Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4)."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen interferonigamma- 1b:tä. Interferonigamma-1b tuotetaan E.coli:ssa rekombinanttitekniikalla. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Injektioneste, liuos Kirkas, väritön liuos 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen vaikeaa pahanlaatuista osteopetroosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohdat 4.4 ja 5.1) 4.2 Annostus ja antotapa Imukin annetaan ihon alle (s.c.) mieluimmin iltaisin 3 kertaa viikossa (esim. maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin). Suositeltu Imukin-annos kroonista granulomatoosia tai vaikeaa pahanlaatuista osteopetroosia sairastaville potilaille määritetään potilaan pinta-alan mukaan seuraavasti: - Pinta-ala suurempi kuin 0,5 m 2 : annos 50 µg/m 2. - Pinta-ala pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 m 2 : annos 1,5 µg/kg. Ennen injektion antamista on aina tarkistettava, että ruiskussa oleva injektionesteen määrä on oikea. Vaikka Imukin-valmisteen tehokkainta annosta ei tunneta, niin suurempia annoksia ei suositella, koska Imukinvalmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu yllä mainittuja suuremmilla tai pienemmillä annoksilla. Parhaita injektiopaikkoja ovat hartialihaksen sekä reiden etupinnan alueet. Imukinia voi antaa lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi perheenjäsen tai potilas itse, kun heidät ensin opastetaan käyttämään ihonalaista antotekniikkaa. Jos hoidon aikana ilmaantuu vakavia haittavaikutuksia, tulee annos pienentää puoleen käytetystä tai keskeyttää hoito kunnes haittavaikutukset lievenevät. Tietoja käytöstä lasten lääkkeeksi on vähän (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (interferonigamma-1b) tai tunnettu yliherkkyys sitä rakenteellisesti muistuttaville interferoneille tai apuaineille.

3 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Imukin-valmisteen käyttö ei poista tarvetta mahdolliseen antimikrobiseen lisähoitoon, joka saattaa olla tarpeen kroonisen granulomatoosin hoidossa. Keskeisessä kliinisessä tehotutkimuksessa suurin osa potilaista sai ennaltaehkäisevää antimikrobihoitoa (ks. kohta 5.1). Vaikka interferonigamma-1b:llä ei ole osoitettu suoraa kardiotoksista vaikutusta, saattaa 250 µg/m²/pv tai sitä suuremmat annokset vaikuttaa potilaiden sydänsairautta pahentavasti. Tällaista on havaittu varhaisissa kliinisissä tutkimuksissa. Varovaisuuden noudattaminen on myös aiheellista hoidettaessa potilaita, joilla on esiintynyt kouristuskohtauksia ja/tai keskushermoston sairaus. Vakavaa maksan vajaatoimintaa tai vaikeaa munuaisen vajaatoimintaa sairastavia potilaita hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta, koska on olemassa interferonigamma-1b:n elimistöön kertymisen riski. ASAT- ja/tai ALAT-arvojen kohoamista (jopa 25 kertaisiksi) on havaittu Imukin-hoidon aikana. Esiintyvyys näyttää olevan suurempi alle 1-vuotiailla potilailla verrattuna vanhempiin lapsiin (kuudella potilaalla kymmenestä). Kohoamista tapahtui yhdessä tapauksessa jo 7 päivän kuluessa hoidon aloittamisesta. Imukin-hoito keskeytettiin kaikilla kuudella potilaalla. Neljällä potilaalla hoito aloitettiin uudelleen pienemmällä annoksella. Maksan transaminaasiarvot palautuivat ennalleen kaikilla potilailla. Yhdellä potilaalla transaminaasiarvon nousu toistui, kun Imukin-valmistetta annettiin uudelleen. Varovaisuutta on noudatettava erityisesti hoidettaessa potilaita, joilla on maksan vajaatoiminta. Vakavaa ja mahdollisesti annoksesta riippuvaista palautuvaa neutropeniaa ja trombosytopeniaa on havaittu Imukin-hoidon aikana. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa Imukin-valmistetta potilaille, joilla on myelosuppressio. Imukin-valmisteen ja muiden immunomodulaattoreiden (heterologiset seerumin proteiinivalmisteet tai immunologiset lääkkeet esim. rokotteet) samanaikaista käyttöä pitää välttää immuunivasteen vahvistumisen riskin vuoksi (ks. kohta 4.5). Kroonisille granulomatoosipotilaille tai vaikeaa pahanlaatuista osteopetroosia sairastaville potilaille normaalisti tehtävien tutkimusten lisäksi tulee ennen Imukin-hoidon aloittamista ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana tehdä myös seuraavat tutkimukset: hematologia (täydellinen verenkuva ja trombosyyttilaskenta) sekä veren kemia mukaan lukien munuaisten ja maksan toiminta sekä virtsa-analyysi. Interferonigamma-1b on eksogeeninen proteiini, jonka käyttö saattaa johtaa vasta-aineiden muodostumiseen. Tähän saakka kroonisille granulomatoosipotilaille tai vaikeaa pahanlaatuista osteopetroosia sairastaville potilaille suositellun annoksen mukaisesti käytettyyn Imukin-valmisteeseen ei näytä liittyvän merkittävää neutraloivien vasta-aineiden muodostumisen riskiä. Saatavana olevan tiedon perusteella ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että korkeammat interferonigamma-1b-pitoisuudet saattavat heikentää sekä miehen että naisen hedelmällisyyttä (ks. kohta 4.6). 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. Imukin ei vähennä mikrobilääkkeiden eikä glukokortikoidien vaikutusta potilailla, joilla on krooninen granulomatoosi tai vaikea pahanlaatuinen osteopetroosi. Eläintutkimuksissa havaitut lääkeinteraktiot ovat olleet samanlaisia kuin muilla interferoneilla.

4 Teoreettisesti on mahdollista, että maksa- ja munuaistoksiset lääkkeet vaikuttavat Imukin-valmisteen puhdistumaan. Kroonisten granulomatoosipotilaiden tai potilaiden, joilla on vaikea pahanlaatuinen osteopetroosi, samanaikaisesti käyttämien tulehdusta estävien lääkkeiden, esim. tulehduskipulääkkeiden, teofylliinin, immunosuppressiiviaineiden ja sytostaattien vaikutusta Imukin-valmisteen terapeuttiseen tehoon pitkäaikaisessa käytössä ei tunneta. Heterologisten seerumin proteiinivalmisteiden tai immunologisten lääkkeiden (esim. rokotteet) samanaikainen käyttö saattaa lisätä Imukin-valmisteen immunogeenisyyttä (ks. kohta 4.4). Imukin saattaa pidentää samanaikaisesti käytettävien, sytokromi P450:n kautta metaboloituvien lääkkeiden puoliintumisaikaa. Samanaikaisesti käytetyt neurotoksiset, hematotoksiset, myelosuppressiiviset tai kardiotoksiset lääkkeet voivat lisätä interferonien samantyyppistä toksisuutta. 4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys Raskaus Ei ole olemassa tarkkoja tietoja interferonigamma-1b:n käytöstä raskaana oleville naisille. Naisilla, joilla raskaus päättyi ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana toistuvasti keskenmenoon, havaittiin korkeampia endogeenisia interferonigamma-1b-pitoisuuksia verrattuna naisiin, joilla raskaus eteni normaalisti. Tällä ei ole osoitettu olevan kliinistä merkitystä Imukin-valmisteelle. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Imukin-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana ellei se ole aivan välttämätöntä. Imetys Ei tiedetä erittyykö interferonigamma-1b äidinmaitoon. Koska vaikutuksia vastasyntyneisiin ei tunneta, ei imetystä suositella. Hedelmällisyys Saatavissa olevan tiedon perusteella ei voida poissulkea mahdollisuutta, että korkeammat interferonigamma- 1b -pitoisuudet saattavat heikentää miesten ja naisten hedelmällisyyttä. Eläinkokeissa on havaittu vaikutusta miesten hedelmällisyyteen annoksilla, joita ei pidetä merkityksellisinä ihmiskäytössä (ks. kohta 5.3). Pitkäaikaisvaikutuksia hedelmällisyyteen nuoremmilla potilailla ei myöskään tiedetä. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille tulee kuitenkin kertoa, että heillä voi hoidon aikana ilmetä haittavaikutuksia kuten väsymystä, kouristelua, sekavuutta, ajan, paikan ja henkilöllisyyden tajun hämärtymistä tai aistiharhoja. Sen vuoksi varovaisuus on suositeltavaa autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä. Jos potilailla ilmenee jokin näistä haittavaikutuksista, heidän täytyy välttää mahdollisesti vaarallisia toimia kuten autolla ajamista tai koneiden käyttöä. 4.8 Haittavaikutukset a) Yleinen kuvaus Haittavaikutusten esiintyminen riippuu annoksesta sekä annosteluvälistä. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat vilustumisen kaltaiset oireet kuten kuume, päänsärky, vilunväristykset, lihassärky ja väsymys. Haittatapahtumat Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheytensä perusteella seuraaviin kategorioihin:

5 Hyvin yleinen ( 1/10); yleinen ( 1/100, < 1/10); melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100); harvinainen ( , <1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Veri ja imukudos Neutropenia#, trombosytopenia# Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyponatremia*, hypoglykemia*, hypertriglyseridemia* Psyykkiset häiriöt Yleinen: Hermosto Sydän Verisuonisto Masennus Sekavuus*, ajan, paikan ja henkilöllisyyden tajun hämärtyminen*, hallusinaatiot* Kouristelu*, Parkinsonin tautia muistuttava lyhentynyt ja hidastunut askel*, Parkinsonin tautia muistuttava lepovapina*, kävelyhäiriö* Sydämen vajaatoiminta*, sydäninfarkti*, takyarytmia*, eteiskammiokatkos* Ohimenevä aivojen verenkiertohäiriö*, syvä laskimotromboosi*, keuhkoveritulppa*, matala verenpaine*, pyörtyminen* Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Interstitiaalinen keuhkosairaus*, bronkospasmi*, tiheä hengitys* Ruoansulatuselimistö Hyvin yleinen: Yleinen: Pahoinvointi, oksentelu, ripuli Vatsakipu Haimatulehdus (mukaan lukien kuolemaan johtava)*, maha-suolikanavan verenvuoto* Maksa ja sappi Hyvin yleinen: Maksaentsyymiarvojen kohoaminen + Maksan vajaatoiminta* Iho ja ihonalainen kudos Hyvin yleinen: Luusto, lihakset ja sidekudos Yleinen: Ihottuma Dermatomyosiitti (ja sen paheneminen)* Lihaskipu, nivelkipu, selkäkipu Systeeminen lupus erythematosus*

6 Munuaiset ja virtsatiet (Palautuva) munuaisten vajaatoiminta*, proteinuria# Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Hyvin yleinen: Kuume, päänsärky, vilunväreet, väsymys, kipu pistoskohdassa Epämiellyttävä tunne rinnassa* Tutkimukset Autovasta-ainemuodostus* # Saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin + Esiintymistiheys suurempaa lumelääkeryhmässä kuin lääkeryhmässä * Muita käyttöaiheita kuin rekisteröityjä käyttöaiheita (krooninen granulomatoosi ja osteopetroosi) koskevissa kliinisissä tutkimuksissa havaittuja haittavaikutuksia. Näissä tutkimuksissa interferonigamma- 1b:tä oli annettu yleensä suurempia annoksia kuin rekisteröityihin indikaatioihin suositellut annokset (ks. myös kohta 4.9). Koska näitä tapahtumia ei ole havaittu krooniseen granulomatoosiin tai osteopetroosiin liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa, vaan tutkimuksissa, joissa potilaita on hoidettu monenlaisissa käyttöaiheissa ja terveydentiloissa, niille ei ole mahdollista esittää merkityksellisiä esiintymistiheyksiä. c) Yksittäisiä vakavia ja/tai yleisiä haittatapahtumia koskevat tiedot Vilustumisoireet saattavat lievittyä hoidon jatkuessa. Osaa näistä oireista voidaan lievittää antamalla lääke ennen nukkumaanmenoa tai käyttämällä parasetamolia. Joillakin potilailla on raportoitu pahoinvointia, oksentelua, nivelkipua ja injektioalueen arkuutta. Joillakin potilailla on injektion jälkeen esiintynyt ohimenevää ihottumaa (esim. dermatiitti makulopapulaarinen ihottuma, märkärakkulainen ja rakkulainen ihottuma) sekä punoitusta injektiokohdassa, mutta jonka johdosta hoitoa ei yleensä kuitenkaan ole jouduttu keskeyttämään. Autovasta-aineiden muodostuminen ja systeeminen lupus erythematosus on lisätty kirjallisuudesta löytyvien raporttien perusteella. Haittavaikutus sekavuus on myös raportoitu kirjallisuudessa. 4.9 Yliannostus Ainoastaan suurilla annoksilla (> 100 µg/m² i.v. tai i.m.) on havaittu vakavia haittavaikutuksia. Keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten henkisen suorituskyvyn vähenemistä, liikkumishäiriöitä ja huimausta, on esiintynyt varsinkin syöpäpotilailla, jotka ovat saaneet yli 100 µg/m 2 :n annoksia. Nämä oireet ovat olleet luonteeltaan palautuvia ja ne ovat hävinneet muutaman päivän kuluttua annoksen pienentämisen tai hoidon keskeyttämisen jälkeen. Veren häiriöitä, mukaan lukien palautuva neutropenia ja trombosytopenia, sekä maksaentsyymien ja triglyseridien nousua voi myös esiintyä. Vaikka interferonigamma-1b:llä ei ole osoitettu suoraa kardiotoksista vaikutusta, saattaa 250 µg/m²/pv tai sitä suuremmat annokset vaikuttaa potilaiden sydänsairautta pahentavasti. Tällaista on havaittu varhaisissa kliinisissä tutkimuksissa. Muissa kuin rekisteröityjä käyttöaiheita koskevissa kliinisissä tutkimuksissa havaittuja haittavaikutuksia, joita voi ilmetä yliannostuksen seurauksena, on lueteltu yllä kohdassa 4.8.

7 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunostimulantit, sytokiinit ja immunomodulantit. ATC-koodi: LO3AB03 Interferonit ovat ryhmä toiminnallisesti samankaltaisia proteiineja, joita eukaryoottiset solut tuottavat virusten sekä erilaisten luonnollisten ja keinotekoisten ärsykkeiden vaikutuksesta. Interferonigamma-1b:n tarkkaa vaikutusmekanismia kroonisessa granulomatoosissa ei vielä tunneta. Superoksidianionin tuotantoon kohdistuneiden vaikutusten merkitystä ei varmasti tunneta. Kuitenkin oletetaan, että interferonigamma-1b lisää makrofagien sytotoksisuutta indusoimalla toksisten happiradikaalien muodostumista. Tällaiset happiradikaalit pystyvät tappamaan solunsisäisiä mikroorganismeja. Lisäksi interferonigamma-1b indusoi HLA-DR-antigeenien ilmentymistä makrofageissa. Myös Fc-reseptorien ilmentyminen lisääntyy, mikä lisää vasta-aineriippuvaista soluvälitteistä sytotoksisuutta. Eräs lumelääkekontrolloitu tutkimus 128:lle kroonista granulomatoosia sairastavalle potilaalle on osoittanut, että Imukin vähensi vakavien infektioiden esiintyvyyttä 12 kuukautta kestäneen tutkimuksen aikana. Imukinvalmisteella hoidetuilla potilailla infektioiden esiintyvyys väheni 77 %:lla verrattuna 30 % vähenemiseen lumelääkeryhmässä (p = 0,0006). Valtaosa näistä potilaista sai myös profylaktista mikrobilääkitystä. Tietoa Imukin-valmisteen tehosta ja turvallisuudesta 37 kroonista granulomatoosia sairastavalle alle 3- vuotiaalle potilaalle on yhdistetty neljästä kontrolloimattomasta markkinoille tulon jälkeisestä tutkimuksesta ja kahdesta peräkkäisestä markkinoille tulon jälkeisestä seurantatutkimuksesta. Vakavien infektioiden määrä potilasvuotta kohden oli kontrolloimattomassa ryhmässä samanlainen kuin on havaittu Imukin-valmisteella hoidetuissa ryhmissä kontrolloiduissa tutkimuksissa. Vaikeassa pahanlaatuisessa osteopetroosissa (perinnöllinen sairaus, jolle on ominaista osteoklastivika, joka johtaa luun liikakasvuun ja fagosyyttien puutteelliseen oksidatiiviseen metaboliaan) havaittiin hoidosta riippuvainen fagosyyttien superoksidituotannon lisäys in situ. Kontrolloidussa randomisoidussa tutkimuksessa 16:lla vaikeaa pahanlaatuista osteopetroosia sairastavalla potilaalla osoitettiin Imukin-valmisteen yhdessä kalsitriolin kanssa vähentävän vakavien infektioiden esiintymistiheyttä verrattuna yksin kalsitrioliin. Analyysissä, johon yhdistettiin tietoa kahdesta kliinisestä tutkimuksesta, 19 potilaalla 24:stä, joita oli hoidettu vähintään 6 kuukauden ajan Imukin-valmisteella kalsitriolin kanssa tai ilman, oli trabekkeliluumassa vähentynyt lähtöarvoon verrattuna. Tämän havaitun vähenemisen kliinistä merkitystä ei tunneta. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen Imukin-valmisteen ihon alle annostellun 0,05 mg/m 2 suuruisen kerta-annoksen jälkeen terveiltä miespuolisilta koehekilöiltä mitattu keskimääräinen interferonigamma-1b:n huippupitoisuus (C max ) plasmassa oli 631 pg/ml (variaatiokerroin = 33,82 %) ja se havaittiin keskimäärin kahdeksan tunnin (variaatiokerroin = 23,99 %) kuluttua (t max ). Keskimääräinen pitoisuus-aikakuvaajan pinta-ala (AUC 0- ) oli 8,3 ng h/ml. Syöpäpotilailla havaittiin vastaavaa altistumista (vakioiduilla annoksilla) ja AUC kasvoi annokseen nähden suoraan verrannollisesti annosvälillä 0,1-0,5 mg/m 2. Lihakseen annosteltuna plasman huippupitoisuus saavutettiin noin neljän tunnin kuluttua. Imeytyneen lääkeaineen näennäinen osuus injektiona lihakseen tai ihonalaisesti annosteltuna oli suurempi kuin 89 %. Annosten vastaavuus on osoitettu 0,1-2,5 mg/m 2 suuruisilla laskimoon ja lihakseen annostelluilla annoksilla ja 0,1-0,5 mg/m 2 suuruisilla ihon alle annostelluilla annoksilla.

8 Jakautuminen Vakaan tilan jakautumistilavuus laskimoon tai ihon alle annostellun bolus-injektion jälkeen vaihteli välillä 10,9-47,93 l. Terveillä miespuolisilla koehenkilöillä ei havaittu interferonigamma-1b:n kumuloitumista 12 peräkkäisen päivittäisen 0,1 mg/m 2 suuruisen injektion jälkeen. Laskennallisen keskiviipymän (MRT) keskiarvo on 0,1-0,5 mg/m 2 suuruisen ihon alle annostellun annoksen jälkeen 10,95 tuntia (keskihajonta ± 2,40 tuntia). Metabolia ja eliminaatio Kloonattujen interferonien metabolia tapahtuu luonnollisen proteiiniaineenvaihdunnan kautta. Interferonigamma-1b:tä ei havaittu virtsasta terveillä miespuolisilla koehenkilöillä 0,1 mg/m 2 suuruisen laskimoon, lihakseen tai ihon alle annostellun annoksen jälkeen. Maksan ja munuaisten in vitro -perfuusiotutkimukset osoittavat, että maksa ja munuaiset pystyvät puhdistamaan interferonigamma-1b:n perfusaatista. Prekliiniset tutkimukset eläimillä, joiden munuaiset oli poistettu, osoittivat interferonigamma- 1b:n puhdistuman alenemista verestä; edeltävä munuaisten poisto ei kuitenkaan estänyt eliminaatiota. Ihon alle annetun 0,1-0,5 mg/m 2 suuruisen kerta-annoksen jälkeinen keskimääräinen näennäinen puhdistuma oli 2,87 l/min (keskihajonta ± 1,48). 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Vaikka on vaikeaa tulkita koemallien perusteella, farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta, reproduktiotoksisuutta, paikallista siedettävyyttä ja ihon herkistymistä koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Lisääntynyt keskenmenojen esiintymistiheys on havaittu raskaana olevilla kädellisillä eläimillä, jotka saivat Imukin-valmistetta monin kerroin suurempina annoksina kuin ihmiselle suositellut annokset. Interferonigamma lisäsi apoptoosia rotan kohdussa ja istukassa sekä ihmisen sytotrofoblastisoluissa. Teratogeenisuutta havaittiin hiirillä matalammilla annoksilla kuin ihmisille annettavilla annoksilla. Teratogeenisuutta ei havaittu rotilla ja kädellisillä 100 kertaa korkeammilla annoksilla kuin ihmisille annettavat annokset. Erittäin suurten interferonigamma-annosten antaminen nuorille uroshiirille vähensi lisäkivesten ja kivesten painoa, vähensi siittiöiden lukumäärää, aiheutti siittiöiden poikkeavuutta, vähensi parittelua ja heikensi hedelmällisyyttä. Näitä vaikutuksia ei pidetä merkityksellisinä ihmisille käytettäessä suositeltuja annoksia. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet D-Mannitoli Dinatriumsukkinaattiheksahydraatti Sukkiinihappo Polysorbaatti 20 Injektionesteisiin käytettävä vesi. 6.2 Yhteensopimattomuudet Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

9 6.3 Kestoaika 3 vuotta Imukin on tarkoitettu kertakäyttöön. Valmiste ei sisällä säilytysainetta. Avatun injektiopullon sisältö on käytettävä välittömästi. Käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä. 6.4 Säilytys Säilytä jääkaapissa (2 C - 8 C). Ei saa jäätyä. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 3 ml:n lasinen injektiopullo (Tyyppi I, piilasi). Harmaa butyylikumisuljin, alumiini/propyleenirepäisykapseli. Pakkauskoot: 1, 3, 5, 6 tai 12 injektiopulloa pahvikotelossa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Injektiopulloa ei saa ravistaa voimakkaasti. Injektioneste pitää tarkastaa visuaalisesti ennen käyttöä mahdollisten hiukkasten ja värinmuutoksen vuoksi. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Saksa 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STELARA 90 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla.

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NeoRecormon 6000 KY injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty 0,3 ml:n ruisku injektionestettä sisältää 6000 kansainvälistä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XALKORI 200 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 200 mg kritsotinibia. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Temomedac 5 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 5 mg temotsolomidia. Apuaine: Yksi kova kapseli sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Erythromycin Panpharma 1 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Erytromysiini... 1g (Erytromysiinilaktobionaattina) 1

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Enbrel 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen injektiopullo sisältää 25 mg etanerseptiä.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zevalin 1,6 mg/ml valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Zevalin on valmisteyhdistelmä yttrium-90:llä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 240 mg vemurafenibia (vemurafenibin ja hypromelloosiasetaattisuksinaatin presipitaattina).

Yksi tabletti sisältää 240 mg vemurafenibia (vemurafenibin ja hypromelloosiasetaattisuksinaatin presipitaattina). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10 VALMISTEYHTEENVETO Page 1 of 10 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tai 40 mg mannitolia. 5

Lisätiedot

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää.

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Naprometin 250 mg ja 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Naprokseeni 250 mg ja 500 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. 250

Lisätiedot