SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus... 3 Palvelussuhteen luonne toimialoittain... 3 Vakituisen henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus... 5 Eläkkeelle siirtymiset... 5 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus... 7 TYÖAIKA JA TYÖPANOS Henkilötyövuosi Poissaolot... 8 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY Työtapaturmat Työkykyä ylläpitävä toiminta Työpaikkaruokailu Yhteistoiminta HENKILÖSTKUSTANNUKSET Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta, HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1 Hattulan kunnan palveluksessa ollut vakituinen henkilöstö LIITE 2 Yhteenveto työhyvinvointikyselystä 2014 LIITE 3 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 LIITE 4 Työsuojelun toimintaohjelma 2014

3 JOHDANTO Kunnan on työnantajana tunnettava henkilökuntansa rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Tällöin pystytään paremmin ennakoimaan, miten on mahdollista myös tulevaisuudessa turvata laadukkaat kunnalliset palvelut ja säilyttää kunnan kilpailukyky. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon pohjaksi. Raportti kuvaa toteutunutta kehitystä antamalla tietoa henkilöstöresurssien määrästä, rakenteesta sekä henkilöstön tilasta numeroin ja kuvauksin. Se sisältää myös varautumisen tulevaan auttamalla päätösten vaikutusten ennakoinnissa. Henkilöstöraportti on tarkoitettu kytkeytymään kunnan henkilöstöstrategiaan. Hattulan kunnassa ei varsinaista henkilöstöstrategian nimellä olevaa ohjelmaa ole tehty, mutta kunnalla on valtuustokausittain tarkistettu henkilöstöohjelma, joka sisältää monilta osin samoja asioita kuin henkilöstöstrategiaan sisällytetään. Henkilöstöohjelma uusittiin vuonna 2014 ja se tuli voimaan Henkilöstöohjelma muodostuu kahdesta osiosta: Henkilöstöhallinnon käsikirja (opas esimiehille) ja Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja jatkaminen (opas henkilökunnalle). Myös Hattulan kunnan strategiassa keskeinen strateginen päämäärä on motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka mukaan henkilökunta nähdään koko kuntaorganisaation voimavarana. Rekrytoinneissa tulee myös onnistua ja henkilökunnalle tulee mahdollistaa nykyaikaisten työmenetelmien oppiminen. Hattulan kunnan talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön liittyvät tavoitteet/toimenpiteet ovat: Huolimatta muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä taloudellisista haasteista työn ilo ja työhyvinvointi ovat tavoitteena. Kunta haluaa tukea ja edistää työnantajana vakaan ilmapiirin luomista. Muutoksessa ratkaisut löytyvät yhteistyöllä. Irtisanomisiin ei tässä tilanteessa ryhdytä. Henkilöstön kehittämisen ja TYHY -toiminnan määrärahat säilytetään entisellä tasolla. Kunnan henkilöstöstä koostuva TYHY -ryhmä valmistelee esitykset TYHY -ohjelmaksi. Elokuussa 2014 Hattulan kunta sai Tekesin rahoituspäätöksen NASTAkunta ohjelmalle. Kyse on koko henkilökuntaa koskevasta kehittämistyöstä, joka kestää syksystä 2014 vuoden 2016 loppuun asti. Kustannusarvio on euroa, johon saatiin 50 %:n rahoitusosuus euroa. Omarahoitusosuus euroa katetaan oman työn osuudella. Tekesin rahoitus mahdollistaa koko organisaatiota koskevan Hattulan kunnan asiakas- ja henkilöstölähtöisen kehittämisohjelman toteuttamisen. Sen tavoitteena on parantaa kunnan tuloksellisuutta ja tuottavuutta työelämän laatua kehittämällä niin, että kunnan koko henkilöstö osallistuu uusien toimintamallien ideoimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Vaikutukset näkyvät asiakaspalvelun laadun parantumisena, tuloksellisuuden lisääntymisenä, verkostoitumisena ja yhteistyön lisääntymisenä. Henkilöstöraportti täydentää kunnan vuosittaista tilinpäätöstä. Raportti käsitellään kunnan yhteistoimintaryhmässä, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Raportti pyrkii tuottamaan suurelta osin ne tiedot, mitkä kuntatyönantajan henkilöstöraporttia koskevan suosituksen mukaan tulee tuottaa. (KT:n suositus /10 ja suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen 5/2013). Raportin tiedot esitetään tilanteen mukaan. Hattula Annu Kalliaisenaho Talous- ja henkilöstöjohtaja

4 2 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kunnan hallinto-organisaatio Henkilöstöraportin tiedot on ryhmitelty kunnan hallinto-organisaation mukaisesti. KUNNANJOHTAJA Heidi Rämö JOHTORYHMÄ Kunnanjohtaja Yksiköiden päälliköt Talous- ja henkilöstöjohtaja HALLINTO- YKSIKKÖ Hallintojohtaja Harri Toivonen PERUSTURVA- YKSIKKÖ Perusturvajohtaja Mirja Saarni asti, va. perusturvajohtaja Anitta Leinonen alkaen SIVISTYS- YKSIKKÖ Sivistysjohtaja Jari Wihersaari TEKNINEN YKSIK- KÖ Va. kehittämisjohtaja Janne Teeriaho Vs. tekninen johtaja Arja Kauppi TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET Vaalit Keskushallinto Toimistopalvelut ICT-palvelut Henkilöstöpalvelut Tarkastustoimi Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Koti- ja asumispalvelut Terveydenhuolto Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio asti Kirjasto Aamu/iltapäivätoiminta Muut opetuspalvelut Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Matkailutoimi Tekninen hallinto ja toimistopalvelut Maankäyttö Kunnallistekniikka Tukipalvelut Pelastustoimi Joukkoliikenne Rakennusvalvonta

5 3 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus Koko henkilöstö Kokonaisuutena henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna kolmella henkilöllä. Henkilöstöstä valtaosa, 88,5 % (v n. 90,6 % ), tekee työtä kokoaikaisesti. Kokoaikaisen henkilöstön määrä on laskenut kahdeksalla henkilöllä ja osa-aikaisen henkilöstön määrä noussut 12 henkilöllä. Osa-aikaiset muodostuvat osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkeläisistä, oppisopimussuhteisista, työllistetyistä sekä erilaisissa kausiluonteisissa tehtävissä olevista. Sivuvirkojen määrä on vähentynyt yhdellä. Koko henkilöstö toimialoittain Naiset Miehet Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Miehet Naiset Palvelussuhteen luonne toimialoittain Yksiköt Vakituiset Määräaikaiset/sijaiset Työllistetyt/ Oppisopimus Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys ja vapaa-aika Tekninen ja rakennusvalvonta Yhteensä Hattulan kunnan koko henkilöstön määrä oli 514, josta vakituisten osuus oli 409 henkilöä (79,6 %). Vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi sivistys- ja vapaa-aikayksikössä 92 henkilöllä ja laski perusturvayksikössä 88 henkilöllä. Muutoksia selittää se, että varhaiskasvatus siirtyi hallinnollisesti sivistysyksikön alaisuuteen, Parolan lukio Koulutuskeskus Tavastian alaisuuteen ja Juteinikodin henkilöstö siirtyi Etevalta Hattulan kunnan palvelukseen. Teknisessä yksikössä vakituinen henkilöstömäärä on vähentynyt viidellä henkilöllä ja hallintoyksikössä lisääntynyt kahdella, koska vuoden vaihteessa hallintoyksikön lukuihin sisältyi kaksi kehittämispäällikön tehtävää. Kehittämispäällikön tehtävien hoitamisesta päätetään vuoden 2015 aikana.

6 4 Työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia oli vuoden lopussa 23 henkilöä ja muita määräaikaisia mukaan lukien sijaiset oli yhteensä 82 henkilöä. Vakituisten ja sijaisten palkkaamiseen vaadittiin erityiset perustelut ja lupa kunnanjohtajalta/johtoryhmältä. Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 20,4 %. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelussuhdetyypeittäin Palvelustyyppi Miehet % osuus miehistä %-osuus koko henkilöstöstä Naiset %- osuus naisista %-osuus koko henkilöstöstä Yht. Palvelustyypin %-osuus koko henkilöstöstä Vakituiset 58 72,5 11, ,9 68, ,6 Määräaikaiset 6 7,5 1,2 23 5,3 4,5 29 5,6 Sijaiset 6 7,5 1, ,6 8, ,1 Työllistetyt 9 12,5 1,9 8 1,8 1,5 17 3,5 Oppisopimus 0 0,0 0,0 6 1,4 1,2 6 1,2 Yhteensä , , Naisten osuus henkilöstöstä on 84,4 %. Taulukosta käy ilmi, että jokaisessa yksikössä hallintoyksikköä lukuun ottamatta on selkeä naisenemmistö. Prosentuaalisesti suurin eroavaisuus on perusturvayksikössä, jossa naisia on 96 % henkilöstöstä. Perusturvayksikön ja sivistysyksikön naisenemmyys selittyy hoito- ja opetusalan naisvaltaisuudella. Vakituisen henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön ikäjakaumassa suurimmaksi ryhmäksi muodostui vuotiaiden ryhmä vuoden 2013 tapaan. Ryhmän koko on pienentynyt viime vuodesta neljällä henkilöllä. Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaiden ryhmät. Eniten kasvanut ryhmä oli alle 30-vuotiaat. Ryhmän koko kasvoi kahdeksalla henkilöllä. Yli 50-vuotiaita oli vakituisesta henkilöstöstä 164 henkilöä eli 40,1 % (v ,1 %). Ikärakenne toimialoittain Yksiköt 30 v v v. 50 v. - Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen yht Vakituisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain Yksiköt Hallinto 55,3 51,6 55,2 Perusturva 43,0 42,8 40,9 Sivistys 43,8 44,9 45,5 Tekninen 50,2 51,4 52,5 Kaikki 48,1 45,5 45,8

7 5 Koko henkilöstön keski-ikä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Yksiköittäin tarkasteltuna nousua on tapahtunut hallinto-, sivistys- ja teknisessä yksikössä. Perusturvassa keski-ikä on laskenut. Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Palvelussuhteen pituus vuosina toimialoittain Yksiköt Alle Yli 30 Ka. Hallinto ,5 Perusturva ,0 Sivistys ,9 Tekninen ,5 Yhteensä ,9 Vakituisesta henkilöstöstä kunnan palveluksessa on ollut yli 10 vuotta 190 henkilöä eli 46,5 %. Vuonna 2014 alle 10 vuotta palveluksessa olleiden määrä oli 219 (213 vuonna 2013). Eniten henkilöitä on edelleen 5 9 vuotta palvelleiden ryhmässä. Miehillä keskimääräinen palvelussuhteen pituus on 12,7 vuotta ja naisilla 10,9 vuotta. Pisimmät palvelussuhteet ovat hallintoyksikössä. Eläkkeelle siirtymiset Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä / henkilöä Eläkepoistuma % koko henkilökunnasta 3,1 1,8 2,7 Vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-ikä 62,3 62,9 63,1 Hattulan kunnan palveluksesta jäi vuoden 2014 aikana vanhuuseläkkeelle 12 henkilöä, mikä on enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Eläkepoistuma oli 2,7 % koko henkilökunnasta. Vanhuuseläkkeelle jäävien keski-ikään vaikuttaa ammatillisen eläkeiän valinneiden opettajien eläkeikä, joka on 60 vuotta. Vuoden lopussa osa-aikaeläkkeellä oli viisi työntekijää.

8 6 Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vuoden iässä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Henkilöt, joilla on ns. henkilökohtainen eläkeikä, pyrkivät olemaan työssä ainakin siihen saakka. Henkilökohtainen eläkeikä sijoittuu yleensä 63 ikävuoden jälkeen. Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kevan taulukko: Hattulan kunnan eläkepoistuma (KuEL ja VaEL) Vuoteen 2020 mennessä eniten eläköityviä ammattiryhmiä ovat perus- ja lähihoitajat (17) ja perhepäivähoitajat (14). Myös ammattiryhmiin lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, luokanopettajat, siivoojat ja sihteerit kuuluvien osuus on suuri. Kunta järjesti syyskuussa 2014 eläkeinfon lähitulevaisuudessa eläkkeelle siirtyville. Tilaisuudessa asiantuntijana oli Kuntien eläkevakuutuksen Kevan juristi, osallistujia oli 13. Varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu Varhe-maksu Varhe: % palkkauskustannuksista Eläkemenoperusteinen maksu , , , Taulukossa vuosi 2014 on ennakkotieto. Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli silloin kun työntekijä alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Varhe-maksut ovat huomattava menoerä työnantajalle johtuen työntekijän aikaisesta siirtymisestä työkyvyttömyyseläkkeelle. Varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen vaaraan kiinnitetään ajoissa huomiota. Eläkemenoperusteista maksua kunta suorittaa niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

9 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus 7 Vuoden aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet toimialoittain Alkaneet Päättyneet Hallintoyksikkö Perusturvayksikkö Sivistysyksikkö Tekninen yksikkö Yhteensä Vaihtuvuus-% 14,6 9,3 13,2 9,0 7,1 11,0 (ei sisäisiä siirtymisiä työsuhteesta toiseen tai työajan muutoksia; sisältää eläkkeelle siirtyneet) Kunnan palveluksessa vakituisessa työsuhteessa aloittaneiden määrä on lisääntynyt 16 henkilöllä verrattuna vuoteen 2013 ja palveluksesta lähteneiden osuus on lisääntynyt 16 henkilöllä. Eniten vaihtuvuutta on perusturvayksikössä. Lähtövaihtuvuusprosentilla (11,0 vuonna 2014) tarkoitetaan päättyneiden palvelussuhteiden ja henkilöstömäärän välistä suhdetta. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1. Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työmäärää kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodet lasketaan henkilöiden palveluksessa olo kalenteripäivät/vuoden kalenteripäivät. Luku ottaa huomioon, mikäli henkilö on työskennellyt vain osan vuotta ja osa-aikaisena. Raportissa käytetään henkilötyövuotta 3 (HTV 3) = palveluksessa olopäivien (vähennettynä kaikki poissaolot ml. vuosiloma ja koulutus) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika % /100). Henkilötyövuodet (vakituiset) vuosina ovat seuraavat: Muutos % vuodesta ,7 292,2 297,3 1,7

10 3.2. Poissaolot 8 Koko henkilöstön poissaolot toimialoittain ja syittäin (kalenteripäivät) Sairauslomat Poissaolo % Työtapaturmat Perhevapaat Hallinto ,1 4, Perusturva ,9 5, Sivistys ,9 4, Tekninen ,4 5, Yhteensä ,4 5, Koulutus Vuorotteluvapaat Kuntoutus Muut syyt Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Muu poissaolo = mm. ylityövapaat, VES -päivät, 50- ja 60-vuotispäivät, kertausharjoitukset, palkattomat vapaapäivät, opintovapaat, kannustevapaat Poissaolot ovat lisääntyneet sairauslomien ja koulutuksen osalta. Sairauslomien määrä on lisääntynyt 862 päivää ja koulutuspäivien määrä 52 päivää. Eniten poissaolojen määrä on prosentuaalisesti vähentynyt muissa poissaoloissa. Työterveyshuollon palvelun tarjoajan Suomen Terveystalon raportista ilmenee, että vuonna 2014 Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin: 1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 2. Selkäkivut 3. Olkapää- ja polvivaivat 4. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat 5. Sydän- ja verisuonisairaudet Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat: Selkävaivat 2. Mielenterveysongelmat 3. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 4. Olkapäävaivat 5. Polvivaivat

11 9 Sairauspoissaolopäivien vuositason kehitys per henkilö toukokuu 2014 huhtikuu henkilöllä sairauspäivää vuoden sisään. Työterveystoimet on aloitettu viidellä henkilöllä. 6 henkilöllä yli 10 sairauspoissaolojaksoa viimeisen vuoden aikana päivää sairauspoissaoloa 7 henkilöllä 90+ sairauspoissaolopäivää 14 henkilöllä Koko henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain (kalenteripäivät) Poissaolopäivät Päivää/henkilö Hallinto ,6 26,4 16,7 Perusturva ,2 10,8 16,7 Sivistys ,0 9,7 14,6 Tekninen ,0 16,9 20,7 Yhteensä ,7 11,8 16,3 Vuoteen 2013 verrattuna vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot koko kunnassa ovat vähentyneet hallintoyksikössä lähes 10 % ja lisääntyneet perusturvayksikössä 4,8 %, sivistysyksikössä 4,9 % ja teknisessä / rakennusvalvonnassa 3,8 %. Poissaolopäivä/henkilö on lisääntynyt koko kunnan tasolla 4,5 päivällä. Perusturvan ja sivistyksen vertailussa kannattaa huomioida varhaiskasvatuksen hallinnollinen siirtyminen perusturvalautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alaisuuteen. Vakinaisen henkilöstön poissaoloajan palkkakustannukset v. 2014

12 10 Ohessa vakinaisen henkilöstön välilliset palkat eli poissaolojen palkkakustannukset Poissaolo Palkkakustannukset Hinta/työpv 2014 Hinta/kalenteripv 2014 Hinta/kalenteripv 2013 Sairaus ,33 66,47 71,27 Perhevapaat ,24 11,31 20,71 Työtapaturma ,65 80,31 56,99 Lomat ,19 80,22 78,34 Koulutus ,84 69,10 63,27 Kuntoutus ,67 70,80 102,65 Muut ,46 29,67 18,88 Yhteensä ,04 40,79 52,11 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa Työhyvinvointikysely Hattulan kunnan henkilöstölle suunnattu toinen työhyvinvointikysely toteutettiin Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään työhyvinvointia kunnan eri työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 284 kunnan palveluksessa olevaa, kokonaisvastausprosentti oli 55,8 % (edellisenä vuonna 34,2 %). Vakituisista kyselyyn vastasi 57,5 % ja määräaikaisista 39,5 %. Vastaajien lukumäärä kasvoi huomattavasti, ja kysely antaa kattavan kuvan Hattulan kunnan henkilöstön hyvinvoinnista. Yhteenveto työhyvinvointikyselystä on henkilöstöraportin LIITTEENÄ 2. Kyselyn tulokset käytiin läpi yhteistoiminnassa ja tulosten perusteella työyksiköt esittivät kolme eniten työhyvinvointia edistävää asiaa. Ne ovat tiedonkulun parantaminen, esimiestyön kehittäminen ja selkeät pelisäännöt. Tavoitteena on, että työhyvinvointikysely uusitaan säännöllisin väliajoin. Kyselyn tuloksia käytetään työhyvinvoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä epäkohtien poistamiseksi työympäristöstä. Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikoilla edellyttää henkilöstön antamaa palautetta kaikista työhön liittyvistä kokemuksista ja olosuhteista. Seuraavassa muutamia huomioita annetuista vastauksista: Henkilöistä 54,9 % arvioi oman työkykynsä hyväksi ja 42,5 % melko hyväksi. Vastanneista 58,7 % oli tyytyväisiä työtoverien apuun ja tukeen ja 35,1 % oli melko tyytyväisiä. Henkilöistä 83,5 % ilmoitti, ettei ollut tullut lainkaan kiusatuksi työyhteisössään (edellisenä vuonna 75,7 %). Hieman kiusattuja oli 14,3 % (22 %) ja melko paljon kiusattuja 1,5 % (2,3 %). Työyhteisössä toteutettuun johtamistapaan oli tyytyväisiä 23,3 % (edellisenä vuonna 30,8 %), melko tyytyväisiä 40 % (edellisenä vuonna 40,7 %), melko tyytymättömiä 21,1 % (19,2 %) ja tyytymättömiä 15,6 % (edellisenä vuonna 9,3 %). Kehityskeskusteluiden vaikutuksiin oli tyytyväisiä ja melko tyytyväisiä 73,4 % (edellisenä vuonna 68,8 %) ja melko tyytymättömiä ja tyytymättömiä 26,6 % (edellisenä vuonna 31,2 %).

13 11 Työpaikkakokousten vaikutuksiin työyksikön kehittymisessä oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 65,4 % (edellisenä vuonna 71,4 %). Työyksikön tiedonkulkuun oli melko tyytymättömiä tai tyytymättömiä 42,9 % (edellisenä vuonna 30,5 %). Hattulan kuntaan työnantajana oli tyytyväisiä 29,2 % (edellisenä vuonna 37,9 %) vastanneista ja melko tyytyväisiä 43,8 % (edellisenä vuonna 44,3 %). Tyytyväisyyden melko huonoksi arvioi 18,4 % (edellisenä vuonna 13,8 %) ja huonoksi 8,6 % (edellisenä vuonna 4 %) Työterveyshuolto ja yhteistyö työnantajan kanssa Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto sisältää sekä lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan että työnantajan kustantaman vapaaehtoisen sairaanhoidon. Työterveyshuollon palvelun tarjoajana toimi Suomen Terveystalo Oy. Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 95,5 % (edellisenä vuonna 95,2 %) oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kunnan järjestämään työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon kustannukset olivat ,66 euroa eli 304,73 euroa/työntekijä. Tämä on 19,9 % vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin kustannukset olivat euroa. Kela korvaa kustannuksia kahden korvausluokan mukaan. Korvausluokasta riippuen kustannuksista korvataan enintään 50 % tai 60 %. Kelan korvausta haetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 on henkilöstöraportin LIITTEENÄ 3. Hattulan kunta julistautui savuttomaksi työnantajaksi alkaen. Kunta korvasi tupakoinnin lopettaville kolmen kuukauden vieroitushoidon syksyllä. Tilaisuutta käytti hyväksi 22 henkilöä. Vuoden lopussa oli edelleen tupakoimatta 14 henkilöä. Hattulan kunta tarjosi syksyllä 2014 mahdollisuuden ottaa työterveyshuollon kautta ilmainen influenssarokotus. Mahdollisuutta käytti hyväkseen 61 työntekijää. Hattulan kunta järjesti joulukuussa työntekijöille kaksi yhden päivän ensiapukoulutusta, joiden laajuus oli hätäensiavun ja EA1:n väliltä. Osallistujia oli yhteensä 18. Koulutus oli henkilöstölle ilmainen. Palvelun tuotti Terveystalo. Työnantaja ja Terveystalo järjestivät toukokuussa yhteistilaisuuden, jonka aiheena oli varhaisen tuenmalli ja siihen liittyvä puheeksi ottaminen. Toinen tilaisuus järjestettiin marraskuussa esimiehille ja YT-ryhmän jäsenille. Aiheena oli työhyvinvoinnin johtaminen työkaluja esimiehille. Alustajina Terveystalon psykologi Piia Kaulio ja talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho Työtapaturmat Vakuutusyhtiön tilastotietojen mukaan tapaturmista aiheutuneita korvattuja sairauspäiviä oli yhteensä 93 ja niiden osuus vakituisen henkilöstön sairauspoissaolopäivistä oli 1,3 %. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 226 ja 3,7 %. Työmatkatapaturmia ei ollut lainkaan (neljä v. 2013). Tapaturmat olivat pääosin lieviä, lähinnä erilaisia vahinkoja ja onnettomuuksia, kuten liukastumisia ja venähdyksiä. Eniten korvatusta tapaturmasta aiheutui noin 72 % vuoden 2014 kustannuksista. Tapaturmien määrä, niiden aiheuttamat sairauslomat ja maksetut korvaukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Erilaisia kaatumisia ja liukastumisia oli kaikkiaan 7. Vakuutusyhtiö oli käsitellyt mennessä 17 työtapaturmaa ja korvannut 93 sairauspäivää.

14 Osuus vakituisten sairauspoissaolopv:stä % Työtapaturmat, kpl joista korvauspäiviä ,3 työmatkatapaturmat, kpl Maksetut korvaukset Työkykyä ylläpitävä toiminta TYHY -toimintaa varten on perustettu organisaatio, jota johtaa kunnan johtoryhmä. Käytännön toimintaa hoitaa ohjausryhmä sekä jokaisella työpaikalla esimies ja TYHY -asiamies. TYHY -rahaa käytettiin mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleihin. Niitä kyettiin tarjoamaan hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Seteleitä myytiin henkilökunnalle kaikkiaan kpl, niiden kustannukset olivat euroa ja työntekijöiden omavastuu oli puolet setelien arvosta. Ilmaiset kuntosalivuorot, kuntopiirit ja voimatankojumpat jatkuivat. Kuntokorttiarvonnat järjestettiin edellisten vuosien tapaan tammikuussa. Hattulan Askel -kampanjaan osallistui 49 kunnan työntekijää. Työnantaja tuki heidän osallistumistaan 5 eurolla/henkilö. Sekä keväällä että syksyllä kokoontuivat Terveystalon painonhallintaryhmät, joihin osallistui seitsemän henkilöä. Osallistumismaksut 242,40 euroa/henkilö korvasi työnantaja. Hattulan kunta tuki aiempien vuosien tapaan myös vakinaisten työntekijöidensä omaehtoista kuntoutusta. Tukea myönnettiin yhteensä 811 euroa. Vuonna 2014 edellytettiin tukea myönnettäessä, että kuntoutukseen on lääkärin lähete. Koko henkilöstölle ja päätöksentekijöille kohdistettu virkistystapahtuma tilinpäätösjuhlana järjestettiin Pekolan lavalla Työpaikkaruokailu Henkilökunnalla oli mahdollisuus ruokailla Palvelukeskus Punojanportissa ja Parolan koululla toimivassa keskuskeittiössä sekä päiväkotien, koulujen, Tuulia-kodin ja Pappilanniemen ruokaloissa. Kunta tarjosi henkilökunnalleen jouluaterian Yhteistoiminta Yhteistyöryhmä Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (yhteistoimintalaki). Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistyöryhmän tehtävänä on osaltaan käsitellä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Työsuojeluasiat käsitellään myös yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän jäseninä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu, kunnanjohtaja sekä talous- ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjaoston edustaja kuului yhteistyöryhmään asti. Jäsen Pajuoja Irma, JHL:n pääluottamusmies, puheenjohtaja 5 Läsnä

15 13 Immonen Jorma, KTN:n pääluottamusmies 2 Järvinen Auni, SUPER:n pääluottamusmies 4 Manninen Pirkko, JYTY:n pääluottamusmies asti 5 Ijäs-Räikkönen Tuula, JYTY:n pääluottamusmies alk. - Peltonen Jari, JUKO:n pääluottamusmies 5 Heikkinen Sanna, TEHY:n pääluottamusmies, työlomalla - Jokela Alpo, työsuojelupäällikkö 4 Ketola Kirsti (JUKO), työsuojeluvaltuutettu 4 Viitala Ritva, henkilöstöjaoston edustaja, asti 2 Kalliaisenaho Annu, talous- ja henkilöstöjohtaja 4 Rämö Heidi, kunnanjohtaja 1 Toivonen Harri, hallintojohtaja, sihteeri 1 Lehtonen Leena, ICT- ja talousvastaava 1 Rounala Pilvi, toimistosihteeri, sihteeri 3 Yhteistyöryhmän käsittelemiä asioita: vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstöraportti henkilöstöhallinnon esimiesoppaan hyväksyminen henkilöstöohjelman päivittäminen ohjeistus säästö- ja kannustevapaiden myöntämisestä sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi luettelo paikallisista sopimuksista ohjeistus koulutussuunnitelmien laatimiseksi YT-ryhmän ehdotus Hattulan julistautumisesta savuttomaksi työnantajaksi ja lopettaville vieroitushoidon korvaaminen alkaen työryhmän nimeäminen kehittämään palkitsemisjärjestelmää vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettuina ovat olleet toimihenkilöiden edustajana asti Marko Seppälä (JUKO) ja alkaen Kirsti Ketola (JUKO). Työntekijöiden edustajana toimi Sirpa Jussila (JHL). Työsuojelupäällikkönä toimii valvontainsinööri Alpo Jokela. Työsuojeluryhmä kokoontui 7 kertaa. Tärkeimpiä käsiteltyjä asioita olivat sisäilma- ja kosteusongelmat, hoitohenkilökunnan läheltä piti tilanteet ja työtapaturmat, työsuojelun toimintaohjelma sekä työhyvinvoinnin ja työterveyden raportit. Työsuojelun toimintaohjelma 2014 on henkilöstöraportin LIITTEENÄ 4. Kunnan valmiussuunnitelma kattaa mm. perusturvan, sivistystoimen, teknisen toimen ja hallintoyksikön. Työhyvinvointikyselyn mukaan oman työyksikkönsä turvallisuustekijöihin oli tyytyväisiä 28,3 % (edellisenä vuonna 25,8 %) henkilöstöstä ja 58,2 % (edellisenä vuonna 56,7 %) oli melko tyytyväisiä. Työyksikön ergonomisiin tekijöihin oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 79,5 % (edellisenä vuonna 77,8 %) ja tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä 20,5 % (edellisenä vuonna 22,2 %) vastanneista Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

16 14 Tasa-arvosuunnittelu antaa mahdollisuuden kehittää työoloja ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Se hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä. Kunnan tasa-arvosuunnitelma on vuodelta Yhdenvertaisuussuunnitelma on valmisteilla ja valmistuu vuoden 2015 aikana. Hattulan kunnan tasa-arvosuunnitelma on laadittu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain eli tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Palkitseminen Kunnan henkilöstöä on muistettu 10-, 20-, 30- ja 40-vuotisen Hattulan kunnan palvelun sekä 50- ja 60-vuotismerkkipäivien johdosta henkilöstöohjelman mukaisesti. Tämän muistamisen piiriin pääsi yhteensä 52 työntekijää. Vuosittain anotaan myös itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä, ja merkit luovutetaan niiden arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Vuonna 2014 merkki myönnettiin yhdelle työntekijälle. Suomen Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30-vuotisesta kunnallisesta palvelusta myönnettiin kolmelle henkilölle. Hattulan kunta muistaa myös eläkkeelle jääneitä. Uusi henkilöstöohjelma tuli voimaan Siinä muutettiin mm. henkilöstön merkkipäiväsääntöä eli muistamisia. Muistamisilla työnantaja haluaa erityisesti panostaa henkilöstön työssäjaksamisen ja jatkamisen sekä hyvinvoinnin tukemiseen ennaltaehkäisevänä toimintana NASTAkunta -ohjelma NASTAkunta perustuu Hattulan kuntastrategiaan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. Kehittämisohjelma kestää syksystä 2014 vuoden 2016 loppuun saakka. Ohjelma alkoi taustakartoituksella, johon kuuluivat avainhenkilöiden haastattelut sekä muun ohjelman toteuttamisessa tarvittavan aineiston kokoaminen. Kehittämistoiminta aloitettiin johtoryhmälle suunnatulla NASTAjohto -kehitysohjelmalla. Johtoryhmäläisten on tärkeätä ymmärtää henkilöstölähtöisen kehittämisen ja osallistavan johtamisen ideologia. Esimiehet ovat myös tärkeässä roolissa ja heidän on tärkeätä olla "askeleen edellä" koko henkilöstöä, jotta he kykenevät johtamaan oman työyhteisönsä henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämistä. Koko henkilöstö osallistui syksyllä starttipajoihin, joiden tavoitteena oli antaa ymmärrys siitä, mitä henkilöstölähtöinen kehittäminen tarkoittaa ja miten jokainen voi itse vaikuttaa omassa roolissaan. Starttipajoissa käynnistettiin lisäksi sisäisten uudistajien haku. Ohjelmassa keskeisessä roolissa toimivat sisäiset uudistajat, jotka valmentautuvat oman työnsä ohella toimiviksi kehittäjiksi. Valmennuksen avulla he saavat ymmärryksen työelämän laatuun ja tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Valmennuksessa he saavat myös työkaluja tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn menetelmistä, jolloin he voivat toimia jatkossa sisäisinä valmentajina muulle työyhteisölle. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, yksiköiden päälliköt, talous- ja henkilöstöjohtaja ja Pihlajalinna Oy:n edustaja. Henkilöstön edustajana on JHL:n pääluottamusmies ja sihteerinä ictja talousvastaava. Yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Rondo Training Oy ja Dazzle Oy. HENKILÖSTKUSTANNUKSET

17 Muutos % Henkilöstön määrä ,3 Palkkauskustannukset Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,2 Henkilöstökorvaukset ,3 Yhteensä ,2 Palkkauskustannuksiin sisältyvät säännöllinen palkkatulo, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha ja lomapalkat, palkallisen poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Henkilöstökorvaukset ovat kunnalle maksettuja sairausvakuutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja muita Kelan korvauksia. Henkilöä kohden laskettuina henkilöstökustannukset olivat noin euroa ( euroa vuonna 2013). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,6 %/henkilö. Vuoden 2014 talousarviossa määriteltiin sitovat tavoitteet, jotka velvoittavat kunnan palkitsemisjärjestelmän valmistelemiseen ja palkkausjärjestelmän päivittämiseen vuoden 2014 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa alkaen siirryttiin ylimmän viranhaltijajohdon (kunnan johtoryhmä) osalta kokonaispalkkaukseen ja -työaikaan. Ylimmän viranhaltijajohdon tehtäväkuvaukset tehtiin syksyn aikana. Vuoden 2015 aikana tehdään muiden esimiesten palkkavertailu sekä käydään läpi koko henkilökunnan tehtäväkuvat ja tehtäväkohtaiset palkat. Koko henkilöstöä koskeva palkitsemisjärjestelmä valmistuu keväällä Henkilöstökustannukset toimialoittain Yksiköt Muutos % Hallinto ,6 Perusturva ,5 Sivistys ,4 Tekninen ,4 Yhteensä ,2 Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Hallintoyksikkö: Kehittämispäällikön toimen jatkaminen toistaiseksi voimassa olevana. Perusturvayksikkö: Juteinikodin siirto kunnan toiminnaksi ja siihen liittyneet toimien perustamiset alkaen Palveluesimiehen virka Sairaanhoitajan virka 16 ohjaajan tointa Avustajan toimi Laitoshuoltajan toimi (50 %) Emännän toimi Koti- ja asumispalvelut:

18 16 Vastuualueen johtaja/nimikemuutokset lukien Vanhustyön johtajan virka muutettiin koti- ja asumispalveluiden johtajan viraksi. Avopalvelun ohjaajan virkanimike muutettiin palveluesimieheksi. Ympärivuorokautiset palvelut: 2 vastaavan sairaanhoitajan tehtävän lakkauttaminen 1 sairaanhoitajan tehtävän perustaminen (Tuulikello) 1 palveluesimiehen viran perustaminen (vanhusten ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut; Tuulikello + Rauhala + Iltatuuli). Kokonaispalkkakustannukset eivät muuttuneet. Sivistysyksikkö: Sivistystoimen hallinto/nimikemuutokset ja lakkauttaminen alkaen Johtavan rehtorin virka sivistysjohtajan viraksi Liikuntasihteerin nimike liikunta- ja vapaa-aikatoimenpäälliköksi Vapaa-aikatoimenjohtajan viran lakkauttaminen Peruskoulut, Yhteiskoulu/ tuntiopettajien vakinaistaminen Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka n:o 0231) Liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka n:o 0232) Matemaattisten aineiden lehtorin virka n:o 0233) Tekstiilityön lehtorin virka n:o 0234) Nuorisotoimi Etsivän nuorisotyöntekijän toimi alkaen. Lakisääteisen tehtävän vakinaistaminen. Lukio Parolan lukion siirto Koulutuskeskus Tavastian toiminnaksi ja siihen liittyneet virkojen ja toimien lakkauttamiset alkaen: Virka n:o 0301: Parolan lukio rehtori Toimi: Toimistosihteeri Virka n:o 0302: Lukion ranskan, saksan ja venäjän kielen lehtori Virka n:o 0303: Lukion ja Yhteiskoulun englannin kielen vanhempi lehtori Virka n:o 0304: Lukion ja Yhteiskoulun ruotsin ja englannin kielen lehtori Virka n:o 0305: Lukion ja Yhteiskoulun äidinkielen vanhempi lehtori Virka n:o 0307: Lukion ja Yhteiskoulun biologian ja maantiedon vanhempi lehtori Virka n:o 0308: Lukion ja Yhteiskoulun matematiikan vanhempi lehtori Virka n:o 0309: Lukion ja Yhteiskoulun uskonnon vanhempi lehtori Virka n:o 0310: Lukion ja Yhteiskoulun matemaattisten aineiden lehtori Virka n:o 0311: Lukion ja Yhteiskoulun yhteiskuntaopin ja historian vanhempi lehtori Virka n:o 0312: Lukion opinto-ohjaaja Tekninen yksikkö: Kunnossapitopalvelut / kunnossapito / toimentäyttö Kunnossapitohenkilö marraskuusta lukien Tukipalvelut / ruokapalvelut/ nimikemuutokset 2 vastaavan keittäjän tointa > 2 ruokapalveluvastaavan tointa 5 keittäjän tointa > 5 suurtalouskokin tointa 3 keittäjän tointa > 3 kokin tointa Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen on ja toinen Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotettiin sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla oli keskimäärin 0,8. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 20 eurolla. Opetusalalla (OVTES) korotusvarat käytettiin yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen.

19 17 Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä tehtiin paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaa-aikaan. Ammattijärjestöistä mukana olivat JHL ja KTN. Sopimus oli voimassa vuoden Myös kannustevapaat olivat käytettävissä edellisen vuoden tapaan. Vakituisen henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan sopimusaloittain 2014 KVTES OVTES Tekniset TS Yhteensä Miehet Naiset yht KVTES = 77,4 %, OVTES = 18,3 ja TS = 4,3 % Naiset % Miehet % KVTES 94,3 5,7 OVTES 68,0 32,0 TS 88,2 11,8 Kaikki sopimusalat 86,0 14,0 Palkkauksen rakenne keskimäärin (% -osuudet kokonaisansioista) KVTES OVTES Tekniset TS Tehtäväkohtainen palkka , ,10 miehet Kokonaisansio 3 022, , ,75 miehet Tehtäväkohtainen palkka 94,0 77,4 91,0 miehet % Tehtäväkohtainen palkka , ,46 naiset Kokonaisansio 2 402, , ,72 naiset Tehtäväkohtainen palkka naiset % 92,3 76,4 88,6 Naisten tehtäväkohtainen palkka on KVTES;n sopimusalalla keskimäärin 22 % pienempi kuin miesten, OVTES:n osalta 9,5 % ja teknisten sopimusalalla 1,8 %. KVTES:n suurta palkkaeroa naisten ja miesten välillä selittää se, että naiset työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä, kuten ruoka- ja siivouspalveluissa, toimistotehtävissä ja hoiva- ja hoitoalalla. KVTES:n alaiset miehet ovat pääasiassa esimies- ja johtotehtävissä. OVTES:n eroa selittää se, että rehtorin tehtävissä työskentelee pääasiassa miehiä. Henkilöstöjaosto asti Jäsen Läsnä Henkilökohtainen varajäsen Läsnä Ventola Kari, puheenjohtaja 1 Yli-Pirilä Pia Viitala Ritva, varapuheenjohtaja 1 Lindeman Aarre Mäenpää Tuula 1 Myllymäki Ville Kalliaisenaho Annu, esittelijä 1 Johtosääntöjen tarkistamisen yhteydessä henkilöstöjaosto lakkautettiin ja henkilöstöasioiden hoito järjestettiin uusien johtosääntöjen mukaisesti lukien.

20 18 Hattulan hallintosäännön mukaan alkaen Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta, Talous- ja henkilöstöjohtaja päättää alla olevista henkilöstöasioista vähäisistä kunnan harkinnassa olevista virka- ja työehtosopimusten, suositussopimusten yms. soveltamisista; pakollisista palkantarkistuksista; henkilökunnalta perittävästä ateriahinnasta; henkilökunnan omaehtoiseen koulutustoimintaan ja fysikaalisen hoidon korvaukseen tarkoitetun määrärahan käytöstä; viranhaltijan ja työntekijän palkka- tai muun palvelussuhteeseen perustuvan vaatimuksen ratkaisemisesta; olennaisiin tehtävänkuvaus- tai tehtävänvaativuusmuutoksiin liittyvistä palkantarkistuksista yksikön päällikön valmistelusta; vuosittain työllisyystyöntekijöiden sijoittamisesta työyksiköihin; pitää luetteloa henkilökunnan sivutoimista; julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen antamisesta hallintosäännön 62 :n mukaisissa asioissa. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa johtamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. Tulevaisuudessa on tärkeää myös henkilöstön oma aloitteellisuus ja luovuus. Osaamisen kehittämiseen sisältyvät sekä ammatillinen henkilöstökoulutus (täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus) että erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat. Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi Osaamisen kehittämisen tavoitteena on parantaa sekä palvelutuotannon tuloksellisuutta että työelämän laatua samanaikaisesti. Osaamisen kehittäminen on osa strategista henkilöstöjohtamista. Työn muuttuvat vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista. Sitä voidaan tukea koulutuksen lisäksi erilaisilla työssäoppimisen ja henkilöstön kehittämisen menetelmillä kuten työkierrolla, mentoroinnilla, tiimityöllä, itseopiskelulla jne. Myös oppimiselle myönteinen ilmapiiri on tärkeä tekijä. Osaamista kehitettävä suunnitelmallisesti Töiden organisoinnilla sekä työtapoja ja -kulttuuria kehittämällä voidaan lisätä organisaation osaamista. Esimerkiksi hyvä perehdytys, kehittävät työtehtävät sekä tiimi-, pari- ja projektityöskentely tukevat osaamisen kehittämistä. Myös mentoroinnin avulla on saavutettu hyviä tuloksia. Tehtäväja henkilökierto ovat myös tehokkaita tapoja laajentaa osaamista. Kehittämistarpeiden kartoitus

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE...2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio...2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Henkilöstömäärä Henkilöstö toimialoittain...

Sisällys 1. JOHDANTO KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Henkilöstömäärä Henkilöstö toimialoittain... 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO... 3 3. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstö toimialoittain... 5 3.3. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot