hankerahaa opiskelijayhdistysten järjestämään akateemiseen toimintaan, kursseihin ja koulutuksiin. Hankkeelle luodaan toimivat käytänteet ja se markkinoidaan näkyvästi TYYn alayhdistyksille. Pilottivuoden jälkeen hankkeen jatko ja rahoituksen suuruus arvioidaan yhdessä yliopiston kanssa. Kollegiaaliselle valmistelulle ja päätöksenteolle painoarvoa TYY varmistaa että 2012 voimaan tullut valmisteluryhmämalli on käytössä kaikissa tiedekunnissa ja opiskelijoiden edustus ruohonjuuritason valmistelussa toteutuu. Yliopistokollegion painoarvoa kasvatetaan ja TYYn yhteydenpitoa yliopiston hallitukseen lisätään. Sähköisen tenttimisen käyttöaste kasvuun TYY kampanjoi sähköisen tenttimisen puolesta sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tietoisuuden kasvattamiseksi. TYY selvittää sähköisen tenttimisen käyttöönottoa myös filiaaleissa. 7. Liikunta Vähän liikkuvien aktivointi Järjestetään yhteistyössä muiden liikuntatoimijoiden kanssa opiskelijoiden lajikokeilupäivä, jossa tarjotaan mahdollisuuksia tutustua uusiin liikuntatapoihin. Liikuntatuutoroinnin toteutusta arvioidaan ja käytäntöjä kehitetään yhdessä yliopiston ja YTHS:n kanssa. Hallihankkeen edistäminen

9 sivu 9/ Edistetään liikuntahallihanketta aloitteellisella keskustelulla rahoittajatahojen, Turun yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa. Selvitetään opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) luoman liikuntapaikkarakentamisen tietopankin nykytila ja soveltuvuus hallihankkeen taustamateriaaliksi. Liikuntatiedotuksen kehittäminen / pääteema (liikunta-viestintä -yhteisprojekti) Kehitetään liikuntasektorin tiedotusta luomalla alkuvuonna sähköpostilista liikuntaalayhdistyksistä ja muiden alayhdistysten liikuntavastaavista sekä lähettämällä listalle ajankohtaista liikuntatietoa. Kannustetaan listalla olevia liittymään myös OLL:n sähköpostilistalle. Kehitetään TYYn nettisivujen liikunta-osiota. Liikunta-alayhdistysten yhteistyöjärjestö (liikunta-ay -yhteisprojekti) Kehitetään Turun yliopiston urheiluseurasta kaikkien TYYn liikunta-alayhdistysten yhteistyöjärjestö, joka voisi itsenäisesti koordinoida esim. lajiesittelypäiviä, opiskelijaurheilukisoihin osallistumista ja mahdollisesti turnauksia tai sarjoja TYYn sisällä. Kaupunkiin vaikuttaminen (liikunta-kaupunki-ympäristö-yhteisprojekti) Ollaan liikunta-asioissa aktiivisesti yhteydessä kaupungin virkamiehiin sekä luottamushenkilöihin. Vaikutetaan etenkin siihen, että hyötyliikuntamahdollisuudet kuten pyöräily ja kävely tehtäisiin keskustassa ja opiskelija-asuntoalueiden lähellä ja kampusalueella mahdollisimman miellyttäväksi tavaksi siirtyä paikasta toiseen. Pyritään siihen, että kaupungin omat liikuntaprojektit toteutettaisiin mahdollisimman edullisesti opiskelijoiden kannalta. Esimerkiksi ulkokuntosaleja tulisi saada kaikkien TYS:n kohteiden lähettyville. 8. Opiskelijakulttuuri Kulttuuriedunvalvonnan tehostaminen / pääteema Tehostetaan opiskelijoiden kulttuuritapahtumien viestintää. Tiivistetään yhteydenpitoa kaupungin museo- ja kulttuuritoimen kanssa, erityisesti opiskelija-alennusten hankkimiseksi. Kartoitetaan yhteistyötä asian tiimoilta myös muiden Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Opiskelijaperinteistä viestiminen englanniksi / pääteema Parannetaan TYY s Guide for International Student- julkaisun opiskelijakulttuurista kertovaa osiota ja laajentamaan sitä myös opiskelijaperinteet kattavaksi.

10 sivu 10/ Projektikoordinaattorien käyttäminen Lisätään projektikoordinaattorien käyttöä tapahtumien järjestämisessä. Koordinaattorit toimivat tiiviissä yhteistyössä hallitusvastaavan kanssa. Tapahtumien järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyökumppanien hankintaan. Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikko TYY on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä ohjelmaa syksyllä 2013 pidettävälle Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikolle. Teemoina ohjelmassa ovat paikallinen omaleimaisuus ja identiteetti, kulttuurien kohtaaminen sekä työn ja tiedon Turku. 9. Sosiaalipolitiikka Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy Parannetaan YTHS:n ja Turun terveys- ja sosiaalitoimen yhteistyötä kouluttamalla YTHS:n henkilökuntaa havaitsemaan ongelmia, joiden ratkaisu kuuluu sosiaalitoimen piiriin ja reagoimaan niihin. Edistetään YTHS:n mahdollisuuksia kirjoittaa lähetteitä sosiaalitoimen suuntaan. Hankkeen toteuttamiseksi on anottu yhteisöllisen terveyden edistämisen (YTE) hankerahaa syksyllä Varhainen puuttuminen konflikteihin ja korkeakoulukiusaamisen ehkäisy Vuonna 2012 teetetyn kiusaamiskyselyn tulosten pohjalta eritellään Turun yliopistossa ilmenevän korkeakoulukiusaamisen muotoja ja luodaan käytänteitä sen ehkäisemiseksi. Konfliktien ja ristiriitatilanteiden ratkaisutyössä käytetään hyväksi varhaisen tukemisen toimintamallia (VARTU). Selkeä työnjako työurakeskusteluun Selvennetään hallituksen työnjakoa työurakeskusteluun osallistumisessa. Luodaan työelämä-, työura- ja eläkekeskusteluihin osallistumisesta ja niihin liittyvien tavoitteiden edistämisestä selkeä sektori hallitukseen. TYYn työelämäpalveluiden kehittäminen (sopo-yritysyhteistyö-yhteisprojekti) Parannetaan ja ajanmukaistetaan TYYn palvelutasoa tuomalla työelämäasiat osaksi toimintaa. Työelämäyhteistyötä kehitetään TYYn yritysyhteistyökumppanien kanssa.

11 sivu 11/ Kartoitetaan olemassa olevat hyvät käytännöt opiskelijoiden työelämäpalveluista, rekrytointimessuista sekä muista vastaavista opiskelijoiden työllistymistä helpottavista toiminnoista. Lakipalveluiden kehittäminen Kehitetään TYYn nettisivujen Lakipalvelut-osaa kokoamalla sivuille helppolukuinen tietopaketti yleisesti askarruttavista oikeudellisista kysymyksistä työ- ja vuokrasuhteissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä TYYn neuvontalakimiehen ja oikeusaputoimikunnan kanssa. 10. Tuutorointi Tuutoroinnin kehittäminen (tuutorointi-sopo-kopo-kv-yhteisprojekti) Päivitetään TYYn tuutoreille pitämien koulutusten sisältöä ja tarkastellaan niiden kokonaisrakennetta. Yhteistyössä yliopiston kanssa selvitetään mahdollisuuksia tuutoreiden koulutuksen ja valinnan käytäntöjen parantamiseksi. 11. Viestintä Verkkoviestinnän kokonaisuudistus Aloitetaan uusien nettisivujen suunnittelu. Nettisivu-uudistus toteutetaan vuoden 2014 alussa. Suunnitellaan nettisivujen rakenne, sisältö sekä aloitetaan kilpailutus uusien sivujen toteuttajista. Osallistutaan edelleen yliopiston sähköisen työpöydän kehittämiseen ja pyritään lisäämään ylioppilaskunnan näkyvyyttä yliopiston sisäisessä verkossa. Kampusnäkyvyys Panostetaan TYYn näkyvyyteen kampuksella ja opiskelijoiden keskuudessa. Toteutetaan julistekampanjoita sekä kartoitetaan uusia näkymisen muotoja ympäri yliopistoaluetta. Näkyvyyteen sisällytetään tiiviisti ja mielenkiintoisesti TYYn tarkoitus sekä keskeisimmät toimijat ja teemat. Kampusnäkyvyyden kehittämistyötä tehdään yhdessä alayhdistysten kanssa, sillä alayhdistyksillä on konkreettinen näkemys ja tieto siitä, mistä ja miten tietyn tiedekunnan opiskelijat tavoitetaan. TYY-radio Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa sisältöä paikallisradioille. Selvitetään mahdollisuuksia perustaa oma nettiradio, johon alayhdistykset voisivat tuottaa sisältöä.

12 sivu 12/ TYYn esittelyvideo Kuvataan esittelyvideo TYYn toiminnasta. Videon kohderyhmänä ovat TYYn sidosryhmät, media sekä uudet ja tulevat opiskelijat. Videolla esitellään TYYn toimintaa tiiviisti ja mielenkiintoisesti, sekä palvelu- että edunvalvontanäkökulmasta. Kootut viestit kaikille TYYläisille Kootaan yhteistyössä yliopistoviestinnän kanssa noin 4 kertaa vuodessa lähetettävät tiedotteet kaikille TYYn jäsenille käyttäen yliopiston massasähköpostilistaa. Viesteissä kerrotaan kootusti TYYn senhetkisistä ja tulevista projekteista sekä tapahtumista. 12. Yhdenvertaisuus Vuonna 2012 päivitetyn yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita edistetään yhteistyössä TYYn saavutettavuustyöryhmän kanssa. 13. Ympäristö Polttava kysymys -kampanja Maan ystävät on kansalaisjärjestö, jonka kampanjan tavoitteena on saada Suomeen ilmastolaki, joka velvoittaisi vuosittaisiin kansallisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Jatketaan yhteistyötä Maan ystävien paikallisjaoston kanssa sekä otetaan mahdollisuuksien mukaan osaa valtakunnalliseen toimintaan. Kevyen liikenteen liikennejärjestelyiden ja pyöräilyedellytysten kehittäminen (kaupunki-ympäristö-yhteistyöprojekti) Varmistetaan, että Turun kaupungin ja yliopiston päättäjät tuntevat kevyen liikenteen epäkohdat ja vaaditaan kehittämään kevyen liikenteen järjestelyitä. Kehitystyön pohjana käytetään vuonna 2012 selvitettyjä kampusalueen ongelmakohtia. Turun yliopistosta ekokampus TYY vaikuttaa yliopistoon, jotta yliopistolle laaditaan eettinen hankintaohjeistus, joka noudattaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti sekä taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteita. Yliopiston tulee huomioida ympäristönäkökulmat läpileikkaavasti kaikessa toiminnassaan ja pitää niitä esillä sidosryhmätyössään. Selvitetään mahdollisuutta saada yliopisto Green Office -ohjelman piiriin.

13 sivu 13/ Yritysyhteistyö Jäsenpalveluiden parantaminen Täydennetään ja monipuolistetaan TYYn tarjoamia jäsenpalveluita yhteistyösopimuksin. Kiinnitetään huomiota hyödyllisiin ja aidosti tarpeellisiin palveluihin, joilla voitaisiin helpottaa opiskelijan arkea. 15. Kirjasto Kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen ja uudelleen markkinointi muuton jälkeen Kirjaston toiminta perinteisissä, kirjaston toimintaan suunnitelluissa tiloissa Ylioppilastalo B:ssä saatetaan käyntiin mahdollisimman pian siten, että tilojen käytettävyys on väistötiloja huomattavasti parempi. Tavoitteeseen päästään mm. useammalla tietokoneella sekä tilaa markkinoimalla opiskelu- ja kokouskäyttöön. Henkilökunnan kahden koneen (asiakaspalvelu ja työskentely) ohella myös asiakkaiden käytössä on kaksi konetta. Koneet päivitetään asianmukaiselle tasolle vuoden aikana. Lisäksi tilaa on hyvin myös useammalle pöydälle ja tuolille, jolloin tilaa voi hyödyntää tehokkaammin myös opiskelu- ja lukutilana. Tilaa voi kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella käyttää myös kokousten pitämiseen. On tärkeää viestiä asiakkaille selkeästi ja eri keinoin siirtymisestä takaisin varsinaisiin tiloihin, joiden sijainti valtaosalle asiakkaista on huomattavasti väistötiloja lähempänä. Erityishuomiota tulee kiinnittää Yo-talo B:n remontin vielä jatkuessa talon muissa tiloissa tilapäisen kulkureitin selkeään merkitsemiseen kirjastotiloihin. Tehtävä suunnitella edelleen muita keinoja kirjaston kehittämiseksi ja paremmin opiskelijoiden tietoisuuteen tuomiseksi annetaan joko kulttuurivaliokunnalle tai muulle pysyvälle työryhmälle. Korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen Kirjastoon tullaan palkkaamaan korkeakouluharjoittelija kolmen kuukauden ajaksi. Hän tulee perehtymään monipuolisesti kirjaston toimintaan. Tutuksi tulevat erilaiset kirjastoon liittyvät tehtävät mm. asiakaspalvelu, kirjojen luokittaminen sekä kirjojen hankintaprosessi. Harjoittelijan avulla pidennetään kirjaston aukioloaikoja. Harjoittelijan ohjaajana toimii kirjastonhoitaja. 16. Turun ylioppilaslehti

14 sivu 14/ Verkkolehden kehittäminen jatkuu Turun ylioppilaslehden verkkolehti (www.tylkkari.fi, on nykyisellään Mediajalostamo-nimisen yrityksen ylläpitämä ja toteuttama. Nykyiseen sopimukseen kuuluu webhotelli, Wordpress-julkaisujärjestelmän päivittäminen ja tekninen tuki. Lisäksi Turun ylioppilaslehti ilmestyy näköislehtenä Lehtiluukku-palvelun kautta. Vuoden 2013 aikana aloitetaan verkkosivujen uudistamisen selvitystyö. On paikallaan miettiä täysin uudestaan, palvelevatko nykyiset verkkosivut riittävän kattavasti kasvavaa verkkolukijakuntaa. Lisäksi vuonna 2012 aloitettua TYL-TV:n toimintaa kehitetään edelleen. Lehti tekee harkinnan mukaan myös verkkolehden sisällöntuotantoon liittyvien välineiden hankintoja. Verkon ja printin suhdetta mietitään vuonna Johtokunta arvioi myös, pitäisikö lehden verkkokehittämistä varten perustaa asiantuntijoista, lehden työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koostuva työryhmä. Tiedekuntanumerot Turun ylioppilaslehden sisältöjä pyritään kehittämään entistä enemmän eri tiedekuntataustaisten lukijoiden määrän kasvattamiseksi. Lehteen on tullut palautetta siitä, että esimerkiksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa lehteä ei koeta kiinnostavaksi. Jotta lehden artikkelit palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikkia Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijalukijoita, otetaan ainejärjestölehtien toimituskuntia mukaan lehden tekemiseen. Lisäksi lehden avustajakuntaa pyritään laajentamaan siten, että lehteä tekisivät kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Turun ylioppilaslehti ottaa vuonna 2013 käyttöön niin sanotut tiedekuntanumerot, joissa teemana ja fokuksena on kulloinkin vuorossa olevan tiedekunnan opiskelijoita erityisen lähellä olevat temaattiset juttukokonaisuudet. Johtokunta selvittää lisäksi, olisivatko aine- ja/tai alayhdistysten toimittamat Tylkkäri-liitteet mahdollista toteuttaa. Ilmoitusmyynnin pitkän aikavälin kehittäminen jatkuu Turun ylioppilaslehden ilmoitusmyynnin kehittäminen jatkuu samalla, kun verkkolehteä kehitetään. Mahdollisen uuden verkkolehtikonseptin yhteydessä on mietittävä samalla, miten uusi verkkolehti palvelisi verkkoilmoitusmyyntiä parhaiten. Riippuen siitä, millaiseen ratkaisuun lehden ilmoitusmyynnin osalta päädytään, ilmoitusmyynnin menekkiä ja alan kehitystä seurataan tarkasti. TYYn kalenterin sopimuskausi RC Kustannuksen kanssa päättyy vuoden 2013 vuoden lopussa. Tällöin on seuraava mahdollisuus miettiä niin sanottua "ilmoitusmyynnin pakettiratkaisua" kokonaisuutena ja arvioida, olisiko ko. ratkaisu lehden kannalta paras mahdollinen.

15 sivu 15/ Kinokopla Kinokopla jatkaa sääntömääräistä tehtäväänsä välittämällä audiovisuaalista kulttuuria sekä edistämällä alan tuntemusta ja audiovisuaalisen kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämistä. Toiminnan tarkoituksena on myös antaa vaihtoehtoja turkulaiseen kulttuuritarjontaan. Tarkemmasta toimintasuunnitelmasta vastaa elokuvatoimikunta eli Kinokoplan hallitus. TYYn elokuvatoimikunta muodostaa elokuvakerho Kinokoplan hallituksen. Elokuvatoimikunta tekee yhteistyötä muiden elokuvakulttuurin edistämiseksi työtä tekevien tahojen kanssa. Kinokopla jatkaa vakiintunutta toimintaansa: kevät- ja syyssarja Logomossa, MacGuffin klubit ja Taiteiden yön elokuvanäytös. Zoom-lehden painamista harkitaan kriittisesti.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot