Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala"

Transkriptio

1 Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala 2013

2 Koulutuksen laadullinen ennakointi / Osaamistarpeiden ennakointi Osaamistarpeiden ennakointi tuottaa tietoja: tulevaisuuden osaamistarpeista osaamisen painopisteiden muutoksista kokonaan uusista osaamisalueista työelämän tarvitsemista uudenlaisista osaamiskombinaatioista. Osaamistarpeilla tarkoitetaan yleisesti työelämän edellyttämiä ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi millaisten tietojen ja taitojen opettamiseen koulutuksessa tulisi keskittyä

3 Kuvat Ismo Aaltonen

4 Selvityksen taustaa Aiemmat alakohtaiset aineistoselvitykset: - Auto- ja kuljetusalan laadullinen ennakointi OPH. Huhtala - Ilmailualan laadullinen ennakointi OPH. Väyrynen

5 Selvityksen toteutus Asiantuntijaryhmän kokoukset Vasarainen, Sohlberg, Repo, Ojala, Linja-aho, Kiuru, Väyrynen, Linnimaa, Peltoniemi Alakohtaiset Webropol -kyselyt marraskuussa 2012 Haastattelut huhtikuussa 2013 Autoala APO-johtoryhmä, Autoalan Keskusliitto Autoalan opettajien seminaari (ryhmätyö ennakoinnista) 7.5. Agco Sisu Power Inc. Kuljetusala Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Ilmailuala ilmailualan koulutustoimikunta Finnair Flight Academy Raportin kokoaminen heinäkuussa 2013 OPH:n julkaisu syksyllä 2013

6 SELVITYKSEN TULOKSET Yhteenveto kyselyistä ja haastatteluista Autoala Kuljetusala Ilmailuala

7 KULJETUSALA Kysely Vastaajien tiedot Kuva: Kuljetusalan vastaajien edustama ala (%) Vastaajien määrä: 60 Kuva: Kuljetusalan vastaajien työtehtävät (%) Vastaajien määrä: 60

8 KULJETUSALA JOHTOTEHTÄVÄT Johdon näkemys omista työtehtävistään nyt ja tulevaisuudessa Osaaminen Yritysjohtaminen Henkilöstöjohtaminen Ympäristöosaaminen Asiakaspalvelu Johdon näkemys osaamistarpeistaan nyt ja tulevaisuudessa liiketoimintaosaaminen, liiketalouden hallinta, kannattavuuslaskelmat, verotus, kirjanpito ja taloushallinto, maakohtainen lainsäädäntö (ulkomaan liikenne) johtamistaidot, organisointikyky, työturvallisuus, henkilöstölainsäädäntö, työehtosopimukset, neuvottelutaidot, työhyvinvointi, työtapaturmien vähentäminen (liukastumisten ja rahdin aiheuttamat vahingot, sairaspoissaolojen ymmärtäminen ja niiden vähentäminen), ihmissuhdetaidot, vuorovaikutustaidot laatu- ja ympäristöasiat mukautumiskyky, joustamiskyky Näiden lisäksi tulevaisuudessa korostuvat: Henkilöstöjohtaminen henkilöstön ikääntymiseen ja työhyvinvointiin liittyvät taidot maahanmuuttajataustaiset työntekijät kuljettajien työterveyshuollon parantaminen sekä yleistaidoissa kielitaidon korostuminen laajenevien markkinoiden osalta esim. venäjä ja kiina

9 Osaamistarpeet kuljetusalan johtotehtävissä 5 vuoden kuluttua Osaaminen Henkilöstöjohta minen Yritysjohtaminen Liiketoimintaosaaminen Johdon korostamat liiketoimintaosaamine n, liiketalouden hallinta, kannattavuus laskelmat, investointilaskelmat, lainsäädäntö, palvelujen tuotteistaminen, kilpailuttamissäännöt, asiakkuuksien ylläpito johtamistaidot Esimiesten korostamat johdon osaamistarp eet Esimiesten mukaan keskeistä on liiketalouden osaaminen ja henkilöstöjo htaminen Työntekijöiden ja toimihenkilöiden korostamat johdon Henkilöstöjohtaminen ja johtamistaidot työlainsäädännön ja kuljetusalan lainsäädännön tuntemusta (esim. (tieliikennelaki, työsopimuslaki, ajo- ja lepoaikaasetus, vuosilomalaki, työehtosopimus, työturvallisuuslaki, työturvallisuus, tiekuljetussopimuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä, työterveyshuoltolaki, pelastuslaki,) Työssäjaksamisen huomiointia yrityksen kilpailukykyä (ja sen mukanaan tuomaa varmuutta), yrityksen keskeisten osaamisalueiden tuntemusta, ennakointitaitoja

10 Osaamistarpeet kuljetusalan yrityksen johtotehtävissä vuoden kuluttua Osaaminen Henkilöstöjohta minen Yritysjohtaminen Johdon korostamat Henkilöstöjoht aminen, tietoa ulkomaisen työvoiman käytöstä Yritysjohtaminen, Johtaa yritystä tuotekehittelyssä ja lisäarvopalvelujen tuottamisessa, muutoskestävyys, lainsäädäntö, luvat ja koulutusvelvoitteet, infrastruktuurin muutokset Esimiesten korostamat johdon Esimiesten mukaan keskeistä on henkilöstöjohtamine n, henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen, yrityksen laadukkaiden palvelujen ylläpitäminen Työntekijöiden ja toimihenkilöiden korostamat johdon Johtamista, tuotteistamista, sekä kykyä nähdä yrityksen mahdollisuudet ja uhat muuttuvassa yhteiskunnassa Kansainvälisyys Kansainvälisyys kielitaito

11 KULJETUSALA ESIMIESTEHTÄVÄT Esimiesten näkemys omista työtehtävistään nyt ja tulevaisuudessa Osaaminen Kuljetuksiin liittyvät taidot Esimiestaidot Yleistaidot Ympäristöosaaminen Asiakaspalvelu Kuljetusalan esimiesten osaamisvaatimukset nyt ja tulevaisuudessa liiketalous, tarjouslaskenta, kannattavuuslaskelmat, kuljetuslainsäädäntö henkilöstöhallinta (henkilöstöresurssien hallinta), työehtosopimukset, ajo- ja lepoaika-asetus, työturvallisuus tietotekniikka Ympäristövaatimukset Asiakaslähtöinen toiminta

12 Osaamistarpeet kuljetusalan esimiestehtävissä 5 vuoden kuluttua Osaaminen Henkilöstöjohta minen Ympäristöosaa minen Johdon korostamat Liiketoimintaosaa minen: yrityksen toimintakokonaisuuden ymmärtäminen Kuljetuksiin liittyvät taidot, ajojärjestelyiden ja työvuorojen vaikutukset kokonaisuuteen, ennakointi, kalustotuntemus liiketalous, tarjouslaskenta, kannattavuuslaskelmat, kuljetuslainsäädäntö Esimiestaidot: henkilöstöosaaminen, henkilöstöhallinta (henkilöstöresurssien hallinta), työehtosopimukset, ajoja lepoaika-asetus, työturvallisuus päästöt/kulutus Esimiesten korostamat Keskijohdon esimiesten mukaan keskeistä on kannustava johtaminen ja vuorovaikutus taidot, esimiestaitojen ja TES - osaamisen kehittäminen Yleistaidot tietotekniikka tietotekniikka Työntekijöiden ja toimihenkilöiden korostamat Esimiestaitoja:vuorovaik utustaitoja, ihmissuhdetaitoja (esim. työntekijöiden ohjaamista ja luottamuksen tukemista tiukassa taloudellisessa tilanteessa), työnsuunnittelua, työturvallisuusosaamista, työtyytyväisyyttä ja työssäjaksamisen tukemista

13 Osaamistarpeet kuljetusalan esimiestehtävissä vuoden kuluttua Osaaminen Henkilöstö johtamine n Johdon korostamat Sosiaaliset taidot Maahanmuuttajataustai sen henkilöstön huomioiminen Työlainsäädäntö Esimiesten korostamat Esimiestaidot ja vuorovaikutustaidot Maahanmuuttajataustai sen henkilöstön huomioiminen Rekrytointi Työntekijöiden ja toimihenkilöiden korostamat Esimiestaidot: Työntekijöiden toimintaympärist ön tuntemus Vuorovaikutus Talousosaa minen Liiketoimint aosaaminen Yleistaidot Muut Osaamistaitovaatimukset Talousosaaminen Taloudelliset toimintatavat, optimointi Tekniikan hyödyntäminen työtehtävissä Tietotekniikka Ympäristöasiat Laatuasiat Liiketoimintaosaaminen Taloudelliset toimintatavat Asiakassuhteet Lainsäädäntö Tietotekniikka Asiakassuhteiden luominen ja niiden ylläpito

14 KULJETUSALA TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT Työntekijöiden ja toimihenkilöiden näkemys omista työtehtävistään nyt ja tulevaisuudessa Osaaminen Työntekijöiden ja toimihenkilöiden nyt ja tulevaisuudessa Työturvallisuus työmenetelmät, lastinkäsittelylaitteiden käyttö, VAK/ADR tiedot, puolustustaidot uhkatilanteisiin, ensiapukoulutus käytännön olosuhteissa, alkusammutustaidot käytännön olosuhteissa mm. bussipalot, kiire, lepoajat, lepoajan käyttötavat, työssäjaksaminen Asiakaspalvelu häirikkökäyttäytyjien tunnistaminen ja toimenpiteet, mukautumiskyky, joustamiskyky Kuljettaminen ennakoiva ja sääolosuhteet huomioiva ajotapa Kuormankäsittely ja kiinnittäminen Lainsäädäntö Ympäristöosaaminen Talousosaamisen perusperiaatteet Yleistaidot lastausvälineet, lastusjärjestys, purkujärjestyksen huomiointi tieliikennelaki, työsopimuslaki, ajo- ja lepoaika-asetus, vuosilomalaki, työehtosopimus, työturvallisuuslaki,työturvallisuus, tiekuljetussopimuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä, EU -lainsäädäntö taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, laatu- ja ympäristöasiat kielitaito asiakaspalvelutilanteissa,, tietotekniikka, navigointi-, rahastus- ym. tietotekniikkaan perustuvien laitteiden käyttö,

15 Osaamistarpeet kuljetusalan yrityksen työntekijöiden ja toimihenkilöiden tehtävissä 5 vuoden kuluttua Osaaminen Työturvallisuus Asiakaspalvelu Kuljettaminen Johdon korostamat turvallinen kuljettaminen, työaikalait, ajo- ja lepoajattyömenetelmät, lastinkäsittelylaitteiden häirikkökäyttäytyjien tunnistaminen ja toimenpiteet, mukautumiskyky, joustamiskyky taloudellisten reittien suunnittelu Esimiesten korostamat Työntekijöiden ja toimihenkilöiden korostamat Liikenneturvallisuus, työmenetelmät, lastinkäsittelylaitteiden käyttö, VAK/ADR tiedot, taidot varautua uhkatilanteisiin, turvallisuus rikollisuutta vastaan, ensiapukoulutus, sammutustaidot, kiire, lepoajat, lepoajan käyttötavat, työssäjaksaminen asiakkaiden toiminnan ja järjestelmien tuntemus Oikeat työtavat, ajoneuvokohtaisen tekniikan hallinta, EU-säädökset Kuormankäsittely ja kiinnittäminen Lainsäädäntö Ympäristöosaaminen Yleistaidot MUU KOROSTETTU tieliikennelaki, työsopimuslaki, ajo- ja lepoaika-asetus taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, laatu- ja ympäristöasiat jatkuva kouluttautuminen, tietotekniikka,t ietotekniikkaan perustuvien laitteiden käyttö Keskijohdon esimiesten mukaan keskeistä on ajoneuvon käsittelytaidot ja vuorovaikutustaidot, työtehtäviin liittyvän vastuun ja taloudellisen ajattelun omaksuminen, sekä uuden tekniikan osaaminen lastausvälineet, lastusjärjestys, purkujärjestyksen huomiointi tieliikennelaki, työsopimuslaki, ajo- ja lepoaika-asetus, vuosilomalaki, työehtosopimus, työturvallisuuslaki,työturvallisuus, tiekuljetussopimuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä, EU - lainsäädäntö taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, laatu- ja ympäristöasiat kielitaito asiakaspalvelutilanteissa (englanti), elektroniikka, tietotekniikka, tietotekniikkaan perustuvien laitteiden käyttö Talousosaamisen perusperiaatteet

16 Osaamistarpeet kuljetusalan yrityksen työntekijöiden ja toimihenkilöiden tehtävissä vuoden kuluttua Osaaminen Työturvallisuus Asiakaspalvelu Kuljettaminen Kuormankäsittely ja kiinnittäminen Lainsäädäntö Ympäristöosaaminen Johdon korostamat turvallinen kuljettaminen, työaikalait, ajo- ja lepoajattyömenetelmät, lastinkäsittelylaitteiden käyttö, terveyden ylläpito monipuolisten asiakaspalvelujen tarjoaminen, asiakkaiden toiminnan tuntemus turvallinen kuljettaminen, taloudellisten reittien suunnittelu tieliikennelaki, työsopimuslaki, ajoja lepoaika-asetus taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, laatu- ja ympäristöasiat Esimiesten korostamat Keskijohdon esimiesten mukaan keskeisiä osaamisalueita ovat: vuorovaikutustaidot, logistiikkataidot, turvallisuus, kustannustietous, lainsäädännön perusteiden osaaminen, sekä ammattitaidon yleinen ylläpito ja kehittäminen Työntekijöiden ja toimihenkilöiden korostamat Liikenneturvallisuus, työmenetelmät, lastinkäsittelylaitteiden käyttö, taidot varautua uhkatilanteisiin, turvallisuus rikollisuutta vastaan, ensiapukoulutus, sammutustaidot, kiire, lepoajat, lepoajan käyttötavat, työssäjaksaminen Varautuminen väkivallan ja rikollisuuden lisääntymiseen uuden ajoneuvotekniikan mukanaan tuomat vaatimukset ajoneuvokohtaisen tekniikan hallinta työkonekohtaisen tekniikan hallinta Yleistaidot Talousosaamisen perusperiaatteet: ammattitaidon ylläpito, jatkuva kouluttautuminen, tietotekniikka, tietotekniikkaan perustuvien laitteiden käyttö, eri kansallisuuksista tulevien työntekijöiden kanssa toimiminen oman työn osuus yrityksen toiminnassa, tehokkaiden toimintatapojensisäistäminen kielitaito, elektroniikka, tietotekniikka, tietotekniikkaan perustuvien laitteiden käyttö, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyvät taidot, uuden ajoneuvotekniikan mukanaan tuomat vaatimukset

17 KULJETUSALA OPETUS- JA JÄRJESTÖHENKILÖSTÖ Oppilaitosten ja järjestöjen edustajien näkemys omista työtehtävistään nyt ja tulevaisuudessa Osaaminen Opetustaidot Kuljetustekniikka Ajoneuvotekniikka Yleistaidot Vastaajien korostamat pedagogiikka, vuorovaikutustaidot, ihmissuhdetaidot kuljetustaidot, logistiikan kokonaisuuksien hallinta, työkoneet, simulaattorit, työnjohtotaidot autotekniikka tietotekniikka, kielitaito, lainsäädäntö (liikennelait)

18 Oppilaitosten ja järjestöjen näkemys osaamisvaatimuksista kuljetusalan tehtävissä 5 tai 15 vuoden kuluttua Osaaminen Johtotehtävät Esimiestehtävät Työntekijä- ja toimihenkilötehtä Henkilöstöjohta minen neuvottelutaidot, työnohjaus- ja työnjohtotaidot, monikulttuurisuus, työhyvinvointi, turvallisuus monikulttuurisuus, työhyvinvointi, turvallisuus vät Yritysjohtaminen taloushallinta, kustannuslaskenta, lainsäädännön tuntemus, EU - rahoitusosaaminen Kuljetustekniikka Yleistaidot Ajoneuvotek niikka rikollisuuden torjunta, taloudellisuus, lainsäädännön tuntemus, kuljetusalan erityisosaaminen, kustannustehokkuus, kielitaito, ympäristöasiat, tietotekniikka, rikollisuuden torjunta, taloudellisuus, asiakaspalvelu, kuljetusalan erityisosaaminen, varastotoimintojen osaaminen, kustannusrakenteiden ymmärtäminen, työhyvinvointi, ajoneuvon käyttö kielitaito, ympäristöasiat, tietotekniikka, sähkötekniikka auton tietojärjestelmien käyttö (vian määritys, navigointi)

19 Haastattelut Kuljetusala Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

20 18.4. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Keskeiset sisällöt Henkilöstöjohta minen, Yritysjohtaminen Asiakaspalvelu Yleistaidot Ympäristöosaaminen Näiden lisäksi korostuvat Opetus alan kulttuurinmurros palvelualaksi, eri kulttuuritaustaisten henkiöiden johtaminen ja ymmärtäminen, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, työhyvinvointi ja sairauspoissaolojen vähentäminen, prossessijohtaminen ja suunnittelutaidot, ikäjohtaminen ja urasuunnittelu, inhimillistä johtamista ja tiukkoja pelisääntöjä Liiketoimintaosaaminen Asiakaspalvelu- ja ihmissuhdetaidot, eri kulttuurien tapojen tuntemus Talouden perusperiaatteet, kielitaito, eri kulttuurien ja arvojen ymmärtäminen ympäristöasiat korostuvat entisestään Kuljetusalan kulttuurinmurros palvelualaksi, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden huomioiminen koulutuksessa ja työyhteisössä, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen, kansainvälistyminen ja kielitaito, eri kulttuurien ja arvojen ymmärtäminen, henkilöstöjohtamisessa ennakointitaidot, talousosaaminen, allalle selkeät pelisäännöt, työturvallisuus asioiden kehittämiseksi on tehtävä yhdessä töitä, kuljetusalan imagon nostaminen ja ammattiylpeyden vahvistaminen Laadukkaan ja työelämän tarpeita palvelevan koulutuksen kehittäminen

21 Keskeiset sisällöt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Talousosaaminen, Ympäristöosaaminen yritystoiminen perusteiden ymmärtäminen, taloudellinen ajaminen laatu- ja ympäristöasiat, taloudellinen ajotaito Asiakaspalvelu Työturvallisuus Kuljettaminen Henkilöstöjohtaminen Näiden lisäksi tulevaisuudessa korostuvat Erilaisiin häirikkö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, ensiapukoulutukset kuljetusalan työympäristöissä Erilaisiin häirikkö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, kuormansidonta, rikollisuuteen varautuminen, työssäjaksaminen ja ajo- ja lepoaika-asetusten noudattaminen, autonkäsittelytaidot Vaarallisten aineiden käsittely, kuormansidonta, uudet ajoneuvotyypit, uusi autotekniikka Ajomestareiden ajo ja lepoaika asetusten tuntemus, työhyvinvointi, työehtosopimukset, henkilöstön motivointi, uusien sukupolvien uudet arvot, maahanmuuttajataustaiseen henkilöstöön liittyvä esimiesosaaminen kielitaito, kulttuuriosaaminen ja eri kulttuurien ymmärtäminen ja arvostaminen, sähköiset viestintävälineet

22 Kansaivälisyys- ja kulttuuriosaaminen Asiakas palvelu Ympäristö-osaaminen Yleistaidot Kuljetusalan Lainsäädäntö- ja työturvallisuus Liiketalousosaaminen Henkilöstöjohtaminen Kuormankäsittelyja kiinnittäminen Kuljetus

23 Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2012:13 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Kurssitarjotin on tarkoitettu

Lisätiedot

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot