HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

2 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL 55, FIMEA Puh. vaihde: Jakelutiedot ISBN

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLIJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAI -TILINPÄÄTÖKSEN TARKOITUS HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja päämäärät osana Fimean strategiaa Johtamisjärjestelmä, esimiesten tehtävät ja vastuut Onnistuminen esimies- ja johtamistyössä Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ORGANISAATIOKULTTUURI Organisaatiokulttuurin tavoitteet ja kehittyminen sekä työnantajakuva Fimean arvot ja henkilöstö Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yhteistoiminta FIMEAN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä, henkilöstöryhmät ja sukupuolirakenne Ikärakenne ja eläköityminen Palvelussuhteet: laatu, kesto ja uusiutuminen tai vaihtuvuus Koulutusrakenne HENKILÖSTÖN JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöinvestoinnit Henkilöstön uudistuminen, rekrytointi ja perehdyttäminen PALKITSEMINEN Palkitsemisen kokonaisuus Palkkausjärjestelmä ja ansiokehitys TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvoinnin edistäminen Työkyky ja sairauspoissaolot Joustava työaika Työtyytyväisyys TYÖ, TYÖAIKA JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Työajan käyttö ja kohdentuminen Työvoimakustannukset Henkilöstökulut ja henkilöstötuloslaskelma LIITE LIITE

4 1 YLIJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012 Fimean arvot on luotu yhdessä henkilöstön kanssa. Määrittelimme niiksi vaikuttavuuden, edelläkävijyyden, luotettavuuden sekä yhteistyön ja yksilön arvostamisen. Henkilöstökertomuksen tuloksia voidaan tarkastella näiden arvojen valossa. Yhteistyön ja yksilön arvostamisessa olemme edistyneet. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksissa kehitys oli positiivista. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan joustavien työaikojen hyödyntäminen ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuntuu onnistuvan varsin hyvin. Yhteistyötä olemme pyrkineet parantamaan monin toimenpitein, niin yhteisin tapahtumin kuin kouluttamalla esimiehiä. Työ ei tältä osin lopu koskaan, mutta olemme mielestäni hyvällä tiellä. Arvostaminen näkyy myös työtyytyväisyydessä. Kokonaistyötyytyväisyys oli 3,48. Fimean työntekijät kokevat olevansa tyytyväisempiä työhönsä kuin valtiolla keskimäärin. Vaikuttavuuden, edelläkävijyyden ja luotettavuuden pohjalla on hyvin koulutettu ja motivoitu henkilöstö ja onnistunut rekrytointi. Fimean henkilöstö on korkeasti koulutettua: 60 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutusasteen. Jatkuva osaamisen kehittäminen osana työtä on keskeistä. Kehityskeskusteluissa tämä asia on vahvasti esillä. Fimean henkilöstö kouluttautui keskimäärin kuusi työpäivää viime vuonna. Valtaosa koulutuksesta oli kunkin ammattialaan liittyvää. Positiivista on, että henkilöstön vaihtuvuus on tasaantunut. Tämä vaikuttaa osaltaan arvojen toteutumiseen. Työnantajakuva on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Henkilöstön hyvinvointiin vaikutetaan monin eri tavoin: hyvällä esimiestyöllä, toimintamallien ja prosessien selkeydellä ja yhteishengen luomisella esimerkiksi yhteisissä tapahtumissa. Henkilöstökertomus kertoo osaltaan onnistumisestamme ja kokoaa kattavasti kaikki henkilöstöindikaattorit yksiin kansiin. Kertomuksen avulla voimme yhdessä henkilöstön kanssa suunnata toimiamme oikein ja kehittää edelleen Fimean toimintaa. Sinikka Rajaniemi 4

5 2 HENKILÖSTÖ- KERTOMUKSEN TAI -TILINPÄÄTÖKSEN TARKOITUS Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisön ja johtamisen kehittymiseen. Se toimii työvälineenä niin strategiselle henkilöstön johtamiselle kuin henkilöstön kehittämiselle ylipäätään henkilöstöpääomasta huolehtimiselle. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen ovat osa hyvää johtamista ja henkilöstöpolitiikkaa. Yhtenä henkilöstövoimavarojen hallinnan keinona toimii henkilöstöraportointi, jossa tunnistetaan ja mitataan henkilöstösidonnaista informaatiota. Henkilöstöraportoinnin on tarkoitus tukea strategista johtamista antamalla tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta, käytöstä ja muutoksista. Henkilöstöraportointi tulee nähdä kehittämisvälineenä ja pohjana toiminnan suunnittelulle eikä niinkään seurannan välineenä. Henkilöstöraporteilla tarkoitetaan Fimeassa seuraavia: vuotuinen henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus kuukausittain ja talouden kanssa yhtä aikaa muun muassa kvartaaleittain seurattavat raportit jatkuvasti ja tilannekohtaisesti seurattavat raportit. Henkilöstötilinpäätös ja -kertomus toimivat myös tiedonvälittäjinä organisaation ulkopuolelle. Raportti kuvaa Fimean henkilöstöä ja sen tilaa, työskentelyä Fimeassa sekä työnantajan toimia henkilöstön suhteen, mikä osaltaan luo mielikuvaa ja vaikutelmaa Fimeasta työpaikkana ja toimijana viranomaistehtävässään. Tämän katsauksen liitteiksi on koottu lyhyessä muodossa tietoa raportointivuoden tilanteesta. Kaikkien esitettyjen tietojen osalta on huomattava, että tiedot ennen nyt raportoitavaa vuotta 2012 eivät laskentaperusteiltaan ole täysin samanlaisia. Aikaisempi raportointi perustuu Fimean oman henkilöstötietojärjestelmän Personec FV.n raportointiin ja laskelmiin, kun taas 2012 luvut on tuotettu valtionhallinnon yhteisestä Tahti-henkilötietojärjestelmästä. Näin vertailtavuus ja yhtenäiset laskenta- ja koontisäännöt toteutuvat koko valtiokonsernissa myös Fimean osalta. 5

6 3 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ 3.1 Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja päämäärät osana Fimean strategiaa Strategiassa vuosille esitetään Fimean toiminta-ajatus, jonka mukaan Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi. Fimean arvot puolestaan ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja ihmiskeskeisiä: vaikuttavuus, edelläkävijyys, luotettavuus sekä yhteistyön ja yksilön arvostaminen. Neljäs arvo tarkoittaa, että teemme työtä yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi, toisiamme arvostaen ja tukien. Kannustava ja oikeudenmukainen ilmapiiri vahvistaa yhteisöllisyyttä, työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta. Arvot on määritelty yhdessä fimealaisten kesken, joten osaamisen ja työn merkityksellisyyden lisäksi niissä näkyy myös yhteisöllisyyden tarve ja tärkeys. Strategian mukaan Fimean toiminta perustuu motivoituneen henkilöstön asiantuntemukseen ja verkottumiseen alan muiden toimijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa, jolloin lääkkeiden tutkimus ja saatavuus sekä lääkehoitojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus Suomessa ovat eurooppalaista huipputasoa. Strategia asettaa henkilöstön keskiöön ja korostaa sen merkitystä asiantuntijaorganisaationa. Johtamisessa erityisesti henkilöstöjohtamisessa onnistuminen on tärkeä tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Fimean strategia asettaa uusia vaatimuksia niin toiminnalle kuin henkilöstön osaamiselle. Strategiassa on esitetty palvelulupauksia lääkkeiden käyttäjille, lääkealan elinkeinoharjoittajille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle. Fimealta edellytetään toiminnallisen tehokkuuden jatkuvaa parantamista, mikä asiantuntijaorganisaatiossa tarkoittaa henkilöiden tuottavuuden kasvua. Osaaminen on Fimean toiminnan ja palvelukyvyn perusta. Menestyksen kannalta olennaista on, että osaaminen on korkeatasoista, henkilöresurssit vastaavat laajenevaa tehtäväkenttää ja viraston alueellistaminen hoidetaan hallitusti. Strategian mukainen tavoite on, että vuonna 2020 Fimea on Suomen julkishallinnon paras työ-paikka. Mielenkiintoiset ja yhteiskunnallisesti tärkeät tehtävät, mahdollisuus oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen, järjestelmällinen urasuunnittelu, palkitseminen, hyvä johtaminen, monipuolinen verkostoituminen ja joustavat työtavat sitouttavat ja motivoivat työntekijöitä. 3.2 Johtamisjärjestelmä, esimiesten tehtävät ja vastuut Fimean työjärjestyksen mukaan Fimeaa johtavat ylijohtaja ja johtoryhmä. Johtoryhmä vastaa kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, kehittämisestä ja toimintojen koordinoinnista. Johtoryhmän jäsenet vastaavat siitä, että prosesseissa noudatetaan sovittuja linjauksia. Johtoryhmään kuuluvat ylijohtaja, prosessien eli tulosyksiköiden johtajat, henkilöstöjohtaja ja viestintäpäällikkö. Raportointivuonna johtoryhmään on kuulunut asiantuntijana myös talousjohtaja. Ylijohtaja päättää henkilöresurssien jakamisesta prosesseille ja vahvistaa koko viraston henkilöstöä ja sen kehittämistä koskevat suunnitelmat, ohjelmat ja muut periaatteet. Hän myös ratkaisee palkkausta koskevat asiat sekä vahvistaa tehtävien vaativuus- ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnit. Prosessien johtajien vastuulla on muun muassa huolehtia henkilöstön perehdyttämisestä ja kehittämisestä sekä työturvallisuudesta, työyhteisön hyvinvoinnista ja tasapuolisesta kohtelusta. He myös sijoittavat työntekijät tehtäviin prosessissa sekä päättävät avoimien virkojen rekrytointien käynnistämisestä henkilöstöbudjetin puitteissa. Prosesseja Fimeassa oli raportointivuonna neljä, kun vuoden 2012 alussa kaksi lääkevalmisteiden arviointiprosessia (LAP) yhdistettiin. Samalla sulautettiin Keskitetty menettely ja bioteknologia -yksikkö (KEBY) muihin LAP-prosessin yksiköihin. 6

7 Yksiköiden päälliköt huolehtivat oman yksikkönsä osalta, että linjauksia noudatetaan ja että yksikkö saavuttaa tulostavoitteensa. He myös huolehtivat osaltaan alaisten perehdyttämisestä ja kehittämisestä, työturvallisuudesta ja työvälineistä sekä työhyvinvoinnista ja tasapuolisuudesta. Yksiköissä Arviointi 1 ja Arviointi 2 toimivat prosessipäälliköt. He sekä asiakirjahallinnon erikoissuunnittelija ovat lähiesimiehiä, jotka huolehtivat alaistensa osalta tietyistä yksikön päällikön tehtävistä (perehdyttäminen jne.). Fimean henkilöstö on osaltaan vastuussa omasta ammatillisesta kehittymisestään, työilmapiiristä ja työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta. Johtamisjärjestelmän yhtenä tärkeänä perustana ovat kehityskeskustelut, jotka käynnistyvät ylijohtajasta ja koskevat kaikkia esimiestasoja omien suorien alaisten osalta. Kehityskeskusteluissa asetetaan tavoitteet kullekin henkilölle ja varmistetaan siten koko Fimean toiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Kullekin Fimean työntekijälle on laadittu oma työnkuvaus, jossa määritellään viran tai tehtävän pääasiallinen luonne ja sisältö. Työnkuvaus tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelussa. Kehitys-keskustelussa käydään ensin läpi mennyt kausi ja arvioidaan sen onnistumisen mahdollistaneita sekä sitä haitanneita tekijöitä. Lisäksi esimies tekee henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin. Menneen arvioinnin jälkeen puhutaan tulevasta kaudesta ja asetetaan sille tavoitteet. Keskustellaan ja sovitaan myös henkilökohtaisesta kehittymisestä tehtävässä suoriutumisen kannalta. Fimean johtamisjärjestelmään kuuluu, että johtoryhmä kokoontuu viikoittain käsittelemään ja päättämään ajankohtaisista asioista ja pidemmän aikavälin linjauksista. Yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa on myös säännönmukaista. Esimiehet kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan ajankohtaisista esimiestyön asioista ja sopimaan yhteisistä menettelyistä. Jokaiselle työjärjestyksessä mainitulle taholle ylijohtajasta henkilöstöön on asetettu vaatimus tiedon kulusta ja viestinnästä. Siksi ylijohtaja pitää koko henkilöstölle tilannekatsauksia, joita vuonna 2012 oli neljä. Prosessit kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa, yksiköt yleensä kuukausittain. Prosessipäälliköt ja tiimit pitävät palavereja tarvittaessa. 3.3 Onnistuminen esimies- ja johtamistyössä Onnistunut esimiestyö on keskeinen asia organisaation toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Tämä tarkoittaa, että esimies onnistuu työssään, kun jokainen työntekijä tietää omat tehtävänsä, ymmärtää niiden merkityksen kokonaisuudelle, osaa riittävästi ja hallitsee oman työnsä. Siten onnistunut esimiestyö ja johtaminen näkyvät myös työyhteisön hyvinvointina. Esimiehen pääasiallisin tehtävä on auttaa työntekijöitä onnistumaan omissa tehtävissään. Onnistumista esimiestyössä mitataan ja arvioidaan kolmella tavalla: vuosittaisessa kehityskeskustelussa oman esimiehen kanssa henkilökohtaisilla Wopi-m- ja Wopi-itsearvioinneilla ja Wopi 360 -arvioinnilla vuosittain toteutettavassa VMBaro -työtyytyväisyysmittauksessa. Wopi-itsearviointi ja Wopi 360 -arviointi toteutettiin raportointivuonna ensimmäistä kertaa osana esimiesvalmennusta. Wopi perustuu motivaation, ajattelun ja asenteiden psykologiaan. Wopi 360 -arvioinnissa esimiehen käyttäytymistä arvioivat hänen itsensä lisäksi hänen alaisensa, kollegansa ja esimiehensä. Tällöin hän sai kattavamman kuvan siitä, miten toiset näkevät ja kokevat hänen toimintansa ja saattoi verrata sitä omaan kokemukseensa. Wopi-m-itsearviointi on perus-wopia suppeampi. Wopi-m kartoittaa yksilön itsenäisen toiminnan, johtamisen, yhteistyön ja päätöksenteon motiivit. Wopi-m otettiin käyttöön syksyllä 2012 uusille esimiehille (2 henkilöä). Wopi-arviointien tulokset ovat vain henkilön itsensä ja niiden tulkinnassa avustavan akkreditoidun valmentajan tiedossa, joskin esimiehiä kehotettiin keskustelemaan tuloksista myös omien esimiestensä kanssa 360-arvioinnista lisäksi alaistensa kanssa. 7

8 Työtyytyväisyyskysely VMBaron yksi pääkohta on Johtaminen. Lisäksi muut kohdat sisältävät viitteitä johtamiseen ja esimiestyöhön. Johtamista arvioitiin yhdeksällä eri kysymyksellä asteikolla 1 5, jolla 1 oli erittäin tyytymätön ja 5 erittäin tyytyväinen. Tulokset tuotettiin ja välitettiin kullekin esimiehelle hänen oman prosessinsa tai yksikkönsä osalta käsiteltäviksi henkilöstön kanssa. Johtamiseen liittyviä indeksejä voidaan tarkastella eri lähtökohdista. Taulukko 1. Johtamisen indeksikehitys Fimeassa vuosina Johtajuusindeksi VMBaron peruskysymyksillä 3,30 3,49 3,39 Johtajuusindeksi VMBarossa Fimean omilla lisäkysymyksillä 3,39 3,52 3,41 VaTu Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus 3,42 3,56 3,44 Raportointivuonna korkeimmat arviot esimiestyöstä tulivat kohdista Oikeudenmukainen kohtelu esimiehen taholta ja Esimiehen antama tuki työnteossa ja sen edellytysten luonnissa. Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisessa indeksissä huomioitiin myös Oikeudenmukainen kohtelu työtovereiden taholta ja Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa, jotka eivät olleet varsinaisesti Johtaminen-pääkohdan kysymyksiä. Kuvio 1. Työtyytyväisyyskysely: johtaminen Fimeassa vuosina (punainen = tyytymätön, vihreä = tyytyväinen). 3.4 Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Vuonna 2012 Fimeassa jatkettiin syksyllä 2011 alkanutta esimiesvalmennusta (Fimea- JOKO). Valmennuksen tavoite oli yhtäältä kehittää yhteistä fimealaista johtamiskulttuuria ja toisaalta kehittyä henkilökohtaisesti johtajana ja esimiestyössä. Valmennukseen osallistuivat kaikki esimiehet. Vuoden aikana pidettiin kolme kahden päivän mittaista valmennusjaksoa teemoista Strategioiden muuntaminen teoiksi, Esimies henkilöstöjohtajana ja Johtajuus alkaa itsestä. Valmennukset järjestettiin vuorotellen kaikissa Fimean työskentelytiloissa. Jaksojen välillä työstettiin tehtäviä, jotka oli sovitettu tukemaan normaaleja työtehtäviä (esim. strategian viestiminen, kehityskeskustelut). Teoria- ja keskustelujaksojen lisäksi huomioitiin esimiesten fyysinen ja psyykkinen jaksaminen (mm. kuntotesti, työhyvinvointipeli). Valmennukseen sisältyi myös 360-arviointi. Syksyllä järjestettiin ensimmäinen vuotuinen johdon ja esimiesten kehittämispäivä, joka toimii jatkumona esimiesvalmennukselle. Esimiesvalmennus jatkuu yksilöllisesti mietityn kehittymissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman alkuvaiheeseen kuuluu Wopi-m-itsearviointi, myöhemmin tehdään laajemmat Wopi- ja Wopi 360 -arvioinnit (kuvio 2). 8

9 Kuvio 2. Esimiesten kehittymissuunnitelma (ehdotus). Esimiesvalmennuksen ohessa jatkettiin Työ ja ajanhallinta tietotyössä -hanketta (Tekesrahoitteinen, Tahti). Sen puitteissa organisoitiin eri yksiköiden omia kehittämistoimenpiteitä ja toteutettiin kokeiluna niin sanotut esimiesten vaihtoviikot, joilla Luvat ja tarkastukset - yksikön ja valvontalaboratorion esimiehet vaihtoivat tehtäviä kuukaudeksi. Tahti-hanke päättyi elokuun lopussa. 9

10 4 ORGANISAATIO- KULTTUURI 4.1 Organisaatiokulttuurin tavoitteet ja kehittyminen sekä työnantajakuva Organisaatiokulttuurin voidaan määritellä koostuvan näkyvästä osasta, taustalla vaikuttavista arvoista ja perusolettamuksista ihmisistä ja yhteiskunnasta. Näkyvää osaa ovat esimerkiksi logot ja tarinat organisaatiosta. Arvot ja olettamukset ilmaisevat, mitkä ovat oikeita tai hyväksyttäviä tapoja toimia, käyttäytyä, tuntea ja ajatella. Fimean strategia vuosille ja arvoista muun muassa yhteistyön ja yksilön arvostaminen korostavat myös sisäistä yhteistyötä ja yhteistä kulttuuria niin kaikissa prosesseissa kuin toimipisteissäkin. Esimiesvalmennuksen aikana pyrittiin vahvistamaan ja yhtenäistämään Fimean omaa johtamiskulttuuria, jolla on keskeinen merkitys organisaatiokulttuurin kehittymisessä. Johtajat ja esimiehet pyrkivät vaikuttamaan organisaatiokulttuuriin niin, että koko henkilökunta kaikkine ryhmineen kokee sen omakseen. Sisäisen kulttuurin toimivuus näkyy siinä, kuinka onnistuneesti organisaation eri tahot saavuttavat yhteiset tavoitteet. Organisaatiokulttuuria kehitettiin myös toukokuussa järjestetyillä, koko henkilökunnan yhteisillä Fimea-päivillä. Päivien teemana oli Yhteistyö voimavarana, jota käsiteltiin muun muassa pohtimalla, mistä haluamme luopua ja mitä haluamme kehittää. Yhteistä kulttuuria on viety eteenpäin prosesseissa ja yksiköissä niiden kehittämispäivillä sekä koko Fimean yhteisissä tilaisuuksissa (ylijohtajan katsaukset, työhyvinvointitapahtumat, ml. pikkujoulut) sekä koko henkilöstöä koskettavissa Säihke-, Tahti- ja intranet-hankkeissa. Organisaatiokulttuurin kehittymistä seurattiin VMBaro-työtyytyväisyysmittarin kysymyksillä, erityisesti työnantajakuvaan liittyvillä. Kehitys on ollut positiivista kaikilla osa-alueilla (taulukko 2). Taulukko 2. Työnantajakuva vuosina Työnantajakuva 2,82 3,23 3,48 Työpaikan maine hyvänä työnantajana 3,01 3,24 3,68 Arvojen selkeys ja ymmärrettävyys 2,86 3,43 3,69 Arvojen toteutuminen käytännössä 2,63 3,01 3, Fimean arvot ja henkilöstö Fimean arvot luotiin yhdessä henkilöstön kanssa. Arvot ovat laajoja ja monimerkityksellisiä käsitteitä, joten niiden sisällöt on kirjoitettu auki, jotta ne voidaan käsittää samalla tavalla ja jotta ne ovat toteutettavissa käytännössä. Vaikuttavuus: Olemme aktiivinen lääkealan vaikuttaja kansallisesti ja kansainvälisesti. Hoidamme tehtävämme vastuullisesti ja tuloksellisesti väestön terveyden parhaaksi hyvään asiantuntijuuteen, kokemukseen ja laajaan verkostoitumiseen perustuen. Edelläkävijyys: Kehitämme ammattitaitoamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Hyödynnämme kertynyttä tietoa ja osaamista lääkealan kehittämiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Etsimme ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia ja luomme innovatiivisia toimintatapoja. 10

11 Luotettavuus: Luotettavuus syntyy avoimuudesta, eettisyydestä, asiantuntijuudesta ja johdonmukaisuudesta. Tuottamamme tieto on tutkimustuloksiin perustuvaa ja riippumatonta, päätökset ennakoitavia ja perusteltuja. Pidämme sen, minkä lupaamme. Yhteistyön ja yksilön arvostaminen: Teemme työtä yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi, toisiamme arvostaen ja tukien. Kannustava ja oikeudenmukainen ilmapiiri vahvistavat yhteisöllisyyttä, työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta. Arvojen selkeys ja ymmärrettävyys oli työtyytyväisyysmittauksessa tasolla 3,69 (kuvio 2). Palvelussuhteen pysyvyyden kannalta tarkasteltuna käsitys arvoista on esitetty kuviossa 3. Kuvio 3. Työtyytyväisyyskysely: arvot. 4.3 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yhteistoiminta Voimassa oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu vuonna Raportointivuonna ei tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa tarkasteltu, mutta vireille laitettiin työryhmän uudistaminen ja suunnitelman ajantasaistaminen. Käytössä olevassa suunnitelmassa on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta esitetty tavoitteita rekrytoinnille, koulutusmahdollisuuksille, urakehitykselle, palkkaukselle, johtamiselle, työyhteisölle ja työolosuhteille, työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle, ikätasa-arvolle sekä sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisylle. Valtaosasta näistä seikoista raportoidaan tässä katsauksessa kyseisen otsikon alla erikseen. Varsinaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn perusteella tai työtyytyväisyyskyselyn kyseisen osion kautta raportoitavissa tiedoissa kehitys oli pääsääntöisesti myönteistä. Käsitys siitä, kuinka tasa-arvoisesti henkilöstö kokee organisaatiossa eri asemassa olevien henkilöiden kohtelun, on kahteen edellisvuoteen verrattuna huonontunut. Palkka- ja ikätasa-arvo toteutuivat aiempaa paremmin, eikä sukupuolista häirintää, rasismia tai merkittäviä ennakkoluuloja ollut havaittu. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa ja mahdollisuudessa sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä mittaustulos ylitti tason neljä. Fimean yhteistoiminta- eli YT-toimikunta kokoontui raportointivuonna kerran kuukaudessa (pl. elokuu) käsittelemään yhteistoimintalain ja -sopimuksen piiriin kuuluneita asioita oman toimintasuunnitelmansa ja vuosikellon mukaisesti (kuvio 4). Fimean YT-toimikunta toimi myös työsuojelutoimikuntana ja käsitteli sille määrätyt asiat. YT-toimikunta käsitteli myös muita henkilöstöä koskettavia ajankohtaisia asioita muun muassa seuraamalla Säihke-projektin etenemistä, keskustelemalla Fimean toimintojen turvaamisesta ja alueellistamisesta sekä toimintojen siirtymissuunnitelmasta, tarkastelemalla määräaikaista henkilökuntaa ja vuokrahenkilöitä, keskustelemalla yksilöllisistä työajoista, tutustumalla ja seuraamalla vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa sekä tarkastelemalla työtyytyväisyyskyselyn tuloksia. 11

12 Kuvio 4. Fimean YT-toimikunnan vuosikello. 12

13 5 FIMEAN HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstömäärä, henkilöstöryhmät ja sukupuolirakenne Raportointivuoden lopussa Fimeassa oli palvelussuhteessa kaikkiaan 235 henkilöä, joista naisia oli 171 ja miehiä 64 (27,2 %). Henkilöstöstä valtaosa työskenteli Helsingissä (73,2 %). Kuopioon oli siirtynyt ja sinne oli rekrytoitu 24,3 % koko henkilöstöstä. Turussa keväällä käyttöönotetuissa toimitiloissa työskenteli vuoden lopussa kuusi henkilöä. Taulukko 3. Henkilöstön palvelussuhteet ja sijainti. Henkilöstö Helsinki Turku Kuopio Yhteensä Osuus palvelussuhteen tyypin mukaan Vakinainen ,3 % Määräaikainen ,3 % Harjoittelija ,4 % Yhteensä ,0 % Osuus paikkakunnittain 73,2 % 2,6 % 24,3 % 100,0 % Fimean henkilöstöstä oli vakinaisia virkaan nimitettyjä 78,3 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä oli vähentynyt vuoden 2011 osuudesta 31,3 % osuuteen 21,3 % (pl. harjoittelijat). Sukupuolijakauma kolmelta viime vuodelta on esitetty kuviossa 5. Kuvio 5. Sukupuolijakauma. Fimean henkilöstöstä puolet on saanut terveys- ja sosiaalialan koulutuksen. Määrällisesti eniten vuoden lopussa oli erikoistutkijoita ja myyntilupakoordinaattoreita (molempia 29 kpl, 12,3 % henkilöstöstä). Seuraavaksi eniten oli ylilääkäreitä (25 kpl, 10,5 %) ja yliproviisoreita (12 kpl, 5,1 %). Virkanimikkeiden määrä säilyi edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Kuviosta 6 näkyy suurimpien tehtävänimikkeiden kehitys kolmena viime vuotena. 13

14 Kuvio 6. Tehtävänimikkeet vuosina Kuviossa 7 esitetään, miten erityyppiset tehtävät jakaantuvat Fimeassa sukupuolen mukaan (henkilömäärä). Kaikkiaan eniten on asiantuntijoita (36 %), seuraavaksi eniten erityisasiantuntijoita (30 %). Toimeenpanevaa työtä tekee 23 % henkilöstöstä. Kuvio 7. Tehtävätasot sukupuolen mukaan (määräytyvät henkilöstöryhmän ja tehtävän vaativuuden mukaan). 5.2 Ikärakenne ja eläköityminen Raportointivuonna 2012 eläkkeelle siirtyi 2,1 % henkilöstöstä (ml. osa-aikaeläke). Fimean ikärakennetta on kuvattu kuviossa 8. Suurin ikäluokka ovat vuotiaat (34,9 %). Tässä ei ole tapahtunut muutosta verrattuna edelliseen vuoteen. Yli 55-vuotiaita on 16,2 %. Henkilöstön keski-ikä oli 44,4 vuotta: naisten 44,0 ja miesten 45,6 vuotta. Kuvio 8. Ikärakenne

15 Kuviossa 9 on esitetty ennuste henkilöstön eläkkeelle siirtymisestä vuoden 2011 tilanteen perusteella (lähde: Tahti). Sen mukaan kymmenen vuoden kuluessa, vuoteen 2022 mennessä eläkkeelle jää 46 henkilöä. Eniten henkilöitä ennusteen mukaan jäisi eläkkeelle vuosina , minkä jälkeen määrä kääntyisi taas laskuun. Kuvio 9. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä ja osuus henkilöstöstä, ennuste eläkeiän saavuttamisen mukaan. 5.3 Palvelussuhteet: laatu, kesto ja uusiutuminen tai vaihtuvuus Kaikki Fimean varsinaiset työntekijät ovat virkasuhteessa valtiotyönantajaan. Sen lisäksi Fimeassa käytetään tarvittaessa vuokratyövoimaa (vuoden 2012 aikana 11 eri henkilöä). Vakinaisia virkaan nimitettyjä henkilöitä oli vuodenvaihteessa kaikkiaan 184, määräaikaisia 51 (ml. harjoittelija). Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä Fimeassa on laskenut ja on nyt 21,4 % (2011: 31,3 %). Määräaikaisista palvelussuhteista kirjataan aina myös määräaikaisuuden syy. Syitä on selvitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Määräaikaisuuden syyt. Määräaikaiset yhteensä¹ Lukumäärä Miesten %- osuus Naisten %- osuus Työn luonne 32 21,9 78,1 Jatko-opiskelija/yliopisto-opiskelija Työllisyyden hoitovaroin palkattu Sijaisuus 21 28,6 71,4 Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen Harjoittelu Säädösten perusteella määräaikaiseksi palkattu Määräaikaiset yhteensä¹ 55 23,6 76,4 Vakinaiset yhteensä² ,3 71,7 Henkilöstö yhteensä ,2 72,8 ¹ Määräaikaisia ovat ne henkilöt, joilla ei ole valtiolla taustavirkaa tai -tehtävää. ² Toistaiseksi voimassa oleva virka tai tehtävä Taulukosta näkyy, että Fimeassa on määräaikaisille palvelussuhteille kaksi selkeää syytä: sijaisuus ja työn luonne. Työn luonne tarkoittaa yleisimmin projektia, jolla on päättymisaika, tai tietyn työruuhkan purkamiseen tarvittavaa lisätyövoimaa. Myös määräaikaisten henkilöiden kohdalla sukupuolijakauma noudattelee koko Fimean jakaumaa. 15

16 Vuokratyöhenkilöitä käytettiin pääasiassa arkistotyössä, myyntilupakoordinaattoritehtävissä sekä virastomestareina. Raportointivuonna Fimeasta siirtyi pois 24 henkilöä. Pääasiallisin syy oli oma irtisanoutuminen (10 työntekijää, 42 %) tai määräaikaisen sopimuksen päättyminen (9 työntekijää, 38 %). Lähdössä olevat henkilöt haastattelee heidän oman yksikkönsä ulkopuolinen henkilö eli laatukoordinaattori. Vuoden 2012 aikana käytiin kaikkiaan 17 lähtöhaastattelua. Keskeisimmiksi syiksi Fimeasta pois siirtymiseen mainittiin koulutusta vastaavien haasteiden puute, etenemismahdollisuuksien vähyys ja muutto toiselle paikkakunnalle. Määräaikaiset työntekijät ilmoittivat lisäksi, että määräaikainen sopimus päättyi eikä sitä ollut tarvetta jatkaa. Kuvio 10. Lähtöön vaikuttaneet syyt. Uusia henkilöitä palkattiin kaikkiaan 27, joista vakituisia virkaan nimitettyjä oli 11. Esimiehiä uusista nimityksistä oli 36 %. Vaihtuvuus on tasaantunut, ja vuonna 2012 vakituisen henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli 5,5 % (2011: 5,8 %). Määräaikaiset palvelussuhteet huomioiva kokonaisvaihtuvuus oli laskenut vuoden 2011 tilanteesta 12,2 % tasolle 9,9 %. Raportointivuoden lopussa laskettuna palvelussuhteiden kesto Fimeassa (aik. Lääkelaitos) oli keskimäärin 6,7 vuotta (2011: 6 v). Alla olevasta taulukosta ja kuviosta näkyy, miten palveluajan pituus vaihtelee myös vakinaisten ja määräaikaisten osalta. Kuvio 11. Palvelussuhteen kesto Fimeassa. 16

17 Taulukko 5. Palvelusajan pituus Fimeassa (Lääkelaitoksessa). Virkaikä Fimeassa Vakituiset Määräaikaiset Kaikki < 2 v 14 % 45 % 21 % 2 4,9 v 24 % 45 % 29 % 5 9,9 v 33 % 9 % 28 % 10 14,9 v 12 % 0 % 9 % 15 v 18 % 0 % 14 % Keskimäärin (v) 7,9 2,3 6,7 5.4 Koulutusrakenne Fimean henkilöstö on korkeasti koulutettua. Koulutustasoindeksi oli raportointivuoden lopussa 6,4, mikä on korkeampi kuin kymmeneen vuoteen. Indeksi on ollut yli 6 kaikkina seurantavuosina. Ylemmän korkeakoulu- ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden osuus henkilöstöstä on noin 60 %. Jos mukaan otetaan alempi korkeakoulutusaste, on osuus 80 %. Tutkinnon suorittaneita (tutkintotieto käytettävissä) on 98,4 % henkilöstöstä. Kuvio 12. Henkilöstön koulutustason kehitys vuosina Koulutusaloittain tarkasteltuna yli puolet Fimean henkilöstöstä on saanut terveys- ja sosiaalialan koulutuksen (52 %). Tästä osuudesta farmasian alaa on opiskellut 35 % ja lääketieteellistä alaa 17 %. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen (15 %) sekä luonnontieteellinen ala (12 %). 17

18 Kuvio 13. Fimean henkilöstön koulutusalat. 18

19 6 HENKILÖSTÖN JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN 6.1 Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöinvestoinnit Fimean osaamisen kehittäminen kytkeytyy vahvasti strategiaan perustuvaan henkilöstösuunnitteluun. Myös töiden organisoinnilla sekä työtapoja, toimintatapoja ja kulttuuria kehittämällä voidaan lisätä organisaation osaamista. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa hyvään perehdytykseen, kehittäviin työtehtäviin, tiimi-, pari- ja projektityöskentelyyn sekä tiedon välitykseen ja vuorovaikutukseen. Mentoroinnin avulla on saavutettu hyviä tuloksia, ja mentoritoimintaa suunnitellaan myös Fimeaan. Myös tehtävä- ja henkilökierto ovat tehokkaita tapoja laajentaa osaamista. Fimeassa käydään kehityskeskustelu jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa. Yhtenä keskeisenä osana kehityskeskustelukokonaisuutta on kehittymiskeskustelu, jossa tarkastellaan henkilön osaamista suhteessa onnistumiseen, tuleviin työtehtäviin ja myös työn kehittämiseen. Kehittymiskeskustelussa asiat dokumentoidaan kehittymissuunnitelmaksi sitä varten laaditulle lomakkeelle. Kehityskeskustelulomakkeistoa kehitettiin vuoden 2012 lopulla toimivammaksi muun muassa niin, että kehittymissuunnitelmadokumentti ohjaa huomioimaan erilaisia kehittymisen osa-alueita ja menetelmiä. Kehityskeskustelujen jälkeen henkilöstöhallintoon toimitettujen kehittymissuunnitelmien pohjalta laaditaan kooste, jonka perusteella arvioidaan tarpeet yhteisille valmennuksille tai muulle osaamisen hankkimiselle. Osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta hankittiin raportointivuonna lisää ymmärrystä seuraavien vuosien kehittämistyötä varten. Fimean henkilöstö kouluttautui keskimäärin kuusi työpäivää vuonna Valtaosa koulutuksista liittyi selkeästi kunkin ammattialaan, substanssiin. Kirjattuja koulutuksia oli eniten lääkevalvonnan osa-alueella ja johtamiskoulutuksessa. Opintovapaalla oli neljä henkilöä yhteensä 272 työpäivää. Kielikoulutusta järjestettiin ruotsin ja englannin kielessä. Keväällä ja syksyllä toimi kaksi englannin ryhmää ja yksi ruotsin ryhmä, jotka toimivat sekä Helsingissä että Kuopiossa. Keväällä kieliryhmissä oli mukana 23 henkilöä ja syksyllä 25. Vuoden 2011 lopulla käynnistettiin mediavalmennus, jota jatkettiin vuonna Tammikuussa järjestettiin tilaisuudet kolmelle asiantuntijaryhmälle ja johtoryhmälle, syksyllä yhdelle asiantuntijaryhmälle ja esimiesryhmälle. Lisäksi viestinnällisiä valmiuksia kehitettiin kirjoittajakoulutuksessa, johon pilottiryhmänä osallistui Sic!-lehden toimituskunta. Koko henkilöstölle järjestettiin toukokuussa 2012 yhteiset Fimea-päivät Kuopiossa. Päivien teemana oli Yhteistyö voimavarana. Tahti-hankkeen osana kehitettiin monia yksiköitä muun muassa Lääkevalvonnan toimijoiden valvonta -prosessissa ja Sisäiset palvelut -prosessissa. Kehittämisen kohteita olivat esimerkiksi työyhteisön toimivuus, työn organisointi ja jakautuminen sekä palaverikäytännöt. Henkilöstöinvestointina toteutettiin intranetin eli Fintran rakentaminen. Fintran sisältöä luomassa oli useita henkilöitä ympäri organisaatiota. Fintra toimii uutiskanavana, tarjoaa ajankohtaista tietoa sekä osaltaan edesauttaa läpinäkyvyyttä, yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä. Kuvio 14 kertoo, miten henkilöstö koki työpaikkakoulutusmahdollisuudet ja kehittymisen tuen työtyytyväisyyskyselyssä. 19

20 Kuvio 14. Työtyytyväisyyskysely: kehittymisen tuki. 6.2 Henkilöstön uudistuminen, rekrytointi ja perehdyttäminen Fimeassa kaikki avoimiksi tulevat virat sijoitetaan Kuopioon, jotta toimintojen siirtyminen toteutuu päätöksen mukaisesti. Kuopion yksikön henkilöstömäärä oli kasvanut edellisvuoden 47 henkilöstä 57:ään. Kasvua Kuopion toimipaikassa oli 21,3 %. Fimeassa kokeiltiin eräässä rekrytoinnissa toimintatapaa, jossa haastattelut suoritettiin ensimmäisessä vaiheessa videoneuvotteluina. Kokeilu oli hyödyllinen mutta jäi toistaiseksi ainoaksi. Fimeassa on toimiva ja kattava perehdytysjärjestelmä, jossa jokainen uusi henkilö käy läpi yhteisen, yleisen perehdyttämisohjelman sekä prosessi- ja yksikkökohtaisesti omaan työhön tarkemmin valmentavan jakson. Perehdytysohjelmat käynnistyivät vuonna 2012 joka toinen kuukausi. Yleinen osa perehdyttämistä sisälsi kattavasti asiaa muun muassa Fimeasta työyhteisönä, virkamiehenä toimimisesta, hallintolaista, toimintajärjestelmästä, tietoturvasta, asiakirjahallinnasta, eri tietojärjestelmistä ja henkilöstöasioista. Perehdytyksen yleisestä osasta kootaan jatkuvasti palautetta, jonka mukaan toimintaa kehitetään. Vuonna 2012 palauteyhteenvedon mukaan perehdytyksen kokonaisuus arvioitiin tasolle 3,38 (asteikolla 1 4) Työtyytyväisyyskyselyssä 51 % henkilöstöstä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä perehdytykseen, ja tyytymättömiä oli vain 15 %. Kuvio 15. Työtyytyväisyyskysely: tyytyväisyys perehdyttämiseen. 20

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot