SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus... 3 Palvelussuhteen luonne toimialoittain... 3 Vakituisen henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus... 5 Eläkkeelle siirtymiset... 5 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus... 7 TYÖAIKA JA TYÖPANOS Henkilötyövuosi Poissaolot... 8 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY Työtapaturmat Työkykyä ylläpitävä toiminta Työpaikkaruokailu Yhteistoiminta HENKILÖSTKUSTANNUKSET Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta, HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1 Hattulan kunnan palveluksessa ollut vakituinen henkilöstö LIITE 2 Yhteenveto työhyvinvointikyselystä 2014 LIITE 3 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 LIITE 4 Työsuojelun toimintaohjelma 2014

3 JOHDANTO Kunnan on työnantajana tunnettava henkilökuntansa rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Tällöin pystytään paremmin ennakoimaan, miten on mahdollista myös tulevaisuudessa turvata laadukkaat kunnalliset palvelut ja säilyttää kunnan kilpailukyky. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon pohjaksi. Raportti kuvaa toteutunutta kehitystä antamalla tietoa henkilöstöresurssien määrästä, rakenteesta sekä henkilöstön tilasta numeroin ja kuvauksin. Se sisältää myös varautumisen tulevaan auttamalla päätösten vaikutusten ennakoinnissa. Henkilöstöraportti on tarkoitettu kytkeytymään kunnan henkilöstöstrategiaan. Hattulan kunnassa ei varsinaista henkilöstöstrategian nimellä olevaa ohjelmaa ole tehty, mutta kunnalla on valtuustokausittain tarkistettu henkilöstöohjelma, joka sisältää monilta osin samoja asioita kuin henkilöstöstrategiaan sisällytetään. Henkilöstöohjelma uusittiin vuonna 2014 ja se tuli voimaan Henkilöstöohjelma muodostuu kahdesta osiosta: Henkilöstöhallinnon käsikirja (opas esimiehille) ja Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja jatkaminen (opas henkilökunnalle). Myös Hattulan kunnan strategiassa keskeinen strateginen päämäärä on motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka mukaan henkilökunta nähdään koko kuntaorganisaation voimavarana. Rekrytoinneissa tulee myös onnistua ja henkilökunnalle tulee mahdollistaa nykyaikaisten työmenetelmien oppiminen. Hattulan kunnan talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön liittyvät tavoitteet/toimenpiteet ovat: Huolimatta muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä taloudellisista haasteista työn ilo ja työhyvinvointi ovat tavoitteena. Kunta haluaa tukea ja edistää työnantajana vakaan ilmapiirin luomista. Muutoksessa ratkaisut löytyvät yhteistyöllä. Irtisanomisiin ei tässä tilanteessa ryhdytä. Henkilöstön kehittämisen ja TYHY -toiminnan määrärahat säilytetään entisellä tasolla. Kunnan henkilöstöstä koostuva TYHY -ryhmä valmistelee esitykset TYHY -ohjelmaksi. Elokuussa 2014 Hattulan kunta sai Tekesin rahoituspäätöksen NASTAkunta ohjelmalle. Kyse on koko henkilökuntaa koskevasta kehittämistyöstä, joka kestää syksystä 2014 vuoden 2016 loppuun asti. Kustannusarvio on euroa, johon saatiin 50 %:n rahoitusosuus euroa. Omarahoitusosuus euroa katetaan oman työn osuudella. Tekesin rahoitus mahdollistaa koko organisaatiota koskevan Hattulan kunnan asiakas- ja henkilöstölähtöisen kehittämisohjelman toteuttamisen. Sen tavoitteena on parantaa kunnan tuloksellisuutta ja tuottavuutta työelämän laatua kehittämällä niin, että kunnan koko henkilöstö osallistuu uusien toimintamallien ideoimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Vaikutukset näkyvät asiakaspalvelun laadun parantumisena, tuloksellisuuden lisääntymisenä, verkostoitumisena ja yhteistyön lisääntymisenä. Henkilöstöraportti täydentää kunnan vuosittaista tilinpäätöstä. Raportti käsitellään kunnan yhteistoimintaryhmässä, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Raportti pyrkii tuottamaan suurelta osin ne tiedot, mitkä kuntatyönantajan henkilöstöraporttia koskevan suosituksen mukaan tulee tuottaa. (KT:n suositus /10 ja suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen 5/2013). Raportin tiedot esitetään tilanteen mukaan. Hattula Annu Kalliaisenaho Talous- ja henkilöstöjohtaja

4 2 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kunnan hallinto-organisaatio Henkilöstöraportin tiedot on ryhmitelty kunnan hallinto-organisaation mukaisesti. KUNNANJOHTAJA Heidi Rämö JOHTORYHMÄ Kunnanjohtaja Yksiköiden päälliköt Talous- ja henkilöstöjohtaja HALLINTO- YKSIKKÖ Hallintojohtaja Harri Toivonen PERUSTURVA- YKSIKKÖ Perusturvajohtaja Mirja Saarni asti, va. perusturvajohtaja Anitta Leinonen alkaen SIVISTYS- YKSIKKÖ Sivistysjohtaja Jari Wihersaari TEKNINEN YKSIK- KÖ Va. kehittämisjohtaja Janne Teeriaho Vs. tekninen johtaja Arja Kauppi TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET Vaalit Keskushallinto Toimistopalvelut ICT-palvelut Henkilöstöpalvelut Tarkastustoimi Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Koti- ja asumispalvelut Terveydenhuolto Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio asti Kirjasto Aamu/iltapäivätoiminta Muut opetuspalvelut Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Matkailutoimi Tekninen hallinto ja toimistopalvelut Maankäyttö Kunnallistekniikka Tukipalvelut Pelastustoimi Joukkoliikenne Rakennusvalvonta

5 3 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus Koko henkilöstö Kokonaisuutena henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna kolmella henkilöllä. Henkilöstöstä valtaosa, 88,5 % (v n. 90,6 % ), tekee työtä kokoaikaisesti. Kokoaikaisen henkilöstön määrä on laskenut kahdeksalla henkilöllä ja osa-aikaisen henkilöstön määrä noussut 12 henkilöllä. Osa-aikaiset muodostuvat osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkeläisistä, oppisopimussuhteisista, työllistetyistä sekä erilaisissa kausiluonteisissa tehtävissä olevista. Sivuvirkojen määrä on vähentynyt yhdellä. Koko henkilöstö toimialoittain Naiset Miehet Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Miehet Naiset Palvelussuhteen luonne toimialoittain Yksiköt Vakituiset Määräaikaiset/sijaiset Työllistetyt/ Oppisopimus Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys ja vapaa-aika Tekninen ja rakennusvalvonta Yhteensä Hattulan kunnan koko henkilöstön määrä oli 514, josta vakituisten osuus oli 409 henkilöä (79,6 %). Vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi sivistys- ja vapaa-aikayksikössä 92 henkilöllä ja laski perusturvayksikössä 88 henkilöllä. Muutoksia selittää se, että varhaiskasvatus siirtyi hallinnollisesti sivistysyksikön alaisuuteen, Parolan lukio Koulutuskeskus Tavastian alaisuuteen ja Juteinikodin henkilöstö siirtyi Etevalta Hattulan kunnan palvelukseen. Teknisessä yksikössä vakituinen henkilöstömäärä on vähentynyt viidellä henkilöllä ja hallintoyksikössä lisääntynyt kahdella, koska vuoden vaihteessa hallintoyksikön lukuihin sisältyi kaksi kehittämispäällikön tehtävää. Kehittämispäällikön tehtävien hoitamisesta päätetään vuoden 2015 aikana.

6 4 Työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia oli vuoden lopussa 23 henkilöä ja muita määräaikaisia mukaan lukien sijaiset oli yhteensä 82 henkilöä. Vakituisten ja sijaisten palkkaamiseen vaadittiin erityiset perustelut ja lupa kunnanjohtajalta/johtoryhmältä. Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 20,4 %. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelussuhdetyypeittäin Palvelustyyppi Miehet % osuus miehistä %-osuus koko henkilöstöstä Naiset %- osuus naisista %-osuus koko henkilöstöstä Yht. Palvelustyypin %-osuus koko henkilöstöstä Vakituiset 58 72,5 11, ,9 68, ,6 Määräaikaiset 6 7,5 1,2 23 5,3 4,5 29 5,6 Sijaiset 6 7,5 1, ,6 8, ,1 Työllistetyt 9 12,5 1,9 8 1,8 1,5 17 3,5 Oppisopimus 0 0,0 0,0 6 1,4 1,2 6 1,2 Yhteensä , , Naisten osuus henkilöstöstä on 84,4 %. Taulukosta käy ilmi, että jokaisessa yksikössä hallintoyksikköä lukuun ottamatta on selkeä naisenemmistö. Prosentuaalisesti suurin eroavaisuus on perusturvayksikössä, jossa naisia on 96 % henkilöstöstä. Perusturvayksikön ja sivistysyksikön naisenemmyys selittyy hoito- ja opetusalan naisvaltaisuudella. Vakituisen henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön ikäjakaumassa suurimmaksi ryhmäksi muodostui vuotiaiden ryhmä vuoden 2013 tapaan. Ryhmän koko on pienentynyt viime vuodesta neljällä henkilöllä. Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaiden ryhmät. Eniten kasvanut ryhmä oli alle 30-vuotiaat. Ryhmän koko kasvoi kahdeksalla henkilöllä. Yli 50-vuotiaita oli vakituisesta henkilöstöstä 164 henkilöä eli 40,1 % (v ,1 %). Ikärakenne toimialoittain Yksiköt 30 v v v. 50 v. - Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen yht Vakituisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain Yksiköt Hallinto 55,3 51,6 55,2 Perusturva 43,0 42,8 40,9 Sivistys 43,8 44,9 45,5 Tekninen 50,2 51,4 52,5 Kaikki 48,1 45,5 45,8

7 5 Koko henkilöstön keski-ikä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Yksiköittäin tarkasteltuna nousua on tapahtunut hallinto-, sivistys- ja teknisessä yksikössä. Perusturvassa keski-ikä on laskenut. Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Palvelussuhteen pituus vuosina toimialoittain Yksiköt Alle Yli 30 Ka. Hallinto ,5 Perusturva ,0 Sivistys ,9 Tekninen ,5 Yhteensä ,9 Vakituisesta henkilöstöstä kunnan palveluksessa on ollut yli 10 vuotta 190 henkilöä eli 46,5 %. Vuonna 2014 alle 10 vuotta palveluksessa olleiden määrä oli 219 (213 vuonna 2013). Eniten henkilöitä on edelleen 5 9 vuotta palvelleiden ryhmässä. Miehillä keskimääräinen palvelussuhteen pituus on 12,7 vuotta ja naisilla 10,9 vuotta. Pisimmät palvelussuhteet ovat hallintoyksikössä. Eläkkeelle siirtymiset Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä / henkilöä Eläkepoistuma % koko henkilökunnasta 3,1 1,8 2,7 Vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-ikä 62,3 62,9 63,1 Hattulan kunnan palveluksesta jäi vuoden 2014 aikana vanhuuseläkkeelle 12 henkilöä, mikä on enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Eläkepoistuma oli 2,7 % koko henkilökunnasta. Vanhuuseläkkeelle jäävien keski-ikään vaikuttaa ammatillisen eläkeiän valinneiden opettajien eläkeikä, joka on 60 vuotta. Vuoden lopussa osa-aikaeläkkeellä oli viisi työntekijää.

8 6 Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vuoden iässä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Henkilöt, joilla on ns. henkilökohtainen eläkeikä, pyrkivät olemaan työssä ainakin siihen saakka. Henkilökohtainen eläkeikä sijoittuu yleensä 63 ikävuoden jälkeen. Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kevan taulukko: Hattulan kunnan eläkepoistuma (KuEL ja VaEL) Vuoteen 2020 mennessä eniten eläköityviä ammattiryhmiä ovat perus- ja lähihoitajat (17) ja perhepäivähoitajat (14). Myös ammattiryhmiin lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, luokanopettajat, siivoojat ja sihteerit kuuluvien osuus on suuri. Kunta järjesti syyskuussa 2014 eläkeinfon lähitulevaisuudessa eläkkeelle siirtyville. Tilaisuudessa asiantuntijana oli Kuntien eläkevakuutuksen Kevan juristi, osallistujia oli 13. Varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu Varhe-maksu Varhe: % palkkauskustannuksista Eläkemenoperusteinen maksu , , , Taulukossa vuosi 2014 on ennakkotieto. Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli silloin kun työntekijä alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Varhe-maksut ovat huomattava menoerä työnantajalle johtuen työntekijän aikaisesta siirtymisestä työkyvyttömyyseläkkeelle. Varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen vaaraan kiinnitetään ajoissa huomiota. Eläkemenoperusteista maksua kunta suorittaa niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

9 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus 7 Vuoden aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet toimialoittain Alkaneet Päättyneet Hallintoyksikkö Perusturvayksikkö Sivistysyksikkö Tekninen yksikkö Yhteensä Vaihtuvuus-% 14,6 9,3 13,2 9,0 7,1 11,0 (ei sisäisiä siirtymisiä työsuhteesta toiseen tai työajan muutoksia; sisältää eläkkeelle siirtyneet) Kunnan palveluksessa vakituisessa työsuhteessa aloittaneiden määrä on lisääntynyt 16 henkilöllä verrattuna vuoteen 2013 ja palveluksesta lähteneiden osuus on lisääntynyt 16 henkilöllä. Eniten vaihtuvuutta on perusturvayksikössä. Lähtövaihtuvuusprosentilla (11,0 vuonna 2014) tarkoitetaan päättyneiden palvelussuhteiden ja henkilöstömäärän välistä suhdetta. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1. Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työmäärää kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodet lasketaan henkilöiden palveluksessa olo kalenteripäivät/vuoden kalenteripäivät. Luku ottaa huomioon, mikäli henkilö on työskennellyt vain osan vuotta ja osa-aikaisena. Raportissa käytetään henkilötyövuotta 3 (HTV 3) = palveluksessa olopäivien (vähennettynä kaikki poissaolot ml. vuosiloma ja koulutus) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika % /100). Henkilötyövuodet (vakituiset) vuosina ovat seuraavat: Muutos % vuodesta ,7 292,2 297,3 1,7

10 3.2. Poissaolot 8 Koko henkilöstön poissaolot toimialoittain ja syittäin (kalenteripäivät) Sairauslomat Poissaolo % Työtapaturmat Perhevapaat Hallinto ,1 4, Perusturva ,9 5, Sivistys ,9 4, Tekninen ,4 5, Yhteensä ,4 5, Koulutus Vuorotteluvapaat Kuntoutus Muut syyt Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Muu poissaolo = mm. ylityövapaat, VES -päivät, 50- ja 60-vuotispäivät, kertausharjoitukset, palkattomat vapaapäivät, opintovapaat, kannustevapaat Poissaolot ovat lisääntyneet sairauslomien ja koulutuksen osalta. Sairauslomien määrä on lisääntynyt 862 päivää ja koulutuspäivien määrä 52 päivää. Eniten poissaolojen määrä on prosentuaalisesti vähentynyt muissa poissaoloissa. Työterveyshuollon palvelun tarjoajan Suomen Terveystalon raportista ilmenee, että vuonna 2014 Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin: 1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 2. Selkäkivut 3. Olkapää- ja polvivaivat 4. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat 5. Sydän- ja verisuonisairaudet Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat: Selkävaivat 2. Mielenterveysongelmat 3. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 4. Olkapäävaivat 5. Polvivaivat

11 9 Sairauspoissaolopäivien vuositason kehitys per henkilö toukokuu 2014 huhtikuu henkilöllä sairauspäivää vuoden sisään. Työterveystoimet on aloitettu viidellä henkilöllä. 6 henkilöllä yli 10 sairauspoissaolojaksoa viimeisen vuoden aikana päivää sairauspoissaoloa 7 henkilöllä 90+ sairauspoissaolopäivää 14 henkilöllä Koko henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain (kalenteripäivät) Poissaolopäivät Päivää/henkilö Hallinto ,6 26,4 16,7 Perusturva ,2 10,8 16,7 Sivistys ,0 9,7 14,6 Tekninen ,0 16,9 20,7 Yhteensä ,7 11,8 16,3 Vuoteen 2013 verrattuna vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot koko kunnassa ovat vähentyneet hallintoyksikössä lähes 10 % ja lisääntyneet perusturvayksikössä 4,8 %, sivistysyksikössä 4,9 % ja teknisessä / rakennusvalvonnassa 3,8 %. Poissaolopäivä/henkilö on lisääntynyt koko kunnan tasolla 4,5 päivällä. Perusturvan ja sivistyksen vertailussa kannattaa huomioida varhaiskasvatuksen hallinnollinen siirtyminen perusturvalautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alaisuuteen. Vakinaisen henkilöstön poissaoloajan palkkakustannukset v. 2014

12 10 Ohessa vakinaisen henkilöstön välilliset palkat eli poissaolojen palkkakustannukset Poissaolo Palkkakustannukset Hinta/työpv 2014 Hinta/kalenteripv 2014 Hinta/kalenteripv 2013 Sairaus ,33 66,47 71,27 Perhevapaat ,24 11,31 20,71 Työtapaturma ,65 80,31 56,99 Lomat ,19 80,22 78,34 Koulutus ,84 69,10 63,27 Kuntoutus ,67 70,80 102,65 Muut ,46 29,67 18,88 Yhteensä ,04 40,79 52,11 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa Työhyvinvointikysely Hattulan kunnan henkilöstölle suunnattu toinen työhyvinvointikysely toteutettiin Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään työhyvinvointia kunnan eri työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 284 kunnan palveluksessa olevaa, kokonaisvastausprosentti oli 55,8 % (edellisenä vuonna 34,2 %). Vakituisista kyselyyn vastasi 57,5 % ja määräaikaisista 39,5 %. Vastaajien lukumäärä kasvoi huomattavasti, ja kysely antaa kattavan kuvan Hattulan kunnan henkilöstön hyvinvoinnista. Yhteenveto työhyvinvointikyselystä on henkilöstöraportin LIITTEENÄ 2. Kyselyn tulokset käytiin läpi yhteistoiminnassa ja tulosten perusteella työyksiköt esittivät kolme eniten työhyvinvointia edistävää asiaa. Ne ovat tiedonkulun parantaminen, esimiestyön kehittäminen ja selkeät pelisäännöt. Tavoitteena on, että työhyvinvointikysely uusitaan säännöllisin väliajoin. Kyselyn tuloksia käytetään työhyvinvoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä epäkohtien poistamiseksi työympäristöstä. Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikoilla edellyttää henkilöstön antamaa palautetta kaikista työhön liittyvistä kokemuksista ja olosuhteista. Seuraavassa muutamia huomioita annetuista vastauksista: Henkilöistä 54,9 % arvioi oman työkykynsä hyväksi ja 42,5 % melko hyväksi. Vastanneista 58,7 % oli tyytyväisiä työtoverien apuun ja tukeen ja 35,1 % oli melko tyytyväisiä. Henkilöistä 83,5 % ilmoitti, ettei ollut tullut lainkaan kiusatuksi työyhteisössään (edellisenä vuonna 75,7 %). Hieman kiusattuja oli 14,3 % (22 %) ja melko paljon kiusattuja 1,5 % (2,3 %). Työyhteisössä toteutettuun johtamistapaan oli tyytyväisiä 23,3 % (edellisenä vuonna 30,8 %), melko tyytyväisiä 40 % (edellisenä vuonna 40,7 %), melko tyytymättömiä 21,1 % (19,2 %) ja tyytymättömiä 15,6 % (edellisenä vuonna 9,3 %). Kehityskeskusteluiden vaikutuksiin oli tyytyväisiä ja melko tyytyväisiä 73,4 % (edellisenä vuonna 68,8 %) ja melko tyytymättömiä ja tyytymättömiä 26,6 % (edellisenä vuonna 31,2 %).

13 11 Työpaikkakokousten vaikutuksiin työyksikön kehittymisessä oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 65,4 % (edellisenä vuonna 71,4 %). Työyksikön tiedonkulkuun oli melko tyytymättömiä tai tyytymättömiä 42,9 % (edellisenä vuonna 30,5 %). Hattulan kuntaan työnantajana oli tyytyväisiä 29,2 % (edellisenä vuonna 37,9 %) vastanneista ja melko tyytyväisiä 43,8 % (edellisenä vuonna 44,3 %). Tyytyväisyyden melko huonoksi arvioi 18,4 % (edellisenä vuonna 13,8 %) ja huonoksi 8,6 % (edellisenä vuonna 4 %) Työterveyshuolto ja yhteistyö työnantajan kanssa Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto sisältää sekä lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan että työnantajan kustantaman vapaaehtoisen sairaanhoidon. Työterveyshuollon palvelun tarjoajana toimi Suomen Terveystalo Oy. Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 95,5 % (edellisenä vuonna 95,2 %) oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kunnan järjestämään työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon kustannukset olivat ,66 euroa eli 304,73 euroa/työntekijä. Tämä on 19,9 % vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin kustannukset olivat euroa. Kela korvaa kustannuksia kahden korvausluokan mukaan. Korvausluokasta riippuen kustannuksista korvataan enintään 50 % tai 60 %. Kelan korvausta haetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 on henkilöstöraportin LIITTEENÄ 3. Hattulan kunta julistautui savuttomaksi työnantajaksi alkaen. Kunta korvasi tupakoinnin lopettaville kolmen kuukauden vieroitushoidon syksyllä. Tilaisuutta käytti hyväksi 22 henkilöä. Vuoden lopussa oli edelleen tupakoimatta 14 henkilöä. Hattulan kunta tarjosi syksyllä 2014 mahdollisuuden ottaa työterveyshuollon kautta ilmainen influenssarokotus. Mahdollisuutta käytti hyväkseen 61 työntekijää. Hattulan kunta järjesti joulukuussa työntekijöille kaksi yhden päivän ensiapukoulutusta, joiden laajuus oli hätäensiavun ja EA1:n väliltä. Osallistujia oli yhteensä 18. Koulutus oli henkilöstölle ilmainen. Palvelun tuotti Terveystalo. Työnantaja ja Terveystalo järjestivät toukokuussa yhteistilaisuuden, jonka aiheena oli varhaisen tuenmalli ja siihen liittyvä puheeksi ottaminen. Toinen tilaisuus järjestettiin marraskuussa esimiehille ja YT-ryhmän jäsenille. Aiheena oli työhyvinvoinnin johtaminen työkaluja esimiehille. Alustajina Terveystalon psykologi Piia Kaulio ja talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho Työtapaturmat Vakuutusyhtiön tilastotietojen mukaan tapaturmista aiheutuneita korvattuja sairauspäiviä oli yhteensä 93 ja niiden osuus vakituisen henkilöstön sairauspoissaolopäivistä oli 1,3 %. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 226 ja 3,7 %. Työmatkatapaturmia ei ollut lainkaan (neljä v. 2013). Tapaturmat olivat pääosin lieviä, lähinnä erilaisia vahinkoja ja onnettomuuksia, kuten liukastumisia ja venähdyksiä. Eniten korvatusta tapaturmasta aiheutui noin 72 % vuoden 2014 kustannuksista. Tapaturmien määrä, niiden aiheuttamat sairauslomat ja maksetut korvaukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Erilaisia kaatumisia ja liukastumisia oli kaikkiaan 7. Vakuutusyhtiö oli käsitellyt mennessä 17 työtapaturmaa ja korvannut 93 sairauspäivää.

14 Osuus vakituisten sairauspoissaolopv:stä % Työtapaturmat, kpl joista korvauspäiviä ,3 työmatkatapaturmat, kpl Maksetut korvaukset Työkykyä ylläpitävä toiminta TYHY -toimintaa varten on perustettu organisaatio, jota johtaa kunnan johtoryhmä. Käytännön toimintaa hoitaa ohjausryhmä sekä jokaisella työpaikalla esimies ja TYHY -asiamies. TYHY -rahaa käytettiin mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleihin. Niitä kyettiin tarjoamaan hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Seteleitä myytiin henkilökunnalle kaikkiaan kpl, niiden kustannukset olivat euroa ja työntekijöiden omavastuu oli puolet setelien arvosta. Ilmaiset kuntosalivuorot, kuntopiirit ja voimatankojumpat jatkuivat. Kuntokorttiarvonnat järjestettiin edellisten vuosien tapaan tammikuussa. Hattulan Askel -kampanjaan osallistui 49 kunnan työntekijää. Työnantaja tuki heidän osallistumistaan 5 eurolla/henkilö. Sekä keväällä että syksyllä kokoontuivat Terveystalon painonhallintaryhmät, joihin osallistui seitsemän henkilöä. Osallistumismaksut 242,40 euroa/henkilö korvasi työnantaja. Hattulan kunta tuki aiempien vuosien tapaan myös vakinaisten työntekijöidensä omaehtoista kuntoutusta. Tukea myönnettiin yhteensä 811 euroa. Vuonna 2014 edellytettiin tukea myönnettäessä, että kuntoutukseen on lääkärin lähete. Koko henkilöstölle ja päätöksentekijöille kohdistettu virkistystapahtuma tilinpäätösjuhlana järjestettiin Pekolan lavalla Työpaikkaruokailu Henkilökunnalla oli mahdollisuus ruokailla Palvelukeskus Punojanportissa ja Parolan koululla toimivassa keskuskeittiössä sekä päiväkotien, koulujen, Tuulia-kodin ja Pappilanniemen ruokaloissa. Kunta tarjosi henkilökunnalleen jouluaterian Yhteistoiminta Yhteistyöryhmä Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (yhteistoimintalaki). Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistyöryhmän tehtävänä on osaltaan käsitellä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Työsuojeluasiat käsitellään myös yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän jäseninä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu, kunnanjohtaja sekä talous- ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjaoston edustaja kuului yhteistyöryhmään asti. Jäsen Pajuoja Irma, JHL:n pääluottamusmies, puheenjohtaja 5 Läsnä

15 13 Immonen Jorma, KTN:n pääluottamusmies 2 Järvinen Auni, SUPER:n pääluottamusmies 4 Manninen Pirkko, JYTY:n pääluottamusmies asti 5 Ijäs-Räikkönen Tuula, JYTY:n pääluottamusmies alk. - Peltonen Jari, JUKO:n pääluottamusmies 5 Heikkinen Sanna, TEHY:n pääluottamusmies, työlomalla - Jokela Alpo, työsuojelupäällikkö 4 Ketola Kirsti (JUKO), työsuojeluvaltuutettu 4 Viitala Ritva, henkilöstöjaoston edustaja, asti 2 Kalliaisenaho Annu, talous- ja henkilöstöjohtaja 4 Rämö Heidi, kunnanjohtaja 1 Toivonen Harri, hallintojohtaja, sihteeri 1 Lehtonen Leena, ICT- ja talousvastaava 1 Rounala Pilvi, toimistosihteeri, sihteeri 3 Yhteistyöryhmän käsittelemiä asioita: vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstöraportti henkilöstöhallinnon esimiesoppaan hyväksyminen henkilöstöohjelman päivittäminen ohjeistus säästö- ja kannustevapaiden myöntämisestä sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi luettelo paikallisista sopimuksista ohjeistus koulutussuunnitelmien laatimiseksi YT-ryhmän ehdotus Hattulan julistautumisesta savuttomaksi työnantajaksi ja lopettaville vieroitushoidon korvaaminen alkaen työryhmän nimeäminen kehittämään palkitsemisjärjestelmää vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettuina ovat olleet toimihenkilöiden edustajana asti Marko Seppälä (JUKO) ja alkaen Kirsti Ketola (JUKO). Työntekijöiden edustajana toimi Sirpa Jussila (JHL). Työsuojelupäällikkönä toimii valvontainsinööri Alpo Jokela. Työsuojeluryhmä kokoontui 7 kertaa. Tärkeimpiä käsiteltyjä asioita olivat sisäilma- ja kosteusongelmat, hoitohenkilökunnan läheltä piti tilanteet ja työtapaturmat, työsuojelun toimintaohjelma sekä työhyvinvoinnin ja työterveyden raportit. Työsuojelun toimintaohjelma 2014 on henkilöstöraportin LIITTEENÄ 4. Kunnan valmiussuunnitelma kattaa mm. perusturvan, sivistystoimen, teknisen toimen ja hallintoyksikön. Työhyvinvointikyselyn mukaan oman työyksikkönsä turvallisuustekijöihin oli tyytyväisiä 28,3 % (edellisenä vuonna 25,8 %) henkilöstöstä ja 58,2 % (edellisenä vuonna 56,7 %) oli melko tyytyväisiä. Työyksikön ergonomisiin tekijöihin oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 79,5 % (edellisenä vuonna 77,8 %) ja tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä 20,5 % (edellisenä vuonna 22,2 %) vastanneista Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

16 14 Tasa-arvosuunnittelu antaa mahdollisuuden kehittää työoloja ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Se hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä. Kunnan tasa-arvosuunnitelma on vuodelta Yhdenvertaisuussuunnitelma on valmisteilla ja valmistuu vuoden 2015 aikana. Hattulan kunnan tasa-arvosuunnitelma on laadittu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain eli tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Palkitseminen Kunnan henkilöstöä on muistettu 10-, 20-, 30- ja 40-vuotisen Hattulan kunnan palvelun sekä 50- ja 60-vuotismerkkipäivien johdosta henkilöstöohjelman mukaisesti. Tämän muistamisen piiriin pääsi yhteensä 52 työntekijää. Vuosittain anotaan myös itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä, ja merkit luovutetaan niiden arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Vuonna 2014 merkki myönnettiin yhdelle työntekijälle. Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30-vuotisesta kunnallisesta palvelusta myönnettiin kolmelle henkilölle. Hattulan kunta muistaa myös eläkkeelle jääneitä. Uusi henkilöstöohjelma tuli voimaan Siinä muutettiin mm. henkilöstön merkkipäiväsääntöä eli muistamisia. Muistamisilla työnantaja haluaa erityisesti panostaa henkilöstön työssäjaksamisen ja jatkamisen sekä hyvinvoinnin tukemiseen ennaltaehkäisevänä toimintana NASTAkunta -ohjelma NASTAkunta perustuu Hattulan kuntastrategiaan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. Kehittämisohjelma kestää syksystä 2014 vuoden 2016 loppuun saakka. Ohjelma alkoi taustakartoituksella, johon kuuluivat avainhenkilöiden haastattelut sekä muun ohjelman toteuttamisessa tarvittavan aineiston kokoaminen. Kehittämistoiminta aloitettiin johtoryhmälle suunnatulla NASTAjohto -kehitysohjelmalla. Johtoryhmäläisten on tärkeätä ymmärtää henkilöstölähtöisen kehittämisen ja osallistavan johtamisen ideologia. Esimiehet ovat myös tärkeässä roolissa ja heidän on tärkeätä olla "askeleen edellä" koko henkilöstöä, jotta he kykenevät johtamaan oman työyhteisönsä henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämistä. Koko henkilöstö osallistui syksyllä starttipajoihin, joiden tavoitteena oli antaa ymmärrys siitä, mitä henkilöstölähtöinen kehittäminen tarkoittaa ja miten jokainen voi itse vaikuttaa omassa roolissaan. Starttipajoissa käynnistettiin lisäksi sisäisten uudistajien haku. Ohjelmassa keskeisessä roolissa toimivat sisäiset uudistajat, jotka valmentautuvat oman työnsä ohella toimiviksi kehittäjiksi. Valmennuksen avulla he saavat ymmärryksen työelämän laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Valmennuksessa he saavat myös työkaluja tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn menetelmistä, jolloin he voivat toimia jatkossa sisäisinä valmentajina muulle työyhteisölle. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, yksiköiden päälliköt, talous- ja henkilöstöjohtaja ja Pihlajalinna Oy:n edustaja. Henkilöstön edustajana on JHL:n pääluottamusmies ja sihteerinä ictja talousvastaava. Yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Rondo Training Oy ja Dazzle Oy. HENKILÖSTKUSTANNUKSET

17 Muutos % Henkilöstön määrä ,3 Palkkauskustannukset Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,2 Henkilöstökorvaukset ,3 Yhteensä ,2 Palkkauskustannuksiin sisältyvät säännöllinen palkkatulo, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha ja lomapalkat, palkallisen poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Henkilöstökorvaukset ovat kunnalle maksettuja sairausvakuutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja muita Kelan korvauksia. Henkilöä kohden laskettuina henkilöstökustannukset olivat noin euroa ( euroa vuonna 2013). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,6 %/henkilö. Vuoden 2014 talousarviossa määriteltiin sitovat tavoitteet, jotka velvoittavat kunnan palkitsemisjärjestelmän valmistelemiseen ja palkkausjärjestelmän päivittämiseen vuoden 2014 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa alkaen siirryttiin ylimmän viranhaltijajohdon (kunnan johtoryhmä) osalta kokonaispalkkaukseen ja -työaikaan. Ylimmän viranhaltijajohdon tehtäväkuvaukset tehtiin syksyn aikana. Vuoden 2015 aikana tehdään muiden esimiesten palkkavertailu sekä käydään läpi koko henkilökunnan tehtäväkuvat ja tehtäväkohtaiset palkat. Koko henkilöstöä koskeva palkitsemisjärjestelmä valmistuu keväällä Henkilöstökustannukset toimialoittain Yksiköt Muutos % Hallinto ,6 Perusturva ,5 Sivistys ,4 Tekninen ,4 Yhteensä ,2 Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Hallintoyksikkö: Kehittämispäällikön toimen jatkaminen toistaiseksi voimassa olevana. Perusturvayksikkö: Juteinikodin siirto kunnan toiminnaksi ja siihen liittyneet toimien perustamiset alkaen Palveluesimiehen virka Sairaanhoitajan virka 16 ohjaajan tointa Avustajan toimi Laitoshuoltajan toimi (50 %) Emännän toimi Koti- ja asumispalvelut:

18 16 Vastuualueen johtaja/nimikemuutokset lukien Vanhustyön johtajan virka muutettiin koti- ja asumispalveluiden johtajan viraksi. Avopalvelun ohjaajan virkanimike muutettiin palveluesimieheksi. Ympärivuorokautiset palvelut: 2 vastaavan sairaanhoitajan tehtävän lakkauttaminen 1 sairaanhoitajan tehtävän perustaminen (Tuulikello) 1 palveluesimiehen viran perustaminen (vanhusten ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut; Tuulikello + Rauhala + Iltatuuli). Kokonaispalkkakustannukset eivät muuttuneet. Sivistysyksikkö: Sivistystoimen hallinto/nimikemuutokset ja lakkauttaminen alkaen Johtavan rehtorin virka sivistysjohtajan viraksi Liikuntasihteerin nimike liikunta- ja vapaa-aikatoimenpäälliköksi Vapaa-aikatoimenjohtajan viran lakkauttaminen Peruskoulut, Yhteiskoulu/ tuntiopettajien vakinaistaminen Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka n:o 0231) Liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka n:o 0232) Matemaattisten aineiden lehtorin virka n:o 0233) Tekstiilityön lehtorin virka n:o 0234) Nuorisotoimi Etsivän nuorisotyöntekijän toimi alkaen. Lakisääteisen tehtävän vakinaistaminen. Lukio Parolan lukion siirto Koulutuskeskus Tavastian toiminnaksi ja siihen liittyneet virkojen ja toimien lakkauttamiset alkaen: Virka n:o 0301: Parolan lukio rehtori Toimi: Toimistosihteeri Virka n:o 0302: Lukion ranskan, saksan ja venäjän kielen lehtori Virka n:o 0303: Lukion ja Yhteiskoulun englannin kielen vanhempi lehtori Virka n:o 0304: Lukion ja Yhteiskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtori Virka n:o 0305: Lukion ja Yhteiskoulun äidinkielen vanhempi lehtori Virka n:o 0307: Lukion ja Yhteiskoulun biologian ja maantiedon vanhempi lehtori Virka n:o 0308: Lukion ja Yhteiskoulun matematiikan vanhempi lehtori Virka n:o 0309: Lukion ja Yhteiskoulun uskonnon vanhempi lehtori Virka n:o 0310: Lukion ja Yhteiskoulun matemaattisten aineiden lehtori Virka n:o 0311: Lukion ja Yhteiskoulun yhteiskuntaopin ja historian vanhempi lehtori Virka n:o 0312: Lukion opinto-ohjaaja Tekninen yksikkö: Kunnossapitopalvelut / kunnossapito / toimentäyttö Kunnossapitohenkilö marraskuusta lukien Tukipalvelut / ruokapalvelut/ nimikemuutokset 2 vastaavan keittäjän tointa > 2 ruokapalveluvastaavan tointa 5 keittäjän tointa > 5 suurtalouskokin tointa 3 keittäjän tointa > 3 kokin tointa Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen on ja toinen Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotettiin sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla oli keskimäärin 0,8. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 eurolla. Opetusalalla (OVTES) korotusvarat käytettiin yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen.

19 17 Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä tehtiin paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaa-aikaan. Ammattijärjestöistä mukana olivat JHL ja KTN. Sopimus oli voimassa vuoden Myös kannustevapaat olivat käytettävissä edellisen vuoden tapaan. Vakituisen henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan sopimusaloittain 2014 KVTES OVTES Tekniset TS Yhteensä Miehet Naiset yht KVTES = 77,4 %, OVTES = 18,3 ja TS = 4,3 % Naiset % Miehet % KVTES 94,3 5,7 OVTES 68,0 32,0 TS 88,2 11,8 Kaikki sopimusalat 86,0 14,0 Palkkauksen rakenne keskimäärin (% -osuudet kokonaisansioista) KVTES OVTES Tekniset TS Tehtäväkohtainen palkka , ,10 miehet Kokonaisansio 3 022, , ,75 miehet Tehtäväkohtainen palkka 94,0 77,4 91,0 miehet % Tehtäväkohtainen palkka , ,46 naiset Kokonaisansio 2 402, , ,72 naiset Tehtäväkohtainen palkka naiset % 92,3 76,4 88,6 Naisten tehtäväkohtainen palkka on KVTES;n sopimusalalla keskimäärin 22 % pienempi kuin miesten, OVTES:n osalta 9,5 % ja teknisten sopimusalalla 1,8 %. KVTES:n suurta palkkaeroa naisten ja miesten välillä selittää se, että naiset työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä, kuten ruoka- ja siivouspalveluissa, toimistotehtävissä ja hoiva- ja hoitoalalla. KVTES:n alaiset miehet ovat pääasiassa esimies- ja johtotehtävissä. OVTES:n eroa selittää se, että rehtorin tehtävissä työskentelee pääasiassa miehiä. Henkilöstöjaosto asti Jäsen Läsnä Henkilökohtainen varajäsen Läsnä Ventola Kari, puheenjohtaja 1 Yli-Pirilä Pia Viitala Ritva, varapuheenjohtaja 1 Lindeman Aarre Mäenpää Tuula 1 Myllymäki Ville Kalliaisenaho Annu, esittelijä 1 Johtosääntöjen tarkistamisen yhteydessä henkilöstöjaosto lakkautettiin ja henkilöstöasioiden hoito järjestettiin uusien johtosääntöjen mukaisesti lukien.

20 18 Hattulan hallintosäännön mukaan alkaen Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta, Talous- ja henkilöstöjohtaja päättää alla olevista henkilöstöasioista vähäisistä kunnan harkinnassa olevista virka- ja työehtosopimusten, suositussopimusten yms. soveltamisista; pakollisista palkantarkistuksista; henkilökunnalta perittävästä ateriahinnasta; henkilökunnan omaehtoiseen koulutustoimintaan ja fysikaalisen hoidon korvaukseen tarkoitetun määrärahan käytöstä; viranhaltijan ja työntekijän palkka- tai muun palvelussuhteeseen perustuvan vaatimuksen ratkaisemisesta; olennaisiin tehtävänkuvaus- tai tehtävänvaativuusmuutoksiin liittyvistä palkantarkistuksista yksikön päällikön valmistelusta; vuosittain työllisyystyöntekijöiden sijoittamisesta työyksiköihin; pitää luetteloa henkilökunnan sivutoimista; julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen antamisesta hallintosäännön 62 :n mukaisissa asioissa. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa johtamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. Tulevaisuudessa on tärkeää myös henkilöstön oma aloitteellisuus ja luovuus. Osaamisen kehittämiseen sisältyvät sekä ammatillinen henkilöstökoulutus (täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus) että erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat. Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi Osaamisen kehittämisen tavoitteena on parantaa sekä palvelutuotannon tuloksellisuutta että työelämän laatua samanaikaisesti. Osaamisen kehittäminen on osa strategista henkilöstöjohtamista. Työn muuttuvat vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista. Sitä voidaan tukea koulutuksen lisäksi erilaisilla työssäoppimisen ja henkilöstön kehittämisen menetelmillä kuten työkierrolla, mentoroinnilla, tiimityöllä, itseopiskelulla jne. Myös oppimiselle myönteinen ilmapiiri on tärkeä tekijä. Osaamista kehitettävä suunnitelmallisesti Töiden organisoinnilla sekä työtapoja ja -kulttuuria kehittämällä voidaan lisätä organisaation osaamista. Esimerkiksi hyvä perehdytys, kehittävät työtehtävät sekä tiimi-, pari- ja projektityöskentely tukevat osaamisen kehittämistä. Myös mentoroinnin avulla on saavutettu hyviä tuloksia. Tehtäväja henkilökierto ovat myös tehokkaita tapoja laajentaa osaamista. Kehittämistarpeiden kartoitus

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot