Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Puhelin Faksi Sähköposti

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Puhelin Faksi Sähköposti"

Transkriptio

1 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Puhelin Faksi Sähköposti Päätös 1 (11) Antopäivä Päätösnumero /0178/2 Diaarinumero 00292/17/5101 Asia Muutoksenhakija Valitus ympäristölupa-asiassa As Oy AA Luvan hakija Westas Pihlava Oy Päätös, johon on haettu muutosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Nro 31/2017/1 Asian aikaisempia vaiheita Porin kaupungin ympäristölautakunta on antamallaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevalla päätöksellä 148 muuttanut antamaansa ympäristölupaa muun muassa lupamääräysten 1-3 osalta seuraavasti: Määräys 1. Energiapuun haketus- ja murskaustoiminta siirrettävällä murskaimella lupahakemuksen liitteessä esitetyssä paikassa on sallittu arkisin (ma pe) klo 7 18 välisenä aikana. Määräys 2. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa, alueen muu melua aiheuttava toiminta huomioiden, ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa melun A- painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22 7) 50 db. Määräys 3. Siirrettävän murskaimen ympäristöön aiheuttama melutaso tulee selvittää mallintamalla sekä kertaluontoisella mittauksella lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (asuinrakennus). Kirjallinen meluselvitys tulee toimittaa valvontaviranomaiselle mennessä. Meluselvityksen perusteella ympäristölautakunta voi tarvittaessa antaa erillisen määräyksen meluhaittojen vähentämiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 94/2016/1 muuttanut Westas Pihlava Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräykset 1 ja 3 kuulumaan seuraavasti:

2 2 (11) Määräys 1. Energiapuun haketus- ja murskaustoiminta siirrettävällä murskaimella on sallittu arkisin (ma pe) klo 7 18 aikavälillä Haketus- ja murskaustoiminnassa sekä toimintaan liittyvän laitteiston sijoittamisessa on noudatettava meluntorjuntasuunnitelmassa (liite 2) esitettyjä meluntorjuntatoimia tai niitä vastaavia toimia. Määräys 3. Siirrettävän haketus- ja murskauslaitteiston ympäristöön aiheuttama melutaso tulee selvittää mallintamalla sekä kertaluontoisella mittauksella lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (asuinrakennus). Mittaukset on tehtävä normaalitoiminnassa hakettaessa ja murskatessa laitoksessa käytettävää pääasiallista energiapuuta. Mallinnuksesta ja mittauksesta on laadittava raportti, joka on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä tiedoksi. Valituksenalainen aluehallintoviraston päätös nro 31/2017/1 Aluehallintovirasto on myöntänyt Westas Pihlava Oy:lle ympäristöluvan toiminnan hakemuksen mukaiseen muuttamiseen muuttaen määräystä 1. Lupa on myönnetty määräyksestä ilmenevällä tavalla rajattuna. Muutettu määräys kuuluu seuraavasti: 1. Energiapuun haketus ja murskaus siirrettävällä murskaimella on sallittu arkisin (ma pe) klo 7 18 ja lisäksi toukokuussa ja elokuussa enintään neljänä arkipäivänä kuukaudessa arkisin (ma pe) klo Haketuksen ja murskauksen aiheuttaman melun leviämistä häiriintyviin kohteisiin on torjuttava meluntorjuntasuunnitelmassa (liite 2) esitetyin keinoin, kuten hakemuksen mukaisella meluvallilla sekä haketus- ja murskauslaitteiston oikeinlaisella sijoittelulla. Perustelut Ympäristönsuojelulain 48 :n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Aluehallintovirasto on katsonut, että hakemuksessa on esitetty riittävät perusteet luvan muuttamiseksi. Toimintaa koskevassa meluntorjuntasuunnitelmassa on esitetty meluntorjuntatoimia, joilla asuinalueille suuntautuvaa melua voidaan tehokkaasti vaimentaa. Kun noudatetaan suunnitelmassa esitettyjä meluntorjuntatoimia, haketusta ja murskausta on mahdollista harjoittaa ympäristöluvassa määrätyssä paikassa siten, että ympäristöluvassa määrätyt melutasot häiriintyvissä kohteissa eivät ylity eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristössä sijaitsevalle asutukselle. Hakija on suunnitelman mukaisesti rakentanut alueelle noin 7 metriä korkean meluvallin. Hakemukseen liitetyn melumittausraportin mukaan ympäristöluvassa melulle asetetut raja-arvot lähimmillä asuinkiinteistöillä alittuivat huolimatta siitä, että meluvalli ei ollut saavuttanut lopullista korkeuttaan. Mittausten aikana tuuliolosuhteet olivat mittausohjeen suositusten mukaiset. Aluehallintovirasto on katsonut, että kun haketusta ja murskausta harjoitetaan lupamääräyksen ja meluntorjuntasuunnitelman mukaisesti asetettuja toimintaaikoja noudattaen, täyttää toiminta ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä

3 niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräysten perustelut 3 (11) Määräys 1. Toiminnasta ympäristölle aiheutuvan meluhaitan vähentämiseksi haketuksen ja murskauksen toiminta-aikoja on rajattu arkipäiviin (päiväaikaan) ja pääasiallisen lomakauden (kesä- ja heinäkuu) ulkopuolelle. Lomakauden aikana asuinkiinteistöillä oleskellaan tyypillisesti ulkotiloissa, jolloin mahdollinen toiminnasta aiheutuva melu voidaan kokea häiritsevänä. Haketuksesta ja murskauksesta aiheutuvan melun immission vaimentamiseksi sallitulle tasolle, toiminnanharjoittajan on määrätty noudattamaan meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyjä meluntorjuntatoimia, joita ovat hakemuksen mukaisen meluvallin käyttäminen melun leviämisen estämiseksi sekä haketusja murskauslaitteiston oikeanlainen sijoittelu. Suunnitelman mukaan sijoittamalla noin 5 metriä korkea ja 40 metriä leveä yhtenäinen varastokasa haketusja murskauslaitteiston läheisyyteen aikaansaadaan laskennan perusteella noin 3 5 db melutasojen vaimennus häiriintyvissä kohteissa. Touko- ja elokuussa tapahtuva haketusta ja murskausta on rajattu siten, että kyseistä toimintaa saa harjoittaa enintään neljänä päivänä kuukaudessa. Aluehallintovirasto on katsonut, että edellä mainitulla tavalla rajattuna toiminta ei aiheuta kohtuutonta rasitusta ympäristössä sijaitsevalle asutukselle, kun huomioidaan alueella jo tehdyt melun leviämisen torjuntatoimet. Hakija on ilmoittanut laitoskäynnillä, että määräyksen mukainen toiminta-aika ei vaikeuta laitoksen toimintaedellytyksiä. Aluehallintovirasto ei ole nähnyt tarpeelliseksi muuttaa muita lupamääräyksiä kuin hakemusta koskevaa määräystä (määräys 1). Hakija on ilmoittanut aluehallintoviraston tutustuessa laitokseen, että voimassa olevan ympäristöluvan määräyksen 3 mukainen meluselvitys teetetään mennessä, joten määräaikaa ei ole näin ollen ollut tarpeen pidentää. Edellä mainitulla määräyksellä varmistetaan meluntorjuntatoimien toimivuus ja asetettujen melua koskevien ehtojen toteutuminen laitoksen normaalitoiminnassa. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt vaatimukset ja huomautukset on otettu huomioon lupamääräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto ei ole ottanut kantaa mahdollisten muiden toiminnanharjoittajien luvanvaraisuuteen, koska asiaan liittyy sellaista tapaus- ja kohdekohtaista tarkastelua ja harkintaa, joka ei liity tämän hakemuksen käsittelyyn ja siihen liittyvän päätöksen antamiseen. Ympäristönsuojelulain 209 :n mukaan mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Aluehallintovirasto on katsonut, että hakemukseen liittyvä melumittaus sekä aiemmin tehty meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma täyttävät lain edellyttämät vaatimukset. Mittauksen, selvityksen ja suunnitelman tekijä on ulkopuolinen asiantuntijataho, jolla on pitkä kokemus melutasojen mittaami-

4 Vaatimukset hallinto-oikeudessa 4 (11) sesta ja mallintamisesta eri olosuhteissa ja paikoissa. Mittauksissa on huomioitu ympäristöministeriön julkaisema ohje ( Ympäristömelun mittaaminen 1995). Melumittaajaan havaintojen perusteella melu ei ollut mittauspisteissä impulssimaista tai kapeakaistaista, josta syystä tuloksiin ei tule lisätä 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoon. Aluehallintovirasto on laitoskäynnillä haketustoiminnan aikana aistinvaraisesti arvioinut melun immissiota muistutuksessa mainituissa häiriintyvissä kohteissa (Kaunismäki, Kappalemaa ja Halssi). Aluehallintovirasto ei ole nähnyt tarpeelliseksi tarkentaa melumittausta koskevan lupamääräyksen (määräys 3) sanamuotoa. Nykyinen sanamuoto on riittävä takaamaan, että mittaukset ja mallinnus tehdään asianmukaisesti laitoksen normaalitoiminnan aikana. Tarkempi melumittausten dokumentointi ja havainnointi on osa laitoksen ympäristöluvan valvontaa. Asiantuntijatahojen laatimissa melumittaus ja mallinnusraporteissa dokumentoidaan tarkasti melun mittaamiseen ja mallinnukseen vaikuttavia parametreja kuten mittauslaitteistot, sääolosuhteet, mobiilimurskainten äänitehotasot oktaavikaistoittain, haketukseen ja murskauslaitteistoon syötettävän puuaineksen laatu, jne. Raportit toimitetaan valvontaviranomaisille, jotka arvioivat mittausten ja selvitysten riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Valvontaviranomaiselta on mahdollista pyytää tietoja mittausten ja mallinnusten suorittamisesta ja tuloksiin vaikuttavista olosuhteista. As Oy AA on vaatinut, että ympäristöluvasta poistetaan oikeus harjoittaa haketusta toukokuussa ja elokuussa. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että toukokuuta ja elokuuta koskeva määräys muutetaan siten, että haketus on sallittu toukokuun ja elokuun välisenä aikana enintään neljänä arkipäivänä kuukaudessa. Tänä aikana haketuksen ajankohdista sovitaan etukäteen lähialueen asukkaiden kanssa. Valittaja on perustellut vaatimuksiaan muun muassa sillä, että aikaisemmassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 94/20167/1 pvm haketus on sallittu vain arkisin. Tämän päätöksen jälkeen mikään ei ole muuttunut. Tosin Westas Pihlava Oy on rakentanut meluvallin, mutta tämä oli jo ehtona em. päätöksessä Valittaja on viitannut hakemuksen johdosta aluehallintovirastolle jättämäänsä muistutukseen, jossa on muun muassa mainittu, että melu riippuu erittäin paljon haketettavan puun paksuudesta, terän säädöstä ja syöttönopeudesta. Erityisen häiritsevänä pidetään sitä, että valituksenalainen päätös sallii haketuksen toukokuun viimeisellä viikolla, jolloin useina vuosina on koulujen päättäjäjäisjuhlia, sekä sallii haketuksen elokuun alussa ennen koulujen alkua, joka on parasta kesän juhla-aikaa. Lisäksi toukokuussa ja elokuussa haketus voi tapahtua milloin vaan, ja yllättäen. Asukkaiden on pidettävä kirjaa haketuksen määrästä. Ilman jatkuvaa seurantaa kyseisen päätöksen noudattamista tai noudattamista jättämistä on mahdotonta puolustaa.

5 5 (11) Asian käsittely hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeuden ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että aluehallintovirastolla ei ole lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. Varsinais-Suomen ELY-keskus on vastineenaan todennut, ettei sillä ole lisättävää siihen, mitä ELY-keskus on valituksenalaista päätöstä koskeneessa lausunnossaan esittänyt. Westas Pihlava Oy on valituksen johdosta antamassaan vastineessa todennut, että talvella 2017 suoritetuissa ympäristön melumittauksissa, jotka tehtiin normaalina toiminta-aikana, meluarvot pysyivät annettujen arvojen alapuolella. Melun leviämisen estämiseksi yhtiö on myös rakennuttanut meluvallin jolla on pystytty estämään melun kulkeutumista läheiselle asuinalueelle melko hyvin. Lisäksi vuoden 2017 alun jälkeen ympäristön asukkailta ei ole vastaanotettu huomautuksia poikkeavasta toiminnan melusta. As Oy AA on antanut vastaselityksen annettujen lausunnon ja vastineen johdosta. Vastaselityksen mukaan valittajat eivät ole olleet tietoisia vastineessa mainitusta melumittauksesta. Valittaja ei ole myöskään saanut mallinnuksesta ja mittauksesta laadittavaa raporttia, joka olisi aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 3 mukaan olisi pitänyt toimittaa valtion valvontaviranomaiselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Valittaja on kahdessa kirjelmässä aiemmin ( ja ) käsitellyt sitä, miten mittaus tulee suorittaa, että saataisiin luotettava mittaustulos. Muuten mittaustulos on hyvin epäluotettava ja helposti virheellinen. Mittaus tulee suorittaa näiden periaatteiden mukaan. Lisäksi valittajalla ei ole tietoa meluvallin laadusta (eli siitä, miten hyvin se vaimentaa haketusmelua). Ilmeisesti vuoden 2017 alun jälkeen on haketettu hyvin vähän, ehkä ei ollenkaan, jonka takia valituksia melusta ei ole tehty. Hallinto-oikeus on pyytänyt ELY-keskukselta tehtyjen melumittausten mittausraportin. Raportti on lähetetty tiedoksi valittajalle. As Oy AA on raportin johdosta todennut, että haketettavan materiaalin valinnalla on 10 db:n vaikutus. Jos valittajan edustajat olisivat olleet mittauksissa mukana olisi tämä asia dokumentoitu tarkasti. As Oy AA on ilmoittanut, että mittauksissaan se on todennut melun huippuarvoksi 68 db ja melun jatkuneen edelleen klo Hallinto-oikeus valituksen hyväksyen kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja hylkää hakemuksen.

6 6 (11) Perustelut Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulain 39 :n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Ympäristönsuojelulain 48 :n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa muun muassa: 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) :ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 89 :n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 :ssä säädetään lupahakemuksesta. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Ympäristönsuojeluasetuksen 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaan lupahakemuksessa on oltava tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä. Saman pykälän 2 momentin 6 kohdan mukaan lupahakemuksessa on lisäksi oltava, jos se on toiminnan luonne ja vaikutukset huomioon ottaen lupaharkinnan kannalta tarpeellista, yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melutasosta. Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 :n 1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22 7) 50 db. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 db. Saman pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä

7 7 (11) yöohjearvoa 40 db. Saman päätöksen 4 :n mukaan jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 :ssä mainittuun ohjearvoon. Ympäristöministeriön ympäristömelun mittaamisesta annetussa ohjeessa on mainittu, että mittauspöytäkirjassa on vähintään selvitettävä muun muassa mitattavan melunlähteen käyttöolot ja toimintatapa. Asiassa saatu selvitys Lupahakemuksen mukaan toiminta koskee Westas Pihlava Oy:n sahalaitosta, jonka maksimikapasiteetti on noin m 3 valmista sahatavaraa. Toimintakokonaisuuteen kuuluu energiapuun haketusta ja murskausta, jota tehdään siirrettävällä murskaimella pääosin lämmityskaudella. Haketus- ja murskausalue on teollisuusalueen pohjoisosassa omalla asfaltoidulla kentällä, jonka läheisyydessä varastoidaan haketettavaa tai haketettua materiaalia ympäri vuoden. Alueella haketetaan ja murskataan pääasiallisesti seuraavia jakeita: Metsätähde-, ranka-, kanto- ja puutähdehake sekä sahattua hylkylautaa. Valmiit hakkeet toimitetaan lähialueiden voimalaitoksiin. Lupahakemuksen mukaan haketusalueen viereen on rakennettu 7 metriä korkea ja noin 90 metriä pitkä meluvalli. Haketuskertoja on ollut noin 10 vuodessa. Toiminnanharjoittaja on aiemmin vuonna 2015 laatinut suunnitelman (Meluntorjuntasuunnitelma, Puuenergian haketus Pihlavan teollisuusalueella), jossa on esitetty toimenpiteitä, joilla melun leviämistä asuinrakennusten suuntaan voidaan torjua. Melumallinnuksen yhteydessä suoritettujen melumittausten mukaan hakemurskauksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ei mittauspäivänä ylittänyt lupamääräysarvoa 55 db(a). Päiväajan keskiäänitaso oli lähimmillä asuinkiinteistöillä db(a). Melu ei ollut luonteeltaan kapeakaistaista tai impulssimaista. Mittausten aikana sääolosuhde ei ollut mittausohjeen mukainen, vaan tuulen suunta oli mittauspisteistä hakkeen tekopaikalle päin. Melumallinnuksen perusteella hakemurskaimen aiheuttama melutaso myötätuuliolosuhteissa ylittää lupamääräysarvon lähimmillä asuinkiinteistöillä, jos melun leviämistä ei kyseisten rakennusten suuntaan vaimenneta. Asiakirjan mukaan hakemurskaimen melupäästö vaihtelee muutamia desibelejä riippuen haketettavasta puutavarasta. Suunnitelman mukaan melun leviämistä voidaan tehokkaasti torjua varastokasojen sijoittelulla. Suojaavana kasana voidaan käyttää joko hakettamatonta puuenergiaa kuten rankoja tai vaihtoehtoisesti valmista haketta. Varastokasojen tulee olla muodoltaan yhtenäisiä ja minimissään noin 5 m korkuisia. Niillä saavutetaan laskennan perusteella noin 3-5 db:n vaimennus. Hakemukseen on liitetty ympäristömelun mittausraportti (Promethor, ). Melutasoa mitattiin lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla hakkeentekopaikan lounais- ja länsipuolella. Mittauspisteet vastasivat aiempien (vuonna 2015) tehtyjen melumittausten pisteitä. Melutasomittauksissa huomioitiin ympäristöministeriön julkaisema ohje Ympäristömelun mittaaminen. Mittausten aikana meluvallin rakentamistyöt olivat kesken ja vallin korkeus oli noin 2,5 3 metriä. Mittauksen aikana murskattiin rakennusjätepuuta.

8 8 (11) Mittausraportin tulosten perusteella hakemurskauksen ja alueen muiden melua aiheuttavien toimintojen yhdessä aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ei mittauspäivänä ylittänyt lupamääräysarvoa 55 db(a). Päiväajan keskiäänitaso oli lähimmillä asuinkiinteistöillä db(a). Melu ei ollut luonteeltaan kapeakaistaista tai impulssimaista. Havaintojen perusteella melutaso mittauspisteisiin aiheutui hakemurskaimesta ja alueen muilla melulähteillä ei käytännössä ollut vaikutusta mittaustuloksiin. Mittausten aikana sääolosuhde oli mittausohjeen suositusten mukainen hakemurskauksen melun mittaamiselle käytetyissä mittauspisteissä. Hallinto-oikeudella on ollut käytettävissään ympäristömelun mittausraportti (Promethor ), jossa hakemurskaimen aiheuttamaa melua on mitattu samoissa mittauspisteissä 1 ja 2. Mittauksen aikana hakemurskain oli sijoitettu meluvallin välittömään läheisyyteen. Mittausten aikana murskattiin rakennusjätepuuta. Mittausraportin tulosten perusteella hakemurskauksen ja alueen muiden melua aiheuttavien toimintojen yhdessä aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ei mittauspäivänä ylittänyt lupamääräysarvoa 55 db(a). Päiväajan keskiäänitaso oli lähimmillä asuinkiinteistöillä db(a). Melu ei ollut luonteeltaan kapeakaistaista tai impulssimaista. Mittausten aikana sääolosuhde ei ollut mittausohjeen suositusten mukainen voimakkaasta luoteis- ja länsituulesta johtuen, mikä on omiaan lisäämään mittaustuloksen epävarmuutta. Johtopäätökset Aluehallintovirasto on aiemmassa päätöksessään rajoittanut murskauksen ja haketuksen toiminta-ajan väliseksi ajaksi meluhaitan vähentämiseksi lomakaudella, jolloin oleskellaan enemmän ulkona sekä vesilintujen pesintäaikaan ja siitä syystä, että haketuksen ja murskauksen tarve on hyvin vähäinen lämmityskauden ulkopuolella. Päätös on perustunut melun osalta vuoden 2015 meluntorjuntasuunnitelmaan. Tämän jälkeen on tehty melumittauksia vuosina 2016 ja Yhtiön valituksenalaista päätöstä koskevassa hakemuksessa on esitetty perusteluna muutoksen hakemiselle meluvallin valmistuminen ja se, ettei toiminta aiheuta melulle asetettujen ohjearvon ylitystä läheisellä asuntoalueella. Vuoden 2015 melumallinnuksessa ei arvioitu muun toiminnan aiheuttamaa melua eikä melumallinnusta ole laadittu uudelleen aikaisemman lupapäätöksen lupamääräyksen 3 mukaisesti. Meluvallin valmistuttua tehdyn mittausraportin mukaan mittausten sääolosuhteet ovat lisänneet mittaustuloksen epävarmuutta. Vuoden 2016 mittausten aikaan meluvalli ei ollut täysin valmis. Vuonna 2015 laaditun meluntorjuntasuunnitelman mukaan hakemurskaimen melupäästö vaihtelee muutamia desibelejä riippuen haketettavasta puutavarasta. Mittauksissa 2016 ja 2017 on murskattu rakennusjätepuuta, joka hallintooikeuden arvion mukaan aiheuttaa vähäisemmän meluvaikutuksen kuin hakemuksessa mainittu ranka- tai kantojae. Molemmissa myöhemmissä mittauksissa päiväajan keskiäänentaso lähimmillä asuinkiinteistöillä on ollut db (A) eli huomattavan lähellä asuinalueille annettua 55 db:n ohjearvoa. Aiemman lupapäätöksen jälkeen tehdyt melumittaukset eivät osoita, että melurasitus olisi osoittautunut aiemmin arvioitua vähäisemmäksi ja alittaisi lupamääräyksessä 2 olevat melun raja-arvot kaikilla tuulensuunnilla. Toiminnanharjoittaja

9 9 (11) ei ole esittänyt uusia meluntorjuntatoimia toteutettavaksi. Kun otetaan huomioon edellä mainittu mittausepävarmuus, mittaustulokset, mallinnukseen liittyvä puute, hyväksyttävissä olosuhteissa tehdyn melumittauksen tekemättömyys meluvallin valmistumisen jälkeen ja vuosien 2016 ja 2017 mittauksissa murskattu puuaines sekä se, seikka että ympäristöluvan muutos mahdollistaisi merkittävän osan toiminnan siirrosta aikaan, jolloin oleskellaan piha-alueilla, ei asiassa ole esitetty riittävää selvitystä siitä, ettei Westas Pihlava Oy:n luvan mukaisesta toiminnasta aiheudu naapuruussuhteissa annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta luvan muutoksen jälkeen. Näin ollen hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen päätöksen ja hylännyt hakemuksen. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut Julkipano Päätöksestä ilmoittaminen Muutoksenhaku Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Porin kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä kaupungin ilmoitustaululla. Ympäristönsuojelulain 190 :n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hallintolainkäyttölain 13 :n 2 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään Valitusosoitus on liitteenä HallJp (01.18).

10 10 (11) Diaarinumero 00292/17/5101 Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Marjatta Korsbäck ja Janne Marttila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli Viitasaari. Asian on esitellyt Janne Marttila. Marjatta Korsbäck Sauli Viitasaari Janne Marttila Toimituskirjan antaja: Anu Sara lainkäyttösihteeri

11 11 (11) Diaarinumero 00292/17/5101 Jakelu Päätös maksutta As Oy AA Jäljennös maksutta Westas Pihlava Oy Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen Porin kaupunginhallitus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue, sähköisesti Suomen ympäristökeskus, sähköisesti ARS

Vaasan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1(5) Antopäivä Päätösnumero 29.6.2018 18/0259/1 Diaarinumero Asia Muutoksenhakija Luvan hakija Valitus ympäristölupa-asiassa X ja kumppanit avoin yhtiö, Evijärvi Y Oy, Kauhava

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2010 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen tärinästä aiheutuvien haittojen estämiseksi,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET

PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Savon ympäristötoimi PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET Raportti 171905-P11889 30.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 30.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 359 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Helen Oy:n valituksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-014194

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko.

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2010/3 Dnro ESAVI/405/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2010 ASIA Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. HAKIJA Arto Heikkilän perikunta Timo Heikkilä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 97/06/1 Dnro PSY-2006-Y-93 Annettu

PÄÄTÖS Nro 97/06/1 Dnro PSY-2006-Y-93 Annettu 1 PÄÄTÖS Nro 97/06/1 Dnro PSY-2006-Y-93 Annettu 6.11.2006 ASIA Oikaisuvaatimus koskien Kalkkimaan kalkkitehtaan ja louhoksen melunmittaussuunnitelmaa koskevaa, Lapin ympäristökeskuksen 21.6.2006 antamaa

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1(8) Antopäivä Päätösnumero 7.11.2018 18/0261/2 Diaarinumero 00413/17/5106 Asia Muutoksenhakija Valitus ympäristölupa-asiassa Kouvolan Vesi Oy, Kouvola Luvan hakija Kaslink

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 48/04/1 Dnro PSY-2004-Y-70 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 48/04/1 Dnro PSY-2004-Y-70 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 48/04/1 Dnro PSY-2004-Y-70 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lisäajan myöntäminen Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristöja vesitalousluvan melun alentamissuunnitelmalle

Lisätiedot

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2011/2 Dnro ESAVI/708/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna Etelä-Suomi Päätös Nrot 161/2011/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2011 ASIA Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2009 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 82/2006/4 vesijohdon

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 5

Ymp.ltk liite nro 1 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 885/11.01.00.00/2017 Pvm 17.1.2018 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2018 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan määrääminen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2013 ASIA HAKIJA Ällinsuon turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen ympäristölupa, Pudasjärvi Turveruukki

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 1422018/1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2018 ASIA Kajaanin Romu Oy:n ympäristöluvan nro 31/2017/1 lupamääräyksen 16 muuttaminen, Kajaani LUVAN HAKIJA Kajaanin Romu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 21 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Helen Oy:n Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-014194 T 03 01 01 Lausunto Asia tulisi käsitellä

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka.

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 110/2013/1 Dnro ISAVI/79/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA HAKIJA Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka. Pohjois-Savon

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Valitus vesitalousasiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto nro 64/2018/2

Valitus vesitalousasiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto nro 64/2018/2 Vaasan hallinto -oikeus Päätös 1(4) Antopäivä Päätösnumero 05.10.2018 18/0238/2 Diaarinumero 00615/18/5201 Asia Muutoksenhakija Valitus vesitalousasiassa Reija Virtanen, Vihti Luvan hakija Mikko Tiainen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Vaskiluodon Voima Oy:n

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn jätehuoltosuunnitelman määräajan

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2014 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kärsämäki LUVAN HAKIJA Lehtorannan Liha Oy Luonuanojantie 50 86710

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 3/06/1 Dnro PSY-2005-Y-27 Annettu julkipanon jälkeen ASIA SELVITYKSEN TEKIJÄ

PÄÄTÖS Nro 3/06/1 Dnro PSY-2005-Y-27 Annettu julkipanon jälkeen ASIA SELVITYKSEN TEKIJÄ PÄÄTÖS Nro 3/06/1 Dnro PSY-2005-Y-27 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2006 1 ASIA Melulle asetettujen tavoitearvojen saavuttamista koskeva selvitys, Kemijärvi SELVITYKSEN TEKIJÄ Kemijärven Sellu Oy PL 100

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 72 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 204/2019 Dnro LSSAVI/12329/2018 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2019 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli HAKIJA Tapio Ylelä Mustikkaharjuntie 108 69280

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Rantatunnelin seurantamittaukset, melu

Rantatunnelin seurantamittaukset, melu Rantatunnelin seurantamittaukset, melu Mittausraportti, 18.2.2019 1/4 18.2.2019 Rantatunnelin seurantamittaukset, melu Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mittauspisteet... 2 3 Mittaukset... 2 4 Mittauskalusto...

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/4 Dnro ESAVI/62/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto

Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto Terveydensuojelujaosto 21 18.03.2014 Terveydensuojelujaosto 59 28.08.2014 Terveydensuojelujaosto 54 13.06.2017 HELSINGIN ERIKOISHÖYLÄYS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS PUUN HAKETTAMISELLE JA VARASTOINNILLE PORLAMMILLA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 61/2010/1 Dnro LSSAVI/164/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee uutta porsastuotantotoimintaa

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2018 ASIA Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne HAKIJA Elenia

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, Raasepori

Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, Raasepori Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2012/1 Dnro ESAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Puhelin Faksi Sähköposti

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL VAASA Puhelin Faksi Sähköposti Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (6) Antopäivä Päätösnumero 6.2.2018 18/0048/1 Diaarinumero

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIAT 1) Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen toimittamisen määräajan pidentäminen, Eura

ASIAT 1) Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen toimittamisen määräajan pidentäminen, Eura Etelä-Suomi Päätös Nrot 1) 179/2017/1 2) 180/2017/1 Dnrot 1) ESAVI/2229/2017 2) ESAVI/5943/2017 Annettu julkipanon jälkeen 13.9.2017 ASIAT 1) Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen toimittamisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot